ÅRSRAPPORT DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: Fax:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2004. DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway. Tlf.: 23 24 89 50 Fax: 23 24 89 59. E-mail: diagenic@diagenic."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2004 DiaGenic ASA Østensjøveien 15b N-0661 Oslo Norway Tlf.: Fax:

2 INNHOLD BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN Beskrivelse av virksomheten 3 Årsberetning 8 Regnskap og noter 17 Revisors beretning 34 DiaGenics ledelse 35 Selskapsledelse og eierstyring 36 Samarbeidspartnere 38 BAKGRUNN DiaGenic ASA ( DiaGenic ) er et norsk børsnotert, bioteknologiselskap stiftet i På midten av 1990-tallet fant DiaGenics gründere et diagnostisk konsept som på grunn av sitt interessante kommersielle potensial, ble patentsøkt så tidlig som i Selskapets metode er en analyse av genuttrykksmønster fra lett tilgjengelig prøvemateriale, som for eksempel blod. Metoden er i ferd med å utvikles til en diagnostisk test for sykdommer. VISJON OG STRATEGI DiaGenics visjon er å utvikle en diagnosemetode for ulike sykdommer som er nøyaktig og enkel i bruk og som kan tas på et tidlig stadium ved en lett tilgjengelig prøve. DiaGenics første strategiske mål er å utvikle diagnosemetoden for å påvise brystkreft og Alzheimers sykdom. Det er selskapets strategi å benytte patenter, utviklet kompetanse og den betydelige forskningsinnsats som har vært lagt ned i utviklingen av metoden, til å frembringe flere produktkandidater for ulike sykdommer. Valg av produktkandidater baseres på vurdering av medisinsk behov og kommersielt potensial. FORRETNINGSKONSEPT DiaGenic søker å inngå avtaler med samarbeidspartnere om videreutvikling av metoden til et ferdig produkt. Dette forventes å skje i to faser. Den første innbærer samarbeid med en plattformleverandør for sammen å utvikle produktprototyper for diagnostisering av brystkreft og Alzheimers sykdom parallelt. Deretter vil DiaGenic søke en salgs og markedsføringspartner for samarbeid om ferdigutvikling, myndighetsgodkjennelse og lansering av produktene. Selskapets første inntekter forventes å komme i form av bidrag fra samarbeidspartnere. 3

3 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 4 TEKNOLOGI, KONSEPT OG FORSKNING OG UTVIKLING DiaGenics teknologi tar utgangspunkt i prinsippet om at en sykdom som er lokalisert i en del av kroppen, også vil gi karakteristiske responser i andre deler av kroppen. Endring i genaktivitet er en slik type respons. Dette er den første forandring som kan oppdages i mange typer sykdommer. Endret genaktivitet kan måles ved hjelp av genekspresjonsteknologi. Genaktivitetsmønstre som er karakteristiske for en definert sykdom, kan identifiseres og benyttes for å diagnostisere sykdommen. Under utvikling av metoden har DiaGenic benyttet makromatrise teknologi på eget laboratorium. Det har den senere tid vært arbeidet med ulike teknologiske plattformer. Ved Radiumhospitalet har det vært kjørt forsøk for DiaGenic ved bruk av kommersiell mikromatriseplattform. De første resultatene fra dette prosjektet er analysert og bekrefter at selskapets metode også fungerer på den kommersielle plattformen fra Agilent Technologies, Inc. PATENTER DiaGenic har en aktiv patentstrategi og søker å bygge opp en patentportefølje som muliggjør en dominerende posisjon innenfor diagnostikk ved bruk av genekspresjonsanalyse av prøver som er tatt i distanse fra sykdomsområdet. Selskapet har fått innvilget de første patenter i Europa og USA og har flere søknader til behandling hos patentmyndigheter i de viktigste markedene for selskapets fremtidige produkter. MARKED OG MEDISINSK BEHOV DiaGenics metode er generell og kan videreutvikles til bruk for diagnose av i prinsippet alle alvorlige sykdommer. Basert på kommersielt potensial og medisinsk behov, har DiaGenic hovedfokus på utvikling av en diagnosemetode for brystkreft. Det neste diagnostisk produkt som vil bli utviklet basert på selskapets metode, er en diagnostisk test for Alzheimers sykdom. 5 Oppnådde resultater viser at DiaGenics metode kan oppdage brystkreft på et tidlig stadium ved å analysere genuttrykksmønster i prøver av perifert blod, det vil si fra blod som er tatt fra en annen del av kroppen enn der kreften befinner seg. DiaGenic har identifisert gener som selskapet har brukt til å utarbeide en modell som klarer å skille mellom kvinner med brystkreft og kvinner uten brystkreft. Det er for tidlig å si noe om metodens treffsikkerhet ved bruk på kommersielle plattformer. Optimalisering og validering av metoden vil fortsette. Forskningsresultatene vil bli benyttet i markedsføringen overfor mulige kommersielle partnere med sikte på å inngå avtaler for å sikre en best mulig vei mot markedet. FUGE DiaGenic har blitt tildelt midler fra FUGE-programmet til Norges Forskningsråd for et prosjekt i samarbeid med Radiumhospitalet og UMB (Universitet for Miljø og Biovitenskap, tidligere Norges Landbrukshøyskole). Prosjektets mål er å utvikle en stabil og robust metode for tidlig oppdagelse av brystkreft ved bruk av genekspresjonsteknologi og perifert blod som prøvemateriale. Dette gjøres ved å identifisere den mest egnete genekspresjonsplattform og å utvikle og integrere godt egnete statistiske metoder. Totalt NOK 9,2 mill. i forskningsmidler fordelt over fire år er tildelt prosjektet fra Norges Forskningsråd. DiaGenic mottok den største tildeling av de fire såkalte brukerstyrte prosjekter som fikk midler i BRYSTKREFT Behov for å foreta brystkreftdiagnose er til stede i alle stadier av sykdommen. Diagnosemetodene som benyttes er ulike og avhenger av dette. I vestlige land er det utbredt bruk av masseundersøkelser av friske kvinner i alderen år. Denne består i en røntgenundersøkelse av kvinnens bryst. Dette kalles mammografi. Metoden har sine klare begrensninger med hensyn til oppdagelse av mindre svulster og er dårlig egnet for flere krefttyper og hos yngre kvinner. En stor andel av kvinnene har ikke kreft, men blir likevel innkalt til ytterligere undersøkelser fordi suspekte funn oppdages på mammografibildet. I det norske masseundersøkelsesprogrammet har det vist seg at kun ca. 16 av 100 kvinner som får beskjed om suspekt mammogram, virkelig har kreft. Dette bekrefter en tydelig svakhet ved denne metoden. DiaGenics metode benytter blod som prøvemateriale, kan benyttes uten å vite om sykdom er til stede og har potensial til å oppdage kreften tidligere. Dette gjør metoden særlig velegnet til masseundersøkelser som representerer et langsiktig meget interessant marked for DiaGenic. Når det er mistanke om kreft i brystet foretaes en diagnostisk utredning. Her benyttes flere metoder, de fleste i kombinasjon med minst én annen. Metodene inkludere kliniske undersøkelser, diagnostisk mammografi, ultralyd, CT (computer tomography), MRI (magnetic resonance imaging), PET (positron emission tomography), og biopsi. Når brystkreft er bekreftet er kirurgi den mest brukte form for behandling. Cellegift og hormonbehandling brukes ofte i tillegg for å ta livet av eventuelle gjenværende kreftceller. Etter at en svulst er fjernet, brukes flere diagnostiske metoder for å følge opp kreftpasienten og kontrollere tilbakefall.

4 BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN 6 DiaGenics metode har potensial til å kunne utvikles til alle disse markedssegmentene. Det er spesielt to områder hvor det er et særlig stort behov for et produkt som det DiaGenic utvikler. Det første er der hvor det er vanskelig å diagnostisere med dagens metoder, blant annet yngre kvinner. Det andre er i de tilfelle pasienter er genetisk predisponert for brystkreft. På lengre sikt er masseundersøkelsesmarkedet svært interessant. ALZHEIMERS SYKDOM Alzheimers sykdom er en kronisk neurologisk sykdom i hjernen. Sykdommen inntreffer i de fleste tilfelle hos mennesker over 50 år. Det anslås at mellom fem og syv prosent av alle over 65 år har sykdommen eller demens. Alzheimers sykdom er den mest vanlige form av demens. Samfunnet bruker betydelig beløp på disse pasienter som ikke klarer seg på egen hånd. Som eksempel går 16% av USA s helsebudsjett, eller 113 milliarder dollar, til pleie og medisinering av denne pasientgruppen. Å foreta en diagnose for å fastslå sykdommen er svært vanskelig og omfattende, og kan i dag ikke med sikkerhet gjøres før pasienten er død, ved hjelp av biopsi. I dag brukes metoder som spørreundersøkelser, neuropsykiatriske tester, bilder av hjerne, blodprøver som spesialister må tolke og som blir svært kostbart. Klinikere opplever et stort behov for en bedre og enklere diagnosemetode. Samfunnet vil kunne spare betydelige beløp på tidlig oppdagelse av sykdommen. Helsepersonell kan tilrettelegge for pasienten for at vedkommende skal klare seg i en lengre periode. Det er en rekke nye medikamenter under utvikling som forventes lansert i løpet av få år. Disse forventes ikke bare å ville hjelpe på symptomene, men også påvirke og redusere utviklingsforløpet av sykdommen. Dette vil ytterligere øke nytten av en tidlig diagnose av sykdommen. ORGANISERING OG INTELLEKTUELL KAPITAL DiaGenics har en liten og effektiv organisasjon med tolv ansatte med kompetanse innefor fagområdene molekylærbiologi, bioinformatikk og patentarbeid samt marked og finans. I tillegg til de ansatte er det engasjert flere fagpersoner gjennom FUGE-prosjektet. Selskapet har etablert samarbeid med rådgivere både innenfor medisin, bioinformatikk og administrative områder. Styret bidrar til ytterligere å styrke DiaGenic totale kunnskap gjennom betydelig opparbeidet erfaring og fagkompetanse innen diagnostisk industrivirksomhet, bioteknologi og farmasøytisk industri, finans, og investeringsvirksomhet. FINANSIELL STILLING DiaGenic har til nå ikke hatt tilstrekkelig inntekter til å dekke kostnader og dermed oppnå positiv kontantstrøm fra drift. Finansieringen har vært i form av egenkapital og ved offentlige midler. Selskapet er opptatt av å sikre finansiell handlefrihet og tilrettelegge for kapitalinnhenting i aksjemarkedet ved å utvikle selskapet til et attraktivt investeringsobjekt for både norske og internasjonale investorer. Den 8. april 2005 meddelte DiaGenic å ha gjennomført en rettet emisjon på NOK 20,34 mill. bestående av aksjer til kurs NOK 6,50 per aksje. Emisjonen er rettet mot et fåtall nye investorer i Norge og Europa. Emisjonsprovenyet skal benyttes til å dekke driftskostnader og til utvikling av produkt prototyper. Styret besluttet i denne forbindelse å benytte en del av fullmakt gitt av selskapets generalforsamling i desember Selskapet har dermed sikret finansiering av de faste driftskostnader for perioden ut DiaGenic ser et betydelig markedspotensial for et diagnoseprodukt for Alzheimers sykdom basert på selskapets patenterte metode. MYNDIGHETSKONTROLL In vitro diagnostiske produkter må ha myndighetsgodkjenning for å kunne selges til sluttbrukere (sykehus, leger og pasienter). For å markedsføre en in vitro diagnostisk test i Europa må in vitro diagnagostika (IVD) direktivet for EU (og Norge) følges, og produktet må CE-merkes. I USA er det Food and Drug Administration (FDA) som godkjenner IVD-produkter. DiaGenic vil i henhold til selskapets strategi, søke å gjennomføre registreringsprosessen i samarbeid med en partner.

5 HÅKON SÆTERØY STYRELEDER ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING STYRET I DIAGENIC ASA MARKED, TEKNOLOGI OG PRODUKTER DiaGenic har som visjon på basis av sitt patenterte konsept å utvikle diagnostiske tester, som er enkle i anvendelse, for viktige sykdommer. Konseptet innebærer diagnose på det tidligst mulige stadium gjennom analyse av genuttrykk, med god treffsikkerhet og ved bruk av lett tilgjengelig blodprøve. De to første produktkandidater fra DiaGenic er metoder for diagnostisering av brystkreft og Alzheimers sykdom. Begge sykdommer representerer store markeder. For brystkreft er overlevelsesprosenten svært høy dersom sykdommen oppdages tidlig. Den kliniske nytten er stor fordi det i dag finnes metoder (MRI og PET) som kan lokalisere kreftsvulster på et svært tidlig stadium dersom det er fastslått at sykdommen har brutt ut. For Alzheimers sykdom er det knyttet store forventninger til nye legemidler som forventes ikke bare å ville behandle symptomer, men også hemme utviklingen av selve sykdommen. Tidlig diagnose i kombinasjon med slike legemidler vil kunne forventes å spare samfunnet for svært store summer. Markedet for diagnostiske produkter er under hurtig utvikling. Analytikere forventer et paradigmeskifte i løpet av de nærmeste årene. Hovedtrender er at diagnostikk (Diagnostics) og behandling (Therapy) smelter sammen til Theranostics, enkeltmarkører erstattes av multivariate produkter som gir bedre diagnostisk treffsikkerhet, og nye behandlingsmetoder og medisiner innebærer økt klinisk verdi av tidlig og spesifikk diagnose. 9 De store in vitro diagnostikkselskapene har strategier for å møte det nye paradigmet. Mange av disse er imidlertid avhengige av partneravtale med andre selskaper for å sikre seg teknologi og/eller patentrettigheter. Trenden er at mindre selskaper som kan tilby innovativ teknologi og produkter med stort markedspotensial får bedre betalt enn før. Samtidig har det skjedd et gjennombrudd i utviklingen av teknologi som er velegnet for multivariat diagnostikk. I løpet av den 5års perioden som DiaGenic har drevet aktiv hypotesetesting på eget laboratorium, har store internasjonale aktører utviklet mikromatrise ( micro array ) plattformer som nå fungerer som diagnostiske produkter. Det første produktet innen denne teknologien er Amplichip (fra Roche/Affymetrix) som ble godkjent av amerikanske FDA (Food and Drug Administration) i desember Ved siden av Affymetrix er det en håndfull ledende og flere titalls mindre leverandører av kommersielle mikromatrise plattformer som er velegnet for analyse av genuttrykksmønster.

6 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 10 Etter at DiaGenic nå har dokumentert gjennom forskningsprosjektet ved Radiumhospitalet at konseptet virker på den ene av disse plattformene (Agilent) er det allment akseptert at det også vil virke på andre plattformer av tilsvarende god kvalitet. De leverandører av slike plattformer som DiaGenic er i dialog med, bekrefter dette. DiaGenic er dermed i den unike posisjon å kunne velge blant en rekke leverandører av teknologi, hvor leverandørene legger ned svært store ressurser i dokumentasjon og videreutvikling av sine plattformer. Selskapets egne utviklingskostnader kan dermed forventes å bli beskjedne både i forhold til tradisjonell produktutvikling innen diagnostikk og i forhold til de store markedsmuligheter produktkandidatene innehar. Fra de store micro array plattformene med flere titalls tusen gener plukkes det et mindre sett av gener som vil inneholde best informasjon om spesifikke sykdommer. Representanter for disse genene legges over på en egen matrise ( custom array ) som vil være kundespesifikk for DiaGenics produktkandidater. Slik spisskompetanse og utviklingsbistand tilbys både av plattformleverandører og av spesialiserte konsulentselskaper, og DiaGenic baserer seg på en kombinasjon av slik ekstern kompetanse og den etablerte kunnskap i selskapet og hos nåværende samarbeidspartnere. STRATEGI DiaGenics forretningsstrategi bygger på patentrettigheter. Året 2004 representerer et gjennombrudd på patentsiden med innvilget patent i USA for bruk av genuttrykksmønster til å diagnostisere Alzheimers sykdom. I desember ble selskapet også innvilget de første patenter i Europa. Patentene er en bekreftelse på at DiaGenic er i ferd med å bygge opp en attraktiv portefølje av internasjonale patenter for diagnostisering av sykdommer ved bruk av genuttrykksmønster. Konseptet med bruk av prøvemateriale tatt fjernt fra sykdomsstedet (for eksempel blod) står sentralt i selskapets patenteringsstrategi. Den aktive patentstrategien fortsetter med målsetting om utvidelser av patentene etter hvert som genuttrykksmønster for nye sykdommer kartlegges. DiaGenic er svært godt fornøyd med de første resultatene av samarbeidet med Radiumhospitalet og Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (FUGE-prosjektet). Selskapet ser det som naturlig å bygge videre på dette samarbeidet frem mot produktprototyp for diagnostisering av brystkreft. Sammen med Radiumhospitalet vil de ulike teknologiske plattformene bli evaluert og et valg av teknologisk partner for denne produktviklingen vil deretter bli foretatt. Utviklingsarbeidet med prototyp starter så snart teknologisk plattform er valgt. I praksis vil utviklingen innebære utarbeidelse av custom array. Arbeidet vil bestå av flere runder med testing for å finne frem til det beste sett av gener for diagnose av sykdommen, og deretter utplassering av disse genrepresentantene på et custom array. Kombinert med bioinformatikk i form av statistiske metoder for å analysere de biologiske data vil dette utgjøre produkt prototyp. Selskapet forventer at prototyp for diagnostisering av brystkreft kan være utviklet i løpet av året 2006 og med direkte henførbare utviklingskostnader i størrelsesorden NOK 10 mill. Prototyp for Alzheimers sykdom forventes å kunne utvikles parallelt, på samme eller på en konkurrerende plattform. På vegen frem mot første produktprototyp kan det forventes forskningsmessige resultater i form av opplysninger om metodens treffsikkerhet. Slike resultater planlegges benyttet løpende i markedsføringen overfor kommersielle partnere. I forbindelse med forhandlinger med partnere vil det være vesentlig for selskapet å ha sikret en finansiering av egen virksomhet uavhengig av milepælsbetalinger fra partnere. Dette er spesielt viktig for å ha et bedre forhandlingsgrunnlag overfor kommersielle partnere og kunne oppnå en bedre avtale mht forventet nåverdi av fremtidige innbetalinger fra partnere i form av milepælsbetalinger og royalty. I denne sammenheng anser styret at selskapet vil ha betydelige fordeler av børsnoteringen og den alternative kapitalkilde som aksjemarkedet representerer. Det er selskapets strategi til enhver tid å være finansiert i form av egenkapital for en periode på mer enn ett år. 11 DiaGenic har som målsetting å inngå avtaler med en eller flere kommersielle partnere, det vil i praksis si store IVD (in vitro diagnostikk) selskaper. Slike partnere forventes å ville håndtere utvidede kliniske studier, myndighetsgodkjennelse og markedsføring. Systematisk og målrettet arbeid med markedsføring av DiaGenic overfor slike partnere starter først i 2005 etter at markedsdirektør med bred erfaring fra samarbeid og forhandlinger med slike selskaper ble ansatt fra januar måned. INGRID ALFHEIM STYREMEDLEM ERLING CHRISTIANSEN STYREMEDLEM

7 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 12 ORGANISASJON, MEDARBEIDERE OG LEDELSE DiaGenic har kontorer og laboratorium på Helsfyr i Oslo. Selskapet har bygget opp en effektiv organisasjon. Det er totalt tolv ansatte med tyngdepunkt innen fagområdene molekylærbiologi, bioinformatikk og patentarbeid. Etter at selskapet ble børsnotert og selskapet er nærmere en kommersialiseringsfase med økt markedsfokus, er Dag Christian Christiansen ansatt som markedsdirektør og styreleder Håkon Sæterøy er engasjert som ansvarlig for investorrelasjoner. Gründerne Anders Lönneborg og Praveen Sharma har sentrale roller som henholdsvis daglig leder/forskningsleder og prosjektleder/patentansvarlig. I tillegg til de fast ansatte er det engasjert flere fagpersoner gjennom FUGE-prosjektet. Selskapet har etablert samarbeid med flere vitenskapelig rådgivere med høy internasjonal anerkjennelse. Tjenester innen områdene økonomistyring, juridisk, og patent kjøpes inn eksternt. Arbeidsmiljøet i selskapet vurderes som godt. Ingen ulykker eller skader ble registrert i Sykefraværet i 2004 var på mindre enn 1 % av arbeidstiden. Selskapet forurenser ikke det ytre miljøet. DiaGenic har likestilling mellom kvinner og menn som målsetting. Av selskapets tolv ansatte er det fire kvinner. Selskapet har for tiden ingen kvinner i ledelsen og kun en kvinne i styret. Andelen kvinner i selskapets ledelse og styre søkes økt. Selskapets generalforsamling gav i desember 2004 fullmakt til styret til å utstede aksjer til bruk i opsjonsordning for den nyansatte markedsdirektøren og de øvrige fast ansatte som ikke fra tidligere har betydelige eierandeler eller opsjoner i selskapet. Det er på denne bakgrunn i januar 2005 inngått opsjonsavtaler med til sammen aksjer, hvorav aksjer gjelder markedsdirektøren og er likt fordelt blant syv ansatte. Tegningskursen for alle opsjonsavtalene er satt til NOK 3,- per aksje, mens aksjekursen ved årsskiftet var NOK 2,57. Opsjonene har forskjellige opptjeningsperioder, men felles for alle er at de må erklæres av den enkelte ansatte innen november EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE DiaGenics styre er opptatt av god eierstyring og selskapsledelse ( Corporate governance ) og mener dette er en forutsetning for god verdiskapning og riktig prising av DiaGenic-aksjen. Selskapet har en informasjonspolitikk som legger vekt på likebehandling, uavhengighet, åpenhet og høy etisk standard. Sentralt i selskapets eierstyring er at det kun er én aksjeklasse, at hver aksje har én stemme på generalforsamlingen og at aksjene er fritt omsettelige. Generalforsamlingen er selskapets møteplass for aksjonærene og styret, et forum hvor aksjonærene har mulighet til å utøve sine rettigheter. Styret og styrets leder er valgt av generalforsamlingen. Styret er sammensatt med henblikk på selskapets behov for kompetanse og kapasitet. Selskapet har på grunn av selskapets størrelse valgt å ikke ha bedriftsforsamling. Den relativt oversiktlige aksjonærstrukturen er grunnen til at DiaGenic også har valgt å ikke ha valgkomité. På grunn av styrets kompetanse har DiaGenic valgt å engasjere enkelte styremedlemmer til å utføre arbeid utover ordinært styrearbeid. Det er styrets vurdering at dette ikke er til hinder for at styret opptrer uavhengig og ivaretar aksjonærfellesskapets interesser. Avtalen med styrets leder er godkjent av de øvrige styremedlemmer og er forelagt selskapets generalforsamling til orientering. DiaGenic har foreløpig ikke hatt positiv kontantstrøm fra drift, og selskapets aksjonærer vil ikke motta utbytte før den økonomiske situasjonen muliggjør dette. Det er et mål for selskapet at informasjonspolitikken og utøvelse av Corporate governance medfører at selskapets eiere får god avkastning, primært i form av verdistigning på aksjen. Styret legger vekt på å sikre finansieringen av DiaGenic frem til oppnåelse av positiv kontantstrøm. God eierstyring og selskapsledelse anses å være en av forutsetningene for å lykkes med fremtidig emisjoner. Styret har fått fullmakt fra generalforsamlingen til å utstede aksjer for å finansiere driften av selskapet, samt for å kunne inngå opsjonsavtaler med ansatte. Styret er opptatt av å begrense bruk av slike styrefullmakter til disse definerte formål. 13 KAI ENGEDAL STYREMEDLEM GUSTAV INGEMAR KIHLSTRÖM STYREMEDLEM

8 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRER DiaGenic fusjonerte i 2004 med børsnoterte Mefjorden ASA. Selskapet søkte om og fikk godkjent opprettholdelse av børsnotering for det fusjonerte selskapet. Selskapets aksjer ble tatt opp til notering ved Oslo Børs den 27. august. Samtidig ble selskapet tilført likvide midler i form av egenkapital for ca ett års drift. Ved utgangen av 2004 hadde selskapet 513 aksjonærer, de fleste av disse som et resultat av fusjonen. ØKONOMI DiaGenics driftsinntekter var i 2004 på TNOK 55 mot TNOK 37 i Totale driftskostnader økte fra TNOK i 2003 til TNOK i I 2004 er driftskostnadene totalt redusert med TNOK i form av offentlige tilskudd mot TNOK i I 2004 bestod tilskuddene av TNOK i FUGE-midler og TNOK i Skattefunnmidler, mens de i 2003 besto av TNOK 1,600 fra Skattefunn og TNOK 840 i OFU-midler (Offentlig Forsknings- og Utviklingskontrakt). 14 DiaGenic har i 2004 til tross for børsnoteringen vært et relativt anonymt selskap i aksjemarkedet, og omsetningen i selskapets aksjer har inntil mars 2005 vært beskjeden. Dette kan ha flere årsaker, herunder mangel på markedsføring av aksjen og ingen emisjon (IPO) i forbindelse med børsnoteringen. Ingen meglerhus hadde før mars 2005 utarbeidet analyse av selskapet, som i fjor hadde en kapitalisert verdi på under NOK 100 mill. Mest vesentlig var kanskje mangel på bekreftelser av selskapets teknologi fra det vitenskapelige og industrielle miljø. I løpet av vinteren 2005 er mange av disse forhold endret: Ekstern vitenskapelig bekreftelse på at konseptet fungerer med bruk av blod som prøvemateriale og at resultatene lar seg analysere på den kommersielle plattformen Agilent er meddelt markedet. DnB NOR Markets presenterte den første analysen av selskapet i investormarkedet, og stor prosentmessig oppgang i selskapets markedsverdi har medført betydelig medieomtale. Aksjen er nå gjenstand for betydelig interesse og selskapet prioriterer det videre arbeidet med investorrelasjoner og å øke kjennskapen til aksjen. Det har vært avholdt et stort antall investorpresentasjoner i Norge, og dette arbeidet vil fortsette også med internasjonale investorer som målgruppe. På selskapets hjemmeside er det lagt ut et omfattende fact sheet på brystkreft for å gi et bedre generelt informasjonsgrunnlag til investorer og analytikere. Selskapets generalforsamling gav i desember 2004 fullmakt til styret for utstedelse av inntil 7 millioner aksjer til bruk i forbindelse med en eller flere emisjoner for å styrke selskapets finansiering. DnB NOR Markets er gitt i oppdrag å lede emisjonsarbeidet, og det arbeides med en rettet emisjon. Styret anser gjennomføringen av denne emisjonen som viktig for å sikre finansieringen av selskapet for en lengre periode enn ut Egenkapitalen var 31. desember 2004 på TNOK mot TNOK per 31. desember Økningen skyldes kontantemisjonen gjennomført i mai 2004 på TNOK og fusjonen med Mefjorden ASA i august 2004 som medførte økt egenkapital på TNOK , men redusert med årets resultat på TNOK Kortsiktig gjeld var ved utgangen av 2004 på TNOK mot TNOK ved utgangen av Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelser beløp seg til TNOK 647 ved utgangen av 2004, mot TNOK 492 tilsvarende periode året før. Likvide midler er plassert i bankinnskudd og utgjorde 31. desember 2004 TNOK mot TNOK tilsvarende periode året før. Selskapet har ikke fri egenkapital per Årets underskudd på TNOK foreslås dekket ved overføring fra overkursfond. Styret presiserer at gjennomføring av planlagt emisjon er nødvendig for å sikre finansiering av selskapet for en lengre periode enn ett år. Styret har satt i verk tiltak for at slik emisjon skal gjennomføres raskt. På bakgrunn av den senere tids kursutvikling og volum i omsetning av DiaGenic-aksjen anser styret risikoen for at emisjonen ikke lar seg gjennomføre for å være liten. Styret bekrefter på dette grunnlag at forutsetning om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er avlagt i henhold til denne forutsetningen. Det har ikke skjedd hendelser utenom det som fremgår av denne beretningen som er vesentlig for å bedømme selskapets økonomiske stilling. 15 PRAVEEN SHARMA STYREMEDLEM ANDERS LÖNNEBORG DAGLIG LEDER

9 16 ÅRSBERETNING FREMTIDSUTSIKTER Selskapets innsats i årene 2005 og 2006 forventes å bli grunnleggende for hvilken avkastning selskapets aksjonærer kan forvente å oppnå på sin investering. I løpet av denne perioden forventes de første produktprototyper å være utviklet, og de første avtaler med både teknologiske og kommersielle partnere å være inngått. Selskapets ledelse og styre vil evaluere og utvikle organisasjonen for å møte de utfordringer og ressursbehov som kan forventes i denne avgjørende perioden. Selskapet vil fortsatt besitte en vesentlig del av ressursene internt, herunder kjernekompetanse innen patentering (både for flere sykdommer og dersom mulig også innen Theranostics ), molekylærbiologi, prosjektstyring, kvalitetssikring og bioinformatikk. Selskapet forventes likevel i større grad enn tidligere å erverve den nødvendige kompetanse gjennom bruk av eksterne ressurser eksempelvis for utviklingen av prototyper, klinisk utprøving, myndighetsgodkjennelse og markedsføring. Slik outsourcing i kombinasjon med partneravtaler vil holde de faste kostnadene på et akseptabelt og fortsatt lavt nivå samtidig som de nødvendige ressurser vil være tilgjengelige. 2 DiaGenic ASA ÅRSREGNSKAP ÅRSREGNSKAP 2004 For å sikre finansiell handlefrihet og mulighetene til kapitalinnhenting gjennom aksjemarkedet, vil selskapet fortsette arbeidet med å utvikle selskapet til et attraktivt investeringsobjekt for både norske og internasjonale investorer. Styret anser at åpenhet og likebehandling i informasjonsflyten, høy standard på etikk og fokus på verdiskapning vil bidra til riktig verdsettelse i aksjemarkedet. Slik verdsettelse vurderes som viktig både for den løpende handel i aksjen og for å oppnå de beste betingelser i forbindelse med emisjoner og ved eventuelle fremtidige oppkjøpsituasjoner. Til tross for at den tekniske risikoen i DiaGenic kan anses som vesentlig redusert gjennom bekreftelsene for bruk av konseptet på kommersielle plattformer er det fremdeles flere milepæler som gjenstår før selskapet oppnår de første inntekter. Selskapets metode må optimaliseres til å vise en treffsikkerhet som er tilstrekkelig interessant for å oppnå avtaler med kommersielle partnere, og deretter må det oppnås myndighetsgodkjennelse og markedsaksept for de enkelte produkter. Oslo, 30. mars 2005 Styret i DiaGenic ASA Håkon Sæterøy Ingrid Alfheim Gustav Ingemar Kihlström Styrets Leder Styremedlem Styremedlem Kai Engedal Erling Christiansen Praveen Sharma Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anders Lönneborg Daglig leder 0 0 4

10 REGNSKAP REGNSKAP DIAGENIC ASA RESULTATREGNSKAP NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Annen driftsinntekt ,8,10 3,4 10 SUM IMMATERIELLE EIENDELER Lønnskostnad Avskrivninger Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DIAGENIC ASA BALANSE PR 31. DESEMBER NOTE EIENDELER ANLEGGSMIDLER IMMATERIELLE EIENDELER Goodwill SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER NOTE 9 7 DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Annen finansinntekt Rentekostnader Annen finanskostnad NETTO FINANSRESULTAT ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Overført fra overkursfond SUM OVERFØRINGER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investering i datterselskap SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005

www.diagenic.com www.diagenic.com ÅRSRAPPORT 2005 DiaGenic flytter i september 26 til moderne, og effektive lokaler i Grenseveien 92, Helsfyr. Storødegård Konsulent AS DiaGenic ASA Østensjøveien 15b, N-661 Oslo, Norway Tlf.: 23 24 89 5 - Fax: 23 24 89

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic.

ÅRSRAPPORT 2007. DiaGenic.com. DiaGenic.com. tlf: 23 24 89 50 fax: 23 24 89 59. diagenic asa grenseveien 92, 0663 oslo. E-mail:diagenic@diagenic. Storødegård Konsulent AS ÅRSRAPPORT 27 diagenic asa grenseveien 92, 663 oslo tlf: 23 24 89 5 fax: 23 24 89 59 E-mail:diagenic@diagenic.com 2 3 administrerende direktør har ordet 3 TRANSFORMASJON FRA FORSKNING

Detaljer

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver

Fusjonsprospekt. Mefjorden ASA. for foreslått fusjon av. som overdragende selskap til. som overtagende selskap. Finansiell rådgiver Fusjonsprospekt for foreslått fusjon av Mefjorden ASA som overdragende selskap til som overtagende selskap Finansiell rådgiver 1. juni 2004 Meddelelse Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med den

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA

Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsrapport 2012 NattoPharma ASA Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har to samarbeidsavtaler for

Detaljer

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA

Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsrapport 2011 NattoPharma ASA Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet NattoPharma ASA utvikler og selger det naturlige helseproduktet vitamin K2 globalt. Selskapet har en samarbeidsavtale

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Årsrapport 2008. Photocure ASA

Årsrapport 2008. Photocure ASA Årsrapport 2008 Photocure ASA Årsberetning 2008 2 Photocure ASA Photocure ASA ( Photocure eller selskapet ) er et farmasøytisk selskap notert på Oslo Børs. Selskapets teknologiplattform innen fotodynamisk

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA

ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009. Nutri Pharma ASA ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 2009 Nutri Pharma ASA 1 Innhold Årsberetning... 3 Regnskap... 8 Noter til regnskapet... 14 Eierstyring og selskapsledelse... 42 Revisjonsberetning... 45 2 Årsberetning Ved utgangen

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4

Innholdsfortegnelse. Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Årsberetning 2007 Innholdsfortegnelse Dette er NetCom 3 Styrets beretning 2007 4 Hovedtrekk 4 Marked og produkter 6 Pris og konkurranse. 8 Investeringer 9 Finans 10 Organisasjon, ansatte, likestilling,

Detaljer

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T

2 ÅR 0 S R A 10 P P O R T ÅRSRAPPORT 2010 Innhold Årsberetning 2010...3 Resultatregnskap Konsern... 10 Balanse Konsern...11 Endringer i konsernets egenkapital...12 Kontantstrømoppstilling Konsern...13 2 Noter til konsernregnskapet...14

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 29.04.2008 2008 Årsregnskap Etman International ASA 29.04.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2008 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009

Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Global Tender Barges ASA Årsrapport 2009 Selskapets virksomhet er å operere og investere i eiendeler, aksjer og verdipapirer i ulike bransjer og industrivirksomheter Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid

Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid ÅRSBERETNING 2005 Forskning, innovasjon, dynamikk og samarbeid 2005 har vært et knallår for Forskningsparken! I mai, etter tre års planlegging, satte vi i gang bygging av byggetrinn III, CIENS forskningssenter

Detaljer

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008

Årsregnskap. Etman International ASA 31.03.2008 2007 Årsregnskap Etman International ASA 31.03.2008 Etman International ASA Organisasjonsnummer 984 032 773 ÅRSBERETNING FOR 2007 VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Selskapets hovedformål er deltakelse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007

Telio Holding ASA. Årsregnskap 2007 Årsregnskap 2007 Styrets årsberetning 2007 Telio Holding ASA Sammendrag Selskapets virksomhet er, som uttrykt i vedtektene, å utvikle og selge IPbaserte telefoniløsninger, drive konsulentvirksomhet samt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com

ÅRSRAPPORT 2007. Medi-Stim ASA Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo. www.medistim.com ÅRSRAPPORT 2007 Fernanda Nissensgt. 3 0421 Oslo www.medistim.com Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 MEDI-STIM ASA KONSERN Foretaksnr. 936 656 013 3 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 innhold FOR MEDI-STIM ASA

Detaljer