Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud"

Transkript

1 Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

2 Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr. 94 i Bærum kommune. Nye adresser vil kunne bli tildelt. Selger vil forestå seksjonering av eiendommen, og hver bruksenhet blir ved seksjonering tildelt eget seksjonsnummer og sameieandel. Eierform / boligtype: Selveierleiligheter Tomt: Eiertomt. Tomtestørrelsen er etter informasjon fra Bærum kommune 6732 kvm. Tomten vil bli et fellesareal for sameiet, med unntak av deler som eventuelt vil tillegges den enkelte seksjon som tilleggsdel eller ved bruksrett. Eierforhold/organisering: Eiendommen er planlagt bygget ut med 5 nye boligbygg med til sammen 66 leiligheter. Disse er plassert oppå nybygd butikksenter. Eiendommen seksjoneres og vil utgjøre et kombinasjonssameie med 66 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Selger tar forbehold om endring av antall seksjoner i sameiet. Fremtidige bolig- og næringsseksjonseiere blir en del av eierseksjonssameiet og vil få enerett til bruk av sin seksjon samt eventuelle tilleggsdeler. Både bolig- og næringsseksjonseiere vil i tråd med vedtektene/ sameiets beslutninger få rettigheter og forpliktelser. Garasjeanlegget / kjelleretasje: Kjelleretasje U2 vil inneholde 76 parkeringsplasser til boligene, hvorav 10 plasser er forbeholdt besøkende. Parkeringsplass i garasjeanlegget selges for kr ,- + omkostninger pr. plass. 6 leiligheter vil ikke ha anledning til å kjøpe garasjeplass ved salgsstart. Se prislisten for hvilke leiligheter dette gjelder. Selger står fritt til å fordele boder og parkeringsplasser før overtagelse. Stipulerte felleskostnader: De ordinære felleskostnadene er stipulert til kr. 35,- pr. kvm. pr. mnd. Oppvarming og varmt vann leveres fra energisentral. Kostnaden for dette betales etter eget forbruk, og kommer i tillegg til felleskostnadene over. Det leveres individuelle målere for hver bolig. Stipulert kostnad til oppvarming og varmt vann er kr.8-10,- pr. kvm. pr. mnd. Kostnader til tv og internett kommer i tillegg og er stipulert til kr. 400,- pr. mnd. For kjøpere av parkeringsplass kommer felleskostnader for denne i tillegg, og er stipulert til kr. 300,- pr. mnd. Kostnadene for fellesarealene vil bli fordelt etter arealbrøk. Det presiseres at dette beløpet kun er et anslag og at det derfor kan endres avhengig av kostnadsutviklingen og senere beslutninger av Sameiet. Fellesutgifter vil videre avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Selger har v/forretningsfører utarbeidet utkast til budsjett for første driftsår. Det tas forbehold om endringer, da dette er basert på erfaringstall. Endelig budsjett fastsettes på sameiermøte. Fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter reguleres i sameiets vedtekter og bygger i utgangspunktet på sameiebrøken (areal). Enkelte elementer i budsjettet vil i vedtektene fastsettes med lik fordeling på alle seksjoner, etter forbruk, bruk eller nytte. Selger vil engasjere forretningsfører for sameiet for første driftsår. Kjøper skal forskuttere 2 mnd. fellesutgifter etter overtakelsen, slik at sameiet får nødvendig likviditetstilskudd. Beløpet innkreves av forretningsfører.

3 Selgers forbehold vedrørende igangsetting: Selger tar følgende forbehold for gjennomføring av avtalen: - at salg av minimum 50% av boligenes salgsverdi ihht. prisliste er oppnådd - at alle nødvendige offentlige godkjenninger for igangsetting av byggearbeidene er gitt - at utbyggingsselskapets styre fatter endelig beslutning om byggestart av byggearbeidene Så snart ovennevnte forbehold er avklart, og senest innen , vil kjøper motta skriftlig melding om hvorvidt utbyggingsarbeidene blir igangsatt. Dersom utbygging blir igangsatt, vil meldingen til kjøper også inneholde opplysninger om planlagt overtakelsesperiode.. Dersom forbeholdene ikke er avklart innen , eller det blir klart før dette tidspunkt at forbeholdene ikke vil bli oppfylt innen fristen, har Selger rett til å annullere kontrakten. Kjøper skal i så fall få eventuelt innbetalt forskuddsbeløp inklusive opptjente renter refundert av Selger gjennom Megler og stilt 12-garanti vil bli kansellert og returnert garantisten. Dersom annullering av avtalen finner sted, er partene fristilt i forhold til inngåtte avtaler, uten forpliktelser og uten krav mot hverandre av noen art. Byggestart / Overtagelse: Selger tar sikte på å ha eiendommen klar til overtagelse i 2. eller 3. kvartal 2018, under forutsetning om igangsettelse av gravearbeidene for ny bebyggelse innen 1. kvartal Når forbehold om byggestart er hevet, vil kjøper bli meddelt en overtakelsesperiode på 3 måneder. Utløpet av denne tremånedersperioden vil være å anse som frist etter Bustadoppføringslova. Forsinket overtagelse etter endelig avtalt overtagelsesdato, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova 18. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Selger er ansvarlig for at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på eiendommen senest på overtagelsesdagen. Av midlertidig brukstillatelse skal det fremgå hvilke arbeider som må ferdigstilles før ferdigattest kan gis. For å sikre gjenstående arbeider har kjøper rett til å holde tilbake en forholdsmessig andel av kjøpesum inntil ferdigattest foreligger. Sameiets styre eller interimsstyre vil representere hver sameier på overtagelsesforretning av fellesarealene forut for overtagelse av boligene. Fellesarealer vil kunne bli endelig ferdigstilt etter overtagelse av boligen. Ferdigstillelse/overtagelse av fellesarealer kan gjennomføres trinnvis, eksempelvis at innvendige fellesarealer overtas før de utvendige. Byggemåte: Bygningene fundamenteres til fjell eller på såler. Alle bærekonstruksjoner er av betong og stål. Yttervegger består av bindingsverk med isolasjon, med utvendig kledning av tegl, plater og beiset panel.

4 Arealberegning: Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Energimerking: Boligene vil bli energimerket før overtagelse. Antatt energiklasse blir C. Selger er ansvarlig for at hver bolig etter overtagelse vil få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. Kjøpetilbud - orientering til budgivere: Boligene selges til faste priser i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste. Kjøpetilbud leveres i utfylt og signert stand til megler på vedlagte skjema sammen med kopi av legitimasjon. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud. Kjøpetilbudet skal være fritt for ethvert forbehold og er bindende for kjøper frem til det er akseptert eller avslått av selger. Ansvarlig megler i forbindelse med budgivningen er prosjektmegler Christian Fr. Foss og kun han vil håndtere selve budprosessen. Prosjektmegler Svein Gundersen og prosjektmegler Olav Aune, samt øvrige medarbeidere hos megler vil kun være behjelpelig med generell informasjon. Omkostninger: I tillegg til kjøpesum for leiligheten, skal følgende omkostninger betales: Dokumentavgift til Staten, 2,5% av andel tomteverdi. Se vedlagte prisliste med beløp for den enkelte leilighet. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 525,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestgebyr kr 729,- Tilknytningsavgift for internett og tv kr ,- Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak. Betalingsbetingelser: Etter kontraktsignering skal det innbetales 10% av kjøpesum så fremt garanti iht. Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. For kjøpere som regnes som profesjonelle/ er et selskap, betales 20% av kjøpesummen. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales senest 3 virkedager før overtagelse. Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova 47. Garantier: For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille nødvendig 12 garanti. Selger kan stille 47 garanti og på bakgrunn av denne garantistillelsen vil megler foreta delutbetaling av oppgjøret til selger eller byggelånsbank avhengig av den utbetalingsinstruks selger gir. Ligningsverdi: Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregisteret bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 60%. For nærmere info, se

5 Utleie: Selveierleiligheter. Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjonsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht eierseksjonsloven kapittel 3. Megler anbefaler derfor ikke at boligen leies ut før eiendommen er seksjonert, siden dette er kjøpers ansvar og risiko. Rammesøknad og reguleringsforhold: Tomten er regulert til bolig og forretning. Reguleringskart med tilhørende bestemmelser følger som vedlegg. Rammesøknad er innlevert Bærum kommune. Det foreligger naboklager på rammesøknad og reguleringsvedtak. Servitutter/heftelser: Det er pt. ingen servitutter registrert på eiendommen. Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan det være tinglyst servitutter som erklæringer/avtaler som kan få betydning for denne eiendommen. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/heftelser vedrørende naboforhold, utbyggers forhold, forhold pålagt av offentlig myndighet eller andre forhold som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Slike servitutter/heftelser kan være avståelse av veigrunn, bruksrettigheter, erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk el. I forbindelse med utbygging og salg av bruksenheter, vil selger tinglyse pengeheftelser på eiendommen, men boligen vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt og utinglyst panterett til sameiet på 1 G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Lovanvendelse: Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr. 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. For eierseksjoner gjelder Lov om eierseksjoner av Iht til lovens 22, kan ingen erverve mer enn 2 boligseksjoner i sameiet. Hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Særskilte bestemmelser: Røyking på terrasser og balkonger for boligseksjonene er ikke tillatt i henhold til sameiets vedtekter. Dyrehold er tillatt. Sameiet kan fastsette ordensregler som regulere dette nærmere. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Avbestilling Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel 6 til anvendelse. Tilvalg: Kjøper har rett til å kreve endringer og tilleggsarbeider som står i sammenheng med ytelsen som er avtalt, og som ikke i omfang eller karakter skiller seg vesentlig fra denne ytelsen og som ikke er til hinder for rasjonell gjennomføring av byggearbeidene.

6 Selger vil utarbeide en tilvalg-/endringsmeny som angir aktuelle valgmuligheter for endringer og tilleggsarbeider. Tilvalgsmenyen vil inneholde opplysninger om priser, frist for bestilling samt eventuell betydning for overtakelsestidspunktet. Dersom Kjøper ønsker å få utført endringer og/eller tilleggsarbeider, skal dette bestilles skriftlig av selger eller den selger måtte oppnevne. Selger er uansett ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som endrer vederlaget med 15 % eller mer. Selger er heller ikke forpliktet til å utføre endringer eller tilleggsarbeider som vil føre til ulempe for selger og som ikke står i forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen eller tilleggsarbeidet. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv. jfr. bustadoppføringslovas 44. Jfr. Bustadoppføringslovas 46 kan selger kreve at kjøper stiller garanti eller sikkerhet på annen måte før arbeidene igangsettes. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider når arbeidene er utført. Alle tilleggsbestillinger/endringer skal faktureres av Selger eller den Selger måtte oppnevne og betales direkte til meglers klientkonto. Generelle forutsetninger og forbehold: Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og garasjeplasser uten forutgående varsel. Alle opplysninger er gitt med forbehold om rett til endringer av leveransen. Eventuelle endringer skal ikke forringe den generelle standard. Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Kjøper må dog akseptere at selger har rett til å foreta mindre endringer fra denne som er hensiktsmessige og nødvendige, uten at dette skal forringe den generelle standard. Dette kan eksempelvis gjelde størrelser på sjakter, veggtykkelser, nedforinger i himlinger, innkassinger m.m. Byggene oppføres med god håndverksmessig utførelse og i henhold til teknisk forskrift (TEK) av Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Fradeling, sammenslåing og seksjonering kan ta tid, blant annet som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det tas derfor forbehold om tinglyst seksjoneringsbegjæring på overtagelsestidspunktet. Kjøper aksepterer i så tilfelle at overtagelse finner sted selv om seksjonering ikke er tinglyst og at skjøte og pantedokumenter først kan tinglyses etter tinglyst seksjoneringsbegjæring. Det gjøres oppmerksom på at frihåndstegninger, perspektiver, utomhusplan, plantegninger og bilder i prospektet er av illustrativ karakter og inneholder derfor detaljer som farger, innredninger, møblering, belysning, beplantning og arkitektoniske detaljer m.v. som ikke inngår i leveransen. Stiplede løsninger/innredninger leveres ikke. Dette dukumentet er kun et sammendrag av salgsdokumentene, og gir ikke det fulle og hele bildet og kan således ikke leses isolert. Dette dokumentet kan derfor ikke danne grunnlag for krav av noen art mot selger. Tegningene i prospektet kan ikke benyttes som grunnlag for nøyaktig møbelbestilling, da blant annet målestokkavvik kan forekomme ved trykking/ kopiering. Dette innebærer også at arealet av hvert rom kan variere noe fra salgstegning. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og prisliste. Meglers vederlag: Megler har fast vederlag pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver.

7 Kontraktsmedhjelper/oppgjør: EiendomsMegler1 Oslo Akershus As Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo Telefon: , Telefax: Alle innbetalinger foretas til meglers klientkonto: Meglerforetak: EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Prosjekt. Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Fnr: Ansvarlig megler: Christian Fr. Foss Megler Mobil: Epost: Meglere: Svein Gundersen Olav Aune Megler Megler Mobil: Mobil: Epost: Epost: Oslo, 30. juni 2015

8 Prisliste Eiksparken 3. sept 2015 Leilighets- Etasje Rom Areal Areal Terr./ Stipulert Dok.- Salgspris Totalt inkl. Mulig kjøp nummer BRA P-rom Balkong felleskost. avgift leilighet omkostn. av garasje BYGG A A11 1 SOLGT A12 1 SOLGT A13 1 SOLGT A14 1 SOLGT A kr kr A22 2 SOLGT A kr kr A24 2 SOLGT A kr kr A32 3 SOLGT A33 3 SOLGT A kr kr A41 4 SOLGT A kr kr BYGG B B11 1 SOLGT B kr kr B kr kr B kr kr B kr kr B kr kr B23 2 SOLGT B24 2 SOLGT B kr kr B32 3 SOLGT B33 3 SOLGT B34 3 SOLGT B41 4 SOLGT B42 4 SOLGT BYGG C C11 1 SOLGT C kr kr C kr kr C14 1 SOLGT C kr kr C kr kr C kr kr C kr kr C31 3 SOLGT C kr kr C kr kr C kr kr nei nei C41 4 SOLGT C kr kr

9 Leilighets- Etasje Rom Areal Areal Terr./ Stipulert Dok.- Salgspris Totalt inkl. Mulig kjøp nummer BRA P-rom Balkong felleskost. avgift leilighet omkostn. av garasje BYGG D D11 1 SOLGT D12 1 SOLGT D13 1 SOLGT D14 1 SOLGT D kr kr D kr kr D kr kr D kr kr D32 3 SOLGT D33 3 SOLGT D41 4 SOLGT D42 4 SOLGT BYGG E E kr kr E12 1 SOLGT E kr kr E kr kr E kr kr E22 2 SOLGT E kr kr E31 3 SOLGT E kr kr E kr kr E41 4 SOLGT E kr kr Stipulerte felleskostnader: Inkludert i de stipulerte felleskostnadene over inngår: Ordinære felleskostnader stipulert til kr. 35,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Kostnader til internett/tv er stipulert til kr. 400,- pr. mnd. Kostnad til oppvarming og varmt vann etter eget forbruk betales i tillegg til felleskostnadene over. Det leveres individuelle målere for hver bolig. Kostnader til oppvarming og varmt vann stipuleres til kr. 8-10,- pr. kvm. BRA pr. mnd. Felleskostnader for garasjeplasser er stipulert til kr. 300,- pr. plass. pr. mnd. Betalingsbetingelser: Ved kontraktsinngåelse innbetales 10% av total kjøpesum inn til meglers klientkonto. Er kjøper et selskap / juridisk person, betales 20% av total kjøpesum. Innen overtagelse innbetales resterende del av kjøpesummen, samt omkostningene. Omkostninger: Dokumentavgift til staten utgjør 2,5% av andel av tomteverden. Se prislisten over med beløp for hver enkelt leilighet. Gebyr for tinglysing av skjøte, kr. 525,-. Gebyr for tinglysing av pantobligasjon for kjøpers eventuelle lån med attestgebyr, kr. 729,-. Leverings- og tilretteleggingsavtale for tele/data kr ,-. Det tas forbehold om endringer i de offentlige avgiftssatsene. Selger forbeholder seg retten til enhver tid og uten forutgående varsel, å kunne endre prisene på usolgte leiligheter. Det er et begrenset antall p-plasser i prosjektet. I prislisten fremgår det hvilke leiligheter som har mulighet for kjøp av garasjeplass. Garasjeplasser selges for kr ,- pr. plass + dokumentavgift og tinglysingsgebyr for skjøte.

10

11 KJØPETILBUD - Eiksparken Undertegnede avgir under følgende bindende kjøpetilbud på leilighet i boligprosjektet Eiksparken, Niels Leuchsvei med gnr. 34, bnr. 94 i Bærum kommune: Leilighet nr.: Pris kr.: I tillegg kommer omkostninger i henhold til prisliste: Ja, jeg ønsker å kjøpe parkeringsplass for kr ,-. (Kryss av) Kjøpetilbudet er bindende for undertegnede frem til det er akseptert eller avslått av selger. Betalingsplan: Ved kontrakt betales 10 % av kjøpesummen for leiligheten og eventuell parkeringsplass, restbeløp betales innen overtagelse. Finansieringsplan: Forskuddsbeløp 10% gjøres opp som følger: Bankinnskudd kr. Lån i egen bolig Restinnbetaling og omkostninger gjøres opp som følger: Egenkapital Bankinnskudd Egenkapitaldel i egen bolig Lån i: Lånebeløp kr. kr. kr. kr. Ref. ved lån (oppgi navn og telefonnummer): Andre opplysninger: Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpetilbud er bindende. Undertegnede har lest og er innforstått med komplett salgsinformasjon, herunder salgsprospekt, byggebeskrivelse, salgsinformasjon m/orientering til budgivere, prisliste med kjøpsbetingelser og godtar den komplette salgsinformasjon som bindende for seg ved budgivningen. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert kjøpetilbud uten nærmere begrunnelse. Megler vil kunne foreta en kredittsjekk av alle budgivere og budgiver gir samtykke til dette ved sin signatur. Kjøper 1: Fnr. (11 siffer) Kjøper 2: Fnr. (11 siffer) Adresse: Postnr/Sted: Tel. privat: Mobil: Sted og dato: Underskrift kjøper 1: Underskrift kjøper 2 EiendomsMegler1 Oslo AS avd. prosjekt. E-post:

12 Er drømmeboligen din her? Da trenger du kanskje hjelp til både salg av egen bolig og finansiering av den nye? Vi kan hjelpe deg! Jeg hjelper deg med mellomfinansieringen og boliglånet La meg hjelpe deg å selge boligen du har i dag Mats Knutsen Rådgiver T: E: Marianne Vestgård Avd.leder/Eiendomsmegler T: E:

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING

INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INFORMASJONSSKRIV SØRENGA 5 5 BOLIG UNDER OPPFØRING INNHOLD LOVVERK SIDE 2 NÆROMRÅDET SIDE 3 - Beliggenhet - Adkomst - Kort om prosjektet - Typebetegnelse/teknisk standard BYGGENE OG LEILIGHETENE SIDE

Detaljer

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland

Prisliste 23.10.2014. Dok. Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Prisliste Bygg Leilnr Etasje Ant.rom BRA P-ROM Fastpris Rogaland Dok. avgift 23.10.2014 Tot. Omk Bygg 4 H0201 2 2 50 46 Solgt 7750 8972 H0202 2 2 50 44 Solgt 7750 8972 H0203 2 3 108 101 Solgt 16720 17942

Detaljer

HJELLEMARKA SØFTELAND

HJELLEMARKA SØFTELAND NYBYGG HJELLEMARKA SØFTELAND 18 leiligheter med heis og garasje. DNB Eiendom dnbeiendom.no HJELLEMARKA II - 18 EIERLEILIGHETER Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen

Detaljer

Prisliste Fjordsol 09.8.2015

Prisliste Fjordsol 09.8.2015 Prisliste Fjordsol 09.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.7.2015

Prisliste Fjordsol 11.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 11.8.2015

Prisliste Fjordsol 11.8.2015 Prisliste Fjordsol.8.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 22.7.2015

Prisliste Fjordsol 22.7.2015 Prisliste Fjordsol.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 13.6.2015

Prisliste Fjordsol 13.6.2015 Prisliste Fjordsol.6.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8 H080

Detaljer

Prisliste Fjordsol 30.7.2015

Prisliste Fjordsol 30.7.2015 Prisliste Fjordsol 0.7.0 Leil.nr. Etasje H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 H00 H00 H00 H00 H00 H006 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 6 H060 7 H070 7 H070 7 H070 7 H070 8

Detaljer

Eivindsholen, leiligheter

Eivindsholen, leiligheter Eivindsholen, leiligheter Prisliste Dato: 12.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Bod Omk. Pris Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-1 64.2 m² 2 4,3 m² kr 15 692 Solgt Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-2 64.2

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 06.7.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 090 000 Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m²

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

HELMERS HUS III GRIMSTAD

HELMERS HUS III GRIMSTAD NYBYGG HELMERS HUS III GRIMSTAD Flotte og moderne eierseksjoner DNB Eiendom dnbeiendom.no EIENDOMMEN FRA A TIL Å Helmers Hus III Kontaktperson Arild Aasen Eiendomsmegler Telefon: 97 58 67 30 DNB Eiendom

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Apeloen Prisliste Dato: 10.12.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Leilighet D0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Leilighet D0201 49.51

Detaljer

Salgsoppgave Brødfabrikken

Salgsoppgave Brødfabrikken Salgsoppgave Brødfabrikken Byggetrinn 1 D1-D3 Adresse og matrikkelnummer Gnr. 124, bnr. 34 i Oslo kommune. Eiendommene skal senere fradeles. Endelig matrikkelnummer og adresse tildeles senere. Eier/ selger

Detaljer

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Eierseksjon under oppføring Oppdrag: Formidling: 50313408 0 Mellom: Tronrud Eiendom AS org.nr. 942 984 154 Adresse: Pb 510 3504 Hønefoss heretter kalt Selger, og fnr fnr Adresse:

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer