Rådmannens kommentarer til året 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens kommentarer til året 2009"

Transkript

1

2 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst 54 Helse- og omsorg 59 Habilitering 66 Teknisk 70 KOSTRA 76 Årsrapporten 2009 Side 0

3 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innledning Formålet med årsrapporten er å gi en tilbakemelding om aktiviteten innen de ulike virksomhetsområdene, herunder forsøke å svare på om kommunen har nådd de politiske mål som ble satt for året. Rapporten er ment å skulle vise hvilke ressurser kommunen rådde over, hva disse ble brukt til samt peke på sentrale aspekter ved omfanget av og kvaliteten på det kommunale tjenestetilbudet. Foreliggende årsrapport er satt sammen av delrapporter utarbeidet av enhetslederne. Rådmannen vil fremheve årsrapportens betydning som styringsredskap. Regnskapet og årsrapporten vil være viktige grunnlagsdokumenter i arbeidet med å stake ut kursen for kommunen fremover, jf. planlagte strategidiskusjoner i formannskapet våren 2010 og kommende rullering av økonomiplanen. En grunnleggende forutsetning for å kunne drive en effektiv tjenesteproduksjon er å ha finansiell kontroll. Dette innebærer at driftskostnadene over tid ikke må overstige driftsinntektene. I tillegg bør det være midler til overs slik at man kan dekke uforutsette utgifter. De finansielle analysene og kommentarene er utarbeidet av økonomisjefen. Resultater Brutto driftsresultat (resultat før finansinntekter og finansutgifter) inkludert avskrivninger ble på 9,6 mill. I driftsinntektene som ligger til grunn for dette resultatet ligger momskompensasjon relatert til investeringer på kr. 13,5 mill. Momskompensasjonen skriver seg fra statlig kompensasjon av momsen på oppføring av rådhusbygget mv. Korrigerer vi brutto driftsresultat med denne inntekten som ikke kan betraktes som en ordinær driftsinntekt så fremstår resultatet negativt med 3,9 mill kroner. Negativt brutto driftsresultat betyr at de løpende driftsinntektene ikke var tilstrekkelig til å dekke de løpende driftsutgiftene. Netto driftsresultat (resultat før interne finansieringstransaksjoner) utgjorde 27,6 mill. kroner (-17,0 mill kroner i 2008) mot budsjettert 13,4 mill. kroner i positivt resultat. Det store avviket mellom budsjettet og regnskapet kan tilskrives flere ting blant annet et betydelig bedre resultat fra finansmarkedet enn det vi hadde forventet da året startet opp, men også øremerkede midler som først vil bli brukt i 2010 (se avsetning av bundne driftsfond). Kommunen har i likhet med i 2008, også i 2009 gjennomført medarbeidertilfredshetskartlegging. Undersøkelsen fikk meget god oppslutning og viser at de ansatte jevnt over trives godt på jobben. Songdalen oppnådde et snittscore på 4,5 av 6, mens sammenlignbare kommuner scorer 4,3 og snittet for alle kommuner som gjennomfører akkurat denne undersøkelsen, var 4,3. Sykefraværet er forsatt for høyt med et fravær på ca 10 %, men fraværet har holdt seg stabilt i 2009 i motsetning til for kommunesektoren som helhet hvor det har vært en markert økning. Det jobbes jevnt og trutt videre med en rekke tiltak for å redusere sykefraværet. Rådmannen har stor tro på at dette arbeidet vil gi ytterligere resultater. Folketallet økte siste året fra 5804 til Dette ga en befolkningsvekst på 2,3%. Dette er den kraftigste veksten kommunen har hatt på svært mange år. Fortsetter en slik veksttakt i årene fremover, vil dette etter hvert sette press på den kommunale infrastrukturen i form av behov for barnehageplasser, skoler og omsorgstjenester. Foreløpig er det rimelig god samlet kapasitet på skolesiden. Årsrapporten 2009 Side 1

4 Rådmannens kommentarer til året 2009 På bakgrunn av arbeidet til en nedsatt styringsgruppe vedtok rådmannen en justering av kommunens administrative grovmodell før sommeren Toppledelsen er styrket med en tjenestesjef gjennom intern omprioritering av ressurser. Assisterende rådmann/stabssjef, tjenestesjef og økonomisjef utgjør sammen med rådmannen kommunens nye toppledelse. Det er lagt ned et betydelig arbeid i 2009 for å klargjøre ny administrativ struktur fra 2010 med blant annet opprettelse av nye enheter som Kultur- og levekårsenheten, interkommunal barnevernenhet og NAV-kontor. Et annet viktig utviklingsområde er å videreutvikle det interkommunale samarbeidet som skjer i Kristiansandsregionen gjennom Knutepunkt Sørlandet-samarbeidet. Felles arealplan for Kristiansandsområdet er noe forsinket, men kommer til politisk høring og senere behandling i Det legges ned betydelig arbeid innen IT og støttetjenester, og ikke minst på kommunale kjerneområder som skole, barnehage, helse og omsorg. En meget sentral utfordring fremover blir å videreføre arbeidet med å sikre samsvar mellom driftsinntekter og driftsutgifter. Til tross for et godt resultat i 2009, er ytterligere driftstilpasninger planlagt utover i økonomiplanperioden. Kommunen har gradvis gjort seg avhengig av gode finansinntekter. Dette innebærer samtidig at det må holdes fokus på å sikre en tilstrekkelig bufferkapital for å kunne møte svingninger i finansmarkedene av en karakter som det vi har sett i Resultatet for 2009 har hjulpet oss godt ift å sikre en tilstrekkelig buffer. Nodeland, 29. mars 2010 Vidar Skaaland rådmann (sign) Svein Lohne økonomisjef (sign) Årsrapporten 2009 Side 2

5 Den økonomiske utviklingen Innledning Årsrapporten inneholder sammen med kommunens regnskap med noter pliktig informasjon i hht kommunelovens 48 pkt 1, og skal gi opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling og resultat av virksomheten. Det skal videre redegjøres for andre forhold av vesentlig betydning for kommunen. Herunder skal det også redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen, planlagte og gjennomførte tiltak for å sikre høy etisk standard i virksomheten. Resultat Året 2009 ble på mange måter et år preget av de samme elementene som påvirket resultatet for 2008, men i 2009 med positivt fortegn. I 2008 var det bortimot kollaps i aksjemarkedet og høye finansielle kostnader med store negative utslag i resultatene. I februar 2009 snudde aksjemarkedet fra et langvarig fall, til en god vekst. Samtidig falt den korte renten fra et nivå høsten 2008 på nesten 8% til et nivå på under 2% sommeren Stor gjeldsbelastning og store midler plassert i obligasjonsmarkedet ga en stor netto gevinst for kommunen utover det vi hadde budsjettert med. Netto driftsresultat endret seg i løpet av en to års periode med nesten 45 mill kroner. I samme periode var det en utgiftsvekst i enhetene på ca 6,8% som dels ble dekket med økte tilskudd, men som også i noen grad er dekket med bruk av tidligere avsatte midler. Alt i alt var det i 2009 et mindre forbruk ute på tjenestene på 6,2 mill kroner som i noen grad er avsatt til bruk i I det private næringslivet er det mest fokus på begrepet overskudd. For å få frem en tilsvarende størrelse i det kommunale systemet må vi trekke ut ekstraordinære poster som er med på å påvirke resultatet. Med fratrekk for momskompensasjon ført i driften, kalkulert premieavvik og pensjonsmidler hentet fra Vital, så fremstår kommunens overskudd med ca 8 mill kroner. Driftsregnskapet Regnskap Budsjett Regnskap Regnskap Regnskap Skatteinntekter Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon Andre statlige tilskudd Premieavvik pensjon, netto Sum frie inntekter Netto driftsutgifter i enhetene Brutto driftsresultat (excl Renteinntekter Utbytte og eieruttak Avdrag på utlån Sum finansinntekter Renteutgifter Avdrag på lån Sum finansutgifter Netto driftsresultat Årsrapporten 2009 Side 3

6 Den økonomiske utviklingen Skatteinntekter De siste årene har vært preget av høykonjunktur med sterk vekst i de frie inntektene. Skatteinntektene for Songdalen ble omtrent slik vi hadde lagt opp til i budsjettet, mens skatteinntektene for resten av landet falt relativt kraftig i siste del av året. Fra et nivå på 8,5% tidlig høst til et resultat på 5,9% for året som helhet. Avviket mellom vår kommune og landsgjennomsnittet har de siste årene vært i positiv favør mye som følge av en vekst i antall voksne. Denne tendensen synes nå å være brutt. Budsjett 1000 kr Endring Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger/INGAR (fra 2009) Utenfor overgangsord (inkl oppgavediff) Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg Skjønn til skattesvakekommuner i Sør-Norge (lagt mot hovedskjønn i 2010) Feil inntektsutj 07/Komp Fysioterapautmidler Komp lønn 2006/fysioterapimidler Tiltakspakken - økte frie inntekter / komp skattetap RNB økt innbyggertilskudd/trekk storbymidler til psykisk helse Sum rammetilsk uten selskapsskatt Selskapsskatt Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj "Bykletrekket" (anslag) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 18,8 8, ,1 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 4,7 7, ,8 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) Rammetilskuddet Rammetilskudd før inntektsutjevning bestod i 2009 av et rent innbyggertilskudd, utgiftsutjevning for bl.a. demografiske forhold, korreksjonsordning for elever i frittstående og statlige skoler, inntektsgaranti-tilskudd, midler med særskilt fordeling samt skjønnstilskudd. Inntektsutjevningen beregnes fortløpende gjennom året etter hvert som skatteinngangen foreligger. Kommunene trekkes et likt beløp per innbygger til finansiering av ordningen. Kommuner som ligger under 90 % av landsgjennomsnittlig skatteinntektsnivå slik som Songdalen gjør, fikk i 2009 kompensert 57 % av differansen mellom egen skatteinntekt og landsgjennomsnittet i tillegg til 35 % av differansen opp mot 90 % av landsgjennomsnittet. Skatteinntektene på landsbasis ble i 2009 noe lavere (ca. ½ %-poeng) enn hva de siste prognosene la til grunn. Hvis skatteinngangen på landsbasis hadde blitt slik som disse siste anslagene tilsa, ville dette isolert sett gitt økt inntektsutjevning for. Med en samlet kompensasjonsgrad på = 92 %, betyr det at enhver skatteinntektskrone tapt kompenseres med 92 % - mens kommunen bare vil sitte igjen med 8 øre for en skatteinntektsøkning på 1 krone. For 2010 gjelder hhv. 94 og 6 %. Eiendomsskatt Eiendomsskatt ble innført med virkning fra 1. januar Alt i alt er det et antall på enheter som er grunnlag for beskatning. Samlet skattegrunnlag utgjør noe i overkant av 3 mrd kroner. Av samlet innkrevd eiendomsskatt i 2009 på i alt 6,04 mill kroner, så utgjør skatten fra boligbygg ca 66%. Resterende del kommer i stor grad fra ulike næringsbygg. Årsrapporten 2009 Side 4

7 Den økonomiske utviklingen Generelt statstilskudd Kommunen mottar en del statlige tilskudd som defineres som frie midler. Dette gjelder blant annet generelle statstilskudd til integreringsarbeid og kompensasjon for utgifter til renter og avdrag på boliger til eldre og skolelokaler til 6-åringer. Rentekompensasjonen svinger noe i takt med renteutviklingen. Det er grunn til å merke seg at kommunen mottok ca. 2,7 mill kroner mer i integreringstilskudd enn det som var satt opp i opprinnelig budsjett. Temaet er presentert for kommunestyret i november 2009 i en egen saksfremstilling. Økningen i integreringstilskudd kan i det alt vesentlige tilskrives flere familiegjenforeninger. Andre inntekter Beløpet er relatert til momskompensasjon på våre investeringer. Budsjettbeløpet på 20,9 mill kroner forutsatte en fremdrift på noen av investeringene som det ikke har vært mulig å innfri. Av de store investeringene som har hatt en forsinket oppstart er barnehagene i Finsland og på Nodelandsheia og skolen i Finsland. Momskompensasjon relatert til investeringer skal i løpet av en 5 års-periode bare kunne brukes som egenkapital til investeringsprosjekter og må følgelig betraktes som en ekstraordinær inntekt inn i driften. Premieavvik pensjon I 2002/2003 ble det innført regler for beregning av fremtidige pensjonsforpliktelser for den bestanden av ansatte som til enhver tid er tilsatt i kommunen. Beregningene er kompliserte og foretas av eksterne personer basert på forutsetning om levealder, lønns- og G-regulering, AFP uttak mv. Som vedlegg til regnskapet i note 9 fremkommer en oppstilling over påløpne forpliktelser sett i relasjon til opptjente midler i selskapene. Den delen av samlede pensjonsutgifter (grunn- og reguleringspremier) til Vital, KLP og SPK som er beregnet å være unormalt høy i henhold til ny regnskapsforskrift, aktiveres som fordring i kommunens balanse. Premieavviket (inkludert arbeidsgiveravgift), forskjellen mellom betalt premie gjennom året og et teknisk beregnet premiebeløp, utgjorde kr i Premieavviket regnskapsføres i regnskapsåret og avskrives med 1/15 over de påfølgende 15 regnskapsår, jf. kommunestyrevedtak. I tråd med etablerte prinsipper dekkes 1/15 av premieavviket fra årene 2002 til 2008 i regnskapet for Avsatt premieavvik (inkl. afp) var 9,98 mill kroner i Renteutgifter De reelle renteutgiftene ble vesentlig lavere enn budsjettet. Mange av våre lån er tatt opp med basis i 3 mnd NIBOR. Denne renten lå ved årets begynnelse på noe i underkant av 4%, beveget seg utover i året nedover til et nivå like i overkant av 1,8% og avsluttet året på nivå like i overkant av 2,1%. Den gjennomsnittlige rentesatsen for året lå derfor betydelig under kalkylerenten på 5,1% som ble brukt i forbindelse med budsjettarbeidet høsten Kommunen har i økonomireglementet lagt til grunn at noen av lånene skal være flytende, mens noe skal være fast. I løpet av 2009 gjennomførte vi tiltak som innebærer at ca 50% av våre lån er bundet, mens resten er avtalt mot flytende rente. Den gjennomsnittlige rentesatsen på fastrenteavtalene er enda en del høyere enn den korte renten. Snittrenten for hele porteføljen var ved årsskiftet 2009/2010 på 3,3%. Snittdurasjonen for hele porteføljen var da på 1,37 år. Flytende rente vil over tid alltid gi den laveste renten. På den annen side betyr den forutsigbarheten som en fastrenteavtale gir ganske mye. Årsrapporten 2009 Side 5

8 Den økonomiske utviklingen 7-8 år 6-7 år 5-6 år Fordelingen av våre lån Fra kort rente til rentebinding 4-5 år 2-3 år 1-2 år 0-3 mndr Diagrammet viser forholdet mellom lån med kort (flytende) rente og lån med binding 1 8 år. Renteinntekter og utbytte Utbytte av våre aksjefond. Etter et år som av mange ble betegnet som et katastrofeår for aksjemarkedet, så svingte markedet igjen oppover på vårparten Usikkerheten rådet lenge utover i 2009, men alt i alt ga våre plasseringer i aksjefond en avkastning på 28,7% i Avkastningen ble 8,2% over verdensindeksen for tilsvarende papirer. Sammenlignet med ordinære bankinnskudd så ble avkastningen nesten 26% høyere. I budsjettet hadde vi lagt inn en forventet avkastning på 7,8%. Utbytte Agder Energi Utbytte fra Agder Energi ble kroner lavere enn budsjettert. Av et samlet utbytte på 967 mill kroner skal Songdalen ha en andel på 1,465%. Bidraget blir brukt i driften. Avkastning av fastrentepapirer Fallet i rentekurven som vi opplevde fra høsten 2008 og langt ut i 2009 utløste en god avkastning i obligasjonsmarkedet. Alt i alt ga avkastningen i obligasjonsmarkedet en avkastning på 5,9% som er 3,1% høyere enn indeksen og 3% høyere enn ordinære bankinnskudd. Det var praktisk talt ikke avvik til budsjettet. Renteinntekter i bank Likviditeten er enda god, men et fall i innskuddsrenten fra noe i overkant av 7% til like i overkant av 2% gjorde at vi i forbindelse med tertialrapporten i april måtte nedjustere budsjettet med 1 mill kroner. For året som helhet ble det likevel en mindreinntekt på 1,5 mill kroner av ordinære bankinnskudd. Årsrapporten 2009 Side 6

9 Den økonomiske utviklingen År År År År År År År År År År Netto renter og utbytte Netto avdragsutgifter Illustrasjonen viser hvordan netto finanskostnader og inntekter har utviklet seg i perioden. Etter et krevende år i 2008 ble det igjen et positivt netto bidrag fra finansområdet. Årsrapporten 2009 Side 7

10 Den økonomiske utviklingen Momskompensasjon I 2004 ble det innført en ny generell ordning for momskompensasjon, som erstattet den gamle begrensede ordningen. Målsettingen med ordningen er å fjerne den konkurransevridningen som merverdiavgiften har medført. Ordningen med at momsen relatert til investeringsoppgaver skal inntektsføres i driften har vært en betydelig utfordring for mange kommuner. Effekten av høye investeringer har medført høye driftsinntekter som det har vært vanskelig å isolere fra driften. Renter og avdrag kommer senere som en bumerang mot de kommuner som ikke tar hensyn til dette i budsjetteringen. I tillegg vil inntekten variere kraftig over tid, og tildels være vanskelig å forutsi uten at man har en forpliktene fremdriftsplan for investeringsprosjektene. Den beste styringen har de kommunene som innbetaler denne kompensasjonen som ekstraordinært avdrag, eller bruker det som egenkapital til investeringene. Reglene er nå endret med virkning fra Endringen innebærer at det vil bli en gradvis overgang fra dagens ordning til en ordning der kompensasjonen kun kan benyttes i investeringsregnskapet. Resultatet av driften i enhetene Enhetens navn Regnskap År 2009 Budsjett (justert) Avvik Fondsdisposisjoner År 2008 Bruk Avsetning Budsjett (opprinnelig) Regnskap Frie Bundet Frie Bundet Staben Rådhustorget Politisk styring og kontrol Fellesområdene Skolene Barnehagene Levekår Barnevern Omsorg Habilitering Teknisk enhet Kirkelig fellesråd Tilleggsbevilgninger T o t a l t Kolonnene for regnskap og budsjett er kjørt ut uten artene avsetning og forbruk av fond. Tabellen viser at det ved årets slutt stod mer enn 6,2 mill kroner i rest til disposisjon i enhetene. De største ubrukte midlene finner vi knyttet til lønnsreserven, teknisk enhet og barnehagene. Ubrukte midler i teknisk enhet er i all hovedsak knyttet til at tilskudd til gjennomføring av tiltakspakken enda står ubrukt. Midlene er overført til bruk i Til sammen er det brukt nesten 7,8 mill kroner av tidligere avsetninger og avsatt ca. 10,9 mill. til senere bruk. I tillegg er det avsatt midler til fond fra det gode driftsresultatet og fra investeringsregnskapet. For øvrig er det grunn til å merke seg at netto disponerte midler er økt med 6,7% i perioden 2008 til Årsrapporten 2009 Side 8

11 Den økonomiske utviklingen Investeringsregnskapet (Alle tall i kroner 1.000) Regnskap Budsjett Regnskap Noter Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføring med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert Regnskapsmessig mer eller mindreforbruk Årsrapporten 2009 Side 9

12 Den økonomiske utviklingen De største prosjektene i investeringsregnskapet i 2009 Alle tall i kr Bygging av nytt rådhus NAV - bygget * Utbygging av Mjåvann Eventyrheia barnehage * Kommunen har inngått utbyggingsavtale med utbygger av Mjåvann næringsområde. Avtalen innebærer at utbygger bekoster alle grunnlagsinvesteringene i infrastrukturen mot at kommunen overtar anleggene ved ferdigstillelse og godkjenning. Modellen innebærer at utbygger får kompensert all momsen av investeringskostnaden. Brutto investeringene er kostprisen for investeringer som er foretatt i regnskapsåret i faste eiendommer, anlegg, utstyr, maskiner og transportmidler. Eiendelene blir aktivert i balansen under anleggsmidler ved utgangen av hvert regnskapsår. Investeringene kan også innbefatte immaterielle eiendeler som reguleringsplaner o.a. I årene 2006 og 2007 ble ca. 95 % av investeringene finansiert med lån. De 2 siste årene er bare 75% av kostnadene finansiert med lån. Resten er dekket med bruk av momskompensasjon, ulike tilskudd eller tidligere avsetninger til fond. Finanspostene består hovedsakelig av utlån og mottatte avdrag på utlån, samt avdrag til Husbanken på formidlingslån. Kjøp og salg av fast eiendom, strategiske aksjeposter og andeler med tilhørende kostnader blir også bokført her. (Agder Energi, KLP, Vest-Agder Museet). Note 1 Overføringer og avsetning til fond avsatte i forbindelse med salg av aksjer i Agder Energi et beløp til fremtidig betaling av skatt på salgsgevinsten. Alle krav er nå innfridd, eller avgjort i rettsapparatet. Gjenstående beløp 3,1 mill kroner er regnskapsført som en overføring i investeringsregnskapet og avsatt som ubundet investeringsfond i hht regelverket. Note 2 Salg av driftsmidler og fast eiendom I forbindelse med etableringen av Kristiansand brann og redning IKS ble aktiva overdratt til selskapet til nedskrevet verdi. Verdien er regnskapsført som salg. I tillegg har kommunen solgt en utleieenhet. Salgssummen er avsatt som ubundet investeringsfond. Årsrapporten 2009 Side 10

13 Den økonomiske utviklingen Balanseregnskapet BALANSE PR I hele kr Aktiva Passiva Omløpsmidler Gjeld Kasse, bank, post Kortsiktig gjeld Premieavvik Premieavvik 0 0 Finansielle omløpsmidler Pensjonsforpliktelser Kortsiktige fordringer Annen langsiktig gjeld Sum omløpsmidler Sum gjeld Anleggsmidler Egenkapital Aksjer og andeler Fond Utlån Udekket/udisp. Inv regnskap Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Pensjonsmidler Likviditetsreserve Eiendommer, anlegg, utstyr Kapitalkonto Sum anleggsmidler Sum egenkapital Eiendeler Gjeld og egenkapital Premieavvik, pensjonsmidler og Pensjonsforpliktelser kroner Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Akkumulert premieavvik Ovenstående bygger på beregninger som er gjort av uavhengige aktuarer i de 3 pensjonsselskapene som kommunen er tilsluttet. En mer detaljert oversikt over beregningene fremgår i note 9 til regnskapet. Aksjer og andeler kroner Agder Energi Andre aksjer EK innskudd KLP Sum Antall andeler og aksjer fremgår av regnskapet. Det er ikke foretatt noen ny verdivurdering av verdien av Agder Energi. Langsiktige utlån (excl sosiale lån) kroner Beh. 1. jan Nye lån Avdrag Avskr lån Beh. 31. desember Saldoen utgjør i det alt vesentlige startlån og etableringslån til personer som har etablert seg i egen bolig i kommunen. Startlån er blitt langt mer etterspurt nå enn tidligere år. Fond kroner Beh. 1. jan Avsatt Forbruk Beh. 31. desember Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne invest.fond Beh. 31. desember Årsrapporten 2009 Side 11

14 Den økonomiske utviklingen Gode og dårlige driftsresultat er regulert mot disposisjonsfondet. Med det gode resultatet i 2009 klarte vi å bygge opp igjen mye av det vi tok ut av disposisjonsfondet i Ubundet investeringsfond er styrket med tidligere avsatt skattekrav i forbindelse med salg av Agder Energi (ikke aktuelt) og oppgjør etter salg av eiendom. og dårlige detalj Utviklingen av lånegjelda, renter og avdrag (i kroner) og fondsavsetningen note til et Venstre y-akse viser verdien knyttet til langsiktig gjeld År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Langsiktig gjeld Renter og avdrag Diagrammet viser utviklingen over tid av noen viktige faktorer i regnskapet. Store investeringsoppgaver har resultert i en betydelig økning i lånegjelda de siste årene og utgjør 124% av sum driftsinntektene. Utviklingen gjør oss svært sårbare når det skjer finansielle endringer så som renteoppgang. I forbindelse med rulleringene av økonomiplanen er det nå en økt fokus på å begrense nye låneopptak. Årsrapporten 2009 Side 12

15 Den økonomiske utviklingen Langsiktig gjeld Sum driftsinnt Brutto lånegjeld må selvfølgelig sees i sammenheng med likvide midler som er plassert i verdipapirer. Den store økningen av langsiktig gjeld som skjedde mellom 2002 og 2003 kunne vært unngått ved at man brukte kraftfondet som egenkapital for å bygge/renovere skolene. Da vi likevel valgte å la midlene heller stå i finansmarkedet, så har dette sammenheng med at man over tid påregner en meravkastning på kapitalen i finansmarkedet i forhold til den innlånsrenten vi oppnår i lånemarkedet. Driftsregnskapets inntekter Tabellen nedenfor viser at det er skatteinntektene og rammetilskuddet som utgjør de viktigste inntektskildene for kommunen. De inntektene kommunen har i dag kan i noe begrenset grad øke på kort sikt uten at man for eksempel gjennom statlige pålegg er nødt til å gi et utvidet tjenestetilbud. innførte eiendomsskatt med virkning for regnskapsåret Skattesatsen ble i hht regelverket satt til 0,2% og innbrakte til sammen mer enn 6 mill kroner til kommunekassen. Skattesatsen kan økes over tid innenfor de rammer som regelverket setter. Driftsinntekter % År 2009 År 2008 År 2007 År 2006 Brukerbetalinger 2,7 % Andre salgs- og leieinntekter 7,9 % Overføringer med krav til motytelse 18,2 % Rammetilskudd 23,6 % Andre statlige overføringer 14,6 % Andre overføringer 0,4 % Eiendomsskatt 1,8 % Skatt på inntekt og formue 30,8 % Sum driftsinntekter Årsrapporten 2009 Side 13

16 Den økonomiske utviklingen Driftsinntekter: Kommunes driftsinntekter (ekskl. interne overføringer)består av: Skatteinntekter; formues- og inntektsskatt Rammetilskudd fra staten Øvrige driftsinntekter som inntektsføres direkte i enhetene - for eksempel refusjoner, brukerbetalinger, øremerkede tilskudd m.v. Samlede driftsinntekter i 2009 var 337 mill. kroner. Dette er en økning på 47 mill. kroner, eller 16,5 % fra Sum driftsinntekter Driftsutgifter Kommunes driftsutgifter (ekskl. interne overføringer) består av: Lønn og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon Andre utgifter som tilskudd, overføringer og avskrivninger Driftsutgiftene steg fra 2008 til 2009 med 28,9 mill. kroner. Økningen i lønn- og sosiale utgifter var på 16,1 mill. kroner. Andre driftsutgifter økte med 12,8 mill kroner i samme periode Sum driftsutgifter Årsrapporten 2009 Side 14

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Vedtatt av kommunestyret 15.12.2010 sak 095/10 Songdalen kommune Side 1 av 89 Innhold Forord 4 Kommunestyrets vedtak 6 Sentrale utviklingstrekk Befolkningsutvikling med prognoser 9 Prognoser 10 Boligbygging

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 7 Sentrale utviklingstrekk 8 Befolkningsutvikling med prognoser 8 Historisk befolkningsutvikling i

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene

Evje og Hornnes kommune. Årsberetning. Årsrapporter fra enhetene Evje og Hornnes kommune Årsberetning Årsrapporter fra enhetene 2012 Innhold Årsberetning og årsrapporter for 2012... 4 Årsberetning... 5 Økonomi nøkkeltall... 5 Utvikling i netto driftsresultat/resultatgrad...

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149

Bamble kommune Årsmelding 2013 ÅRSMELDING 2013. Foto: Per Flåthe. Badet i måneskinn. 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding ÅRSMELDING Foto: Per Flåthe Badet i måneskinn 27.03.2014 Side 1 av 149 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N T A RE R... 4 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen

Årsmelding 2010. Nordre land kommune. Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november 2010. Foto: Kolbjørn Nilsen Årsmelding Nordre land kommune 0538 Foto: Kolbjørn Nilsen Fra åpningen av Dokka Barneskole 19. november Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 3 2. Økonomisk status... 6 kommunalsjefens kommentarer...

Detaljer