Årsrapport Regnskap 2012 og Budsjett 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2012. Regnskap 2012 og Budsjett 2013"

Transkript

1 Årsrapport 2012 Regnskap 2012 og Budsjett 2013 Årsmøte 3. mars 2013

2 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 2 Innhold 1 FORSLAG TIL DAGSORDEN 3 2 FORRETNINGSORDEN: 4 3 ÅRSBERETNING LEDERSKAPETS ÅRSRAPPORT ANSATTE MENIGHETSMØTER 8 4 STATISTIKK KIRKELIGE HANDLINGER DIVERSE 4.3 MEDLEMSBEVEGELSER NYE MEDLEMMER 4.5 DØDE I MENIGHETEN OVERFØRT TIL ANDRE MISJONSMENIGHETER 4.7 UTMELDTE ANDRE ARBEIDSGRUPPER/KOMITEER/MM 12 5 FORSTANDERENS ÅRSVURDERING ÅRSRAPPORTER FRA MISJONSFORBUNDET UNG-GRUPPENE ÅRSRAPPORT FOR BARNE OG FAMILIEARBEIDET 6.2 ÅRSRAPPORT FOR INTRO OG UNGDOMSARBEIDET KONFIRMANTARBEIDET TENTRO- I OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM 6.4 ÅRSRAPPORT FOR GOSPELKORET MANNA ÅRSRAPPORT FOR SUV 20 7 ÅRSRAPPORTER ANDRE GRUPPER ÅRSRAPPORT FOR MISJONSRÅDET ÅRSRAPPORT FOR FORMIDDAGSTREFF 7.3 ÅRSRAPPORT FOR EKU ÅRSRAPPORT FOR BETLEHEMSHEIMEN 7.5 NORSKKURSET PENGEKABALEN 7.7 ÅRSRAPPORT FOR DRIFTSTYRET FOR FELLESSKAPSHUSET ØKONOMI REGNSKAP FOR 2012 OG BUDSJETT FOR BALANSE NOTER TIL REGNSKAPET 8.4 KONTANTSTRØMANALYSE REVISJONSBERETNING 8.6 REVISJON AV SMÅKASSENE BUDSJETT MENIGHETENS SATSNINGSOMRÅDER EN MENIGHET FOR BARN, UNGDOM OG DERES FAMILIER EN MENIGHET SOM PLANTER MENIGHETER EN MENIGHET SOM SKAPER EN POSITIV FORSKJELL I LOKALMILJØET VALG VALG AV LEDERSKAP VALG AV REVISOR VALG AV DRIFTSTYRE VALG AV VALGKOMITE 42

3 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 3 1 FORSLAG TIL DAGSORDEN Før dagsorden: Velkommen Minnestund Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 SAK Godkjenning av dagsorden Godkjenning av forretningsorden Konstituering av årsmøte Lederskapets årsrapport 2012 med årsrapporter fra menighetens arbeidsgrupper Sak 5 Forstanderens årsvurdering 2012 Sak 7 Sak 8 Sak 9 Sak 10 Sak 11 Sak 12 Sak 13 Sak 14 Sak 15 Rapport fra driftsstyret Regnskap 2012 med revisjonsrapport Revisjonsgodkjent oppstilling over samlede inntekter og utgifter for menighetens organiserte grupper Satsningsområder Budsjett 2013 Valg, medlemmer til lederskap, leder og revisor Presentasjon av ledere i menighetens undergrupper Godkjenning av driftsstyret Valg av valgkomite Avslutning Forslag til vedtak: Dagsorden og innkalling ble godkjent

4 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 4 2 FORRETNINGSORDEN: Årsmøtet velger møteleder til å lede forhandlingene. Møteleder har rett til å gjøre fremlegg om forkortet taletid, og om at strek settes etter de inntegnede talere. Forslag innleveres skriftlig til møteleder undertegnede med forslagsstillers navn. Nye forslag kan ikke framsettes etter at strek er satt. Valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat. Forslag til vedtak: Forretningsorden ble godkjent uten endringer Konstituering av årsmøtet Forslag til vedtak: Lederskapets innstilling ble vedtatt 3 ÅRSBERETNING LEDERSKAPETS ÅRSRAPPORT Matteus 25, 37-40: Da skal de rettferdige svare: Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg? Og kongen skal svare dem: Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg. Lederskapsmøter Lederskapet har i 2012 vært samlet til 15 lederskapsmøter. Lederskapet har hatt møter annenhver uke og behandlet totalt 105 saker. På tre av møtene har vi tilbrakt den første timen sammen Driftsstyret. Lederskapet har også hatt en fellesskapstur til Töcksfors april Lederskapets arbeid 2012 har vært nok et godt år, med god vind i seilene på fellesskapsskuta. Dette har også preget lederskapets arbeid for denne perioden. Lederskapet har satt av god tid til fellesskap med vekt på samtale, gjerne ut i fra en valgt bibeltekst, dele livet og med god tid til bønn. Vi har lagt opp til å treffes ofte for å bygge fellesskapet og for å få fremdrift i de prosesser vi har iverksatt. Om vi ser tilbake på de 5 årene vi har vært i Felleskapshust på Abildsø har det vært en bevisst utvikling i hvordan vi som lederskap disponerer vår tid. Det brukes stadig mindre tid på administrasjon og mer tid på ledelse. Bakgrunnen for at dette er mulig er en velfungerende stab og et solid driftstyre. Lederskapet erkjenner at vårt primære ansvar er å styre og lede menighetens retning og utvikling. Som et viktig verktøy i dette arbeidet er menighetens satsingsområder. Satsingsområdene beskriver de områdene menigheten vil bruke mest kapasitet og ressurser på i en toårs periode. Følgende satsingsområder har vært gjeldene for perioden :

5 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 5 Satsingsområde 1: Styrke satsningen på barn, ungdom og deres familier Vi vil innføre Levende Tro-konseptet i menigheten. Vi vil gjøre gudstjenestene attraktive, også for barnefamilier. Vi vil bygge opp et attraktivt ungdomsarbeid for tenåringer i ungdomsskolealder. Status etter 2012: Misjonsforbundets Levende Tro-konsept er lansert og det er etablert et trosopplæringsråd som jobber med videre implementering i menigheten Det har vært en særdeles stor økning av barn og barnefamilier på 11-gudstjenesten og det er tilbud for barn på begge gudstjenester Vi har Intro for tenåringer annenhver fredag med ca ungdommer Som en del av tilbudet for barn og familier har det vært barnekirke for barn fra 1-9 år i forbindelse med 11-gudstjenesten. Til 17-gudstjenesten var det i vårsemesteret tilbud fra 1-14 år. Fra høsten ble tilbudet endret til å være et tilbud fra 1-4 og fra år. Endringen var et resultat av få barn i den aldersgruppen vi ikke opprettholdt tilbudet til. For barn og familier har det vært Familietirsdag med middag og samlinger med både sang og aktiviteter i gymsalen annenhver uke. For aldersgruppen 9-12 år (tweens) har det vært IntroPEAK en fredag i måneden. For aldersgruppen år har vi godt tilbud gjennom Intro. Det er stadig flere ungdommer som deltar og det har spesielt gjennom høsten blitt et større miljø. Dette er et resultat av både samarbeidet med konfirmantarbeidet, der Intro er en del av deres kveld, og at det kommer ungdommer fra de andre Misjonsforbunds menigheter i området. Det var også i 2012 en konfirmantgruppe og 8 ungdommer som stod til konfirmasjon i mai. Det er også en stor gruppe med 24 konfirmanter fra høsten Det er et samarbeid med Misjonskirkene på Nesodden, Kråkstad, Oslo syd og i Askim. Satsningsområde 2: Verdsette og utruste frivillige medarbeidere Vi vil anerkjenne alle som har en tjeneste i menigheten. Vi vil følge opp og systematisk trene ledere for å øke trivsel og vekst hos alle medarbeidere av ledere for å øke trivsel og vekst hos alle medarbeidere. Status etter 2012: Vi gjennomførte en inspirasjonsdag for hovedledere/gruppeledere i menigheten lørdag 2. juni hos familien Hodt i Drøbak. Det var ca 40 ledere tilstede. I november arrangerte staben en OmB medarbeider-awards fest for alle frivillige. Dette ble et flott arrangement som ble gjennomført for å løfte opp og hylle alle frivillige. Det var tale av Åge Åleskjær og en fantastisk forestilling av illusjonist Ruben Gazki. 115 av menighetens medarbeidere deltok i festen. Lederskapet har erkjent at vi sammen med pastorene må ta et enda tydeligere ansvar for oppfølging av lederne i de ulike grupper i menigheten. Dette inngår i vårt lederansvar og kan ikke delegeres. Som en følge av denne erkjennelsen ble tjenestegruppen oppløst/nedlagt høsten Lederskapet vil i 2013 jobbe mer målrettet med denne del av vårt lederansvar.

6 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 6 Satsingsområde 3: Bety mer for bydelen og Oslo Vi vil gjøre Jesus tydelig ovenfor folk vi har en relasjon til. Vi vil arrangere Alpha-kurs og andre treffpunkt/møteplasser for å nå mennesker som normalt ikke går i kirken. Vi ønsker å bidra til oppstart av nye menigheter i Stor-Oslo. Status etter 2012 Høsten 2012 var det også et nytt Alpha kurs. Det var 8 deltakere, med en blanding av noen fra menigheten og noen som vanligvis ikke går i vår kirke. Kurset ble gjennomført ved hjelp av flere medarbeidere fra kirken. Det ble arrangert Intimkonsert med Trygve Skaug i april, en fin og lun konsert med lav terskel. Vårt diakonale arbeid som når bydelen skjer i stor grad gjennom Abildsø Gård og flere av menighetens medlemmer er aktivt med i arbeidet på gården. Norskkurs i samarbeid med KIA videreføres med stadig flere kursdeltakere. Babysang, Formiddagstreff og økonomikurset Pengekabalen er andre eksempler på utadrettede og/eller diakonale tilbud ut ifra menigheten. Barnas dag ble arrangert i juni som en del av bydelsdagene. Dagen engasjerer og mange barnefamilier fra nabolaget kom innom. Nytt av året var et førjulsarrangement/forestilling vi som menighet tilbød til barnehagene i bydelen. Det var illusjonist Ruben Gazki som sammen Preben Hodt og Jens Andreas Kleiven hadde tre forestillinger med tittelen De hellige tre narrer. Det var en overveldende respons fra barnehagene med ca. 500 barn I siste del av 2012 har det vært jobbet målrettet med at menigheten skal bli modermenighet for menighetsplanting på Romerike. Torben Joswig er prosjektleder for dette arbeidet som vil bli enda mer konkret inn i Virksomhet og arrangementer utover satsningsområdene Kirken vår gir rom for mange ulike aktiviteter og møteplasser for mennesker i alle aldre. Vi feirer våre gudstjenester søndager kl. 11 og kl. 17 og har Storsamling ca. hver 5. uke. Det er 13 smågrupper i gang i menigheten og i underkant av 100 personer er med i slike grupper. Formiddagstreffet arrangeres annenhver onsdag og er et viktig samlingssted for mange i menigheten og andre som kjenner tilhørighet til kirken vår. Fremmøte varierer mellom 35 og 50 deltakere. Menighets årsmøte ble lagt til en Årsfest i begynnelsen av mars. Årsmøte fikk på denne måten både større fokus og oppslutning. Til sammen 150 var til stede på festen som bestod av middag, flere innslag og intervjuer med personer engasjert i ulike deler av menigheten. Det har gjennom året vært avholdt to menighetsmøter i tillegg til årsmøtet. Det ble arrangert menighetsweekend SAMMEN 12 på Åh stiftsgård ved Göteborg første helg i september. En dyktig leirkomite arrangerte vår største weekend i nyere tid. Det var rekordtidlig påmeldinger og vi var 170 deltakere i et stort spenn av alder. I vårsemesteret ble det arrangert Mamma 12 og i høstsemesteret Pappa 12. Dette var arrangementer for nybakte og kommende foreldre. Totalt var det ca 60 deltagere med på disse arrangementene. I november var menigheten igjen vertskap for The Global Leadership Summit i regi av Willow Creek. Cirka 250 ledere deltok, og flere medarbeidere fra menigheten var med. Julemarkedet ble nok en gang arrangert av en flott gruppe med entusiastiske mennesker. Med et godt planlagt arbeid gjennom hele året og stor aktivitet på høsten, ble dette et flott arrangement som både skaper fellesskap, åpner kirken for nærmiljøet og gir menigheten et godt tilskudd økonomisk med i

7 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 7 overkant av kr ,- Arrangementet kan karakteriseres som svært populært både i menigheten og nærmiljøet. Kafeteria er populært for de besøkende og det var til tider helt fullt. Menighetens årlige julekonsert ble planlagt av menighetens musikkoordinator. Konserten viser frem noe av den store bredden av musikere og sangere som finnes i kirken. Årets julefest for eldre over 75 år ble også i 2012 arrangert i god tradisjon. På Julaften var kirken fullsatt til familiegudstjeneste. Økonomi Givertjenesten i menigheten er stabil og forutsigbar ved at vi har så stor del av gaveinntektene via avtalegiro (kr ,-). Resultat for gaver på giro er for 2012 også omtrent som budsjettert (kr ,-). Det er kun kollekter i gudstjenestene som ligger under budsjett. En stor takk til alle som trofast gir til menighetens arbeid og vårt internasjonale engasjement både innenfor bistand og misjon. En viktig inntektskilde for menigheten er utleie av kirken, med et resultat på drøyt kr.2,6 millioner. I tillegg kommer leieinntekter for leilighet og hybel i kirken. Resultat av utleie er nesten kr ,- over budsjett. Totale inntekter passerte i 2012 historiske kr. 7 millioner. Med høyere aktivitetsnivå, flere ansatte i menighet og større kostnader ved mye utleie blir også kostnadene større. Personalkostandene passerte 3,2 millioner. Vi har også gjennom året ferdigstilt kirken i henhold til planen med å fullføre innredning av kapell, stue, kirketorget, kors og skilting utvendig og oppgradert med riktig belysning og lyd i kirkerommet. Det skulle også fullføres en del mht. innredning og belysning i barnekirke og ungdomssal. Dette er i all hovedsak fullført, men noe arbeider gjenstår. Total ramme for disse arbeidene var kr Avskrivninger ble vedtatt i fjor å gjøres med kr for bygget og kr for inventar. Menigheten mottok en testamentarisk gave (halvpart av en leilighet i Larvik). Denne ble realisert ved salg og gav oss netto kr ,- Vi solgte også en leilighet på Bjølsen og det gav oss en inntekt på ca ,- Vi har i forbindelse med salg av disse eiendommene nedbetalt ekstra kr. 2 millioner på vårt lån til kirkebygget. Menighetens driftsresultat på ordinær drift er kr ,65 Salg av eiendommer og ekstraordinære overføringer utgjør kr ,00 Renter på langsiktig gjeld utgjør kr ,00 Etter revisors anbefaling er det ekstraordinære inntektene med i de totale inntektene. Derfor blir resultatet unaturlig høyt i Det framlagte regnskap med balanse og noter forteller at 2012 har vært et godt økonomisk år for menigheten. Staben Før sommeren gikk Lillian Slettebø Nordal ut i fødselspermisjon og vi fikk fra august Kjersti Ofte Leland som vikar for Lillian i 80%. I juni ble Jo-Martin Grosås Nordbø ansatt i en prosjektstilling som musikk koordinator i 20%. Vårt gode vaktmesterpar Birgitte og Anders N Danielsen de siste 3 årene sluttet ved utgangen av september. Ragnhild Sofie og Simon Brinkmann ble ansatt fra oktober som nytt vaktmesterpar. I November gikk daglig leder for Fellesskapshuset, Karoline Grosås Nordbø, ut i

8 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 8 fødselspermisjon. Som vikar for Karoline er vi så heldig å ha Kristine Fjeld som daglig leder for Fellesskapshuset. I Felleskapshuset er det mange som jobber på timebasis, blant annet vår renholder Egedius Niwagaba gjør en god jobb hver uke. For menigheten og Fellesskapshuset gjør Rune Fridell en god jobb med føring av regnskap. Lederskapet er takknemlig for å ha en profesjonell og dedikert stab. Frivillige En stor takk til alle frivillige som er engasjert i alle de ulike oppgaver og tjenester som er i menigheten vår. De gjør en uvurderlig jobb i menigheten på mange områder og for Guds rike. Satsingsområder Siste del av 2012 og starten av 2013 har lederskapet jobbet med å definere og forankre menighetens satsingsområder for neste periode. Det er inspirerende å jobbe målrettet med å definere hvordan vi skal realisere menighetens visjon, hensikt og oppdrag. - Vi vil gjøre Jesus tydelig (visjon) - Vi er alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus (hensikt) - Vi vil virkeliggjøre misjonsbefalingen og vise Guds kjærlighet i praksis i bydelen, i Oslo, i andre land og over alt hvor livet leves (oppdrag) På årsmøtet vil lederskapet legge fram forslag til nye satsingsområder for Lederskapet er takknemlig for å få lede en menighet i vekst. Vi takker alle som bidrar i ulike tjenester og tjenesteområder. 3.2 ANSATTE Funksjon Navn Stillingsbrøk Pastor Erik Andreassen 100 % Pastor Per Arnholdt Noreng 100 % Menighetssekretær Inger Farner 55% Driftsleder Karoline Grosås Nordbø 70 % + 30% i menighet Driftsleder -vikar Kristine Fjeld 100 % fra november Ungdomsarbeider Leder barne- og familiearbeid Jørgen G Kleiven Lillian S. Nordal 20 %, 30% etter sommer 100 % i permisjon fra juli Leder barne- og familiearbeid - vikar Kjersti Ofte Leland 80 % fra august Musikk-koordinator Jo-Martin Nordbø 20 % Vaktmester Birgitte N. og Anders Danielsen Vaktmester Ragnhild og Simon Brinkmann Rengjøringsmedarbeider Egidius Niwagaba Timebasert 50 % til med. sept. 50 % fra med. okt. 3.3 MENIGHETSMØTER Det ble avholdt 2 menighetsmøte i 2012: Dato: Saker: Misjonsforbundets generalforsamling. Valg av revisor. Dato: Saker: Våre satsningsområder; Barn og familie, lokalt arbeid og menighetsplanting/vekst 2020

9 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 9 Forslag til vedtak: Årsberetningen ble godkjent uten merknader 4 STATISTIKK 4.1 KIRKELIGE HANDLINGER Barnevelsignelser Døpt som barn Døpt som troende ANTALL 2011 ANTALL Konfirmanter 10 8 Vielser 2 2 Begravelser/Bisettelser 5 3

10 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: DIVERSE Oppgaver Talere Orgel/piano Kor/grupper Navn Erik Andreassen, Per A. Noreng, Magnhild Søsveen, Anne M Ree Sunde, Torstein Nordal, Heidi Fremmegård, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, Dagfinn Høybråten, Marit Myklebust, Hermund Haaland, Vegard Tennebø, Andreas Hasseløy, Knut Moholt, Tone Føyen, Viggo Koch, Anne-Mari Vadset, Runar Eldebo, Preben Hodt, Kjell Holmqvist, Torben Joswig, Egil Svartdal, Solveig Eriksen og Kjersti Ofte Leland Bill Spade, Harald Eriksen, Espen Aas-Monsrud, Jo-Martin Nordbø, Dag-Filip Roaldsnes, Jens A Kleiven, Leif Ingvald Skaug, m. flere 17-gudstjenestens fire lovsangsteam, Koret Safari, Gospelkoret Manna og Gospelkoret INC 4.3 MEDLEMSBEVEGELSER ANTALL 2011 ANTALL 2012 MERKNAD Antall medlemmer p.r Antall medlemmer p.r Nye medlemmer Døde 7 13 Utmeldte 6 16 Overført til annen misjonsmenighet 5 4 Antall medl. i registrert trossamfunn 1. jan NYE MEDLEMMER NAVN OPPTATT MERKNAD Mari Gjerde Birgitte Moe Olsen Henrik Hertzmann Astrid Baardsen Anne Jorunn Singelstad Silje Urdal Emanuel Agara Ellen Sofie Aas-Monsrud Espen Aas-Monsrud Kristin Øygard Tone Sagen Håkon Sagen Trine Krogstad Hvesser Knut-Inge Hvesser Kjersti Ofte Leland Leif Leland Karen Korol Marit Wennevold Bergem Kjetil Mogård Bergem Øyvind Per Fange

11 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 11 Hanne Louise Fange Otto Realf Ottesen Torgeir Eriksen Renate Huseby Cordier Dirk Cordier Benedikte Velsvik Fotland Eivind Fotland Christine Færden Stenvaag Lars Jørgen Stenvaag DØDE I MENIGHETEN NAVN FØDT DØD Grace Yggeseth Anna Gulborg Buer Aase Kroken Gunlaug Anna Elstad Johny William Dan Kvandal Birgit Nystedt Grethe Synøve Fagerland Knutsen ettermeldt Tor Thomas Tellefsen ettermeldt Åse Haug ettermeldt Øivind Kittilsen ettermeldt Ragnhild Solveig Jost ettermeldt Liv Didriksen ettermeldt Rolf Haugerud ettermeldt 4.6 OVERFØRT TIL ANDRE MISJONSMENIGHETER NAVN OVERFØRT TIL Sigrid Moseid Øverland Randesund misjonskirke Tomas Øverland Randesund misjonskirke Ragnhild Værvågen Larvik misjonsmenighet Astrid Helene Nilsen Misjonskirken Betel, Bjorbekk 4.7 UTMELDTE NAVN UTMELDT DIV Marte Løfman Silje Brandsvoll Bente Bjørseth

12 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 12 Stein-Ove Horten Laila Nyheim Henriksen Ida Aase Kai Borgås Liv Hilde Sunde Jan Åge Brevik Anders Kjærnes Tron-Eilert Holst-Pedersen Laila-Astrid Holst-Pedersen Cathy Afman Gunnel Norin Jan Eric Norin Anne Jorunn Singelstad ANDRE ARBEIDSGRUPPER/KOMITEER/MM ARBEIDSGRUPPE Arkivarer Hovedkassens revisor Drifts-styre Underkassenes revisorer HVEM Sissel Farner, Reidun Koch Arnt Holm Toverud, statsautorisert revisor, Revisorgruppen Sveinung Dyrdal (leder), Rolf Møkleby, Jarle Abelson, Jørund E. Farner, Birgitte Nyborg Sveinung Dyrdal og Jørund E. Farner 5 FORSTANDERENS ÅRSVURDERING 2012 Når jeg skriver dette er jeg hjemme i pappapermisjon med min datter, Leah Elisabeth. Derfor blir det en kortere «forstanderens årsvurdering» enn vanlig. Men hvordan jeg erfarer denne permisjonen, er også beskrivende for noe jeg vil trekke frem fra For jeg slapper godt av hjemme, med en trygghet om at staben fungerer godt selv om jeg ikke er til stede, og med visshet om at det er god fremdrift i menigheten. Jeg vil derfor benytte anledningen til å sette litt ekstra fokus på to av våre ansatte i stab, menighetssekretær Inger Farner og pastor Per A. Noreng. Inger er den i staben med lengst fartstid, og er en viktig kontinuitetsbærer. Per har i tillegg til å være en pastor med hyrdehjerte, ansvar for det administrative på kontoret, og sammen med Inger har han sørget for stadig bedre rutiner og effektiv drift. Dette er viktig for at det daglige arbeidet skal fungere best mulig, og ta minst mulig fokus. Dessuten er det veldig godt for oss andre rundt, spesielt meg, å kunne lene seg på noen andre på disse områdene. Jeg er så takknemlig for Inger og Per, og jeg fremsnakker dem for kolleger stadig vekk, nå også her!

13 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 13 Noe annet som har hjulpet oss i 2012, var å jobbe med en konkret handlingsplan i stab, ut fra menighetens satsningsområder og stabens viktigste fellesoppgaver. Her var formann Håkon Sæther viktig for igangsettelsen, og det har hjulpet meg som leder av staben til å lede bedre. Det er mange gode ting å nevne fra Det er gledelig med økningen på 11-gudstjenesten og det er fantastisk at det på «Mamma 12» og «Pappa 12» (for de som ble foreldre i 2012 eller de første månedene av 2013) kom totalt nærmere 60 personer. Så stort årskull av babyer er det vel noen år siden vi hadde? Jeg er også veldig glad for at vi har fått ansatt Jo-Martin Grosås Nordbø på musikk. Han ar en viktig engasjementsstilling for å legge grunnen for videre ansettelse på musikk, og vi begynner allerede å se noen av resultatene. Skal jeg nevne noe av det som er utfordrende, så er det studentarbeidet. Her har vi i flere år slitt med å bygge en kjerne, særlig mellom år, og vi må innse at lokaliseringen vår ikke er optimal for denne aldersgruppen. Det er en utfordring vi må forsøke å møte, for det er mye vanskeligere å dra opp igjen et slikt arbeid om det er helt nede, og dette er en viktig og ressurssterk gruppe om vi ønsker å være en menighet for alle generasjoner. Jeg vil til slutt også si en takk til lederskapet. Jeg tror jeg kan si at noen av de mest spennende lederskapsmøtene jeg har vært med på i de åtte årene jeg har deltatt der, ble avholdt i Resultatet av noe av det får vi forhåpentligvis se i 2013 og årene som kommer. Det er flott å være med i et lederskap som klarer å se forskjell på smått og stort, viktig og uviktig, og som tør å være med på nye tanker. Forslag til vedtak: Forstanderens årsberetning ble tatt til etterretning 6 ÅRSRAPPORTER FRA MISJONSFORBUNDET UNG-GRUPPENE 6.1 ÅRSRAPPORT FOR BARNE OG FAMILIEARBEIDET Barne- og Familieråd Rådet har jobbet overordnet med Barne- og familiearbeidet, gitt råd, holdt retningen for videre utvikling. Fram til juni 2012 besto rådet av Kristoffer B. Vikebak og Sigrunn Ljosland og Lillian S. Nordal. Sigrunn sluttet i juni, og vikarierende Barne- og Familiearbeider Kjersti Ofte Leland valgte å legge rådet på is. Trosopplæringsråd OmB er pilotmenighet i Misjonsforbundet UNGs trosopplæringsprosjekt Levende Tro. Trosopplæringsrådet (TOR) kom i gang våren 2012 og skal i to år jobbe med å utvikle OmBs arbeid for barn og unge (1-20 år) for å hjelpe hjemmet, familien og menigheten til å gi barn og unge en slitesterk og

14 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 14 mobil tro og nå ut til flere. TORs medlemmer: Reidun Koch, Einar Sæther, Magnhild S. Eriksen, Birgit Nordbø, Lillian S. Nordal (vikar Kjersti O. Leland), Erik Andreassen og Jørgen S. Kleiven. FASTE AKTIVITETER Barnekirken kl. 17 I 2012 har vi gjennomgått noen endringer i Barnekirken kl 17. Oppmøtet i Søndagsskolegruppa (4-9 år) var stabilt svært lavt gjennom våren og høsten. Fra 28. oktober valgte vi derfor å legge denne aldersgruppa til kl 11 (bortsett fra Storsamling) hvor det allerede var flere barn mellom 4-9 år. Til Akti+ (10-14 år) kommer som regel mellom 5 og 10 tweens, som har en andakt basert på Be-tweens materiellet til Bibelleseringen, før en samtale og aktiviteter/konkurranse som gjerne er knyttet til temaet. Gymsalen er fortsatt svært populær og brukes nå i siste del av opplegget. Miniputt (1-4 år) vokser, og det er jevnt i rundt 10 barn med sine foreldre, men har vært oppe i over 20 på Storsamling. Disse hovedfokus på kristne barnesanger, en enkel bibelfortelling og lek. Ledere ved årskiftet var: Olav Slinning, Evy Marie Koltveit, Emil Kristiansen, Joachim Bentsen, Leif Leland, Kristoffer Vikebak (slutter jan. 2013), Kjersti Ofte Leland, Bente Høilund, Benedikte Fotland, Dagrun og Kåre Osnes, og Ingerid Nordli (fødselspermisjon). Barnekirken kl. 11 Arbeidet for å gjøre 11- gudstjenesten attraktiv for småbarnsforeldre har bårt frukter. Oppmøte i Barnekirken ligger nå stabilt mellom hver søndag kl 11. Nå har barn mellom 1-9 år tilbud om Barnekirke kl 11, og vi deler derfor barna i to andaktsgrupper basert på alder etter en felles start med lystenning, sang og bønn. Oppdrag i Skattekista, tegning/hobby og leking følger etter andakten. Søndagsskoleforbundets Sprell Levende brukes i opplegget, og vi deler nå også ut bladet Barnas som hjelp til å bruke bibelfortellingen hjemme også. I gudstjenesten er Familiekvarteret et innarbeidet element, med den populære løven og hint i sekken om dagens tema, sang og Herrens bønn med bevegelser. I Ukenytt har vi dessuten innført Barnas hjørne fra Barnekirken (og Akti+) hvor det står dagens bibeltekst og noen spørsmål for samtale hjemme. Kjersti Ofte Leland har gått mer inn i Barnekirken kl 11 nå som den krever mer ressurser, men familiene er svært viktige i arbeidet: Briså, Ljosland, Vigdal, Holtedahl, Furulund, Vatnar, Wegge og Bråtveit, i tillegg til Klaus Austheim og Signe Marie Østbye. Babysang: Susanne Akerø Kleven hadde babysang med sangkurs og lunsj i vårsemesteret. I høst har Therese Andreassen og Silje W. Kleiven vært kursledere på babysang. Hver torsdag i 11 uker møtte et økende antall babysangforeldre med sine små opp. I gjennomsnitt var det i overkant av 20 hver gang fordelt på to grupper etter barnets alder. Kjersti Ofte Leland hadde ansvar for lunsj, et sosialt og hyggelig måltidsfellesskap mellom en god blanding av kirkas egne babysforeldre og fra bydelen. Kurset vokste utover høsten, og spørsmål og påmeldinger til kurs over nyttår viste at det var stor interesse for å arrangere et nytt kurs på nyåret. I forbindelse med babysangkurset ble det også arrangert et kurs ved Margit Vea om hvordan man kan lage økologisk, sunn og hjemmelaget babymat. Silje Farner-Calvert og Rebecca Østervold hadde ansvaret, og ti babymødre kom.

15 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 15 Familitirsdag Annen hver tirsdag har vi arrangert Familietirsdag. Vårens oppmøte var varierende, og dette preget også høsten noe. I gjennomsnitt har rundt 6 familier kommet. Vi spiser en god middag laget av Inger Johanne Øyreskleiv, før vi leker i gymsalen. Kleng Bråtveit er også noe inne i aktivitetsbiten. Vi avslutter med en felles sangstund ved Kjersti Ofte Leland, hvor vi synger både kristne og andre barnesanger sammen. Vi har forsøkt å få tilbudet til å nå ut i nærmiljøet, gjennom å reklamere på babysang og ha plakater på nærbutikker. Ønsket er også at kirkas egne familier kan invitere med seg noen de kjenner på dette lavterskeltilbudet. Til nå har det vært kirkas egne familier som kommer. Det har også blitt et møtepunkt for nye familier i OmB til å bli kjent med andre i kirka. KRIK Abildsø Vi i KRIK Abildsø har i 2012 hatt mange fine treningar i gymsalen. Til vanlig er det mellom 8-10 deltakarar. Flest gutar, men også nokre jenter, i alderen 5-8 klasse. Nå er vi rundt 12 ledere. På kvar trening har vi leiker, ballspill og andakt. Vi spiller både fotball, kanonball, basket og innebandy. Andakten er det ein av oss ledarane som har, om kvardagslege hendingar eller ei bibelhistorie. Vi avsluttar andakten med Fader Vår. Nokon gonger gjer vi også litt meir spesielle ting. I løpet av 2012 har vi spilt bowling og spilt laserspill. Vi lederane gleder oss til å dra på trening, og vi koser oss mens vi er der. Det er mykje moro, humor og latter. ( Skrive av: Ingebjørg Aasta Erikstein) IntroTweens IntroPeak har byttet navn til IntroTweens i løpet av året, men innholdet har forholdet seg relativt likt. Siden det har vært et arbeid som har forekommet én gang i måneden har det vært viktig at kvaliteten på andakten har vært bra. Jeg vil påstå at det har vi klart gjennom året. Vi har blant annet hatt vinn på minuttet og fantasi-kveld. Gjennom året har vi dessverre mistet alle våre lederressurser. På de to siste samlingene før jul har vi måttet låne ledere fra Intro og tweens-foreldre for å kunne gjennomføre kveldene. Når det gjelder antall tweens som har vært på IntroTweens har dette vært varierende. På det meste har vi vært ca. 15 stk., og så har vi vært nede i 5 tweens. Dette er nok av varierende årsaker slik som krasj med andre type aktiviteter, ferier og kommunikasjon/informasjon. Jørgen Skogestad Kleiven, Ungdomsarbeider HAPPENINGS KirkeCamp Den årlige KirkeCampen ble arrangert februar for 5. gang. 25 barn pluss ledere bygde fellesskap med hverandre, kirka og med Jesus gjennom et innholdsrikt døgn. Stikkord var fotball og sport i gymsalen, hobbyaktiviteter, skattejakt, film, god mat, spill, lek, andakt m.m. Alle sammen - gudstjenester/familiegudstjeneste:

16 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: mars kl 11 ble det en annerledes gudstjeneste i OmB. Da var det påskevandring hvor familien gikk sammen gjennom kirkas lokaler og fikk oppleve påskebudskapet gjennom skuespill, håndvask, nattverd, sang, musikk og fortelling. En dag hvor fellesskapet rundt Jesu død og oppstandelse ble tydelig på en ny og minnerik måte for både små og store! I høst hadde vi Alle sammen - gudstjeneste 14. oktober for misjonsmenighetene i Stor-Oslo. Gjennom eventyrfortelling og en appell, sang og konkurranse og repons/bønnevandring fikk hele familien feire gudstjeneste sammen. 9. desember var det også en slik gudstjeneste. Her fokuserte vi på jul, advent og Jesu komme gjennom fortelling og drama, sang, konkurranse og respons/bønnevandring. Alle generasjoner deltok i denne gudstjenesten for å gjøre Alle sammen - tanken tydelig. Barnas Dag 3. juni etter Bydelsgudstjenesten her i kirka inviterte vi til Barnas Dag. Aktiviteter som hoppeslott, hobbyaktivitet, ansiktsmaling, pil og bue- skyting, sukkerspinn og ballongfigurer, gjorde dagen super for mange barn. Grunnet dårlig vær måtte alt foregå inne, men det hindret ikke familier og barn fra nærområdet å komme. Flere som ikke har tilknytning til kirka kom og fikk et positivt møte med en kirke som vil gjøre godt for barn og familier i Østensjø bydel. Ca var innom denne dagen. Barneleir Siste helga i oktober arrangerte vi en super barneleir på Solbukta for klassinger sammen med misjonskirkene i Kråkståd, Oslo Syd og Nesodden. Barna fikk delta på aktiviteter som fotball, bordtennis, baking, festkomité og natursti. Vi hadde fire møter med leirprest Viggo Klausen, hvor han gjennom kreativ formidling illustrerte for oss hva bl.a. nåde, kall og lovsang er. Mange foreldre kom til møtet søndags formiddag og fikk oppleve litt av leirforkynnelsen sammen med barna. Bønnevandringen på lørdags kveld berørte mange av barna. Lovssangbandet His Voice fra Kråkstad og andre ungdomsledere gjorde en flott jobb med å se de enkelte barna. Rundt 65 barn og 25 ledere var på Solbukta denne helga. 8 barn og 4 ledere var fra OmB. Barnehageforestilling 14. desember kom det mellom barnehagebarn fra Østensjø bydel til OmB for å se forestillingen De hellige tre narrer fordelt på tre forestillinger. Ruben Ropstad (alias Ruben Gazky) hadde hovedrollen som gjøgler, sammen med Preben Hodt og Jens Andreas Kleiven (musikk). Erik Andreassen og Kristine Fjeld sto for organisering. Ansatte og frivillige hjalp til. Forestillingen fortalte julens budskap på en ikkeforkynnende måte, og både barn og voksne virket som de hadde en god opplevelse av å være i kirka og høre julefortellingen på denne måten. Mamma mødre med baby født eller kommende baby i 2012 kom til en sosial og oppbyggelig kveld 8. mai med sammen med andre mødre. Med kveldsmat og givende innlegg av helsesøster Kirsten Slåttedalen, Pastor Per Noreng om dåp/barnevelsignelse og Bjørg Iversen om barn og tro ble kvelden en suksess! Mann og Kvinne 28. april ble en lørdag med påfyll for alle par, der parforholdet var i sentrum. Ingunn og Andreas Magnus med bakgrunn fra Familiefokus hadde relevant og livsnær undervisning med temaer Kommunikasjon og forskjellighet, Sex og lidenskap og Med Gud i familien. Ca. 25 par kom.

17 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 17 Familieseminar I forbindelse med OmBs fokus på Tro i hjemmet og Levende Tro -prosjektet ble det arrangert et Familieseminar 25. mars. Anne Inghild Johnsen Maldal som er Barne og Ungdomspastor i IMI-kirken i Stavanger, snakket om sine erfaringer i hjem og menighet viktig undervisning for familier. Oppmøte var ikke så stort, men kanskje det ble litt mye med påskevandring og seminar på samme dag. På vegne av barne- og familiearbeidet Kjersti Ofte Leland

18 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: ÅRSRAPPORT FOR INTRO OG UNGDOMSARBEIDET Intro har nå blitt gjennomført i sin nåværende moderne form i ca. 1,5 år. Vi begynner nå å se progresjon og frukter av vårt arbeid. Antall deltagende ungdommer har steget godt gjennom tiden. Nå er vi gjennomsnittlig 25 ungdommer på våre samlinger. På siste samling før jul var det over 40 ungdommer samlet i ungdomsalen med grøt og god stemning. Det har blitt besluttet at Intro har blitt en del av konfirmantopplegget, noe som har hatt god virkning på både Intro og konfirmantopplegget. Målet vårt er å integrere konfirmantene så godt som mulig i miljøet i INTRO slik at konfirmantene ønsker å bli med videre etter endt konfirmasjon. 16.januar 2012 satt ledergruppen i Intro som mål å få i gang et eget ungdomsband. Ungdomsbandet er nå et faktum og har hatt sin debut på Intro. En dyktig og engasjert musiker fra Høgskolen i Staffeldtsgate leder gruppen og ungdommene trives med han som leder. Intro har vært på tur til Nordmarks kapellet i november. 17 ungdommer og 6 ledere var med. Vi hadde en formidabel tur med god undervisning, godt fellesskap og med mye lek og spill. Det eneste vi kan utsette noe på var dårlig vær. Intro vokser og er på vei til å bli et kvalitetstilbud for ungdom i vår menighet, og det er en glede for meg som ungdomsarbeider å være en del av arbeidet. Jørgen Skogestad Kleiven, Ungdomsarbeider 6.3 KONFIRMANTARBEIDET TENTRO- I OSLO MISJONSKIRKE BETLEHEM Våren 2012 Tentroarbeidet fortsatte våren 2012 med åtte tenåringer og de tre voksenlederne Vegard Nedrelid, Margrethe Mosdøl og Magnhild Søsveen Eriksen. Vi hadde ni Tentrosamlinger på våren, og i tillegg hadde vi en søndagstur til Østmarkskapellet hvor vi deltok på en gudstjeneste, vi dro på Londontur og deltok også på den nasjonale fasteaksjonen rett før påske. Londonturen ble en stor opplevelse. Vi bodde på et hotell i Notting Hill og hadde 4 fine dager i storbyen hvor vi både besøkte kjente severdigheter og menigheter, og spiste god mat. Det var også satt av tid til shopping og noe fri-/egentid. Hver dag hadde vi samlinger hvor vi delte en bibeltekst og oppsummerte dagens opplevelser. Vi avsluttet året med en flott Konfirmasjonsdag søndag den 20.mai. Pastorene i OMB, musikere og gudstjenestemedhjelpere bidro til at det ble en flott gudstjeneste med en fullsatt og festpyntet forsamling. I august hadde vi en reunion- pizzasamling med Tentro- ungdommene. Tentroarbeidet (konfirmantarbeidet) i OMB høsten Planleggingen av Tentroarbeidet startet i april På dette møtet ble lederne/ pastorene fra flere Misjonkirke- menigheter i Oslo- området enige om å samkjøre Tentroarbeidet for 2012/13. Det har derfor vært et stort og flott Tentrokull denne høsten med 20 deltagere både fra Misjonsmenighetene i Askim, Kråkstad, Nesodden, Abildsø og Oslo Syd. I høst har vi hatt følgende ledere for Tentroarbeid:

19 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: 19 Vegard Nedrelid, Kristin Øygard, Lars Mathias Noreng og Magnhild Søsveen Eriksen. I tillegg har tre av fjorårskonfirmantene,- Benjamin Øvergaard, Gregard Anfindsen og Anne Julie Larsen vært med som ungdomsledere. Det har vært en flott ledergjeng! Vi startet opp med foreldremøte i OMB den 5. September 2012, og har til sammen hatt sju fredagssamlinger denne høsten, hvor vi har sunget, hatt undervisning og ulike leker/ aktiviteter. Vi har også denne høsten brukt det nettbaserte undervisningsopplegget Tentro som brukes av mange frikirkelig menigheter i forbindelse med konfirmasjonsarbeidet. En av høstens samlinger var på Nesodden, - de andre samlingene var i OMB. Presentasjonsgudstjenesten var den 7. Oktober i OMB, og Tentroweekend ble arrangert Oktober. Da bodde vi i OMB og hadde ei fin helg med undervisning, bli- kjentaktiviteter både ute og inne, god mat og fine kveldssamlinger. Vi avsluttet weekenden med Alle- sammen gudstjeneste i OMB sammen med Misjonsmenighetene i Osloområdet. En lørdag i november fikk Tentrogjengen tilbud om å bli med på Slottsball som ble arrangert av Kråkstad misjonsmenighet. Mange deltok der. Alle Tentro- deltagerne og foreldre er også dette året med på dugnadsarbeid i forbindelse med vårens Londontur. Det selges vafler før og etter gudstjenester i hver av menighetene etter en oppsatt turnus. Dette er populært for gudstjenestedeltagerne i menighetene og gode bidrag til reisekassa for kommende Londontur. Nytt av året er et tettere samarbeid med ungdomsarbeidet Intro- i OMB. Etter Tentrosamlingene har vi vært med på Introsamlingene i ungdomsrommet i kjelleren i OMB. Her har det vært et møte med andakt, bønn og lovsang, i tillegg til konkurranser og leker, og mulighet for å kjøpe mat og snop i kiosken. Gjennom dette samarbeidet fikk Tentro- ungdommene også tilbud om å bli med på Introtur til Nordmarkskapellet i november, og seks Tentroere deltok der. Årets Tentrokull er en flott og positiv gjeng, og vi ledere trives godt sammen med dem og gleder oss til vårens semester! For Tentrolederne 2012/2013 Magnhild Søsveen Eriksen

20 ÅRSBERETNING 2012 SIDE: ÅRSRAPPORT FOR GOSPELKORET MANNA 2012 har vært enda et aktivt år for Gospelkoret Manna. Vi hadde åpen øvelse i høst, og fikk bortimot 15 nye medlemmer. Per desember 2012 telte vi 58 medlemmer i Manna. Vi hare vært heldige og fått beholde både dirigent Hellen Thonhaugen og pianist Kjetil Teien dette året også. Vi har også hatt et fast band som har fulgt oss på konsertene. I 2012 har vi sunget tre ganger i Oslo Misjonskirke Betlehem, hvorav den ene var radiogudstjeneste. Vi har holdt to Gospelnight-konserter og i desember hadde vi besøk av Nicholas Brown fra London. I tillegg har vi hatt konsert med Dynamis og Funky Baptised i Storsalen. Utenom sangoppdrag, har vi arrangert spillekvelder, aketurer og andre sosiale happenings for å holde på det gode miljøet vi har i Manna. i har også vært på en øvelsesweekend, i år dro vi til Nordmarkskapellet. Vi dro også på tur til London i mars. Her hadde vi workshop i en lokal menighet, hvor vi også deltok på gudstjenesten. Økonomien er tilfredsstillende. Inntekter kommer i all hovedsak fra kontingent, støttemidler og lønnede dugnader koret gjennomfører. Alle i koret har en dugnadsøkt hver, i 2012 hadde vi varetelling for ICA som årets dugnad. Det har vært noe utskiftinger i styret. Marte Eikeland Vangen, Stian Grødum, Åsta Synnøve Mattingsdal, Vegard Woxmyhr og Kristina Woxmyhr har sluttet i løpet av året, og Kjersti Dybesland, Anne LInn Ormevik, Kristina Stormo, Håvard Solberg og Marius Gjøtterud er nye styremedlemmer. Styret ser nå slik ut: Formann: Silje Hæraas Tur-sjef: Kjersti Dybesland Økonomiansvarlig: Silje Sandvold Heggnes Dugnadsansvarlig: Karen Fidjeland Fraværsansvarlig: Kristina Stormo Styremedlemmer: Anne Linn Ormevik, Håvard Solberg og Marius Gjøtterud. 6.5 ÅRSRAPPORT FOR SUV SUV har som hensikt å være et sosialt fellesskap for studenter og unge voksene i OmB. Vi ønsker å være et inkluderende miljø både for de som har vært med en stund og for de som er nye.

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår.

Er det eventuelt saker må det komme inn før vi godkjenner sakslista. Dette for å disponere tiden vår. Møtebok for sråd Møtedato: 17 november 2016 Møtetid: 1930-2200. Møtested: Ræge kirke Ord for kvelden Haakon Kessel Noe å bite i Liv Marit Alme Innkalt: Geir Frafjord Syvertsen, Liv Marit Solås Alme, Ole

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode:

Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: Trondheim misjonskirke Utkast til rullerende toårsplan Periode: 2017-2019 1 Innledning Motto for Misjonskirken Norge er Guds barns enhet og menneskers frelse, og det ønsker vi og holde høyt. Visjoner og

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet

Kirke. flere. for. Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Den norske kirke Greverud menighet Kirke for flere Greverud kirke har en ny visjon: «Kirke for flere». På en måte er denne visjonen allerede virkeliggjort. De senere årene har stadig flere

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN!

INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes det er vanskelig å bestemme seg. Ungdomstiden er

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Kalender desember 2014 - januar 2015

Kalender desember 2014 - januar 2015 Søndag 30. november 1. søndag i advent Uke 49 Kalender desember 2014 - januar 2015 Man.01.des.-Fre.22.des Settes Julegrytene ut. Grytene står på Kløverhuset og på Torgalmenningen Mandag 01.des. spiller

Detaljer

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900

Asphaugen Samfunnshus SA. Årsmøte. Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Asphaugen Samfunnshus SA Årsmøte Tirsdag 14. mars 2017 kl 1900 Sakliste for årsmøte i Asphaugen Samfunnshus SA 14.03.2017 1. Åpning. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen. 2.

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan Handlingsplan 2013 2014 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Økt gudstjeneste- /møteoppslutning Videreutvikle gudstjenester og møter. Særlig for å involvere barn og ungdom i disse. F13 er med å planlegge

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 6.januar 2013. Hei alle medlemmer og venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Håper du har fått ladet batteriene i jula, og at du er klar for et nytt

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl

RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag kl Styre, råd, utvalg: Randaberg menighetsråd RANDABERG MENIGHETSRÅD MØTEPROTOKOLL Møtedato: Tirsdag 05.09 kl.19.30. Arkiv MR Møte nr. 07/2017 Tilstede: (1.vara) (2.vara) (3.vara) Sokneprest Daglig leder

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 42 ETTERLYSNING! Har noen sett/lånt vår skotskrutede trillebag. Sist sett på kjøkkenet i menighetssalen. Den frakter ukentlig matvarer mellom Rema og kirken og er dypt

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Velkommen som konfirmant!

Velkommen som konfirmant! Velkommen som konfirmant! Kirkene på Nesodden Høsten 2013 Våren 2014 Om Konfirmasjon: Konfirmasjon er en forbønnshandling og en fest for dem som er døpt og har fått opplæring i den kristne tro. Guds løfter

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

2014 / 201 2014 / 20 5

2014 / 201 2014 / 20 5 Konfirmant i Moss 2014 / 2015 Kenneth Stensrud Alle 14-åringer i hele landet har fått heftet «Konfirmant 2015» i posten. Heftet inneholder generell informasjon om konfirmasjonstiden i Den norske Kirke.

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET

STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET STATUTTER FOR LYNGDAL MISJONSMENIGHET Statuttene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbundstyrets forslag til anbefalte statutter for menigheter i Det Norske Misjonsforbund av november 2003. Endringene

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland Januar 2011 Innhold 1) Bli medlem i CISV 2) Ledige plasser i sommer 3) Pre-camp for barneleirer 4) Helgeleir 10+ 5) Helgeleir 13+ 6) Søknadsfrister 7) IPP skal arrangeres i Rogaland

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011

Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 Referat Årsmøte i Grimstad Normisjon 19. februar 2011 1. Oddvar Reiersølmoen ønsket velkommen 2. Reidun Hjemdal holdt en andakt med utgangspunkt i stikkordet nåde. 3. Konstituering av årsmøtet: 1. Ordstyrer:

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2011. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2011 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016

SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 SEMESTERPROGRAM BARN HORTEN MENIGHET VÅREN 2016 MINST=STØRST Ingen er større enn deg! Jesus tok imot barna og sa at ingen var større enn dem. Hos Jesus er den minste den største. I kirka er det plass for

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer