Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje, Busterudgt. 1 Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje, Busterudgt. 1 Dato: 02.05.2012 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyre Møtested: Møterom 3. etasje, Busterudgt. 1 Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/1 PS 2012/2 PS 2012/3 RS 2012/1 PS 2012/4 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Referatsaker Muntlig orientering om "Status for dagens havnevirksomhet" v/havnesjefen. Økonomirapport Halden havn 1. kvartal 2012 Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2012/2362 PS 2012/5 Nasjonal og reginal transportplan 2012/2339 PS 2012/6 Innstilling på valg av bruker - og ansatt representant til havnestyret 2012/2388 Side nr. Truls Breda utvalgsleder Side 2

3 PS 2012/1 Godkjenning av innkalling PS 2012/2 Godkjenning av saksliste Side 3

4 PS 2012/3 Referatsaker RS 2012/1 Muntlig orientering om "Status for dagens havnevirksomhet" v/havnesjefen. Side 4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: P / John Kvalvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyre 2012/ Utsendte vedlegg 1 Økonomirapport Halden havn 1. kvartal 2012 Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport Halden havn 1. kvartal 2012 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Vedlagt økonomirapport for 1. kvartal 2012 Havnesjefens innstilling: Tas til etteretning Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 5

6 Grp.Ansvar 1380 Radetiketter Summer av Perioderegnskap Summer av Periodebudsjett Side 6

7 Totalsum Side 7

8 Summer av Årsbudsjett Summer av Regnskap Januar Summer av Regnskap Februar Side 8

9 Side 9

10 Summer av Regnskap Mars Summer av April Summer av Mai Summer av Juni Side 10

11 Side 11

12 Summer av Juli Summer av August Summer av September Summer av Oktober Side 12

13 Side 13

14 Summer av November Summer av Desember Side 14

15 Side 15

16 PROGNOSE HAVN 2012 Periode 03/12 Art Regnskap 2012 Periodebudsjett Budsjett 2012 Prognose 2012 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Fast lønn Fast lønn tillitsvalgte Telefongodtgjøelse trekkpliktig Pensjonsinnskudd HKP Arbeidsgiveravgift Sum lønn Ref. sykepenger Sum refusjoner Netto lønn Kontormateriell Bevertning Rengjøringsartikler Arbeidstøy Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Annonse, reklame, info Kursutgifter Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Husleie, leie av lokaler og grunn mv Kommunale avgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Verktøy, redskaper Leie/leasing transportmidler Kjøp av maskiner Renhold/feiing Kantrydding Vedlikehold Vedlikehold bygning Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Konsulenttjenester Internoverføring til sentraladm./felles Internoverf. kommunalteknikk Kjøp/driftsavtaler private Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Renter løpende lån Avdrag lån Avsetning til bundne fond Sum andre utgifter Andre inntekter Anløpsavgift Tilskudd fyrvesenet Kaiavgifter Vareavgifter Isavgift varer Isavgift farled Leieinntekter Festeavgifter Salgsinntekter, avg. pliktig Momskompensasjon driftsregnskapet Sum andre inntekter Totalt Avvik budsjett - prognose Lønn Refusjoner Andre utgifter Andre inntekter Totalt Til økonomirapport Nøkkeltall: Side 16

17 Økonomirapport Havn Periode 03/12 Regnskap Budsjett Avvik Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Kommentarer til avvikene: Brutto lønn To stillinger holdes vakant Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Leie/ leasing av transportmidler gjelder i det vesentlige isbryting som blir refundert av kystverket halvårlig Andre inntekter Større aktivitet for skipsanløp enn budsjettert. Jeg har videre lagt inn i prognosen refusjon fra Kystverket 1.5 mill kr ( refunderes halvårlig ) for å få balanse i forhold til art Sum enhet Driftsresultatet bedre enn budsjettert Påvirker dette årsresultatet? Ja, positivt Tiltak for å dekke inn avvik? Ingen Side 17

18 Art Beskrivelse/navn Fast lønn Fast lønn lærere Fast lønn, ikke fordelte rammer Fast lønn merkantile Fast lønn tillitsvalgte Fast lønn fødselspermisjon Fast lønn fødselspermisjon lærere Fast lønn renhold Lønnstrekk hjemme pc ordning Fast lønn/politisk bev. sykehjem Lønnsoppgjør Innsparingstiltak lønn, ufordelt Fast lønn, Seniorpolitikk Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Samlingsstyrergodtgjørelse Andre avtalefestede tillegg Vikar fødselspermisjon Vikar fødselspermisjon lærer Vikar sykdom Vikar sykdom lærer Vikar ferieavvikling Vikar lønnet permisjon Vikar kurs/tjenesteoppdrag Vikar tillitsverv Vikar avspassering Vikar seniorpolitikk Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Påløpt lønn og sosiale utgifter inneværende år Tilbakeført påløpt lønn og sosiale utgifter foregående år Ekstrahjelp Ekstrahjelp lærere Ekstrahjelp spesialtiltak/storbrukere Engasjementer Opplæring nyansatt Ekstrahjelp IA-bedrift Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Overtid Barnevernvakt Afp Omsorgslønn Lønn sysselsettingstiltak Lønn lærlinger Utrykning brannvesen Lønn brannreserver Side 18

19 10506 Brannøvelser Barn under omsorg Besøk/avlastningshjem Støttekontakter Lønn leirskole Eksamen- og sensorgodtgjøring Lønn supervision Tolketjenesten Arbeidsoppmuntringslønn Lønn ettersøk (vilt) Annen lønn og trekkpliktig godtgjøring Afp år Kjøregodtgjørelse trekkpliktig Kjøregodtgjørelse arbeidsgiveravgiftspliktig Telefongodtgjøelse trekkpliktig Andre trekkpliktige godtgjørelser Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Forskjøvet arbeidstid Utrykning på vakt Lønn vedlikehold egne arbeidere Overtid vedlikehold egne arbeidere Lønn ekstrahjelp Lønn vikar Lønn sesongarbeider Tillegg T-trinn Tillegg T-trinn lørdag/søndag Tillegg T-trinn kveld/natt Tillegg helligdag Andre avtalefestede tillegg Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse varaordfører Godtgjørelse øvrige folkevalgte Andre godtgjørelser Introduksjonsstønad Pensjonsinnskudd HKP Pensjonsinnskudd lærere SPK Pensjonsinnskudd KLP Ulykkes-/gruppelivsforsikring Afp år HKP Afp år HKP Afp KLP Afp SPK Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift utlandet Kontormateriell Undervisningsmateriell Bøker skolebibliotek Lek og sysselsettingsmatereill Sosial trening Ekskursjoner Leirskole Ufordelt Side 19

20 11057 Undervisningsmateriell førskoletiltak Medisinsk forbruksmateriell Inkontinensartikler Laboratorierekvisita Medisiner Bevertning Matvarer/drikkevarer Kioskvarer Meieriprodukter Matvarer elevkantine Frikjøp politikere Erstatningsutbetaling Rengjøringsartikler Arbeidstøy Kjemikalier, veisalt, lut Merkemateriell Sekker og poser Skilt Kjøp av parkeringsautomater Kjøp av billetter Velferdstiltak ansatte Velferdstiltak brukere Filmleie Tekstiler Utgiftsdekning Andre driftsutgifter/forbruksmateriell Velferdstiltak pensjonister Planter, frø og gjødsel Diverse adm utgifter Papir og plast Digitalisering og reg.planer Innsparingstiltak AU, ufordelt Andre driftsutgifter brannvesenet Porto/frakt Post/bank gebyr Telefon/mobiltelefon Datakommunikasjon/linjeleie Morarenter Stillingsannonser Representasjon/gaver Annonse, reklame, info Kinoannonsering Informasjonsavis Trykking/kopiering Kursutgifter Oppholdsutgifter kurs Kjøregodtgjørelse Overnatting/diett/kost Reiseutgifter/utlegg Uniform/klesgodtgjørelse Telefongodtgjørelse Stipend (oppg.pl. men ikke trekkpl.) Konsulenthonorar, oppgavepl Andre godtgjørelser Forsterhjemsgodtgjørelse Besøkshjemsgodtgjørelse Side 20

21 11700 Årsavgift og forsikring Drift av biler Drift av maskiner Vedlikehold av egne biler Vedlikehold av maskiner Skoleskyss Andre transportutgifter Driftsutgifter båt Vedlikehold båt Strøm Olje/annen energi Gruppelivs-/ulykkesforsikring Forsikring eiendeler Kollektiv ulykke skole mm Alarm Andre forsikringer/vakttjenester Husleie, leie av lokaler og grunn mv Intern husleie, leie av lokaler og grunn Kommunale avgifter Kopieringsavgifter Lisenser IT Andre avgifter, lisenser, avtaleforpliktelser Innfordringsomkostninger Kontingenter Oppmålingsgebyr Provisjonsutgifter Tinglysingsgebyr Inventar og utstyr Edb/IT-utstyr Bøker, video, musikk (Folkebibliotek) Verktøy, redskaper Beholdere, containere Medisinsk utstyr og inventar Leie/leasing transportmidler Leie/leasing maskiner Kjøp av maskiner Vintervedlikehold Støvdemping Asfaltering Renhold/feiing Tømming av sluk Kantrydding Grøfting Skraping/grusing Vedlikehold Arbeid utført for HKE Slamtømming/slamavfall Arbeid utført for havnevesenet Vedlikehold bygning Arbeid utført for private Arbeid utført for andre kommunale enheter Edb maskinvare, service/vedlikehold Service, drift og rep. øvrig Eksterne datasystemer stormaskin Programmvare brukerstøtte/vedlikehold Vedlikeholdsavt. for teknisk infrastruktur Side 21

22 12407 Service avtale ventilasjonsanlegg Serviceavtaler brannvarslingsanlegg Serviceavtale ventilasjonsanelgg Serviceavtaler heisanlegg Serviceavtaler el-anlegg Vedlikehold inventar og utstyr Serviceavtaler div. pålegg Serviceavtaler sprinkleranlegg Materialer til vedlikehold Materialer til bygg/anlegg Materialer til inventar og utstyr Rengjøring tekstiler Renhold Vaktmestertjenester Konsulenttjenester Juridisk bistand Kjøp av ekstern arbeidskraft Takstgebyrer Leie av fagkonsulenter Konsulenthonorar Internoverføring til sentraladm./felles Internoverf. til undervisning Internoverf. helse og sosial Internoverf. kultur Internoverf. kommunalteknikk Tilført lager drift Internoverføring FIA Kjøp staten Kjøp Østfold fylkeskommune Kjøp andre fylkeskommuner Kjøp andre kommuner Revisjonshonorar Kjøp/driftsavtaler private Kommunalt dr.tilsk. private barnehager Kommunalt driftstilskudd leger Kommunalt driftstilskudd fysioterapauter Kjøp Halden Asvo Innhenting avfall Driftsavtale renovasjon Fastlegetilskudd Kommunalt driftstilskudd fosterforeldre Kom. driftstilsk. besøk-/avlastningshjem Afp - KLP Kjøp tjenester særbedrifter Deponiavgift Rokke Overføringer til staten Merverdiavgift utenfor mva. loven drift Overf. til Østfold fylkeskommune Overføringer til andre fylkeskommuner Overføringer til andre kommuner Overf. statstilskudd private barnehager Kulturstøtte organisasjoner/lag Kulturstøtte nærmiljøtiltak Støtte kulturtiltak Støtte diverse arrangementer Bidrag Side 22

23 14706 Kommunale særytelser Flomlys festningen Halden inkubator Svenne- og fagbrevutdeling Haldenvassdragets kanalselskap Grensekomiteen Halden næringsråd Halden turist Tap på fordringer Andre overføringsutgifter Utbedringstilskudd Boligtilskudd/etabl.tilsk Sosiale lån omgjort til bidrag Diverse tap Korrigering feilføringer Overf. statstilskudd krisesenter Tilskudd næringsutvikling Overføring særbedrifter Disp. Økon Disp. formannskapet Innsparingstiltak, ufordelt Inventar og utstyr, ufordelt Kursutgifter, ufordelt Disp. ref. syke-/fødselspenger Renter løpende lån Renter formidlingslån Morarenter Bankomkostninger Renteutgifter driftskonto Renteutgifter innskudd trygdeboliger Kurs tap Avdrag lån Avdrag etableringslån Avdrag utbedringslån Avdrag PU-lån Sosiale utlån Dekning av tidligere års underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Styrking likviditetsreserven Overføring investeringsregnskapet Ikke disponert netto driftsresultat Avskrivninger Avskrivninger anl.mod Brukerbetaling Pensjonærenes egenbetaling Opphold korttid Dagopphold Ufordelt inntektsøkning Salgsinntekter Deltakeravgift/kontingenter Inntekt arrangementer Avgift parkeringsautomater Tilleggsavgift parkering Feilparkering Øvrige gebyrer Side 23

24 16207 Andre inntekter Salg til HKE Gebyrer utlån Abb. avg. alarmsentral Purregebyr 1.gang Kommfakt Purregebyr 2.gang Kommfakt Purregebyr utlån Meglerinformasjon Anløpsavgift Tilskudd fyrvesenet Kaiavgifter Vareavgifter Isavgift varer Isavgift farled Salgs- og skjenkeavgifter alkohol Salgsinntekter melkepenger Salgsinntekter elevkantine Billettinntekter Leieinntekter Hytteleie Festeavgifter Kommunale avgifter, avg.pliktig Salgsinntekter, avg. pliktig Kommunale avgifter, avg.pliktig Tilknytningsavgift, avg.pliktig Slaminnsamling, avg.pliktig Andre inntekter, avg.pliktig Avgifter småbåthavn Inntekter avgiftsparkering (automater) Salg av driftsmidler Fordelte utgifter administrasjon Fordelte utgifter undervisning Fordelte utgifter helse og sosial Fordelte utgifter felles Fordelte utgifter kultur Fordelte utgifter kommunal teknikk Salg til andre kommunale enheter Refusjon arbeidsmarkedsetaten Ref. statstilsk. til barnehager, SFO Ref. statstilsk. barnehage 10%, SFO 15% Tilskudd ekstra språkopplæring Refusjon skyssutgifter Fastlønnstilskudd Omsorgstjenestetilskudd Innsatsmidler Begrenset bruk av tvang Psykiatri Momskompensasjon Annet statstilskudd Oppstartingstilskudd Kompensasjonstilskudd Innvilget trygd tidligere år Innvilget trygd i år Refusjon bostøtte Arb.g.avg. av premieavvik Ref. sykepenger Side 24

25 17101 Ref. fødselspenger Ref. sykepenger lærere Ref. fødselspenger lærere Momskompensasjon investeringsregnskapet Momskompensasjon driftsregnskapet Lærlingetilskudd Ref. Østfold fylkeskommune Ref. andre fylkeskommuner Ref. fra andre kommuner Oppmålingsgebyr Byggesaksgebyr Gebyr plansaker Andre refusjoner Utbetaling av forsikringsoppgjør Foretaksgodkjenning Lønnstrekk Hjemme-PC ordning Premieavvik Tinglysingsgebyr Refusjon fra foretak/bedrift egen kommune Internoverf. fra sentraladm/felles Internoverf. fra undervisning Internoverf. fra helse og sosial Internoverf. fra kultur Internoverf. kommunalavdelinger Uttak lager drift Internoverføring FIA Internoverf. sentraladm/felles (Investering) Internoverf. fra undervisning (Investering) Internoverf. fra helse og sosial (Investering) Internoverf. fra kultur (Investering) Internoverf. fra kommunalteknikk (Investering) Rammetilskudd Psykiatritilskudd Integreringstilskudd Utbedringstilskudd Skjønnstilskudd Vertskommunetilskudd Boligtilskudd Statstilskudd private barnehager Statstilskudd krisesenter Kompensasjonstilskudd Oppstartingstilskudd Andre statlige overføringer Overføringer fra Østfold fylkesmommune Integreringstilskudd sekundærflyktninger Overføringer fra andre kommuner Skatt inntekt/formue Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Konsesjonskraft Overføringer fra særbedrifter Salgs- og skjenkeavgifter alkohold Øvrige overføringer fra andre Renter bankinnskudd Renter bankinnskudd fond Renter utlån Side 25

26 19003 Morarenter komfakt Renter av andre fordringer Morarenter utlån Renter gjeldsordn.utlån Forsinkelsesrenter kom.krav Utbytte fra selskaper Mottatte avdrag etableringslån Mottatte avdrag utbedringslån Mottatte avdrag PU-lån Mottatte avdrag sosiallån Mottatte avdrag øvrige utlån Lån omgjort til bidrag Bruk av tidligere års regnsk.m.overskudd Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Årets regnskapsmessige underskudd Motpost avskrivninger Motpost avskrivninger anleggsmodullen Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 1 Side 30

31 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2012/ John Kvalvik Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Havnestyre 2012/ Utsendte vedlegg Nasjonal og regional transportplan 1 Nasjonal og reginal transportplan 2 Regional transportplan for Østfold Ikke utsendte vedlegg Nasjonal og regional transportplan Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Forslag til Nasjonal transportplan samt regional transportplan for Østfold frem til 2050 vedlegges til uttalelse. Fristen for høringsuttalelse for Nasjonal transportplan er satt til Havnestyrets uttalelse samordnes med Halden kommunes uttalelse. Av praktiske hensyn er vedlagte NTP plan redigert og forkortet til å omfatte delene sjø og bane Havnesjefens innstilling: Ingen Saksutredning: Bakgrunn Forslaget til Nasjonal transportplan er de statlige transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. For sjøtransporten prioriterer kystdirektøren følgende områder: - Navigasjonsinnretninger - Navigasjons meldesystem - Trafikksentraler - Transportplanlegging - Farleder - Virkemidler for godsoverføring - Fiskerihavner Side 31

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsregnskap 2013. Halden kommune

Årsregnskap 2013. Halden kommune Årsregnskap 2013 Halden kommune 2 Halden kommune - Årsregnskap 2013 Innhold Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt balanse...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 21.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Forklaringer til Kostra arter

Forklaringer til Kostra arter Forklaringer til Kostra arter Hovedprinsipper i artsinndelingen Generelt Artene skal gjenspeile hvilke produksjonsfaktorer som kommunene benytteri sin virksomhet («rene» utgifts- og inntektsarter). Bare

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: 3/69 Møtedato/tid: 6.5.23, kl. 9: Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Møtedeltakere: Kari Slungård, leder Toralf Øverås Astrid Jensen Forfall: Ingen.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtedag! Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtedag! Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for kultur og idrett Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE

REGNSKAPSOPPSETT KOSTRA FORSKRIFTENE REGNSKAPSOPPSETT REGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENEREGNSKAPSOPPSETT ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE ETTER KOSTRA FORSKRIFTENE Loppa Kommune Revidert pr 01.01.2012. 1 INNLEDNING... 3 Driftsregnskapet...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune

Årsregnskap 2014. Tromsø kommune Årsregnskap 2014 Tromsø kommune versjon 13. februar 2015 Sammendrag Tromsø kommunes årsregnskap for 2014 legges herved frem i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107, forskrift

Detaljer

VEILEDER TIL KONTOPLAN

VEILEDER TIL KONTOPLAN HATTFJELLDAL KOMMUNE VEILEDER TIL KONTOPLAN 11. UTGAVE 30.04.14 1 Innhold: BRUKERVEILEDNING... 3 ANSVARSOMRÅDER... 4 ANSVARSOMRÅDER I DRIFT:... 5 ANSVARSOMRÅDER INVESTERING... 7 ART... 8 BESKRIVELSE AV

Detaljer

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon.

KONTOPLAN ART. NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. KONTOPLAN ART NB: så få arter som mulig da disse gjelder alle. Tenk kombinasjon med ansvar og funksjon og bygg heller ut ansvar eller funksjon. ARTSBEGREPET (oppdatert 07.12.2011) Art (konto) viser hvilken

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG

STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG STEIGEN KOMMUNE BUDSJETT 2013 ADMINISTRASJONENS FORSLAG 20.11.2012 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Økonomiplan 20132016... 4 3. Budsjettprosess... 5 4. Administrasjonens budsjettforslag... 5 4.1 Konsekvensjustert

Detaljer

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no

Regnskap 2012. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes. www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Regnskap 2012 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Side Hovedoversikter Økonomisk oversikt drift 7. Økonomisk oversikt investeringer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 25.09.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 11.03.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 11.03.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune

Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Regnskap 2008 Kvitsøy kommune Innholdsfortegnelse 1. Hovedoversikt driftsregnskap 2. Hovedoversikt investeringsregnskap (kapitalregnskap) 3. Hovedoversikt balanseregnskap 4. Detaljert driftsregnskap 5.

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Møteinnkalling. NB! Tidligere meldt befaring på Halden Historiske Samlinger utgår! Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE

ARTSKONTOPLAN DRIFT - STAVANGER KOMMUNE 010 FASTLØNN 10100 LØNN FAST ANSATTE 10101 LØNN VAKANSVIKAR 10110 FASTE TILLEGG/VAKTTILLEGG 10130 LØRDAG-/SØNDAGSTILLEGG 10140 HELLIGDAGSTILLEGG 10150 KVELDS- OG NATTILLEGG 10190 ANNEN FAST LØNN 10199

Detaljer

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0

Formannskapet. 1.7026. utgår, ny 8106 0-202 000 0 0 0 0. 1.7029. utgår, ny 8107 0-221 000 0 0 0 0 Formannskapet 1. Finanser Konsekvensjustert budsjett 9000 Frie inntekter 1.7026. utgår, ny 8106 0 202 000 0 0 0 0 1.7027. Statstilskudd kvalitetsutvikling i skolen 0 203 000 0 0 0 0 1.7029. utgår, ny 8107

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN

Artsdimensjon. Beskrivelse 0 LØNN Artsdimensjon Art Beskrivelse 0 LØNN 010 FAST LØNN 01000 LØNN I FASTE STILLINGER 01030 LØNN TILLITSVALGTE 01040 LØRDAGS-/SØNDAGSTILLEGG 01050 HELLIGDAGSTILLEGG 01060 KVELDS- OG NATTILLEGG 01070 DIV. TILLEGG

Detaljer

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012

Budsjett 2013. Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Rådmannens utkast 12. november 2012 Budsjett 2013 Oversikt for drift og investering... 2 Investeringsbudsjett... 7 Driftsbudsjett... 9 Betalingssatser... 44 Skattesatser... 45 Statstilskudd

Detaljer

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010

HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 HOLE KOMMUNE KONTOPLAN ETTER OVERGANG TIL ERV 2010 Oppdatert 29.07.2010 Innhold: 1 Informasjon om kontoplanen...3 2 Kontoplan Hole kommune etter overgang til ERV 2010...6 3 Følgende momskoder skal nyttes:...8

Detaljer