MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODIG. Sandnes - i sentrum for framtiden"

Transkript

1 MODIG Sandnes - i sentrum for framtiden Årsregnskap 2007

2 ÅRSREGNSKAP SANDNES KOMMUNE 3

3 5

4 FORORD Rådmannen presenterer med dette årsregnskapet for Sandnes kommune. Årsregnskapet inneholder de obligatoriske hovedoversiktene samt hovedtall og noteopplysninger, og gir en oversikt over den økonomiske utviklingen de siste årene. I tillegg er det laget et vedlegg til årsregnskapet som inneholder detaljerte regnskapstall, oversikter over prosjekter med finansiering og overførte bevilgninger i investeringsregnskapet. For mer utfyllende informasjon om virksomheten i kommunen vises det til årsrapporten. Tore Sirnes rådmann Odd Fosså regnskapssjef 7

5 8

6 SKATTEINNTEKTER (1000 KR) KR ÅR DRIFTSUTGIFTER (1000 KR) KR ÅR NETTO DRIFTSRESULTAT (1000 KR) KR ÅR BRUTTO INVESTERINGER (1000 KR) KR ÅR 9

7 HOVEDOVERSIK INVESTERING Regnskap Reg. Oppr. Regnskap budsjett budsjett (1000 kr.) Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter 3 3 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg. 4 Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler 311 Bruk av tidligere års udisponert 5107 Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket

8 HOVEDOVERSIKT DRIFTSREGNSKAP Regnskap Reg. Opprinnelig Regnskap budsjett budsjett (1000 kr.) Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

9 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mindreforbruk

10 13

11 HOVEDOVERSIKT BALANSEREGNSKAP (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap %- EIENDELER 2007 andel 2006 andel ANLEGGSMIDLER Eiendommer/anlegg Maskiner, biler,utstyr Lån kommunale foretak Ansvarlig lån Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer 2, Premieavvik Kasse, bank, postgiro Sum omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Disposisjonsfond Bundne driftsfond 10, Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert i inv.regnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Sum egenkapital AVSETNING FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelse % Fordeling gjeld og egenkapital % 56 % ANNEN LANGSIKTIG GJELD Sum annen langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kreditorer Skyldig mva. skattetrekk arbeidsgiveravg. og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Korts.gjeld Langs.gjeld Egenkapital SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTO Ubrukte midler av eksterne lån Andre memoriakonti GARANTIANSVAR

12 (1000 kr.) Noter Regnskap %- Regnskap %- EIENDELER 2007 andel 2006 andel SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL: OMLØPSMIDLER Endring betalingsmidler Endring kortsiktige fordringer ENDRING OMLØPSMIDLER Arbeidskapital KF eiendom KORTSIKTIG GJELD Endring kortsiktig gjeld ENDRING ARBEIDSKAPITAL desember 2007 Sandnes, den 15. mars 2008 Tore Sirnes rådmann Odd Fosså regnskapssjef 15

13 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt Regnskapet er satt opp i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning av 15 desember 2000 med hjemmel i lov av 25 september 1992 om kommuner og fylkeskommuner 48 nr 6. Kundefordringer Kundefordringer blir vurdert til pålydende verdi med fradrag for mulige tap. Retningslinjene for tapsavskrivning går i hovedsak ut på at det årlig skal foretas en gjennomgang av kundemassen og konstaterte tap skal utgiftsføres. I tillegg foretas en konkret gjennomgang av kundemassen for å kunne foreta en avsetning på kunder hvor risikoen for tap er størst. Det foretas også en generell avsetning på 2% av kundemassen. (jfr note 2) Anleggsmidler Investeringer i faste eiendommer og anlegg, utstyr og transportmidler som er utgiftsført i kapitalregnskapet føres opp som anleggsmiddel i balansen. Det er i henhold til budsjett- og regnskapsforskriftene gjort et skille mellom drifts- og kapitalutgifter. Anskaffelse av utstyr, maskiner og transportmidler skal kun føres i kapitalregnskapet og aktiveres i balansen dersom: utgiftene gjelder kjøp av driftsmidler med økonomisk levetid fra tre år og oppover. anskaffelseskost er på kr eller mer I balansen avskrives anleggsmidlene over forventet levetid. Investeringer føres brutto i henhold til foreslått anbefaling fra GKRS (god kommunal regnskapssikk). Tidligere år har investeringene vært ført brutto med fradrag for statlige og fylkeskommunale tilskudd. Utlån av husbankmidler (startlån) er redusert med tapsavsetning. Jfr note 6. Anlegg under utførelse Prosjekter som ikke er endelig avsluttet pr 31/ er midlertidig aktivert på kapittel 2.27 «anlegg under utførelse». Etter hvert som prosjektene avsluttes blir endelig beløp overført til kapittel 2.28 «Faste eiendommer og anlegg». 16

14 NOTER TIL REGNSKAPET 2007 Note 1 Kasse, bank og postgiro Innestående på kasse, bank, postgiro pr 31/12 er kr Av dette er kr bundne skattetrekksmidler. Note 2 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulige tap. Denne delkredereavsetningen (tapsavsetningen) utgjør kr Totalt er det kostnadsført tap i driftsregnskapet i 2007 på kr: Andre kortsiktige fordringer er vurdert til pålydende verdi. Note 3 Fordringer og gjeld mot kommunale foretak/interkommunale selskap Fordringer Sandnes havn KF Sandnes kulturhus KF Nordsjøvegen KF Renovasjonen IKS Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Sandnes Parkering KF Gjeld Sandnes kulturhus KF Ivar IKS Renovasjonen IKS Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Sandnes Parkering KF Nord-Jæren kommune revisjon Note 4 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser revisor Lønninger, Diverse oppgavepliktige utb Sum lønnsutgifter Arbeidsgiveravgift Pensjonsutgifter Andre Ytelser Sum sosiale utgifter Ved utgangen av året var det ca 4200 ansatte i kommunen. Ytelser til ledende personer Ordfører Rådmann Lønn Pensjonsutgifter Andre ytelser Revisor Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende Lovpålagt revisjon kr Forvaltningsrevisjon kr

15 Note 5 Pensjonskostnader 2007 Pensjonskostnader Pensjonskasser SKP KLP SPK Årets opptjening Rentekostnad Brutto pensjonsutgifter Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl adm.) Premieavvik Pensjonskasser SKP KLP SPK SUM Forfalt premie: Administrasjonskostnad: Netto pensjonskostnad: Premieavvik: Arb.giv.avgift av premieavvik: Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser SKP KLP SPK SUM Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Pensjonsforpliktelse Pensjonskasser SKP KLP SPK SUM ESTIMAT Pensjonsforpliktelse: Pensjonsmidler: Netto pensjonsforpliktelse: Arb.giv.avgift av netto p.forpl.: Spesifikasjon av estimatavvik Pensjonskasser SKP KLP SPK Faktisk pensjonsforpliktelse: Estimert forpliktelse Estimatavvik forpliktelse IB 1.1: Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Estimatavvik midler IB

16 19

17 20

18 Note 9 Anleggsmidler Inventar, utstyr. transportmidler Fast eiendom anlegg Egne tomter Anlegg u/utførelse Bolig og næringstomter Kostpris 1/ Tilgang Avgang * Tilgang KF eiendom Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger Årets avskr. i % 10%-20% 2%-5% * Overført til fast eiendom/anlegg og til inventar/utstyr. Sandnes eiendom KF opphørte med virkning fra 1/1-07. Alle bygg og tomter er overført til Sandnes kommune. Note 10 Selvkostfond Selvkostfond Kommunale gebyrer vedrørende vann, avløp og renovasjon skal i henhold til vedtak dekke alle driftsutgifter og kapitalkostnader som kan henføres til de enkelte formål. Dette betyr at det legges til grunn et selvkostprinsipp. For 2007 har det vært følgende utvikling vedrørende de enkelte formål. 1/1-07 Underskudd Overskudd 31/ Vann Avløp Renovasjon Pr 31/ er fondet for avløp kr og fondet for vann er kr Det skal dekke framtidige kostnader og underskudd. Over- eller underskudd vedrørende formålene skal reguleres mot selvkostfond. Det akkumulerte underskuddene på kr som vedrører renovasjon er midlertidig dekket over driften. Underskuddene må dekkes av fremtidig overskudd på dette formålet. 21

19 Note 11 Skjønnsmidler barnehager Bokført verdi anleggsmidler barnehagene Sum Bokført verdi (Verdi )/ ,00 Bokført verdi (Verdi )/ , Netto utgifter F201 Ordinært barnehagetilbud , ,56 + Netto utgifter F211 Styrka barnehagetilbud , ,08 + Netto utgifter F221 Førskolelokaler og skyss , ,32 + Kalkulasjonsrente anleggsmidler barnehager , ,95 + Satt av til bundne driftsfond barnehager (skjønnsmidler) ,00 - Bruk av tidligere avsettinger til bundne driftsfond ,00 barnehager = , ,91 Iflg. Rundskriv F-11/07 fra Kunnskapsdepartementet skal skjønnsmidler til barnehager uavkortet gå med til å opprettholde aktiviteten i barnehagene fra før Barnehageforliket ble vedtatt. Dette medfører at den kommunale egenfinansieringen (netto driftsutgifter) skal minst være på samme nominelle nivå som i år Netto driftsutgifter kommer fram ved å summere funksjonene 201(ordinært barnehagetilbud), 211 (styrka barnehagetilbud) og 221 (førskolelokaler og skyss). For å finne netto driftsutgifter bruke følgen arter: ( )+590 [( )-( )]. Denne formelen tar hensyn til at ordningen med MV-kompensasjon er endret i perioden fra 2003 til Rentene på kommunale investeringer innen barnehagebygg beregnes ved å finne gjennomsnittlig bokført verdi på anleggsmidlene i hhv 2003 og 2007, og multiplisere med rentesatsen det aktuelle året. Rentesatsen som blir benyttet er den samme som benyttes ved kalkulering av alternativkostnaden ved utregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (jfr. Rundskriv H-2140). Norges Banks rente for 3 års statsobligasjoner skal ligge tilgrunn, tillagt 1 prosentpoeng. For 2003 var denne rentesatsen 4,24% (dvs 5,24%) og for 2007 var rente 4,79% (dvs 5,79%). Sandnes kommune har økt sin egenfinansiering med kr 8,6 millioner fra 2003 til Årsaken til den økte egenfinansieringen er lønnsoppgjør og høyere pensjonsutgifter i perioden. 22

20 Note 12 Kapitalkonto Balanse (Kapital) kr Debetposter i året: Kreditposter i året: Aktivering av fast eiendom kr og anlegg Av- og nedskriving av utstyr, kr Aktivering tomteområder kr maskiner og transportmidler Oppskrivning av tomt 0 Endring i utlån IKS renovasjon kr Aktivering av utstyr, maskiner kr og transportmidler Avdrag på utlån kr Kjøp av aksjer og andeler kr Bruk av midler fra eksterne lån kr Utlån kr Avdrag på eksterne lån kr Pensjonsforpliktelse/midler kr Overført fra SEKF kr BALANSE (Kapital) kr SUM DEBET kr SUM KREDIT kr

21 Note 13 Fond (1000 kr.) Disposisjonsfond Disposisjonsfond pr Avsatt i driftsregnskapet Avsatt i investeringsregnskapet - Bruk i investeringsregnskapet Bruk i driftsregnskapet Disposisjonsfond pr Ubundne investeringsfond Ubundne kapitalfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet Bruk i investeringsregnskapet Ubundne investeringsfond pr Bundne investeringsfond Bundne investeringsfond pr Avsatt til i investeringsregnskapet Bruk Bundne investeringsfond pr Bundne driftsfond Bundne driftsfond pr Avsatt til i driftsregnskapet Bruk Bundne driftsfond pr Likviditetsreserve Likviditetsreserve pr Avsatt til i drift Likviditetsreserve pr Udisponert i investeringsregnskapet Udisponert Disponert Udisponert Regnskapsmessig mindreforbruk Udisponert Disponert Avsatt Udisponert

22 Note 14 Garantiansvar GARANTIANSVAR Antall år Beløp Utløper Diverse foreninger og lag: Malmheim bygdehus(25/3-82) A/L Hans og Grete barnehage(1991) Esso-ansattes barnehage(13/1-98) Lura foreldrebarnehage(8/3-94) Håbet barnehage(01/01-94) Riskatun barnehage(20/6-89) Sandnes foreldrebarnehage (17/6-95) Riska Aldersheim(1997) Riska kirke(1/6-99) Skaarlia foreldrelagsbarnehage(19/12-00) Prestholen borettslag(6/2-01) Mossiges Minde (1/11-01) Bogafjellbakken Foreldrelagsbarnehage BA (25/6-02) Lundegård Nye Foreldrelagsbarnehage BA (28/8-02) Trones Foreldrelagsbarnehage BA (4/3-04) Riska Foreldrelagsbarnehage BA (23/01-04) Vagletoppen barnehage BA Skråningen barnehage BA Sandnes kirkelige fellesråd Brannvesenet sør-rogaland IKS Riska Bofellesskap Stft Huset vårt KS Grasalen Foreldrelagsbarnehage BA Diverse garantiansvar under 1 mill Private lånetakere: Lyse Energi: Ivar: SUM:

23 26

24 27

25 28

26 REGNSKAPSSKJEMA 2B (1000 kr.) Prosjekt Prosjektnavn Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap nummer 2007 reg. 200 oppr EGENKAPINNSKUDD KLP EGENKAPINNSK SKP KAPITALINNSKUDD SELSKAPER INVESTERINGER IKT HØYHASTIGHETSNETT FASE II SANDNES MATSERVICE, UTSTYR UTSKIFTING AV UTSTYR, OMSORG HJELPEMIDDELLAGER NYETABLERING IKT-INVEST OMSORG UTVIDELSE MOTTAKSKJØKKEN SERVICETORGET/SR-BANKBYGGET AREALEFF. RÅDHUS 124 (235) RÅDHUSKANTINE, OPPUSSING OMBYGGING, RISKATUN INNSPARING ENØK-TILTAK BUGGELAND SKOLE NR BOGAFJELL SKOLE NR NY SENTRUMSKOLE SØRBØ SKOLE NY SKOLE, HANA DIV. INVESTERINGER SKOLE ALTONA, OPPGRADERING LOGOPEDKONTOR GISKE U-SKOLE, TELEFONSENTRAL MALMHEIM SKOLE HØYLAND UNGDOMSKOLE SKEIENE SKOLE REHAB INNEKLIMATILTAK, SKOLEBYGG RISKA U SKOLE NYTT ELEVBYGG INNEKLIMA ØYGARD RISKA U-SKOLE, REHABILITERING REHABILITERING SKOLEBYGG UTVIDELSE AV BARNEHAGE ØYGARD UTVIDELSE AV BARNEHAGE BRUELAND UTVIDELSE STANGELAND BARNEHAGE UTVIDELSE SANDVED BARNEHAGE PORSHOLEN, UTVIDELSE MED 2 AVDELINGER VARATUN, UTVIDELSE MED 2 AVDELINGER TRONES BARNEHAGE SANDNES SYKEHUS, ETABLERING AV BARNEHAGE FIGGJO BARNEHAGE, UTVIDELSE MED 2 AVDELINGER SMEAHEIA, ETABLERING MED 4 BARNEHAGER RÅDHUSET BARNEHAGE, MIDL. BARNEHAGE HØLE BARNEHAGE, MIDLERTIDIGE LOKALER STRAKSTILTAK BARNEHAGER TILPASNINGER MIDL. BARNEHAGEPLASSER RISSEBÆRSTRAEN BARNEHAGE ÅSE BO-OG AKTIV.SENTER MEDISINROM ÅSE BOAS - VASKEMASKINER ARBEIDSTØY ANSATTE ÅSE BOAS ØKT KAPASITET KJØKKEN RISKATUN KJØLEROM OG VASKERI BYHAGEN BO- OG AKTIV.SENTER UTSTYR OG INVENTAR AUSTRÅTT PL & SERV.SENTER ROVIK BOAS, OMBYGG. STUE BYHAGEN BOAS I SENTRUM BOAS NR 2 FRA RISKATUN OMBYGGING LURA BOAS

27 ÅSE BOAS BOTILBUD, BOGAFJELL BOTILTAK FH 12 ENHETER ØYGARD TILTAK SOSIAL BOLIGPLAN MODULBYGG VANSKELIGSTILTE OLSOKVN SIKKERHETSTILTAK LAVTERSKEL TILBUD, ETABLERING PSYKIATRI BOFELLESSKAP SØRMARKA KUNSTISBANE 141 (2 692) BMX-BANE KVÅL VARATUN, LENDEVERKSTEDET SANDNES KULTURHUS, UTSTYR FOGDAHUSET, KJØP VITENSENTER - SANDNES MUSEUM KUNSTENS HUS SANDNES BIBLIOTEK, UTSTYR SOMA GRAVKAPELL REHABILITERING KIRKEBYGG MASKINPARK, BILER UTVIKLING GIS SYSTEM KARTGRUNNLAG(DIGITAL), UTVIKLINGSPROSJEK BULEGE DRIFT UTSKIFTING AV KJØRETØY, MASKINER FESTPLASSEN TILLEGGSARBEID RUTEN GATELYS BYUTVIKLINGSPROSJEKTER TOMT VIDEREGÅENDE SKOLE VÅGEN TOMTEKJØP O2 VATNEKROSSEN TILBAKEBETALING IFM ÅPNING AV STORÅNA KULTUR OG BYUTVIKLINGSPROSJEKT (POLITISK STYR GRUNNKJØP, GENERELT (548) GATENETT VÅGEN NYANLEGG RV KOLLEKTIVE TILTAK SANDNES SENTRUM KOMM.VEIER, GRUNNKJØP GENERELT TRAFIKKSIKRING AKSJON SKOLEVEI (GEN) KOM.VEI, SIKRING TUNELL SKAARLIA NYANLEGG (SEKKEPOST) 25 (614) REASFALTERING KOM.VEIER GANG OG SYKKELSTI SMØREDALEN G/S-VEI SKJØRESTAD-SVILAND SENTRUMSTILTAK GENERELT OVERTAGELSE PRIVATE VEIER AVTALE TP SENTRUM PARKERING UTBYGGINGSANLEGG BYHAGEN OMRÅDE SMEAHEIA UTBYGGING LUNDE GA9 OG GA STORÅTUNET AU SKAARLIA UTEAREALER SKOLENE, GENERELT IDRETTSPLASSER OG LØKKER, GENERELT KUNSTGRESSBANER UTEAREALER BARNEHAGER, GENERELT PARKER OG GRØNTANLEGG, GENERELT BOGAFJELL, GRØNTOMRÅDER FIGGJO, BYDELSPARK FRILUFTSOMRÅDER, GENERELT FRILUFTSOMRÅDE EIKELID GNR 85, BNR. 7, 10 PÅ HORV LEKEPLASSER, GENERELT (31) SANDNES IDRETTSPARK GRAVLUNDER GENERELT HØYLAND GRAVLUND, NORD

28 SVILAND GRAVLUND UTVID TURVEIEN ÅSE BO- OG AKTIVITETSSENTER RESTAREALER HJEMMELSERKLÆRINGER GENERELT UTBYGGINGSAVTALER (138) PLANLEGGING OPPARBEIDELSE AV KYDNAVEIEN REKLAMASJONSARBEID BOGAFJELL/HÅBAFJELL AVTALE TREKLØVERET/LEIF J. KROGEDAL (102) BOGAFJELL 5 TILLEGSAVTALE AVG.BEHANDLING TILLEGGSAV. HOVEMARKA DELFELT A - AVG SMEAHEIA DELFELT G1 - AVGIFTSAVTALE (1562) UTBYGG.AVT. GRN 46 BRN BOGAFJELL DELPLAN 5 (177) TILLEGGSAVTALER ROSSELAND GNR 69 BNR BOGSFJELL FELT S VANNLEDNING LEA (15) KALAMYRVEIEN BORETTSLAG INDRE VÅGEN RISSEBÆRSTRAEN - TILLEGSAVTALE AVG.BEH BOGAFJELL FELT S UTGIFTSAVTALE BOGAFJELL - AVGIFTSBEHANDLING (401) UTGIFTSAVTALE ADKOMST NY HANA SKOLE AVGIFTSAVTALE LUNDEGEILEN AVGIFTSAVTALE SMEAHEIA E2, E3, E LUNDEHAGEN VEST DEL A ALTONA BRYGGE BOGAFJELL FELT S3 TILLEGGSAVTALE TILLEGGSAVTALE NORDAFJELLVEIEN NY SPILLVANNSLEDNING NEDRE STOKKA TILLEGGSAVTALE UTBYGGING REGULERINGSPLAN FORUS FELT B SØR VODLAGEILEN (KOBBERVEIEN ) ADM AVTALE SKARLIA AMFI UTV HØYDEBASSENG - ADM AVTALE ADM AVTALE BOGAFJELL S ADM AVTALE FOR PORSHAUGEN VA ANLEGG ADM AVTALE ØVREVOLLEN OPPGRADERING VA-LEDNING LEIRGATA ADM AVTALE BOGAFJELL S4 KUHAGEN ADM AVTALE BOLIGFELT GANNDAL GNR47 BNR ADM AVTALE BOGAFJELL S ADM AVTALE DYRNESVIKA NULLSTILLING AV PROSJEKT (3 850) REFUSJON FRA LYSE MISJONSTOMT SOMA UTBYGGINGSAVTALE VÅGSGT VARDEVEIEN OVERTAKELSE SANERING VA-LEDNINGER SANDSKARET HANS OG GRETESTIEN REG.PLAN ÅPNING STORÅNA M. TILH. ANLEGG ÅSLANDSBAKKEN VVA-ANLEGG VVA-ANLEGG SVILAND 2. ETP VA-LEDNINGER ROALD AMUNDSENSGATE, ULLANDHAU SANERING VA-LEDNINGER SOLAV./STORGT NYE VA LEDNINGER TIL NY SMÅBÅTHAVN ØST HØLE KA ADM AVTALE TYRIHANS/TROLLVN VA LEDNINGER JADARVEIEN/RYGGJAVEIEN LYSPROSJEKTET WATERCOLOURS UTSKIFTING AV VA LEDNINGER I HØYLANDSGT STRATEGIPLAN LURA NÆRING VANN, ANDRE PROSJEKTER GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN VANN VANNFORSYNING HOMMERSÅK VANNFORSYNING HAGA

29 VANNFORS, HOMMERSÅK, REST DEL VANNFORS. HØLE, REST DEL VANNFORSYNING HØLE (9) BASSENG OG RESERVELEDNING, SVILAND TILSKUDD PRIVATE FELT VANN TILSKUDD UTBYGGING (3 750) VANN RINGLEDNING HEGREVEIEN DUGNADSPROSJEKTER AVLØP AVLØP/RENSING ANDRE PROSJEKTER GEN. TILTAK IHT HOVEDPLAN AVLØP SONE 8/AVLØP HOMMERSÅK HOVEDAVLØP HØLE (740) OVERFØRING FRA SVILAND TILSKUDD PRIVAT SEPARERING (2 500) TILSKUDD PRIVATE UTBYGGINGSFELT 400 (807) TILSKUDD KOMMUNALE UTBYGGINGSFELT AVLØP STANGELANDSÅNA/SONE 2 (319) AVLØP, STORÅNAKLOAKKEN TILSKUDD AVLØP AVLØP SENTRUM/SONE AVLØP VEST UTSKIFTING/RENOVASJONSBILER FORNYING/UTSK. RENOVASJONSBEH MASSEMOTTAK VARATUN(FØR 68212) MILJØSTASJONER SIKRING HYTTERENOVASJON - NEDGRAVDE BEHOLDERE HYTTERENOVASJON KILDESORTERING NEDGRAVDE INNSAMLINGSSYSTEMER RENOVASJON NEDGRAVDE MILJØSTASJONER Sum invest. i anleggsmidler (regnskapsskjema 2A)

30 33

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3

Innholdsfortegnelse. Årsregnskap 2011 3 Årsregnskap 2011 2 Årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Hovedtall... 5 Hovedoversikt investering... 7 Hovedoversikt driftsregnskap... 8 Hovedoversikt anskaffelse/anvendelse av midler... 10

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune

Service Stolthet - Trivsel. Årsregnskap 2014. Holmestrand kommune Service Stolthet - Trivsel Årsregnskap Holmestrand kommune 1 Økonomiske oversikter... 3 1.1 Økonomisk oversikt drift... 3 1.2 Økonomisk oversikt investering... 4 1.3 Anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune

Årsregnskap 2013 Eidsvoll kommune Årsregnskap Eidsvoll kommune INNHOLD: Økonomisk oversikt drift Side 3 Økonomisk oversikt investering Side 4 Hovedoversikt balanse Side 5 Regnskapsskjema 1A driftsregnskapet Side 6 Regnskapsskjema 1B driftsregnskapet

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Regnskap 2014. Avlagt

Regnskap 2014. Avlagt Regnskap Avlagt Side 2 av 50 INNHOLDSFORTEGNELSE: REGNSKAPSPRINSIPPER mv.... 5 Beskrivelse av regnskapsprinsipper... 5 Organisering av kommunens virksomhet... 7 OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 8 Regnskapsskjema

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008

NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 NAMSOS KOMMUNE Kommunestyret 24. april 2008 ÅRSREGNSKAP 2007 - INNHOLD: Side Regnskap: 3 Driftsregnskap 4 Balanse 5 Regnskapsskjema 1A Drift 6 Regnskapsskjema 1B Drift 7 Endring i arbeidskapital 8 Anskaffelse

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer