ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON - 2012"

Transkript

1 ÅRSMELDING FOR NEDENES NORMISJON Verdier Nærhet til Gud og mennesker Tillit til Bibel og bønn Livsglede og mangfold for alle generasjoner Tjeneste og omsorg

2 Årsberetning for Nedenes Normisjon 2012 Hovedforsamlingens arrangementer i vårsemesteret Barnas juletrefest åpnet vårsemesteret også dette året. Etter rapportene var dette en vellykket fest med 87 barn og foreldre til stede. Vårens program bestod i hovedtrekk av samlinger annenhver søndag og minst en torsdag i måneden. Søndagssamlingene var fordelt på klokkeslettene 10.30, 17 og På disse søndagene var det tema/tekster fra kirkeåret. På Søndag19.30 var det i snitt 34 (2011: 38) nattverdgjester. På Søndag17 og Søndag10.30 var det henholdsvis 53 (66) og 35 (49) deltagere. Gjennomsnittsbesøket på vårens søndager var på 45 personer mot 51 i Torsdagssamlingene samlet 41 (43) i snitt. Disse varierte i innhold, fra sangkveld til enkle kveldsandakter. I tillegg arrangerte Takknemlighetstrimmen og Støtteforeningen for Nedenes bedehus hver sin lørdagsbasar og det var medlems/medarbeiderfest med over 100 påmeldte! Det ble også arrangert en sangkveld med Flekkerøy Sangkamerater som samlet 65 besøkende utenom koret. Hovedforsamlingens arrangementer i høstsemesteret I august hadde vi to torsdagskvelder med kveldsandakt, før selve høstprogrammet startet med åpningsfest søndag 19. august. Her var det 58 fremmøtte (90). Videre utover høsten var det 11 søndagssamlinger. Gjennomsnittlig besøk var 45, mot 56 i (To konserter trakk opp snittet i 2011.) Det var 27 (37) nattverdgjester på Søndag Antall nattverdgjester oppgis til Øyestad menighet av Den norske kirke. I høstsemesteret varierte antall besøkende på Søndag17 fra 30 til 110 med et snitt på 58 (70). Når det gjelder Søndag10.30 var det 45 (35) i snitt på samlingene. Høstprogrammet inneholdt også to møtehelger. I august/september var Knut Svein Dale på besøk, og i november var det jubileumshelg med Gunnar Prestegård. Jubileet var svært godt besøkt og gav kr , i kollekter. I tillegg kom det i løpet av høsten inn ca. kr ,- i jubileumsgaver. Mannsbasaren i oktober samlet godt med folk og nesten kr , til arbeidet i forsamlingen. Torsdagene ble i høstsemesteret brukt til Alpha - kurs. Det ble et flott kurs med 12 deltagere, halvparten fra egne rekker og halvparten utenfra. Av de andre torsdagene ble én brukt til Alpha middag, én til temakveld om juleevangeliet og den siste før jul til den tradisjonelle førjulsfesten; Vi smaker på julebaksten, med over 100 besøkende. En av mandagene høsten 2012 ble brukt til Mimrefest for koret Nytt håp. Det møtte svært mange til denne festen, og enkelte begynte å snakke om en gjenopptagelse av korvirksomheten for voksne. Med glimt i øyet ble det sagt; ennå er det håp.

3 Andre satsinger i 2012 Barne og ungdomsarbeidet er fortsatt det viktigste arbeidet i Nedenes Normisjon. To nye og friske satsinger i høstsemesteret var Familiesang, som er en forlengelse av Babysang/Småbarnstrall, og Supermandag som har erstattet Yngstes og Barneglede Regionens nye satsing Arendal Soul Children har også fått plass på bedehuset. Trond Vorhaug er ansatt i en 20 % stilling i koret som har deltagere fra hele Arendalsregionen, men flest fra Nedenes. Utfordringen nå er å knytte de ulike undergruppene tettere opp mot det vi kaller allgenerasjonsforsamlingen. Her må vi fortsatt arbeide målrettet og tålmodig, hver ny generasjon må bli kjent med Jesus! Misjonsutvalget har fortsatt mange interesserte på sine arrangement og det samles inn mye penger til det viktige arbeidet i Mali og Nepal. (Se regnskapet.) Våre egne misjonærer, familien Bøhler, kom hjem igjen fra Nepal sommeren 2012, men vår støtte til Nepal fortsetter. I Mali er den politiske situasjonen ustabil, men vi ser muligheter for fortsatte bidrag til både evangelisering og hjelpearbeid sammen med Therese Glendrange. De månedlige hyggetreffene må nevnes som et lyspunkt i Dette er den sektoren der vi opplever størst vekst, både når det gjelder besøk på møtene, inntekter til Normisjon og antall nye medlemmer. Hyggetreffene samlet mellom 42 og 75 fra aldersgruppen 60+, og arbeidet preges av en god og kreativ stab. Et annet lyspunkt er kaféklubben for voksne psykisk utviklingshemmede. Dette er et berikende og flott arbeid i forsamlingen. Her ble det også samlet inn et betydelig beløp til et dagsenter i Kathmandu, Nepal. Med hjelp fra Normisjon region Agder har vi fått ei flott nettside. Denne viser alle arrangementer i forsamlingen og har nå ca treff i måneden, men sida bør brukes enda mer. Hovedstyret vil i framtida også satse på SMS varsling av arrangementer, i første omgang som et supplement til annonser i avisa. I henhold til vedtak på forrige årsmøte ble bedehuset i 2012 rusta opp med nytt kjøkken, nye stoler og akustisk piano. Samla investeringer hadde en verdi på ca. kr ,. Medlemmer Per hadde Nedenes Normisjon 135 voksne medlemmer. Dette er en framgang på fem medlemmer fra året før. Dette er bra, likevel mangler vi en del i forhold til både medlemsverving og særlig det å legge til rette for at nye som kommer føler seg inkludert i fellesskapet. Spesielt tilrettelagte smågrupper er fortsatt en mangelvare. Vi gleder oss likevel stort over vitnesbyrd fra mennesker som har møtt Jesus! Ansatte Ingvild Rosland arbeider fortsatt i 60 % stilling hvorav 10 % er øremerket Etter skoletid i Strømmen Inge Flaat er 50 % av sin tid på Nedenes. Begge er ansatt i Normisjon region Agder. Styret uttrykker tilfredshet med kontinuitet og forutsigbarhet i forhold til de ansatte.

4 Evaluering og framtidsutsikter Som det framgår av tallene var det i 2012 jevnt over en nedgang i oppslutningen om søndagssamlingene på bedehuset. Hovedstyret er bekymret for dette, for forsamlingens visjon er å nå nye mennesker i nærmiljøet og å gjøre dem til disipler. Styret satser videre på de ulike søndagstilbudene som vi mener har et potensial i seg til også å samle småbarnsfamilier. Vi vil også legges til rette for barneopplegg under prekenen på søndag formiddag, særlig fordi Søndagsskolen nå legges på is på grunn av ledermangel. Det er fortsatt mange unge familier innom bedehuset på søndager og fester, men fordi vi mangler et like ungt mottakerapparat, blir ofte forsamlingen ugjenkjennelig for disse. Vi trenger derfor yngre familier som vil være misjonærer blant sin egen generasjon og i sitt eget nærmiljø! Potensialet er enormt og markene står hvite til høst. Bedehuset står her, sentralt plassert og med nytt kjøkken, nye stoler og nytt piano! Ansatte medarbeidere kan benyttes. Rammevilkårene ser greie ut og vi ber om varme og villige hjerter som ser det Gud ser. Det som framfor alt gir frimodighet og håp om vekst, er bønnemøtene hver mandag. Her bades alt vårt arbeid i bønn. Til slutt vil Hovedstyret takke alle ledere i de forskjellige undergruppene og tjenestegruppene for innsatsen i året som gikk. Takk også for all støtte på annen måte, til dere som gir penger og sender bønner til Gud for arbeidet. Er vi mange nok som er aktive på ulike felt, kan selv de tunge løft for forsamlingen være lette for den enkelte. Guds velsignelse ønskes dere alle! Hovedstyrets medlemmer og varamedlemmer i 2012 Per Gunnar Riber Randi Vorhaug Reidun Mosvold Trygve Aamlid Irene Løvdal Dagfinn Røkenes Nils Harald Roland Kenneth Dahlsveen Jorunn Mehammer Ansatte Inge Flaat Ingvild Rosland Leder, hovedstyret Forsamlingsrådet Forsamlingsrådet Forsamlingsrådet Driftsstyret Driftsstyret Driftsstyret Leder, driftsstyret 1.vara driftsstyret Leder, forsamlingsrådet Forsamlingsrådet Hovedstyret hadde i saker til behandling. Forsamlingsrådet hadde 40 saker og Driftsstyret hadde 10 saker pluss mange ad hoc saker knyttet til husfornyelsen. For Hovestyret: Inge Flaat/Trygve S. Aamlid

5 RESULTATREGNSKAP 2012 / BUDJSETT 2013 NEDENES NORMISJON Nedenes Normisjonsforening - Budsjett- Resultat Budsjett Resultat /regnskapsoversikt Budsjett 2013 Inntekter: Fast givertjeneste -VIA Normisjon , , ,00 1) Fast givertjeneste -innbet. direkte , , , Gaver fra undergrupper , , , Mannsbasar , , , Kollekter , , , Kollekter videresending ,00 Kontingent , , , Leieinntekter - barnehage , , , Andre leieinntekter , , , Misjonsprosjekt , , , Jubileumsgaver 0, ,00 - Andre inntekter/renter , , , SUM inntekter , , , ,00 Utgifter: Strøm , , , Annonser , , , Off. avgifter 7 146, , , Forsikring , , , Mat./blomster til pynting m.m , , , Kontorrevisita/andre kostnader , , , Datakostnader/ telefon.utg , , , Driftsutgifter/repr./vedlikehold , , , Oppgradering Kjøkken, stoler og piano , ,65 2) 0 Tilskudd Soul Shildren , , Tildkudd Regionen 0, ,00 0 Kopiering , , , Misjonsprosjektet , , , Kollekter videresending ,00 Utgifter Mannsbasar 6 374, , , Reiseutgifter/"lønn" 1 650, , ,00 0 Omsorgsnettverket 680, , , Gebyr 954, , , Renter lån 5 949, , , Forsamlingsnettverk 5 000, , , Lønn og sos.utg, Inge Flaat og Ingvild Rosland , , ,00 1) Ref. Lønnsutgift Strømmen , , , Tilskudd "Babysang" 3 798, , ,12 Sum utgifter , , , ,00 Budsjettert underskudd , , ,64 0,00 1) Des Nov ) Besluttet av hovedstyret at utgifter til kjøkken, piano og stoler skal utgiftsføres i 2012.

6 Eiendeler Bygg Bankinnskudd Innskudd øremerkede midler Stømmen Bankinnskudd fra tidligere Amazing Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Øremerka egenkapital fra tidligere Amazing Egenkapital Skyldig lønn Langsiktig lån Sum egenkapital og gjeld Egenkapital Underskudd for

7 SuperMandag (Tidligere «Barneglede» og «Yngstes») ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt Yngstes 5 Barneglede 6 Supermand Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe kl. 4 9 år 5 9 år (fra-til) Antall samlinger Styret / ledere er: Anne-Kari Gabrielsen (leder / kontaktperson) Randi Vorhaug Anne Marit Terjesen Anne-Gro Terjesen (kasserer) Helene O. Gabrielsen Barneglede ble gjort om til et familiekor jan med Randi Vorhaug som leder. På grunn av etter hvert dårlig oppslutning, ble det vedtatt å avvikle dette i april Flere av Yngstes ledere ønsket etter mange års innsats å slutte og p.g.a. ledermangel ble det vedtatt å avvikle denne gruppen i mai Gjenværende ledere i disse to gruppene ønsket å komme med et tilbud til aldersgruppen 5 9 år, og ble derfor enige om å starte opp Supermandag annenhver uke, med et kombinert opplegg fra de to tidligere gruppene. Samlingene består av sang med bevegelser, bibelhistorier, hobby, leker/konkurranser m.m. Vi mener vi har funnet en form som appellerer til barna og har fått gode tilbakemeldinger fra barn og foreldre. Vi ønsker å fortsette med samme opplegg og innhold. Vi prøver å få til en samling hvor vi ønsker å invitere foreldre og en samling hvor fokus er på misjon.

8 S U M (Barneglede, Yngstes og SuperMandag) RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,76 Medlemskontigent 1 750,00 Utlodning 715,00 Frifond 8 678,83 Tilskudd Arendal Kommune 2 700,00 Intern Overføring ,58 Renteinntekter 35,46 SUM ,63 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 750,00 Innkjøp materiell 2 020,00 Gevinster mat 832,50 Bankomkostninger 169,00 Overført fra Yngstes+Barneglede ,58 Gaver Normisjon ,00 Beholdning per ,55 SUM ,63 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,55 Medlemskontigent 1 600,00 Utlodning 1 000,00 Frifond 3 500,00 Tilskudd Arendal Kommune 2 000,00 Renteinntekter 20,00 SUM ,55 Utgifter 2013 ACTA-kontingent 1 000,00 Innkjøp materiell 3 000,00 Gevinster mat 2 000,00 Bankomkostninger 20,00 Gaver Normisjon 5 000,00 Beholdning per ,55 SUM ,55

9 SØNDAGSSKOLEN ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) Antall samlinger Styret / ledere er: Irene Løvdal (leder / kontaktperson) Anne Kari Gabrielsen(våren) Anne Henningsen(våren) Åshild Bøhler(høsten) Martin Bøhler(høsten Ida Hansen Næset(hjelpeleder) Thor Gabrielsen (kasserer) Vi har vært samlet i kjelleren på bedehuset og brukt Sprell levende opplegget som er en veldig god hjelp. Det har ikke vært så mange barn, men det kom 7 nye i løpet av høsten. Ønsket hadde vært å ha søndagsskole hver søndag, men dessverre må vi ta en pause,da det ikke er nok ledere. Kanskje det blir søndagsskole igjen til høsten?

10 SØNDAGSSKOLEN,NEDENES NORMISJON RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 450,00 Loddsalg 4 360,00 Frifond 5 760,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Renteinntekter 8,00 SUM ,00 Utgifter 2012 Innkjøp materiell 6 349,00 Aust Agder s.skolekrets 4 360,00 Norsk s.skoleforb ,00 Omkostninger 248,00 Beholdning per ,00 SUM ,00 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 500,00 Gaveinntekter/Kollekt 6 800,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Renteinntekter 15,00 SUM ,00 Utgifter 2013 Innkjøp materiell ,00 Husleie/misjonsgave 1 500,00 Beholdning per ,00 SUM ,00

11 LILLE LØRDAG ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) til 13 år 4 tom 7 klasse Antall samlinger 28 Styret / ledere er: Hilde Bjønnum (leder / kontaktperson) Liv L. Simonsen Håkon Simonsen Hilde Bjønnum (kasserer) Hjelpeledere: Laila Riber, Elisabeth B. Aamlid og Per Torstein Terjesen. Vår visjon for Lille Lørdag er: Vi ønsker at unge fra 9-13 år skal lære mer om den kristne tro og at vi kan bidra positivt i Den Norske Kirkes dåps opplæring på Nedenes. I tillegg ønsker vi at de unge skal oppleve et mangfold av aktiviteter i et trygt fellesskap. Vi har inngått et samarbeid med Øyestad menighet om et trosopplæringstiltak som kalles Lys våken som er for 5.klassinger. Kode B er en oppfølging av Lys Våken, som er et landsomfattende trosopplæringstiltak. Vi hadde 3 Kode B samlinger på bedehuset på våren sammen med Øyestad menighet. Det var så bra, at vi fortsetter med det i 2013 også. Vi har samling hver onsdag kl Vanligvis er det rundt unge på samlingene! Det er en positiv og aktiv gjeng som samles hver onsdag. På aktivitetskveldene har vi delt oss inn i ulike grupper: kjøkken/matgruppe, hobbygruppe og aktivitetsgruppe. I tillegg har vi også hatt felleskvelder: sykkeltur/konkurranse, spillekvelder, filmkveld og juleverksted blant annet. Vi har undervisningen/andakten hver gang, denne er det Inge Flaat, Ingvild Rosland, Liv og Håkon Simonsen som bytter på å ha andakter. Vi fortsetter med det samme opplegget som tidligere. Vi har stor aldersforskjell fra de minste til de største, så vi mister de største. Vi hadde dessverre ingen 7.klassinger med i høst. Her må vi se hva vi kan finne på. Vi er kjempeglade for at vi har noen hjelpeledere som vi kan få med når vi trenger å være litt flere

12 LilleLørdag, Nedenes Normisjon RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,33 Medlemskontigent 1 750,00 Utlodning 1 145,00 Tilskudd ACTA (frifond) 5 581,66 Tilskudd Arendal Kommune 2 500,00 Renteinntekter 18,30 SUM ,29 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 000,00 Innkjøp materiell 2 808,70 Mat 5 791,13 Bankomkostninger 288,00 Div. utgifter (gevinster o.l) 3 584,32 Beholdning per ,14 SUM ,29 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,14 Medlemskontigent 3 000,00 Utlodning 2 000,00 Tilskudd ACTA (frifond) 3 000,00 Tilskudd Arendal Kommune 2 000,00 Renteinntekter 522,67 SUM ,81 Utgifter 2013 ACTA-kontingent 1 000,00 Innkjøp materiell 6 000,00 Div. utgifter (gevinster o.l) 4 000,00 Bankomkostninger Mat 6 000,00 Beholdning per ,81 SUM ,81

13 ARENDAL SOULCHILDREN ÅRSMELDING 2012 ( Antall medlemmer totalt Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) Antall samlinger klasse 18 Styret / ledere er: Trond Vorhaug (musikalsk leder og hovedleder), Laila Lauvrak Riber (sosial leder og kasserer), Anne Henningsen (åndelig leder), Titti Grude Hanne Marie Kvitstein (koreograf) Maria Simone Santos (koreograf) Arendal Soul Children er et barne- og tenåringskor som synger i stilartene gospel, rock, pop, soul og R'n B. Koret drives av Normisjon, Region Agder i tett tilknytning til Acta - Barn og Unge i Normisjon.. Visjonen til Soul Children er å vinne og bevare unge for evangeliet gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Vi opplever Soul Children bevegelsen som en stor familie. En familie som går på tvers av hele Norge, og nå også på tvers av landegrenser. I tillegg til at konseptet spres til nye steder, merker vi også at målgruppen blir videre. Vi ønsker å kunne tilby noe for hele familien, og ser derfor nyttigheten av å utvide konseptet. Vi vil ikke endre kriterier og visjon for Soul Children, men legge til elementer dette er allerede på gang flere steder i landet. Arendal Soul Children startet opp 3. september og hadde i høstsemesteret 15 øvelser + 3 opptredener. Koret er for hele Arendalsregionen og har medlemmer fra store deler av kommunen, med hovedtyngde fra Nedenes. Det har vært et godt oppstartssemester, med ca 20 tweens på de fleste øvelsene. Arendal Soul Children satser videre og håper for flere sangglade medlemmer

14 ntall medlemmer totalt ETTER SKOLETID / STRØMMEN ÅRSMELDING 2012 Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) Antall samlinger klasse 15 Styret / ledere er: Svanhild Røste (Kontaktperson) Anne Bjørg B. Aanonsen (leder) Ingvild Kristine Rosland (leder) Anbjørg Christensen (medhjelper) Etter Skoletid har samlinger annenhver torsdag kl på Strømmen Oppvekstsenter. Vi har hatt 15 samlinger i løpet av året. 8 på våren og 7 på høsten. Vi starter hver samling med sang og andakt i musikkrommet. Vårsemesteret brukte vi resten av «bibelskatter» opplegget, og i høst har vi begynt med Amigos ressurshefte fra Acta, blant annet med fokus på Bangladesh. Dette har vært gratis til nå, men vil etter hvert koste 1000 kr i halvåret. Vi har alltid noe å bite i etter andakten, det er veldig viktig for barna. Ellers veksler vi mellom forskjellige aktiviteter: hobby, leker, gymsal. Vi er en liten, men stabil og voksengruppe. Vi ønsker å fortsette med arbeidet, men ser at vi trenger å utvide voksengruppen. Vi håper at Etter Skoletid skal oppleves som et godt sted å være både åndelig og sosialt og at barna skal få med seg det grunnleggende i den kristne tro. Vi ønsker å finne måter å få med de eldste videre på. Etter Skoletid RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,12 Medlemskontigent 1 200,00 Tilskudd ACTA (frifond) 3 274,65 Tilskudd Arendal Kommune 2 000,00 Renteinntekter 559,20 SUM ,97 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 500,00 Lønn ,00 Gebyr 33,00 Div utg 4 327,30 Beholdning per ,67 SUM ,97

15 NEDENES UNGDOMSGRUOPPE (NUG) ÅRSMELDING 2012 Antall medlemmer totalt 29 ( Vår 2012) 8 (høst) Antall jenter Antall gutter Aldersgruppe (fra-til) 8. klasse og oppover Antall samlinger 22 fredager + 12 tirsdager + 10 styremøter Formann / kontaktperson: Ingvild Kristine Rosland Styret / ledere: I vår: Aleksander Berget, Audun Simonsen, Kjell Christian Fosback Larsen, Marte Berget, Eline Riber og Ingvild Kristine Rosland I høst: Eline Riber, Audun Simonsen, Emilie Lundvall, Sigfred Simonsen, Kjell Christian Fosback Larsen, Helene Ugland Vårsemesteret: I år hadde vi filmkonkurranse. Vi arrangerte også LAN kveld/natt, og hadde over 30 deltakere. Det ble også arrangert bryllup, det var vellykket men med noe mindre oppslutning enn i fjor. I år leide vi Gautefall fjellkirke. Vi reiste opp med biler og var ca. 20 deltakere. Siden det ikke var snø hadde vi en del andre uteaktiviteter, bl.a. tur til himmelriket. Knut Mørland viste oss rundt på Torungen og han kjørte oss en tur i ribben sin. Tradisjonen tro avsluttet vi semesteret med overnattingstur til Merdø. Dette semesteret var andaktene basert på første trosartikkel. Høstsemesteret: Denne høsten har bedehusstyret gått inn for at vi forsøker noe nytt, dvs. å ha NUG hver tirsdag og annenhver fredag. Tirsdagene har vært spesielt beregnet for de som har lyst til å ha en grundigere undervisning om Jesus og snakke sammen i grupper etterpå. Tema for høsten har vært 2. trosartikkel. Vi har også hatt kveldsmat, og det har gått på rundgang mellom styremedlemmene å ha ansvar for innkjøp og ledelse av kvelden. Fredagene har vært fordelt mellom voksengruppen i NUG som består av William Henningsen, Per Gunnar Riber, Anne-Marit Berget og Liv Linjord Simonsen. Der har vært kafekveld annenhver gang og annet opplegg annenhver gang. Holde LAN kveld med Playstation, Wii og Xbox Kinect Fortsette med tirsdager og annenhver fredag Reise på tur Sende noen på Viken folkehøyskole og på Acta Umbraco ledertreningskurs Alle oppfordres fortsatt til å be for dette viktige arbeidet for tenåringene på Nedenes.

16 NUG RESULTAT Inntekter 2012 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 1 850,00 Kiosksalg 6 986,50 Tilskudd ACTA (frifond) 7 533,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Deltakerpenger Gautefall 5 200,00 Div inntekter 2 650,00 Varetelling Esso 5 000,00 Renteinntekter 75,50 SUM ,00 Utgifter 2012 ACTA-kontingent 1 000,00 Kioskinnkjøp 5 866,00 Fjernsyn, musikk, spill etc (konsert) 1 000,00 Materiell Alfakurs (gave Hovedf.) 2 510,00 Gave Hovedforeningen 2 000,00 Utgifter Gautefall tur 6 800,00 Div utg 3 520,00 Utgifter båttur 4 536,00 Beholdning per ,00 SUM ,00 BUDSJETT Inntekter 2013 Beholdning per ,00 Medlemskontigent 3 000,00 Kiosksalg 7 000,00 Tilskudd ACTA (frifond) 5 000,00 Tilskudd Arendal Kommune 3 000,00 Div inntekter ,00 Varetelling Esso 5 000,00 Renteinntekter 100,00 SUM ,00 Utgifter 2013 ACTA-kontingent 1 000,00 Kioskinnkjøp 7 000,00 Fjernsyn, musikk, spill etc (konsert) ,00 Gave Hovedforeningen 2 000,00 Utgifter arrangementer / tur ,00 Div utg ,00 Beholdning per ,00 SUM ,00

17 Styret / ledere er: Irene Løvdal (leder / kontaktperson) Elisabeth Nebdal Elin Askildsen Anne Liv Garmann Johnsen Irene Løvdal (kasserer) Støtteforeningen ÅRSMELDING 2012 Vi hadde den årlige basaren 24 mars. En del av pengene vi fikk inn er gått til inventar til det nye kjøkkenet, lysglobe og til misjonsprosjekt. Basar er på programmet 16 mars 2013 Misjonsforreningen ÅRSMELDING 2012 Misjonsgruppa består av: Anne Synnøve Storemyr (leder / kontaktperson) Anne Henningsen Kirsti Lunden Jenssen Anne Marit Terjesen Berget For 2012 har vi valgt å dele pengene mellom misjonsarbeid i Ossoubidiagna i Mali og sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Vi har i året som er gått hatt to «jentekvelder» der vi har reist på tur, samtidig som vi har hatt fokus på misjon. En stor inspirasjon dette året var ferske nyheter fra arbeidet i Nepal ved familien Bøhler. Med god støtte fra undergruppene fra bedehusenet og med kollekt fra hovedmøter har vi nådd budsjett også i år. En stor takk til alle som har vært med å bidratt. Regnskapet for 2012 viser innekter på total (se hovedforreningens regnskap) Vi har som mål også til neste år å samle inn kr

18 Hyggetreff, Nedenes bedehus ÅRSMELDING 2012 Styret / ledere er: Kari Johnsen (kontaktperson) Komiteen har bestått av: Reidun Mosvold, Marte Sivertsen, Ruth Henningsen, Anne og Nils Skaare, Peter og Randi Lillejord, Harald Johnsen. Ellers har en del hjulpet med bord, rydding. Det har vært 10 treff + en stevnedag på Bibelskolen i Grimstad. Programmet har bl.a vært Juletrefest, Mozartkuler, Bedehuset før, Om å bli aleine, Påsketanker, Visst skal våren komme., Arv, JakobSande i skjemt og alvor, Sørlandet, Adventsamling. Gjennomsnitt har ca 54 personer møtt fram. Treffene begynner kl og slutter ca Allerede kl 10 møter komiteen, da har de alt vært i aktivitet hjemme. De har smurt smørbrød, bakt kaker, kokt grøt, funnet gevinster, kjøpt blomster. Når vi kommer sammen vet den dyktige komite akkurat hva de skal gjøre og alt går fort og greit, så vi er klar litt over 11 til å ta imot folket. Vi gleder oss over at en del bedehusfremmede kommer på disse treffa og sammen med de faste, blir det en fin forsamling. Økonomi inntekt og utgifter inngår i hovedforretningens regnskap totalt har hyggetreffene bidratt med et «overskudd» på ca kr. Denne summen er blitt fordelt med kr til Misjonsprosjektetene og kr til Hovedforeningen. Ønsker å forsette fremover slik vi har hatt det tidligere.

19 KAFEKLUBBEN ÅRSMELDING 2012 Styret / ledere er: Brita Kleggtveit (leder / kontaktperson) Jorunn Selde Tveitdal, Ivar Gundersen, Ragnhild Øyrås, Sissel Røkenes(våren), Marte Kristensen(høsten), Wenche Paulsen (høsten) og Irene Løvdal(kasserer) Hver tredje tirsdag samles ca 30 voksne psykisk utviklingshemmede og deres venner til Kafeklubb. Vi har hatt 12 samlinger. Programmet består av sang, diktlesing, andakt, lek og moro. Utlodning er fast på programmet, der inntektene hovedsakelig går til et dagsenter for psykisk-og fysisk funksjonshemmede barn i Katmandu, Nepal. I 2012 har vi sendt kr I mai hadde vi en flott tur til Røyland gård. Det kommer stadig nye innom klubben, og det er et berikende arbeid. Ønsket vårt er at de som kommer på Kafeklubben må bli kjent med Jesus,og at det er en god møteplass. Vi kommer fortsatt til å støtte barn og unge i Nepal økonomisk. Planen er å få til en tur før sommeren i år også. Omsorgsnettverket, Nedenes Normisjon ÅRSMELDING 2012 Styret / ledere er: Det er 16 medlemmer i Omsorgsnettverket. Arne Kjell Knutsen er kontaktperson. Omsorgsnettverket er et tilbud om samtale, besøk eller en hjelpende hånd. Vi har fått tilbakemelding på at det har vært til velsignelse og glede for de som har benyttet seg av tilbudet. Det har vært flere som har spurt om forbønn og samtale. Vi har delt ut blomster til jul for medlemmer som er over 75 år, og ordnet med bårebukett ved dødsfall. Medlems- /medarbeiderfesten samlet i år flere enn året før, og er et tilbud vi fortsatt ønsker å fortsette med. Vi har hatt en samling for medlemmene i Omsorgsnettverket i Det er et stort ønske å kartlegge eventuelle behov i forsamlingen, og samtidig kartlegge de ressursene vi har til rådighet. En stor utfordring er at vi ønsker å bli bedre til å se den enkelte. Vi ønsker også å ha flere samlinger med inspirasjon for de som er med i Omsorgsnettverket

20 FAMILIESANG ÅRSMELDING 2012 Ansvarlig: Randi Vorhaug Nytt av året er FAMILIESANG. Høsten 2012 inviterte Randi til et opplegg en tirsdag i måneden som en oppfølger til Småbarnstrall. Invitasjonen ble sendt ut til tidligere kursdeltakere fra Babysang/Småbarnstrall. Opplegget går ut på følgende: Vi starter med en enkel middag. Etterpå samles både foreldre og barn fra ca 2 år på matta på gulvet. Så synger og leker vi. Sang og bevegelse er viktig. Sangstunden avsluttes med en liten Bibelfortelling etterfulgt av Kjære Gud jeg har det godt og Må Gud velsigne deg. Opplegget har blitt veldig godt mottatt av de som har vært med. Det har vært fra 5-22 stk på Familiesangen. Pris: kr. 25 pr person (maks 75 kr pr fam.) for å dekke middagsutgiftene.. Målet er å kunne nå flere unge familier. Håpet er at de skal finne sin plass på bedehuset og få møte Jesus som sin Frelser og venn. Jeg hadde hjelp til middag én gagn (Ruth Henningsen) i løpet av høsten. Så ønsket er at jeg kan få flere medhjelpere. Hadde det vært 3-5 stk som kunne tatt på seg å hjelpe én gang i løpet av semesteret, hadde det vært flott. Særlig hvis antall deltakere skulle stige, noe vi jo håper. BABYSANG / SMÅBARNSTRALL ÅRSMELDING 2012 Ansvarlig: Randi Vorhaug (Medhjelper noen ganger: Ingvild Rosland) Det har også i 2012 blitt holdt 10-ukers kurs i Babysang/Småbarnstrall i vårsemesteret, Høsten 2012 hadde vi bare Babysangkurs da det ikke var etterspørsel etter småbrnstrall dette semesteret. Men Babysangkurset var fulltegnet. Alderen er 3-12 mnd på babysang og 1-2 år på Småbarnstrall. Deltakerne på disse kursene dette året har vært på leting etter Krølle (lammet som hadde kommet bort fra gjeteren sin), så i båten for å ro og kaste garnet for å fiske. Rim og regler, sang og bevegelse, rytmeorkester og såpebobler, hopp og sprett, kaste ball og svinge seg. Alt til sang og musikk. Ja, dette er noe av innholdet. Mødrene har med niste hver gang bortsett fra første og siste kursdag. Da sørger jeg for lunsjen, men Marte Sivertsen og Randi Lillejord sørger å få det på bordet. Kaffe og te sørger de for hver gang. Denne hjelpen betyr utrolig mye. Ingvild Rosland har vært med på selve kursene noen ganger når tiden har tillatt det. Og hun har steppet inn som vikar et par ganger.. Ønsket for året som ligger foran er at det er mange nok til å starte opp igjen med nye kurs. At enda flere kan bli kjent med arbeidet som blir drevet på Bedehuset å få lyst til å være med på andre arrangementer, og dermed få lære Jesus enda bedre å kjenne.

21 TAKKNEMLIGHETSTRIMMEN ÅRSMELDING 2012 Programkomitéen består av: Arne Kjell Knutsen, Leif Øystein Valvik, Toril Vangen Olsen og Randi Vorhaug Takknemlighetstrimmen består av ei gruppe turglade mennesker som hver tirsdag (bortsett fra skoleferiene) møter opp på Nedenes Bedehus kl. 18 for å gå tur sammen. I 2012 var det bl.a. turer til forskjellige steder i Grimstad, Arendal, Tromøy, Nedenes, Fevik for å nevne noen. Det som er ekstra flott med Takknemlighetstrimmen er at mange av oss kommer på steder vi ellers aldri hadde kommet. Det er blitt tradisjon å ha sommeravslutning hos Toril Vangen Olsen på Hesnes, slik også dette året. Det er en koselig og populær samling. Granestua er stedet for juleavslutningen. Da tennes bålet hvor vi griller pølser. Gløgg hører også med. En koselig avslutning før jul. Takknemlighetstrimmen hadde også i 2012 basar på bedehuset, der inntektene gikk til Aust-Agder Søndagsskolekrets. Oppslutningen om turene varierer fra 5-6 til deltakere. Vi har plass til flere Turene som Takknemlighetstrimmen står bak, er et lavterskeltilbud. De er med å knytte mennesker sammen og gir i tillegg god og sunn mosjon. En frivillig startkontingent på 25 kroner går til søndagsskolearbeidet i Aust-Agder. Program for turene legges ut på bedehuset og på forsamlingens nettside.. Vi ønsker at mange flere ville bli med på disse turene. Både få oppleve den flotte naturen rundt oss og styrke fellesskapet, samt være med å støtte det viktige søndagsskolearbeidet. VELKOMMMEN til å bli med på tur!

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014

Misjonshuset. NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Misjonshuset NLMs Byforsamling, Kristiansand Årsmelding 2014 Årsmøte i Misjonshuset 22. mars 2015 Årsmøtet vil som vanlig finne sted rett etter et noe kortere formiddagsmøte. I år vil misjonshusets prosjektkor

Detaljer

Årsmelding 2005 Storsalen menighet

Årsmelding 2005 Storsalen menighet Årsmelding 2005 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2005 Når vi ser tilbake på året 2005, er det stor grunn til takknemlighet for det som har skjedd i Storsalen og hva menigheten har fått bety. Det er gledelig

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005

Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Årsmelding for Grimstad Normisjon 2005 Innledning Grimstad Normisjon (heretter GN) har lagt bak seg det femte arbeidsåret siden fusjonen mellom Indremisjonsselskapet og Santalmisjonen i 2001. Vi gjør med

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET

ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET ÅRSMELDING 2013 ÅRSMELDING 2013 VÅGSBYGD MENIGHET I 2013 behandlet menighetsrådet (MR) 27 saker. Senait Hagos og Ann Kristin Westermoen er av ulike årsaker innvilget permisjon fra MR slik at Frode Kleveland

Detaljer

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00

Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 1 Velkommen til årsmøte i Tveit Frikirke torsdag 5.mars kl. 19.00 -Innkalling, saksliste og årsmeldinger «Med livets Herre der livet leves» www.tveit.frikirken.no 2 Innkalling til menighetens årsmøte torsdag

Detaljer

Årsmelding. Hundvåg sokn

Årsmelding. Hundvåg sokn Årsmelding Hundvåg sokn 2014 Innhold: Side 1 av 40 Ansatte s. 3 Menighetsrådets medlemmer s. 3 Menighetsrådets årsmelding s. 3 Økonomi s. 4 Sokneprestens årsmelding s. 5 Gudstjenesteutvalg s. 5 Trosopplæringsutvalg

Detaljer

Årsmelding 2006 Storsalen menighet

Årsmelding 2006 Storsalen menighet Årsmelding 2006 Storsalen menighet HOVEDTREKK FRA 2006 2006 har vært både et vanskelig år og et år med mange lyspunker. Vi har sett nye mennesker komme til tro. Andre har funnet sine nådegaver og kommet

Detaljer

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015

MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 MENIGHETSKONFERANSE LARVIK METODISTKIRKE 20. MAI 2015 Gudstjenesten samler hele menigheten. Lovsangsteamet med Jonathan i spissen. Samling med søndagsskolebarna. 0 Innhold: 1. Fellesrapport fra Lederskapet,

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013

INNHOLD. 1. Menighetsrådets arbeid. 2. Utvalg, råd og tjenester. 3. Gudstjenestelivet. 4. Økonomi og regnskap 2013 Årsmelding 2013 Årsmelding 2013. FLEKKERØY MENIGHET 2 INNHOLD 1. Menighetsrådets arbeid A. Menighetens oppdrag, visjon og verdier B. Menighetens struktur C. Menighetsrådet D. Personell E. Barnearbeid F.

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd.

ÅRSMELDING FOR 2014 Menighetsrådet Samarbeid med prost / kirkeforvalter / fellesråd og biskop / bispedømmeråd. ÅRSMELDING FOR ELLINGSRUD OG FURUSETMENIGHET 2014 1 ÅRSMELDING FOR 2014 Året 2014 var det første «vanlige» året med den nye menighetsstrukturen vår. 2013 gikk stort sett med til å samkjøre oss, mens i

Detaljer

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr 31.12.2014 4 Regnskap 2014 5 Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen

Detaljer

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten)

Årsmelding 2011. Velkommen til. Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Årsmelding 2011 Velkommen til Årsmøte for Randesund menighet søndag 25. mars 2012 i Søm kirke (rett etter gudstjenesten) Gjennomgang av menighetens årsmelding med foreninger, lag, utvalg Regnskapet for

Detaljer

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013

Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmelding og regnskap Bekkefaret menighet 2013 Årsmøte i Bekkefaret kirke torsdag 27. mars kl 19:00 Sang God mat Drøs om planer, stillingsstruktur med mer. Presentasjon av årsmelding og 1 regnskap. 2

Detaljer

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer.

INNLEDNING. Med ønsker om en fortsatt varm og inkluderende kirke i tiden som kommer. ÅRSMELDING FOR SØREIDE MENIGHET 2013 INNLEDNING 2013 har vært et travelt og innholdsrikt år for mange i Søreide kirke. Når jeg ser tilbake på året som har gått er det flere ting som jeg ønsker å fremheve.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM

ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM ÅRSMELDING 2014 TORVASTAD KFUK-KFUM 1 INNHOLD 1. Hovedstyrets sammensetning 2. Hovedstyrets arbeid 3. Arrangementer 4. Kontakt og samarbeid 5. Representasjon 6. Komiteer 7. Rapport fra underavdelinger

Detaljer

Årsmøte søndag 30. mars 2014

Årsmøte søndag 30. mars 2014 2013 Årsmøte søndag 30. mars 2014 2 3 Årsrapport for Kolbotn menighet 2013 Innholdsfortegnelse s. 3 Dagsorden for årsmøtet søndag 30. mars 2014 s. 4 Årsrapporter: - fra Kolbotn menighetsråd s. 5 - fra

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 1892 2011, 119 år Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 27.okt. 2011 Norges KFUK-KFUM sitt måldokument ble fornyet på Landsmøtet på Knattholmen i april 2011: Vår visjon: Vi får utrolige ting til å skje ved å være

Detaljer

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker

Strusshamn menighet. Årsmelding. Visjon. Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Årsmelding Strusshamn menighet 2013 Visjon Strusshamn menighet er et felleskap der du møter Jesus og medmennesker Strusshamn menighetsråd Menighetsrådet har hatt 11 møter i 2013. 3 av møtene var tilegnet

Detaljer

Meløy søndre menighet

Meløy søndre menighet Meløy søndre menighet 1 Innledning Årsmelding, Meløy Søndre Frikirke 2014 Menighet betyr fellesskap, en gruppe mennesker med felles tro og tilhørighet. I vår del av verden har det vært etterfølgere av

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter

Å rsmelding 2012. Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter Å rsmelding 2012 Den Evangelisk Lutherske Frikirke Kongsberg Menigheter For jeg lengter etter å se dere, så jeg kan gi dere del i en Åndens gave for å styrke dere eller rettere sagt: for at dere og jeg

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne

Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Velkommen til Årsmøte for ImF-Bryne Program: - Velkommen - Årsmøte Sak1: Valg av møtedirigent/vara Sak 2: Valg av 2 stk til å skrive under referat Sak 3: Årsmelding fra ImF-styret Sak 4: Årsmelding fra

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Han har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall, ikke på grunn av våre gjerninger, men etter sin egen vilje og nåde, som er gitt oss i Kristus Jesus fra evighet av..." 2. Tim 1: 9 2012 PINSEMENIGHETEN

Detaljer

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang.

Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. nytt Nytt fra?????????????????????????????????? Østfold Ser du hvem Han er? Ser du at jul er mye mer enn en stall med ei krybbe, mer enn et Tekst lite Tekst barn på Marias fang. Sett inn bilde Jeg Sett

Detaljer

Årsmelding Modum sokn 2010

Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 Årsmelding Modum sokn 2010 1 Modum menighetsråd... 4 1.1 Takk... 4 1.2 Arbeidsområder... 4 1.3 Målsetting... 4 1.4 Rådets sammensetning... 5 1.5 Møter og saker... 5 1.6 Utvalg...

Detaljer