Universitetet i Agder EKSAMEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Agder EKSAMEN"

Transkript

1 Bokmål Universitetet i Agder EKSAMEN Emnekode: SV 122 Emnenavn: Økonomi for fagoversettere Dato: 7. mai, 2012 Varighet: Antall sider: 4 (inklusive forsiden) + Eventuelle vedlegg Vedlegg 1: Rente tabell Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Ordbøker Orkla Annual Report 2010 Rentetabell (utdrag som vedlegg) Alle oppgaver skal besvares. Vektingen framgår av oppgaveteksten. Eksamensoppgaven består av 4 oppgaver som hver teller 25 poeng. Maksimal oppnåelig poengsum er dermed 100 poeng.

2 Oppgave1: Multiplechoice(Max25 poeng) 1.1. Hva er riktigdefinisjonav resultat? Resultat= Inntekt kostnad Resultat= Inntekt utbetaling Resultat= Omsetning avanse 1.2 Hva er Direktekostnad? Kostnadersom kan henføresdirektetil et produkt Kostnadsomangirretningenfor lønnsomhetdirekte Alle kostnadersom er proporsjonalemedproduksjonsskalaen 1.3 Hva er "Immateriell eiendeler"? 1.4 Hva er galt? 1.5Hva er riktig? Eiendelersomf eks bygningerog maskiner Eiendelersom representererframtidigefordelerfor bedriftensomer bundeti skriftligekontrakterellerrettigheter Eiendelersomikke bestårav materialer Diskonteringbetyrå brukerententil å finnenåverdienav et framtidigtall Deflateringbetyrå brukerententil å finnenåverdienav et tall Deflateringbetyrå brukekonsumprisindeksentil å justerenominelle inntekterfor prisnivåetsbevegelserovertid Kapitaliseringbetyrå finneframtidsverdienav innsattkapital Kapitaliseringer det sammesomen annuitetsberegning Framtidsverdienfinnesved å brukeannuiteteni en rentetabell 1.6Nullpunktet(breakevenpunktet)er definertsom Størrelsenpå salgetsomgir best resultat Størrelsenpå salgetsomgjør at kostnaderer lik inntekter Størrelsenpå produksjonensomgir negativtresultat 1.7Effektiv( låne)renteer: Prosentvislånerentepå et serielån Prosentvislånerentepå et annuitetslån Internrentenpå lån, dvs den rentesomgir null i nåverdipå lånets kontantstrøm 2

3 1.8Hva er IFRS(InternationalFinancialReportingStandards)? Et internasjonaltregnskapsspråksomikke er aktuelti Norge Et internasjonaltregnskapsspråksomnorskebørsnoterteselskapskalbruke En norskutvikletraporteringsstandardsomblir brukti utlandet 1.9Hva er riktig? Leasinger en leieavtalesom er skattemessigugunstig Leasinger en type leieavtalesomer skattemessiggunstig Leasinger en leieavtalesom er lite brukti Norge 1.10 Hva er gal beskrivelse? Likviditetsbudsjettetviser framtidigeforventedeut/innbetalinger Likviditetsbudsjettetlagesofte for å kunnesøkeom lån hos banken Likviditetsbudsjettetlagesfor å kunneberegnelikviditetsgrad2 Oppgave 2 (25 av 100 poeng) Forklarfølgendebegreper: Balanseni et bedriftsregnskap(balance) Aktivaog passiva(assetsand Liabilities) Det dobbeltebokholderiprinsippi regnskap((duality) Underproporsjonalevariablekostnader Nullpunktsanalyse(Breakevenanalysis) Direktekostnader Diskontering Internrente(InternalRate of Return= IRR) WACC=(WeightedAverageCostof Capital) Divisjonskalkulasjon Oppgave3: Tolkingav Orklasårsberetningog regnskap(max25 av 100poeng) Hva kan årsrapportenfortelleom dagensøkonomiskesituasjonfor Orkla? Kommentergjernelønnsomhet,likviditet,finansieringog soliditetfor sisteår (2010)for segmentet«orklabrands»,ut fra tall på side 48. Kommenterutviklingenovertid i lønnsomhetog finansieringfor konsernetsom helhetved å bruketall fra tabellen«historicalkey figures»på side90. Hvilkenrollespillerfotnotene?Hvorforer de medi årsrapporten? HvilkenrollespillerStyretsberetning?Hvorforer den medi årsrapporten? 3

4 Oppgave 4: Tolking av lønnsomhetsberegninger (Max 25 poeng av 100) Nedenforvil du finneen casemeden økonomiskberegningav nåverdienfor et investeringsprosjekt. FISKEPRODUKTERAS FiskeprodukterASvil lansereet nytt crabstickproduktpå markedet.disse opplysningeneforeliggerfra ledelsen: Investerin i n tt anle Antattlevetid Fastekostnadersomer betalbare Utran erin sverdi Antattårli sal Pris er akke Variablekostnader er enhet Kalkulas'onsrente Kr år Kr Kr akker Kr 52 Kr % Produktutviklingog markedsbearbeidingskostnader som alleredeer gått med,beløper segtil kr Økonomikonsulentenhar utarbeidetfølgendeinvesteringsanalysefor prosjektet.her framgården kontantstrømmensomkan dannegrunnlagetfor en nåverdiberegning. År Investerin Omsetnin Fastekostn Varkostn Andre inn(ut)betaliner Kontantstrøm Rente 1,1 1,21 1,331 1,4641 Nåverdi Forklar: Hvordanvi kommerframtil "nettokontantstrømmen"(net cashflow)i oppstillingen. Hvordankommervi framtil nettonåverdien(net presentvalue) for investeringsprosjektet. Hvordanvil du beskrivekriterietfor økonomisklønnsomheti prosjektet? Hva liggeri begrepet"marginaltprosjekt"? Hvordanvil du fortolkenåverdiensomframkommertil slutti beregningen? Hvordanvil du fortolkeen eventuellnegativnettonåverdi? Hvisdu har tid til slutt,bervi deg om å kontrollereberegningen.du kan bruke vedlagterentetabell.kritisergjerneberegningensom er gjennomført

5 , q C / FOR RENTESA1S L1K PROSENT , FOR RENTESATS LIK 10 PROSENT PROSENT ø PROSENT C99377 FOR RENTESATS LIK 2R FOR RENTESATS LIK

6 - FOR RENTESATS LIK 1 PROSENT P xe FOR RENTESATS PROSENT ANT, % : % V 17.'" e (1, - i-dtprg,) Forklaringtil tabellene: R (l+r)n det belbp kr. 1 voksertil med rente og rentesrente over n år. rl (l+r)-n nåverdienav kr. 1 innbetalt i år n. åverdienav en etterskuddsannuitetpå kr. 1 i n år. r(l+r)n, - årligytelsenödvendigfor å (l+r)n forrenteog avdra et lån på kr. 1,over n år. S = (l+r)n, sluttverdienav en.etterskuddsr annuitetpå kr. 1 i n år..

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Regnskap for revisorer. Bokmål. Dato: Mandag 12. mai 2014. Tid: 6 timer / kl. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Regnskap for revisorer Bokmål Dato: Mandag 12. mai 2014 Tid: 6 timer / kl. 9-15 Antall sider inklusive forside: 6 + ett vedlegg (3 sider),

Detaljer

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi

Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Institutt for samfunnsøkonomi Eksamensoppgave i SØK2008 Offentlig økonomi Faglig kontakt under eksamen: Fredrik Carlsen Tlf.: 73 59 19 31 Eksamensdato: 17. desember 2013 Eksamenstid (fra-til): 4 timer

Detaljer

Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi. Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi. Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2013/2015 Utsatt individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Torsdag 28. august 2014 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator

Individuell skriftlig eksamen. SPM 245- Økonomi. Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00. Hjelpemidler: kalkulator BACHELOR I IDRETTSVITENSKAP MED SPESIALISERING I SPORT MANAGEMENT 2011/2013 Individuell skriftlig eksamen i SPM 245- Økonomi Onsdag 23. mai 2012 kl. 10.00-14.00 Hjelpemidler: kalkulator Eksamensoppgaven

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse

Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Eksamensoppgave i TIØ4258 Teknologiledelse Faglig kontakt under eksamen: Tim Torvatn Tlf.: 735 93493 eller 9716 3061 Eksamensdato: 24. mai 2013 Eksamenstid

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LGA2002 Forvaltning og drift HØSTEN 2011. Privatister. Vg2 Landbruk og gartnernæring

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. LGA2002 Forvaltning og drift HØSTEN 2011. Privatister. Vg2 Landbruk og gartnernæring OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen LGA2002 Forvaltning

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Renteregning. Innledning

Renteregning. Innledning Renteregning Innledning Renteregnings-teknikker Sluttverdi og nåverdi av ett enkelt beløp Sluttverdi og nåverdi av flere like og ulike beløp Nåverdi av endelig og uendelig rekke Renter og avdrag på annuitetslån

Detaljer

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi

Antall oppgaver: -4. læreboka i Bedriftsøkonomi ~ G høgskolen i oslo Emne: Økonomi og ledelse Emnekode:lO 195A Gruppe(r): Dato: I 90404 Faglig veileder: Gunnar Engelsåstrø Eksamenstid:912 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl I består av: forsiden): Antall

Detaljer

MA3002 Generell topologi

MA3002 Generell topologi Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 7 Faglig kontakt under eksamen: Richard Williamson, (735) 90154 MA3002 Generell topologi Lørdag 1. juni 2013 Tid:

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect

Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Faktor - en eksamensavis utgitt av ECONnect Eksamensbesvarelse: SØK2004 Næringsøkonomi Eksamen: Våren 2009 Antall sider: 29 SØK2004 - Eksamensbesvarelse Om ECONnect: ECONnect er en frivillig studentorganisasjon

Detaljer

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00

Avsluttende eksamen i TDT4110 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i august 2007 9:00 13:00 Side 1 av 11 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultetet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist:

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE

Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling Trondheim Økonomisk Høgskole EKSAMENSOPPGAVE MET1002 Statistikk Grunnkurs 7,5 studiepoeng Torsdag 14. mai 2007 kl. 09.00-13.00 Faglærer: Sjur Westgaard (97122019) Kontaktperson

Detaljer

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer.

Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 1: Hjelpemidler på Del 2: Framgangsmåte: Veiledning om vurderingen: Andre opplysninger: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2

Detaljer

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00

AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i August 2007, 9.00 13.00 Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap BOKMÅL AVSLUTTENDE EKSAMEN TDT 4105 Informasjonsteknologi, grunnkurs En vakker dag i

Detaljer

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål

Eksamen 20.05.2011. MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2. Bokmål Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk Grunnskoleeksamen for voksne deltakere og privatister DEL 2 Bokmål Eksamensinformasjon for Del 2 Eksamenstid Hjelpemidler til Del 2 09.00 14.00, totalt 5 timer Del

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: 5 timer: Del 1 skal leveres inn etter 2 timer. Del 2 skal leveres inn senest etter 5 timer. Hjelpemidler

Detaljer

DEL1 Uten hjelpemidler

DEL1 Uten hjelpemidler DEL1 Uten hjelpemidler Oppgave 1(20 poeng) a) Livfyller41,5literdrivstoffpåbilensin.Hunbetaler 509,62 kroner. Bruk informasjonen på bildet. Gjør overslag og finn ut om Livharenbilsombrukerbensin(95)ellerdiesel(D).

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Scooter/moped Motorsykkel Thales

Scooter/moped Motorsykkel Thales Eksamen 20.05.2011 MAT0010 Matematikk 10. årstrinn (Elever) Del 2 Scooter/moped Motorsykkel Thales Bokmål Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemidler på Del 2: 5 timer totalt. Del 1 og Del 2 skal

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE Side 1 av 8 UNIVERSITET INSTITUTT FOR INDUSTRIELL ØKONOMI OG TEKNOLOGILEDELSE Faglig kontakt under eksamen: Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, Gløshaugen

Detaljer

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00

ORDINÆR EKSAMEN. BE 100 Finansregnskap med analyse. Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 ORDINÆR EKSAMEN BE 100 Finansregnskap med analyse Fredag 25. november 2011 kl. 09.00 - kl. 13.00 Tillatte emidler Hjelpemiddelhefte i BE 100 Norges Lover/ særtrykk eller samlinger av lover uten kommentarer

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere?

Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? Investeringsbeslutninger - når investere? Siviløkonom Steinar Kjuus Høgskolen i Østfold Del 3 Arbeidskapital Restverdier utskifting? % Likviditetsbudsjett Kr Resultatbudsjett Balansebudsjett Investeringsbeslutninger - når investere? n Avkastningskrav

Detaljer