Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011"

Transkript

1

2 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA I KRAFTPRISANE... 5 EFFEKTIVITET I DISTRIBUSJONSNETTET... 6 SAMARBEID / SAMANSLUTNINGAR... 7 PLANAR... 7 DELEIGDE VERKSEMDER... 7 Årdalsnett... 7 Seimsdal Kraft... 7 Offerdal Kraftverk... 8 STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER... 8 ETISKE RETNINGSLINER... 8 FORSKING OG UTVIKLING... 8 DRIFTSRESULTAT... 9 DISPONERING AV OVERSKOTT... 9 NØKKELTAL RESULTATREKNESKAP BALANSE EIGEDELAR BALANSE GJELD OG EIGENKAPITAL NOTAR TIL REKNESKAPEN FINANSIERINGSANALYSE RESULTAT DELT VERKSEMD ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG PERSONALE SELSKAPSFORM MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR REVISJON ADMINISTRASJON PERSONALE EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE SEKUNDÆRSTASJONAR FORDELINGSNETT Høgspent fordelingsnett Fordelingstransformatorar Lågspent fordelingsnett FIBERNETT Fiberkabel i sjø og jord DRIFTSKONTROLL OG SAMBANDSUTSTYR Driftssentral Samband ANDRE EIGEDOMAR TRANSPORTUTSTYR AKSJAR I ANDRE SELSKAP DRIFTSTILHØVE DRIFTSFORSTYRRINGAR Side 2 av 29

3 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 KJØP OG SAL AV KRAFT KJØPSAVTALAR SAL 25 TARIFFAR KUNDAR OG DLE KUNDEKONTRAKTAR INSTALLASJONSKONTROLL, DLE MÅLESYSTEM HJELPEFUNKSJONAR TRANSPORT, SAMBAND, BYGNINGAR OG LAGER SEKUNDÆRFUNKSJONAR ENTREPRENØR REVISJONSMELDING Side 3 av 29

4 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET Styret Styret har i 2011 hatt fylgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Grete Hovland Stian M Bye (tilsett medlem) Personlege vara medlemar: Marie-Helene Hollevik Brandsdal Linda Nordheim Kopperdal Jan Bent Høyum Aleksander Øren Heen Per Inge Bale (tilsett vara medlem) Stian M Bye og Per Inge Bale er valde av og mellom dei tilsette. Styresaker Det har vore halde 10 styremøte og 31 saker har vore handsama. Helse, miljø og tryggleik (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Sogn BHT. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Det var meldt inn 6 uønska hendingar i Det er ein liten nedgang av meldte uønska hendingar sidan i fjor. Desse hendingane vert handsama administrativt og tiltak vert sett i verk, ved hendingar av større karakter vert desse vurdert og handsama av HMS-utvalet. Årdal Energi hadde 4 skade på materiell, 1 uønska forhold av annan karakter og 1 nesten ulykke. Sjukefråværet for 2011 var på 1,6 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 0,9 % av fråværet. Ureining Årdal Energi ureinar ikkje det ytre miljøet. Vi nyttar ikkje PCB-olje og all anna spillolje vert levert til godkjent spesialfirma. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Side 4 av 29

5 1. jan. 13. jan. 25. jan. 6. feb. 18. feb. 1. mar. 13. mar. 25. mar. 6. apr. 18. apr. 30. apr. 12. mai. 24. mai. 5. jun. 17. jun. 29. jun. 11. jul. 23. jul. 4. aug. 16. aug. 28. aug. 9. sep. 21. sep. 3. okt. 15. okt. 27. okt. 8. nov. 20. nov. 2. des. 14. des. 26. des. Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Viktige hendingar Av større investeringar i nettet kan ein nemna ferdigstilling av ny sekundærstasjon i Seimsdalen og oppstart av Seimsdal kraftstasjon til Seimsdal Kraft AS. Stormen «Dagmar» påførde oss store skader på linjenettet, spesielt i Offerdalen og Fardalen. Fleire kundar var utan straum over lengre tid. Som vedlikehald på nettet har ein vidareført arbeidet med utvida vedlikehald av høgspent- og lågspent-linjene. Likestilling Årdal Energi har ved utgangen av 2011, 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Utviklinga i kraftprisane Kraftmarknaden er som kjent fri og kundane kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar for å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. Gjennom store delar av våren kraftprisane høge, prisen hadde elles ein svakt synkande trend resten av året. Vår snittpris over året var ca. 0,42 øre/kwh høgare enn budsjettert. 80,0 70,0 60,0 50,0 Systempris Årdal Energi 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Figuren viser systemprisen til NordPool mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: NordPool / Årdal Energi. Side 5 av 29

6 Øre/kWh Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap Figuren viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter Effektivitet i distribusjonsnettet Overføring av elektrisk kraft er monopol verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Årdal Energi jobbar hardt med å oppfylle desse krava. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er utan alle avgifter 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aurland BKK Nett Svelgen Kraft Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Tussa Nett Årdal S&Fj fylke - snitt Serie1 37,50 23,00 24,30 29,20 33,00 34,40 38,60 34,50 36,70 30,50 21,00 34,20 28,00 Nettselskap Landsnitt Figuren over viser korleis prisane på nettleiga for 2011 var for nettselskapa i fylket, samt snittet for fylke og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisane er omrekna og gjeld ved eit snittforbruk på kwh/år Side 6 av 29

7 Øre/kWh Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet(øre/kwh) i nettleiga for bustadar, utan avgifter. Samarbeid / samanslutningar Samarbeidet innan SEIS AS er vidareførd. Ein ser på utbygging av fibernettet, til/frå Årdal som ferdig. Årdal Energi har bygd ut to fibervegar til/frå Årdal. Desse er frå Årdalstangen mot Fodnes / Sogndal og frå Øvre Årdal til Tyin / Tyinkrysset. Gjennom SEIS samarbeidet er det og ein veg til Luster over Statkraft sin fiber, som går på hovudlinjene mellom Årdal og Fortun. Planar For 2012 har vi planar om bygga om mastetrafoarrangement til bakkenivå, bygge inn fjernstyrde brytarar på Tyinlinja og skifta ut høgspentkabel og lågspentnett i nedre delen av Tippen. Vi vil halda fram med å stimulera til ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. Deleigde verksemder Status for verksemder som Årdal Energi er deleigar av. Årdalsnett Verksemda går godt og har ein sunn økonomi, dei forserar nedbetaling av lån og har maksimert avskrivingane i samarbeid med revisor. Omsettinga har auka med ca. kr. 0,9 mill.kr i høve til 2010 og resultatet er på ca. 0,4 mill. kr før skatt Talet på kundar har vore jamt stigande gjennom året. Aksjonærsamansetninga i selskapet har ikkje endra seg i 2011, det er ikkje føreslege å betala utbytte for Driftssituasjonen har vore god gjennom året, både for breiband og kabel TV har det vore lite tekniske problem Seimsdal Kraft Kraftverket vart starta opp 19.mai 2011, noko etter at snøsmeltinga var i gang. Kraftverket fekk ein god start med mykje nedbør utover sommaren og hausten, dette førde til ein god produksjon på 17,3 GWh. Noko som vil gje eit godt økonomisk resultat alt fyrste driftsår. Noko planlagde etterarbeid vert ikkje ferdig før i Side 7 av 29

8 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Offerdal Kraftverk I 2011 har selskapet arbeida med å sluttføra dei ulike konsekvensutgreiingane. Endeleg konsesjonssøknad vart sendt inn til NVE i januar Strategi og framtidsutsikter Årdal Energi skal framleis satsa vidare på å bygga driftssikre fordelingsnett. Dette gjev betre nett i form av færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Verksemda legg føresetnadane til grunn for framtidig drift. Vi skal arbeida for at verksemda har ein sunn og god økonomi, som gjev ein rett pris til våre kundar og avkasting til eigaren. Årdal Energi vil vera og skal vera ein del av lokalsamfunnet i Årdal. For å nå desse måla skal vi arbeida for at organisasjonen vår er mest mogeleg effektiv. Vi vil arbeida for å nytta nye teknologiske løysingar, der desse gjev meir effektiv drift. Elles vil vi vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige og arbeida for at arbeidstilhøva skal vera slik at vi kan halda på dei tilsette. Etiske retningsliner Årdal Energi har utarbeid eigne grunnverdiar og etisk verdigrunnlag som set fokus på holdningar og åtferd som er forventa av den einskilde medarbeidar. Desse skal følgjast av alle tilsette for å ivareta hensynet til sosiale forhold, samfunn og miljø. Varsling av mistanke eller kjennskap til brot på etiske retningslinjer skal gjerast slik som Varslingsplakaten beskriv, der varslaren også kan vera anonym. Forsking og utvikling Gjennom ein avtale mellom energiselskapa i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Sogn og Fjordane i samarbeid med Vestlandsforsking, medverkar Årdal Energi til finansiering av eit professorat i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Forskingsprogrammet Fornybar Energi skaper eit kompetansemiljø for fornybar energi i Sogn og Fjordane og byggjer på kunnskap om samfunnsmessige vilkår for auke av produksjon og bruk av fornybar energi. Side 8 av 29

9

10 2. Nøkkeltal OMSETNAD Driftsinntekter : RESULTAT Driftsresultat : Netto driftsmargin : 26,83 27,65 25,37 30,92 Resultat før ekstraordinære kostnader : RENTABILITET Total rentabilitet :Driftres.+finansinnt. 14,93 % 16,88 % 14,05 % 17,33 % gj.snittl. balansetotal Eigenkapital rentabilitet : 19,63 % 22,75 % 18,83 % 22,88 % Resultat før E.O postar gj.snittl. eigenkapital INVESTERINGAR Årets investeringar SOLIDITET/ KAPITALTILHØVE PR Eigenkapitalandel: 75,48 % 72,99 % 72,10 % 71,60 % Den andel eigenkapital utgjer av totalkapital Likviditetsgrad: Omlaupsmidlar-varelager 2,13 1,89 1,83 1,84 kortsiktig gjeld PERSONALE Tal fast tilsette Innleigde Tal lærlingar AKSJAR Aksjar Vestnorsk Enøk AS 0,0 % Aksjar REN 0,2 % Aksjar Årdalsnett 90,7 % Aksjar Seis 18,8 % Aksjar Seimsdal Kraft AS 34,0 % Aksjar Offerdal Kraftverk AS 10,0 %

11 Resultat Årdal Energi KF Driftsinntekter og driftskostnader Note Kraftsal Nettleige 5, Mindreinntekt/-Meirinntekt 2, Andre inntekter Interne inntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Kraftkjøp Interne kostnader Lønskostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Tap på fordringar Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finanspostar Resultat før ekstraord.inntekter og kost Ekstraordinære inntekter og kostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsoverskudd (Årsunderskudd) Oppskrivningar og overføringar Disponering av årsoverskot Utbyte til Årdal kommune Overført til fond Sum disponert Årdal Energi KF Side 1

12 BALANSE Årdal Energi KF Eigedelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Tomtar m.m Anlegg under utføring Anlegg/bygningar Maskiner og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle driftsmidlar Aksjar Lån tilknytta selskap Offerdal Kraft AS Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omlaupsmidlar Varebeholdning Fordringar Straumfordringar Andre fordringar 2, Sum fordringar Kasse, bank og postgiro Sum omlaupsmidlar Sum eiendeler Årdal Energi KF Side 2 Årdal Energi KF :47:07 Side 2

13 BALANSE Årdal Energi KF Egenkapital og gjeld Note Opptjent eigenkapital Anna Eigenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetnad for forpliktelsar Anna langsiktig gjeld Ansvarleg lån ÅK Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Årdal Energi KF Side 3 Årdal Energi KF :47:07 Side 3

14 NOTAR TIL REKNESKAPEN 2011 Note 1- oversikt over fordelingsnett og fiber. Høgspent Høgspent Lågspent Lågspent Nettsta- Driftskontr. Byggeskåp Tariff Fiberkabel Fiberutstyr Sum Linjer Kablar Linjer Kablar sjonar samb. utst apparat Sjø/Jord Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 35 år 35 år 30 år 30 år 25 år 8 år 30 år 15 år 30 år 20 år Note 1- oversikt over andre varige driftsmidlar. Felles- Inventar Telefon- EDB Transport- Agregat Bygningar Tomtar/ Anlegg u/ Sum Sum verktøy utstyr midlar Goodwill Utførelse Totalt Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til bokført verdi Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 8 år 8 år 8 år 3 år 8 år 12 år 50 år 35 år (Goodwill) Anlegg under utføring er plassert i eigen gruppe slik at det blir aktivert det året prosjektet er avslutta.

15 Note nr. 2 - Vurdering av kundefordringar Dette år Førre år Vurdert til pålydande Avsett til dekning av usikre fordringar Bokført verdi pr Uteståande fordringar inneheld kraftleige straumfordringar og andre kundefordringar samt delkredeavsetjing. Note nr. 3 - Pensjonsforpliktelsar Årdal Energi KF sine pensjonsforpliktelsar for 2011 er dekka gjennom pensjonsordning i DNB Liv forsikring. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad i rekneskapen. Note nr. 4 - Bundne midlar Av inneståande i bank er kr ,- bundne skattemidlar Note nr. 5 Meir/Mindreinntekt 2011 Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr I 2011 vart det ei samla mindreinntekt (etter ein korreksjon på 2010) på kr , slik at det pr er ei mindreinntekt på kr Dette er no ei fordring energiverket har på sine kundar. Side 15 av 29

16 Note nr. 6 - Lagerbehaldning Lagerbehaldning er oppført til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Verdien på varelageret pr er kr Dette er ein minke i varelageret på kr frå Note nr. 7 - Aksjar i andre selskap Anleggsmidlar Selskap Selskapets Aksjekapital pr Tal aksjar Pålyd. Bokført verdi Eigarsandel 1 REN AS 0,2 % Årdalsnett AS 90,7 % Seis AS 18,8 % Seimsdal Kraft As 34,0 % Offerdal Kraftverk AS 10,0 % Sum Aksjar Note nr. 8 - Eigenkapital. EIGENKAPITAL OPPSKRIV.FOND FRIE FOND SUM EIGEN KAPITAL EK PR ÅRETS RESULTAT - UTBYTTE Årdal kommune EK PR Årets overskot etter utbytte vert tillagt frie fond. Note nr. 9 - Segmentinformasjon om Nettverksemda Årdal Energi KF verksemd er delt opp i to separate områder. Konkurransedel og monopoldel. I tråd med NVE og krav til årsrekneskap vil me informere om nettverksemda sitt resultat i Alle tal er referert i 1000 kr. Side 16 av 29

17 NETTVERKSEMD 2011 Inntekter ved overføring Interne inntekter 963 Sum driftsinntekter Kjøp av overføringstenestar Andre driftskostnader Interne utgifter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Grunnlag for kapitalavkastning Avkastning i % -2,75% Note nr Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro har me kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som me sjølve ikkje nyttar. Me hadde i 2011 konsesjon på totalt MWh eksklusiv fremmendleverandørar. Av dette tok Årdal Energi KF ut MWh i Etter inngått avtale er differansen på MWh solgt tilbake til Hydro. Note nr Varekjøp Prinsippet for varekjøpet ved Årdal Energi KF er at materiell innkjøp vert postert direkte på prosjekt og arbeidsordrar. Sidan me aller helst vil sitte med eit minimum av normvarer på lager, vert varene som vert ført om lager, ført inn på relevant kostnadskonto samt riktig resultatområde så fort som mogeleg. Note nr. 12 Ansvarleg lån frå Årdal kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi KF i 1996 vart det vedteke å opprette eit ansvarleg lån hjå Årdal Energi KF frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi KF må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2011 har renta vore på 3,87%. Note nr. 13 Godtgjersle til styret, revisor og E-verksjef Godtgjersle til revisor i 2011 Kr Godtgjersle til styret i 2011 Kr Løn til elverksjef inkl. vaktgodtgjersle Kr Side 17 av 29

18 Note nr. 14 Personale ved Årdal Energi KF 2011 Årsverk 2010 Årsverk Tal fast tilsette 16 15, ,825 Tal lærlingar 1 1, ,000 Tal tilsette 17 16, ,825 Side 18 av 29

19 Finansieringsanalyse Res 2007 Res 2008 Res 2009 Res 2010 Res 2011 Årsresultat Avskrivninger Bruk av fond = Tilgang på kapital Invest., overføringsanlegg Målarar Transportmidler Maskiner, verktøy Tilleggesløyvingar Bygninger Inventar, EDB Finansiell investering Fiber Anlegg under utføring Goodwill Sum investeringer Utbytte = Bruk av kapital Endring i arbeidskapital pr. år Arbeidskapital pr Side 19

20 8. RESULTAT DELT VERKSEMD ÅRDAL ENERGI KF RESULTAT DELT VERKSEMD RESULTAT MONOPOL 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER Sal overføringstjenester Meir-/Mindreinntekt Tilbakeførte renter meirinntekt Andre driftsinntekter Interne inntekter 161 SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Tilknytningsavgift for uttak, innmating og overf.teneste Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Finanskostnader 28 Tap på fordringar Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER RESULTAT KONKURRANSEUTSETT VERKSEMD 2011 Kraftsal Andre Inntekter Refusjoner Veglys Interne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Varekjøp + endring i lager Kraftkjøp + tenester Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Tap på fordringar Netto finanskostnader Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Ekstraordinær kostnad SAMLA DRIFTSRESULTAT Side 20

21 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ORGANISERING OG DRIFT AV VERKSEMDA ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG PERSONALE Selskapsform År 2011 er det 78.driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn, som vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradsstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27. september 1933, og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta i L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk og i same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF), namnet vart då Årdal Energi KF frå og med Medlemskap i andre organisasjonar Årdal Energi er medlem av: Defo (FSN - Forum for Strategisk Nettutvikling) Kjøpekraft Vest KS Bedrift Revisjon Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Administrasjon Administrasjonsstad er Utladalsvegen 1, 6884 Øvre Årdal, i eige bygg frå Personale Pr er det i alt 16 (15 pr ) fast tilsette ved Årdal Energi, dette utgjer til saman 15,825 årsverk. I tillegg er tilsett 1 lærling som har kontrakt fram til mars EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE Side 21 av 29

22 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Sekundærstasjonar 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA 6000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA 22000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 22 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6000/11000V 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11 kv Sekundærstasjonen er etablert på eigen tomt og bygg i Saltvika. 4. Seimsdalen 2 stk. Koplingsanlegg 11 kv og 22 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. Fordelingsnett Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen Seimsdalen og Ofredal Seimsdalen, Naddvik, Tyedalen / Moadalen 6 kv 11 kv 22 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av 56,16 km linjer, 85,46 km jordkabel, derav 4,23 km som sjøkabel. Side 22 av 29

23 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 142 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / 240 V / 415 V / 240 V / 240 V / 415 V Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement. Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 171,84 km jordkabelanlegg og 51,57 km luftleidningsanlegg. Fibernett Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø/vatn Seimsdalen Naddvik, 48 fiber m Naddvik Fodnes, 48 fiber m Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber m Tyinosen Tyin panorama m Sum i sjø/vatn m I jord/luft Øvre Årdal - Tyinosen m Seimsdalen Årdalstangen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 24 fiber m Sum jord/luft m Driftskontroll og sambandsutstyr Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av NetControl. Ein har høve til overvaking av last og fjernstyra sekundærstasjonane i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd, vert det sendt SMS melding til vakthavande. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonen i Øvre Årdal via kabel. Ein får da ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Kommunikasjonsprotokollen til fjernbetjeningsutstyret er i dag modem basert for dei resterande målingane. Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom Moadalen. Side 23 av 29

24 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 I dette området vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking, samt ein satellitt telefon. Vidare finst det 12 mobiltelefonar av typen GSM. Andre eigedomar Årdal Energi har på eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1, Øvre Årdal med kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. I Storevegen Terrasse har Årdal Energi ein 3 roms bustad, som vert utleigd til tilsette eller andre. På Årdalstangen har Årdal Energi kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Her vil det også bli etablert beredskapslager og beredskapskontor i følgje beredskapsplan for Årdal Energi i krise og krig. Deler av eigedomen er leigd ut til ungdomsklubb for Årdal kommune. Transportutstyr Oversikt pr : Årsmodell Reg. nr. Toyota Hiace kassebil 1996 UC VW Transporter kassebil 2000 UC VW Transporter kassebil 2001 UC Peugeot Boxer lagsbil m/karm 2004 UC VW Transporter kassebil 2004 UC Volvo FM9 - lastebil m/kran 2005 CF Hyundai Terracan 4x4 vaktbil 2006 UC Peugeot Partner varebil 2007 UC Peugeot Partner varebil 2008 UC Iveco bil m/personkorg 2009 SU Isuzu D-max 4WD - kassebil 2010 UC Aksjar i andre selskap Selskap Tal aksjar Pålydande % av aksjekapital REN AS ,- 0,23 Årdalsnett AS ,- 90,7 SEIS AS ,- 18,8 Seimsdal Kraft AS ,- 34,0 Offerdal Kraftverk AS ,- 10,0 DRIFTSTILHØVE Driftsforstyrringar Vi har vore råka av nokre driftsforstyrringar i 2011, den mest alvorlege er: Vettislinja ute i ca 3 veker, pga feil Tyinlinja ute i ca 3 døgn pga feil og dårleg ver. Heile Årdalstangen utan straum den 1.juni i ca. 20 min, pga feil hjå Hydro Side 24 av 29

25 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Frå og med 25.desember var følgjande linjer ute i lengre og kortare periodar pga Dagmar: Tyinlinja, Vettislinja, Fardalslinja og Offerdalslinja. Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. KJØP OG SAL AV KRAFT Kjøpsavtalar Årdal Energi kjøper all kraft vi kan ta ut i konsesjonskraft avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi (ØE), til saman kwh ( ,29 MWh eller 115,68 GWh). Hydro skal etter gjeldande avtaleverk samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til NordPool og Statnett. I tillegg skal dei syta for at Årdal har nok kraft disponibel til ei kvar tid. For 2011 har vi teke ut kwh mindre enn vi har tilgjengeleg konsesjonskraft. Hydro-avtalen er på til saman kwh, fordelt med kwh i Tyin utbygginga og kwh i frå Fortun. Østfold Energi avtalen er på til saman kwh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØE vert regulert årleg av OED (OED prisen), i tillegg kjem energiavgift på innmating til sentralnettet og overføringskostnader frå sentralnettet som er Leirdøla i Luster. Sal Tariff Tal kontraktar Kraftsal ÅE ( MWh ) Nettleige ( MWh ) H4 -Husholdning /jordbr H4.1 - Fritidsbustadar T3 - Næring kw T3.1 - Næring > 200kW T4 - Næring < 50kW Sal Norsun Sum sal Overført Vang Sum nettap Framanleverandørar Sum total Kostnad for tap i distribusjonsnettet: MWh x 318,4 kr/mwh = kr. Side 25 av 29

Årsmelding og årsrekneskap 2009

Årsmelding og årsrekneskap 2009 1 Årsmelding og årsrekneskap 2009 Arbeid på linja til Offerdalen Foto: Oskar Andersen Ny korgbil Rimeleg kraft til alle Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2009 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET...4

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årsmelding 2008. Rimeleg kraft til alle. Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal. Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen

Årsmelding 2008. Rimeleg kraft til alle. Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal. Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen 1 Årsmelding 2008 Ny nettstasjon v/jotunheimen Øvre Årdal Ny nettstasjon ved pumpestasjon på Årdalstangen Rimeleg kraft til alle Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2008 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4

Detaljer

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2014

Årsmelding og rekneskap for 2014 Årsmelding og rekneskap for 2014 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2014 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Inger Karlsen

Detaljer

Årsrapport 2005. Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2005. Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2005 Ny fiberkabel i fjorden etter raset i Naddvik. Rimeleg kraft til alle Elevar på skulebesøk prøver utstyr hjå Årdal Energi Årsrapport og rekneskap 2005 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03

HSD ASA RESULTATREKNESKAP Konsernet 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 i 1000 kr 30.9.04 30.9.03 3. kv.04 3. kv. 03 Svak resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal NOK 2,5 mill. mot NOK 41,2 mill.i tredje kvartal 2003. I dei første ni månadar av 2004 var HSD

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 18. driftsår 2 Ny nettstasjon Hylland under bygging. Foto: Stian E Bjørnestad Framside: Revisjon av linje Nyheim til Bjørgo. Foto: Bård S Bjørgum Radiolinkmast

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Etablering og drift av kraftselskap

Etablering og drift av kraftselskap Etablering og drift av kraftselskap Småkraftseminar i Målselv 02.06.2010 Målselv 02.06.2010 1 Vi får Norge til å gro! Kva for selskapstypar er aktuelle? Aksjeselskap er den vanlegaste selskapstypen Nesten

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011

Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapport for Kvinnherad Energi AS 2011 Innhald: Årsmelding frå styret: side: 3 Resultatrekneskap og balanse side: 9 Kontrantstraumoppstilling side: 13 Noter til rekneskapen side: 14 Melding

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201201-201212 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår---

Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS Årsmelding 213 Årsmelding frå styret ---16. ordinære driftsår--- Sandøy Vindkraft AS har sin produksjon og administrasjon på Harøya i Sandøy Kommune, Møre og Romsdal. Sandøy Vindkraft

Detaljer

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef

Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Ørjan Bøyum ny Marknadssjef Årsmelding og rekneskap 2012 Driftsåret 2012 78 driftsår 2 Utlevering av refleksvestar til ungar i barnehagen. Olav Ødegård nytilsett kundeservice/dle. Bygging av Nedre Kvemma kraftverk. Ørjan Bøyum ny

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Dill AS

Årsregnskap 2015 for Dill AS Årsregnskap 2015 for Dill AS Organisasjonsnr. 994085956 Utarbeidet av: Datahjelp AS Autorisert regnskapsførerselskap Røo 91 5457 HØYLANDSBYGD Årsberetning 2015 Om verksemda og kor denne vert driven Dill

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011

Presentasjon av SFE-konsernet. Fylkestinget, 7.6.2011 Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 7.6.2011 Denne presentasjonen Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og investering i kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Kjøpet av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk

Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010. Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i Suldal Elverk Erfaring med KILE rapportering FASIT-dagene 2010 Ved Tor Bjarne Smedsrud FASIT ansvarleg i er lokalisert på vestlandet, nord/aust i Rogaland Geografisk Høgspentnett Høgspentnett Historikk Starta 1916 Kommunalt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell

Innkalling til. Årsmøte i Aurland Kabel TV. Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Innkalling til Årsmøte i Aurland Kabel TV Fredag 5. april 2013 kl. 19:00 på Aurland Fjordhotell Deltakere: Abonnenter i Aurland Kabel TV Agenda: 1. Godkjenning av innkalling 2. Val av møteleiar 3. Årsmelding

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

ORIENTERING TIL FYLKESTINGET

ORIENTERING TIL FYLKESTINGET ORIENTERING TIL FYLKESTINGET Asgeir Aase, konst. konsernsjef 17. juni 2015 Denne presentasjonen SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Prosjekt og investeringar Spesielle fokusområde for

Detaljer

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3

Side 1 av 6. Vår dato Vår referanse Årdal Energi KF 09.01.2004 NET-2004-00864 Revisjon Retningslinjer for anleggsbidrag 3 Side 1 av 6 Utarbeida av: Frank Robert Simon Nettsjef Årdal Energi Side 2 av 6 1. Regelverk 3 2. Forskrifta sin ordlyd 3 3. Kontrollmynde ved klage 3 4. Informasjon til kunde 3 5. Praktisering av anleggsbidrag

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

@Wni KF. Arsrappo*%oo6% w. ., :*m, n,r"., Ny sekundrerstasjon pi fudalstangen. Stor investering i2006. ':,.,' *$6ir..r -ffi:-

@Wni KF. Arsrappo*%oo6% w. ., :*m, n,r., Ny sekundrerstasjon pi fudalstangen. Stor investering i2006. ':,.,' *$6ir..r -ffi:- @Wni KF Arsrappo*%oo6% w # d l ar.. r.{., :*m, ':,.,' *$6ir..r -ffi:- n,r".,! d Ny sekundrerstasjon pi fudalstangen. Stor investering i2006. Soreknipen liknar sydpolen pa ein klar vinterdag. fu0at Energi

Detaljer

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON. Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at

GENERELL OVERSIKT ORGANISASJON - ADMINISTRAJON. Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at 2 GENERELL OVERSIKT Aurland Energiverk AS vart skipa 21. august 1995, etter at Aurland kommune hadde vedteke å gå ut av Voss og Omland Energiverk AS. Det nyskipa selskapet overtok dei eignelutar Aurland

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai

PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 2006 Regnskapsperiode: Mai PERIODISK REGNSKAPSRAPPORT 6 Regnskapsperiode: INNHOLD F Resultatrapport F Balanserapport F Likviditetsrapport F Nøkkeltall z Grafikk Dato: 09.05.6 AVVIKSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT D E N N E P E R I O D

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR

ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR ÅRSRAPPORT 2010 66. DRIFTSÅR Forsand Elverk KF STYRET SI MELDING. ORGANISASJON. Forsand Elverk vart starta i 1944. Elverket er eit kommunalt føretak som Forsand Kommune eig med kommunestyret som øvste

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007

Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Leverandørskifteundersøkinga 2. kvartal 2007 Samandrag Om lag 46 400 hushaldskundar skifta kraftleverandør i 2. kvartal 2007. Dette er ein nedgang frå 1. kvartal i år då 69 700 hushaldskundar skifta leverandør.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2014. Idrottslaget Jotun. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 4 093 618 4 297

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2012 IL JOTUN. Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet av Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2012 Innhold: Årsmelding Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 2 966 299 3

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2015 Det vert halde ekstraordinært årsmøte i Fitjar Kraftlag SA onsdag 16. desember kl. 19.00 i Fitjar Kultur- og Idrettsbygg, kultursalen. Registrering: Fitjar Kultur- og Idrettsbygg:

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Møte kommunestyret 25.02.2016

Møte kommunestyret 25.02.2016 Møte kommunestyret 25.02.2016 Luster Energiverk AS Selskapet stifta i 1915. Vart 100 år 11 februar i fjor. 34 tilsette, 29 fast tilsette og 5 lærlingar Nettdrift, kraftomsetning, installasjon,fiber og

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no

Delårsrekneskap. 1.kvartal 2016. VOSS SPAREBANK vossabanken.no Delårsrekneskap 1.kvartal 2016 VOSS SPAREBANK vossabanken.no VOSS SPAREBANK MORBANK RESULTATREKNESKAP Budsjett 2016 2015 2015 (Heile tusen kroner og prosent av 31.03.16 1. kvartal 1. kvartal Heile året

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 12.12.2006 120/06 SILA Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-016 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF

Årsmelding 2013. Suldal Elverk KF Årsmelding 2013 Suldal Elverk KF Postadresse : Kontoradresse : Telefon : 52 79 26 00 Postboks 134 Postvegen 9 Telefaks : 52 79 26 01 4231 Sand 4230 Sand Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM SULDAL

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Aurland Energiverk AS Årsmelding 2006

Aurland Energiverk AS Årsmelding 2006 Leigebuar som har flytta inn i kabelskap ved Leina. (Foto L Loven ) Biletet er frå gravearbeid frå arbeidet med å erstatte lågspent linje til Kannikateigen. (Foto: H. M Vangen ) Bilete frå samme området

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP

SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP SKATT FRÅ KRAFTSELSKAP Eigedomsskatt Naturressursskatt Konsesjonskraft Konsesjonsavgifter I tillegg Grunnrenteskatt og overskotsskatt. Dette er skattar som i sin heilheit går til staten. - Side 1 - Eigedomsskatt

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Halvårsrapport pr. 30.06.2010

Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Halvårsrapport pr. 30.06.2010 Luster Sparebank, Sentrum, 6868 GAUPNE LUSTER SPAREBANK Normtal RESULTATREKNESKAP 30.06.10 % av 30.06.09 % av 2. kv.10 % av 2. kv.09 % av 2009 % av saml.ba ( 1.000 KR ) GFK

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013

RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 5470 ROSENDAL (Fnr. 962979327) RESULTATREKNESKAP PR. 31.12.2013 2013 2012 Note: Driftsinntekter 3 1.028.661 895.201 Kommunal underskotsgaranti Sum inntekter 1.028.661 895.201 Vederlag drift 29.572 18.733

Detaljer

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda

Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Utgreiing om framtidig strategival for nettverksemda Grunnlag: Rapport av 20. oktober 2010 Eirik Jørum, ECgroup Trondheim Innhald 1. Innleiing 2. Hovudpunkt frå strategiarbeid våren 2010 3. Utfordringar

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen:

Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Revisjonen: Rekneskap/Budsjett 2008-2009. Inntekter: Rekneskap 08. Rekneskap 09. Avvik Budsjett 09. Merknad Medlemskontingent 562 499 041 463 245-35796 500 000-36755 559 Sponsorinntekter 167 025 127 650-39375 127

Detaljer

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi:

FJORDVARMENYTT. Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget. Statistikk og økonomi: Nordfjordeid, 23.desember 2014 FJORDVARMENYTT Kjære kundar! Her kjem juleavisa vår! Informasjon om drifta av fjordvarmeanlegget Statistikk og økonomi: Det er no 50 varmepumper i drift i fjordvarmeanlegget.

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer