Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011"

Transkript

1

2 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET... 4 STYRET... 4 STYRESAKER... 4 HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK (HMS)... 4 UREINING... 4 VIKTIGE HENDINGAR... 5 LIKESTILLING... 5 UTVIKLINGA I KRAFTPRISANE... 5 EFFEKTIVITET I DISTRIBUSJONSNETTET... 6 SAMARBEID / SAMANSLUTNINGAR... 7 PLANAR... 7 DELEIGDE VERKSEMDER... 7 Årdalsnett... 7 Seimsdal Kraft... 7 Offerdal Kraftverk... 8 STRATEGI OG FRAMTIDSUTSIKTER... 8 ETISKE RETNINGSLINER... 8 FORSKING OG UTVIKLING... 8 DRIFTSRESULTAT... 9 DISPONERING AV OVERSKOTT... 9 NØKKELTAL RESULTATREKNESKAP BALANSE EIGEDELAR BALANSE GJELD OG EIGENKAPITAL NOTAR TIL REKNESKAPEN FINANSIERINGSANALYSE RESULTAT DELT VERKSEMD ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG PERSONALE SELSKAPSFORM MEDLEMSKAP I ANDRE ORGANISASJONAR REVISJON ADMINISTRASJON PERSONALE EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE SEKUNDÆRSTASJONAR FORDELINGSNETT Høgspent fordelingsnett Fordelingstransformatorar Lågspent fordelingsnett FIBERNETT Fiberkabel i sjø og jord DRIFTSKONTROLL OG SAMBANDSUTSTYR Driftssentral Samband ANDRE EIGEDOMAR TRANSPORTUTSTYR AKSJAR I ANDRE SELSKAP DRIFTSTILHØVE DRIFTSFORSTYRRINGAR Side 2 av 29

3 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 KJØP OG SAL AV KRAFT KJØPSAVTALAR SAL 25 TARIFFAR KUNDAR OG DLE KUNDEKONTRAKTAR INSTALLASJONSKONTROLL, DLE MÅLESYSTEM HJELPEFUNKSJONAR TRANSPORT, SAMBAND, BYGNINGAR OG LAGER SEKUNDÆRFUNKSJONAR ENTREPRENØR REVISJONSMELDING Side 3 av 29

4 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ÅRSMELDING FRÅ STYRET Styret Styret har i 2011 hatt fylgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Grete Hovland Stian M Bye (tilsett medlem) Personlege vara medlemar: Marie-Helene Hollevik Brandsdal Linda Nordheim Kopperdal Jan Bent Høyum Aleksander Øren Heen Per Inge Bale (tilsett vara medlem) Stian M Bye og Per Inge Bale er valde av og mellom dei tilsette. Styresaker Det har vore halde 10 styremøte og 31 saker har vore handsama. Helse, miljø og tryggleik (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Sogn BHT. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Det var meldt inn 6 uønska hendingar i Det er ein liten nedgang av meldte uønska hendingar sidan i fjor. Desse hendingane vert handsama administrativt og tiltak vert sett i verk, ved hendingar av større karakter vert desse vurdert og handsama av HMS-utvalet. Årdal Energi hadde 4 skade på materiell, 1 uønska forhold av annan karakter og 1 nesten ulykke. Sjukefråværet for 2011 var på 1,6 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 0,9 % av fråværet. Ureining Årdal Energi ureinar ikkje det ytre miljøet. Vi nyttar ikkje PCB-olje og all anna spillolje vert levert til godkjent spesialfirma. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Side 4 av 29

5 1. jan. 13. jan. 25. jan. 6. feb. 18. feb. 1. mar. 13. mar. 25. mar. 6. apr. 18. apr. 30. apr. 12. mai. 24. mai. 5. jun. 17. jun. 29. jun. 11. jul. 23. jul. 4. aug. 16. aug. 28. aug. 9. sep. 21. sep. 3. okt. 15. okt. 27. okt. 8. nov. 20. nov. 2. des. 14. des. 26. des. Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Viktige hendingar Av større investeringar i nettet kan ein nemna ferdigstilling av ny sekundærstasjon i Seimsdalen og oppstart av Seimsdal kraftstasjon til Seimsdal Kraft AS. Stormen «Dagmar» påførde oss store skader på linjenettet, spesielt i Offerdalen og Fardalen. Fleire kundar var utan straum over lengre tid. Som vedlikehald på nettet har ein vidareført arbeidet med utvida vedlikehald av høgspent- og lågspent-linjene. Likestilling Årdal Energi har ved utgangen av 2011, 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Utviklinga i kraftprisane Kraftmarknaden er som kjent fri og kundane kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar for å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. Gjennom store delar av våren kraftprisane høge, prisen hadde elles ein svakt synkande trend resten av året. Vår snittpris over året var ca. 0,42 øre/kwh høgare enn budsjettert. 80,0 70,0 60,0 50,0 Systempris Årdal Energi 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Figuren viser systemprisen til NordPool mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: NordPool / Årdal Energi. Side 5 av 29

6 Øre/kWh Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap Figuren viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter Effektivitet i distribusjonsnettet Overføring av elektrisk kraft er monopol verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Årdal Energi jobbar hardt med å oppfylle desse krava. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er utan alle avgifter 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aurland BKK Nett Svelgen Kraft Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Tussa Nett Årdal S&Fj fylke - snitt Serie1 37,50 23,00 24,30 29,20 33,00 34,40 38,60 34,50 36,70 30,50 21,00 34,20 28,00 Nettselskap Landsnitt Figuren over viser korleis prisane på nettleiga for 2011 var for nettselskapa i fylket, samt snittet for fylke og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisane er omrekna og gjeld ved eit snittforbruk på kwh/år Side 6 av 29

7 Øre/kWh Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap ,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet(øre/kwh) i nettleiga for bustadar, utan avgifter. Samarbeid / samanslutningar Samarbeidet innan SEIS AS er vidareførd. Ein ser på utbygging av fibernettet, til/frå Årdal som ferdig. Årdal Energi har bygd ut to fibervegar til/frå Årdal. Desse er frå Årdalstangen mot Fodnes / Sogndal og frå Øvre Årdal til Tyin / Tyinkrysset. Gjennom SEIS samarbeidet er det og ein veg til Luster over Statkraft sin fiber, som går på hovudlinjene mellom Årdal og Fortun. Planar For 2012 har vi planar om bygga om mastetrafoarrangement til bakkenivå, bygge inn fjernstyrde brytarar på Tyinlinja og skifta ut høgspentkabel og lågspentnett i nedre delen av Tippen. Vi vil halda fram med å stimulera til ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. Deleigde verksemder Status for verksemder som Årdal Energi er deleigar av. Årdalsnett Verksemda går godt og har ein sunn økonomi, dei forserar nedbetaling av lån og har maksimert avskrivingane i samarbeid med revisor. Omsettinga har auka med ca. kr. 0,9 mill.kr i høve til 2010 og resultatet er på ca. 0,4 mill. kr før skatt Talet på kundar har vore jamt stigande gjennom året. Aksjonærsamansetninga i selskapet har ikkje endra seg i 2011, det er ikkje føreslege å betala utbytte for Driftssituasjonen har vore god gjennom året, både for breiband og kabel TV har det vore lite tekniske problem Seimsdal Kraft Kraftverket vart starta opp 19.mai 2011, noko etter at snøsmeltinga var i gang. Kraftverket fekk ein god start med mykje nedbør utover sommaren og hausten, dette førde til ein god produksjon på 17,3 GWh. Noko som vil gje eit godt økonomisk resultat alt fyrste driftsår. Noko planlagde etterarbeid vert ikkje ferdig før i Side 7 av 29

8 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Offerdal Kraftverk I 2011 har selskapet arbeida med å sluttføra dei ulike konsekvensutgreiingane. Endeleg konsesjonssøknad vart sendt inn til NVE i januar Strategi og framtidsutsikter Årdal Energi skal framleis satsa vidare på å bygga driftssikre fordelingsnett. Dette gjev betre nett i form av færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Verksemda legg føresetnadane til grunn for framtidig drift. Vi skal arbeida for at verksemda har ein sunn og god økonomi, som gjev ein rett pris til våre kundar og avkasting til eigaren. Årdal Energi vil vera og skal vera ein del av lokalsamfunnet i Årdal. For å nå desse måla skal vi arbeida for at organisasjonen vår er mest mogeleg effektiv. Vi vil arbeida for å nytta nye teknologiske løysingar, der desse gjev meir effektiv drift. Elles vil vi vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige og arbeida for at arbeidstilhøva skal vera slik at vi kan halda på dei tilsette. Etiske retningsliner Årdal Energi har utarbeid eigne grunnverdiar og etisk verdigrunnlag som set fokus på holdningar og åtferd som er forventa av den einskilde medarbeidar. Desse skal følgjast av alle tilsette for å ivareta hensynet til sosiale forhold, samfunn og miljø. Varsling av mistanke eller kjennskap til brot på etiske retningslinjer skal gjerast slik som Varslingsplakaten beskriv, der varslaren også kan vera anonym. Forsking og utvikling Gjennom ein avtale mellom energiselskapa i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Sogn og Fjordane i samarbeid med Vestlandsforsking, medverkar Årdal Energi til finansiering av eit professorat i fornybar energi ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Forskingsprogrammet Fornybar Energi skaper eit kompetansemiljø for fornybar energi i Sogn og Fjordane og byggjer på kunnskap om samfunnsmessige vilkår for auke av produksjon og bruk av fornybar energi. Side 8 av 29

9

10 2. Nøkkeltal OMSETNAD Driftsinntekter : RESULTAT Driftsresultat : Netto driftsmargin : 26,83 27,65 25,37 30,92 Resultat før ekstraordinære kostnader : RENTABILITET Total rentabilitet :Driftres.+finansinnt. 14,93 % 16,88 % 14,05 % 17,33 % gj.snittl. balansetotal Eigenkapital rentabilitet : 19,63 % 22,75 % 18,83 % 22,88 % Resultat før E.O postar gj.snittl. eigenkapital INVESTERINGAR Årets investeringar SOLIDITET/ KAPITALTILHØVE PR Eigenkapitalandel: 75,48 % 72,99 % 72,10 % 71,60 % Den andel eigenkapital utgjer av totalkapital Likviditetsgrad: Omlaupsmidlar-varelager 2,13 1,89 1,83 1,84 kortsiktig gjeld PERSONALE Tal fast tilsette Innleigde Tal lærlingar AKSJAR Aksjar Vestnorsk Enøk AS 0,0 % Aksjar REN 0,2 % Aksjar Årdalsnett 90,7 % Aksjar Seis 18,8 % Aksjar Seimsdal Kraft AS 34,0 % Aksjar Offerdal Kraftverk AS 10,0 %

11 Resultat Årdal Energi KF Driftsinntekter og driftskostnader Note Kraftsal Nettleige 5, Mindreinntekt/-Meirinntekt 2, Andre inntekter Interne inntekter Sum driftsinntekter Varekjøp Kraftkjøp Interne kostnader Lønskostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Tap på fordringar Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Rentekostnader Resultat av finanspostar Resultat før ekstraord.inntekter og kost Ekstraordinære inntekter og kostnader Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årsoverskudd (Årsunderskudd) Oppskrivningar og overføringar Disponering av årsoverskot Utbyte til Årdal kommune Overført til fond Sum disponert Årdal Energi KF Side 1

12 BALANSE Årdal Energi KF Eigedelar Note Anleggsmidlar Varige driftsmidlar Tomtar m.m Anlegg under utføring Anlegg/bygningar Maskiner og inventar Sum varige driftsmidlar Finansielle driftsmidlar Aksjar Lån tilknytta selskap Offerdal Kraft AS Sum finansielle anleggsmidlar Sum anleggsmidlar Omlaupsmidlar Varebeholdning Fordringar Straumfordringar Andre fordringar 2, Sum fordringar Kasse, bank og postgiro Sum omlaupsmidlar Sum eiendeler Årdal Energi KF Side 2 Årdal Energi KF :47:07 Side 2

13 BALANSE Årdal Energi KF Egenkapital og gjeld Note Opptjent eigenkapital Anna Eigenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetnad for forpliktelsar Anna langsiktig gjeld Ansvarleg lån ÅK Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og eigenkapital Årdal Energi KF Side 3 Årdal Energi KF :47:07 Side 3

14 NOTAR TIL REKNESKAPEN 2011 Note 1- oversikt over fordelingsnett og fiber. Høgspent Høgspent Lågspent Lågspent Nettsta- Driftskontr. Byggeskåp Tariff Fiberkabel Fiberutstyr Sum Linjer Kablar Linjer Kablar sjonar samb. utst apparat Sjø/Jord Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til ansk.kost Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 35 år 35 år 30 år 30 år 25 år 8 år 30 år 15 år 30 år 20 år Note 1- oversikt over andre varige driftsmidlar. Felles- Inventar Telefon- EDB Transport- Agregat Bygningar Tomtar/ Anlegg u/ Sum Sum verktøy utstyr midlar Goodwill Utførelse Totalt Akkumulert ansk. kost Tilgang i året Avgang til bokført verdi Anskaffelseskost pr Akkumulert avskriving pr Årets ordinære avskrivingar Bokført verdi pr Avskrivingstid 8 år 8 år 8 år 3 år 8 år 12 år 50 år 35 år (Goodwill) Anlegg under utføring er plassert i eigen gruppe slik at det blir aktivert det året prosjektet er avslutta.

15 Note nr. 2 - Vurdering av kundefordringar Dette år Førre år Vurdert til pålydande Avsett til dekning av usikre fordringar Bokført verdi pr Uteståande fordringar inneheld kraftleige straumfordringar og andre kundefordringar samt delkredeavsetjing. Note nr. 3 - Pensjonsforpliktelsar Årdal Energi KF sine pensjonsforpliktelsar for 2011 er dekka gjennom pensjonsordning i DNB Liv forsikring. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad i rekneskapen. Note nr. 4 - Bundne midlar Av inneståande i bank er kr ,- bundne skattemidlar Note nr. 5 Meir/Mindreinntekt 2011 Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr I 2011 vart det ei samla mindreinntekt (etter ein korreksjon på 2010) på kr , slik at det pr er ei mindreinntekt på kr Dette er no ei fordring energiverket har på sine kundar. Side 15 av 29

16 Note nr. 6 - Lagerbehaldning Lagerbehaldning er oppført til lågaste av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Verdien på varelageret pr er kr Dette er ein minke i varelageret på kr frå Note nr. 7 - Aksjar i andre selskap Anleggsmidlar Selskap Selskapets Aksjekapital pr Tal aksjar Pålyd. Bokført verdi Eigarsandel 1 REN AS 0,2 % Årdalsnett AS 90,7 % Seis AS 18,8 % Seimsdal Kraft As 34,0 % Offerdal Kraftverk AS 10,0 % Sum Aksjar Note nr. 8 - Eigenkapital. EIGENKAPITAL OPPSKRIV.FOND FRIE FOND SUM EIGEN KAPITAL EK PR ÅRETS RESULTAT - UTBYTTE Årdal kommune EK PR Årets overskot etter utbytte vert tillagt frie fond. Note nr. 9 - Segmentinformasjon om Nettverksemda Årdal Energi KF verksemd er delt opp i to separate områder. Konkurransedel og monopoldel. I tråd med NVE og krav til årsrekneskap vil me informere om nettverksemda sitt resultat i Alle tal er referert i 1000 kr. Side 16 av 29

17 NETTVERKSEMD 2011 Inntekter ved overføring Interne inntekter 963 Sum driftsinntekter Kjøp av overføringstenestar Andre driftskostnader Interne utgifter Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Grunnlag for kapitalavkastning Avkastning i % -2,75% Note nr Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro har me kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som me sjølve ikkje nyttar. Me hadde i 2011 konsesjon på totalt MWh eksklusiv fremmendleverandørar. Av dette tok Årdal Energi KF ut MWh i Etter inngått avtale er differansen på MWh solgt tilbake til Hydro. Note nr Varekjøp Prinsippet for varekjøpet ved Årdal Energi KF er at materiell innkjøp vert postert direkte på prosjekt og arbeidsordrar. Sidan me aller helst vil sitte med eit minimum av normvarer på lager, vert varene som vert ført om lager, ført inn på relevant kostnadskonto samt riktig resultatområde så fort som mogeleg. Note nr. 12 Ansvarleg lån frå Årdal kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi KF i 1996 vart det vedteke å opprette eit ansvarleg lån hjå Årdal Energi KF frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi KF må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2011 har renta vore på 3,87%. Note nr. 13 Godtgjersle til styret, revisor og E-verksjef Godtgjersle til revisor i 2011 Kr Godtgjersle til styret i 2011 Kr Løn til elverksjef inkl. vaktgodtgjersle Kr Side 17 av 29

18 Note nr. 14 Personale ved Årdal Energi KF 2011 Årsverk 2010 Årsverk Tal fast tilsette 16 15, ,825 Tal lærlingar 1 1, ,000 Tal tilsette 17 16, ,825 Side 18 av 29

19 Finansieringsanalyse Res 2007 Res 2008 Res 2009 Res 2010 Res 2011 Årsresultat Avskrivninger Bruk av fond = Tilgang på kapital Invest., overføringsanlegg Målarar Transportmidler Maskiner, verktøy Tilleggesløyvingar Bygninger Inventar, EDB Finansiell investering Fiber Anlegg under utføring Goodwill Sum investeringer Utbytte = Bruk av kapital Endring i arbeidskapital pr. år Arbeidskapital pr Side 19

20 8. RESULTAT DELT VERKSEMD ÅRDAL ENERGI KF RESULTAT DELT VERKSEMD RESULTAT MONOPOL 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER Sal overføringstjenester Meir-/Mindreinntekt Tilbakeførte renter meirinntekt Andre driftsinntekter Interne inntekter 161 SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Tilknytningsavgift for uttak, innmating og overf.teneste Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Finanskostnader 28 Tap på fordringar Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTS- KOSTNADER RESULTAT KONKURRANSEUTSETT VERKSEMD 2011 Kraftsal Andre Inntekter Refusjoner Veglys Interne inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Interne utgifter Varekjøp + endring i lager Kraftkjøp + tenester Løn og personalkostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivningar Tap på fordringar Netto finanskostnader Andel felleskostnader SUM KOSTNADER DRIFTSRESULTAT Ekstraordinær kostnad SAMLA DRIFTSRESULTAT Side 20

21 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 ORGANISERING OG DRIFT AV VERKSEMDA ORGANISASJON, ADMINISTRASJON OG PERSONALE Selskapsform År 2011 er det 78.driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn, som vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradsstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27. september 1933, og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta i L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk og i same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF), namnet vart då Årdal Energi KF frå og med Medlemskap i andre organisasjonar Årdal Energi er medlem av: Defo (FSN - Forum for Strategisk Nettutvikling) Kjøpekraft Vest KS Bedrift Revisjon Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Administrasjon Administrasjonsstad er Utladalsvegen 1, 6884 Øvre Årdal, i eige bygg frå Personale Pr er det i alt 16 (15 pr ) fast tilsette ved Årdal Energi, dette utgjer til saman 15,825 årsverk. I tillegg er tilsett 1 lærling som har kontrakt fram til mars EIGEDOMAR OG VEDLIKEHALD AV DESSE Side 21 av 29

22 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Sekundærstasjonar 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA 6000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA 22000/6000V 1 stk. Koplingsanlegg 22 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6000/11000V 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11 kv Sekundærstasjonen er etablert på eigen tomt og bygg i Saltvika. 4. Seimsdalen 2 stk. Koplingsanlegg 11 kv og 22 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. Fordelingsnett Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen Seimsdalen og Ofredal Seimsdalen, Naddvik, Tyedalen / Moadalen 6 kv 11 kv 22 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av 56,16 km linjer, 85,46 km jordkabel, derav 4,23 km som sjøkabel. Side 22 av 29

23 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 142 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / 240 V / 415 V / 240 V / 240 V / 415 V Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement. Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 171,84 km jordkabelanlegg og 51,57 km luftleidningsanlegg. Fibernett Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø/vatn Seimsdalen Naddvik, 48 fiber m Naddvik Fodnes, 48 fiber m Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber m Tyinosen Tyin panorama m Sum i sjø/vatn m I jord/luft Øvre Årdal - Tyinosen m Seimsdalen Årdalstangen, 48 fiber m Seimsdalen Årdalstangen, 24 fiber m Sum jord/luft m Driftskontroll og sambandsutstyr Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av NetControl. Ein har høve til overvaking av last og fjernstyra sekundærstasjonane i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd, vert det sendt SMS melding til vakthavande. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonen i Øvre Årdal via kabel. Ein får da ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Kommunikasjonsprotokollen til fjernbetjeningsutstyret er i dag modem basert for dei resterande målingane. Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom Moadalen. Side 23 av 29

24 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 I dette området vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking, samt ein satellitt telefon. Vidare finst det 12 mobiltelefonar av typen GSM. Andre eigedomar Årdal Energi har på eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1, Øvre Årdal med kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. I Storevegen Terrasse har Årdal Energi ein 3 roms bustad, som vert utleigd til tilsette eller andre. På Årdalstangen har Årdal Energi kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Her vil det også bli etablert beredskapslager og beredskapskontor i følgje beredskapsplan for Årdal Energi i krise og krig. Deler av eigedomen er leigd ut til ungdomsklubb for Årdal kommune. Transportutstyr Oversikt pr : Årsmodell Reg. nr. Toyota Hiace kassebil 1996 UC VW Transporter kassebil 2000 UC VW Transporter kassebil 2001 UC Peugeot Boxer lagsbil m/karm 2004 UC VW Transporter kassebil 2004 UC Volvo FM9 - lastebil m/kran 2005 CF Hyundai Terracan 4x4 vaktbil 2006 UC Peugeot Partner varebil 2007 UC Peugeot Partner varebil 2008 UC Iveco bil m/personkorg 2009 SU Isuzu D-max 4WD - kassebil 2010 UC Aksjar i andre selskap Selskap Tal aksjar Pålydande % av aksjekapital REN AS ,- 0,23 Årdalsnett AS ,- 90,7 SEIS AS ,- 18,8 Seimsdal Kraft AS ,- 34,0 Offerdal Kraftverk AS ,- 10,0 DRIFTSTILHØVE Driftsforstyrringar Vi har vore råka av nokre driftsforstyrringar i 2011, den mest alvorlege er: Vettislinja ute i ca 3 veker, pga feil Tyinlinja ute i ca 3 døgn pga feil og dårleg ver. Heile Årdalstangen utan straum den 1.juni i ca. 20 min, pga feil hjå Hydro Side 24 av 29

25 Årdal Energi KF Årsmelding og rekneskap 2011 Frå og med 25.desember var følgjande linjer ute i lengre og kortare periodar pga Dagmar: Tyinlinja, Vettislinja, Fardalslinja og Offerdalslinja. Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. KJØP OG SAL AV KRAFT Kjøpsavtalar Årdal Energi kjøper all kraft vi kan ta ut i konsesjonskraft avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi (ØE), til saman kwh ( ,29 MWh eller 115,68 GWh). Hydro skal etter gjeldande avtaleverk samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til NordPool og Statnett. I tillegg skal dei syta for at Årdal har nok kraft disponibel til ei kvar tid. For 2011 har vi teke ut kwh mindre enn vi har tilgjengeleg konsesjonskraft. Hydro-avtalen er på til saman kwh, fordelt med kwh i Tyin utbygginga og kwh i frå Fortun. Østfold Energi avtalen er på til saman kwh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØE vert regulert årleg av OED (OED prisen), i tillegg kjem energiavgift på innmating til sentralnettet og overføringskostnader frå sentralnettet som er Leirdøla i Luster. Sal Tariff Tal kontraktar Kraftsal ÅE ( MWh ) Nettleige ( MWh ) H4 -Husholdning /jordbr H4.1 - Fritidsbustadar T3 - Næring kw T3.1 - Næring > 200kW T4 - Næring < 50kW Sal Norsun Sum sal Overført Vang Sum nettap Framanleverandørar Sum total Kostnad for tap i distribusjonsnettet: MWh x 318,4 kr/mwh = kr. Side 25 av 29

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle

Årsrapport 2007. Ny kabelkanal (OPI) til Dooria. Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen. Rimeleg kraft til alle 1 Årsrapport 2007 Ny kabelkanal (OPI) til Dooria Tøffe tak for montørane, her linja til Søreknipen Rimeleg kraft til alle Årsrapport og rekneskap 2007 Innhald 1 ÅRSMELDING FRÅ STYRET 4 2 NØKKELTAL 9 3

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for 2013

Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding og rekneskap for 2013 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

årsmelding og rekneskap 2012

årsmelding og rekneskap 2012 årsmelding og rekneskap 2012 Innhald Lokal verdiskaping er viktig... 4 Nøkkelen til eit bærekraftig samfunn? 4 Kraftåret 2012... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar...

Detaljer

"Din lokale energileverandør!"

Din lokale energileverandør! 1 HARDANGER ENERGI AS Årsmelding og rekneskap 2012 12. driftsåret "Din lokale energileverandør!" 2 ÅRET 2012 2012 har vore eit år med stor aktivitet til liks med dei siste åra. Folkedal kraftverk er under

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m.

VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS. Årsmelding. for året 2011. 71. driftsår. Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2011 71. driftsår Nytt Bandakspenn sett frå Flekstveitsida, 66 kv 2200 m. Foto: Aslak Bekhus VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS HISTORISK OVERSYN Vest Telemark Kraftlag

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Årsmelding. Sykkylven Energi AS

Årsmelding. Sykkylven Energi AS Årsmelding Sykkylven Energi AS 2007 Årsmelding for Sykkylven Energi AS 2007 Merkeår 1918: Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta 1942: Tappetunnelen frå Storevatnet klar 1947: Generator 1

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2013. Driftsåret 2013 79 driftsår Årsmelding og rekneskap 2013 Driftsåret 2013 79 driftsår Nytilsett Energimontør Arild Borlaug Besøk av TV2 Hjelper deg. Nytilsett Kundekonsulent Brita Molde 2 Interne møter. Nytilsett Energimontør Mikael

Detaljer

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår

Foto: Droneservice AS. Årsmelding 2012. 92. driftsår Foto: Droneservice AS Årsmelding 212 92. driftsår STRYN ENERGI ÅRSMELDING 212 Even med to nysgjerrige hestar. Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse,

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS

Årsmelding 2013. 93. driftsår. Foto: Droneservice AS Årsmelding 2013 93. driftsår Foto: Droneservice AS Innhald Historikk... 3 Hovudtal... 3 Energistyret... 4 Organisasjon og personale... 4 Helse, miljø og sikkerheit... 4 Melding frå styret... 5 Dotterselskap...

Detaljer

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS

Årsmelding. for året 2012. 72. driftsår VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS VEST-TELEMARK KRAFTLAG AS Årsmelding for året 2012 72. driftsår Ombygging av gamle mastetrafoar og utbygging av fiber var viktige arbeidsoppgåver i 2012. På bilete Særen trafo med fibernode. Foto: Aslak

Detaljer

Styret i Fitjar Kraftlag

Styret i Fitjar Kraftlag Å R S R A P P O R T 2 0 1 1 Styret i Fitjar Kraftlag Johannes Koløen styreleiar Agnar Aarskog Monika Hatlevik Trond Gerhardsen Ranveig Flatråker Ottestad nestleiar 2 F i t j a r K r a f t l a g S A - Å

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2013 2 Innhald Utfordringar med store framtidige investeringar i infrastruktur... 4 Kraftåret 2013... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12

Detaljer

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 FOTO: HORDALAND, VIDAR HERRE ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 2 Innhald Regn, flaum og snø... 4 Kraftåret 2014... 5 Styret si årsmelding... 6 Resultatrekneskap... 9 Balanse... 10 Notar... 12 Kontantstraumanalyse...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår

Årsmelding og rekneskap 2014. Driftsåret 2014 80 driftsår Årsmelding og rekneskap 2014 Driftsåret 2014 80 driftsår Nytilsett Rekneskapsmedarbeidar Elin Jenny Blomseth Utbrent 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon Nytt 11 kv koblingsanlegg i Lærdal sekundærstasjon

Detaljer

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand

Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Årsmelding 201 0 Suldal Elverk KF Postadresse : Postboks 134 4231 Sand Kontoradressee : Postvegen 9 4230 Sand Telefon : 52 79 26 00 Telefaks : 52 79 26 01 Org.nr: 971 034 998 Innhald INNLEIING... 3 OM

Detaljer

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen

s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Foto: Kjell Hansen Foto: Kjell Hansen s t r a n d a e n e r g i å r s m e l d i n g o g r e k n e s k a p 2 0 0 5 1 Organisasjonen Dagleg leiar sine kommentarar Generalforsamling Kommunestyret Vi kan sjå attende på nok eit

Detaljer

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013

Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Foto: Eric Clement ÅRSMELDING 2013 Året 2013 Eg vil fyrst få takka alle tilsette for god innsats i året. Kvam Kraftverk har eit godt arbeidsmiljø, og sjukefråværs prosenten enda på 2,81 % i 2013. Dette

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø

Årsmelding 2010. Tilsyn (DLE) Driftsavdelinga. Arbeidsmiljø Årsmelding 2010 Årsmelding 2010 Ørskog Energi AS blei omdanna til aksjeselskap frå 01.01.2000 og då med føremål på eiga hand eller i samarbeid med andre, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg

Detaljer

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding.

INNHALD. 4 Konsernsjefen meiner. 6 Nøkkeltall. 8 Konsernet. 10 Produksjon. 16 Kompetanse. 18 Styre og leiing. 19 Årsmelding. rt po ra p 10 20 År s 2 0 1 0 il å tt Kr af ra m ke f ve r på tid a SFE SIN VISJON, kraft til å påverke framtida, fortel mykje om vår verksemd, vår rolle i samfunnet og vår verdiskaping for fellesskapet.

Detaljer

For året 2013 35. driftsår

For året 2013 35. driftsår For året 2013 35. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS

Årsrapport 2009. Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket. Sogn og Fjordane Energi AS Årsrapport 2009 Kraftfull og nyskapande frå fjordfylket Sogn og Fjordane Energi AS Innhald SFE sin visjon 3 Konsernsjefen har ordet 4 Nøkkeltal konsern 5 Tema: Ny fornybar energi 7 Organisasjon og selskapsstruktur

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT

MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT MIN RAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 MIN RAPPORT NOKRE ORD OM 2014 KONSERNSJEFEN HAR ORDET Tussa er godt posisjonert for å møte både ei omstilling til ei elektrisk framtid og ein IT-revolusjon. Resultatet

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For a ret 2012. Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For a ret 2012 Vang Energiverk KF Den 8. april 2013 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon har gått feilfritt heile året, men effekten er fortsatt

Detaljer