ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL"

Transkript

1

2 GÅR DE KED BYGGEPLANER?. ER SVARET JA, BØR VÅRE BØHLEHUS VÆRE NOE FOR DEM. VI LEVERER ETTER DERES ELLER VÅRE TEGNINGER FERDIGHUS FOR ET HVERT BEHOV. VI FØRER EN HØY STANDARD I VÅRE HUS TIL DISTRIKTETS ABSOLUTT LAVESTE PR ISER, VI FØRER ALT I TRELAST, BÅDE RULAST OG HØVELLAST. TA KONTAKT MED OSS, ENTEN VED ET PERSONLIG BESØK, ELLER RING TLF BØHLE BRUK A/S 2

3 FORORD I all beskjedenhet: Alle gode ting er tre. Her kommer det tredje nummer av "Ramnesiana". Det kan se ut som om redaksjonen er noe ambisiøs iår, for som ifjor øker vi sidetallet med fire, og dermed er vi oppe i 48 sider. Vi bringer innholdsfortegnelsen som vanlig på siste omslagsside, og der vil dere kunne registrere at mye av dette nummer er viet huset på Brår og alt som er skjedd i den forbindelse. Ellers bringer vi en ny artikkel av Rolf Sørensen om Ramnes' geologiske historie. Den er fyldig og god, og bringer interessant stoff fra dette felt. Arnt Brekke er bidragsyter også denne gang, nemlig med en artikkel om posten fra oldtiden og frem til idag. Kaare Frøland svikter heller ikke, han skriver bl.a. om Venstrevalgkamp i Ramnes; i 1890-årene. Referat fra årsmøtet i 1980 vil du finne, og om en bryllupsgjests utstyrsliste kan Arnt Brekke berette. Rusleturen i 1979 er med, og dessuten opplysninger om hvor årets rusletur skal gå. Redaksjonen avsluttet sitt arbeide 2. juni, og vi håper at "Ramnesiana" blir å finne i postkassene før sommerferien. God fornøyelse! 3

4 Årsmötet 1980 Hamnes Historielags årsmøte 1980 ble holdt på lokalet Kirkeborg onsdag 5.mars. Møtet ble ledet av formannen Hans Ramm, som kunne ønske mange fremmøtte velkommen. Sekretæren Olav Nese jr. leste årsberetningen som bl.a. fortalte at laget nå har 145 registrerte medlemmer. I 1979 ble holdt fire styremøter, to medlemsmøter og en sommertur med Fon kirke som utgangspunkt. Beretningen var ellers i stor grad viet Brår gård og arbeidet med å bevare dette sted. Brår kan bli til glede og berikelse for dagens og fremtidens slekter, het det blant annet. På møtet redegjorde formannen i finansieringskomiteen for Brår, Kaare Frøland, for komiteens arbeide. Komiteen har bestått av Kaare Frøland, formann, Sigrid Ramm og Gerd Sæther. Avtale er gjort med grafikeren Hans Gerhard Sørensen om salg av et grafisk arbeide i størrelse ca. 35 x 50 centimeter med motiv fra Ramnes. Bildet skal hete "Mot Re" og vil fremstille Kongens menn på vei mot Re i 1177" Avtalen går ut på at historielaget får 200 nummererte og signerte eksemplarer av kunstverket, som igjen skal selges for 500 kroner pr. stk. Inntekten skal i sin helhet gå til restaureringen av Brår. Det betyr en bruttoinntekt på kroner. Det er stor interesse for kunstverket, noe forhåndsbestillingen viser. Med bestilling på årsmøtet var allerede 40 ekspl. solgt, og bare det betyr en bruttoinntekt på kroner. (Når dette nummer av "Ramnesiana" leses, er ca. 100 ekspl. forhåndssolgt - og det uten av det er reklamert noe særlig for kunstverket!). Bildet skal være ferdig i sommer. På årsmøtet foreslo finansieringskomiteen at husstyret fikk årsmøtets fullmakt til å ta opp et lån på kroner til dekning av de mest presserende utbedringsarbeider på Brår. Dette ble enstemmig bifalto Lånet skal tilbakebetales i sin helhet av inntektene på salg av "Mot Re". I statuttene for kommunens overdragelse av Brår til historielaget heter det bl.a. at laget kan ta opp lån inntil kroner, men lån utover denne sum må først forelegges formannskapet til godkjennelse. Historielaget er lite interessert 4

5 i store lån, men man er på sikker grunn ved å låne 50,000 kroner. De nær forestående arbeider er å få tett tak, samt få skikk på det elektriske anlegg og toalettanlegget. Det er søkt om midler til dette hos Norsk Kulturråd, fylkeskulturstyret i Vestfold samt Vestfold fylkeskommune. Hittil er vist stor interesse for Brår, som vil bli benyttet til historielagets møter, til annen møtevirksomhet og sikkert også til kurser, bl.a. i kunstvevning. Det kreves stor innsats fra historielagets medlemmer. Finansieringskomiteen har ikke villet gå de tradisjonelle veier med loddsalg, basarer, loppemarkeder etc. i konkurranse med kommunens øvrige foreninger. En del dugnadsarbeide må påregnes, men startkapitalen skal først og fremst skaffes til veie gjennom salg av "Mot Re". Hans Ramm takket finansieringskomiteen for et godt utført arbeide, og håpet at alle gode krefter i kommunen vil stå samlet om dette kultursted. På møtet ga Tore Asplin en orientering om "Ramnesiana", historielagets årsskrift, 1980-nummeret kommer ut i mai/juni, Gunnulf Flåtten orienterte om 100-års minnet for utgravningen av G-okstad-skipet. Det skal foretas to markvandringer - 18.mai og 2.pinsedag, mens hovedfeiringen blir 15.juni på selve kongshaugen på Gokstad, hvor Harald Sverdrup skal fremføre en prolog og hvor musikeren/komponisten Ivar lunde jr,s musikk skal spilles, Hans Ramm frasa seg gjenvalg, og til ny formann ble valgt Frederik Wedel Jarlsberg. Det øvrige styre ser slik ut: Annie Skaug, ny, Torbjørg Holtung, gj,v., Olav Nese jr., gj,st, og Gunnulf Flått en, gj,st, Varamenn (samtlige gjenvalgt): Stein Gulbraar, Tore Asplin, Dagny Tafjord og Lars Skaug. Husstyre for Brår: Hans Ramm, formann, Olav Anthonisen, Magne Førsund, Mildrid Nyhus, Thorleif Haug og Gunnulf Flåtten, Finansieringskomite: Kaare Frøland, formann, Sigrid Ramm og Gerd Sæther, Revisorer: Olav Bogstad og Eivind Bjune, Valgkomite: Kaare Frøland og Helga Bjerkø, Redaksjonskomite: Per Bjerkø, Håkon Westby og Tore Asplin. I bevertningspausen fortalte Astrid Flåtten litt fra et opphold i Jordan med besøk til Dødehavet, og efter pausen ble deltagerne presentert for gamle gårdsredskaper i form av en morsom gjettekonkurranse. 5

6 Brårtunet sikret Hans Ramm, Helga Bjerkø og Gunnulf Flåtten på den første billedlige befaring av huset på Brår. Huset på Brår har vært gjennomgangstonen et par år nå. "Brårtunet i Ramnes er det betegnet i fylkeskulturstyrets dokumenter fra møtet der 27.mai, hvor kroner ble bevilget som tilskudd til bevaring og restaurering av huset. Og Brårtunet er intet ueffent navn. Det er vel kjent at Ramnes kommunestyre har overdratt eiendommen vederlagsfritt til historielaget. Vårt medlem Olav Anthonisen har utarbeidet et omkostningsoverslag vedrørende istandsettelsen av hovedbygning og stabbur, og totalsummen for dette beløper seg til ca, kroner«historielaget vil forsøke å få utført det mest nødvendige utbedringsarbeide i 1980, og budsjettet for dette arbeide lyder på kroner. Beløpet er planlagt dekket ved gaver, arrangementer, dugnad, salg av Hans Gerhard Sørensens grafiske verk "Mot Re", samt tilskudd fra fylkeskommunen og Norsk Kulturråd. Eiendommen har en antatt omsetningsverdi på kroner, og dette beløp må således ansees som Ramnes kommunes bidrag til prosjektet,, Og det er intet dårlig bidragi - Det er med stor glede jeg registrerer vedtaket i fylkeskulturstyret, og det er også gledelig at stadig flere støtter opp om Brår, sier formannen i husstyret, Hans Ramm. - Nå er det om å gjøre å tette taket, få skikk på pipa, fikse det elektriske anlegget samt få orden på sanitæranlegget. Til å begynne med må vi reparere det vi har inne i hovedbygningen, men senere er det meningen å få til et sanitæranlegg hvor det gamle vedskjulet nå står» Utpå sommeren skal vi også foreta opprydding på gårdsplassen og anlegg av parkeringsplass, og til det trengs det dugnad e Vi har 6

7 mange på liste til dette. Dessuten vil jeg nevne at vi har fått mange gaver, og det sier vi mange takk til. Det er vårt håp å få møblert stuene inne i huset slik det så ut i slutten av forrige århundre og litt inn på dette århundre, og vi ber derfor alle som har gamle møbler og gjenstander som kan brukes til dette formål og som de selv ikke bruker, om å overlate det til oss. De kan bare henvende seg til f.eks. meg og G-unnulf Flåtten, så skal vi sørge for at det blir hentet. - Hva skal Brår brukes til? - Vi håper det kan bli et riktig fint kultursted. Ramnes Historielag skal ha sine møter der, og andre foreninger vil sikkert også benytte lokalene når det hele er satt i stand. Stevner og andre arrangementer kan det bli på tale å ha, og dessuten vil vi satse på en del kursvirksomhet, bl.a. kunstvevning. Mildrid Nyhus er med i husstyret bl.a. En råd for ungdommen skulle det vel også bli, sier Hans Ramm, som gikk av som formann i historielaget i mars, men som altså har påtatt seg den viktige jobben som formann i husstyret. Til venstre ser vi stabburet på Brår, som er rødt i farven og som har god plass inni. En fin kulturverdi på eiendommen. Under drar Helga Bjerkø slipesteinen for Hans Ramm. Begge har gjort - og gjør - en god jobb for historielaget. 7

8 Arild Svendsen: BRÅR GÅRD - RESTAURERING OG HVA SÅ? Brår Gårds skjebne er i den siste tiden vært vist adskillig oppmerksomhet, - og godt er det. Uten denne oppmerksomheten ville en kanskje måtte avskrive nok et kulturminne. Historielagets innsats for å ta vare på gårdens bygninger er prisverdig. Vi vet at det nå satses fullt ut på å skaffe midler til en restaurering. En slik restaurering er ressurskrevende både hva angår tid og penger, men det bør ikke forhindre at man nå begynner å tenke hvilken funksjon Brår Gård skal ha når det er ferdig restaurert. Det bør ikke være så vanskelig å enes om at det bør bli noe mer enn et kulturminne. En bygning som denne bør kunne tjene flere interesser, uten at det skal gå utover helheten. Våningshuset er såpass stort at det bør kunne romme flere aktiviteter, bl.a. en fritidsklubb. Spesielt kjellerlokalene synes egnet til et slikt formål. Men hva er så fritidsklubb? En del mennesker setter likhetstegn mellom fritidsklubb og høylydt diskotekmusikk, og har selvfølgelig avskrevet fritidsklubbens berettigelse. En fritidsklubb er imidlertid noe langt mer. Fritidsklubben tar i første rekke sikte på å gi all ungdom i lokalsamfunnet et sosialpedagogisk tilbud, dvs. at man gjennom en rekke aktiviteter som f.eks. musikk, dans, forming, turer, samtaler m.m. stimulerer til sosial kontakt og en meningsfylt tilværelse. Ungdomstiden er en " læretid ", og da tenker jeg ikke i denne forbindelse på tilegnelse av teoretisk kunnskap, men på sosial læring. I begrepet sosial læring ligger bl.a. at man gjennom kontakt med måte å være på og en uttrykksform som omgivelsene kan godta, men gir avkall på sin egenart. andre tilegner seg en uten at man samtidig 8

9 Sørfasaden av Brår-huset i strek av Liv Sivertsen. 9

10 Denne forberedelsen til voksenrollen forutsetter imidlertid at det er kontakt mellom ungdom og voksne også i fritiden. En fritidsklubb hvor det er voksne ledere gir mulighet til slik kontakt, samtidig som fellesskapet med jevnaldrende gir mulighet for å lære av hverandre. En fritidsklubb er basert på medlemskap, og klubbens medlemmer blir rekruttert fra lokalmiljøet. Dermed blir klubben en del av lokalmiljøet på lik linje med andre lag og organisasjoner. En klubb har også mulighet til å drive utadrettet virksomhet ved at den steller i stand arrangementer for andre grupper, f.eks. pensjonister, delta i innsamlingsaksjoner osv., osv. Ut i fra et slikt samarbeid skjer også gjerne en rekruttering til de frivillige ungdomsorganisasjoner. Også Historielaget har her en rekrutteringsmulighet. Det bør kunne være en almen enighet om at kontakt mellom ungdom og voksne er en forutsetning for at det ikke skal oppstå et motsetningsforhold. Restaurering av Brår Gård, samt etablering av fritidsklubb i kjellerlokalene er en ypperlig anledning til å skape en slik kontakt. Jeg tror at Historielaget vil være tjent med et slikt samarbeid, bl.a. fordi en vil dra nytte av en rekke statlige tilskottsordninger som kan være med på å delfinansiere restaureringen: " Tilskott til fritidsklubber for barn & ungdom" - ( Forbruker- og Administrasjonsdepartementet). - Her kan man få delvis dekning av utgiftene til utstyr og inventar, noe som kan komme andre enn fritidsklubben til gode dersom sambruk. ^ Videre finnes det " Tilskott til lokale kulturbygg" - forutsatt at samfunnshuset/ kulturbygget er åpent for all lovlig kultur- og organisasjonsvirksomhet. Denne tilskottsordningen administreres av Kirke- og Undervisningsdepartementet. I tillegg har også Kommunal- og Arbeidsdepartementet en tilskottsordning som heter " Tilskott til forsamlingslokaler og rekreasjonslokaler". Tilskottet gis til opparbeidelse av slike arealer og til kjøp/ og / eller ominnredning av bygg som skal brukes til eldresenter, ungdomslokaler eller mindre forsamlingshus. 10

11 At det nytter viser eksemplet fra Øre Vel i Moss - ( se Kulturnytt nr ). Velforeningen fikk der overta det gamle våningshuset på Øre Gård ( oppført i 1830). Der er et antikvarisk hus blitt tatt i bruk som vel-lokale, og virkelig blitt et sted for forskjellige aktiviteter. Hele restaureringen har kommet på kroner, i tillegg kommer inventar. Parallellene til Brår Gård er mange- så hvorfor ikke? Ballen kastes med dette over til husstyret for Brår Gård! D R I F T S M I D L E R T I L L A N D B R U K E T F 0 S S A N I N N K J Ø P S L A G N O R D R E F 0 S S A N M Ø L L E 3114 F 0 S S A N T l f P A R T N E R M O T O R S A G E R F Å R D U H O S O S S H O N D A J 0 R D F R E S E R E O G S Å R E V E T A L A U T O - S E R V I C E R E V E T A L T E L F,

12 Finansiering av BRÅR Restaureringsarbeidene ved Brår vil bli kostbare. Det vet vi, og historielaget vil nødig sette seg i for stor gjeld. Derfor må vi se oss om etter finansieringskilder. Det er søkt om tilskudd både fra Kulturfondet og fra fylkeskommunen. Styret har dessuten valgt en finanskomite bestående av Sigrid Ramm, Gerd Sæther og Kaare Frøland med sistnevnte som formann. Finanskomiteen har inngått avtale med grafikeren Hans Gerhard Sørensen, -mannen bak det kunstneriske utstyret til verket "Jord", -og dessuten æresmedlem i Ramnes historielag. Vi er enige om at Hans Gerhard Sørensen skal lage et grafisk arbeid i 4-5 farger, størrelse ca. 35 x 50 cm og med motiv fra Ramnes. Bildet vil hete "Mot Re" og vil framstille Kongens menn på veg mot Re i Avtalen går videre ut på at historielaget vil få 2 00 nummererte og signerte eksemplarer av dette kunstverket. Alle disse eksemplarer skal selges ut til inntekt for restaureringen av Brår. Prisen blir kr. 500,- pr. stk. Bildet vil være ferdig til avhenting eller utsendelse på forsommeren. Det er naturligvis ikke bare historielagets medlemmer som vil få anledning til å kjøpe et av disse bildene. Derfor gir vi også hele bygda dette tilbudet gjennom "Ramnesiana". Du kan bare klippe fra talongen, fylle den ut og sende den til finansutvalgets sekretær Sigrid Ramm, 3110 Ramnes (telefon ). Derved vil det nummererte bildet være bestilt. Det gjelder å være tidlig ute. HUSK: Vi selger bare 200 eksemplarer av dette enestående kunstverk. Du vil bli underrettet når bildet er ferdig. Hilsen Finansieringskomiteen klipp fra Til finansieringskomiteen v/sigrid Ramm 3110 RAMNES Jeg bestiller herved... eksemplar(er) av Hans Gerhard Sørensens "Mot Re". Pris kr. 5 00,- pr. stk. Bildet betales når det hentes den Adresse: 12 Telefon:

13 Bryllupsgjestens utstyrsliste Ole B, m/kone var buden i hans brordatters bryllup. Dette var i 1906 og i januar med over 20 kuldegrader og bitende snø. Det var omtrent 2 mil til den kirken hvor vielsen skulle finne sted, så de måtte kle seg godt. Kona på gården var en dyktig og omtenksom kvinne. Dagen før bryllupet la hun frem alt som mannen skulle ha på seg av klær og ting som han trengte på reisen og i bryllupet. Det ble ialt 47 deler, og her bringer vi listen: 1. Ulltrøye. 19. Et ullskjerf. 2. Ullunderbukse. 20. En ulster strømper. 21. En livrem strømpebånd vanter. 5. En hvit skjorte tykke reisevotter. 6. Et kravebryst. 24. Et ull hodeplagg m/ørelapper, 7. En nakkeknapp. 25. En bisamlue. 8. En gull halsknapp botforer m/skinnkant. 9. En gull brystknapp. 27. En klokke m/lenke. 10. En sløyfe lommetørklær løsmansjetter. 29. Lommebok gull mansjettknapper. 30. Pengepung. 13. En sort bukse. 31. Briller m/futteral. 14. Bukseseler. 32. En lommekniv. 15. En vest. 33. Tobakkdåse m/skrå. 16. En diplomat. 34. En pipe sko. 35. Røketobakk pulsvanter. 36. Fyrstikker. 37. En reisedram. 13 i

14 Kjøtthandel i Tønsberg Tønsberg, Torvet. Liv på Tønsberg torv i slutten av det forrige århundre. Tønsberg torv er ikke lenger hva det var, og da tenker vi først og fremst på årene før siste verdenskrig, da bøndene fra omegnskommunene kom til byen og solgte kjøtt frå fast plass på torvet. Fleskelørran har dette salget gjerne fått som navn, men fleskelørran var helst lørdagen før jul, det, da byfolket kom for å kjøpe flesk til jul. Flesketorvet heter det også, men egentlig het det bare Tønsberg torv og kjøttsalget der, Kjøttbodene var plassert nærmest Tønsberg Farvehandel og Barkaaker Meieri, som lå der hvor Sol Cigar nå holder til. Fra riktig gammelt av var Tønsberg torv stedet hvor bøndene solgte sitt kjøtt til bybefolkningen, Bildet til denne artikkel er hentet i Tønsbergs Blads arkiv og viser livet på torvet fra slutten av det forrige århundre. Så langt husker nok ikke Martin Gran eg, fra Revetal, som i mange år var med sin far Magnus Gran til Tønsberg torv for å selge kjøtt, Martin Gran er født i 1917 og fra ca var han stort sett fast med sin far på byturen. Her forteller han litt om denne handelen og hvordan den fortonet seg for ham: - Vi sto fast på torvet hver tirsdag, torsdag og lørdag. Far hadde dette som yrke. Vi hadde fast plass - nr. 82, og det var rett utenfor Barkaaker Meieri. Jeg var med da jeg hadde fri fra skolen, og da jeg sluttet folkeskolen mer fast, I de første årene kjørte vi hest, og særlig om vinteren kunne det være kalde morgener på den gamle veien fra Revetal over Fyllpå og inn til byen. Det var vinter- 14

15 føre til å begynne med og soramerføre fra Fyllpå, Inne i skauen der hadde vi stående en kjøttvogn med hjul, og så lesset vi kjøttet over på den. Det hendte vi fant vogna med hjula i været. Vi dro hjemmenifra ved 3-4 tiden om morgenen. Det hendte jeg tok toget inn til byen. Fra tidlig på 30-tallet leide vi bil av min onkel Georg Gran, Det kostet 12 kroner tur - retur Tønsberg med fullt lass. Han holdt sjåfør også. Da vi gikk over til bil, sto kjøttvogna på en gårdsplass i Tønsberg, og vi hadde en kar som dro den opp til god plass i køen foran kontrollen hos dyrlege Kragerud øverst i Torvgata, Køen gikk langt bortover Fayes gate. Så kom vi med bilen, og vi overtok plassen. Det gjaldt å være tidlig ute. Handelen begynte gjerne kl. 8, og de som ikke hadde fast plass, stilte seg øverst på torvet, og presis kl 0 7 ble de sluppet løs av politiet, og de løp nedover for å sikre seg de beste plassene. Som regel ble det plass til alle a Så kunne vi handle til både fem og syv på kvelden. Kaldt kunne det bli, vi sto med trebunner og mye klær. Vi hadde mange faste kunder, helst husmødre, som skulle handle billig og godt. Ja, for det var billigere på torvet i den tiden. Og fluene fikk kundene på kjøpet* Noe mer uhygienisk å kjøpe kjøtt fra torvet var det slett ikke. Kontrollen var nøye. Dårligere kjøtt kom i klasse to, og da måtte det selges billigere. Kassert kjøtt fikk parafin over seg. Vi hadde fast kjørerute på landet de dagene vi ikke sto på torvet, og da ble vi kvitt det overskytende kjøttet, I de dagene slaktet vi også. Det var aldri for lite kjøtt, det var heller omvendt. Vi var produsent, d,v,s, at vi kjøpte opp kjøtt og solgte. De fleste handlende var produsenter, I løpet av handledagen fikk vi tid til å stikke avgårde og ta oss litt middagsmat. Det fantes mange kafeer i Tønsberg på den tiden, både i Torvgaten, i Rådhusgaten og andre steder. Det hendte nok at bøndene tok seg en tår over tørsten, og på hjemtur var Kjelle, Fyllpå og Frestiberga faste møteplasser. Men hesten fant alltid veien hjem. - Og så hadde vi fleskelørran, tiden før jul, da folk skulle kjøpe flesk. Da sto køen med vognene langt utover i Farmannsveien. Det var en egen charme, det å stå på torvet. Jeg husker prisen på gris, den var kr, 1,50 i utsalg. Vi ga 90 øre for den, Idag ligger kiloprisen på kroner. Vi hadde forresten også spesialisert oss på salg av hestekjøtt. Vi averterte i Tønsbergs Blad: Hestebiff for kr, 1,50 pr, kilo. Vi solgte mye. Et stykke med ben kunne folk få helt ned i 0,60 pr, kilo, - Jo, det var trivelig å stå på torvet. Det var en egen stemning der vi sto i trebunner og pulsvanter. Fra Ramnes husker jeg Anders Larsen Linnestad og Kr. Gjelsås, fra Klopp kom Kr. Kirkevold og fra Jahrelinja kjørte Olaf Hoie og Ola Skytøen. Vi begynte kjøttforretning i Øvre Langgate i 1936, så vi sluttet på torvet. Så kom krigen, og det hele ebbet ut. Men kjøtthandelen på torvet i Tønsberg ville nok ha tatt slutt selv om vi ikke hadde fått noen krig, sier Martin Gran, T,A. 15

16 VENSTREVALGKAMP I RAMNES I ÅRENE Vi vet at venstrefolk i Ramnes var med og forberedte < grunnen før venstre som landsparti ble stiftet i Dette skjedde i det vesentlige ved den virksomhet som ble drevet av Ramnæs Samtale - og foredragsforening i årene før stiftelsen av partiet fant sted. (Se herom < Ramnesiana 1977.) En av de protokoller som historielaget har fått etter Erling Sætre, gir et visst innblikk i hvordan venstre i Ramnes (hovedsognet) drev sin valgvirksomhet i 1890-åra. Protokollen er en hjelpebok for partiets valgarbeid ved et par valg. At det er venstres protokoll, kan vi slutte av den medfølgende bruksanvisning samt at den for det meste er skrevet med Andreas Sætres håndskrift. Protokollen gir opplysning om velgernes navn og bosted samt om vedkommende antas å være "Venstremand", "Ubestemt", "Moderat" eller "Høiremand". Det er videre plass for opplysninger om stemmerettsbetingelser som eier, leier eller bruker av særskilt matrikulert: jord eller som skattyter. De siste rubrikkene har sin årsak i stemmerettsordningen. Såvidt jeg kan se er de stemmeføre menn (det er bare menn som hadde stemmerett) ført opp etter matrikkelen. Det første navnet i protokollen overrasker oss: Even Flaatten på Lefsrød er ført opp som antatt høiremann foran begge valgene. Han ma ha endret politisk oppfatning. Vi vet fra Even Flaattens virksomhet i forbindelse med Ramnæs Foredrags- og Samtaleforening at han i midten av åra var på motsatt politisk side, - da var han aktiv mot det bestående og var med på skape venstrepartiet. (Se Ramnesiana 1977, s. 12 ff.) Men han var ikke alene: Også Sølver (Kristiansen) Tufte som ved siden av Even Flaatten var aktiv i samtaleforeningen var nå blitt høyremann. Ellers har vi ingen andre muligheter for å observere politiske frafall da denne protokollen bare omfatter { hovedsognet, mens samtaleforeningen for det vesentlige hadde sine tilhengere fra Fon. Men en del småopplysninger finner vi: Lensmann Karl Sanderød er oppført som høyres fører i bygda, og Anders Larsen Skytøen (nåværende industriministers far-far) er ført opp som udiskutabel høyremann ved begge valg. Ellers forteller protokollen om en del interessante geografiske særegenheter: Velgerne fra Venås, Horn, Bjune, Freste, Kløv, Linnestad, Bø og Valle var i det vesentlige antatt i være venstrevelgere. Men alle velgere fra Lunneteigen-området var antatte høyrevelgere. Velgerne fra Berg, Bergan, Tufte og Ramnes er for det meste ført opp som høyrevelgere. På Heian var det omtrent bare venstre, mens de to partiene var noenlunde likt fordelt på Hoie, Klopp og Reine. På Kamfjord og Ås sto høyre sterkt. Så og si alle velgerne på Stange, Solberg og Re soknet likeledes til høyre. Det samme forhold.hadde vi i øvre Ramnes, Mørken, Nyhus, Skjeggerød, Svinsholt, Gunnerød, Tronka og Jerpetjøn. Dersom vi ser på fordelingen av antatt partitilhørighet et av årene finner vi at av 345 velgere er venstre ført opp med 164, høyre med

17 og "ubestemt" med 47. Jeg kan ikke se av denne protokollen at arbeiderpartiet spilte noen rolle i Ramnes i den tida protokollen behandler. Det er begrenset hva en slik protokoll kan fortelle oss. Men jeg tror nok at den kan gi stoff til interessante særoppgaver for elever i den videregående skole. K. F. OM DRIKKEVANER I RAMNES Da historielaget var dannet, fikk jeg et hyggelig brev fra kommandørkaptein T. K. Olafsen som bor på Nøtterøy. Han forteller i brevet at kan og to andre offiserer, Ole Siem og P. Munster, kjøpte eiendommen Nordre Skjeggestad, gnr. 25, bnr. 2 i (Gården ble året etter solgt til Herman Bøhle. ) (Se for øvrig Bygdeboka, Bd II, Første del, s. 165.) Olafsen forteller: "Vi var der ute og kjørte bl. a. inn høi etc. -Konen i huset satte frem saft og vann, da det var meget varmt og vi la merke til, at hun reiste seg opp hver gang vi tok glassene for å drikke og vi spurgte om grunnen. Hun svarte, at her i bygden reiser kvinnfolkene seg opp, når mannfolkene drikker/ Vi passet da på å drikke samtidig, så hun slapp å reise seg opp for ofte. Kan historielaget si meg om dette var bygdens skikk dengangen? Jeg har spurt flere før uten å få noe skikkelig svar." Jeg har også spurt mange gamle ramnessokninger om de kjenner til en slik skikk som den Olafsen forteller om, men nesten alle også alle på et pensjonistmøte har ristet på hodet. Men den tidligere vaktmesten på Skiringssal folkehøgskole, Ove Ramnæs, kunne fortelle at han hadde hørt om denne skikken, men kunne ikke fortelle noe særlig mer. Og nå spør vi Ramnesianas lesere: Kan noen av dere fortelle noe om den skikken (eller u-skikken) som visstnok var gjeldende i Ramnes, og som altså gikk ut på at kvinnfolkene reiste seg når mannfolkene skulle drikke? K. F

18 RUSLETUREN 1979 Inn i det gamle våningshuset på Herkjeft. Søndag 17 juni var Ramnes historielag igjen ute og ruslet. Det hele startet i Fon kirke, der Torbjørg Holtung, kirkevergen personlig, orienterte om kirken Så gikk vi den korte vegen til Krakken, der det ble en hyggelig kafferast sammen med de som bor der. Med biler gikk turen videre til Øvre Herkjefto Det gamle våningshuset til Rolf Olsen er gammelt, stort og stålrent. Det antas at det er bygd en gang på tallet. Neste start fra Hestehagen gikk rusleturen nordover den gamle bygdevegen over Kariåsen. En følte aning av kontakt med fortida mens vi vandret etter den gamle vegen, der fonsokninger og av og til fremlinger fra Ramnes og Vivestad. 18

19 Ole Holtung og andre fjerne strøk, har ferdes hine hårde dager og netter. Store gravhauger på begge sider av vegen viser at her har det vært trafikk i minst 1000 år. Siste del av rusletturen gikk langs fylkesvegen fram til Sjuve. I den vakre hagen til Karen Johanne og Haavard Hjelmtvedt var det på ny rast med kaffe og niste. Med fin utsikt over Sjuvevannet, fikk vi historier ved Ole Holtung, med godbiter om Tølle Tusenjugær og andre særmerkte fonsokninger. P. 19

20 POSTEN I OLDTIDEN OG FRAM TIL I DAG AV ARNT BREKKE Postverket slik vi i dag er fortrolig med er ingen gammel innretning. Det ble utformet i løpet av tallet, grovt sagt. Men det bygde på en forhistorie som vi kan følge en del årtusener bakover i tiden. I ruinhaugene i Ninive og Babylon er det funnet 4000 år gamle leirtavler med kileskrift som sikkert er brev i vår betydning av ordet. Man har tilmed kommet over futteraler av brendt leire med adressatens navn i kileskrift, altså det samme som konvolutter i våre dage. For 3000 år siden fantes det postryttere og postbærere i Kina, de var i keiserens tjeneste. I det persiske storrike omkring år 500 f.kr., bygde kongene veier ut fra hovedstadene, og langs veiene ble det anlagt stasjoner for ridende stafetter som førte post. Det systemet ble Alexander den store kjent med da han erobret Perserriket og siden bredde sig til alle landene fra Middelhavet til Dat indiske hav. I tiden omkring Kristi fødsel opprettet Keiser Augustus postruter som ble organisert med faste stasjoner for heste- bytte og med ansvarlige postmestere og postkontrollører. Alt dette forsvant med Romerrikets fall, siden var det bare regjeringene og så alle større byer og universiteter som hadde postforbindelse. I nyere tid. I Frankrike opprettet Ludvig XI i 1464 en kurerpost til eget bruk. Etter hvert fikk også privatpersoner lov å sende brev med den. Det var England som fikk enhetsporto, det var en Rovland Hill som fikk de britiske myndigheter til å inføre bruken av frimerker. Det skjedde i 1840, og reformen fikk straks en enorm betydning for posten. På et år ble postmengden i London tredoblet. Portoen ble lavere, den kunne forutbetales frimerker, og den var ens for alle og uavhengig av avstandene for hele riket. 20

21 Denne engelske suksessen fikk snart følger. Brasil var først ute, siden fulgte de europeiske landene. I dag er frimerker en forutsetning for i det hele tatt å kunne drive et postverk. Men enhetsportoer kunne ikke stoppe ved landegrensene. Nå trengtes en verdenspostverk. Det kom i 1874 da 22 land grunnla verdenspostforeningen (UPU). Norge var blant de 22 og nu er så godt som alle land i verden tilsluttet. En av de første og viktigste bestemmelsene i UPU var at det skulle være fri transit av brevpost, og at det ikke skulle være noen avregning ved landegrensene. Det vil si at innleveringslandene beholder hele portoen, adresselandet besørger utleveringen gratis. Dette skjer ut fra tanken at et brev som oftest fører til et svarbrev, slik at inntektene blir jevnt fordelt. Dette er hovedprinsippet også i dag. Til i vår tid. Noen regelmessig postgang fantes ikke i middelalderens Norge. Men myndighetene og kirken hadde kontakt, blant annet over lange avstander, særlig etter at København var blitt det administrative sentrum Danmark/Norge. Det var den virksomme statsholderen Hannibal Sehested som organiserte tjenesten, og den 17. januar 1647 blir regnet som stiftelsesdagen for det norske postverk. Driften ble overlatt til nederlenderen Henrik Morian. Han var foretaksom og litt av en eventyrer. Christian IV fikk tiltro til ham og gjorde ham til generalpostmester i Norge. Postbefordringen innenlands var pålagt såkalte postbønder som var fritat for skatt og militærtjeneste og veiskjøtsel, men ellers ingen godtgjørelse. Generalpostmesteren beholdt alle portoinntekter, bare Kongens post gikk portofritt. I 1719 overtok Kongen selv postverket og siden har det vært drevet av staten* Til å begynne med gikk det smått med nye ruter, poststeder m.m. Inntektene fra posten ble ikke brukt til postverket selv, slik som i våre dager. Først på 1800-tallet og særlig etter 1814 kom det mere fart på utviklingen. 21

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum.

RAMESIANA 1990. ÅRSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Iijerkø. Medarbeidere: Bjarne Gran, Roar Ree Kirkevold og Reidar Fadum. INNHOLD Forord... side 1 Glimt fra virksomheten... " 3 Årsmøtet... " 4 15.årsfesten... " 9 Veien til Vivestad som ble borte... " 13 Nei til veikro i Vivestad... " 25 Skomakeren i Vivestad... " 29 Jørgen

Detaljer

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø

RAMNESIANA 1994. Forord ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG. Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø INNHOLD Forord... Side 3 Emma Bingen... " 5 Karl M. Linnestad og hans ordførertid... " 9 Da elektrisiteten kom til Ramnes... " 15 Edvart - en original?... " 19 Min barndoms jul... " 25 "Helgetidningar"...

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane

RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014. Røykens bygdefane RØYKEN HISTORIELAG NR 65 JULI 2014 Røykens bygdefane NR 65 JULI 2014 INNHOLD Røyken Historielag 2014 2015 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Fra «Spikkestad stasjon og det gamle meieriet» til stasjonsbyen

Detaljer

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Trine Suphammer Seniortrim med Kari-Anne Wold algets kval V Ut Pensjonistene gikk seirende ut av pensjonstriden i sommer.

Detaljer

Formannen har ordet Ett nytt år synger på

Formannen har ordet Ett nytt år synger på Røyken Historielag Formannen har ordet Ett nytt år synger på siste vers. Også dette året har vært preget av stor aktivitet innen laget, med vellykkede turer og en oldtidsmarsj i fint vær med god deltagelse.

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011

LINDA. Komprimatorbil. Åpning av treningspark Taklekkasje i 57. Generalforsamling. Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 2/2011 LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr /0 Komprimatorbil Generalforsamling Åpning av treningspark Taklekkasje i Innhold Leder... Spurvehauk i borettslaget igjen... Nytt fra styreleder... Dugnad...

Detaljer

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no

Artikler nr. 6 2001 7. årgang. http://sorum.historielag.no Artikler nr. 6 2001 7. årgang http://sorum.historielag.no Klebersteinsbrudd i Sørum Kleberstein er en bergart som består av talk og mineralene kloritt, magnesitt og magnetitt. Bergarten er seig og nokså

Detaljer

Lederen har ordet Fra et hefte utgitt av NLI (Norsk Lokalhistorisk

Lederen har ordet Fra et hefte utgitt av NLI (Norsk Lokalhistorisk Røyken Historielag Lederen har ordet Fra et hefte utgitt av NLI (Norsk Lokalhistorisk Institutt) har jeg sakset noen meninger om hvilke oppgaver et historielag bør arbeide med. Kanskje er det momenter

Detaljer

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som

Jeg vil ønske alle medlemmer med nyttige tlf. og opplysninger er med. Vaktbrev til de som www.betongen.no Besøk oss på nettet! Moss Motorbåtforening lenge leve. Ja her kommer endelig SNEKKA. Det har tatt litt lengre tid enn først antatt å lage denne jubileumsutgaven. Den inneholder veldig mye

Detaljer

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet?

Formannen har ordet! Vinteren nærmer. Hva hender? Hva har hendt siden siste utgave av bygdemagasinet? Røyken Historielag Formannen har ordet! Vinteren nærmer seg og med den ny utgave av bygdemagasinet. Det har vært en travel sesong med mange aktiviteter, både i og utenfor bygda. Mest gledelig har det vel

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang

20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang Nr 2 Oktober 2008 Årgang 20 20. august var slutten på en lang byggefase og Høybråten skole ble høytidlig åpnet av ordfører Fabian Stang..nå er det bare muren og nytt fortau som gjenstår Vel-Nytt Nr. 2

Detaljer

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012

Hytte & Fritid. God påske fra oss i Norges Hytteforbund. Medlemsblad nr. 1/2012 Hytte & Fritid Medlemsblad nr. 1/2012 www.hytteforbund.no God påske fra oss i Norges Hytteforbund Fra innholdet: Friluftsloven og endringene s. 3 Ubebodde eiendommer til fritidsbruk s. 4 Aksjonerer mot

Detaljer

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes

Kundebladet. Nr. 4 2012. Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt. Arbeidslyst hos Klæbu Industrier. Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Nr. 4 2012 Les bl.a. om: Restaurering av lokal kulturskatt Arbeidslyst hos Klæbu Industrier Kvikkleiren bekjempes Kundebladet Innhold Nr. 4 2012 4 Mange ville ha hjelp til selvhjelp 6 Sats

Detaljer

NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Våren er i anmarsj

NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Våren er i anmarsj NR. 1 - Mars 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Våren er i anmarsj Kultur og kulturarv Det var veien til en helt ny kultur nobelprisvinneren og generalsekretæren i FN, Kofi Annan

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS

Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS FRIMURER bladet Nr. 2-2009 62. Årgang HISTORISK SUS PÅ RØROS Bo godt hos Thon Hotels Thon Hotels har 53 hoteller i Norge, i tillegg til hoteller i Sverige, Brussel og Rotterdam. Den store Norske Landsloge

Detaljer

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad

Sætrehøiden (Høgda) Medlemsblad nr 2/2012. Tegning av Olav Skogstad Medlemsblad nr 2/2012 Tegning av Olav Skogstad Sætrehøiden (Høgda) Sætrehøiden. Gnr 44/480. Sætrehøgda. Høgda. Høgdavn. 2. Opprinnelig husmannsplass under Sætre på 50 mål innmark og 200 mål skog på Øvreskogen.

Detaljer

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad

NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Kirken pusses opp. Foto: Kjell Chr. Gripstad NR. 3 - september 2002 ÅRG. 22 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Kirken pusses opp Foto: Kjell Chr. Gripstad Rollen som besteforeldre De aller fleste pensjonister i vår kommune har det godt

Detaljer

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten

KYSTVAKT. Gokstad kystlag 20 år 2010. Meldingsblad for Gokstad kystlag. Nr. 1 Mars 2010. Tilsluttet Forbundet Kysten KYSTVAKT Meldingsblad for Gokstad kystlag Nr. 1 Mars 2010 Gokstad kystlag 20 år 2010 Tilsluttet Forbundet Kysten Takk for tilliten ved å bli gjenvalgt som leder i kystlaget. Året 2009 gikk fort. Virksomheten

Detaljer

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK

PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK PREPOSISJONER OG PARTIKLER I NORSK ASE-BERIT OG ROLF STRANDSKOGEN ORIS FORLAG Oris Forlag 1985 Printed in Norway Otto Falch A/S, Oslo 1985 Omslag: Leif Rødder ISBN 82-7362-001-8 2. opplag 1996 GCSAS Ifølge

Detaljer

Sørum-Speilet I dette nummeret:

Sørum-Speilet I dette nummeret: Sørum-Speilet I dette nummeret: Leif Antonsen: Lindeberg Vel i 60 år (3) Industri og næringsliv på Lindeberg Svein Sandnes: Henrik Wergeland og etableringen av almueboksamlinger Kristian Lieungh: Oppvekst

Detaljer

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret

SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret SER DEG PÅ EPA! - lokalhistorie fra Hellerud, Tveita og senteret Lokalhistorie Slik var det engang på Tveita, side 4-5 8. oktober 2003 åpner Tveita Senter dørene for publikum etter en omfattende og nødvendig

Detaljer

Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. En herlig vårdag i Skaubygda. Tekst s. 11

Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. En herlig vårdag i Skaubygda. Tekst s. 11 Nr. 2 Juni 2004 Årg. 24 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter En herlig vårdag i Skaubygda Tekst s. 11 lt forandrer seg A Vi kan ikke lenger kalle oss et ungt kongehus. Vi er med Ingrid Alexandra

Detaljer

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814.

Kundebladet. Nr. 2 2014. Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Kundebladet Nr. 2 2014 Les bl.a. om: Nyttige ferietips fra banken. Klæbus to representanter til riksforsamlinga på Eidsvoll i 1814. Bankens «husfotografer» Orsolya og Erlend Haarberg. Omslagsbildet og

Detaljer

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER PLANNJA ØKONOMI: Lakkerte bølgeplater. GALVAPRIME: Brennlakkerte bølgeplater. DISCUS: Taket er den mest utsatte delen av huset. Har du tenkt over hva det må tåle? Taket skal beskytte resten av huset mot

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Vinderen Historielags ønsker velkommen til høsttur til Linderud gård torsdag 27. september. Turen går altså til Linderud en av Akers gamle storgårder. Gården har lang historie som

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap

Kundebladet. Nr. 1 2012. Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu. Banken på selvbetjening. Han samler på motorsager. Bankens årsregnskap Kundebladet Nr. 1 2012 Les bl.a. om: Kormiljøet i Klæbu Banken på selvbetjening Han samler på motorsager Bankens årsregnskap for 2011 Kundebladet Innhold Nr. 1 2012 4 Ronny Fredrik roser banken 6 Nå vurderes

Detaljer