Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane"

Transkript

1 Søk først Guds Rike! viktigheita av å prioritere den andelege biten av lagssamlingane/ ungdomskveldane Innleiing Overskrifta for samlinga kjem frå Jesus si utfordring i Matteus 6,33: Søk fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal de få alt det andre i tillegg. I avsnittet Matteus 6, talar Jesus om at vi ikkje skal bekymre oss for livet vårt og for dagane som kjem, men stole på at Gud har det heile i si hand. Gud har kontroll, og vil ta seg av oss. Som avslutning på denne proklamasjonen seier Jesus at Gud veit kva vi treng, og vi skal derfor bruke tida vår på å Søke FØRST Guds rike, ikkje heile tida arbeide for det kvardagslege. Når vi gjer det, seier han, skal vi få alt det andre i tillegg. 2 sider ved Matt 6,33 1) ei utfordring til oss som kristne: Søk FØRST Guds rike 2) eit enormt løfte om me tar utfordringa: så skal de FÅ ALT DET ANDRE i tillegg. I lagsarbeidet Teksten er enormt rik, og den omfattar alt i våre liv. For den seier noko veldig viktig til oss om prioriteringane våre. Difor ynskjer vi å bruke denne teksten som utgangspunkt for lagsarbeidet vi står i. Like viktig som for alt anna me gjer: I lagsarbeidet også utfordrar Gud oss til å søke Han fyrst, så skal vi få alt det andre i tillegg. For mange kan dette verke sjølvsagt, arbeidet i seg sjølv går jo ut på å tene Herren. Men mange ser og erfarar at sjølv i dette arbeidet kan det vere utfordrande å søke Gud fyrst. Det er så lett å styre på i eigen kraft, og ikkje heilt tørre å stole på at det å søke Gud er det beste. Ofte kan ein også rett og slett gløyme å søke Gud, for ein er så opptatt av alt som skal gjerast. Difor ynskjer vi å setje fokus på dette temaet, for å minne om utfordringa og løfte Gud har gitt oss! Å søke først... Å søke FØRST Guds rike handlar om å gå til Gud med ALT me gjer. Ikkje etter at vi har gjort alt, men FØR vi gjer det. Å søke fyrst Guds rike handlar om at me lar Gud vere vegleiar og rådgjevar for det me ynskjer å gjere. Han skal vere hovudpersonen i planlegginga. Men for dei som arbeider med barne- og ungdomslag kan ein kjenne på at det ofte er veldig lett å setje Gud til sides i planleggingsperioden, for så å avslutte med å be Gud velsigne planane som er lagd. Jesus utfordrar oss til å gjere det omvendte! Å søke først Guds rike handlar ikkje om å legge VÅRE planar, draumar og tankar i Guds hender, men å be Gud om å få sjå HANS planar, draumar og tankar for arbeidet me står i. Jesus ynskjer å bli større i våre liv og i våre lag. Jesus ynskjer å vere den som går FORAN når vi skal planlegge, han ynskjer ikkje å bli plassert bakarst. For at vi skal klare å endre på dette må vi bruke tid på å sjå på kven Gud eigentleg er. Vi må forstå hans uendelege storleik og kraft. For kva tankar har vi om Gud sidan det er så lett å setje han bakarst; altså be han velsigne fyrst etter me har snakka gjennom våre eigne planar.

2 Ein allmektig Gud Vi har jo høyrt det alle, men det er utfordrande å alltid leve etter det. For den Gud vi trur på er ein ALLMEKTIG Gud. Vi veit det med tanken, men handlingane våre viser at vi ikkje alltid trur det, eller rett og slett gløymer det. Skal vi sjå poenget med å søke Guds rike i det heile tatt, og ikkje minst sjå kvifor vi må søke Gud FØR vi arbeider sjølv, ja då må vi ha eit rett bilete av Gud! Difor må vi sjå på kven Gud er kven det er vi skal søke. Skal sjå på to sider ved Gud: A) Gud er livets kilde Man kan bli svimmel av å grunne på universets enorme utstrekning, fra den største stjernen til den minste partikkel. Og alt sammen ble skapt av Guds levende Ord. Han plasserte stjernene i verdensrommet, telte dem og kalte dem alle ved navn! Han skapte ikke bare gjenstander i en massiv størrelse, men Han skapte også slike ørsmå, delikate, intrikate ting som snøfnugg. Og ikke to av dem er like. Han skapte: Atomer og engler og maur, krokodiller, jordmidd og skyer, elefanter, ørner og elektroner, orkideer, løk og blekkspruter, frosker, fjør og havets skum, diamanter, støv og dinosaurer, regndråper og svettedråper, duggdråper og bloddråper, og meg! Og deg! Formatet på hans makt til å skape, designe, forme, lage, bygge og arrangere overgår grensene for vår fatteevne. 1 Det er Gud, kjelda til alt liv, vi blir utfordra av Jesus til å oppsøke! Det er denne Gud vi skal søke inn i våre liv, og inn i våre lag. Når vi ser hans storleik kan vi spørje oss sjølv om det går an å la være å be Han med i planlegginga. Er det ikkje sjølvsagt at dette blir gjort? Vi kan ikkje la ein som dette kome inn etter at vi sjølv har planlagt. Nei, den allmektige Gud er mykje større enn oss, og vi må la han få gå fremst. Dette er nok noko alle er einige om, men som vi stadig treng å minne kvarandre på! I spesielt pressa situasjonar, som at det er travelt og det er mykje som skal gjerast, er det lett og setje Gud til sides. Men akkurat i desse situasjonane treng me aller mest å la han føre oss på den rette vegen. Eit flott bilete er at Gud har skapt ein fantastisk verden. På same måte kan han skape nye fantastiske ting inn i våre lag om me gjev han sjansen. Ved å sjå på skaparverket kan vi få eit lite innblikk i kva Han kan gjere i våre lag. Det er uendeleg stort, det er ufatteleg. Men om me berre forstår litt av det hadde det vore mykje enklare å la Gud styre planlegginga. 2) Gud er livets opprettshaldar Utan Gud hadde me menneske dødd på flekken. Det er Gud som helt alt oppe i rette stand! * Vår planet er 150 millioner km fra sola. HVIS sola hadde vore nærmare Jorda, ville vi ha brent opp. Hvis den var lenger borte ville vi ha frosset til is. * Månen er i nøyaktig den avstanden fra Jorden som gir oss to tidevannsperioder om dagen. HVIS avstanden var litt større eller mindre, ville Jorden ha blitt oversvømmet * Vår allmektige Gud holder alt dette i orden. Han har kontroll på tyngdekraft og naturlover. Han var og er den samme. Han er større enn vi tror og mer fantastisk enn vi aner. Ingenting er over hans evne, enten det er å...

3 - løse et problem, redde et ekteskap, å rense en skyldbetynget samvittighet, å tilgi en synd, mette enda en munn, finne en jobb, bryte en uvane eller å overvinne en avhengighet. --> Alt står i hans makt til å fikse. Om Gud har makt til å skape og opprettholde universet, hvordan kan du ta tro at hans makt ikke strekker til for deg ditt liv og det arbeidet du står i. Han er i stand til å opprettholde ditt liv, din tjeneste, ditt håp, ditt lag. 2 Gud skapte ikkje berre ein gong for lenge sidan, og så trakk han seg stille tilbake. Vår Gud arbeidar kvart sekund for å oppretthalde alt det skapte, og føre det framover. På same måte som Gud opprettheldt det vi har rundt oss ynskjer han å oppretthalde våre lag. Den Gud som heldt oss i livet, og som hjelper oss gjennom våre utfordringar ynskjer å gjere det same for laget vi er leiar i. For Gud kan ordne opp i alle problema me kjem opp i, og Han har ei løysing på alt som ser uløyseleg ut for oss! Gud ynskjer ikkje berre vere den som kjem inn og ordnar opp i etterkant han ynskjer å kunne forklare vegen fyrst, så vi slepp å kome opp i så mange problem! Gud har allereie tenkt ut vegen for KVART ENKELT barneog ungdomslag i heile Noreg. Han veit kva tankar Han har for arbeidet. Gud ynskjer å få moglegheita til å gå fremst og vise vegen til oss. Samtidig er han høfleg, og ventar på at vi skal LA han få lov! Visjon i arbeidet vårt Når vi har sett på utfordringa og løftet Gud har gitt oss, og kven Gud er, må vi sjå på visjonen for arbeidet vi står i. For grunnen til at vi har lagsarbeid, er at vi ynskjer å vise Jesus til borna og ungdomane i våre bygder! Vi ynskjer å gje dei det viktigaste me sjølv har fått, nemleg formidle at Jesus er den som gjev evig liv. Vi ynskjer ikkje berre formidle det, vi ynskjer at dei skal ta det til seg, og la Jesus få betyding for resten av deira liv! Dette er ALT det vi ynskjer inn i lagsarbeidet vårt. Frå Matteus 6,33 ser vi at skal vi oppnå det vi arbeidar for, seier Jesus at vi må søke Gud fyrst! Skal borna og ungdomane få sjå Jesus må me som leiarar bruke tid på å høyre kva Gud har å seie! Konkret i laget Vi skal sjå litt nærmare på utfordringa Gud gjev oss. Den krev faktisk mot av oss, og tru på at det Gud seier er sanning. For den utfordrar oss til å Søke Guds rike FØRST for SÅ å sjå at Gud heldt sine løfter. Når me bestemmer oss for å søke Gud FØR alt anna, DÅ kan han fyrst velsigne oss ut frå at me gjer det. Den største utfordringa i dette er at det ikkje alltid er logisk for oss å søke Gud først. For kvifor bruke mykje tid på å be når vi har mykje å snakke gjennom. Og kvifor spørje ein som er oppe i himmelen om praktiske råd, når det er me som er midt oppe i problemet. Det er absolutt ikkje rasjonelt alltid å søke Gud først. Derfor vert dette ei enno større utfordring!

4 Jan Rettedal skriv det veldig gjenkjenneleg og treffande i boka Som en av oss : Vi tenker lett at vi kan klare en del av oss selv, så kan vi koble Ånden inn der vi ikke strekker til. Slike holdninger preger oss både i vårt personlig trosliv og vårt menighetsliv. Mye av aktivitetene i kirker og bedehus er smittet av denne tankegangen. Dessverre. Vi setter oss ned i styrer og råd og planlegger vår virksomhet, og når vi er ferdige, ber vi Gud velsigne våre program. Dette blir det garantert lite om noe - frukt ut av, samme hvor bra det er. For kvaliteten er på det jevne svært god i kristent arbeid.men fordi vi begynner i feil ende, lukter det mer svette enn duft av alle våre tiltak og prosjekter. Det blir mer håndkraft enn Åndskraft. 3 Vi startar i feil ende. Fordi me menneske ikkje lar Gud gå fremst. Han gjev oss ei tøff utfordring, og ein kan faktisk sjå at Gud gjer akkurat det same i 2. Mosebok 3,11-12 når han kallar Moses til å føre Israelittane ut or Egypt. Når Moses spør om å få eit teikn på at det er Gud som har sendt han, seier Gud at han skal få teiknet NÅR han har gjort det! Moses må GÅ I TRU. SÅ står det seinare at løftet frå Gud vart oppfylt. Dette hadde han ikkje fått oppleve om han ikkje hadde gjort som Gud utfordra han til. Dette er eit godt bilete på utfordringa Gud gjev oss i dag vi må GÅ, SÅ skal Gud gje oss ALT det vi arbeidar for. For at dette skal verte konkret inn i lagsleiarane sin kvardag ynskjer vi å setje fokus på to ting ein kan gjere som viser at ein ynskjer å ta utfordringa frå Jesus seriøst: 1) Tenk at møtedelen er viktigast på samlingane Frå erfaringar på Raknestunet i Nordhordland har vi blitt veldig inspirert til å satse ordentleg på møtedelen både på leir og i lagsarbeidet! Vi er blitt inspirert til å la møtedelen få 1. plass i prioriteringane våre, både når det gjeld planlegging, førebuing og gjennomføring. Vi må tenke at DET er det viktigaste vi gjer når vi samlar borna og ungdomane våre! Vidare vil vi grunngje det både ut frå Bibelen og frå erfaringar som understrekar det Bibelen seier. [Bruk gjerne eigne eksemplar!] Alt som skjer på ei lagssamling er viktig! Det er viktig å møte borna og ungdomane som kjem på ein god måte, og det er viktig å vere snille, gode og respektfulle mot dei. Dei må føle seg velkomen og sett. Vidare må det vere ein god atmosfære slik at borna og ungdomane ynskjer å kome tilbake på laget. Forkynne Guds Ord Men det er på møtedelen vi får moglegheita til å forkynne Guds Ord! Og utan at Guds Ord vert forkynt er arbeidet vårt forgjeves i eit evig perspektiv! Born og ungdom MÅ høyre evangeliet, og viktigheita av dette vert understreka i dei to komande bibelversa: Rom 10, 13-17: Kvar den som kallar på Herrens namn, skal verta frelst. Men korleis kan dei kalla på ein som dei ikkje trur på? Og korleis kan dei tru på ein som dei ikkje har høyrt om? Og korleis kan dei høyra utan at einkvan forkynner? (...) Så kjem då trua av bodskapen ein høyrer, og bodskapen kjem ved Kristi Ord.

5 Skal dei som kjem inn på bedehusa våre få moglegheita til å ta i mot Jesus som sin Frelsar og Herre treng dei at nokon fortel dei om det! Dei treng å få Jesus formidla med alt det Han inneheldt, og dei treng å bli utfordra til å ta i mot. Vidare treng dei ei forkynning som gjer at dei kan vekse i trua si, og verte bevart hos Jesus. Det er for at dette skal skje at vi driv laga våre. Det må vi aldri gløyme. Og skal det skje, må vi forkynne Gud sine Ord til oss som vi har i Bibelen! Enno eit bibelvers understrekar viktigheita av forkynninga: Hebr 4,12: For Guds Ord er levande og kraftig og kvassare enn noko tvieggja sverd. Det trengjer igjennom til det kløyver sjel og ånd, merg og bein, og dømer hjartans tankar og planar. Bibelverset fortel oss om kor stort og verkekraftig Guds Ord er. Det er ikkje som vanlege ord men det er levande og kraftig. Dette betyr konkret at når ein høyrer Guds Ord så treff det oss. Ved at Guds Ord vert formidla kan menneske som høyrer kjenne på at Gud kallar på dei, og at dei treng Jesus. Når Guds Ord vert forkynt får Den Heilage Ande moglegheit til å arbeide i menneska gjennom orda dei høyrer. Det er vanskeleg å ikkje ta stilling til det som vert forkynt. Det som skjer er at nokon tar i mot Ordet og Jesus, mens andre tar avstand. Uansett treng ein å høyre for å kunne ta stilling til det i det heile, og menneske treng å bli utfordra på å ta imot. Sidan Guds Ord er vår skapar og opprettshaldar sine ord er dei så sterke ord at vi MÅ forkynne dei. Det er kun dei som kan forandre liv det kan ikkje våre ord. Vi må tørre å bruke tid på å formidle dei Sanninga: Evangeliet. Dersom vi TØRR å ta Guds Ord på alvor = å søke FØRST Guds rike, og dermed prioritere møtesamlingane våre først, då har Gud lovd at vi skal få ALT det andre i tillegg! Det betyr at det kjem til å bli godt og kjekt å være på laga våre, folk vil like seg og ikkje minst borna og ungdomane vil få sjå Jesus! Utfordring ved møtedelen Vår heilt konkrete utfordring med tanke på dette er at borna og ungdomane oftast opplever møtesamlinga som kjedeleg alt det andre er gøy. Resultatet av dette er at vi ofte kortar ned møta for at borna skal like seg og ha lyst til å komme igjen. Det er nesten som borna sit på møtet og tenker: Bli ferdige snart, så vi kan begynne morroa! På grunn av negative tilbakemeldingar om at møtet er kjedeleg er det lett å avgrense denne delen, og miste motivasjonen for å arbeide med det. Det er vanskeleg å tru at det er slik Gud vil vi skal gjere det! Den Heilage Ande kallar oftast på menneske ved hjelp av Guds Ord. Det kan vere ved å minne dei på bibelvers eller andre ting ein har høyrt. Då er det viktig å gje Den Heilage Ande noko å arbeide med. Korkje leiarane eller bedehuset i seg sjølv kan frelse nokon. Guds Ord må forkynnast, og ein må ikkje avgrense denne delen. Ein må heller tenke omvendt! Eksempel Som eksempel kan ein bruke korleis det var på leir på Raknestunet. Der var det lenge svært upopulært med møte, og spørsmålet: MÅ me? vart ofte stilt. Det skjedde også at nokon tok opp hande midt under møtet og spurte: Korti kan me gå?

6 Samstundes kan ein forstå at deltakarane klaga: Møta var dårleg planlagd, og songane vart ofte funne fram samtidig som det vart bjella til møte. Vidare visste ein ikkje kven som skulle spele før songen var klar på overhead og ofte var spelinga svært dårleg sidan ingen hadde fått øvd. I tillegg var det ei haldning blant fleire leiarar at møtet var eit nødvendig onde ein måtte gjennom. Dermed vart det sagt (om ikkje i direkte klartekst) i starten av møta at møtet var snart viss deltakarane satt i ro og var stille. Altså: Dersom de er snille og sitt stille vert pina kortare. Dette er sjølvsagt satt på spissen, men haldningane kunne vere ganske slik. Det var ikkje eit godt opplegg. Og me søkte ikkje Guds rike først! I tillegg blei det brukt svært mykje tid på å planleggje konkurransar og anna opplegg, mens møta var svært dårlege. Til slutt forstod vi det: Slik skal det ikkje være! Vi fann ut at vi må tenke omvendt! Vi må ha betre møter, og vi må ha lengre møter! Situasjonen gjorde at me måtte tenke over kva vi eigentleg ville og sjølvsagt ville vi ha fokus på Jesus. Det var berre så lenge sidan vi hadde vore bevisst det. Me ville formidle noko til dei som kom vi ville gje dei Jesus! Dermed blei det bestemt at ein skulle legge like mykje energi ned i å få møta bra som i å få konkurransane bra. Iallfall skulle ein vere like nøye på at det var bra. No er det inga klaging lenger. Etter å spørje nokon jenter på ein leir kva som var det beste med heile leiren kom svaret fort: Delekveld og bønnevandring har vore det absolutt beste! Vi trur at dette er Gud sitt svar på sitt løfte. Vi trur ikkje det skjer for at vi har vore så flinke, men at Gud lova oss å gje oss alt det andre i tillegg om me søkte han fyrst. Vi turte å prioritere annleis, og vi viste med det vi gjer at dette er viktig for oss. Både ovanfor Gud og ovanfor deltakarane. Mange har fått møte Jesus, og fått tatt i mot han som sin Frelsar. Og deltakarane gjev uttrykk for at dei har det bra på leir, utan å klage over at dei må på møta. 2) Søke Gud i planlegginga Innleiingsvis må eit viktig vers i samanhengen understrekast: Efesarane 2,10: For vi er hans verk, skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar som Gud føreåt har lagt ferdige, så vi skulle ferdast i dei. Det er ikkje slik at vi skal gå og leite etter kva Gud vil for oss. Vi skal heller ikkje prøve å tenke det ut sjølv. Gud har allereie en veg for oss kvar enkelt. På same måte må vi tru at Gud har ein plan for kvart enkelt lag vi er med i. Gud har gode gjerningar klare for oss, han veit korleis laget på best mogleg måte kan fungere. Han har planar for dei som går der, og planar for korleis laget skal leggast opp. Når Gud så tydleg sei at han har planar for laga våre må me ta oss tid til å be han om å vise oss dei. For ein ting er sikkert: Hans planar er uendeleg mykje større og betre enn våre menneskelege tankar! Efesarane 3,20: Han som verkar i oss med all si kraft og kan gjera så mykje meir enn alt det vi bed om og skjønar.

7 Det Gud ynskjer for våre lag, og har planar for i våre lag er ofte så stort at me som menneske ikkje kan kome det av oss sjølv. Vi treng ein Guddommeleg fantasi, eller inspirasjon, og dette får vi oftast når vi vender oss til Gud. Guds planar kan forandre liv, det kan ikkje våre. Difor er me avhengig av å gjere det som Gud vil om arbeidet vårt skal bere frukt. Konkret kva dette vil sei går vi inn på i neste undervisningstime. Ansvarsfordeling Eit siste punkt som kan vere greitt å nemne er ansvarsfordelinga mellom Gud og menneske. 1. Korinterbrev 3,5-9: Hva er vel Apollos? Og hva er Paulus? Tjenere som hjalp dere til tro! Begge gjorde vi det Herren hadde satt oss til. Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Derfor er de ikke noe, verken den som planter, eller den som vanner. Bare Gud er noe, han som gir vekst. Den som planter og den som vanner, er ett, men de skal få lønn hver etter sitt eget arbeid. For vi er Guds medarbeidere, og dere er Guds åkerland, Guds bygning. Det er Jesus som skal bygge opp arbeidet me står i. Sjølv om vi skal be Gud om visdom, skal vi aldri sjølv ta ansvaret for det som skjer i hjarto til menneska. Gud er byggmeister og hovudansvarleg. Det betyr at han skal kalle på dei som kjem på bedehuset, og skape ei tru i desse gjennom at Ordet vert forkynt. Gud er hovudansvarleg, og me er Medarbeidarane hans. Vår oppgåve er å plante og vatne. Utfordringa er at det er mange måtar å gjere dette på, både effektive og ueffektive. Difor må me be Gud hjelpe oss å effektivisere:) Avslutning Som kristne må ein stole på at Guds løfter er sanne. På same måte som me trur at vi er frelst i frå vår synd når me tar i mot Jesus, på same måte skal vi tru at Jesus heldt dei andre løfta han har gjeve oss i Bibelen. Det er ofte lett og sjølvsagt for ein kristen å tru på det første, men vanskelegare å tru på løfta Gud har gitt oss for livet her på jorda, og dei kvardagssituasjonane me kjem opp i. Det er ikkje logisk for vår menneskelege tankegang å gjere det Gud sei, det er berre logisk gjennom Den Heilage Ande si overtyding som vi får når vi tar i mot Jesus. Vi hadde ikkje vore i tvil om å gå på Guds Ord om vi hadde forstått kven Gud eigentleg er. Vår smålige menneskelege tankegang vil ofte ta saken i eigne hender, og så trur me at det er tryggast. Stolar me på Gud i dette skal vi få ALT det andre i tillegg: Vi vil få sjå at menneske tar i mot Jesus og blir frelst! Notat --> Kanskje nokon synes at denne teksten gjentar seg sjølv mange gongar. Utfordringa med dette temaet er at mange tenker med ein gong: Dette har eg høyrt før, dette får eg ikkje til, og så distanserar dei seg frå den som underviser. På grunn av dette har eg valt å bruke litt god tid på å understreke viktigheita av å søke Gud først, og dermed prøvd å belyse det frå ulike vinklar. Kvar enkelt som undervisar må sjølvsagt gjere det på den måten dei sjølv finn det for godt.

8 1 Sitat henta frå boka Bare gi meg Jesus av Anne Graham Lotz, Hermon Forlag, Sitat henta frå boka Bare gi meg Jesus av Anne Graham Lotz, Hermon Forlag, Jan Rettedal: Som en av oss enkle skisser av mannen som forandret verden, Sambåndet Forlag, 2008.

ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring

ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring ABC for Barne- og ungdomsleiarar - Praktisk hjelp til betre planlegging og gjennomføring Innleiing Alle som er, eller har vore, leiar i eit barne- eller ungdomslag veit at det ikkje finns enkle eller lettvinte

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv Kalvåg 09.06.2017 Sola frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine Skrifta sitt vitnemål

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020

Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Strategiplan for Nordhordland Indremisjon 2011-2020 Vi vil DISIPPELGJERE ved å vinne, utruste og sende! Denne strategiplanen er vorten til for at vi saman skal verte inspirerte og utfordra til å gå vidare

Detaljer

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER

LIKNINGAR. N Nynorsk SNAKKE TENKJE SJØLV EI ANNLEIS VERD LESE GRUPPER TENKJE SJØLV SNAKKE LESE GRUPPER JESUS FORTALDE OFTE HISTORIER SOM OVERRASKA FOLK. OPP NED ER EIT SAMTALEOPPLEGG PÅ ÅTTE SAMLINGAR BASERT PÅ LIKNINGAR SOM JESUS FORTALDE. DET KAN BRUKAST MED MANGE ELLER

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Sola GRATIA. frelst av. Nåden åleine

Sola GRATIA. frelst av. Nåden åleine Lindås 17.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av GRATIA Nåden

Detaljer

Metodiske verktøy ved kursleiing

Metodiske verktøy ved kursleiing Metodiske verktøy ved kursleiing Lærings- og Meistringssenter Helse Fonna 30.03.2015 Metodiske verktøy - LMS Helse Fonna 1 Runde Enkel måte å få alle til å delta: Gi ei enkel oppgåve som er mogeleg for

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Samansette tekster og Sjanger og stil

Samansette tekster og Sjanger og stil MAPPEOPPGÅVE 5 Samansette tekster og Sjanger og stil Skreve av Kristiane, Renate, Espen og Marthe Glu 5-10, vår 2011 I denne oppgåva skal me først forklare kva ein samansett tekst er, og kvifor samansette

Detaljer

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV.

BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. BIBELEN SITT TIDSPERSPEKTIV. Hensikten med denne artikkelen er å visa kva Bibelen lærer om kor lenge det er sidan Adam og Eva levde og kva tid me kan forventa Jesu gjenkomst. Dette seier Bibelen: år e.

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden

Ulsteinvik Brødsbrytinga / nattverden Ulsteinvik 03.09.2016 Brødsbrytinga / nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Refleksjon og skriving

Refleksjon og skriving Refleksjon og skriving I denne delen skal vi øve oss på å skrive ein reflekterande tekst om eit av temaa i boka om «Bomulv». Teksten skal presenterast høgt for nokre andre elevar i klassen. 1 Å reflektere

Detaljer

Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Er Jesus den einaste vegen til frelse? 1 Er Jesus den einaste vegen til frelse? Innleiing på opningsseminaret på Misjonsveka, MF, 5. Februar 2008 Munntleg form, Anne Anita Lillebø Takk for invitasjonen! Er Jesus den einaste vegen til frelse?

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015:

PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: PROTOKOLL FRÅ UNGDOMSTINGET BJØRGVIN BISPEDØME, ST JAKOK KYRKJE, BERGEN 17-19 april 2015: UT 01/15: Konstituering og godkjenning Val av dirigentar, referentar og tellekorps Dirigentar: Nora Baartvedt og

Detaljer

Valdres vidaregåande skule

Valdres vidaregåande skule Valdres vidaregåande skule Organiseringa av skriftleg vurdering på vg3 Kvifor prosesskriving? Opplegg for skriveøkter Kvifor hjelpe ein medelev? Døme på elevtekst Kva er ei god framovermelding? KOR MYKJE

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015

Treeiningssøndag. Ståle Aklestad. Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Ståle Aklestad Preike Molde Domkirke 31.05.2015 Treeiningssøndag Det er treeinigssøndag. Og vi skal langt bort. Og djupt ned i jorda. For i Roma, nede i ei av katakombane, som er tidlege, kristne gravplassar,

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

Klepp kommune Tu skule

Klepp kommune Tu skule Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: Eg skal kunne 34 Familien om variasjonar i Eg skal veta om ulike typar familieformer og om familiar. 35 relasjonar og oppgåver i familien 36 37 38 39 40 42 Haust Bruk

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer