Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE"

Transkript

1 Ditt Valg Bolig Først! DRAMMEN KOMMUNE Prosjektplan 2013 Innhold Innledning... 2 Prosjektorgansiering... 2 Styringsgruppe:... 3 Beslutningsteam... 3 Arbeidsleder for Housing First teamet... 3 Prosjektmål... 3 Hovedmål... 3 Målgruppe og prosjektomfang... 4 Prosjektperiode... 4 Resultatoppfølging... 4 Etablering av Housing first team... 5 Økonomi... 6 De tre sentrale elementene i Housing first som metode Brukerens valgfrihet Tjenester Boliger

2 Innledning Boligsosial handlingsplan ( ) ble vedtatt av Bystyret i Drammen i mai Ett av tiltakene i handlingsplanen er å prøve ut Housing First som metode for at bostedsløse skal bo trygt og godt. Kommunen startet planleggingen av tiltaket våren 2012, og ønsker å prosjektorganisere arbeidet. Kommunen har deltatt i flere nettverkssamlinger med andre kommuner, og planlagt prosjektstart er våren Housing first er en tilnærming som baserer seg på rask stabilisering av den bostedsløses boligsituasjon kombinert med individuelt tilpasset recoveryorientert støtte som viktig element. Den individuelle støtten forsøkes å oppnås gjennom blant annet praktisk booppfølging, hjelp til å håndtere kontakt med offentlig myndighet, stabilisering av økonomi, behandlingstilbud etc. Innsatsen skal være helhetsorientert mot den enkeltes konkrete behov. (Kilde: Rambølls rapport; Housing First muligheter og hindringer for implementering i Norge, s.5) Housing First har tre sentrale elementer: 1. Brukerens valgfrihet Customers choise 2. Tjenester 3. Boliger Styringsgruppen for boligsosialt utviklingsprogram har bestemt at prosjektsatsingen med bruk av Housing First metoden skal hete: Ditt valg Bolig Først I det følgende beskrives prosjektorganisering, prosjektmål og planer for resultatoppfølging. På flere av områdene under vil det i tiden frem mot oppstart skje avklaringer og ytterligere detaljering, av bla budsjett, oppfølgingstjenester, og kartleggings-/måleparametere. Deretter redegjøres det for hvordan Drammen kommune i hovedtrekk planlegger Ditt valg Bolig Først - prosjektet med utgangspunkt i de tre sentrale elementene i metoden. Prosjektorgansiering Prosjektet Ditt valg Bolig Først er et delprosjekt i kommunens boligsosiale utviklingsprogram som gjennomføres i samarbeid med Husbanken Sør. For å få tilstrekkelig tid til utprøving og erfaringsinnhenting foreslås det at prosjektarbeidet gjennomføres over en periode på 3 år fra oppstart. Prosjekteier og styringsgruppe er den samme som for som for Boligsosialt utviklingsprogram. Prosjekteier er rådmannen ved Helse- og sosialdirektør.. 2

3 Styringsgruppe: Eva Milde Grunvald, leder av gruppen, helse- og sosialdirektør Paul Røland, leder av Drammen Eiendom KF Bente Moen, virksomhetsleder for Senter for rusforebygging Hege Østvold Vagle, konstituert virksomhetsleder for NAV Drammen Inger Johanne Eide, virksomhetsleder for virksomhet for Psykisk helse John Dutton, leder for Boligtjenesten Kirsten Blindheim, virksomhetsleder for kontor for tjenestetildeling Elisabeth Futsæter Solberg, virksomhetsleder for Introduksjonssenteret Hilde Haslum, Byplansjef Gunnar Sveri, observatør, Husbanken Sør Glenny Jelstad, referent, prosjektleder for boligsosialt utviklingsprogram Styringsgruppen vedtar prosjektplan, og diskuterer fremdrift, utvikling og resultater i Ditt valg Bolig Først prosjektet i styringsgruppemøtene etter oppsatt plan. Beslutningsteam For å få smidighet og effektivitet i nødvendige løpende beslutninger etableres et beslutningsteam som ledes av leder for Boligtjenesten. Øvrige medlemmer i teamet er virksomhetsledere for Psykisk helse og Senter for rusforebygging, NAV leder Drammen og en representant for fagorganisasjonene. Arbeidsleder for Ditt valg Bolig Først -teamet deltar i møtene. Eksempler på saker som bør drøftes i beslutningsteamet kan være: den konkrete rekrutteringen inn i prosjektet, forvaltningsmessige forhold (som vedtaksutforming, organisering av beredskap, sikkerhetsvurderinger for ansatte) etc. Arbeidsleder for Ditt valg Bolig Først - teamet Arbeidslederen har ansvar for å lage detaljert fremdriftsplan for delprosjektet, etablere samarbeidsrutiner mellom samarbeidende instanser som for eksempel Samhandlingsteamet (tidligere FACT team), virksomheter som søker inn deltakere i prosjektet, Fylkesmannen (i forhold til forvaltningsmessige utfordringer) og andre det er relevant å etablere samarbeid med, rapportering til styringsgruppen om resultater og, hvis det er behov for det, foreslå justeringer av prosjektplan og fremdrift for styringsgruppen. Prosjektmål Hovedmål Målet er færre bostedsløse i Drammen. Ditt valg Bolig Først skal prøves ut som en metode for at bostedsløse skal kunne bo trygt og godt (Vedtatt tiltak i Boligsosial handlingsplan). Opplevelsen av å bo trygt og godt er subjektiv. Deltakerne selv skal oppleve at de får den hjelpen de trenger for å klare å bo og de skal selv ikke lenger definerer seg som bostedsløs. 3

4 Brukerens frihet til å velge er en forutsetning i metodeutviklingen. Det betyr at alt arbeid, fra fremskaffelse av bolig til definere behov for tjenester, skal funderes på brukerens valg. Tilbudet i Ditt valg Bolig Først skal gi målgruppen andre muligheter enn det kommunen kan gi i dag: 1. Via prosjektet prøves det ut nye systemer for tjenestekoordinering slik at deltakerne opplever tilgjengelige, umiddelbare og tidsubestemte tjenester ut fra det deltakeren definerer som sitt behov. 2. Via prosjektet profesjonaliseres de ansatte til å kunne bistå deltakere i det å få varige og trygge boforhold, i henhold til deltakerens ønsker og økonomiske muligheter. Målgruppe og prosjektomfang Målgruppen er tjenestemottakere med rus- og psykiatriproblematikk som har behov for helse og sosialfaglige tjenester, booppfølging og praktisk bistand for å kunne bo i egen bolig. Deltakere må ønske oppfølging fra prosjektet og være villig til å inngå avtale om deltakelse Prosjektteamet vil fungere som inntaksteam hvor det i startfasen vil være nødvendig å drøfte rekrutteringen i beslutningsteamet. Det er et mål med 8 10 brukere per team medarbeider, totalt brukere. Teamet selv lager en plan for hvor raskt deltakerne rekrutteres inn, men innen utgangen av 2013 skal det være rekruttert minst 24 deltakere. Prosjektperiode Det planlegges prosjektoppstart i løpet av våren 2013 og prosjektevaluering i annet halvår Resultatoppfølging 1. Bo-stabilitet Hvor mange av de etablerte boforhold som varer ved, vil være en god indikator på hvor vellykket en klarer å være i bosetting. Dette måles/kartlegges pr halvår. I kartleggingen må det også dokumenteres hva som skjer med de som ikke opprettholder boforholdet/ endrer bolig, og eventuelle årsaker til dette. 2. Andre aspekter Det må også rapporteres på målbare indikatorer på en del områder, både hvordan situasjonen har vært forut for bosetting, og hvordan situasjonen er etter hvert halvår. Dette for kartlegging og registrering av endring. 4

5 Eksempler på slike indikatorer kan være: Helse o antall diagnoser, alvorlighet etc? o antall innleggingsdøgn siste halvår/år? Adferd o Telle og kategorisere henvendelser/klager på bråk, uro m.m. Rusmestring, avvenning o Hvor mange har nedgang i fht rus, sjeldnere rusing, andre stoffer, LAR Arbeid o Hvor mange deltar i arbeidstreningstiltak, opplæring/undervisning etc. o Hvor mange er i utdanning? o Hvor mange har arbeid? Økonomi o Hvor mange går fra sosialhjelp til kvalifisering til AAP etc? o Oversikt/kartlegging av gjeld? o Hvor mye ressurser har kommunen anvendt på hver bruker de foregående 3 år? Sosialhjelp, boutgifter m.m. Kriminalitet o Antall/lengden på dommer? Etablering av Ditt valg Bolig Først team Bosettings- og oppfølgingsteamet vil bli sammensatt tverrfaglig. Teamet rekrutteres fra ansatte i virksomhetene: Senter for rusforebygging, Psykisk helse, NAV og Boligtjenesten. Intern rekruttering er ønskelig fordi: 1. Vi vil kunne bruke ansatte med spisskompetanse og bred erfaring som gjør at de vil ha svært relevant, bred og god kunnskap med seg inn i teamet 2. Vi vil kunne legge til rette for erfaringsdeling og spredning fra prosjektarbeidet inn virksomhetenes fagmiljø 3. Vi vil kunne legge til rette for god implementering etter prosjektavslutning ved å unngå å etablere en silo på utsiden av ordinær drift Intern rekruttering vil forutsette at virksomhetene gis mulighet til å erstatte de medarbeiderne som frigis til prosjektarbeidet. Det søkes derfor om kompetansemidler til å finansiere dette frikjøpet. Dersom søknaden om kompetansemidler ikke innvilges må det gjøres ny vurdering av prosjektet. I en forsøksperiode vil arbeidsgiveransvaret for de ulike stillingene være i linjen som i dag. Teamet vil ha en ha en arbeidsleder, ansatt som prosjektmedarbeider i Boligtjenesten. Ved prosjektstart vil team medarbeiderne ha sin fysiske arbeidsplass i egen virksomhet som i dag fordi det per i dag ikke tilgjengelige lokaler som gir mulighet for samlokalisering Det vil være krevende å få forankret felles forståelse av arbeidsmetodikk og et operativt tverrfaglig samarbeid basert på et umiddelbart og tidsubestemt tilbud (definert av deltakeren), når teamet ikke er samlokalisert. Teamet skal derfor lage en plan for hvordan dette skal sikres. Planen skal inneholde kompetanseplan for teamet, synliggjøre formalisering av samarbeidet, 5

6 og beskrive hvordan samhandlingen mellom virksomhetene og teamet skal være i forhold til ressursbruk. Økonomi Lønnsutgifter Arbeidsleder lønnes av prosjektmidler fra Fylkesmannen. Det er forventet finansiering i 2013 og De tre teammedarbeiderne beholder sin lønn fra virksomheten de er ansatt i. Det søkes kompetansemidler av Husbanken til finansiering av frikjøp av disse tre ansatte. Kompetanseutvikling/ teambuilding Teamet vil ha behov for å styrke sin kompetanse på Housing First metodikken. Det bør vurderes om det er mulig å legge til rette for hospitering i Sverige eller Danmark som har erfaringer med bruk av metoden og som bruker den i dag. Det søkes prosjektmidler av Husbanken til finansiering. Driftsutgifter Det vil påløpe driftsutgifter når arbeidet igangsettes; transportkostnader, evt. bostøtte/husleiedekning, mulige kostnader til utbedring/rehabilitering av boliger/inventar, kjøp av tjenester som ikke teamet/ ordinære offentlige tjenester kan dekke. Det søkes prosjektmidler av Husbanken til finansiering av utviklingsarbeidet knyttet til utprøving av ulike virkemidler/tjenester. De tre sentrale elementene i Ditt valg Bolig Først som metode 1. Brukerens valgfrihet Modellen Housing First er basert på at bolig er en grunnleggende rett og at bosted og bistand i bolig er basert på valgfrihet (consumers choice). Tilbud skal vurderes ut fra brukers perspektiver og skal legge til rette for at bruker selv definerer sine behov og målsetninger. Oppfølgingen i bolig bør i størst mulig grad bli gitt av et tverrfaglig team med representanter fra både 1. og 2. linje. Fokus er på skadereduksjon, på en pragmatisk, ambulant og tilgjengelig oppfølging i tråd med en ACT (Assertive Community Treatement) tilnærming. For hver bruker/deltaker må det lages en plan for oppfølging/kontakt, også hvordan dette kan skje utenfor ordinær kontortid. Det er dermed viktig å legge til rette for at teamets medlemmer kan ha en arbeidstid også utover ordinær kontortid. Et viktig element i den videre utviklingen av tjenestene i Drammen kommune, er valgfrihetsaspektet ift bolig og bydel/område. Det er også viktig med en utvidelse av tilgjengelighet på tjenester og større grad av tverrfaglighet i oppfølgingsarbeidet. 6

7 Det snakkes ofte om at det kan være behov for et mindshift hos ansatte for å få en forståelse av hvilke konsekvenser en slik valgfrihet for brukerne har å si i det praktiske arbeidet. Relasjonsbygging og respekt er sentrale stikkord. Mange ansatte praktiserer i dag en arbeidsmetodikk som ivaretar et slikt perspektiv. Ved bruk av Housing First som metode i prosjektet Ditt valg Bolig Først, vil det å videreutvikle og forankre en tverrfaglig felles forståelse av hva valgfrihet for brukeren betyr i praksis, være sentralt i arbeidet. 2. Tjenester Oppfølgingstjenestene i Ditt valg Bolig Først skal bygge på tre hovedprinsipper: Oppfølgingen skal være brukerstyrt Tjenestene skal være umiddelbart tilgjengelige for brukeren og tilgjengelige så lenge brukeren ønsker det Oppfølgingen skal være ambulant og tverrfaglig Brukerstyring defineres vanligvis i ytterste forstand som en situasjon hvor brukere har fullstendig kontroll over både samarbeidsprosessen og alle beslutningene som tas i prosessen. I ambulant brukerstyrt tilnærming angir brukerne kurs og retning, og har kontroll over samarbeidsprosessen selv om de ikke har hatt full kontroll over alle beslutninger i prosessen, for eksempel knyttet til omfanget av økonomiske ytelser. Det er brukeren som veileder sin kontaktperson i prosjekt teamet, og på den måten angir kurs og retning i oppfølgingen. Et viktig prinsipp er at alle de tjenester brukeren mener å ha behov for skal være umiddelbart tilgjengelig. Det vil si at tjenestene ikke skal være avhengig av ledig kapasitet, lang saksbehandlingstid eller liknende. Brukeren skal være trygg på at tjenestene er tilgjengelig så lenge brukeren selv ønsker det. En definisjon på å jobbe ambulant kan være å jobbe der hvor bruker til en hver tid befinner seg. Å være ambulant kan også beskrives som å vandre blant, i betydningen at hjelper vandrer blant dem man yter tjenester til eller for. I en ambulant brukerstyrt tilnærming er det naturlige å jobbe på de områder og de arenaer hvor brukeren ønsker man skal jobbe. Dette handler om både fysisk og kognitiv tilstedeværelse, og evne til å jobbe ambulant både fysisk og kognitivt. De ansatte møter brukerne på den arena brukerne selv ønsker. Dette kan være i hjemmet, på kafé, på kontoret, på fjelltur, i fengsel, i institusjon etc. Å jobbe etter en ambulant tilnærming innebærer også at man har hatt tett samarbeid med andre i brukernes nettverk. Først og fremst knyttet til andre samarbeidspartnere, men også til pårørende. Sammensetningen av oppfølgingsressursene må ivareta tverrfaglighet. Kompetanse fra ulike aspekter i brukernes livssituasjon må ivaretas enten i temaet, eller i nært samarbeid med oppfølgings- og behandlingsressurser utenfor teamet. Teamet vil ha regelmessig og nært samarbeid med det nystartede Samhandlingsteamet. Dette teamet er et samarbeid mellom Vestre Viken helseforetak, Lier og Drammen kommuner. Brukere i målgruppen vil kunne få tjenester fra begge team. 7

8 3. Boliger Et viktig element for en vellykket «Housing first» tilnærming er hvilke boliger som anvendes i prosjektet, og valgfrihet for deltakere i forhold til hvilken bydel de ønsker å bosette seg i. De fleste vil oppleve at en forutsetning for å kunne lykkes med å klare å stabilisere boforholdet er at boligen ligger i ordinære bomiljø, uten for store innslag av andre vanskeligstilte. I Ditt valg Bolig Først bør vi unngå bosetting i kommunale utleieboliger, og i stedet forsøke å få til bosetting i private utleieboliger. Erfaringer med privat leie av bolig kan bla hentes fra Drammen Eiendom, Senter for rusforebygging, NAV og Introduksjonssenteret. Kommunen disponerer ca. 800 ordinære utleieboliger boliger i ulike former for borettslag, sameier etc. Via Boligløftet blir det ervervet flere slike boliger i arbeidet med å øke antall utleieboliger. En del av disse vil også kunne brukes i Ditt valg Bolig Først, og være et supplement til det en eventuelt vil kunne få tilført i innleie/private boliger. Dersom deltakeren selv ønsker en bolig med fast bemanning må valget av bolig begrenses til en av de kommunale boligene som har bemanning. 8

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester

Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Nasjonalt temanettverk for mennesker med psykiske lidelser som har behov for omfattende tjenester Årsrapport 2010 Planer 2011 og 2012 Innledning Høgskolen i Østfold har fått i oppdrag fra NAPHA (Nasjonalt

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den :

Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Alt henger på boligen vi får ikke gjort noe uten den : Sosialfaglige utfordringer blant ungdom (16-23) i Trondheim som har rusvansker og boligbehov. Følgeforskning av SAMUR (Samhandlingstiltak for unge

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer

Hørselshemmede i arbeid

Hørselshemmede i arbeid Rapport utarbeidet for Sosial- og helsedirektoratet Hørselshemmede i arbeid Terskler og forslag til tiltak Øivind Lorentsen Alf Reiar Berge Februar 2006 Hørselshemmede i arbeid Side 1 Sammendrag har gjennomført

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid

døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid døvblitte/sterkt tunghørtblitte og arbeid ARbeidstilbud til døvblitte - sluttrapport Sluttrapport Hanna Louise Bovim Dette er Helse og rehabilitering Helse og Rehabilitering er en stiftelse bestående av

Detaljer

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner?

«Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? «Når det umulige er mulig» Hvordan jobbe kunnskapsbasert og tverrfaglig mot vold i nære relasjoner? Sluttrapport med evaluering «Vold i nære relasjoner - æresrelatert vold», 2007-2010 Et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold

God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold God oppvekst Handlingsprogram 2008 2018 i Vestfold Et felles løft for at barn og unge i Vestfold skal få gode oppvekstvilkår og bli kvalifisert til arbeidslivet. http://fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=49290

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Sjumilssteget Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2012-2016 Vedtatt i kommunestyresak 97/11, 15.12.11 Lenvik kommune Handlingsplan mot vold i nære relasjoner Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune

Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Katja Johannessen Camilla Lied Evelyn Dyb Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Kartlegging av bostedsløse i Bergen kommune Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:6 NIBR-rapport

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder

Rapport overlevert 28.02.2014. Mette Hafstad prosjektleder Rapport overlevert 28.02.2014 Mette Hafstad prosjektleder 1.1 Vedtak I Kommunestyrene 3 1.2 Mål For Delprosjekt Kompetanse 2011 3 2.1 Konkrete oppdrag som skal gjennomføres: 5 2.2 ORGANISERING 8 3.1 KOMPETANSEPLANARBEIDET

Detaljer

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn

Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Åse Bratterud og Kari Emilsen Små barns rett til beskyttelse Utvikling av tiltak for å styrke barnehageansattes kompetanse om vold og overgrep mot små barn Sluttrapport Forebygging 2007/1/0186 Rapport

Detaljer