april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld"

Transkript

1 Sider februar 2011_Layout Side 1 Nr Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg, - kven ho er, kva ho driv med, og kvifor ho kom til Blakset. Gå inn på www. elitekstilbilder.com <http://www. elitekstilbilder.com>, for å sjå meir om kva Eli Johanne har produsert. Eit av kunstverka som Eli Johanne Berg har laga. Friluftsgudsteneste på Bøasetra Skjærtorsdag i fjor. Songarar frå Stryn barnekor deltok. Trusopplæring Trusopplæringsprosjektet i kyrkjelydane går sin gang. Mykje godt arbeid blir drive i dei ulike sokna. Les meir på side 2. Meistermøte Meistermøte Les om ein flott konsert på side 5. Misjonsprosjektet i Mali Kyrkjelydane i Indre Nordfjord har samarbeidsavtale med NMS om Landsbyutvikling i Mali, og Sørsør-misjon i Mali. På side 7 blir du oppdatert på misjonsprosjektet april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2011 Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon Også dette året vil kyrkjelydane vere med på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Les om kva pengane går til på side 4.

2 Sider februar 2011_Layout Side 2 2 Trusopplæring Indre Nordfjord 2010 I 2010 har ein arbeidd vidare med trusopplæring i alle dei 9 sokna i Indre Nordfjord. Målet er å gje alle born og unge frå 0 til 18 år i Indre Nordfjord opplæring til tru. Hovudansvaret for trusopplæringa ligg hos sokneråda og dei frivillige medarbeidarane i kvart sokn. Trusopplæringsutvalet med ein representant frå kvart sokneråd leier arbeidet saman med dei tilsette. Ulike tiltak for dei ulike aldersgruppene Dåpsfasen: informasjonsbrosjyre, dåpssamtale før dåpsgudstenesta. Ulike typar materiell som dåpshelsingar ved 1-, 2- og 3-års-dåpsdag. Mi kyrkjebok til 4-åringane, bok til 6-åringar i Innvik prestegjeld, søndagsskule i fleire bygder, Lys Vaken for 10-åringane med overnatting i kyrkja ein søndag i advent. Utdeling av nytestamente på gudstenesta i den samanheng. På sporet av Jesus for 11-åringane. Miljøkveldar i samband med Ung Messe for tenåringar/ungdom. KRIK-samlingar. MITT-kurs for fjorårskonfirmantar (minikurs for tenåringar om tru), ungdomsklubb i Oppstryn. Frå babysong i Betania hausten 2010 Vi vil særleg nemne tre av satsingsområda: foreldre/sysken frå heile Indre Nordfjord har delteke. Babysong Babysong for heile Indre-Nordfjord har vore eit godt tiltak denne hausten med eit frammøte på gjennomsnittleg 10 born i Betania, 5 born i Solvang 5-10 born i Hornindal. Babyar med foreldre/beste- Ung Messe Tre Ung messe i 2010 med svært godt frammøte på om lag 150 frammøtte kvar gong har inspirert til fleire Ung Messe i Kreative gudstenester med ny liturgi Framhald side 4 Trusopplæring i praksis 4-åringane i Utvik og Innvik vart siste søndag i januar inviterte av sokneråda til felles samling i Innvik kyrkje. Både foreldre og besteforeldre møtte fram saman med borna. Kari Runde viste flanellograf om den barmhjertige samaritan. Etter nokre barnesongar om dåp og bønn fortsette Harald Runde å fortelje om den gamle talarstolen frå 1600-talet. Deretter fortalde Harald om kvifor ein har både grøne og kvite prestekjolar med ulike figurar på. Borna fekk også vite at ein har to altarlys. Det eine skal fortelje oss at Jesus er verdens lys, det andre skal symbolisere kyrkjelyden. Alterbordet skal ein bruke til Bibel og Salmebok. Bedeskammelen framfor alteret brukar presten når han knelar ned og skal be. Alterringen kan m.a. brukast til å be for konfirmantane, fortsette Harald. I døypefonten døyper ein dei små borna og teiknar korset sitt teikn over dei. Ivrige born følgjer med når presten fortel om kyrkja. Tekst og foto: Geir-Ståle Vatnamo

3 Sider februar 2011_Layout Side 3 3 Andakt Eit liv som er verdt å leva v/anna Marie S. Vatnamo Eit liv som er verdt å leva Du har eit liv som er verdt å leva same kor mørkt det ser ut ein kamp som er verd å streva ein kamp du vil vinna til slutt. Om berre du ser den gåva som Herren vil gjeva til deg Gjer du det, så har Skaparen lova å leia deg fram på din veg. (Bjørn Eidsvåg) Kva er det som gjer livet verdt å leve? Det finst sikkert mange ulike svar på det spørsmålet, alt etter kven ein spør. Eg trur at alle menneske er opptekne av at livet skal ha verdi, og korleis. Og menneska prøvar å fylle livet med ting ein trur har verdi. Kanskje svarar ikkje alltid resultatet til forventningane. Mange trur at det å skaffe seg flest muleg ting, gjev livet verdi. Vi bør helst ha det litt finare, litt dyrare og litt flottare enn naboen. Det blir ofte ein evig runddans. Nye motar skapar behov for meir nytt, og slik går karusellen. Men blir vi lukkelegare av det? Det er mange som dagleg kjempar med spørsmålet om kva som gjer livet verdt å leve. Problem med kjensle av meiningsløyse, sjukdom, depresjon, piller, rus. Det kan vere mange ting som gjer at ein har vanskar med å sjå kva som gjer livet verdt å leve. Ein del friluftsfolk har ein filosofi om at eit rikt liv må levast med enkle middel. Når ein skaffar seg meir å bere, blir stega tyngre, vegen meir arbeidssam og blikket meir jordvendt. Når vi veit korleis mange rundt om i verda strevar med fattigdom og naud, har vi sjølvsagt all grunn til å vere takksame for alt vi har av materiell rikdom. Og så veit vi litt om at sjølv om mange i verda er fattige, er dei likevel lukke - legare enn mange i rike vesten. Det er godt å oppleve rikdomen i å få vere friske, ha familie og venner rundt seg, ha nokon å vere glad i, og som er glad i oss. Likevel, er dette alt som gjer livet verdt å leve? Om berre du ser den gåva, som Herren vil gjeva til deg Vi er sette inn i ein æveleg samanheng. Det er ikkje tilfeldig at nettopp du lever her på jorda. Du har vore i Guds tankar frå æva av. Gud har ein plan med ditt liv. Og m.a. fordi vi ofte gjer det som ikkje var i Guds plan, så sende Gud sin eigen Son, for vår skuld, for at vi skal ha eit liv som er verdt å leve. For at vi skal sleppe å rusle rundt her på jorda eit kort liv, og berre spørje etter meininga med livet. For at vi skal sleppe å berre kave og streve for å fylle livet med fleire og fleire ting. For at vi skal få sleppe å kjenne på meiningsløysa. Den gåva er Kristus åleine Han er overalt der du fer. Dine hender treng ikkje ver reine, Han elskar deg slik som du er. Så lat ikkje skatten få liggja, den venaste skatten på jord. Du treng ikkje trygla og tigga, du får han på Herren sitt ord. (Bjørn Eidsvåg, same songen v. 2) Alterringens Herre Ein alterring er ein halv sving av ein større sirkelring. På denne halve vegen kan du gå sjølv her kan du motta nattverdens oblat og Jesu blod i beger av sølv. På den andre halve usynlege vegen, møter Gud deg! på denne vegen vil Gud åleine bera børa di. Han vil bera deg fram til den himmelske perlemorstrand Og då er ringen slutta. Då får eg om halsen eit ekte perlemorkjede, som ikkje er halvt, men heilt! Her i denne verda ser ein berre stykkevis og delt, Livet her på jord er eigentleg eit lite fragment av ein halv alterring. Heime hos Gud, skal eg få lesa det klårt på eit stort pergament: Velkomen du er heime no! Geir-Ståle Vatnamo

4 Sider februar 2011_Layout Side 4 4 No er livet betre. Då mamma fekk lån til å starte ei grønsaksbu, fekk Yohana (14) eit heilt nytt liv. Yohana (14) er i si eiga verd medan han traskar ved sida av mor si. Det er tidleg om morgonen, og han er trøtt. Dei skal gå langt for å hente grønsaker til bua på torget. Eg hjelper mamma med jobben morgon og kveld. Det er ei glede. Ho gir meg skulepengar, slik at eg kan få utdanning, fortel Yohana. Han bur saman med mor si og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år sidan vart mora med i ei VI- COBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp. Då vart livet betre. No har vi råd til mat, klede og skule, fortel den unge guten. Skaper forandring VICOBA (Village Community Banks) er spare- og lånegrupper der medlemmene sparer små beløp kvar månad. Pengane blir samla i ein pott, og medlemmene får høve til å ta opp smålån for å investere i inntektsgivande arbeid og ei betre framtid. Vi starta arbeidet med VICOBA i I dag er det over tusen registrerte VICOBA-grupper, fortel Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgjevar i Tanzania. Det er medlemene sjølve som eig "banken". Rentene på låna som blir tekne opp, kjem alle eigarane til gode. Slik går overskotet frå prosjektet tilbake til lokalsamfunna. Kirkens Nødhjelp støttar VICOBA-gruppene med opplæring i tillegg til bankboksar og anna materiell. Eg blir stadig imponert av menneske Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON april Over éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon søkjelyset på økonomisk rettferd. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det er kyrkjelydar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Pengane som blir samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen direkte ved å Nytte kontonummer Ringje givartelefon (200 kroner) Sende ein sms til 2090 (100 kroner) Tekst: Kirkens Nødhjelp som før ikkje har hatt ressursar til å gjere noko ut av livet sitt, men som no reiser seg på VICOBA-møta og fortel den eine suksesshistoria etter den andre: om at dei kan halde barna i skulen, om at dei har skapt seg eit levebrød, og at dei tener pengar, fortel Walalaze. Viktige forsamlingar I Tanzania er kyrkja ein naturleg stad å møtast for å ta tak i utfordringar i kvardagslivet. Mange som har vorte med i ei VICOBA-gruppe har høyrt om arbeidet gjennom den lokale forsamlinga si, og mange VICOBA-grupper har òg møta sine i kyrkja, sjølv om VICOBA er eit prosjekt på tvers av religionar. VICOBA gir menneske styrke til å tenkje gjennom kva dei treng, og korleis dei kan få tak i det. Ansvaret blir lagt i hendene deira, men vi kan gi dei kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eige liv. Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner voner, seier Walalaze. Salatblad og utdanning Yohana og mora er framme hos bonden der dei skal hente grønsakene. Den unge guten har draumane klare for framtida: Ettersom mor mi er med i VICOBA, kan eg studere, viss eg jobbar hardt for det. Eg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli meir rettferdig. Demokrati er viktig. Eg vil vere med å gjere Tanzania til ein god stad å leve for mange. I dag er det salatblad som skal berast tilbake til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bere. Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god. Trusopplæring Indre Nordfjord Framhald frå side 2 der ungdomar deltek med song, musikk,skriftlesing, lystenning, drama m.m. er til stor inspirasjon. Målsettinga for Ung Messe er at det skal vere eit tilbod for alle ungdomar i Stryn og Hornindal kommune på tvers av soknegrensene og at ein skal ha Ung Messe i ulike kyrkjer. Konfirmanttida Konfirmantopplegget for alle konfirmantane i heile Indre Nordfjord er inne i eit godt spor. Undervisninga fylgjer eit eige hefte: Følg meg! Konfirmanthefte for nordfjordingar der innhald og utforming er laga av Jo Edvardsen og Kjetil Netland. Konfirmantane vel sjølve før konfirmant - året tek til om dei vil delta på konfirmantspeiding ute i gapahuken v. Stryn skisenter på kveldstid eller konfirmantundervisning etter skuletid inne i Betania, Solvang eller på kyrkjelydsstova i Hornindal. Konfirmantforeldra er aktive med ulike oppgåver utover i heile konfirmantåret. Dagsturen til Nordfjord folkehøgskule, nattcup i idrettshallen i Deknepollen, felles konfirmanttreff for Indre Nordfjord og aksjonen for Kirkens Nødhjelp er populære tiltak i konfirmanttida. Økonomi Hausten 2010 sende alle sokna søknadar til trusopplæringsutvalet med ynskjer om innkjøp av ulikt undervisningsmateriell, musikkutsyr, inventar og anna til bruk i sokna i trusopplæringsarbeidet. Ynskja vart innfridde og no voner vi at desse innkjøpa er til inspirasjon i trusopplæringarbeidet. Tekst: Rut Solveig Nydal Netland (utdrag av årsmeldinga for Nedstryn sokn). Foto: Tore Bøe

5 Sider februar 2011_Layout Side 5 5 Kyrkjeklokka Bladet blir sendt til alle husstandar i Stryn og Hornindal kommunar. Web: Redaktør for dette nummeret er: Anna Marie Skogli Vatnamo, Forretningsførar/abonnement: John Selmer Skiftesvik, 6788 Olden, tlf Bankgiro Bankgiro Kontingenten er frivilleg. Vi takkar for betaling og støtte. Kontortider, telefon, epost Måndag er sokneprestane sin fridag. Dåpskluten Dei siste åra har vi brukt ein dåpsklut med ei brodert due på. Dåpsbarnet får han som gåve. Den kan brukast som serviett under staken med dåpslyset. Nokre let dåpsdatoen verte ein minnedag der lyset vert teke fram og kveikt. Nokre har truleg brodert namnet og datoen på kluten. Dåpsklutane er brodert av kvinner som jobbar i systova til Fanja i Antsirabe på Madagaskar. Fanja broderier produserer også anna handarbeid som er blitt godt motteke blant norske Madagaskar-turistar og misjonsvener. For ei tid sidan var Fanja på Noregsbesøk. I Vesterålen i Langenes kyrkje deltok ho på gudsteneste. Ho fekk sjå dåpskluten i bruk. Vesle Marie vart døypt, og Fanja hadde på forhand brodert namnet og datoen. Dette vart spesielt fint for jenta og familien hennar. Kluten og lyset bør brukast. Korleis er opp til heimane. Dåpsdagen, dåpsdatoen, pinse og konfirmasjon er aktuelle dagar. Lukke til! Tekst: Oddny Torheim Foto: Geir-Ståle Vatnamo INNVIK prestekontor Tlf Mobil Sokneprest Harald Runde Kontortid: Tysdag, onsdag og fredag kl Privat STRYN prestekontor Tlf Mobil Sokneprest Kjetil Netland Privat Kyrkjelydspedagog Sigrun Reinhardtsen Tlf Mobil Leiar for trusopplæring Rut Solveig Netland Tlf Mobil HORNINDAL prestekontor I sokneprest Mari Saltkjel sitt permisjonsfråver vil tenestene blir fordelte slik: - Ved henv. om dåp og vigsle, attestar, spm. om konfirmasjon ol. ring kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg tlf / Kontortid måndag og torsdag Ved behov for kontakt med prest på dagtid: ring fung. prost Sigurd Vengen på tlf , og etter kl. 17 og i helgane: Beredskapstlf. for prest: KYRKJEVERJER Stryn kommune Svein Rønne Tlf Mobil Hornindal kommune Anne Lødemel Honningsvåg Tlf Privat tlf Mobil Måndag 8-15, torsdag 9-13 Meistermøte i Nedstryn F.v. Iver Kleive, Sigmund Groven og Sondre Bratland MARS: EKTEPARHELG Arr: Familiefokus i Ungdom i Oppdrag. Judith og Ingvar Torvik. Påmelding til Betsy og Per Arne Tøsse tlf , e-post: APRIL: ISRAELSMISJONEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMØTE Talar: Olav Lende, marknadsansvarleg. Song: LaJoMa. Påmelding til Henry Nygård, tlf / , e-post: APRIL: PÅSKE V/FJORD OG FJELL Talar: Kåre Vølstad. Song: Astrid og Kåre Vølstad. Start: Onsdag kl , slutt 2. påskedag etter lunsj. Ein kan delta på heile eller deler av opplegget. Det var ei stor oppleving å vere blant dei ca 150 frammøtte som fekk del i konserten med Sondre Bratland (vokal), Sigmund Groven (munnspel) og Iver Kleive (orgel/piano) i Nedstryn kyrkje torsdag 27. januar. Alle tre er meisterar på sitt område og konsertprogrammet var variert og viste spennvidda til dei dyktige musikarane. Små verbale innslag innimellom var med og gje bakgrunn og perspektiv på musikken. Gledeleg med fullsett kyrkje og positive tilbakemeldingar frå publikum! Rikskonsertane stod som arrangør og lokalt var dette eit samarbeid mellom soknerådet og kulturkontoret i Stryn kommune. Tekst: Tore Bøe. Foto: Privat Arrangement på Innvik fjordhotell Misjonsheimen våren APRIL: MISJONSHEIMSBASAREN Laurdag kl : Andakt, song, basar JUNI: SI-REISER Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser, eller tlf JUNI-4. JULI: BIBELFERIE V/FJORDEN Talar: Martha Irene Eriksrød. Song: Hagaviktrioen. For info, prisar og påmelding, ta kontakt på telefon e-post:

6 Sider februar 2011_Layout Side 6 6 Av Jon Ytrehorn Tankar langs vegen... Det var under ei 20 års jubileumsmarkering for freden i Ein motstandsmann under krigen var invitert til ein fellestime for alle studentane ved lærar - skulen der eg gjekk. Han hadde fått ein hard medfart under krigen, var blitt fengsla og torturert. Men han bar ikkje hat til tyskarane. Derimot var han oppteken av at borna måtte få hjelp til å forstå kor umissande verdiar fred og fridom var. Han avslutta slik: De som no blir lærarar: Legg vekt på å leve slik at borna ser på dykk med tillit! TILLIT er eit nøkkelord i mellommenneskelege relasjonar. Utan tillit og tryggleik blir nettverket rundt menneska veikt og sårbart. Det gjeld i relasjonen barn - vaksne. Det gjeld vaksne imellom. Tillit er ikkje noko vi kan bestemme andre til å ha. Tillit er noko som veks fram der menneske opplever å bli møtte med omsorg, varme og trygge rammer. Det er vondt og kan vere øydeleggjande for born å oppleve at dei ikkje kan stole på vaksne rundt seg. NYLEG KOM meldinga om at ein tidlegare programdirektør i Radio Norge har oppretta ein nettstad med teneste der gifte og sambuande kan søkje eit sidesprang. Gjør livet levende ha en affære! er slagordet på den nye nettstaden som altså har satsa på trenden dating. Nettstadredaktøren fortel at det er ein stor marknad for dette blant gifte og sambuande. Han ser høvet til å tene store pengar personar har alt registrert seg, av desse er meir enn 70% ute etter forhold av en eller annen type. At dette er å opne ein veg for utruskap er redaktøren uvedkomande. Folk må få bestemme over sine eigne liv: Jeg vil helst ikke ta stilling til hva medlemmene gjør er kommentaren hans i eit avisintervju! ER EG MIN BRORS vaktar? spurde Kain Når utruskap blir idyllisert då Herren stilte han til ansvar for drapet på broren Abel. Vi møter ekkoet av Kain i svaret frå nettredaktøren. Når sjansen er der til å tene pengar blir moralske spørsmål stempla som upassande eller uaktuelle. For når der er fedre eller mødre som ynskjer å gjere eit sidesprang så er det heilt ok å vise dei til rikeleg utval av grønare gras på andre sida av gjerdet! Programleiaren av TV-programmet Trekant før jul avviste kritiske spørsmål med Vi ser konturane av forsøk på ei allmenn akseptering av utruskap same argumentasjon: Vi er opptatt av å vise teknikker. Moralske sider ved ungdommers samliv ligger utenfor konseptet for vårt program! UTRUSKAP i parforhold er ikkje av ny dato. Lenge har underhaldningsindustrien - kulørt presse og etermedia stått for ei nærmast paranoid fokusering av partnarbyte, kombinert med forførande idyllisering. No ser vi eit nytt steg: Ei organisering og kommersialisering av utruskap i det offentlege rom, slik det no skjer i nettverda. Vi ser konturane av forsøk på ei allmenn akseptering av utruskap. Det er viktig å tenkje over korleis vi best kan møte dette. Men først må det seiast: Å innleie eit forhold bak ryggen på eigen ektemake er synd! Bibelen kallar utruskap synd. Det gjeld både i samliv i ekteskapet og i det økonomiske livet. VEGEN Å GÅ er ikkje forbod mot slike nettstader. Dei som søkjer utruskap vil lett finne utvegar om dei ikkje har nettet som vegvisar. Det blir også heilt feil å dømme foreldre som har funne å måtte gå frå kvarandre. Grunnane til eit oppbrot kan vere så mange, og kven er så rein at han kan kaste den første steinen? Men i lys både av bibelsk menneskesyn og allmenn erfaring er det grunn til å halde fram dei alvorlege konsekvensane utruskap kan ha for dei som blir ramma. Det gjeld livskvaliteten til den i parforholdet som opplever seg svikta og ført bak lyset. Og det gjeld ikkje minst livskvaliteten for borna. Vi veit litt om kor alvorleg det er for eit barn å misse ein av foreldra på grunn av utruskap. Det er Sorga der ingen kondolerer! Men kvifor er det slik idyllisering i underhaldningskulturen av spennande utruskap, medan det livsvarige trufaste samlivet i ekteskap og familie får ein dåm av noko stilleståande, uinteressant og kjedeleg? DET GJEV HÅP når ungdom seier at dei drøymer om eit stabilt samliv, med truskap og trygge rammer for samlivet og for borna dei håpar å få. Dei fortener støtte frå foreldre og vaksensamfunn. Eg har ein draum: Foreldre som ope og tillitsfullt kan samtale med sine tenåringar om rikdomen i eit samliv der det er truskap. Vaksne som kan kommunisere til ungdom at det livslange ekteskapet er verdt å satse på. Som er opne om påkjenningar og prøvingar som alltid vil kome i eit parforhold. Men som og held fram at ein vil vekse og modnast som menneske ved å kjempe seg gjennom slike. Ein står rikare att etterpå. DÅ MEISTEREN vart spurd av læresveinane om kven som var den største i himmelriket tok han eit barn og sette midt mellom dei. (Matt 18, 1-4). Det fortel noko om barnet sin plass i Jesu hjarte. Skulle ikkje barnet få ein brei plass også i våre hjarte? La oss reise ein motkultur mot dei krefter som villa eller utilsikta - ofrar barnet på egoismen og mammon sitt alter! Teksten mange brudepar vel: Kle dykk difor i inderleg medkjensle og ver gode, audmjuke og tolmodige så de ber over med kvarandre og tilgjev kvarandre om den eine har noko å klaga den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk skal de og tilgje kvarandre. Og over alt dette: Kled dykk i kjærleik, det bandet som bind saman og gjer fullkomen. Paulus i Kolossarbrevet 3,12b 14. Bedrift satsar på samlivskurs for sine tilsette! Ei bedrift på Sør-Vestlandet kom i fokus då styre og leiing vedtok å sponse kvar tilsett med eit gratis samlivskurs til ein verdi av 3000 kroner. Tanken var denne: Å investere i samlivskurs ville gje arbeidarane hjelp både til eit betre parforhold og til å bli betre foreldre. Noko som igjen ville gje positive ringverknader i form av trivsel og betre arbeidsmiljø. Fabrikkleiinga seier dei allereie har merka positive ringverknader! Ei utradisjonell og spennande satsing!

7 Sider februar 2011_Layout Side 7 7 Diakonale tiltak og kamp mot omskjæring av kvinner Mali Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til diakonale prosjekt i lokalsamfunnet - og til kamp mot praksisen med å omskjære kvinner i Mali. Resultatet av 4-5 års kamp mot omskjæring i Fatoma, Kounari og Bassiri er at ingen unge jenter omskjæres i dette området i dag! Prosjektet Diakomale tiltak inkludert kamp mot omskjæring viderefører denne kampen samtidig som prosjektet omfatter både leseopplæring for voksne, utdanningsstipend for ungdom og andre små, men nyttige utviklingstiltak i et land med stor fattigdom. Kampen mot kvinnelig omskjæring i kommunene Fatoma, Kounari og Bassiri rett nord for Sévaré i Mali har vært så vellykket at det har slått gjenlyd over hele landet. Krumtappen i arbeidet, helsepedagogen Oumarou Maiga, har fått tilbud om godt betalte jobber i andre utviklingsorganisasjoner, men han står på sin post. Jeg hører til i Fatoma, sier han, og fortsetter sitt glødende engasjement, - uten annen lønn enn litt kostpenger og dekte utgifter til transport når han er ute på oppdrag! Prosjektet fortsetter å finansiere transportutgifter og kostpenger til de møtene som gjennomføres for å vedlikeholde det man har oppnådd. For å sikre at ingen faller tilbake til den gamle praksisen, må Over: Kvinner i Mali Under: Fulani-buplass man holde både engasjementet og kunnskapen om omskjæringens skadevirkninger ved like gjennom regelmessige møter i de tre kommunene. I tillegg finansierer prosjektet små, men viktige, tiltak i det området hvor NMS samarbeidsorganisasjon i Mali arbeider. Lokalkunnskapen i organisasjonen er stor. Derfor når man langt med små midler. Etter søknad tildeles midler til f.eks en skole som trenger stoler, støtte til utgivelse av helseinformasjon på fulani, utdanningsstipend til ungdom og lignende. Opplæring er dessuten et viktig anliggende i prosjektet. Det er utdannet og ansatt omreisende alfabetisører som gir leseopplæring på fulani til voksne på landsbygda. Videre finansierer prosjektet både radioprogrammer om helse og annen helseopplysning i ulike fora, bl.a ved den årlige korttidsbibelskolen. Tekst og foto: NMS Den gode Hyrdingen Dette må eg sende til mamma, sa Paula frå Mexico. Ho var i haust med på sauesanking mellom Kårstad- og Lyslostøylen. Då ho såg saueflokken på rad og rekkje saman med eigaren, minte det henne om orda i Bibelen der Jesus seier: "Eg er den gode Hyrdingen, eg kjenner mine, og mine kjenner meg." Trur dette var ei fin helsing for mamma å få i Mexico, og også ei helsing til oss alle. Tekst: Edith Kårstad Foto: Paula Robles Nettel

8 Sider februar 2011_Layout Side 8 8 Korleis kom du til Blakset? Eg traff ein kjekk mann, Vemund Øiestad, eg flytta hit og vi gifta oss i fjor haust. Vi har vore gjennom sorg begge to før vi traff kvarandre, og kjenner på ei stor glede av å få møte kjærleiken på nytt. Har du noko utdanning innan tekstilfaget? Nei, eg har gått nokre kurs i lappeteknikk og eit i nålefilting, elles har eg lært meg det meste sjølv. Eg lærte meg lappeteknikk i Eg gjekk på kurs og har sidan utvikla meg med forskjellege teknikkar. Bileta er laga ved å sy saman mange ulike stoff, applikasjon og quilting, fortel Eli. Dermed kan eg skape dei motiva eg er ute etter. Eg jobbar mykje med fargar. Tekstilbileta til Eli Johanne er tydeleg prega av bibelske motiv. På eit av dei ser ein ei stengd dør, samtidig som Gud også opnar eit vindauge. Dette kan vere eit symbol på at sjølv om du kjenner at dører i livet vert stengde eller draumar går i knas, kan Gud opne nye vindauge i staden for, som kan verte enda betre for deg enn det du kunne ha håpa på. Gud har ein plan med liva våre. Gud er framtidsretta. Det er Gud som er drivkrafta i livet og kunsten min, fortset Eli. Eg er ikkje så flink med ord. Dermed blir tekstilbilda min måte å forkynne på. Eg ber mykje, og når eg ber, opnar Gud nye dimensjonar for meg. På den måten hentar eg inspirasjon til bileta mine. Er det alltid planlagt på førehand korleis eit bilete kjem til å sjå ut? Nei, oftast får eg ein idè. Eg ber som regel når eg startar på eit nytt bilete. Så startar eg med komposisjonen, og så blir det til etter kvart som eg jobbar. Somme tider legg eg det til sides ei tid, og så kjem eg på noko meir eg vil ha inn i biletet før det er ferdig. Eg ber om at dei bileta eg lagar skal bli til Guds ære, og at dei kan få bety noko for nokon. Korleis får du inspirasjon til kunsten din? Eg får inspirasjon til bileta mine gjennom bibelvers, dikt, livet med sine mange skiftingar, og anna. Eg får idear, ser for meg eit tema, kan få ide til eit bilde av ein følelse, stemning eller noko eg les, for eksempel eit dikt, eit bibelvers, songar, salmar, ei andakt, eit bilete/foto. Eg brukar ofte bibelvers som betyr mykje for meg personleg. Tekstilkunstnaren Det å kunne kvile øynene på et bilde med et budskap som treffer meg, er med på å gjøre troa mi sterkere og å holde rett fokus. Guds ord får en sterkere betydning. Lagar du på bestilling? Det gjer eg sjeldan. Men det hender at eg får eit større oppdrag. Det er elles ikkje lett å lage noko som andre ser for seg i sitt indre Og eg lagar aldri to like produkt. Må du ha det stilt rundt deg når du jobbar, eller? Eg spelar mykje musikk medan eg jobbar, gjerne lovsongar eller salmar. Men eg kan også høyre lydbøker og radio. Elles er det slik at i dei periodane eg jobbar, lever eg litt i mi eiga verd. Eg blir så oppslukt av det eg held på med. Då må eg liksom få fred til å gjere meg ferdig. Du brukar mange friske fargar i bileta dine? Eg er glad i sterke fargar. Og eg er svært glad i å framstille bodskapen min så ekte og levande som det let seg gjere. På eit av motiva dine ser ein tydeleg at den som ber tunge byrder kan kome til Gud og på Øiestad i Blakset Eli Johanne Berg kjem opprinneleg frå Odda, men har budd mange år i Førde. Ho er utdanna psykiatrisk sjukepleiar. Dei siste åra har ho vore mest heimearbeidande, og har produsert mykje tekstilarbeid. Ho var med og starta opp, og jobba i Kirkens SOS i Førde (krisetelefon). Ho har i mange år vore med i komité for Mariahelg på Alværa (NMS), og hadde m.a. salsutstilling på NMS si generalforsamling i Bergen i legge dei av, strekke armane mot Kristus og motta nåden! Ja, seier Eli, nåden er viktig for meg. Det er godt og fantastisk å leve i Guds nåde og så bli brukt av Han gjennom kunsten min. Kva er det særleg du ønskjer å formidle? Eg ønskjer å formidle nåden, gleda og håpet i den kristne bodskapen, men også kontrastane mellom sorg og glede, håp og håpløyse, lyse og mørke dagar i livet. Det er alltid eit håp der ein plass, som ein ikkje må misse. Eli seier: eg ønskjer å formidle: Noe av Guds uendelige kjærlighet til oss mennesker Hans omsorg for oss Tryggheten i det å være i Herrens hender Hvordan jeg kan oppleve hans nærhet når jeg har det vondt når livet føles vanskelig eller meningsløst når jeg har det bra og livet er godt ved veivalg i livet når jeg tviler når jeg venter på bønnesvar lovprisning og bønn hyllest til livet når jeg trenger å holde rett fokus Julekrybber Strikkedamer Er det spesielle symbol du er opptatt av i kunsten din? Dei fleste bileta har ein Kristusfigur, som ofte står i ei lys-kjegle. Elles er korset med på

9 Sider februar 2011_Layout Side 9 9 Lukka dør ope vindauge Herren er min hyrde Eli Johanne Berg dei fleste bileta, og nesten alle har minst eit hjerte. Mennesket i Guds hand betyr mykje for meg. I periodar lagar eg mykje englar, spesielt i nålefilt. Eli lagar også naturbilete, t.d. frå Jotunheimen, eller fantasilandskap. Ho viser oss to bilete som ho har laga ut frå fotografi/teikning. Kunstnaren lagar også figurar som ser svært levande ut. Ein av dei kan ein trygt kalle mor og barn eller Maria og Josef med Jesusbarnet. Her er materialet rein ull. Då brukar ho ei spesial-nål og tovar ulla saman til eit ferdig produkt. Dette kallast nåle-filting. Det flotte med alle desse produkta som no vert laga i Blakset, er at dei kan kjøpast. Ein kan og be Eli kome på arrangement og stille ut kunsten sin. Men aller helst vil ho stille ut kunstverka sine sånn at fleire kan få sjå dei. Det går også an å avtale tid og ta ein tur heim til ho for å sjå. Kven kjøper kunsten din? Kyrkja i Førde har kjøpt eit av bileta. Dette er eit temabilete med kyrkjeåret sine liturgiske fargar og symbolikk. Dessutan har ho laga eit større alterteppe til Alværa Misjonssenter i Lavik i Høyanger kommune. Dale kyrkjekontor og Førde Bedehus er også mellom dei som har kjøpt bilete. Nokre kjøper fleire bilete og henger saman i ein serie. Elles er bileta fine til presangar, eller dei kan kjøpast av privatfolk til å henge i stova. Eli har mange flotte bilete til sals. Ho kan også spørjast om å halde kurs i t.d. nålefilting. Som barn skreiv ein ofte i minnebøkene: Mi adresse er som før: Opp ei trapp og inn ei dør. No skriv ein heller: Kjære lesar: Hos Eli vil du på heimesida sjå at Gud har opna både ei dør og eit vindu Lukke til! Tekst og foto: Geir-Ståle Vatnamo Åpenbaring En frelser er født

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33

Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Da psbrosjyre ver nov 2007 1 21-01-08 15:03:33 Jesus var svært moderne! Den gong tenkte folk flest at barna ikkje var verdfulle. Mange foreldre kjenner at Jesus gjorde det einaste rette. For han såg barna

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD

ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD ÅRSMELDING FOR VANGSNES SOKNERÅD 2014 Årsmelding for Vangsnes Sokneråd 2014. Medlemar: Oddveig Kristine Fimreite ( leiar) Gro Heimdal ( nestleiar og trusopplæring) Leif Audun Sætre ( medlem i fellesrådet)

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme

Vigsling av misjonær. Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja. Orientering. 1 Salme ORDNING FOR Vigsling av misjonær Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som misjonær i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel.

VIGSEL. 3. Handlinga skjer i kyrkja eller ein annan gudstenestestad som etter avgjerd av biskopen kan brukast til vigsel. VIGSEL Allmenne føresegner 1. Ekteskap vert inngått ved at kvinne og mann offentleg, i nærvere av vitne og for godkjend (borgarleg eller kyrkjeleg) styremakt, gjev løfte til kvarandre om at dei vil leva

Detaljer

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje

el møtt til L = Liturg ML = Medliturg K = Kyrkjelyd Salmenumra heng på veggen Tingnes kirke Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke Ulnes kyrkje Tingnes kirke el møtt til Strand kirke Skrautvål kyrkje Aurdal kirke I Gudstenesta kjem vi saman for å søkja Gud. Gud tener oss, og vi blir rusta til teneste for kvarandre. Gud vil ha fellesskap med oss.

Detaljer

Strategidokument Varhaug Misjonshus

Strategidokument Varhaug Misjonshus Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2016-2018 v0.2.docx2 under arbeid Side 1 Strategidokument Varhaug Misjonshus 2015-2018 Innhald 1. Om Varhaug Misjonshus...

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Plan for undervisning

Plan for undervisning Side 2 av 12 Vi er ansvarlege for konfirmasjonstida på Osterøy vil gjerne gje deg ynskjer å vera konfirmant, og dykk konfirmantforeldre/ -føresette informasjon om konfirmantopplegget vårt. Konfirmasjon

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Ordning for dåp i hovudgudstenesta Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.2/15 Omsetjing til nynorsk av NFGs framlegg til revidert Ordning for dåp i hovudgudstenesta, vedteke i møtet 18.juni 2015 Ordning for dåp i hovudgudstenesta

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen.

Gud, vi er komne inn i ditt heilage hus for å ta imot det du vil gje oss. Lat no opp hjarta våre, så vi kan fornyast i trua på deg. Amen. ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 4. Forenkla gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat

Detaljer

Forord Ein dag stod eg i stova til ein professor. Han drog fleire tjukke bøker ut av dei velfylte bokhyllene sine og viste meg svære avhandlingar; mange tettskrivne, innhaldsmetta, gjennomtenkte, djuptpløyande

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

Strategidokument 2016-2018

Strategidokument 2016-2018 Strategidokument 2016-2018 Årsmøtet Varhaug Misjonshus 2015 12. Mars 2015 www.varhaug-misjonshus.no 1. Om Varhaug Misjonshus Varhaug Misjonshus er eit flott anlegg midt i Varhaug sentrum. Misjonshuset

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 3. Forenkla gudsteneste med nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss

Detaljer

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell

I dag er starten på resten av K15. www.t-dagen.no. Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen. - dagen. trus pplæringsdagen i Fjell K15 I dag er starten på resten av livet www.t-dagen.no Ei helsing til deg på konfirmasjonsdagen trus pplæringsdagen i Fjell Eg trur på Gud Fader... Velkomen heim! Innimellom kan foreldre vere ei utfordring!

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord

Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Velkomen til minifolkehøgskule i Nordfjord Kjære foreldre, føresette, søsken og vener! I 8 månader har de fått rapport etter rapport frå Nordfjordeleven dykkar. Om flotte fjelltoppar. Store bølgjer. Hav

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

OK, seier Hilde og låser.

OK, seier Hilde og låser. 4 Tor Arne, Mie og Markus skal i symjehallen medan Hilde og eg er på kunstutstillinga. Hilde stressar med å sjå etter at dei har fått alt med seg. Eg står og ventar. Eg merkar eg er utolmodig, eg kan ikkje

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!!

Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad. Lyngmo-Glytten22. årgang GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Lyngmo-Glytten 22. årgang August 2013 Medlemsblad GLYTTEN SOMMAR PÅ LYNGMO, OG SNART ER DET TID FOR HAUSTLEIR!! Side 1 Helsing frå Lyngmo Det er siste tysdag i august og strålande sol ute. Hafslovatnet

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje

Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Utviklingsplan 2015-2017 for Ørsta frikyrkje Visjon: Å gjere Jesus synleg I perioden 2015-2017 skal visjonen synleggjerast gjennom fire utvalde satsingar. Gudstenester, offerdagar, misjonsmesse og andre

Detaljer

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn

Regnet sit som glanspapir på hender og føter Vinden ser det eg ikkje ser Han som smiler under vindauget. Eg rissar ikkje namn Dans meg Lat meg sjå deg utan andlet, lat meg gå med deg i skogen utan klede. Vis meg dit du aldri før har vore, sei meg det du aldri før har tenkt. Våg meg utan sko og utan pust. Dans meg dit du vil Hudsong

Detaljer

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis

Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Innsamlingsakjsonen 24. mars kva, kvar, når og korleis Resten av konfirmantåret Samtalegudsteneste Konfirmasjonen og fotografering Spørsmål Leiren Først LYSLITTURGI Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen

Detaljer

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap

Forbønn for borgarleg inngått ekteskap ORDNING FOR Forbønn for borgarleg inngått ekteskap Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja I løpet av handlinga kan ein gje rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved enkelte

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

Informasjon til elevane

Informasjon til elevane Informasjon til elevane Skulen din er vald ut til å vere med i undersøkinga RESPEKT. Elevar ved fleire skular deltek i undersøkinga, som vert gjennomført av Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN

Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo-Glytten 23. årgang - Januar 2014 Medlemsblad GLYTTEN Lyngmo - Glytten 23. årgang Januar 2014 Helsing frå Lyngmo Når du mottek Lyngmoglytten denne gangen er det travelt arbeid i gang på kjøkkenet

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22

Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Den heilage dåpen Matt 3:13-17, Markus 1:9-11, Luk 3:21-22 Bakgrunn I dåpen vert ein, ved vatn og Den Heilage Ande fullt og heilt innlemma i kyrkja samfunnet av dei heilage. Sjølve ritualet dreg både fortid

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no

post@efremforlag.no / www.efremforlag.no tidebøn Efrem Forlag 2009 Rune Richardsen Boka er laga i samarbeid med Svein Arne Myhren (omsetjing) etter mønster av Peter Halldorfs og Per Åkerlunds Tidegärd, Artos 2007. Med løyve. Bibeltekstane er

Detaljer

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning).

Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). Liturg: I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande (krossteikning). A: Så seier Herren: Det folk som ferdast i mørkret, skal sjå eit stort ljos. Over dei som bur i skuggelandet skal ljoset stråla

Detaljer

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015

BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 BYGGEKLOSSEN OPEN BARNEHAGE, hausten 2015 Vi kan tilby: * Frå 13 oktober: Ope kvar tysdag, onsdag og torsdag, frå Kl 10 14. * Fri leik * Formingsaktivitetar * Lunsj med kaffi, te, mjølk og frukt. * Spleiselunsj

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar.

Til framstellinga kan ein knyta lystenning eller andre enkle symbolhandlingar. Bøner til gudstenestene i konfirmasjonstida Kyrkjerådet har i februar 2002 i samsvar med reglane for liturgisaker vedteke nye bøner for gudstenestene i konfirmasjonstida som liturgisk forsøkssak. 1. GUDSTENESTE

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter.

Her er Monica, Stian, Kenneth, Tor Andrè og Matias dei vaskar poteter. RAPPORT FRÅ STRANDEBARM SKULE TYSDAG 18/10-05 Gruppa vart delt i 3. Det me skulle gjera i dag var: gjera klar grønsaker til marknad, stell i fjøset og steike pannekaker på stormkjøkken. Poteter og gulrøter

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

Brannsår, rus eller friheit?

Brannsår, rus eller friheit? Brannsår, rus eller friheit? Eg la hendene bak ryggen og kneip meg sjølv i armen. Eg hadde førebudd meg på dette. Førebudd meg for den vonde heksa. Ho sat der, i sofaen, rusa. Alt var gitt opp, og no var

Detaljer

Jesus taler om sin død

Jesus taler om sin død Den rare loven i Guds Rike Teksten: Johannes 12.20 36 Jesus taler om sin død 20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden.21 De gikk til Filip, som var fra Betsaida i Galilea,

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK NYNORSK 1 Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan de lime

Detaljer

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja

VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja VI DELER Trusopplæring i Den norske kyrkja Vi deler tru og undring Vi deler kristne tradisjonar og verdiar Vi deler opplevingar og fellesskap Vi deler håp og kjærleik 2 Gjennom eit år skjer det om lag

Detaljer

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull.

04.04.2015. 2. Mos.25:23-30, 3.Mos. 24:5-9 Av akasietre. Kledd med gull. Berestenger Fat, skåler, kanner og beger av gull. Vi kan lese om offer gjennom heile Bibelen. Både Kain og Abel, Noah, Abraham, Isak, Jakob osv. bar fram offer. Seinare vart det gitt særskilte ordningar knytta til ofringa ved heialgdomen / tabernakelet.

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid.

Preike Molde Domkirke 4. s i advent Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Preike Molde Domkirke 4. s i advent 2015 Josef Det er 4. søndag i advent. Alle lysa våre brenn no. Det er snart jul. Maria er høggravid. Denne søndagen har nettopp vore Maria sin søndag. Vi brukar å høyre

Detaljer