april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10. 12. april. Trusopplæring. Meistermøte. Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld"

Transkript

1 Sider februar 2011_Layout Side 1 Nr Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 75. årgang Tekstilkunstnaren i Blakset På midt-sidene kan du lese om Eli Johanne Berg, - kven ho er, kva ho driv med, og kvifor ho kom til Blakset. Gå inn på www. elitekstilbilder.com <http://www. elitekstilbilder.com>, for å sjå meir om kva Eli Johanne har produsert. Eit av kunstverka som Eli Johanne Berg har laga. Friluftsgudsteneste på Bøasetra Skjærtorsdag i fjor. Songarar frå Stryn barnekor deltok. Trusopplæring Trusopplæringsprosjektet i kyrkjelydane går sin gang. Mykje godt arbeid blir drive i dei ulike sokna. Les meir på side 2. Meistermøte Meistermøte Les om ein flott konsert på side 5. Misjonsprosjektet i Mali Kyrkjelydane i Indre Nordfjord har samarbeidsavtale med NMS om Landsbyutvikling i Mali, og Sørsør-misjon i Mali. På side 7 blir du oppdatert på misjonsprosjektet april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2011 Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon Også dette året vil kyrkjelydane vere med på Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Les om kva pengane går til på side 4.

2 Sider februar 2011_Layout Side 2 2 Trusopplæring Indre Nordfjord 2010 I 2010 har ein arbeidd vidare med trusopplæring i alle dei 9 sokna i Indre Nordfjord. Målet er å gje alle born og unge frå 0 til 18 år i Indre Nordfjord opplæring til tru. Hovudansvaret for trusopplæringa ligg hos sokneråda og dei frivillige medarbeidarane i kvart sokn. Trusopplæringsutvalet med ein representant frå kvart sokneråd leier arbeidet saman med dei tilsette. Ulike tiltak for dei ulike aldersgruppene Dåpsfasen: informasjonsbrosjyre, dåpssamtale før dåpsgudstenesta. Ulike typar materiell som dåpshelsingar ved 1-, 2- og 3-års-dåpsdag. Mi kyrkjebok til 4-åringane, bok til 6-åringar i Innvik prestegjeld, søndagsskule i fleire bygder, Lys Vaken for 10-åringane med overnatting i kyrkja ein søndag i advent. Utdeling av nytestamente på gudstenesta i den samanheng. På sporet av Jesus for 11-åringane. Miljøkveldar i samband med Ung Messe for tenåringar/ungdom. KRIK-samlingar. MITT-kurs for fjorårskonfirmantar (minikurs for tenåringar om tru), ungdomsklubb i Oppstryn. Frå babysong i Betania hausten 2010 Vi vil særleg nemne tre av satsingsområda: foreldre/sysken frå heile Indre Nordfjord har delteke. Babysong Babysong for heile Indre-Nordfjord har vore eit godt tiltak denne hausten med eit frammøte på gjennomsnittleg 10 born i Betania, 5 born i Solvang 5-10 born i Hornindal. Babyar med foreldre/beste- Ung Messe Tre Ung messe i 2010 med svært godt frammøte på om lag 150 frammøtte kvar gong har inspirert til fleire Ung Messe i Kreative gudstenester med ny liturgi Framhald side 4 Trusopplæring i praksis 4-åringane i Utvik og Innvik vart siste søndag i januar inviterte av sokneråda til felles samling i Innvik kyrkje. Både foreldre og besteforeldre møtte fram saman med borna. Kari Runde viste flanellograf om den barmhjertige samaritan. Etter nokre barnesongar om dåp og bønn fortsette Harald Runde å fortelje om den gamle talarstolen frå 1600-talet. Deretter fortalde Harald om kvifor ein har både grøne og kvite prestekjolar med ulike figurar på. Borna fekk også vite at ein har to altarlys. Det eine skal fortelje oss at Jesus er verdens lys, det andre skal symbolisere kyrkjelyden. Alterbordet skal ein bruke til Bibel og Salmebok. Bedeskammelen framfor alteret brukar presten når han knelar ned og skal be. Alterringen kan m.a. brukast til å be for konfirmantane, fortsette Harald. I døypefonten døyper ein dei små borna og teiknar korset sitt teikn over dei. Ivrige born følgjer med når presten fortel om kyrkja. Tekst og foto: Geir-Ståle Vatnamo

3 Sider februar 2011_Layout Side 3 3 Andakt Eit liv som er verdt å leva v/anna Marie S. Vatnamo Eit liv som er verdt å leva Du har eit liv som er verdt å leva same kor mørkt det ser ut ein kamp som er verd å streva ein kamp du vil vinna til slutt. Om berre du ser den gåva som Herren vil gjeva til deg Gjer du det, så har Skaparen lova å leia deg fram på din veg. (Bjørn Eidsvåg) Kva er det som gjer livet verdt å leve? Det finst sikkert mange ulike svar på det spørsmålet, alt etter kven ein spør. Eg trur at alle menneske er opptekne av at livet skal ha verdi, og korleis. Og menneska prøvar å fylle livet med ting ein trur har verdi. Kanskje svarar ikkje alltid resultatet til forventningane. Mange trur at det å skaffe seg flest muleg ting, gjev livet verdi. Vi bør helst ha det litt finare, litt dyrare og litt flottare enn naboen. Det blir ofte ein evig runddans. Nye motar skapar behov for meir nytt, og slik går karusellen. Men blir vi lukkelegare av det? Det er mange som dagleg kjempar med spørsmålet om kva som gjer livet verdt å leve. Problem med kjensle av meiningsløyse, sjukdom, depresjon, piller, rus. Det kan vere mange ting som gjer at ein har vanskar med å sjå kva som gjer livet verdt å leve. Ein del friluftsfolk har ein filosofi om at eit rikt liv må levast med enkle middel. Når ein skaffar seg meir å bere, blir stega tyngre, vegen meir arbeidssam og blikket meir jordvendt. Når vi veit korleis mange rundt om i verda strevar med fattigdom og naud, har vi sjølvsagt all grunn til å vere takksame for alt vi har av materiell rikdom. Og så veit vi litt om at sjølv om mange i verda er fattige, er dei likevel lukke - legare enn mange i rike vesten. Det er godt å oppleve rikdomen i å få vere friske, ha familie og venner rundt seg, ha nokon å vere glad i, og som er glad i oss. Likevel, er dette alt som gjer livet verdt å leve? Om berre du ser den gåva, som Herren vil gjeva til deg Vi er sette inn i ein æveleg samanheng. Det er ikkje tilfeldig at nettopp du lever her på jorda. Du har vore i Guds tankar frå æva av. Gud har ein plan med ditt liv. Og m.a. fordi vi ofte gjer det som ikkje var i Guds plan, så sende Gud sin eigen Son, for vår skuld, for at vi skal ha eit liv som er verdt å leve. For at vi skal sleppe å rusle rundt her på jorda eit kort liv, og berre spørje etter meininga med livet. For at vi skal sleppe å berre kave og streve for å fylle livet med fleire og fleire ting. For at vi skal få sleppe å kjenne på meiningsløysa. Den gåva er Kristus åleine Han er overalt der du fer. Dine hender treng ikkje ver reine, Han elskar deg slik som du er. Så lat ikkje skatten få liggja, den venaste skatten på jord. Du treng ikkje trygla og tigga, du får han på Herren sitt ord. (Bjørn Eidsvåg, same songen v. 2) Alterringens Herre Ein alterring er ein halv sving av ein større sirkelring. På denne halve vegen kan du gå sjølv her kan du motta nattverdens oblat og Jesu blod i beger av sølv. På den andre halve usynlege vegen, møter Gud deg! på denne vegen vil Gud åleine bera børa di. Han vil bera deg fram til den himmelske perlemorstrand Og då er ringen slutta. Då får eg om halsen eit ekte perlemorkjede, som ikkje er halvt, men heilt! Her i denne verda ser ein berre stykkevis og delt, Livet her på jord er eigentleg eit lite fragment av ein halv alterring. Heime hos Gud, skal eg få lesa det klårt på eit stort pergament: Velkomen du er heime no! Geir-Ståle Vatnamo

4 Sider februar 2011_Layout Side 4 4 No er livet betre. Då mamma fekk lån til å starte ei grønsaksbu, fekk Yohana (14) eit heilt nytt liv. Yohana (14) er i si eiga verd medan han traskar ved sida av mor si. Det er tidleg om morgonen, og han er trøtt. Dei skal gå langt for å hente grønsaker til bua på torget. Eg hjelper mamma med jobben morgon og kveld. Det er ei glede. Ho gir meg skulepengar, slik at eg kan få utdanning, fortel Yohana. Han bur saman med mor si og tre søsken i landsbyen Chunya i Tanzania. For to år sidan vart mora med i ei VI- COBA-gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp. Då vart livet betre. No har vi råd til mat, klede og skule, fortel den unge guten. Skaper forandring VICOBA (Village Community Banks) er spare- og lånegrupper der medlemmene sparer små beløp kvar månad. Pengane blir samla i ein pott, og medlemmene får høve til å ta opp smålån for å investere i inntektsgivande arbeid og ei betre framtid. Vi starta arbeidet med VICOBA i I dag er det over tusen registrerte VICOBA-grupper, fortel Godfrey Walalaze, Kirkens Nødhjelps programrådgjevar i Tanzania. Det er medlemene sjølve som eig "banken". Rentene på låna som blir tekne opp, kjem alle eigarane til gode. Slik går overskotet frå prosjektet tilbake til lokalsamfunna. Kirkens Nødhjelp støttar VICOBA-gruppene med opplæring i tillegg til bankboksar og anna materiell. Eg blir stadig imponert av menneske Kirkens Nødhjelps fasteaksjon april KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON april Over éin milliard menneske lever i ekstrem fattigdom. Urettferd tek menneskeliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps fasteaksjon søkjelyset på økonomisk rettferd. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det er kyrkjelydar landet rundt som står for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Pengane som blir samla inn, går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile verda. Støtt aksjonen direkte ved å Nytte kontonummer Ringje givartelefon (200 kroner) Sende ein sms til 2090 (100 kroner) Tekst: Kirkens Nødhjelp som før ikkje har hatt ressursar til å gjere noko ut av livet sitt, men som no reiser seg på VICOBA-møta og fortel den eine suksesshistoria etter den andre: om at dei kan halde barna i skulen, om at dei har skapt seg eit levebrød, og at dei tener pengar, fortel Walalaze. Viktige forsamlingar I Tanzania er kyrkja ein naturleg stad å møtast for å ta tak i utfordringar i kvardagslivet. Mange som har vorte med i ei VICOBA-gruppe har høyrt om arbeidet gjennom den lokale forsamlinga si, og mange VICOBA-grupper har òg møta sine i kyrkja, sjølv om VICOBA er eit prosjekt på tvers av religionar. VICOBA gir menneske styrke til å tenkje gjennom kva dei treng, og korleis dei kan få tak i det. Ansvaret blir lagt i hendene deira, men vi kan gi dei kunnskap og støtte til å stå opp for sitt eige liv. Vi opplever at VICOBA-gruppene tenner voner, seier Walalaze. Salatblad og utdanning Yohana og mora er framme hos bonden der dei skal hente grønsakene. Den unge guten har draumane klare for framtida: Ettersom mor mi er med i VICOBA, kan eg studere, viss eg jobbar hardt for det. Eg har lyst til å bli politi. Eller jobbe for at landet skal bli meir rettferdig. Demokrati er viktig. Eg vil vere med å gjere Tanzania til ein god stad å leve for mange. I dag er det salatblad som skal berast tilbake til torget. Flaks! Stort volum, men lett å bere. Yohana smiler og myser mot sola. Denne dagen skal bli god. Trusopplæring Indre Nordfjord Framhald frå side 2 der ungdomar deltek med song, musikk,skriftlesing, lystenning, drama m.m. er til stor inspirasjon. Målsettinga for Ung Messe er at det skal vere eit tilbod for alle ungdomar i Stryn og Hornindal kommune på tvers av soknegrensene og at ein skal ha Ung Messe i ulike kyrkjer. Konfirmanttida Konfirmantopplegget for alle konfirmantane i heile Indre Nordfjord er inne i eit godt spor. Undervisninga fylgjer eit eige hefte: Følg meg! Konfirmanthefte for nordfjordingar der innhald og utforming er laga av Jo Edvardsen og Kjetil Netland. Konfirmantane vel sjølve før konfirmant - året tek til om dei vil delta på konfirmantspeiding ute i gapahuken v. Stryn skisenter på kveldstid eller konfirmantundervisning etter skuletid inne i Betania, Solvang eller på kyrkjelydsstova i Hornindal. Konfirmantforeldra er aktive med ulike oppgåver utover i heile konfirmantåret. Dagsturen til Nordfjord folkehøgskule, nattcup i idrettshallen i Deknepollen, felles konfirmanttreff for Indre Nordfjord og aksjonen for Kirkens Nødhjelp er populære tiltak i konfirmanttida. Økonomi Hausten 2010 sende alle sokna søknadar til trusopplæringsutvalet med ynskjer om innkjøp av ulikt undervisningsmateriell, musikkutsyr, inventar og anna til bruk i sokna i trusopplæringsarbeidet. Ynskja vart innfridde og no voner vi at desse innkjøpa er til inspirasjon i trusopplæringarbeidet. Tekst: Rut Solveig Nydal Netland (utdrag av årsmeldinga for Nedstryn sokn). Foto: Tore Bøe

5 Sider februar 2011_Layout Side 5 5 Kyrkjeklokka Bladet blir sendt til alle husstandar i Stryn og Hornindal kommunar. Web: Redaktør for dette nummeret er: Anna Marie Skogli Vatnamo, Forretningsførar/abonnement: John Selmer Skiftesvik, 6788 Olden, tlf Bankgiro Bankgiro Kontingenten er frivilleg. Vi takkar for betaling og støtte. Kontortider, telefon, epost Måndag er sokneprestane sin fridag. Dåpskluten Dei siste åra har vi brukt ein dåpsklut med ei brodert due på. Dåpsbarnet får han som gåve. Den kan brukast som serviett under staken med dåpslyset. Nokre let dåpsdatoen verte ein minnedag der lyset vert teke fram og kveikt. Nokre har truleg brodert namnet og datoen på kluten. Dåpsklutane er brodert av kvinner som jobbar i systova til Fanja i Antsirabe på Madagaskar. Fanja broderier produserer også anna handarbeid som er blitt godt motteke blant norske Madagaskar-turistar og misjonsvener. For ei tid sidan var Fanja på Noregsbesøk. I Vesterålen i Langenes kyrkje deltok ho på gudsteneste. Ho fekk sjå dåpskluten i bruk. Vesle Marie vart døypt, og Fanja hadde på forhand brodert namnet og datoen. Dette vart spesielt fint for jenta og familien hennar. Kluten og lyset bør brukast. Korleis er opp til heimane. Dåpsdagen, dåpsdatoen, pinse og konfirmasjon er aktuelle dagar. Lukke til! Tekst: Oddny Torheim Foto: Geir-Ståle Vatnamo INNVIK prestekontor Tlf Mobil Sokneprest Harald Runde Kontortid: Tysdag, onsdag og fredag kl Privat STRYN prestekontor Tlf Mobil Sokneprest Kjetil Netland Privat Kyrkjelydspedagog Sigrun Reinhardtsen Tlf Mobil Leiar for trusopplæring Rut Solveig Netland Tlf Mobil HORNINDAL prestekontor I sokneprest Mari Saltkjel sitt permisjonsfråver vil tenestene blir fordelte slik: - Ved henv. om dåp og vigsle, attestar, spm. om konfirmasjon ol. ring kyrkjeverje Anne Lødemel Honningsvåg tlf / Kontortid måndag og torsdag Ved behov for kontakt med prest på dagtid: ring fung. prost Sigurd Vengen på tlf , og etter kl. 17 og i helgane: Beredskapstlf. for prest: KYRKJEVERJER Stryn kommune Svein Rønne Tlf Mobil Hornindal kommune Anne Lødemel Honningsvåg Tlf Privat tlf Mobil Måndag 8-15, torsdag 9-13 Meistermøte i Nedstryn F.v. Iver Kleive, Sigmund Groven og Sondre Bratland MARS: EKTEPARHELG Arr: Familiefokus i Ungdom i Oppdrag. Judith og Ingvar Torvik. Påmelding til Betsy og Per Arne Tøsse tlf , e-post: APRIL: ISRAELSMISJONEN I SOGN OG FJORDANE ÅRSMØTE Talar: Olav Lende, marknadsansvarleg. Song: LaJoMa. Påmelding til Henry Nygård, tlf / , e-post: APRIL: PÅSKE V/FJORD OG FJELL Talar: Kåre Vølstad. Song: Astrid og Kåre Vølstad. Start: Onsdag kl , slutt 2. påskedag etter lunsj. Ein kan delta på heile eller deler av opplegget. Det var ei stor oppleving å vere blant dei ca 150 frammøtte som fekk del i konserten med Sondre Bratland (vokal), Sigmund Groven (munnspel) og Iver Kleive (orgel/piano) i Nedstryn kyrkje torsdag 27. januar. Alle tre er meisterar på sitt område og konsertprogrammet var variert og viste spennvidda til dei dyktige musikarane. Små verbale innslag innimellom var med og gje bakgrunn og perspektiv på musikken. Gledeleg med fullsett kyrkje og positive tilbakemeldingar frå publikum! Rikskonsertane stod som arrangør og lokalt var dette eit samarbeid mellom soknerådet og kulturkontoret i Stryn kommune. Tekst: Tore Bøe. Foto: Privat Arrangement på Innvik fjordhotell Misjonsheimen våren APRIL: MISJONSHEIMSBASAREN Laurdag kl : Andakt, song, basar JUNI: SI-REISER Pinsetur til Innvik. Påmelding til SI-reiser, eller tlf JUNI-4. JULI: BIBELFERIE V/FJORDEN Talar: Martha Irene Eriksrød. Song: Hagaviktrioen. For info, prisar og påmelding, ta kontakt på telefon e-post:

6 Sider februar 2011_Layout Side 6 6 Av Jon Ytrehorn Tankar langs vegen... Det var under ei 20 års jubileumsmarkering for freden i Ein motstandsmann under krigen var invitert til ein fellestime for alle studentane ved lærar - skulen der eg gjekk. Han hadde fått ein hard medfart under krigen, var blitt fengsla og torturert. Men han bar ikkje hat til tyskarane. Derimot var han oppteken av at borna måtte få hjelp til å forstå kor umissande verdiar fred og fridom var. Han avslutta slik: De som no blir lærarar: Legg vekt på å leve slik at borna ser på dykk med tillit! TILLIT er eit nøkkelord i mellommenneskelege relasjonar. Utan tillit og tryggleik blir nettverket rundt menneska veikt og sårbart. Det gjeld i relasjonen barn - vaksne. Det gjeld vaksne imellom. Tillit er ikkje noko vi kan bestemme andre til å ha. Tillit er noko som veks fram der menneske opplever å bli møtte med omsorg, varme og trygge rammer. Det er vondt og kan vere øydeleggjande for born å oppleve at dei ikkje kan stole på vaksne rundt seg. NYLEG KOM meldinga om at ein tidlegare programdirektør i Radio Norge har oppretta ein nettstad med teneste der gifte og sambuande kan søkje eit sidesprang. Gjør livet levende ha en affære! er slagordet på den nye nettstaden som altså har satsa på trenden dating. Nettstadredaktøren fortel at det er ein stor marknad for dette blant gifte og sambuande. Han ser høvet til å tene store pengar personar har alt registrert seg, av desse er meir enn 70% ute etter forhold av en eller annen type. At dette er å opne ein veg for utruskap er redaktøren uvedkomande. Folk må få bestemme over sine eigne liv: Jeg vil helst ikke ta stilling til hva medlemmene gjør er kommentaren hans i eit avisintervju! ER EG MIN BRORS vaktar? spurde Kain Når utruskap blir idyllisert då Herren stilte han til ansvar for drapet på broren Abel. Vi møter ekkoet av Kain i svaret frå nettredaktøren. Når sjansen er der til å tene pengar blir moralske spørsmål stempla som upassande eller uaktuelle. For når der er fedre eller mødre som ynskjer å gjere eit sidesprang så er det heilt ok å vise dei til rikeleg utval av grønare gras på andre sida av gjerdet! Programleiaren av TV-programmet Trekant før jul avviste kritiske spørsmål med Vi ser konturane av forsøk på ei allmenn akseptering av utruskap same argumentasjon: Vi er opptatt av å vise teknikker. Moralske sider ved ungdommers samliv ligger utenfor konseptet for vårt program! UTRUSKAP i parforhold er ikkje av ny dato. Lenge har underhaldningsindustrien - kulørt presse og etermedia stått for ei nærmast paranoid fokusering av partnarbyte, kombinert med forførande idyllisering. No ser vi eit nytt steg: Ei organisering og kommersialisering av utruskap i det offentlege rom, slik det no skjer i nettverda. Vi ser konturane av forsøk på ei allmenn akseptering av utruskap. Det er viktig å tenkje over korleis vi best kan møte dette. Men først må det seiast: Å innleie eit forhold bak ryggen på eigen ektemake er synd! Bibelen kallar utruskap synd. Det gjeld både i samliv i ekteskapet og i det økonomiske livet. VEGEN Å GÅ er ikkje forbod mot slike nettstader. Dei som søkjer utruskap vil lett finne utvegar om dei ikkje har nettet som vegvisar. Det blir også heilt feil å dømme foreldre som har funne å måtte gå frå kvarandre. Grunnane til eit oppbrot kan vere så mange, og kven er så rein at han kan kaste den første steinen? Men i lys både av bibelsk menneskesyn og allmenn erfaring er det grunn til å halde fram dei alvorlege konsekvensane utruskap kan ha for dei som blir ramma. Det gjeld livskvaliteten til den i parforholdet som opplever seg svikta og ført bak lyset. Og det gjeld ikkje minst livskvaliteten for borna. Vi veit litt om kor alvorleg det er for eit barn å misse ein av foreldra på grunn av utruskap. Det er Sorga der ingen kondolerer! Men kvifor er det slik idyllisering i underhaldningskulturen av spennande utruskap, medan det livsvarige trufaste samlivet i ekteskap og familie får ein dåm av noko stilleståande, uinteressant og kjedeleg? DET GJEV HÅP når ungdom seier at dei drøymer om eit stabilt samliv, med truskap og trygge rammer for samlivet og for borna dei håpar å få. Dei fortener støtte frå foreldre og vaksensamfunn. Eg har ein draum: Foreldre som ope og tillitsfullt kan samtale med sine tenåringar om rikdomen i eit samliv der det er truskap. Vaksne som kan kommunisere til ungdom at det livslange ekteskapet er verdt å satse på. Som er opne om påkjenningar og prøvingar som alltid vil kome i eit parforhold. Men som og held fram at ein vil vekse og modnast som menneske ved å kjempe seg gjennom slike. Ein står rikare att etterpå. DÅ MEISTEREN vart spurd av læresveinane om kven som var den største i himmelriket tok han eit barn og sette midt mellom dei. (Matt 18, 1-4). Det fortel noko om barnet sin plass i Jesu hjarte. Skulle ikkje barnet få ein brei plass også i våre hjarte? La oss reise ein motkultur mot dei krefter som villa eller utilsikta - ofrar barnet på egoismen og mammon sitt alter! Teksten mange brudepar vel: Kle dykk difor i inderleg medkjensle og ver gode, audmjuke og tolmodige så de ber over med kvarandre og tilgjev kvarandre om den eine har noko å klaga den andre for. Som Herren har tilgjeve dykk skal de og tilgje kvarandre. Og over alt dette: Kled dykk i kjærleik, det bandet som bind saman og gjer fullkomen. Paulus i Kolossarbrevet 3,12b 14. Bedrift satsar på samlivskurs for sine tilsette! Ei bedrift på Sør-Vestlandet kom i fokus då styre og leiing vedtok å sponse kvar tilsett med eit gratis samlivskurs til ein verdi av 3000 kroner. Tanken var denne: Å investere i samlivskurs ville gje arbeidarane hjelp både til eit betre parforhold og til å bli betre foreldre. Noko som igjen ville gje positive ringverknader i form av trivsel og betre arbeidsmiljø. Fabrikkleiinga seier dei allereie har merka positive ringverknader! Ei utradisjonell og spennande satsing!

7 Sider februar 2011_Layout Side 7 7 Diakonale tiltak og kamp mot omskjæring av kvinner Mali Ved å støtte dette prosjektet bidrar du til diakonale prosjekt i lokalsamfunnet - og til kamp mot praksisen med å omskjære kvinner i Mali. Resultatet av 4-5 års kamp mot omskjæring i Fatoma, Kounari og Bassiri er at ingen unge jenter omskjæres i dette området i dag! Prosjektet Diakomale tiltak inkludert kamp mot omskjæring viderefører denne kampen samtidig som prosjektet omfatter både leseopplæring for voksne, utdanningsstipend for ungdom og andre små, men nyttige utviklingstiltak i et land med stor fattigdom. Kampen mot kvinnelig omskjæring i kommunene Fatoma, Kounari og Bassiri rett nord for Sévaré i Mali har vært så vellykket at det har slått gjenlyd over hele landet. Krumtappen i arbeidet, helsepedagogen Oumarou Maiga, har fått tilbud om godt betalte jobber i andre utviklingsorganisasjoner, men han står på sin post. Jeg hører til i Fatoma, sier han, og fortsetter sitt glødende engasjement, - uten annen lønn enn litt kostpenger og dekte utgifter til transport når han er ute på oppdrag! Prosjektet fortsetter å finansiere transportutgifter og kostpenger til de møtene som gjennomføres for å vedlikeholde det man har oppnådd. For å sikre at ingen faller tilbake til den gamle praksisen, må Over: Kvinner i Mali Under: Fulani-buplass man holde både engasjementet og kunnskapen om omskjæringens skadevirkninger ved like gjennom regelmessige møter i de tre kommunene. I tillegg finansierer prosjektet små, men viktige, tiltak i det området hvor NMS samarbeidsorganisasjon i Mali arbeider. Lokalkunnskapen i organisasjonen er stor. Derfor når man langt med små midler. Etter søknad tildeles midler til f.eks en skole som trenger stoler, støtte til utgivelse av helseinformasjon på fulani, utdanningsstipend til ungdom og lignende. Opplæring er dessuten et viktig anliggende i prosjektet. Det er utdannet og ansatt omreisende alfabetisører som gir leseopplæring på fulani til voksne på landsbygda. Videre finansierer prosjektet både radioprogrammer om helse og annen helseopplysning i ulike fora, bl.a ved den årlige korttidsbibelskolen. Tekst og foto: NMS Den gode Hyrdingen Dette må eg sende til mamma, sa Paula frå Mexico. Ho var i haust med på sauesanking mellom Kårstad- og Lyslostøylen. Då ho såg saueflokken på rad og rekkje saman med eigaren, minte det henne om orda i Bibelen der Jesus seier: "Eg er den gode Hyrdingen, eg kjenner mine, og mine kjenner meg." Trur dette var ei fin helsing for mamma å få i Mexico, og også ei helsing til oss alle. Tekst: Edith Kårstad Foto: Paula Robles Nettel

8 Sider februar 2011_Layout Side 8 8 Korleis kom du til Blakset? Eg traff ein kjekk mann, Vemund Øiestad, eg flytta hit og vi gifta oss i fjor haust. Vi har vore gjennom sorg begge to før vi traff kvarandre, og kjenner på ei stor glede av å få møte kjærleiken på nytt. Har du noko utdanning innan tekstilfaget? Nei, eg har gått nokre kurs i lappeteknikk og eit i nålefilting, elles har eg lært meg det meste sjølv. Eg lærte meg lappeteknikk i Eg gjekk på kurs og har sidan utvikla meg med forskjellege teknikkar. Bileta er laga ved å sy saman mange ulike stoff, applikasjon og quilting, fortel Eli. Dermed kan eg skape dei motiva eg er ute etter. Eg jobbar mykje med fargar. Tekstilbileta til Eli Johanne er tydeleg prega av bibelske motiv. På eit av dei ser ein ei stengd dør, samtidig som Gud også opnar eit vindauge. Dette kan vere eit symbol på at sjølv om du kjenner at dører i livet vert stengde eller draumar går i knas, kan Gud opne nye vindauge i staden for, som kan verte enda betre for deg enn det du kunne ha håpa på. Gud har ein plan med liva våre. Gud er framtidsretta. Det er Gud som er drivkrafta i livet og kunsten min, fortset Eli. Eg er ikkje så flink med ord. Dermed blir tekstilbilda min måte å forkynne på. Eg ber mykje, og når eg ber, opnar Gud nye dimensjonar for meg. På den måten hentar eg inspirasjon til bileta mine. Er det alltid planlagt på førehand korleis eit bilete kjem til å sjå ut? Nei, oftast får eg ein idè. Eg ber som regel når eg startar på eit nytt bilete. Så startar eg med komposisjonen, og så blir det til etter kvart som eg jobbar. Somme tider legg eg det til sides ei tid, og så kjem eg på noko meir eg vil ha inn i biletet før det er ferdig. Eg ber om at dei bileta eg lagar skal bli til Guds ære, og at dei kan få bety noko for nokon. Korleis får du inspirasjon til kunsten din? Eg får inspirasjon til bileta mine gjennom bibelvers, dikt, livet med sine mange skiftingar, og anna. Eg får idear, ser for meg eit tema, kan få ide til eit bilde av ein følelse, stemning eller noko eg les, for eksempel eit dikt, eit bibelvers, songar, salmar, ei andakt, eit bilete/foto. Eg brukar ofte bibelvers som betyr mykje for meg personleg. Tekstilkunstnaren Det å kunne kvile øynene på et bilde med et budskap som treffer meg, er med på å gjøre troa mi sterkere og å holde rett fokus. Guds ord får en sterkere betydning. Lagar du på bestilling? Det gjer eg sjeldan. Men det hender at eg får eit større oppdrag. Det er elles ikkje lett å lage noko som andre ser for seg i sitt indre Og eg lagar aldri to like produkt. Må du ha det stilt rundt deg når du jobbar, eller? Eg spelar mykje musikk medan eg jobbar, gjerne lovsongar eller salmar. Men eg kan også høyre lydbøker og radio. Elles er det slik at i dei periodane eg jobbar, lever eg litt i mi eiga verd. Eg blir så oppslukt av det eg held på med. Då må eg liksom få fred til å gjere meg ferdig. Du brukar mange friske fargar i bileta dine? Eg er glad i sterke fargar. Og eg er svært glad i å framstille bodskapen min så ekte og levande som det let seg gjere. På eit av motiva dine ser ein tydeleg at den som ber tunge byrder kan kome til Gud og på Øiestad i Blakset Eli Johanne Berg kjem opprinneleg frå Odda, men har budd mange år i Førde. Ho er utdanna psykiatrisk sjukepleiar. Dei siste åra har ho vore mest heimearbeidande, og har produsert mykje tekstilarbeid. Ho var med og starta opp, og jobba i Kirkens SOS i Førde (krisetelefon). Ho har i mange år vore med i komité for Mariahelg på Alværa (NMS), og hadde m.a. salsutstilling på NMS si generalforsamling i Bergen i legge dei av, strekke armane mot Kristus og motta nåden! Ja, seier Eli, nåden er viktig for meg. Det er godt og fantastisk å leve i Guds nåde og så bli brukt av Han gjennom kunsten min. Kva er det særleg du ønskjer å formidle? Eg ønskjer å formidle nåden, gleda og håpet i den kristne bodskapen, men også kontrastane mellom sorg og glede, håp og håpløyse, lyse og mørke dagar i livet. Det er alltid eit håp der ein plass, som ein ikkje må misse. Eli seier: eg ønskjer å formidle: Noe av Guds uendelige kjærlighet til oss mennesker Hans omsorg for oss Tryggheten i det å være i Herrens hender Hvordan jeg kan oppleve hans nærhet når jeg har det vondt når livet føles vanskelig eller meningsløst når jeg har det bra og livet er godt ved veivalg i livet når jeg tviler når jeg venter på bønnesvar lovprisning og bønn hyllest til livet når jeg trenger å holde rett fokus Julekrybber Strikkedamer Er det spesielle symbol du er opptatt av i kunsten din? Dei fleste bileta har ein Kristusfigur, som ofte står i ei lys-kjegle. Elles er korset med på

9 Sider februar 2011_Layout Side 9 9 Lukka dør ope vindauge Herren er min hyrde Eli Johanne Berg dei fleste bileta, og nesten alle har minst eit hjerte. Mennesket i Guds hand betyr mykje for meg. I periodar lagar eg mykje englar, spesielt i nålefilt. Eli lagar også naturbilete, t.d. frå Jotunheimen, eller fantasilandskap. Ho viser oss to bilete som ho har laga ut frå fotografi/teikning. Kunstnaren lagar også figurar som ser svært levande ut. Ein av dei kan ein trygt kalle mor og barn eller Maria og Josef med Jesusbarnet. Her er materialet rein ull. Då brukar ho ei spesial-nål og tovar ulla saman til eit ferdig produkt. Dette kallast nåle-filting. Det flotte med alle desse produkta som no vert laga i Blakset, er at dei kan kjøpast. Ein kan og be Eli kome på arrangement og stille ut kunsten sin. Men aller helst vil ho stille ut kunstverka sine sånn at fleire kan få sjå dei. Det går også an å avtale tid og ta ein tur heim til ho for å sjå. Kven kjøper kunsten din? Kyrkja i Førde har kjøpt eit av bileta. Dette er eit temabilete med kyrkjeåret sine liturgiske fargar og symbolikk. Dessutan har ho laga eit større alterteppe til Alværa Misjonssenter i Lavik i Høyanger kommune. Dale kyrkjekontor og Førde Bedehus er også mellom dei som har kjøpt bilete. Nokre kjøper fleire bilete og henger saman i ein serie. Elles er bileta fine til presangar, eller dei kan kjøpast av privatfolk til å henge i stova. Eli har mange flotte bilete til sals. Ho kan også spørjast om å halde kurs i t.d. nålefilting. Som barn skreiv ein ofte i minnebøkene: Mi adresse er som før: Opp ei trapp og inn ei dør. No skriv ein heller: Kjære lesar: Hos Eli vil du på heimesida sjå at Gud har opna både ei dør og eit vindu Lukke til! Tekst og foto: Geir-Ståle Vatnamo Åpenbaring En frelser er født

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang

Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Nr 1-2014 Kyrkjeblad for Hornindal, Innvik og Stryn prestegjeld 78. årgang Ung Messe før påske og Medarbeidarfest i regi av Trusopplæringa Torsdag 3. april i Nordsida kyrkje og fredag 4. april i Olden

Detaljer

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11

Kyrkjeposten. n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 Kyrkjeposten Årgang 10 Informasjonsblad for Etne og Skånevik sokn Nummer 1 mars 2011 n Tårnagentar side 4-5 n Misjonsjubileum side 7 n Om Nattverden side 8-9 n Fasteaksjonen side 10-11 1 Kyrkjeposten Hei,

Detaljer

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29

KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN. Les om: Kristina Ommedal Side 32. Kristen Kaale Side 14. Maria Bolseth Side 38. Inghild Bakketun Side 29 Nr. 8 JUL 2013 Årgang 43 KYRKJE- BLAD FOR GLOPPEN 1 Les om: Kristina Ommedal Side 32 Kristen Kaale Side 14 Maria Bolseth Side 38 Inghild Bakketun Side 29 Håvard Nordvik Side 38 Hugo van der Goes Side 36

Detaljer

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG

LYS OVER LAND. Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 1 FEBRUAR 2012 72. ÅRGANG Jorunn Guddal trufast medarbeidar i 68 år Jorunn Guddal i djup konsentrasjon med arbeidet for misjonen. Foto: Sigmund Meland. Jorunn, som no er

Detaljer

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012

Omfattande vedlikehald av Vikebygd kyrkje må til før jubileet i 2012 NR. 1 Februar 2011 ÅRGANG 53 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Orgelet i Skjold kjem på plass Side 8 Øvre Vats bedehus 50 år Side 6 Omfattande vedlikehald av

Detaljer

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for.

Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg veldig glad og takksam for. Nytt fra Sogn og Fjordane / Hordaland Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Lovsong har fått større fokus og plass i våre forsamlingar og spesielt blant den yngre generasjonen. Det er eg

Detaljer

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang

Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Kyrkjeblad for heile Luster Nr. 5 DESEMBER 2013 73. årgang Fotograf Oskar Andersen Venner for livet? KYRKJE OG HEIMBYGD Utgjeve av Luster kyrkjelege fellesråd. Redaktør: Oddny Urnes-6877 Fortun oddnyurn@online.no

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 3 - juni 2014 46. årg. Joakim i Tanzania side 4 Møt Brobyggerne side 11 Fra syv til syv i Kampala side 28 Sommar i kyrkjene på Jæren side 16 3 Bryne - Time - Undheim

Detaljer

Helgedagen Kyrkjelydsblad

Helgedagen Kyrkjelydsblad Helgedagen Kyrkjelydsblad Advent- og julenummer for Time Nr. 6 - desember 2011 43. årg. Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det. Joh 1,5 Side 2 Ei helsing frå Andesfjella Side 5 Tårnløver

Detaljer

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn

Kyrkjetonar. Juleminner. Alpha. KyrkjeNÆR: Hausttakkefest. Go kveld. Nr. 4/2012-54. årgang. Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Kyrkjetonar Alpha Juleminner KyrkjeNÆR: Hausttakkefest Go kveld Kyrkjeblad for kyrkja i Tysvær og Bokn Nr. 4/2012-54. årgang Frå krybba til krossen...til misjon Fra krybben til korset gikk veien for deg,

Detaljer

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER

KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER INFORMASJON Jula 2013 KYRKJEBLAD FOR SAMNANGER 65. årgang Kyrkja på Ådland Foto: Fred Morten Ervik Frå biskopen s.2 30-årsjubilantar s.4 og 5 Frazer Siansengo s.6 og 7 Grøne sider s. 8 og 9 Trusopplæring

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 4 September 2011 38. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden Sjå, eg skaper noko nytt. No gror det fram. Jes. 43,19 Sjå intervju med Turid og Janesh på siste side I dette nummeret kan du m.a. lesa: Referat

Detaljer

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11

møte:plassen ADVENT Ellen Sara glad sør-same side 8 Fotografen Kristoffer side 4-5 Sjokolade Nr 4, 2013 side 10-11 Nr 4, 2013 Møta nye venner - Søkja Gud - Få del i oppdraget møte:plassen Eit magasin frå Undheimkyrkja ADVENT No tenner vi det første lys, åleine må det stå. Vi ventar på det vesle barn i krubba lagt på

Detaljer

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A.

NMS Bjørgvin. det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012. Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. NMS Bjørgvin det norske misjonsselskap nr 1 mars 2012 Lederhelg på Alværa i januar! Les mer om den side 10! Foto: Ingvald A. Frøyen Adresser og telefoner Det Norske Misjonsselskap NMS Vest Region Bjørgvin

Detaljer

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906.

KYRKJEBLAD. 1889. Dette var den fyrste kristne songen som fekk gjennomslag på nynorsk. Songen er litt omarbeidd av Bernt Støylen i 1906. 16 SALME Tekst: Engelskmannen Edward P. Hammond, skreiv denne songen under ei vitjing i Getsemane-hagen i 1866. Songen vart omsett til bokmål (Hin time i Getsemane) i 1880-åra og til nynorsk av Johannes

Detaljer

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3

Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 NR. 1 - FEBRUAR 2013-54. ÅRGANG Innhald Fasteaksjon... 2 Fred over jorden... 3 Nyopning av Ål kyrkjestugu En vakker dag... 3 Gull, røkelse og myrra...4 Ny gudsteneste... 4 Nytt misjonsprosjekt... 5 Siste

Detaljer

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time

HelgedagenKyrkjelydsblad for Time HelgedagenKyrkjelydsblad for Time Nr. 2 - april 2015 47. årg. Moskus side 6 Presteordinasjon side 4 Konfirmantar side 12 Ekteskapet side 8 3 Bryne - Time - Undheim sokn Kyrkjekontoret tlf. 51 77 03 77

Detaljer

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT

HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT HÅP SOM DØYR HÅP SOM LIVNAR FREDS- OG MENNESKERETTSSØNDAGEN 2006 2. SØNDAG I ADVENT INNHALD I Innleiing s. 1 II Forteljingar s. 3 III Fakta s. 7 IV Liturgiske byggjeklossar s. 11 V Annan informasjon s.

Detaljer

9 890 overnattingar i 2014

9 890 overnattingar i 2014 ØY Nummer 2 NYTT Kyrkjeblad for Øygarden April 2015 9 890 overnattingar i 2014 12 Heidrar Alexander 3 Liten, men god som gull avduking av minnesmerke ved Kystmuseet, 28. mai. 8 Leir som trusopplæring 5

Detaljer

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011

a:men Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 a:men ASKØY MENIGHETSNYTT - NR.1 2011 Les om årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp Side 11 innhold: Redaktøren har ordet Teologi a:men Redaktør: Sokneprest Øystein Skauge e-post: oystein.skauge@kirken-askoy.no

Detaljer

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST!

Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 GOD HØST! Nr. 3-56. årgang Kyrkjelydsblad for Tinn Høsten 2011 Livgivande vatn - rikeleg! GOD HØST! DU ER ALLTID VELKOMEN TIL GUDSTENESTE Foto: Hans Kr. Langeland SUNDAG ER KYRKJEDAG Austbygde sokn Døde: 17.06.11:

Detaljer

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten

Nytt team er i gong. Karstein Pahr. Kyrkjeblad for Øygarden. Andakt ved prest Lars Arne Vik. Populær eldretur. -er forstandar i pinsemenigheten ØY Nummer 4 Kyrkjeblad for Øygarden NYTT September 2014 41. årgang Nytt team er i gong 10 16 Karstein Pahr -er forstandar i pinsemenigheten Sion, som driv omsorgssenter på Tjeldstø. 3 4 5 8 Andakt ved

Detaljer

Kyrkjeblad for Øygarden

Kyrkjeblad for Øygarden NR. 1 FEBRUAR 2006 33. ÅRGANG Kyrkjeblad for Øygarden KRIK-samling på Toftøy skule. Sjå siste side. Foto: Leif Gunnar Vik I dette nummeret kan du m.a. lesa: Lærenemnd til besvær... side 2 Vinterhelsing

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Fest og glede i Vikedal kyrkje

Fest og glede i Vikedal kyrkje NR. 1 Februar 2015 ÅRGANG 57 Kyrkjeblad for Bjoa, Imsland, Sandeid, Skjold, Vats, Vikebygd, Vikedal og Ølen Søndag 11. jan. var det duka for barnenyttårskonsert i Vikedal kyrkje med Her er det fest og

Detaljer

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme

Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn. Julesalme Masfjordingen Masfjordingen Nr.3-2014 Desember Meldingsblad for Masfjorden kommune og Frøyset, Sandnes og Solheim sokn Julesalme av Eyvind Skeie Til jul for eit år sidan, kunne vi fortelje at vi var i

Detaljer

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008

Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Kyrkjeblad for Sunnhordland - Nr. 2-2008 Visitasforedrag i Fitjar kyrkje Side 4-5 Konfirmasjon i Sveio Side 8 Biskopen sin siste visitas gjekk til Fitjar Prestar på Aker Solutions Babel i revers Alfa Heilt

Detaljer

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre

Nr. 2-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Nr. 2-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekte liv! Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre 2 Tema: Ekte liv Hverdagsfellesskap med Gud og hverandre Grasrotbevegelse

Detaljer