NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD"

Transkript

1 Styresaknr. 25/07 REF: 2006/ NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til ny modell fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Styresak 17/06 Forslag til ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet i Helse Nord - høring Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Ved behandling av ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord i juni 2006 vedtok styret for Helse Nord at arbeidet med inntektsfordeling knyttet til somatisk virksomhet skulle videreføres. Våren 2007 ble det oppnevnt en prosjektgruppe for dette arbeidet. Rapport fra prosjektgruppen med forslag til ny modell følger vedlagt. I brev datert har Helse Nord bedt om synspunkter fra helseforetakene innen 5. september på forslaget til modell. Arbeidet med modellen har tatt utgangspunkt i den modellen som ble behandlet av styret for Helse Nord i juni 2006, Rapport fra Sintef knyttet til denne modellen samt høringsuttalelser fra helseforetakene. Helseforetakene har vært involvert i arbeidet gjennom deltakelse i arbeidsgruppen. I denne saken inviteres styret ved Nordlandssykehuset til å gi sin tilslutning til den modellen for fordeling av inntekter til somatisk virksomhet som foreslås av prosjektgruppen. Oppsummering Inntektsfordelingsmodellen skal: Stimulere til effektiv ressursbruk og kontinuerlig forbedringsarbeid i de enkelte helseforetak og i foretaksgruppen samlet. Støtte opp under intern samhandling og utnyttelse av den samlede kapasitet og kompetanse i foretaksgruppen. Bidra til en inntektsfordeling mellom foretakene som skaper best mulig samsvar mellom de oppgaver som skal ivaretas og de ressurser som tildeles, slik at foretakene gis samme mulighet til å løse sine oppgaver innen de ressursrammer som stilles til disposisjon. Det er Nordlandssykehusets vurdering at den modell som foreslås vil bidra til positivt i forhold til de beskrevne mål. Modellen støtter opp om intern samhandling ved den abonnementsmodellen som foreslås for håndtering av det interne gjestepasientoppgjøret ved at selgende helseforetak (Nordlandssykehuset og UNN) gis forutsigbare rammebetingelser. Modellen er også kostnadsnøytral ved at en på marginalen forelås en pris på 80 % av DRG-pris, tilsvarende det eksterne gjestepasientoppgjøret. Samlet bidrar dette til å støtte opp under intern samhandling og utnyttelse av den samlede kapasitet i foretaksgruppen. Det vurderes også som positivt at en i modellen legger opp til å begrense omfanget av særskilt finansiering. Ved utforming av modellen legges det også vekt på å vurdere konsekvenser av valg for ulike delkomponenter opp mot hverandre slik at en unngå dobbelt kompensasjon for samme forhold. Dette bidrar til å skape best mulig samsvar mellom de oppgaver som skal ivaretas og de ressurser som tildeles. Styresak 25/07 20 august

2 Beskrivelse og vurdering av modellen Modellen slik den foreslås av prosjektgruppen er beskrevet nedenfor. Det vises forøvrig til kapittel 7 i rapporten. Modellens hovedkomponenter Oppsummert består inntektsmodellen av følgende delkomponenter: Behovskomponenten kompenserer helseforetakene og sykehusene for variasjoner i behovsrelaterte forhold som alderssammensetningen og innslag av sosioøkonomiske kjennetegn i opptaksområdet, jfr kap. 2. Kostnadskomponenten kompenserer for variasjoner i kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning, særlig kostnadskrevende pasienter og funksjons- og oppgavefordeling, jfr. kap. 3.2, 3.3 og 3.4. Strukturkomponenten kompenserer for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper, jfr kap 3.5. Aktivitetskomponenten tilfører sykehusene ressurser på grunnlag av DRG-aktivitet. Denne komponenten beskrives i liten grad i rapporten, da den bygger på den nasjonale ordningen. Det vil fortsatt være slik at produserende helseforetak får utbetalt ISF-refusjon på bakgrunn av registrerte DRG-poeng for pasienter som er bosatt i regionen. Mobilitetskomponenten korrigerer i tillegg sykehusenes inntekter i forhold til hvor pasientene faktisk blir behandlet, jfr. kap 4. Ved utforming av modell viser rapporten at det for alle delkomponentene må foretas valg mellom likeverdige alternativ. Det er imidlertid slik at ikke alle totalmodellvarianter er likeverdige. Dette følger fordi delkomponentene må ses i sammenheng, slik at valg av én variant innen en delkomponent legger føringer på hvilke varianter som bør velges innen andre delkomponenter. I særlig grad gjelder dette forholdet mellom kostnads- og mobilitetskomponeten. Prosjektgruppen har i sin oppsummering poengtert noen av de valg som er gjort og forslag til modell må ses på bakgrunn av disse valgene: Prosjektgruppen mener at prinsippet med at hvert helseforetak får et hovedansvar for å sikre at befolkningen i et tildelt opptaksområde får et tilfredsstillende tilbud av spesialisthelsetjenester er i samsvar med etablert praksis i Helse Nord RHF. Eksempelvis har helseforetakene allerede ansvar for gjestepasienter og transportkostnader i sitt opptaksområde. Prosjektgruppen vil videre påpeke at det ikke ligger i dets mandat å foreslå alternative måter å organisere virksomheten til Helse Nord RHF. Prosjektgruppen er enig i at en modell som kompenserer for variasjoner i behov, variasjoner i særskilte kostnader og forhold som helseforetakene selv ikke rår over bidrar til å sikre at befolkningen i Helse Nord gis mer like muligheter til å få et tilfredsstillende tilbud av spesialisthelsetjenester uavhengig av bostedsadresse. Om en mekanisk bruk av modellen sikrer helseforetakene like muligheter avhenger av kvaliteten på datagrunnlaget som er lagt til grunn i analysene, i hvilken grad det foreligger komplette data som kan brukes i analysene, og eventuelle svakheter i selve analysemetodene. Prosjektgruppen vil fraråde en mekanisk bruk av analyseresultatene i inntektsfordelingsmodellen. Vår anbefaling er heller at analyseresultatene gir en indikasjon på hvilket nivå den relative fordeling av inntekter mellom helseforetakene i Helse Nord bør ligge på. Det nærliggende alternativet til å ha en kriteriebasert inntektsfordelingsmodell er å videreføre dagens modell. Denne modellen er, med noen justeringer, en videreføring av inntektsfordelingen vedtatt av de tre fylkeskommunene i tiden før den statlige overtakelsen av sykehusene i Det er vårt syn at både endringene i organisering (eks. fra sykehus til helseforetak og nedleggelse av Hålogalandsykehuset), endringer i oppgavefordelingen i og mellom helseforetakene (etablering av Styresak 25/07 20 august

3 ståleterapienhet ved Nordlandssykehuset, sentralisering av elektiv kreft-, rygg og protesekirurgi) og den generelle utviklingen innen medisin (eks. fra tradisjonelle innleggelser til en serie dagbehandlinger) har bidratt til å redusere modellens egnethet. Nærmere om delkomponentene i modellen Behovskomponenten Prosjektgruppen foreslår å legge behovsmodellen som ble utarbeidet av Helse Nord våren 2006 (modell 1 L) til grunn. Denne modellen er valgt ut fra at kriteriene i modellen er enkle å kommunisere, samt det brede datagrunnlaget modellen bygger på. Nordlandssykehuset er enig i de vurderingene som lagt til grunn for dette valget. Kostnadskomponenten Prosjektgruppen har identifisert forskning, utdanning og særlig kostnadskrevende pasienter som faktorer som påvirker kostnadsnivået i sykehus utover det som fanges opp av DRG-systemet. Når det gjelder forskning legges antall forskningspoeng pr DRG-poeng til grunn for fordeling av ressurser til forskning ut fra en hypotese om at sykehus som har stor produksjon av forskningspoeng pr DRG-poeng også har høye kostnader. Gjennomførte analyser bekrefter en slik sammenheng. Det er ikke vurdert alternative modeller for håndtering av forskning. Nordlandssykehuset er enig i måten forskning håndteres på i modellen. Kostnadene til undervisning beskrives ved antall assistent- og turnusleger. Kostnadene korrigeres for at turnus- og assistentlege generer inntekter. Denne korreksjonsfaktoren påvirker fordelingen av ressursene mellom helseforetakene. Prosjektgruppen foreslår at undervisningskomponenten skjønnsmessig nedjusteres til 1/3 av empirisk vekt knyttet til dette. Som det går frem av rapporten fra prosjektgruppen er det få holdepunkter mht valg mellom de 2 skisserte variantene for å håndtere dette forholdet. Dette betyr at en velger samme modell som Helse Øst og Helse Vest har gjort. Nordlandssykehuset har ingen argumenter i forhold til valg av alternativ utover det som fremføres av prosjektgruppen og det tilrås at Nordlandssykehuset slutter seg til det valg som prosjektgruppen gjør. Prosjektgruppen beskriver ulike modeller for håndtering av kostnadskrevende pasienter. De ulike modellene gir store forskjeller i kompensasjon. Prosjektgruppen foreslår at alle DRG justert for rehabilitering legges til grunn når komponenten kostnadskrevende pasienter skal beregnes. Hovedargumentet er at denne varianten er stabil i de relative andelene mellom helseforetakene over år. Dette er viktig fordi komponenten ikke skal oppdateres årlig. Det justeres for rehabilitering fordi denne pasientgruppen mottar finansiering som er avhengig av liggetid. Prosjektgruppen understreker samspillet mellom kostnadskomponenten og mobilitetskomponenten og at dette må tas hensyn til i forhold til de valg som gjøres. Dette betyr at om en velger en modell for kostnadskomponenten som gir høy kompensasjon til UNN for å behandle regionpasientene så må mobilitetskomponenten utformes slik at det ikke gis kompensasjon for de samme pasientene i denne komponenten. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til forslaget om at alle DRG justert for rehabilitering legges til grunn når komponenten kostnadskrevende pasienter skal beregnes, forutsatt at det gis tilstrekkelig kompensasjon for kostnadskrevende pasienter i mobilitetskomponenten. Strukturkomponenten I de analyser som er gjort er hypotesen at antall akuttmottak i forhold til befolkningsgrunnlaget har betydning for kostnadsnivået, hvor en større andel akuttmottak gir høyere kostnader. Hypotesen bekreftes ikke i analysene Prosjektgruppen er enig i at det kan være ekstrakostnader knyttet til struktur, men sier samtidig at dette kan gjelde andra forhold enn akuttmottak, for eksempel transportulemper og skalaulemper blant annet knyttet til vakt- og beredskapsordninger for små spesialiteter. Skalaulemper i forhold til vaktordninger for små spesialiteter vil i hovedsak gjelde UNN og NLSH. Styresak 25/07 20 august

4 Prosjektgruppen er usikker på beregningene av strukturkostnader og mener derfor at et strukturtilskudd bør settes på skjønnsmessig basis. Et strukturtilskudd vil redusere beløpet som fordeles i inntektsmodellen. Strukturtilskuddet vil derfor finansieres av helseforetakene. Hvor mye hvert enkelt helseforetak vil betale av strukturtilskuddet avhenger at hvor stor andel hvert HFs bevilgning er av totalmodellen. Nordlandssykehuset er enig med prosjektgruppen i at strukturelle forhold kan ha betydning for kostnadsnivået. Gruppen har imidlertid ikke funnet noe godt empirisk grunnlag for dette. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til de vurderingene som prosjektgruppen har gjort med hensyn til at et strukturtilskudd bør fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering. I forhold til skjønnsmessig fordeling av et eventuelt strukturtilskudd forventes at Nordlandssykehuset tildeles en andel av dette begrunnet både ut fra at vi har 2 mindre enheter, det er knyttet transportulemper til virksomheten ved at en må benytte flytransport mellom de 2 små enhetene og Bodø samt at det er knyttet skalaulemper til vakt- og beredskapsordninger for små spesialiteter. Strukturtilskuddet bør for øvrig også slås sammen med Finmarkstilskuddet slik at en opererer med ett skjønnstilskudd i modellen. Mobilitetskomponenten I forhold til finansiering av pasienter fra andre foretaksområder (det er i hovedsak UNN og NLSH som behandler pasienter fra andre foretaksområder) påpeker prosjektgruppen at en abonnementsmodell er å foretrekke i forhold til en modell basert på ren ISF-refusjon basert på gjennomført aktivitet, både fordi den gir større forutsigbarhet i betalingen av gjestepasienter, og fordi den synliggjør hvordan helseforetakene samarbeider og betaler for sentral- og regionsykehuspasienter. Prosjektgruppen foreslår at pasienter utover abonnementet betales med 80 % av ISF-pris. Dette gir abonnementsmodellen kostnadsnøytralitet på marginen mellom det interne og det eksterne gjestepasientoppgjøret. Prosjektgruppen påpeker at siden UNN og Nordlandssykehuset mottar deler av betalingen for sentral- og regionsykehuspasienter i mobilitetskomponenten bør kostnadskomponenten innrettes med uvektede DRG (for kostnadskrevende pasienter) for å redusere risikoen for dobbeltfinansiering. Ved utformingen av mobilitetskomponenten og totalmodellen presenterer prosjektgruppen 3 varianter i forhold til betaling for abonnemenstordningen: Variant 1: Sentral- og regionsykehuspasienter betales med 90 % ISF finansiering Variant 2: Sentral- og regionssykehuspasienter betales med 95 % ISF finansiering Variant 3: Sentral- og regionssykehuspasienter betales med 100 % ISF finansiering Nordlandssykehuset slutter seg til prosjektgruppens vurdering av at en abonnementsmodell er å foretrekke både fordi den gir større forutsigbarhet mht finansieringen av gjestepasienter og fordi den synliggjør hvordan helseforetakene samarbeider og betaler for sentral- og regionsykehuspasienter. I tillegg gjør modellen det mulig å etablere kostnadsnøytralitet mellom det interne og det eksterne gjestepasientoppgjøret ved at det for pasienter utover abonnementet skal betales 80 % av DRG-pris. I valget mellom hhv. 90, 95 eller 100 % ISF-finansiering av abbonementet argumenterer prosjektgruppen for det ikke er ønskelig med 100 % ISF-finansiering fordi risikoen for dobbeltfinansiering av sentral- og regionsykehuspasienter da blir for høy. I valget mellom 90 og 95 % er flertallet i gruppen usikker på hva en skal anbefale men ut fra det valg som er gjort mht. kostnadskomponenten argumenterer flertallet i gruppen for 95 % fordi dette gir en samlet kompensasjon (inkludert kostnadskomponenten) på i overkant av 100 % av DRG-pris. Begrunnelsen for dette er at kostnadene knyttet til behandling av sentral- og regionsykehuspasienter ikke fanges godt nok opp i DRG-systemet. Styresak 25/07 20 august

5 Nordlandssykehuset slutter seg til flertallet i prosjektgruppens vurdering mht til valget av 95 % av DRG-pris ved utformingen av mobilitetskomponenten. I den grad Nordlandssykehuset måtte velge mellom 90 og 100 % refusjon ville Nordlandssykehuset velge 90 %. Det er to mindretallsmerknader til valg av pris på abonnementspasienter. Representantene Mürer (Helgelandssykehuset HF) og Hansen (Helse Finnmark HF) er positiv til innføringen av en abonnementsmodell, men mener at prisen på abonnementspasientene bør settes lik 90 % ISF-pris. Denne prisen vil sammen med kompensasjonen som gis i kostnadskomponenten sikre UNN, Tromsø og Nordlandssykehuset, Bodø om lag 100 % ISF-finansiering av gjestepasienter. Det er disse representantenes syn at en kompensasjon på mer enn 100 % ISF-pris ikke er forenelig med kravet i mandatet om at finansieringsordningen skal stimulere til effektiv ressursbruk, samt at en slik kompensasjon gir økt risiko for dobbeltfinansiering av abonnementspasienter. Dette mindretallet påpeker også at 90 % -modellen er den av de fremlagte abonnementsmodellene som gir de minste helseforetakene minst endringer i andeler i forhold til referansemodellen. Representanten Lægland (UNN HF) er positiv til innføringen av en abonnementsmodell, men mener prisen på abonnementspasienter bør settes lik 100 % ISF-pris. Det er denne representanten sitt syn at merkostnadene ved å drive et lite Universitetssykehus tilsier en betaling for gjestepasienter som ligger over landsgjennomsnittet (100 % ISF-pris). Særskilt finansiering Prosjektgruppen er enig i at særskilt finansiering i enkelte tilfeller må legges utenfor modellen. Dette vil blant annet bidra til å gi styret i Helse Nord et økonomisk virkemiddel for å ivareta særskilte satsinger. Gruppen mener at oppgaver som er bestilt av, og som blir gjort på oppdrag av Helse Nord kan vurderes å gi egen finansiering. I noen tilfeller kan egen finansiering gis for å synliggjøre finansiering av enkelte funksjoner og oppgaver. Rene kommunale oppgaver ser prosjektgruppen det ikke som naturlig at Helse Nord finansierer. I de tilfeller hvor slike ordninger nå eksisterer må helseforetaket sammen med Helse Nord ta forholdet opp med kommunen/e det gjelder. Prosjektgruppen påpeker at jo flere ordninger som legges utenfor modellen, jo større er risikoen for at inntektsfordelingsmodellen får trekk av å være en refusjonsmodell. Gruppen foreslår derfor at i de tilfeller det gis særskilt finansiering bør disse fases inn i hovedmodellen etter en periode. Hvor lang denne perioden bør være er det vanskelig å si noe generelt om, fordi oppgavene som gis slik finansiering har ulik karakter. Gruppen foreslår heller at det i hvert enkelt tilfelle spesifiserer en tidsperiode hvor særskilt finansiering gis. Finnmarkstilskudd: Prosjektgruppen foreslår at Helse Finnmark beholder et Finnmarkstilskudd, men at begrunnelsen endres til kostnadsulemper knyttet til lange reiseavstander (lavere andel dagopphold) og høy grad av turnover, særlig for overlegegruppen. Fødestuer: Prosjektgruppen foreslår at fødestuer finansieres i hovedmodellen. Argumentene er at finansieringsformen bør ikke legge føringer for organisering, samt at en særskilt finansiering av fødestuer ikke er forenelig med ønske om å beholde en grovmasket inntektsfordelingsmodell. Nordlandssykehuset slutter seg til de vurderingene som prosjektgruppen har gjort i forhold til særskilt finansiering. Laboratorier Prosjektgruppen ønsker å innføre en oppgjørsordning for laboratorieprøver. Det bør etter gruppen sitt syn etableres en registreringspraksis som skal danne regningsgrunnlag. Selger har dokumentasjonsansvar. Pris på Styresak 25/07 20 august

6 prøver følger den betalingsregel som gjelder mellom helseregionene. En del av betalingen legges i basis (abonnementsmodell). En oppgjørsordning for laboratorieprøver fra Nordlandssykehuset må etter vår vurdering omfatte 2 forhold: Prøver fra innlagte pasienter ved øvrige helseforetak som utføres av Nordlandssykehuset Prøver fra pasienter fra primærhelsetjenesten i de øvrige helseforetaksområdene som utføres ved Nordlandssykehuset I etterkant av arbeidet med inntekstmodellen er omfanget av denne aktiviteten ved Nordlandssykehuset søkt kartlagt. Oversikt over prøver på innlagte pasienter foreligger foreløpig ikke. Når det gjelder prøver for pasienter fra primærhelsetjenesten er dette omfanget kartlagt ut fra de polikliniske inntektene disse prøvene gir, jfr. tabellen nedenfor. Sykehusområde Mebi Immu Mikro Estimert pato* Totalt Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset - Bodø Nordlandssykehuset - Lofoten Nordlandssykehuset - Vesterålen UNN (tom) Totalt * Mangler filer for tre måneder patologen. Estimert disser relativt som de andre. Skyldes manglende backup. Kan fremskaffes, men usikker på om det bør prioriteres først. (tom) er utenfor Helse Nord. Som det går frem av tabellen er inntektene for prøver for primærhelsetjenesten beregnet å utgjøre om lag 22 mill kr i 2006, hvorav rundt 14 mill kr er knyttet til pasienter fra eget område, 6 mill kr fra Helgeland og 2 mill kr fra UNN. Ved bergning av kostnader pr DRG-poeng i SAMDATA legges til grunn at poliklinikkinntektene dekker halvparten av selvkost for laboratorieprøvene. Det betyr at kostnadene ved laboratorieprøver ved Nordlandssykehuset for primærkommunene i 2006 utgjorde om lag 44 mill kr, hvorav halvparten ble dekket av poliklinikkinntektene og resterende av Nordlandssykehuset. Slik inntektsmodellen er utformet finner Nordlandssykehuset det naturlig at den delen av kostnadene knyttet til laboratorieprøver for primærhelsetjenesten som ikke finansieres av poliklinikkinntektene, dekkes av det helseforetak hvor pasienten er hjemhørende, dvs. at Nordlandssykehuset tilføres 8 mill kr gjennom omfordeling i inntektssystemet. Dette bør innarbeides i modellen for Tilsvarende beregning må gjøres for inneliggende pasienter. I den grad data foreligger tidsnok bør dette innarbeides i modellen for Totalmodellen Ut fra de valg og vurderinger som prosjektgruppen har gjort presenteres ulike utfall i tabell x nedenfor. I alle variantene med abonnementsmodell er komponenten kostnadskrevende pasienter beregnet med utgangspunkt i DRG-uvektede liggedager. For gjestepasienter utover abonnementet betales 80 % ISF-pris. Tabell 1 viser bevilgningene til de ulike komponentene, samt omfordelingsvirkningen i forhold til fordelt ramme somatikk i Den siste kolonnen viser hvor stor andel hvert enkelt helseforetak får av totalbevilgningen. Kolonnen viser dermed hvor stor andel hvert enkelt HF vil betale av et strukturtilskudd. Som det går frem av tabellen gir ulike varianter av kompensasjon i abonnementsmodellen liten effekt for Nordlandssykehuset. Dette skyldes at det behandles om lag like mange pasienter fra vårt område som vi behandler for andre områder. Tabellen viser også at Nordlandssykehuset vil tape på modell med 80 % ISF på internt gjestepasientoppgjør. Styresak 25/07 20 august

7 Tabell 1: Prosjektgruppens hovedvarianter av inntektsmodell. Beløp i 1000 kroner (andeler siste kolonne). Variant 1: Abonnementsmodell, Alle DRG uvektet. 90% på abonnement Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,121 Nordland ,257 UNN ,522 Finnmark ,100 SUM ,000 Variant 2: Abonnementsmodell, Alle DRG uvektet. 95% på abonnement Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,118 Nordland ,256 UNN ,527 Finnmark ,098 SUM ,000 Variant 3: Abonnementsmodell, Alle DRG uvektet. 100% på abonnement Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,116 Nordland ,256 UNN ,532 Finnmark ,096 SUM ,000 Variant 4: Alle DRG vektet. 80% ISF på internt gjestepasientoppgjør Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,122 Nordland ,251 UNN ,525 Finnmark ,102 SUM ,000 Tabell 1 viser at de totale omfordelingsvirkningene av modellene er små. De totale omfordelingsvirkningen i variant 1,2 og 4 er på henholdsvis 18, 21 og 19 mill kr. Den totale omfordelingsvirkningen av modell 3 er i underkant av 13 millioner. Dette utgjør 0,38 prosentpoeng av den totale bevilgningen. Tabell 1 viser også omfordelingsvirkningene for helseforetakene i de ulike variantene. Dette er omfordelingsvirkninger før et strukturtilskudd er beregnet. Den siste kolonnen viser at UNN vil betale om lag halvparten av strukturtilskuddet, Nordlandssykehuset lag en fjerdedel, mens Helgeland og Finnmark betaler henholdsvis 12 og 10 prosent av strukturtilskuddet. Styresak 25/07 20 august

8 I modellforslagene er laboratorieoppgjøret lagt inn med kompensasjon til UNN basert på den tidligere fylkestaksten. Det er ikke lagt inn tilsvarende kompensasjon til Nordlandssykehuset i Bodø, selv om dette sykehuset også har en betydelig laboratorievirksomhet. Prosjektgruppen har ikke kunne framskaffe data som viser omfordelingsvirkningene av innføring av oppgjørsordninger for laboratorietjenester. Prosjektgruppen har mottatt indikasjoner på at Nordlandssykehuset i Bodø utfører en del laboratorieprøver på pasienter fra Helgeland. Ut fra dette slutter prosjektgruppen at innføring av tiltaket vil øke bevilgningen til Nordlandssykehuset på bekostning av Helgeland. Tabell 1 viser videre at UNN får en relativt større bevilgning på bekostning av de tre andre helseforetakene når abonnementsprisen økes. Dette følger fordi Nordlandssykehuset i Bodø har et større abonnement på UNN enn det Helgeland har på Nordlandssykehuset i Bodø (jf. tabell 4.2 i rapporten). Når en sammenligner abonnementsmodellene med referansemodellen ser vi at Helgeland HF og Finnmark HF kommer bedre ut, og Nordlandssykehuset HF kommer dårligere ut, hvis referansemodellen legges til grunn. Resultatet for UNN HF avhenger av hvilken abonnementsmodell referansemodellen sammenlignes med. Selv om de samlede omfordelingsvirkningene er lave, viser tabell 1 at Helse Finnmark systematisk vil tape på alle varianter av abonnementsmodellen. Prosjektgruppen har flere ganger påpekt at forholdet mellom kostnads- og mobilitetskomponenten må ses i sammenheng. Dette følger fordi en del av kostnadskomponenten gir kompensasjon for kostnadskrevende pasienter, og fordi abonnementsordningen gir økt kompensasjon for sentral- og regionsykehuspasienter. Tabell 2 viser bevilgningene til de ulike delkomponentene i kostnadskomponenten. Tabell 2: Bevilgning gitt til delkomponentene i kostnadskomponenten. Liggedager over trimpunkt ikke DRG-vektet. Tall i 1000 kr. Kost. komp Forskning Undervisning Kost.krev. pas Kost.komp Helgeland Nordland UNN Finnmark SUM Styresak 25/07 20 august

9 Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og rapport fra prosjektgruppe med forslag til ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord og gir sin tilslutning til den modellen som er foreslått. Det er styrets oppfatning at denne modellen vil bidra til å nå de mål som er satt for modellen. 2. Når det gjelder de ulike delkomponentene vil styret ved Nordlandssykehuset bemerke følgende: o o Behovskomponenten Nordlandssykehuset er enig i de vurderingene som lagt til grunn for dette valget. Kostnadskomponenten Nordlandssykehuset er enig i måten forskning og undervisning håndteres på i modellen. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til forslaget om at alle DRG justert for rehabilitering legges til grunn når komponenten kostnadskrevende pasienter skal beregnes, forutsatt at det gis tilstrekkelig kompensasjon for kostnadskrevende pasienter i mobilitetskomponenten. o Strukturkomponenten Nordlandssykehuset er enig med prosjektgruppen i at strukturelle forhold kan ha betydning for kostnadsnivået. Gruppen har imidlertid ikke funnet noe godt empirisk grunnlag for dette. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til de vurderingene som prosjektgruppen har gjort med hensyn til at et strukturtilskudd bør fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering. I forhold til skjønnsmessig fordeling av et eventuelt strukturtilskudd forventes at Nordlandssykehuset tildeles en andel av dette begrunnet både ut fra at vi har 2 mindre enheter, det er knyttet transportulemper til virksomheten ved at en må benytte flytransport mellom de 2 små enhetene og Bodø samt at det er knyttet skalaulemper til vakt- og beredskapsordninger for små spesialiteter. Strukturtilskuddet bør for øvrig også slås sammen med Finmarkstilskuddet slik at en opererer med ett skjønnstilskudd i modellen. o Mobilitetskomponenten Nordlandssykehuset slutter seg til prosjektgruppens vurdering av at en abonnementsmodell er å foretrekke både fordi den gir større forutsigbarhet mht finansieringen av gjestepasienter og fordi den synliggjør hvordan helseforetakene samarbeider og betaler for sentral- og regionsykehuspasienter. I tillegg gjør modellen det mulig å etablere kostnadsnøytralitet mellom det interne og det eksterne gjestepasientoppgjøret ved at det for pasienter utover abonnementet skal betales 80 % av DRG-pris. Nordlandssykehuset slutter seg til flertallet i prosjektgruppens vurdering mht til valget av 95 % av DRG-pris ved utformingen av mobilitetskomponenten. I den grad Nordlandssykehuset måtte velge mellom 90 og 100 % refusjon ville Nordlandssykehuset velge 90 %. o Særskilt finansiering Nordlandssykehuset er enig i prosjektgruppens påpeking av at jo flere ordninger som legges utenfor modellen, jo større er risikoen for at inntektsfordelingsmodellen får trekk av å være en refusjonsmodell. Nordlandssykehuset er også enig i forslaget om at i de tilfeller det gis særskilt finansiering bør disse fases inn i hovedmodellen etter en periode. Hvor lang denne perioden bør være er det vanskelig å si noe generelt om, fordi oppgavene som gis slik finansiering har ulik karakter. Styresak 25/07 20 august

10 o Laboratorier Nordlandssykehuset finner det naturlig at den delen av kostnadene knyttet til laboratorieprøver for primærhelsetjenesten som ikke finansieres av poliklinikkinntektene, dekkes av det helseforetak hvor pasienten er hjemhørende, dvs. at Nordlandssykehuset tilføres 8 mill kr gjennom omfordeling i inntektssystemet. Dette bør innarbeides i modellen for Tilsvarende beregning må gjøres for inneliggende pasienter. I den grad data foreligger tidsnok bør dette innarbeides i modellen for Innstilling til vedtak: Vedtak: Styresak 25/07 20 august

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Styresak 31/2013: Revidert inntektsfordeling i Helse Nord - høringsuttalelse

Styresak 31/2013: Revidert inntektsfordeling i Helse Nord - høringsuttalelse Styresak 31/2013: Revidert inntektsfordeling i Helse Nord - høringsuttalelse Møtedato: 22.04.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica Hotell Innledning På oppdrag fra administrerende direktør i Helse Nord har en

Detaljer

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Saksbehandler: Økonomisjef Dato: 24.08.07 Versjon 1.0 Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Helse Nord RHF har arbeidet med en ny inntektsfordelingsmodell. Forslag fra

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 22. april 2010 Dato møte: 29. april 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Inntektsmodell HSØ OUS notat vedr prissetting

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat

Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat Kvalitetssikring inntektsmodell somatikk - oppsummeringsnotat Bodø 23. november 2016 Bakgrunn På oppdrag fra Administrerende direktør i Helse Nord RHF har en regional arbeidsgruppe gjennomgått og kvalitetssikret

Detaljer

Finansieringsmodell Helse Vest Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB

Finansieringsmodell Helse Vest Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB Finansieringsmodell Helse Vest 2005 Oddvar Kaarbøe Helseøkonomi Bergen HEB Disposisjon Litt om prosessen Avgrensninger Hvilke tilskudd fordeles i modellen? Hvilke tilskudd fordeles utenfor modellen? Prosjekt

Detaljer

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.

VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,

Detaljer

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, Hotel Radisson Blu 1. Innledning Inntektsmodellen som er brukt i Helgelandssykehuset HF til nå, ble innført

Detaljer

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/163/123 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 6.12.2013 Styresak 138-2013 Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK

HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK 25.09.2007 Harald Buhaug HELSE MIDT-NORGES NYE MODELL FOR FINANSIERING AV HELSEFORETAK Bakgrunn Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at finansieringen av helseforetakene i 2008 skal baseres på en

Detaljer

Styringsgruppemøte inntektsmodell

Styringsgruppemøte inntektsmodell Styringsgruppemøte inntektsmodell Møtetype Styringsgruppemøte Møtedato 11. februar 2013 kl 08:00-10:00 Møtested Møteleder Referent Helse Nord RHF, video/telefonmøte Hilde Rolandsen Jan-Petter Monsen Referatdato

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Revisjon av inntektsmodell somatikk Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 15. februar 2013 Innholdsfortegnelse Forkortelser...

Detaljer

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Revisjon av inntektsmodell somatikk Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 15. februar 2013 Innholdsfortegnelse Forkortelser...

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

SYKEHUSENE I HELSE NORD

SYKEHUSENE I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn G. Stemland, tlf. 75 51 29 60 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 38-2009 SAMMENLIGNING AV

Detaljer

HELSE NORD OPPDATERING

HELSE NORD OPPDATERING Saksbehandler: Jann-Georg Falch tlf. 75 51 29 21 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.6.2009 200800531-61 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 53-2009

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST SAK NR 012-2014 VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST VEDLEGG Side 1 av 15 1. Bakgrunn Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø NYTT INNTEKTSSYSTEM I HELSE VEST. Styresak: 110/03B Styremøte

Styresak. Anne May S. Sønstabø NYTT INNTEKTSSYSTEM I HELSE VEST. Styresak: 110/03B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 24.11.2003 Saksbehandler: Vedrørende: Anne May S. Sønstabø NYTT INNTEKTSSYSTEM I HELSE VEST Styresak: 110/03B Styremøte 02.12.2004

Detaljer

Finansieringsmodellen i HMN

Finansieringsmodellen i HMN Finansieringsmodellen i HMN Prinsippene i finansieringsmodellen og bruk av skjønn i modellen Seminar for styret i HMN RHF 13. mars 2013 Finansieringsmodellen i HMN Oppfølging av styreseminar 31. januar

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

HELSE SUNNMØRE HF STYRET. Høyring Ny inntektsfordelingsmodell Helse Midt-Norge

HELSE SUNNMØRE HF STYRET. Høyring Ny inntektsfordelingsmodell Helse Midt-Norge HELSE SUNNMØRE HF STYRET Sak 37/2011 Høyring Ny inntektsfordelingsmodell Helse Midt-Norge Saka vert behandla i: Styret for Helse Sunnmøre HF Møtedato: 21.06.11 Saksbehandlar: Økonomidirektør Arild Eiken

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Ny finansieringsmodell Helse Midt-Norge, høringsbrev fra Helse Midt-Norge RHF

SAKSFREMLEGG. Ny finansieringsmodell Helse Midt-Norge, høringsbrev fra Helse Midt-Norge RHF SAKSFREMLEGG Sak 18/11 Ny finansieringsmodell Helse Midt-Norge, høringsbrev fra Helse Midt-Norge RHF Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak:

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer

Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember

Detaljer

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering

Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: J.G. Falch, 75 51 29 00 Bodø, 7.4.2017 Styresak 46-2017 Regional inntektsfordelingsmodell somatikk, oppdatering Formål Styret i Helse Nord RHF

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Ormbostad Haslerud SAKEN GJELDER: Inntektsmodell i Helse Vest ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 84/16 STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/13 Finansieringsmodellen endring psykisk helsevern Saksbehandler Kjell Solstad Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2012/560 Dato for styremøte 14.05.14 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger?

Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Hvilke kostnader benyttes i SAMDATAs beregninger? Heidi Torvik SINTEF 1 Tema/plan 1. Om SAMDATA 2. Hvordan beregne totale driftskostnader i SAMDATA? Herunder fordeling av felleskostnader 3. Driftskostnader

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026)

Vedlegg til Økonomisk langtidsplan (2026) Inntektsforutsetninger (2026) Vedlegg til Økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Inntektsforutsetninger 2013-2016 (2026) 1 1. Forutsetninger om inntektsrammer i perioden 1.1. Fordeling 2012 I vedtatt budsjett for 2012 er det fordelt

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus

Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Nr. 14/2017 Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016 Somatiske sykehus Analysenotat 14/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Utviklingen i reinnleggelser fra 2011 til 2016. Somatiske

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst

Sak : Inntektsmodell for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Helseforetakene i Helse Sør-Øst Vår referanse: Deres referanse: Dato: 08/02562-14/123

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest

Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest Revisjon av Inntektsmodell Helse Vest 1. Mandatet og prosjektgruppens sammensetning Styret i Helse Vest fattet i sak 00717 følgende vedtak: Styret ber administrasjonen om å gjennomføre ein delvis revisjon

Detaljer

Helse Midt-Norge og Helse Vest slutter seg til hovedprinsippene i denne modellen. Det er likevel enkelte forhold som krever en kommentar:

Helse Midt-Norge og Helse Vest slutter seg til hovedprinsippene i denne modellen. Det er likevel enkelte forhold som krever en kommentar: HELHETLIG DRØFTING Innledning Dette er en samlet drøfting fra Helse Midt-Norge og Helse Vest. Dette betyr at begge regionene slutter seg til hovedprinsippene i drøftingen som gjøres nedenfor. Det kan imidlertid

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Styresak Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord Vedlegg 1 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET

Styresak Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord Vedlegg 1 HØRINGSNOTAT - FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21/Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 02.05.2006 200500133-16 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET I HELSE NORD - HØRING

FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET I HELSE NORD - HØRING . Styresaknr. 17/06 REF: 2006/000220 FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET I HELSE NORD - HØRING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 18/2012 Saksbehandler: Harald G. Sunde/Lill Gunn Kivijervi Møtedato: 20.03.2013 Revisjon av inntektsmodell somatikk Administrerende direktørs forslag til vedtak:

Detaljer

Somatikk kostnad pr DRG-poeng

Somatikk kostnad pr DRG-poeng Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Styresak 15/2012: Orienteringssaker

Styresak 15/2012: Orienteringssaker Styresak 15/2012: Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Status evaluering og videreutvikling av dagens inntektsfordelingsmodell. 2. Kartlegging av medisinskteknisk utstyr

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør omstilling og utvikling 1. Økonomiske konsekvenser av områdeoverføringen

Detaljer

Implementering av Magnussen- modellen i HMN

Implementering av Magnussen- modellen i HMN Implementering av Magnussen- modellen i HMN Notat 18.mai 2011 Helse Midt-Norge RHF 1. Innledning Styret for Helse Midt-Norge RHF har vedtatt at Magnussen-modellen skal benyttes for å fordele inntektsrammer

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten

Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 11.04.2016 Aktivitet i spesialisthelsetjenesten 2011-2014 For bosatte i opptaksområdet til Nordlandssykehuset HF Linda Leivseth SENTER FOR KLINISK DOKUMENTASJON OG EVALUERING (SKDE) 0 Innhold Bakgrunnsinformasjon

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Sluttrapport Dato: 24. april 2009 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Organisering

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 076-2014 ÅRLIG MELDING 2014 INNSPILL TIL STATSBUDSJETT FOR 2016 Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS)

Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Tilbakemeldinger fra helseforetakene, Diakonhjemmet sykehus AS (DHS) og Lovisenberg diakonale sykehus AS (LDS) Generelt Oslo universitetssykehus HF (OUS) uttrykker sterk bekymring for lands- og regionfunksjonene,

Detaljer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer

Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Notat nr 1 Følge - evaluering finansieringsmodellen Interne pasientstrømmer Dato: 15. august 2013 1. Innledning I styresak nr 96 2012 ble det presentert et opplegg for en følgeevaluering knyttet til innføring

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:

Detaljer

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen?

Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Hvordan påvirker finansieringssystemet samhandligen? Oddvar Kaarbøe UiB og Heb HEALTH ECONOMICS BERGEN Disposisjon Dagens finansieringsordninger Finansieringsordninger i spesialisthelsetjenesten Innsatsstyrt

Detaljer

Nytt inntektssystem i Helse Vest

Nytt inntektssystem i Helse Vest Nytt inntektssystem i Helse Vest Inntektssystemet Søylediagrammet viser enkeltelementer i inntektssystemet. B1, B2, B3, B4 og B5 blir tildelt til Helse Vest fra staten gjennom basisrammen. ISF 40 % B5

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/14 Innspill til Statsbudsjett 2016 Saksbehandler Mats Troøyen Ansvarlig direktør Pepe Salvesen Saksmappe 14/18 Dato for styremøte 06.11.14 ÅRLIG MELDING FOR 2014 INNSPILL

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008

SAMDATA. Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 SAMDATA Sektorrapport for somatisk spesialisthelsetjeneste 2008 Birgitte Kalseth (red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR

Helse Sør-Øst RHF Pb 404. Budsjett SKRIV NR Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Notat Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Betanien Hospital, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Martina Hansens Hospital

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby

Økonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Inntektsmodeller for Helse Nord RHF

Inntektsmodeller for Helse Nord RHF Inntektsmodeller for Helse Nord RHF Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Sluttrapport

Detaljer