NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD"

Transkript

1 Styresaknr. 25/07 REF: 2006/ NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til ny modell fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Styresak 17/06 Forslag til ny inntektsfordelingsmodell for somatisk virksomhet i Helse Nord - høring Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Ved behandling av ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord i juni 2006 vedtok styret for Helse Nord at arbeidet med inntektsfordeling knyttet til somatisk virksomhet skulle videreføres. Våren 2007 ble det oppnevnt en prosjektgruppe for dette arbeidet. Rapport fra prosjektgruppen med forslag til ny modell følger vedlagt. I brev datert har Helse Nord bedt om synspunkter fra helseforetakene innen 5. september på forslaget til modell. Arbeidet med modellen har tatt utgangspunkt i den modellen som ble behandlet av styret for Helse Nord i juni 2006, Rapport fra Sintef knyttet til denne modellen samt høringsuttalelser fra helseforetakene. Helseforetakene har vært involvert i arbeidet gjennom deltakelse i arbeidsgruppen. I denne saken inviteres styret ved Nordlandssykehuset til å gi sin tilslutning til den modellen for fordeling av inntekter til somatisk virksomhet som foreslås av prosjektgruppen. Oppsummering Inntektsfordelingsmodellen skal: Stimulere til effektiv ressursbruk og kontinuerlig forbedringsarbeid i de enkelte helseforetak og i foretaksgruppen samlet. Støtte opp under intern samhandling og utnyttelse av den samlede kapasitet og kompetanse i foretaksgruppen. Bidra til en inntektsfordeling mellom foretakene som skaper best mulig samsvar mellom de oppgaver som skal ivaretas og de ressurser som tildeles, slik at foretakene gis samme mulighet til å løse sine oppgaver innen de ressursrammer som stilles til disposisjon. Det er Nordlandssykehusets vurdering at den modell som foreslås vil bidra til positivt i forhold til de beskrevne mål. Modellen støtter opp om intern samhandling ved den abonnementsmodellen som foreslås for håndtering av det interne gjestepasientoppgjøret ved at selgende helseforetak (Nordlandssykehuset og UNN) gis forutsigbare rammebetingelser. Modellen er også kostnadsnøytral ved at en på marginalen forelås en pris på 80 % av DRG-pris, tilsvarende det eksterne gjestepasientoppgjøret. Samlet bidrar dette til å støtte opp under intern samhandling og utnyttelse av den samlede kapasitet i foretaksgruppen. Det vurderes også som positivt at en i modellen legger opp til å begrense omfanget av særskilt finansiering. Ved utforming av modellen legges det også vekt på å vurdere konsekvenser av valg for ulike delkomponenter opp mot hverandre slik at en unngå dobbelt kompensasjon for samme forhold. Dette bidrar til å skape best mulig samsvar mellom de oppgaver som skal ivaretas og de ressurser som tildeles. Styresak 25/07 20 august

2 Beskrivelse og vurdering av modellen Modellen slik den foreslås av prosjektgruppen er beskrevet nedenfor. Det vises forøvrig til kapittel 7 i rapporten. Modellens hovedkomponenter Oppsummert består inntektsmodellen av følgende delkomponenter: Behovskomponenten kompenserer helseforetakene og sykehusene for variasjoner i behovsrelaterte forhold som alderssammensetningen og innslag av sosioøkonomiske kjennetegn i opptaksområdet, jfr kap. 2. Kostnadskomponenten kompenserer for variasjoner i kostnadsmessige forhold knyttet til forskning, undervisning, særlig kostnadskrevende pasienter og funksjons- og oppgavefordeling, jfr. kap. 3.2, 3.3 og 3.4. Strukturkomponenten kompenserer for ekstrakostnader knyttet til strukturulemper, jfr kap 3.5. Aktivitetskomponenten tilfører sykehusene ressurser på grunnlag av DRG-aktivitet. Denne komponenten beskrives i liten grad i rapporten, da den bygger på den nasjonale ordningen. Det vil fortsatt være slik at produserende helseforetak får utbetalt ISF-refusjon på bakgrunn av registrerte DRG-poeng for pasienter som er bosatt i regionen. Mobilitetskomponenten korrigerer i tillegg sykehusenes inntekter i forhold til hvor pasientene faktisk blir behandlet, jfr. kap 4. Ved utforming av modell viser rapporten at det for alle delkomponentene må foretas valg mellom likeverdige alternativ. Det er imidlertid slik at ikke alle totalmodellvarianter er likeverdige. Dette følger fordi delkomponentene må ses i sammenheng, slik at valg av én variant innen en delkomponent legger føringer på hvilke varianter som bør velges innen andre delkomponenter. I særlig grad gjelder dette forholdet mellom kostnads- og mobilitetskomponeten. Prosjektgruppen har i sin oppsummering poengtert noen av de valg som er gjort og forslag til modell må ses på bakgrunn av disse valgene: Prosjektgruppen mener at prinsippet med at hvert helseforetak får et hovedansvar for å sikre at befolkningen i et tildelt opptaksområde får et tilfredsstillende tilbud av spesialisthelsetjenester er i samsvar med etablert praksis i Helse Nord RHF. Eksempelvis har helseforetakene allerede ansvar for gjestepasienter og transportkostnader i sitt opptaksområde. Prosjektgruppen vil videre påpeke at det ikke ligger i dets mandat å foreslå alternative måter å organisere virksomheten til Helse Nord RHF. Prosjektgruppen er enig i at en modell som kompenserer for variasjoner i behov, variasjoner i særskilte kostnader og forhold som helseforetakene selv ikke rår over bidrar til å sikre at befolkningen i Helse Nord gis mer like muligheter til å få et tilfredsstillende tilbud av spesialisthelsetjenester uavhengig av bostedsadresse. Om en mekanisk bruk av modellen sikrer helseforetakene like muligheter avhenger av kvaliteten på datagrunnlaget som er lagt til grunn i analysene, i hvilken grad det foreligger komplette data som kan brukes i analysene, og eventuelle svakheter i selve analysemetodene. Prosjektgruppen vil fraråde en mekanisk bruk av analyseresultatene i inntektsfordelingsmodellen. Vår anbefaling er heller at analyseresultatene gir en indikasjon på hvilket nivå den relative fordeling av inntekter mellom helseforetakene i Helse Nord bør ligge på. Det nærliggende alternativet til å ha en kriteriebasert inntektsfordelingsmodell er å videreføre dagens modell. Denne modellen er, med noen justeringer, en videreføring av inntektsfordelingen vedtatt av de tre fylkeskommunene i tiden før den statlige overtakelsen av sykehusene i Det er vårt syn at både endringene i organisering (eks. fra sykehus til helseforetak og nedleggelse av Hålogalandsykehuset), endringer i oppgavefordelingen i og mellom helseforetakene (etablering av Styresak 25/07 20 august

3 ståleterapienhet ved Nordlandssykehuset, sentralisering av elektiv kreft-, rygg og protesekirurgi) og den generelle utviklingen innen medisin (eks. fra tradisjonelle innleggelser til en serie dagbehandlinger) har bidratt til å redusere modellens egnethet. Nærmere om delkomponentene i modellen Behovskomponenten Prosjektgruppen foreslår å legge behovsmodellen som ble utarbeidet av Helse Nord våren 2006 (modell 1 L) til grunn. Denne modellen er valgt ut fra at kriteriene i modellen er enkle å kommunisere, samt det brede datagrunnlaget modellen bygger på. Nordlandssykehuset er enig i de vurderingene som lagt til grunn for dette valget. Kostnadskomponenten Prosjektgruppen har identifisert forskning, utdanning og særlig kostnadskrevende pasienter som faktorer som påvirker kostnadsnivået i sykehus utover det som fanges opp av DRG-systemet. Når det gjelder forskning legges antall forskningspoeng pr DRG-poeng til grunn for fordeling av ressurser til forskning ut fra en hypotese om at sykehus som har stor produksjon av forskningspoeng pr DRG-poeng også har høye kostnader. Gjennomførte analyser bekrefter en slik sammenheng. Det er ikke vurdert alternative modeller for håndtering av forskning. Nordlandssykehuset er enig i måten forskning håndteres på i modellen. Kostnadene til undervisning beskrives ved antall assistent- og turnusleger. Kostnadene korrigeres for at turnus- og assistentlege generer inntekter. Denne korreksjonsfaktoren påvirker fordelingen av ressursene mellom helseforetakene. Prosjektgruppen foreslår at undervisningskomponenten skjønnsmessig nedjusteres til 1/3 av empirisk vekt knyttet til dette. Som det går frem av rapporten fra prosjektgruppen er det få holdepunkter mht valg mellom de 2 skisserte variantene for å håndtere dette forholdet. Dette betyr at en velger samme modell som Helse Øst og Helse Vest har gjort. Nordlandssykehuset har ingen argumenter i forhold til valg av alternativ utover det som fremføres av prosjektgruppen og det tilrås at Nordlandssykehuset slutter seg til det valg som prosjektgruppen gjør. Prosjektgruppen beskriver ulike modeller for håndtering av kostnadskrevende pasienter. De ulike modellene gir store forskjeller i kompensasjon. Prosjektgruppen foreslår at alle DRG justert for rehabilitering legges til grunn når komponenten kostnadskrevende pasienter skal beregnes. Hovedargumentet er at denne varianten er stabil i de relative andelene mellom helseforetakene over år. Dette er viktig fordi komponenten ikke skal oppdateres årlig. Det justeres for rehabilitering fordi denne pasientgruppen mottar finansiering som er avhengig av liggetid. Prosjektgruppen understreker samspillet mellom kostnadskomponenten og mobilitetskomponenten og at dette må tas hensyn til i forhold til de valg som gjøres. Dette betyr at om en velger en modell for kostnadskomponenten som gir høy kompensasjon til UNN for å behandle regionpasientene så må mobilitetskomponenten utformes slik at det ikke gis kompensasjon for de samme pasientene i denne komponenten. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til forslaget om at alle DRG justert for rehabilitering legges til grunn når komponenten kostnadskrevende pasienter skal beregnes, forutsatt at det gis tilstrekkelig kompensasjon for kostnadskrevende pasienter i mobilitetskomponenten. Strukturkomponenten I de analyser som er gjort er hypotesen at antall akuttmottak i forhold til befolkningsgrunnlaget har betydning for kostnadsnivået, hvor en større andel akuttmottak gir høyere kostnader. Hypotesen bekreftes ikke i analysene Prosjektgruppen er enig i at det kan være ekstrakostnader knyttet til struktur, men sier samtidig at dette kan gjelde andra forhold enn akuttmottak, for eksempel transportulemper og skalaulemper blant annet knyttet til vakt- og beredskapsordninger for små spesialiteter. Skalaulemper i forhold til vaktordninger for små spesialiteter vil i hovedsak gjelde UNN og NLSH. Styresak 25/07 20 august

4 Prosjektgruppen er usikker på beregningene av strukturkostnader og mener derfor at et strukturtilskudd bør settes på skjønnsmessig basis. Et strukturtilskudd vil redusere beløpet som fordeles i inntektsmodellen. Strukturtilskuddet vil derfor finansieres av helseforetakene. Hvor mye hvert enkelt helseforetak vil betale av strukturtilskuddet avhenger at hvor stor andel hvert HFs bevilgning er av totalmodellen. Nordlandssykehuset er enig med prosjektgruppen i at strukturelle forhold kan ha betydning for kostnadsnivået. Gruppen har imidlertid ikke funnet noe godt empirisk grunnlag for dette. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til de vurderingene som prosjektgruppen har gjort med hensyn til at et strukturtilskudd bør fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering. I forhold til skjønnsmessig fordeling av et eventuelt strukturtilskudd forventes at Nordlandssykehuset tildeles en andel av dette begrunnet både ut fra at vi har 2 mindre enheter, det er knyttet transportulemper til virksomheten ved at en må benytte flytransport mellom de 2 små enhetene og Bodø samt at det er knyttet skalaulemper til vakt- og beredskapsordninger for små spesialiteter. Strukturtilskuddet bør for øvrig også slås sammen med Finmarkstilskuddet slik at en opererer med ett skjønnstilskudd i modellen. Mobilitetskomponenten I forhold til finansiering av pasienter fra andre foretaksområder (det er i hovedsak UNN og NLSH som behandler pasienter fra andre foretaksområder) påpeker prosjektgruppen at en abonnementsmodell er å foretrekke i forhold til en modell basert på ren ISF-refusjon basert på gjennomført aktivitet, både fordi den gir større forutsigbarhet i betalingen av gjestepasienter, og fordi den synliggjør hvordan helseforetakene samarbeider og betaler for sentral- og regionsykehuspasienter. Prosjektgruppen foreslår at pasienter utover abonnementet betales med 80 % av ISF-pris. Dette gir abonnementsmodellen kostnadsnøytralitet på marginen mellom det interne og det eksterne gjestepasientoppgjøret. Prosjektgruppen påpeker at siden UNN og Nordlandssykehuset mottar deler av betalingen for sentral- og regionsykehuspasienter i mobilitetskomponenten bør kostnadskomponenten innrettes med uvektede DRG (for kostnadskrevende pasienter) for å redusere risikoen for dobbeltfinansiering. Ved utformingen av mobilitetskomponenten og totalmodellen presenterer prosjektgruppen 3 varianter i forhold til betaling for abonnemenstordningen: Variant 1: Sentral- og regionsykehuspasienter betales med 90 % ISF finansiering Variant 2: Sentral- og regionssykehuspasienter betales med 95 % ISF finansiering Variant 3: Sentral- og regionssykehuspasienter betales med 100 % ISF finansiering Nordlandssykehuset slutter seg til prosjektgruppens vurdering av at en abonnementsmodell er å foretrekke både fordi den gir større forutsigbarhet mht finansieringen av gjestepasienter og fordi den synliggjør hvordan helseforetakene samarbeider og betaler for sentral- og regionsykehuspasienter. I tillegg gjør modellen det mulig å etablere kostnadsnøytralitet mellom det interne og det eksterne gjestepasientoppgjøret ved at det for pasienter utover abonnementet skal betales 80 % av DRG-pris. I valget mellom hhv. 90, 95 eller 100 % ISF-finansiering av abbonementet argumenterer prosjektgruppen for det ikke er ønskelig med 100 % ISF-finansiering fordi risikoen for dobbeltfinansiering av sentral- og regionsykehuspasienter da blir for høy. I valget mellom 90 og 95 % er flertallet i gruppen usikker på hva en skal anbefale men ut fra det valg som er gjort mht. kostnadskomponenten argumenterer flertallet i gruppen for 95 % fordi dette gir en samlet kompensasjon (inkludert kostnadskomponenten) på i overkant av 100 % av DRG-pris. Begrunnelsen for dette er at kostnadene knyttet til behandling av sentral- og regionsykehuspasienter ikke fanges godt nok opp i DRG-systemet. Styresak 25/07 20 august

5 Nordlandssykehuset slutter seg til flertallet i prosjektgruppens vurdering mht til valget av 95 % av DRG-pris ved utformingen av mobilitetskomponenten. I den grad Nordlandssykehuset måtte velge mellom 90 og 100 % refusjon ville Nordlandssykehuset velge 90 %. Det er to mindretallsmerknader til valg av pris på abonnementspasienter. Representantene Mürer (Helgelandssykehuset HF) og Hansen (Helse Finnmark HF) er positiv til innføringen av en abonnementsmodell, men mener at prisen på abonnementspasientene bør settes lik 90 % ISF-pris. Denne prisen vil sammen med kompensasjonen som gis i kostnadskomponenten sikre UNN, Tromsø og Nordlandssykehuset, Bodø om lag 100 % ISF-finansiering av gjestepasienter. Det er disse representantenes syn at en kompensasjon på mer enn 100 % ISF-pris ikke er forenelig med kravet i mandatet om at finansieringsordningen skal stimulere til effektiv ressursbruk, samt at en slik kompensasjon gir økt risiko for dobbeltfinansiering av abonnementspasienter. Dette mindretallet påpeker også at 90 % -modellen er den av de fremlagte abonnementsmodellene som gir de minste helseforetakene minst endringer i andeler i forhold til referansemodellen. Representanten Lægland (UNN HF) er positiv til innføringen av en abonnementsmodell, men mener prisen på abonnementspasienter bør settes lik 100 % ISF-pris. Det er denne representanten sitt syn at merkostnadene ved å drive et lite Universitetssykehus tilsier en betaling for gjestepasienter som ligger over landsgjennomsnittet (100 % ISF-pris). Særskilt finansiering Prosjektgruppen er enig i at særskilt finansiering i enkelte tilfeller må legges utenfor modellen. Dette vil blant annet bidra til å gi styret i Helse Nord et økonomisk virkemiddel for å ivareta særskilte satsinger. Gruppen mener at oppgaver som er bestilt av, og som blir gjort på oppdrag av Helse Nord kan vurderes å gi egen finansiering. I noen tilfeller kan egen finansiering gis for å synliggjøre finansiering av enkelte funksjoner og oppgaver. Rene kommunale oppgaver ser prosjektgruppen det ikke som naturlig at Helse Nord finansierer. I de tilfeller hvor slike ordninger nå eksisterer må helseforetaket sammen med Helse Nord ta forholdet opp med kommunen/e det gjelder. Prosjektgruppen påpeker at jo flere ordninger som legges utenfor modellen, jo større er risikoen for at inntektsfordelingsmodellen får trekk av å være en refusjonsmodell. Gruppen foreslår derfor at i de tilfeller det gis særskilt finansiering bør disse fases inn i hovedmodellen etter en periode. Hvor lang denne perioden bør være er det vanskelig å si noe generelt om, fordi oppgavene som gis slik finansiering har ulik karakter. Gruppen foreslår heller at det i hvert enkelt tilfelle spesifiserer en tidsperiode hvor særskilt finansiering gis. Finnmarkstilskudd: Prosjektgruppen foreslår at Helse Finnmark beholder et Finnmarkstilskudd, men at begrunnelsen endres til kostnadsulemper knyttet til lange reiseavstander (lavere andel dagopphold) og høy grad av turnover, særlig for overlegegruppen. Fødestuer: Prosjektgruppen foreslår at fødestuer finansieres i hovedmodellen. Argumentene er at finansieringsformen bør ikke legge føringer for organisering, samt at en særskilt finansiering av fødestuer ikke er forenelig med ønske om å beholde en grovmasket inntektsfordelingsmodell. Nordlandssykehuset slutter seg til de vurderingene som prosjektgruppen har gjort i forhold til særskilt finansiering. Laboratorier Prosjektgruppen ønsker å innføre en oppgjørsordning for laboratorieprøver. Det bør etter gruppen sitt syn etableres en registreringspraksis som skal danne regningsgrunnlag. Selger har dokumentasjonsansvar. Pris på Styresak 25/07 20 august

6 prøver følger den betalingsregel som gjelder mellom helseregionene. En del av betalingen legges i basis (abonnementsmodell). En oppgjørsordning for laboratorieprøver fra Nordlandssykehuset må etter vår vurdering omfatte 2 forhold: Prøver fra innlagte pasienter ved øvrige helseforetak som utføres av Nordlandssykehuset Prøver fra pasienter fra primærhelsetjenesten i de øvrige helseforetaksområdene som utføres ved Nordlandssykehuset I etterkant av arbeidet med inntekstmodellen er omfanget av denne aktiviteten ved Nordlandssykehuset søkt kartlagt. Oversikt over prøver på innlagte pasienter foreligger foreløpig ikke. Når det gjelder prøver for pasienter fra primærhelsetjenesten er dette omfanget kartlagt ut fra de polikliniske inntektene disse prøvene gir, jfr. tabellen nedenfor. Sykehusområde Mebi Immu Mikro Estimert pato* Totalt Helgelandssykehuset Helse Finnmark Nordlandssykehuset - Bodø Nordlandssykehuset - Lofoten Nordlandssykehuset - Vesterålen UNN (tom) Totalt * Mangler filer for tre måneder patologen. Estimert disser relativt som de andre. Skyldes manglende backup. Kan fremskaffes, men usikker på om det bør prioriteres først. (tom) er utenfor Helse Nord. Som det går frem av tabellen er inntektene for prøver for primærhelsetjenesten beregnet å utgjøre om lag 22 mill kr i 2006, hvorav rundt 14 mill kr er knyttet til pasienter fra eget område, 6 mill kr fra Helgeland og 2 mill kr fra UNN. Ved bergning av kostnader pr DRG-poeng i SAMDATA legges til grunn at poliklinikkinntektene dekker halvparten av selvkost for laboratorieprøvene. Det betyr at kostnadene ved laboratorieprøver ved Nordlandssykehuset for primærkommunene i 2006 utgjorde om lag 44 mill kr, hvorav halvparten ble dekket av poliklinikkinntektene og resterende av Nordlandssykehuset. Slik inntektsmodellen er utformet finner Nordlandssykehuset det naturlig at den delen av kostnadene knyttet til laboratorieprøver for primærhelsetjenesten som ikke finansieres av poliklinikkinntektene, dekkes av det helseforetak hvor pasienten er hjemhørende, dvs. at Nordlandssykehuset tilføres 8 mill kr gjennom omfordeling i inntektssystemet. Dette bør innarbeides i modellen for Tilsvarende beregning må gjøres for inneliggende pasienter. I den grad data foreligger tidsnok bør dette innarbeides i modellen for Totalmodellen Ut fra de valg og vurderinger som prosjektgruppen har gjort presenteres ulike utfall i tabell x nedenfor. I alle variantene med abonnementsmodell er komponenten kostnadskrevende pasienter beregnet med utgangspunkt i DRG-uvektede liggedager. For gjestepasienter utover abonnementet betales 80 % ISF-pris. Tabell 1 viser bevilgningene til de ulike komponentene, samt omfordelingsvirkningen i forhold til fordelt ramme somatikk i Den siste kolonnen viser hvor stor andel hvert enkelt helseforetak får av totalbevilgningen. Kolonnen viser dermed hvor stor andel hvert enkelt HF vil betale av et strukturtilskudd. Som det går frem av tabellen gir ulike varianter av kompensasjon i abonnementsmodellen liten effekt for Nordlandssykehuset. Dette skyldes at det behandles om lag like mange pasienter fra vårt område som vi behandler for andre områder. Tabellen viser også at Nordlandssykehuset vil tape på modell med 80 % ISF på internt gjestepasientoppgjør. Styresak 25/07 20 august

7 Tabell 1: Prosjektgruppens hovedvarianter av inntektsmodell. Beløp i 1000 kroner (andeler siste kolonne). Variant 1: Abonnementsmodell, Alle DRG uvektet. 90% på abonnement Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,121 Nordland ,257 UNN ,522 Finnmark ,100 SUM ,000 Variant 2: Abonnementsmodell, Alle DRG uvektet. 95% på abonnement Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,118 Nordland ,256 UNN ,527 Finnmark ,098 SUM ,000 Variant 3: Abonnementsmodell, Alle DRG uvektet. 100% på abonnement Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,116 Nordland ,256 UNN ,532 Finnmark ,096 SUM ,000 Variant 4: Alle DRG vektet. 80% ISF på internt gjestepasientoppgjør Total Behov K-komp. M-komp. Lab. Sum Fordelt 2007 Ny - vedtatt Andeler sum Helgeland ,122 Nordland ,251 UNN ,525 Finnmark ,102 SUM ,000 Tabell 1 viser at de totale omfordelingsvirkningene av modellene er små. De totale omfordelingsvirkningen i variant 1,2 og 4 er på henholdsvis 18, 21 og 19 mill kr. Den totale omfordelingsvirkningen av modell 3 er i underkant av 13 millioner. Dette utgjør 0,38 prosentpoeng av den totale bevilgningen. Tabell 1 viser også omfordelingsvirkningene for helseforetakene i de ulike variantene. Dette er omfordelingsvirkninger før et strukturtilskudd er beregnet. Den siste kolonnen viser at UNN vil betale om lag halvparten av strukturtilskuddet, Nordlandssykehuset lag en fjerdedel, mens Helgeland og Finnmark betaler henholdsvis 12 og 10 prosent av strukturtilskuddet. Styresak 25/07 20 august

8 I modellforslagene er laboratorieoppgjøret lagt inn med kompensasjon til UNN basert på den tidligere fylkestaksten. Det er ikke lagt inn tilsvarende kompensasjon til Nordlandssykehuset i Bodø, selv om dette sykehuset også har en betydelig laboratorievirksomhet. Prosjektgruppen har ikke kunne framskaffe data som viser omfordelingsvirkningene av innføring av oppgjørsordninger for laboratorietjenester. Prosjektgruppen har mottatt indikasjoner på at Nordlandssykehuset i Bodø utfører en del laboratorieprøver på pasienter fra Helgeland. Ut fra dette slutter prosjektgruppen at innføring av tiltaket vil øke bevilgningen til Nordlandssykehuset på bekostning av Helgeland. Tabell 1 viser videre at UNN får en relativt større bevilgning på bekostning av de tre andre helseforetakene når abonnementsprisen økes. Dette følger fordi Nordlandssykehuset i Bodø har et større abonnement på UNN enn det Helgeland har på Nordlandssykehuset i Bodø (jf. tabell 4.2 i rapporten). Når en sammenligner abonnementsmodellene med referansemodellen ser vi at Helgeland HF og Finnmark HF kommer bedre ut, og Nordlandssykehuset HF kommer dårligere ut, hvis referansemodellen legges til grunn. Resultatet for UNN HF avhenger av hvilken abonnementsmodell referansemodellen sammenlignes med. Selv om de samlede omfordelingsvirkningene er lave, viser tabell 1 at Helse Finnmark systematisk vil tape på alle varianter av abonnementsmodellen. Prosjektgruppen har flere ganger påpekt at forholdet mellom kostnads- og mobilitetskomponenten må ses i sammenheng. Dette følger fordi en del av kostnadskomponenten gir kompensasjon for kostnadskrevende pasienter, og fordi abonnementsordningen gir økt kompensasjon for sentral- og regionsykehuspasienter. Tabell 2 viser bevilgningene til de ulike delkomponentene i kostnadskomponenten. Tabell 2: Bevilgning gitt til delkomponentene i kostnadskomponenten. Liggedager over trimpunkt ikke DRG-vektet. Tall i 1000 kr. Kost. komp Forskning Undervisning Kost.krev. pas Kost.komp Helgeland Nordland UNN Finnmark SUM Styresak 25/07 20 august

9 Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og rapport fra prosjektgruppe med forslag til ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord og gir sin tilslutning til den modellen som er foreslått. Det er styrets oppfatning at denne modellen vil bidra til å nå de mål som er satt for modellen. 2. Når det gjelder de ulike delkomponentene vil styret ved Nordlandssykehuset bemerke følgende: o o Behovskomponenten Nordlandssykehuset er enig i de vurderingene som lagt til grunn for dette valget. Kostnadskomponenten Nordlandssykehuset er enig i måten forskning og undervisning håndteres på i modellen. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til forslaget om at alle DRG justert for rehabilitering legges til grunn når komponenten kostnadskrevende pasienter skal beregnes, forutsatt at det gis tilstrekkelig kompensasjon for kostnadskrevende pasienter i mobilitetskomponenten. o Strukturkomponenten Nordlandssykehuset er enig med prosjektgruppen i at strukturelle forhold kan ha betydning for kostnadsnivået. Gruppen har imidlertid ikke funnet noe godt empirisk grunnlag for dette. Nordlandssykehuset slutter seg derfor til de vurderingene som prosjektgruppen har gjort med hensyn til at et strukturtilskudd bør fastsettes etter en skjønnsmessig vurdering. I forhold til skjønnsmessig fordeling av et eventuelt strukturtilskudd forventes at Nordlandssykehuset tildeles en andel av dette begrunnet både ut fra at vi har 2 mindre enheter, det er knyttet transportulemper til virksomheten ved at en må benytte flytransport mellom de 2 små enhetene og Bodø samt at det er knyttet skalaulemper til vakt- og beredskapsordninger for små spesialiteter. Strukturtilskuddet bør for øvrig også slås sammen med Finmarkstilskuddet slik at en opererer med ett skjønnstilskudd i modellen. o Mobilitetskomponenten Nordlandssykehuset slutter seg til prosjektgruppens vurdering av at en abonnementsmodell er å foretrekke både fordi den gir større forutsigbarhet mht finansieringen av gjestepasienter og fordi den synliggjør hvordan helseforetakene samarbeider og betaler for sentral- og regionsykehuspasienter. I tillegg gjør modellen det mulig å etablere kostnadsnøytralitet mellom det interne og det eksterne gjestepasientoppgjøret ved at det for pasienter utover abonnementet skal betales 80 % av DRG-pris. Nordlandssykehuset slutter seg til flertallet i prosjektgruppens vurdering mht til valget av 95 % av DRG-pris ved utformingen av mobilitetskomponenten. I den grad Nordlandssykehuset måtte velge mellom 90 og 100 % refusjon ville Nordlandssykehuset velge 90 %. o Særskilt finansiering Nordlandssykehuset er enig i prosjektgruppens påpeking av at jo flere ordninger som legges utenfor modellen, jo større er risikoen for at inntektsfordelingsmodellen får trekk av å være en refusjonsmodell. Nordlandssykehuset er også enig i forslaget om at i de tilfeller det gis særskilt finansiering bør disse fases inn i hovedmodellen etter en periode. Hvor lang denne perioden bør være er det vanskelig å si noe generelt om, fordi oppgavene som gis slik finansiering har ulik karakter. Styresak 25/07 20 august

10 o Laboratorier Nordlandssykehuset finner det naturlig at den delen av kostnadene knyttet til laboratorieprøver for primærhelsetjenesten som ikke finansieres av poliklinikkinntektene, dekkes av det helseforetak hvor pasienten er hjemhørende, dvs. at Nordlandssykehuset tilføres 8 mill kr gjennom omfordeling i inntektssystemet. Dette bør innarbeides i modellen for Tilsvarende beregning må gjøres for inneliggende pasienter. I den grad data foreligger tidsnok bør dette innarbeides i modellen for Innstilling til vedtak: Vedtak: Styresak 25/07 20 august

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF

Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Saksbehandler: Økonomisjef Dato: 24.08.07 Versjon 1.0 Styresak 36/2007 - Høring ny inntektsfordelingsmodell for Helse Nord RHF Helse Nord RHF har arbeidet med en ny inntektsfordelingsmodell. Forslag fra

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Inntektsfordelingsmodell for helseforetakene i Helse Nord Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Til Helse Nord RHF Vedlagt er rapport som dokumenterer prosjektgruppens

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styringsgruppemøte inntektsmodell

Styringsgruppemøte inntektsmodell Styringsgruppemøte inntektsmodell Møtetype Styringsgruppemøte Møtedato 11. februar 2013 kl 08:00-10:00 Møtested Møteleder Referent Helse Nord RHF, video/telefonmøte Hilde Rolandsen Jan-Petter Monsen Referatdato

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Revisjon av inntektsmodell somatikk Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 15. februar 2013 Innholdsfortegnelse Forkortelser...

Detaljer

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF

Revisjon av inntektsmodell somatikk. Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Revisjon av inntektsmodell somatikk Innstilling fra regional prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Utgitt av: Helse Nord RHF Dato: 15. februar 2013 Innholdsfortegnelse Forkortelser...

Detaljer

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010

Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 28.03.2011 Fra Oslo universitetssykehus HF Til Helse Sør-Øst RHF Innspill til Prosjektrapport om inntektsmodeller for Helse Sør-øst RHF datert 21. mars 2010 Behandling av rapporten Administrerende direktør

Detaljer

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST

VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST SAK NR 012-2014 VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR-ØST VEDLEGG Side 1 av 15 1. Bakgrunn Målet med utvikling av en kriteriebasert inntektsmodell for Helse Sør-Øst er å fordele inntekter til

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Ny Inntektsmodell SSHF

Ny Inntektsmodell SSHF Ny Inntektsmodell SSHF Orientering i styremøte 19.11.2015 Økonomidirektør Per Qvarnstrøm 19. november, Lillesand Behovet for ny inntektsmodell Med bakgrunn i ny organisering av SSHF presenteres det i denne

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder

Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus

Detaljer

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak

Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak Utfordringer i inntektsforutsetningene for et helseforetak 05.03.2007 Erik Kreyberg Normann Adm. direktør, Akershus universitetssykehus Akershus universitetssykehus, 2006 Ansvaret for 280.000 innbyggere

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET I HELSE NORD - HØRING

FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET I HELSE NORD - HØRING . Styresaknr. 17/06 REF: 2006/000220 FORSLAG TIL NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR SOMATISK VIRKSOMHET I HELSE NORD - HØRING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF

Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF. Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Inntektsmodell for Helse Sør-Øst RHF Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF Sluttrapport Dato: 24. april 2009 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Organisering

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering

Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Finansieringsmodellen effekt på tilbudet av spesialisthelsetjenester i Midt-Norge opplegg for en følgeevaluering Helse Midt-Norge RHF desember 2012 Innledning Finansieringsmodellen i Helse Midt-Norge (HMN)

Detaljer

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE

ANSVARSOMRÅDER FOR HELSEFORETAKENE Deres dato: Saksbehandler: Trond Elsbak, Tove Skjelvik og Kristian Iversen Fanghol Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200400327-32 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE

ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Styresaknr. 26/04 REF: 2003/000184 ORGANISERING AV MEDISINSK NØDMELDETJENESTE,HERUNDER 113-STRUKTUR OG RESSURSKOORDINERING AV AMBULANSENE Saksbehandler: Jens F Irgens og Jørn Stemland Dokumenter i saken:

Detaljer

Inntektsmodeller for Helse Nord RHF

Inntektsmodeller for Helse Nord RHF Inntektsmodeller for Helse Nord RHF Psykisk helsevern Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord RHF Sluttrapport

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

DRG-relaterte aktivitetsdata i virksomhetsstyring og - utvikling. Dag Refvem Analyseseksjonen Fagavdelingen UUS

DRG-relaterte aktivitetsdata i virksomhetsstyring og - utvikling. Dag Refvem Analyseseksjonen Fagavdelingen UUS DRG-relaterte aktivitetsdata i virksomhetsstyring og - utvikling Dag Refvem Analyseseksjonen Fagavdelingen UUS Virksomhetsstyring Etablere standarder og mål / budsjett, måle og håndtere avvik og måloppnåelse

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Korreksjoner i årsavregningen 2013

Korreksjoner i årsavregningen 2013 Korreksjoner i årsavregningen 2013 I vedlegget beskrives de enkelte korreksjonene. Det er 25 ulike korreksjoner i årsavregningen for 2013. Kommentar: Enkelte av korreksjonene fra nr.6 til og med nr.14

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Seminar Dagkirurgi i Norge 7 februar 2014: Finansieringsordninger som fremmer utvikling av dagkirurgi. Tor Iversen

Seminar Dagkirurgi i Norge 7 februar 2014: Finansieringsordninger som fremmer utvikling av dagkirurgi. Tor Iversen Seminar Dagkirurgi i Norge 7 februar 2014: Finansieringsordninger som fremmer utvikling av dagkirurgi Tor Iversen Finansieringssystemet for sykehus skal ivareta mange oppgaver: Tilføre sykehusene inntekter

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 024-2012 OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 024-2012 OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 024-2012 OPPDATERING OG VIDEREUTVIKLING AV INNTEKTSMODELLEN FOR HELSE SØR- ØST Forslag til vedtak: 1. Målet med utvikling

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

SYKEHUSSEKSJON VED REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS

SYKEHUSSEKSJON VED REHABILITERINGSSENTERET NORD-NORGES KURBAD AS Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.4.2005 200300693-11 327 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 39-2005

Detaljer

Gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse

Gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse Gjennomgang og oppdatering av regional inntektsfordelingsmodell for tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse Innstilling fra prosjektgruppe oppnevnt av administrerende direktør i Helse Nord

Detaljer

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014

Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 60-2014 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15/10/08 SAK NR 100-2008 ORIENTERINGSSAK: STATSBUDSJETTET FOR 2009 Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Hamar, 7. oktober

Detaljer

Finansieringsmodeller for sykehus og kommuner inkl. Samhandlingsreformen

Finansieringsmodeller for sykehus og kommuner inkl. Samhandlingsreformen Finansieringsmodeller for sykehus og kommuner inkl. Samhandlingsreformen Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Universitetet i Oslo Disposisjon Klassifikasjon av finansieringsmodeller

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1

Nytt i 2014. DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas. DRG-forum 18.03.2013 1 Nytt i 2014 DRG- forum 18. mars 2013 v Eva Wensaas DRG-forum 18.03.2013 1 Disposisjon Utrede og videreutvikle Kommunal medfinansiering (KMF) -for psykisk helsevern og tverrfaglig rusbehandling (TSB) Utreder

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00

Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Administrasjon Bodø Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Ellen

Detaljer

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor

Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor SG3 Grunnlagsdata aktivitet og kostnader. Somatisk sektor Tabell 1 DRG-poeng, samlet antall, antall døgn og antall samlet antall og for døgn. Inklusiv friske nyfødte. 2006. Alle sykehus. DRG- Samlet Herav

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/11 Implementering av ny finansieringsmodell (Magnussen-modellen) for helseforetak i Helse Midt-Norge. Saksbeh: Kjell Solstad Arkivkode: 012 Saksmappe: 2011/16 Forslag

Detaljer

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd?

Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Finansiering av rehabilitering: Lønnsomhet og faglige mål hånd i hånd? Regional rehabiliteringskonferanse Ålesund 29. september 2010 Vidar Halsteinli Seniorrådgiver, PhD Helse Midt-Norge RHF, økonomiavdelingen

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Styresaknr. 37/07 REF: 2007/000135 REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2. tertial 2007, Power Point

Detaljer

Budsjettmodell for Helse Nord RHF

Budsjettmodell for Helse Nord RHF Styresak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord Vedlegg 2 Budsjettmodell for Helse Nord RHF Dokumentasjon av analyser og forslag til elementer i budsjettmodell for somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet, oppfølging av styresak 144-2014 Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 15.5.2015 Styresak 53-2015 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, PET 1 -senter - kvalitetssikring av forprosjektet,

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

Status, behov og utfordringer i Helse Nord

Status, behov og utfordringer i Helse Nord Utfordringer og muligheter i den akuttmedisinske kjeden Status, behov og utfordringer i Helse Nord InnoMed Gardermoen Oktober 2008 Elsbak/Kristoffersen Helse-Nord Visjon: Helse i Nord der vi bor Pasientene

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak 2/2012 Samhandlingsreformen - avtaler Nordlandssykehuset HF og kommunene

Styresak 2/2012 Samhandlingsreformen - avtaler Nordlandssykehuset HF og kommunene Direktøren Styresak 2/2012 Samhandlingsreformen - avtaler Nordlandssykehuset HF og kommunene Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen, Eystein Præsteng Larsen, Gro Ankill Saksnr.: 2010/75 Dato: 20.01.2012

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005

SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 SAMDATA Somatikk sektorrapport 2005 Sammenligningsdata for den somatiske spesialisthelsetjenesten 2005 Ronny Jørgenvåg (red) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport

Detaljer

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus

Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Toni Kvalø Flere behandlede pasienter i somatiske sykehus Det har vært et økt aktivitetsnivå i de somatiske sykehusene i løpet av perioden fra 199 til 2, fordi atskillig flere pasienter har fått behandling.

Detaljer