Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012"

Transkript

1 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2012 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst

2 GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder for samtlige tilskuddsordninger som er omtalt i disse retningslinjer. Eventuelle unntak fra de generelle vilkårene framgår i beskrivelsen av den enkelte tilskuddsordning. Følgende krav stilles for at en organisasjon/lag/forening skal være berettiget å søke tilskudd: Søknaden skal være innlevert innen kunngjort tidsfrist og på gjeldende søknadsskjema. Organisasjon/lag/forening skal ha minst 5 betalende medlemmer. Søker må ha oppfylt sine forpliktelser ovenfor kultur og velferdstjenesten i henhold til tidligere tildelte tilskudd og vilkår for disse. Har søker gjeld til Kongsberg kommune vil hele eller deler av bevilget tilskudd kunne bli holdt tilbake for å dekke denne gjelden. Organisasjoner som hører til andre kommunale enheters ansvarsområde, eller får tilskudd fra andre kommunale enheter, er i utgangspunktet ikke berettiget tilskudd fra kultur og velferdstjenesten. Organisasjoner som har til formål å ivareta medlemmenes arbeidsrettslige- eller økonomiske interesser er ikke berettiget tilskudd til denne aktiviteten. Det forutsettes at tiltak/arrangementer hvor ungdom under 18 år er målgruppe er totalt rusfrie. Organisasjoner som ikke er åpne for alle er ikke tilskuddsberettiget. Fylkes- og landsomfattende organisasjoner uten lokallag/lokalavdelinger i Kongsberg er ikke tilskuddsberettiget. Unntak for spesielle arrangementer som kretsmesterskap, Norgesmesterskap, fylkesleir, landsleir o.l. Tilskudd fra Kongsberg kommune kulturtjenesten SKAL synliggjøres ved omtale i årsmeldinger og lignende. Ved arrangementer skal det på plakater, program og lignende fremgå at Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten. Eller (foreningsnavn) er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten. Tilskudd til kulturformål utbetales ikke via utbetalingskort, kun ved overføring til bankkonto, eventuelt ved betaling av faktura(er) fra 3. part etter nærmere avtale. Tilskudd som forutsetter at mottaker fremlegger spesiell dokumentasjon før utbetaling gjelder for det aktuelle kalenderår og blir trukket tilbake dersom dokumentasjon ikke er fremlagt innen årsskiftet. 1 DRIFTSTILSKUDD TIL LAG OG FORENINGER 1.1 Saksgang Søknadsfrist Søknaden må fremsettes på fastsatt skjema. Kultur og velferd bearbeider søknadene og lager innstilling til utvalg for kultur og oppvekst. Utvalg for kultur og oppvekst behandler fordeling av driftstilskudd innen utgangen av juni. Søkerne får tilsendt kopi av vedtaket samt orientering om klageadgang. Utbetaling av driftstilskudd skjer innen utgangen av august. Innvilget driftstilskudd skal trekkes fra på kultur og velferdstjenestens tilgodehavende dersom søker har uoppgjort gjeld knyttet til for eksempel kjøp av tjenester, halleie e.l. 1.2 Hvem kan søke? Lag og foreninger innenfor følgende aktivitetskategorier kan søke driftstilskudd: 1. KULTURHISTORIE / KULTURVERN 2. BARN OG UNGDOM 3. MUSIKK 4. DANS 5. DRAMA 6. FILM OG MEDIA 7. 4-H/SPEIDERE/ FRILUFTSORG. 8. IDRETT a) ordinært driftstilskudd b) klubbeide idrettsanlegg 9. KUNST 10. HUMANITÆRE 2

3 Ut over de generelle vilkår for tilskuddsordningene gjengitt under retningslinjenes punkt 1, stilles følgende krav for at organisasjonen skal være berettiget å søke driftstilskudd : Alle underavdelinger av organisasjoner/lag/foreninger med hovedsete i Kongsberg skal fremme sine søknader gjennom deres hovedstyre. Dokumentasjon i form av medlemslister, regnskapsbilag o.l. skal fremskaffes på anmodning fra kulturtjenesten. Nystartede / reorganiserte lag/foreninger underlegges spesiell vurdering ved beregning av driftstilskudd Hvordan beregnes tilskuddet? Driftstilskuddet beregnes etter spesielle fordelingsnøkler utviklet for den enkelte aktivitetskategori : Fordelingsnøkkel 1, generell nøkkel (Gjelder for aktivitetskategoriene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 og 10) Vedlagt søknaden skal følge revidert regnskap og årsrapport for foregående arbeidsår, samt årsplan for inneværende år. Grunnstønad pr. godkjent søknad kr 1000,-. Resterende midler fordeles på antall aktivitetspoeng beregnet ut i fra : 1 poeng pr. medlem, 8 poeng ekstra pr. medlem under 20 år 3 poeng for aktivitetsplan for inneværende år 1 poeng pr. aktivitet i egen regi / delregi 1 poeng pr. dokumentert deltager på kurs, fylkes- eller regionsamlinger Fordelingsnøkkel 2, musikk poeng pr. aktiv medlem (uansett alder) 2. 8 poeng pr. aktivt medlem under 18 år 3. 4 poeng pr. medlem i undervisningstilskudd (undervisning fra Kulturskolen evt. annen individuell undervisning) 4. Betalt dirigent/instruktør ansatt på årsbasis med regelmessige ukentlige øvinger gis 100 poeng. Poengene reduseres i forhold til aktiviteten. Eks: Øvinger annenhver uke gir 50 poeng. Et lag får uttelling for maks en dirigent poeng pr. aktivitet (konserter og lignende ikke ukentlige øvelser) 6. 1 poeng pr. forenings eide instrument (instrumentvedlikehold). Må dokumenteres. 7. Tilskudd til kor, korps m.v. som har offentlig lønnede medarbeidere eller medarbeidere som helt eller delvis finansieres av annen offentlig støtteordning vurderes i hvert enkelt tilfelle uavhengig av fordelingsnøkkelen. 8. Kongsberg Symfoniorkester gis et tilskudd på kr ,- før fordeling etter fordelingsnøkkelen. 9. Lag som er knyttet til offentlig institusjon, eks kirke, skole får et tak på støtten på kr ,- 10. På bakgrunn av kulturtjenestens forslag til fordeling av tilskuddsmidler går Kongsberg musikkråd gjennom kulturtjenestens forslag før de endelige sakspapirene foreligger. 11. På bakgrunn av kulturtjenestens forslag til fordeling av tilskuddsmidler avgir Kongsberg musikkråd høringsuttalelse til forslaget. Høringsuttalelsen legges frem for utvalg for kultur og oppvekst i forbindelse med behandlingen av sak om fordeling av driftstilskudd. 12. Kongsberg Musikkråd bevilges et driftstilskudd på kr , Fordelingsnøkkel 3, idrett Gjelder for aktivitetskategori 8 a Idrett - ordinært driftstilskudd. Kongsberg Idrettsråd og Kongsberg Bedriftsidrettsråd gis tilskudd etter særskilt vurdering. Grunnbeløp kr 250,- pr. særidrett laget har svart kontingent for, samt for eventuell (dokumentert) allidrettsgruppe. Medlemsavhengig del (60% av gjenværende beløp etter fordelt grunnbeløp) 5 poeng pr. medlem under 19 år 1 poeng pr. medlem Dersom samme medlem har løst lisens/kontingent (dokumentert) i flere underavdelinger, eksempelvis ski og fotball skal medlemmet telles en gang pr. pr. betalt lisens/kontingent. Aktivitetsavhengig del (40 % av gjenværende beløp etter fordelt grunnbeløp) 1 poeng pr. JA - svar : Har laget arrangert idrettsstevner for aldersgruppen 6 19 år i siste kalenderår? Har laget organisert aktivitet for barn under 13 år siste kalenderår? Har laget organisert aktivitet for ungdom mellom 13 og 19 år siste kalenderår? Har laget arrangert dugnader siste år? Har laget arrangert idrettskole siste år? 3

4 Har laget gjennomført utdanning av ledere/trenere? Har laget arrangert allidrettsaktivitet for aldersgruppen 6 19 år siste kalenderår? Har laget hatt trimgruppe siste år? Kongsberg Idrettsråd bevilges et driftstilskudd på kr ,-. Bedriftsidrettsrådet bevilges et driftstilskudd på kr 8 000, Fordelingsnøkkel 4, idrettsanlegg (Gjelder for aktivitetskategori 8 b Idrett - klubbeide idrettsanlegg) Det ytes årlig tilskudd til klubbeide idrettsanlegg. Tilskuddet ytes til anlegg som inngår i kommunens liste over tilskuddsberettigede klubbeide anlegg. Beregningsgrunnlag for årlig stønadsbeløp fastsettes for det enkelte anlegg når det blir vedtatt tatt inn i listen. Tildeling forutsetter at laget har besvart årlig rapporteringsskjema for klubbeide anlegg. Listen over tilskuddsberettigede anlegg rulleres årlig etter innkomne søknader og innspill fra det enkelte lag (nye anlegg, nedlagte anlegg endringer i kostnader/ beregningsgrunnlag). Kongsberg Idrettsråd avgir høringsuttalelse til kultur og velferdstjenesten før forslag til endringer i listen og fordeling av årets tilskudd legges fram for utvalg for kultur og oppvekst Tilskudd til lag og foreninger - humanitære formål for eldre og funksjonshemmede Utvalg for kultur og oppvekst vil for 2012 yte driftstilskudd til organisasjoner med humanitære formål for eldre og funksjonshemmede i henhold til retningslinjer gitt av utvalg for helse og sosial av Kultur og velferdstjenesten administrerer ordningen. Søknader skal fremmes på eget skjema Driftstilskudd integreringstiltak For å stimulere til økt innsats for å nå kultur og velferdstjenestens integreringsvisjon : Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne integreres i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. inviteres lag og foreninger til å legge ved en kortfattet rapport om gjennomførte integreringstiltak som vedlegg til ordinær driftstilskuddssøknad. Innrapporterte integreringstiltak vurderes særskilt og det innhentes uttalelse fra integreringsseksjonen som legges til grunn for den endelige fordelingen som foretas gjennom administrativt vedtak Driftstilskudd til Lågen Teaterverksted Lågen Teaterverksted bevilges et driftstilskudd på kr ,- for Det forutsettes at bevilgningen primært går til barne- og ungdomsaktiviteter, dette skal dokumenteres før utbetaling foretas. Før utbetaling foretas skal det også årsplan for 2012, årsmelding og årsregnskap for Utviklingstilskudd 2.1 Hva kan man få utviklingstilskudd til? Utviklingstilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. Med utviklingstiltak menes tilrettelegging av NY eller NYSKAPENDE aktivitet /tiltak/arrangement o.l. som IKKE kan defineres som ordinær drift av lag/forening/organisasjon, eller sammenslutning av slike. Tiltak som aktiviserer barn og unge skal prioriteres. 4

5 2.2 Saksgang Søknadsfrist : søknadene behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om utviklingsstøtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for prosjektet. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om utviklertilskudd på inntil kr , administrativt. Tilskudd til utviklingstiltak (også gjeldende for tiltak innenfor Idrett og Musikk) utbetales med følgende vilkår: o Etter nærmere avtale med kulturtjenesten skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man i program for arrangement e.l. trykker "Arrangementet er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten") o o Ubrukte midler skal tilbakeføres kultur og velferdstjenesten. Kultur og velferdstjenesten kan stille krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet) For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien Idrett behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Idrettsråd. Idrettsrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien idrett. For å sikre størst mulig brukermedvirkning og for å forenkle / samordne tilskuddsordninger til aktivitet og utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien Musikk behandles søknader fra denne aktivitetskategorien av Kongsberg Musikkråd. Musikkrådet fordeler kommunal bevilgning til utviklingstiltak innenfor aktivitetskategorien musikk. 3 TILSKUDD TIL HUSLEIE 3.1 Hvilke tiltak kan få tilskudd til leie? Tilskudd til husleie innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. Tilskuddsordningen er ment å kompensere for innføringen av markedsleie i Kongsberg kino og muliggjøre større bruk av Vittingen kulturhus som storstue for aktivitet i regi av frivillige lag og foreninger. For å sikre lag og foreningers adgang til Lågdalsmuseets kulturbyggfasiliteter ytes husleietilskudd til barne og ungdomsaktiviteter. Tiltak som aktiviserer barn og unge prioriteres. Tiltak som påregnes å gå med overskudd kan i utgangspunktet ikke forvente tilskudd. Husleietilskudd innvilges normalt ikke der Kongsberg kommune har tilgjengelig andre egnede lokaler til det aktuelle aktivitetsformålet. 3.2 Saksgang Søknadsfrist: Behandles fortløpende. Søknaden fremsettes på eget skjema. Kultur og velferdstjenesten behandler søknaden. Kultur og velferdstjenesten behandler enkeltsøknader om tilskudd på inntil kr ,- administrativt. Søknader om høyre tilskuddsbeløp knyttet til enkeltsøknader fremlegges for utvalg for kultur og oppvekst. Tilskudd innvilges etter særskilt vurdering av hver enkelt søknad. For Vittingen Kulturhus og Lågdalsmuseet utarbeides årlig en liste over leietakere som innvilges husleietilskudd uten å måtte sende enkeltsøknader. Ved vurdering av tilskuddets størrelse vektlegges tiltakets omfang og søkers helhetlige bidrag fra Kongsberg kommune. Tilskudd utbetales på følgende vilkår : Tilskuddet utbetales normalt Kongsberg kino, Vittingen Kulturhus og Lågdalsmuseet direkte. Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man i program for arrangement, årsberetning, presentasjonsbrosjyrer o.l. trykker "Arrangementet/Aktiviteten er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten ") 5

6 Kultur og velferdstjenesten kan sette krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet). 4 NÆRMILJØTILTAK Tilskudd til nærmiljøtiltak ytes til trivselstiltak og aktiviteter i nærmiljøene. Med trivselstiltak menes forskjellige typer arrangementer og tilrettelegging av anlegg og områder for friluftsliv, lek og idrett som bidrar til å styrke fellesskapet i nærmiljøet. Det kan også innvilges slikt tilskudd til spesielle forebyggende barne- og ungdomstiltak. Tilskudd til nærmiljøtiltak kan etter særskilt vurdering tildeles sammenslutninger/enkeltpersoner som ikke tilfredsstiller de generelle kravene gjengitt i retningslinjenes punkt 1. Tilskudd utbetales med følgende vilkår : Etter nærmere avtale med kultur og velferdstjenesten n skal støtten synliggjøres. (eksempelvis ved at man ved skilting, program e.l. viser at "Tiltaket er støttet av Kongsberg kommune, kultur og velferdstjenesten n") Ubenyttede midler skal tilbakeføres kultur og velferdstjenesten. Kultur og velferdstjenesten kan sette krav om at søker avleverer sluttrapport og bekreftet regnskap (revisorbekreftet eller signert av minst 2 personer i tillegg til den som har mottatt beløpet/ført regnskapet). 4.1 Saksgang Ingen spesiell søknadsfrist, søknader behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om støtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for tiltaket. Kultur og velferdstjenesten behandler søknadene og tildeler tilskudd innenfor tildelt budsjettramme 5 TILSKUDD TIL VENNSKAPSBYUTVEKSLING Støtteordning for lag, foreninger og andre kulturaktører. 5.1 Saksgang Søknadsfrist for tilskudd til vennskapsbybesøk Søknader om tilskudd til utøvelse av vertskapsfunksjon for lag, foreninger og øvrige sammenslutninger som faller inn under kulturbegrepet som får besøk fra vennskapsbyer behandles fortløpende. Det er ikke fastsatt eget søknadsskjema. Søknaden må inneholde opplysninger om HVEM som søker om støtte til HVA. Videre må det legges ved detaljert BUDSJETT for tiltaket. Utvalg for kultur og oppvekst behandler søknader om tilskudd til besøk i vennskapsbyene i utvalgets junimøte. Umiddelbart etter søknadsfristens utløp sendes kopi av søknadene til Foreningen Norden som inviteres til å avgi skriftlig uttalelse om de fremsatte søknader. Foreningen Nordens uttalelse legges frem for utvalg for kultur og oppvekst som en del av saksfremlegget. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om tilskudd til ivaretakelse av vertskapsfunksjon ved besøk fra vennskapsbyer innenfor vedtatt budsjettramme. Maksimalt tilskuddsbeløp til vertskapsfunksjoner settes til kr settes til kr ,- pr. besøksopplegg/gruppe. 6 Starttilskudd Nystartede lag og foreninger innrømmes etter søknad innvilges et starttilskudd på kr 3 000,. Med nystartet lag menes etablering av ny virksomhet eller gjenopprettelse av aktiviteten i et lag som har vært uten aktivitet i en periode på tre år eller mer. 6.1 Saksgang Søknad kan fremmes så snart laget/foreningen tilfredsstiller de generelle kravene til tilskudd jfr punkt 1. i disse retningslinjer. Kultur og velferdstjenesten behandler søknader om starttilskudd fortløpende. 6

7 6.2 Hvem kan søke? Lag og foreninger innenfor følgende aktivitetskategorier er berettiget å søke starttilskudd : 1. Kulturvern, 2. barn og ungdom, 3. Musikk, 4. Dans, 5. Drama, 6. Film og media 7. 4-H/speidere/friluftsorg. 8. Idrett, 9. Kunst 7 KULTURPRIS Kongsberg kommunes kulturpris er et kontantbeløp og vedtas av utvalg for kultur og oppvekst hvert år. 7.1 Saksgang Forslagsfrist Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret. 7.2 Hvem kan tildeles prisen? Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats innenfor kultursektoren. Prisvinneren må være fra- eller bo i kommunen. Enkeltpersoner, foreninger eller lag kan hvert år sende forslag på prisvinnere til utvalg for kultur og oppvekst innen forslagsfristen den Utvalget kan også på eget initiativ komme med forslag til prisvinnere 8 KULTURSTIPEND Utvalg for kultur og oppvekst kan hvert år gi stipend til personer bosatt i eller fra Kongsberg som ønsker å kvalifisere seg på ulike måter innenfor kultursektoren. Utvalg for kultur og oppvekst vurderer stipendienes størrelse i henhold til sakens art, varighet og de totale kostnader. 8.1 Saksgang Søknadsfrist Juryen drøfter søknadene, og innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Stipendet deles ut ved eget arrangement eller ved en annen passende anledning. 8.2 Vilkår for kulturstipendordningen Stipendiene kan gis til deltagelse i kurs, som reisestipend eller som støtte til prosjekter som enkeltpersoner ønsker å gjennomføre. Søkere oppgir navn, adresse, alder bosted i kommunen, deltagelse i tidligere kurs, deltagelse i kursvirksomhet. Søknaden skal inneholde opplysninger om utdanning (med vitnemål, yrke samt plan for hvordan søkeren vil anvende stipendiet. Stipendiemottakere avgir rapport til utvalg for kultur og oppvekst. Om stipendiet ikke nyttes til det formål som er nevnt i søknaden tapes beløpet. Beløpet kan bli å tildele en annen eller holdes tilbake til senere utdeling. 9 VERNEPRIS Forslagsfrist For å motivere til økt innsats og forståelse for bygningsvern i Kongsberg kommune deles det ut en årlig vernepris. Det deles også ut et antall diplomer som bestemmes ut fra hvor mange gode kandidater det finnes det enkelte år. Prisen og diplomene deles ut til den som på en god måte har tatt vare på eldre bygninger og bygningsmiljø, eller som ved nybygg har tilpasset huset lokal byggeskikk og eksisterende miljø. 7

8 Utvalg for kultur og oppvekst oppnevner en jury bestående av fire personer til å plukke ut de beste eksemplene. Juryen består av to representanter fra utvalg for kultur og oppvekst, en representant fra fortidsforeningen og en arkitekt. Utvalget legger sitt forslag til pris -og diplomvinnere fram for utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse. 10 ARKITEKTURPRIS Statutter for arkitekturpris i Kongsberg kommune: 1. For å motivere til og påskjønne arbeid med bygningskulturen i Kongsberg kommune opprettes en kommunal arkitekturpris. 2. Prisen kan gis til huseiere/bygghere(r) for alle nye byggverk (bygninger, konstruksjoner og anlegg), inklusive tilbygg og endringer av eksisterende. Det kan deles ut en pris årlig. Juryen kan, dersom den ikke finner verdige kandidater eller finner at utvalget av innkomne forslag er for lite, beslutte at prisen ikke tildeles. 3. Ved bedømmelse av aktuelle prosjekter kan det legges vekt på: a) Form, materialebruk og fargevalg b) Integrert utsmykking c) Funksjonelle løsninger d) Nye uttrykksformer e) Økologiske hensyn, bærekraftige løsninger f) Tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser. 4. Publikum og organisasjoner skal gjennom kunngjøringer oppfordres til å forslå prosjekter. Alle har forslagsrett. Aktuelle prosjekter må være ferdigstilt inneværende eller i løpet av foregående kalenderår. 5. Juryen legger fram forslag for utvalg for kultur og oppvekst for endelig avgjørelse. 11 Inkluderingspris Kongsberg kommunes inkluderingspris er en diplom og et kontantbeløp Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Hvem som tildeles prisen og størrelsen på kontantbeløpet vedtas av utvalg for kultur og oppvekst Saksgang Forslagsfrist Enkeltpersoner, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag. Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret Hvem kan tildeles prisen? Prisvinneren må være fra eller bo i Kongsberg Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats for å virkeliggjøre kulturtjenestens integreringsvisjon : Alle mennesker, uansett funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn, skal kunne integreres i lokalsamfunnet og ha mulighet til å delta på kulturaktiviteter på lik linje med andre innbyggere. Integreringsaktivitetene skal bidra til at alle gis et rikere liv gjennom egenaktivitet og opplevelser. 12 FRIVILLIGHETSPRIS Kongsberg kommunes frivillighetspris er en diplom og et kontantbeløp. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger. Hvem som tildeles prisen og størrelsen på kontantbeløpet vedtas av utvalg for kultur og oppvekst Saksgang 8

9 Forslagsfrist Enkeltpersoner, lag og foreninger oppfordres til å fremme forslag. Juryen innstiller ovenfor utvalg for kultur og oppvekst. (juryen oppnevnes av utvalg for kultur og oppvekst) Utvalg for kultur og oppvekst behandler juryens innstilling. Prisen deles ut i Kommunestyret Hvem kan tildeles prisen? Prisen kan deles ut til enkeltpersoner, grupper, foreninger eller lag som har gjort en spesiell innsats. Prisvinneren må være fra- eller bo i Kongsberg. 13 TILSKUDD TIL MAI ARRANGEMENTER Tilskudd til 17. mai arrangementer i lokalmiljøene fordeles på skolekretsene (barneskolene) i henhold til antall skoleelever etter at alle skoler er innrømmet et grunnbeløp på kr 1500,-. Foreldrenes Arbeidsutvalg (FAU) ved den enkelte skole står fritt til å nytte midlene til 17. mai arrangementer i egen regi eller i samarbeid med andre. Andre søknader vurderes særskilt. 14 SPILLEMIDDELTILSKUDD OG KOMMUNALT TILSKUDD TIL ANLEGG OG OMRÅDER FOR FYSISK AKTIVITET, SAMT KULTURBYGG Gjennom spillemidlene (overskudd fra statlige spill) yter Kulturdepartementet tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idretts og friluftsformål samt kulturbygg. Søknader om spillemidler fremmes på fastsatte skjemaer. Planer som ligger til grunn for søknaden må være forhåndsgodkjent av kommunen før søknad fremmes. For slik forhåndsgodkjenning kreves blant annet at anlegget inngår i kommunens kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og friluftsliv samt kulturbygg, "Kulturanleggsplanen" Hvem kan søke? Hvem som kan få tilskudd er regulert forskrifter til "Lov om pengespill m.v." av 28. august 1992 nr 103" og tilhørende detaljerte forskrifter. Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte kulturtjenesten Saksgang Søknader kan fremsettes fortløpende. Søknader som ønskes sluttbehandlet påfølgende år må være ferdigstilt med alle vedlegg og formaliteter avklart senest Søknader om tilskudd til mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg behandles fortløpende. Søknadene innrulleres i Kulturanleggsplanen (kommunedelplan over anlegg og områder for idretts- og friluftsliv samt kulturbygg i Kongsberg kommune) i henhold til planens bestemmelser om rullering av handlingsprogrammet. Søknader som har alle formaliteter i orden sendes Buskerud fylkeskommunen innen TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Tilskudd ytes i henhold til "Forskrift om trossamfunn" ( nr. 995) Fastsatt av Justis- og politidepartementet 1. desember 1988 i henhold til lov av 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna, jfr. kgl.res. av 10. oktober 1969 punkt Saksgang Søknader fremmes til Fylkesmannen i henhold til gjeldende regelverk. Tilskudd til trossamfunn utbetales i henhold til mottatt medlemsoversikt fra fylkesmannen innen utgangen av året. 9

10 16 UTLEIE AV KOMMUNALE FORSAMLINGSLOKALER OG IDRETTSANLEGG All utleie av kommunale lokaler og innendørs idrettsanlegg til lag, organisasjoner, private og andre ivaretas av Kultur og velferdstjenesten. Bestilling: Kontaktperson: Annette Skogmo, tlf Søknadsfrist for fast leie av forsamlingslokaler og idrettsanlegg for skoleåret 2012/2013 er Søknad skal fremsettes på fastsatt skjema. All utleie av kommunale utendørs idrettsanlegg til lag, organisasjoner, private og andre ivaretas av Kultur og velferdstjenesten. Bestilling: Kontaktperson: Øivind Tonby, tlf Alle leietakere må avklare forhold rundt bestilling av lokaler/anlegg og utlevering av nøkler i god tid før utleiedato. 17 LAG OG FORENINGERS JUBILEUMSMARKERINGER Lag og foreninger er flinke til å markere sine jubileer. Ut i fra tidligere års erfaringer med foreningslivets forventninger til kommunal representasjon og oppmerksomhet rundt jubileumsmarkeringene finner man det riktig å signalisere at Kongsberg kommune ut fra kapasitetsmessige hensyn vil konsentrere sin oppmerksomhet om tiltak og arrangementer knyttet til Jubileer basert på 25 års intervaller, det vil si 25 år, 50 år, 75 år, 100 år osv. Om kommunen skal være representert på arrangement(er) og eventuelt gi noen form for jubileumsgave vurderes av kultursjefen i det enkelte tilfelle. HAR DU SPØRSMÅL OM ANDRE TILSKUDDSORDNINGER? Sjekk opplysninger om aktuelle tilskuddsordninger på Søknader sendes: Kongsberg Kommune kultur og velferdstjenesten Postboks Kongsberg Du kan også kontakte innbyggerkontaktene på telefon /50. De har svaret på ditt spørsmål eller de kan sette deg i kontakt med en saksbehandler som kan hjelpe deg. eller : 10

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2014 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 19.02.2014

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2014 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 19.02.2014 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2014 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 19.02.2014 Kultur og velferdstjenesten GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015 Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 2015 Vedtatt av utvalg for kultur og oppvekst 18.03.2015 Kultur og velferdstjenesten GENERELLE VILKÅR FOR TILSKUDDSORDNINGENE De generelle vilkårene gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2002. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2002. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Prosjekttilskudd

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner NES KOMMUNE KULTUR RETNINGSLINJER FOR DRIFTSTILSKUDD TIL IDRETTSORGANISASJONER I NES KOMMUNE Tilskudd til lag og organisasjoner Vedtatt av utvalg for teknikk, næring og kultur 1.4.2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.08.2013. Endret i Utvalg for kultur og levekår 13.06.2013. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema

DRIFTSTILSKUDD Søknadsskjema 1. KONTAKTOPPLYSNINGER OM FORENINGEN FORENINGENS NAVN: FORENINGENS LEDER: TELEFON: E-POST: FORENINGENS POSTADRESSE: NETTSTED: KONTONUMMER: FORENINGENS KASSERER: TELEFON: E-POST Foreningen må selv registrere

Detaljer

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

SØKNADSSKJEMA FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID SØKER Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: Organisasjonens E-post adresse: Telefon: Telefaks: Kontonummer: FORMÅL Organisasjonens formål/hovedmålsetning:.. Førstegangssøkere må

Detaljer

VEILEDNING TIL SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

VEILEDNING TIL SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER VEILEDNING TIL SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER Om utfylling og behandling av søknaden Skjemaet MÅ utfylles nøyaktig. Utilstrekkelig eller unøyaktige opplysninger vil kunne medføre

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyret 27. mars 2017. 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Kommunal støtte til kultur- og fritidsvirksomhet gis

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet Kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller eventuelt

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009 Side 2 av 9 2.1. Kulturmidler For å fremme de overordnede kulturpolitiske målene fastsatt både

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Idrettslag, skolekor og skolekorps kan IKKE søke) Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted:

BARNE- OG UNGDOMSARBEID (Idrettslag, skolekor og skolekorps kan IKKE søke) Organisasjonens navn: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/sted: http://stavanger.kommune.no/no/tilbud-tjenester-og-skjema/skjema-ogblanketter-/barn-unge-og-familie/driftstilskudd-til-barne--ogungdomsarbeid/søknadsskjema FOR DRIFTSTILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSARBEID

Detaljer

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi.

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi. Vedtatt av helse- og velferdsutvalget 22.6.2016 Retningslinje for tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling i Fredrikstad kommune (IMDi-midler)

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for

Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for Støtteordning 10: Fastsettelse av leiestatus Generelle bestemmelser for utleie av anlegg Kultur har brukeransvar for 1 GENERELT 1.1 Søknad Alle søknader om støtte i henhold til disse retningslinjene skal

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 23.1.2013) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse:

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD. Innledende bestemmelse: RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON NORSK MUSIKKRÅD Innledende bestemmelse: Frifond organisasjon har søknadsfrist 15. april. Det vil være mulig å levere søknad fra 15. februar og organisasjonene vil

Detaljer

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010

Retningslinjer. Kap. 310 post 75. Tilskudd til privateide kirkebygg. Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer Kap. 310 post 75 Tilskudd til privateide kirkebygg Kulturdepartementet 19. februar 2010 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd Kap 310 Tilskudd til trossamfunn med mer og privateide

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014

Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 Rundskriv Q-17/14 Retningslinjer for tilskudd til frivillige organisasjoner på familie- og likestillingsområdet i 2014 De foreliggende retningslinjene for tilskuddsordningen ligger på Barne-, likestillings-

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER I KARMØY KOMMUNE (Vedtatt 07.11.2012) BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige organisasjoner som driver forebyggende og aktiviserende arbeid i

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg. Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg. Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg Vedtatt av kommunestyret 26.10.2017 KULTURARBEID Formål Berg kommune ønsker å støtte frivillig innsats i lag og foreninger gjennom

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017

RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 RETNINGSLINJER FOR FRIFOND ORGANISASJON 2017 Frifond organisasjon 2017 har søknadsfrist 15. mars 2017. Organisasjonene vil så snart det lar seg gjøre få tilbakemelding om tilskuddsberettigelse. Tilskuddets

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd

Detaljer

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler

Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Kap. 253 post 70 Tilskudd til folkehøyskoler Retningslinjer for tilskudd fra kap. 253 Folkehøyskoler post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler og post 70 Tilskudd til Folkehøyskoler med stor andel av funksjonshemmede

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013

Kulturbygg 2014 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 Retningslinjer desentralisert ordning for tilskudd til lokale- og regionale kulturhus i Troms pr.01.01.2013 1 Formål: Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler og bygninger som gir rom for ulik kulturell

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

V 6B/2014 14/8 22.01.2014. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014

V 6B/2014 14/8 22.01.2014. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 6B/2014 14/8 22.01.2014 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2014 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Bamble kommunes kulturpris vedtekter... 2 Bamble kommunes frivillighetspris vedtekter... 3 Bamble kommunes byggeskikkpris vedtekter... 4 Bamble kommunes

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 16.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I SKAUN KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I SKAUN KOMMUNE Dato: 09.08.2017 Vår ref: 17/427-8/SHA Deres ref: RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I SKAUN KOMMUNE Vedtatt i K-sak 27/17 22.06.2017 S k a u n k o m m u n e K u lt u r, f r i t i d o g f r i

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

Lag og foreninger kan søke støtte til sin virksomhet i Sør-Odal kommune.

Lag og foreninger kan søke støtte til sin virksomhet i Sør-Odal kommune. Tilskudd til kulturformål Kommunale kulturmidler Generelt Alternativt navn Kommunale kulturmidler Beskrivelse Lag og foreninger kan søke støtte til sin virksomhet i Sør-Odal kommune. Målgruppe Lag og foreninger

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015

SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Enhet for idrett og friluftsliv SPILLEMIDDELSEMINAR 2015 Foto: Carl-Erik Eriksson SPILLEMIDLER / SØKNADSPROSEDYRER Spillemiddelprosessen Generell orientering om spillemidlene, hvem Spillemiddelsøknaden

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017

RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL KULTURARENAER I TROMS 1. JANUAR 2017 1 Formål Fylkesplan for Troms 2014-2025 er regionens felles plattform for det regionale utviklingsarbeidet i Troms. En

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Frivillighet Norge St.Olavsgate 25 0166 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett: www.imdi.no E-post: tsh@imdi.no Sentralbord:

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER GENERELT Det kan gi økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune. Støtten gis innenfor de

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2017 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger Arkivsak. Nr.: 2017/1409-1 Saksbehandler: Kåre Bjerkan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Nr. Vår ref Dato V 2B/ /00022 SF GTE

Nr. Vår ref Dato V 2B/ /00022 SF GTE Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V 2B/2010 2010/00022 SF GTE 22.02.2010 TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN 2010 Livssynssamfunn med mer enn 500 tilskuddsberettigede medlemmer og trossamfunn

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 06 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 06 / 2015 Regelverk for tilskudd til sommerleir for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særskilt store hjelpebehov

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål i Larvik kommune

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål i Larvik kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål i Larvik kommune Vedtatt at Larvik kommunestyre 06.12.17, jf. sak 037/17 1. Generelle bestemmelser 1.1. Formål Gjennom økonomiske støtteordninger

Detaljer

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING

VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING KULTURFONDET I RISSA KOMMUNE VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING VEDTATT AV RISSA KOMMUNESTYRE I MØTE 10.12.09 1. Hjemmel og kapital 2. Formål 3. Fondsstyret 4. Ikrafttredelse 5. Vedtektsendringer

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015

Søknadsprosess og årsplan. Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Søknadsprosess og årsplan Vedlegg til rundskriv 01/2015 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 Innledning Dette dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over frister

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer