Orientering om statsbudsjett 2015 Flora bystyre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orientering om statsbudsjett 2015 Flora bystyre"

Transkript

1 Orientering om statsbudsjett 2015 Flora bystyre

2 Skattevekst 2014 Opphavleg estimert nasjonal skattevekst: 3,7 % Estimert nasjonal skattevekst i RNB: 3,0 % Realisert nasjonal skattevekst januar-august: 2,0 % Estimert nasjonal skattevekst 2014 ved framlegging av statsbudsjett 2015: 2,4 % Reduksjon 0,750 mrd. kr sidan RNB Reduksjon 1,724 mrd. kr sidan statsbudsjett 2014 Mogleg nedside 2014 i høve kommunen sitt budsjett endeleg fasit februar 2015 Nedjusteringa frå RNB påverkar ikkje inntektsnivået i sektoren i statsbudsjettet for 2015

3 Vekst frie inntekter 2015, frå estimert rekneskap 2014 Nominell vekst kommunane: 6,2 mrd. kr (4,8 %) Nominell oppgåvekorrigert vekst Flora: 22,567 mill. kr (3,8 %) Deflator 2015: Lønsvekst 3,3 % (vekt 0,635) Varer/tenester 2,5 % (vekt 0,365) Deflator (samla prisvekst) 3,00 % Noreg S&F Førde Flora Nominell vekst 4,8 % 4,3 % 5,1 % 3,8 % - Deflator 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % => Realvekst 1,8 % 1,3 % 2,1 % 0,8 %

4

5 Veksttala varierer mellom kommunane endringar i inntektssystemet endringar i folketalet og aldersamensetjinga endringar i regionalpolitiske tilskot endring i tildelt skjønn endra kriteriedata endringar på skatt (skattedel og inntektsutjamninga)

6 Folketalsvekst og pensjon Veksten i dei frie inntektene må m.a. sjåast i samanheng med auka utgifter for kommunesektoren knytt til folketalsutvikling og pensjon Meirutgifter knytt til folketalsvekst og endring i alderssamansetjing er berekna til 2,5 mrd. kr For 2015 har departementet berekna at pensjonsutgiftene vil auke med 0,5 mrd. kr utover det som vert kompensert av deflator Dei auka utgiftene må dekkast av dei frie inntektene

7 Pensjon 2015 Flora kommune Utrekningar frå KLP og SPK syner ei samla auka utgift inkl. arbeidsgjevaravgift på 11,3 mill kr frå 2014 til 2015 Prosentvis er dette ei auke på 14% i høve 2014 På makronivå dekker deflator 3% (teoretisk 2,4 mill) Kommunen må med anna nytte realveksten i dei frie inntektene til å dekke 11% (teoretisk 8,9 mill) Konsekvensen av justert amortiseringstid frå 10 år til 7 år utgjer om lag 1 mill kr i 2015 Balanseført premieavvik er rekna til å auke frå 44 mill kr til 68 mill kr (19 mill i 2014 og 5 mill i 2015)

8 Inntektssystemet Særskild fordeling, dvs. tiltak som ligg inne i rammetilskotet og vekst i frie inntekter Helsestasjon/skulehelsetenesta 200 mill 991 til Flora 452 av desse vart lagt til sektorramma i er nye midlar i 2015 Utdanning deltidsbrannpersonell 36 mill 159 til Flora 118 vart lagt til sektorramma i er nye midlar i 2015

9 Innstramming øyremerka tilskot Toppfinansiering ressurskrevjande brukarar Innslagspunkt auka med kr utover prisjustering NB! Verknad allereie for rekneskap 2014, konsekvens kr for Flora kommune

10 Rammtilskotet justering oppgåver Barnehage Auka maksimalpris barnehage: mill Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling: 111,6 mill Etterspurnad etter barnehage ved auka kontantstøtte, heilårseffekt av endringar i 2014: -243,4 mill Auka likeverdig handsaming av kommunale og ikkjekommunale barnehagar, heilårseffekt av endring i 2014: 95,9 mill kr

11 Rammtilskotet justering oppgåver Skule Valfag 10. trinn, heilårseffekt av endring i 2014 : 98,4 mill kr Kulturskuletilbod i skule/sfo: -108,5 mill kr Ordninga med gratis frukt og grønt: -154,5 mill kr Nye plassar og fleire elevar i statlege og private skular avlastar rammetilskotet med eit samla trekk: -76,6 mill kr

12 Rammtilskotet justering oppgåver Helse og omsorg Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma vert avvikla med trekk i rammetilskotet: mill kr Uttrekk av frigjorte midlar ved utbygging av tilbod om augeblikkelig hjelp: -89 mill kr Rett til brukarstyrt personleg assistent (BPA) for personar under 67 år med langvarig og stort behov for personleg assistanse trer i kraft frå 1. januar 2015: 300 mill kr Underfinansiert? KS har rekna konsekvensen til 800 mill kr Redusert eigendel for personar på dobbeltrom, heilårseffekt av endring i 2014: 15,5 mill kr

13 Rammtilskotet justering oppgåver Barnevern Auka kommunal eigendel i statlege barnevernsinstitusjonar: 164, 8 mill kr Styrka tilsyn med barn i fosterheim, heilårseffekt: 2,1 mill kr Adopsjon, flytting av utgreiingsansvar frå kommunar til Bufetat: -4,5 mill kr

14 Rammtilskotet justering oppgåver Andre justeringar Endring av ansvar for produksjon og utsending av valkort: -18 mill kr Trekk endra differensiert arbeidsgjevaravgift: -267 mill kr Tilskot til gjeldsrådgjeving: 11 mill kr Styrking av NAV-kontaktsenter: - 12 mill kr

15 Øyremerka tilskot Skule Lærarløft, styrke satsinga på vidareutdanning for lærarar med 144 mill kr. Betyr ei auke på 1500 nye studieplassar. Styrka satsing på kompetanseheving for banehagetilsette med ei auke på 60 mill kr Rentekompensasjonsordning skule- og symjeanlegg vidare innfasing med 3 mrd kr i 2015 Tildelt ramme Flora : 34,807 mill kr

16 Øyremerka tilskot Omsorg Vekst tilskot ressurskrevjande tenester 975 mill kr Auke i investeringstilskotet til heildøgns omsorgsplassar med ei tilsegnsramme på 4 mrd kr (2500 heildøgns omsorgsplassar i sjukeheim og omsorgsbustader) Årsverk til plassane må dekkast innafor veksten i frie inntekter (kompensert via folketal og demografi i inntektssystemet) Bevilling til dagaktivitetstilbod til demente vert auka med 130 mill kr. Legg til rette for 1070 nye plassar for heimbuande med demens Augeblikkelig hjelp døgntilbod i kommunane vert vidare utbygd i Tilskot 300 mill kr.

17 Andre tiltak 100 mill kr av veksten i frie inntekter er begrunna ut frå satsing på eit meir fleksibelt barnehageopptak Styrking av kommunale tenester til rusavhengige og personar med psykiske lidingar er lagt inn med 200 mill kr

18 Skjønnsmidlar fordelt av Fylkesmannen Er inkludert i dei frie inntektene Fylkesramme Sogn og Fjordane 73,3 mill kr inkl. komp arbeidsgjevaravgift (77,9 mill i 2014) Flora får 14,18 mill for sats arbeidsgjevaravgift (14,18 mill i 2014, dvs. ikkje komp for lønsvekst 3,3% i 2015) Flora får 2,5 mill kr (2,75 i 2014) Språkdeling skule 1 mill kr (0,75 mill i 2014) Samla vurdering 1,5 mill kr (2 mill i 2014) Til seinare fordeling 9,02 mill kr 3,02 mill kr sett i samanheng med særlege hendingar og utvikling i budsjettåret Kommunereforma/fornyingsarbeid 6 mill kr

19 Skjønnsmidlar fordelt av Fylkesmannen Frå og med 2015 er skjønnsmidlane knytt til differensiert arbeidsgjevaravgift lagt inn i basisramma til fylkesmannen Betyr at Fylkesmannen står friare til å fordele midlane Fylkesmannen har signalisert ein mogleg nedtrapping frå og med % betyr årleg reduksjon på 1,4 mill kr 20% betyr årleg reduksjon på 2,8 mill kr

20 Kompensasjon samla prisvekst til Flora Nominell vekst 22,567 mill. / 3,8 % * 3,0 % = 17,82 mill. kr Dekker ikkje årslønsveksten og auka pensjonsutgift i 2015 Årslønsvekst mill kr Pensjon knytt til deflator 2,4 mill kr

21 Realvekst Flora Nominell vekst 22,567 mill kr/ 3,8 % * 0,8 % = 4,75 mill kr Realveksten på 4,75 mill kr skal finansiere auka utgifter til pensjon utover generell lønsvekst prisvekst på kjøp av varer og tenester nye lokale tiltak andre nye ressursbehov auka vedlikehald Framleis behov for realistisk prioritering og saldering

22 Folketalsvekst Noreg S & F Førde Flora Folketal Folketal Prosentvis vekst 1,18 % 0,15 % 0,21 % 0,20 % 1,18 % = Avvik frå landssnitt Flora måtte hatt 116 fleire innbyggjarar for i utg.pkt å fått oppretthaldt lik del av dei frie inntektene i 2015 som i 2014

23 Kriterium som påverkar kostnadsnøkkelen, vekt Innbyggjarar 0-1 år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år 0, år + 0,0460 Landbrukskriteriet 0,0030 Sonekriteriet 0,0132 Nabokriteriet 0,0132 Basiskriteriet 0,0230 Innvandrarar 6-15 år 0,0084 Norskfødte med innvandrarforeldre 0,0009 Dødelighet 0,0456 Barn 0-15 år med einsleg forsørgar 0,0116 Låginntekt 0,0062 Uføre år 0,0045 Flyktningar utan integreringstilskot 0,0046 Opphopingsindeks 0,0135 Urbanitetskriterie 0,0173 Psykisk utviklingshemma 16 år + 0,0457 Ikkje-gifte 67 år + 0,0433 Barn 1 år utan kontantstøtte 0,0292 Innbyggarar med høgre utdanning 0,0185 Sum 1,0000

24 Rammetilskot 2015 Flora Førde Innbyggjartilskot før omfordeling (kr pr innb.) Kriterieindeks (behovsindeks) 1, ,00043 Utgiftsutjamning (kriterieindeks) Korreksjon for elevar i statlege og private skular Tilskot med særskilt fordeling Inntektsgarantitilskot (INGAR) Distriktstilskot Sør-Noreg 0 0 Nord-Noreg og Namdalstilskot 0 0 Småkommunetilskot 0 0 Veksttilskot 0 0 Skjønnstilskot (inkl arb.giv.avg) Storbytilskot 0 0 Samla rammetilskot

25 Inntektsgarantiordninga (INGAR) Føremål: Gje kommunane ei meir heilskapleg skjerming mot brå svikt i rammetilskotet, og dermed gjere inntektssystemet meir fleksibelt og føreseieleg. Ingen kommunar skal ha ein vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner under berekna vekst på landsbasis i kroner per innbyggjar (før finansieringa av sjølve inntektsgarantiordninga).

26 Rammetilskotet - utgiftsutjamning Statsbudsjett 2013 Statsbudsjett 2014 Statsbudsjett 2015 Endring frå 2014 til 2015 Kriterium Indeks Vekt Sum Indeks Vekt Sum Indeks Vekt Sum Innbyggere 0-1 år 1,0542 * 0,0054 = 0,0057 0,9446 * 0,0054 = 0,0051 0,8637 * 0,0056 = 0,0048-0,0003 Innbyggere 2-5 år 1,0202 * 0,1245 = 0,1270 1,0957 * 0,1261 = 0,1382 1,0726 * 0,1255 = 0,1346-0,0036 Innbyggere 6-15 år 1,1455 * 0,2836 = 0,3249 1,1182 * 0,2834 = 0,3169 1,1163 * 0,2904 = 0,3242 0,0073 Innbyggere år 1,1331 * 0,0205 = 0,0232 1,1352 * 0,0205 = 0,0233 1,1647 * 0,0213 = 0,0248 0,0015 Innbyggere år 0,9644 * 0,0926 = 0,0893 0,9694 * 0,0921 = 0,0893 0,9672 * 0,0955 = 0,0924 0,0031 Innbyggere 0-17 år 1,1151 * 0,0021 = 0,0023 1,1061 * 0,0021 = 0,0023 * = 0,0000-0,0023 Innbyggere år 0,956 * 0,0055 = 0,0053 0,9538 * 0,0055 = 0,0052 * = 0,0000-0,0052 Innbyggere år 1,0268 * 0,0068 = 0,0070 1,0454 * 0,0068 = 0,0071 * = 0,0000-0,0071 Innbyggere år 0,916 * 0,0496 = 0,0454 0,91 * 0,0494 = 0,0450 0,9108 * 0,0452 = 0,0412-0,0038 Innbyggere år 0,8874 * 0,0706 = 0,0627 0,9154 * 0,0702 = 0,0643 0,9698 * 0,0688 = 0,0667 0,0025 Innbyggere 90 år og over 0,9543 * 0,0453 = 0,0432 0,8543 * 0,0451 = 0,0385 0,9094 * 0,046 = 0,0418 0,0033 Landbrukskriterium 1,1414 * 0,0029 = 0,0033 1,1479 * 0,0029 = 0,0033 1,1402 * 0,003 = 0,0034 0,0001 Reiseavstand til nærmeste sonesenter 2,1925 * 0,0128 = 0,0281 2,1333 * 0,0128 = 0,0273 2,1048 * 0,0132 = 0,0278 0,0005 Reiseavstand til nærmeste nabokrets 1,9012 * 0,0128 = 0,0243 1,8383 * 0,0128 = 0,0235 1,7841 * 0,0132 = 0,0236 0,0000 Basiskriterium 1,0026 * 0,0224 = 0,0225 1,0075 * 0,0223 = 0,0225 1,0175 * 0,023 = 0,0234 0,0009 Innvandrere 6-15 år 1,0923 * 0,0082 = 0,0090 1,1713 * 0,0082 = 0,0096 1,1186 * 0,0084 = 0,0094-0,0002 Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år 0,5189 * 0,0009 = 0,0005 0,462 * 0,0009 = 0,0004 0,484 * 0,0009 = 0,0004 0,0000 Dødelighet 1,0661 * 0,0438 = 0,0467 1,0072 * 0,0436 = 0,0439 1,0459 * 0,0456 = 0,0477 0,0038 Barn 0-15 år med enslig forsørger 1,1481 * 0,011 = 0,0126 1,1888 * 0,0112 = 0,0133 1,1743 * 0,0116 = 0,0136 0,0003 Lavinntekt 0,7669 * 0,0059 = 0,0045 0,7968 * 0,006 = 0,0048 0,7672 * 0,0062 = 0,0048 0,0000 Uføre år 0,9064 * 0,0045 = 0,0041 0,9362 * 0,0044 = 0,0041 0,9404 * 0,0045 = 0,0042 0,0001 Flyktninger uten integreringstilskudd 0,7533 * 0,0046 = 0,0035 0,7737 * 0,0045 = 0,0035 0,7806 * 0,0046 = 0,0036 0,0001 Opphopningsindeks 0,6401 * 0,0135 = 0,0086 0,5636 * 0,0134 = 0,0076 0,5483 * 0,0135 = 0,0074-0,0002 Urbanitetskriterium 0,7643 * 0,0172 = 0,0131 0,7584 * 0,0171 = 0,0130 0,7608 * 0,0173 = 0,0132 0,0002 Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 1,3092 * 0,0439 = 0,0575 1,3014 * 0,0437 = 0,0569 1,1802 * 0,0457 = 0,0539-0,0029 Ikke-gifte 67 år og over 0,8671 * 0,0416 = 0,0361 0,8641 * 0,0414 = 0,0358 0,886 * 0,0433 = 0,0384 0,0026 Barn 1 år uten kontantstøtte 0,9932 * 0,0291 = 0,0289 0,4657 * 0,0295 = 0,0137 0,536 * 0,0292 = 0,0157 0,0019 Innbyggere med høyere utdanning 0,7425 * 0,0184 = 0,0137 0,7295 * 0,0187 = 0,0136 0,749 * 0,0185 = 0,0139 0,0002 Indeks for beregnet utgiftsbehov 1 1, , , ,0028 Beregning av kommunens trekk/tillegg i utgiftsutjevningen: 1. Først beregnes kommunens beregnede utgiftsbehov per innbygger ved å multiplisere indeksen for beregnet utgiftsbehov med gjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger. 1,0529 * = ,03195 * = ,03478 * = Deretter finner man differansen mellom kommunens beregnede utgiftsbehov og landsgjennomsnittlig utgiftsbehov per innbygger = = = Til slutt beregnes kommunens samlede trekk/tillegg i utgiftsutjevningen ved å multiplisere differansen med antall innbyggere i kommunen * = * = * = INGAR (Inntektsgarantiordning) Endring etter INGAR -214 Kjelde: KS Prognosemodell prok1405gh

27 Rammetilskot - utgiftsutjamning, tal heile Endring frå Endring frå Kriterium Innbyggere 0-1 år til til Innbyggere 2-5 år Innbyggere 6-15 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 0-17 år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere år Innbyggere 90 år og over Landbrukskriterium Reiseavstand til nærmeste sonesenter Reiseavstand til nærmeste nabokrets Basistillegg Innvandrere 6-15 år (ekskl Skandinavia) Norskfødte med innvandrerforeldre 6-15 år (ekskl Skand) Dødelighet Barn 0-15 år med enslig forsørger Lavinntekt Uføre år Flyktninger uten integreringstilskudd Opphopningsindeks Urbanitetskriterium Psykisk utviklingshemmede 16 år og over Ikke-gifte 67 år og over Barn 1 år uten kontantstøtte Innbyggere med høyere utdanning Berekna utgiftsbehov målt mot snittkommunen Kjelde: KS Prognosemodell prok1405gh

28 Skatteinntekter og inntektsutjamning Skatteinntektene for Flora kommune er estimert til 303,3 mill kr (inkl. inntektsutjamning) Det er tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i 2013 Statsbudsjettet tar høgde for folketal Folketal som har verknad for inntektsutjamninga KS alternativ prognose er basert på SSB sin befolkningsprognose (MMMM), samt snitt skattevekst siste 3 år ( ) Frie inntektene for Flora er i denne modellen stipulert til 609,2 mill kr, dvs. 3,8 mill kr mindre enn statsbudsjettet sitt stipulat på 613 mill kr Folkeveksten fram mot , samt reell lokal og nasjonal skattevekst i 2015, vert avgjerande for inntektene i 2015

29 Framdrift budsjett 2015 Rådmannen gir sitt utkast til formannskapet Budsjettutvalet stiller spørsmål til adm Budsjettutvalet får svar frå adm Politisk dag Formannskapet vedtar framlegg til budsjett Formannskapet sitt vedtak til alminnelig ettersyn Bystyret vedtar budsjett 2015 og økonomiplan 28. okt 04. nov 10. nov 18. nov 25. nov 25. nov - 16.des 16. des FRAMDRIFT/VEKE Bystyremøte, orientering statsbudsjett Ferdigstilling av rådmannen sitt utkast Politisk handsaming Budsjettutvalet møter administrasjonen, spørsmål Budsjettutvalet møter administrasjonen, svar Alminnelig ettersyn minimum 14 dager Kommunedag, orientering om bystyret sitt vedtak

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012

STATSBUDSJETT Skatt og rammetilskot 2012 Skatt og rammetilskot 2012 Anslag nasjonal skattevekst i RNB: 4,5 % Reell nasjonal skattevekst januar-august: 5,4 % Anslag nasjonal skattevekst 2012 ved framlegging av statsbudsjett 2013: 6,5 % (auke på

Detaljer

Kommuneøkonomi - budsjettåret 2015

Kommuneøkonomi - budsjettåret 2015 Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 08.10.2014 2014/3620-331.1 E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Til kommunane i Sogn og Fjordane Kommuneøkonomi

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Rådmannen. Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarar, kommunalsjefar, rådgjevar økonomi Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 14/1952-14 15217/14 12.10.2014 Økonomiplannotat nr. 3 Økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2013, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Kommuneøkonomi budsjettåret 2013

Kommuneøkonomi budsjettåret 2013 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.10.2012 2012/4189-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i fylket Kommuneøkonomi budsjettåret

Detaljer

Statsbudsjettet 2018 kommuneøkonomi

Statsbudsjettet 2018 kommuneøkonomi Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 12.10.2017 2017/3395- E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i Sogn og Fjordane Statsbudsjettet 2018

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2016. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.10.2015 Dykkar dato Vår referanse 2015/12986 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2016 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2012, eksklusive ufordelt skjønn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

Kommuneøkonomi med høyringa av nytt inntektssystem. Fagdag for folkevalde 2016 Kåre Træen prosjektleiar

Kommuneøkonomi med høyringa av nytt inntektssystem. Fagdag for folkevalde 2016 Kåre Træen prosjektleiar Kommuneøkonomi med høyringa av nytt inntektssystem Fagdag for folkevalde 2016 Kåre Træen prosjektleiar Kommuneøkonomi Fylkesmannen sine oppgåver Økonomiplan, budsjett, rekneskap og årsrapport skal sendast

Detaljer

Om inntektssystemet. Kap. 571 Rammetilskot til kommunar

Om inntektssystemet. Kap. 571 Rammetilskot til kommunar Om inntektssystemet Frie inntekter består av rammetilskot og skatteinntekter. I 2014 blir kommunesektoren sine frie inntekter anslått til om lag 319 mrd. kroner. Dei frie inntektene består av rammetilskot

Detaljer

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2014, eksklusive ufordelt skjøn.

Kolonne 1 viser rammetilskot til kommunane etter revidert nasjonalbudsjett 2014, eksklusive ufordelt skjøn. Tabell B-k Inntektsgarantiordning. Kommunane Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er lågare enn 300 kroner per

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2013 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil gi eit oversyn over

Detaljer

Statsbudsjettet kommuneøkonomi

Statsbudsjettet kommuneøkonomi Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 07.10.2015 2015/3369 - E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i Sogn og Fjordane Statsbudsjettet 2016

Detaljer

Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot (post 62).

Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot (post 62). Om inntektssystemet Dei frie inntektene til kommunane og fylkeskommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. I 2016 blir dei frie inntektene til kommunesektoren anslått til om lag 342,6 mrd. kroner.

Detaljer

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene

Hovedtrekk i Statsbudsjettet kommunene Hovedtrekk i Statsbudsjettet 2015 - kommunene Reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren i 2015. 4,4 milliarder kroner kommer som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.10.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/12130 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2015 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Kommuneøkonomi - budsjettåret 2010

Kommuneøkonomi - budsjettåret 2010 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57 65 54 18 13.10.2009 2009/4249-331.1 E-post: ktr@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i fylket Kommuneøkonomi - budsjettåret 2010 I

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.10.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/13159 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2014 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneopplegget for 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneopplegget for 2020 Vår dato: Vår ref: 24.05.2019 2019/11158 Dykkar dato: Dykkar ref: Kommunane i Hordaland og Sogn og fjordane Saksbehandlar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Kåre Træen, 57643004 Marit Lunde, 57643005

Detaljer

Om inntektssystemet. Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot.

Om inntektssystemet. Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot. Om inntektssystemet Frie inntekter består av rammetilskot og skatteinntekter. I 2014 blir kommunesektoren sine frie inntekter anslått til om lag 319 mrd. kroner. Dei frie inntektene består av rammetilskot

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, dvs. ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2012 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil gje eit samandrag

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014

Statsbudsjettet 2015. Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Statsbudsjettet 2015 Noen hovedpunkter 15. oktober 2014 Reell inntektsvekst Reell inntektsvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 milliardar kroner i 2015. Av dette er 4,4 milliarder

Detaljer

Tabellar for kommunane

Tabellar for kommunane Tabellar for kommunane Tabell 1-k Tabell 2-k Tabell 3-k Tabell A-k Tabell B-k Tabell C-k Tabell D-k Tabell E-k Tabell F-k Tabell 1-k Rammetilskot til kommunane 2020 Kommunane sitt rammetilskot blir løyvd

Detaljer

Tabell B-k. Inntektsgarantiordninga for kommunane 2020

Tabell B-k. Inntektsgarantiordninga for kommunane 2020 Tabell B-k Inntektsgarantiordninga for kommunane 2020 Inntektsgarantiordninga (INGAR) skal sikre at ingen kommunar har ein berekna vekst i rammetilskotet frå eit år til det neste som er meir enn 400 kroner

Detaljer

Statsbudsjettet kommuneøkonomi

Statsbudsjettet kommuneøkonomi Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 08.10.2018 2018/3192- E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Kommunane i Sogn og Fjordane Statsbudsjettet 2019

Detaljer

Fylkesmannen Hordaland

Fylkesmannen Hordaland Fylkesmannen Hordaland Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato Vår referanse 2010/6488 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2010 OG KOMMUNEOPPLEGGET

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk

Detaljer

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012: Foreløpig konsekvensvurdering for Bergen kommune

Regjeringens forslag til statsbudsjett 2012: Foreløpig konsekvensvurdering for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201014405-47 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådet Finansbyråden Dato: 6. oktober 2011 Regjeringens forslag

Detaljer

Statsbudsjettet kommuneøkonomi

Statsbudsjettet kommuneøkonomi Sakshandsamar: Marit Lunde Vår dato Vår referanse Telefon: 57643005 06.10.2016 2016/3420- E-post: fmsfmlu@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Sogndal kommune Postboks 153 6851 Sogndal Statsbudsjettet

Detaljer

Tabellar for kommunane

Tabellar for kommunane Tabellar for kommunane Tabell 1-k Tabell 2-k Tabell 3-k Tabell A-k Tabell B-k Tabell C-k Tabell D-k Tabell E-k Tabell F-k Tabell 1-k Rammetilskot til kommunane 2017 Kommunane sitt rammetilskot blir løyvd

Detaljer

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune

Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune Effektberegninger oljekrise/-prisfall (2014) og nytt IS (2017) Fjell kommune 1 Om beregningene Vi har utarbeidet illustrasjonsberegninger av effekt på frie inntekter for Fjell kommune som følge av oljekrisen/-prisfallet

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneopplegget for 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneopplegget for 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.05.2013 Dykkar dato Vår referanse 2013/6506 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneopplegget for

Detaljer

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal,

Presentasjon utkast HP /budsjett Kvinesdal, Presentasjon utkast HP-2012-2015/budsjett 2012 Kvinesdal, 1 Status 2011 Årsprognose pr. 2.tertial: TOTALT heile driftsbudsjettet: I BALANSE Skule og barnehage - underskot Helse, sosial og omsorg - underskot

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Økonomiforum Troms 2015, Tromsø 8. september

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2018.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2018. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 12.10.2017 Dykkar dato Vår referanse 2017/10027 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2018 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen

Detaljer

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017

Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Høring: Forslag til nytt inntektssystem for kommunene fra 1. januar 2017 2 Nytt inntektssystem i en urolig tid Usikkerhet om utvikling i norsk økonomi Fall i oljepris Veksten

Detaljer

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken

Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte. Hvordan sikre god økonomistyring? Fagsjef i KS Dag-Henrik Sandbakken Kommuneøkonomi for folkevalgte Det kommunale økonomisystemet Hva gir økonomisk handlingsrom? Generelle

Detaljer

Kommuneøkonomi. Økonomistyring. Litt om inntektssystemet for kommunane.

Kommuneøkonomi. Økonomistyring. Litt om inntektssystemet for kommunane. Luster kommunestyre: Kommuneøkonomi. Økonomistyring. Litt om inntektssystemet for kommunane. Rådmannen, 05. november 2015 Kommuneøkonomi. Grunnlaget for den kommunale aktiviteten /dei kommunale tenestene.

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2014 og kommuneopplegget for 2015

Revidert nasjonalbudsjett 2014 og kommuneopplegget for 2015 Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 20.05.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/6371 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2014 og kommuneopplegget for

Detaljer

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing

Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Inntektssystemet for kommunene og kommunesammenslåing Sigmund Engdal, Florø 3.4.2019 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Hovedtemaer Kort om inntektssystemet for kommunene Hvordan påvirkes Flora

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017

Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017 I følgje liste Rundskriv nr. H-5/17 Vår ref 17/429-9 Dato 30.6.2017 Kommuneproposisjonen 2018 og Revidert nasjonalbudsjett 2017 Dette rundskrivet orienterer om Stortinget si handsaming av Kommuneproposisjonen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt

Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S ( ) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt Statsbudsjettet for 2016 fra KMDs budsjettproposisjon til Prop. 1 S (2015-2016) for budsjettåret 2016 og Beregningsteknisk dokumentasjon ( Grønt hefte ) for 2016 Agenda Før lunch (kl 1140-1230) Detaljer

Detaljer

Oppjustering av skatteoverslaget for 2010 med 650 mill kr for kommunane. Dette gir ein vekst på 7,0 % frå 2009

Oppjustering av skatteoverslaget for 2010 med 650 mill kr for kommunane. Dette gir ein vekst på 7,0 % frå 2009 Kommuneopplegget i statsbudsjettet for 2011 Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget i forslaget til statsbudsjett som blei lagt fram tysdag 5.oktober. For kommunane i fylket samla er det venta

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneopplegget for 2018

Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneopplegget for 2018 Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 19.05.2017 Dykkar dato Vår referanse 2016/12828 331.1 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2017 og kommuneopplegget for

Detaljer

I brevet betyr kommunane primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla.

I brevet betyr kommunane primærkommunane, det vil seie ikkje kommuneforvaltninga samla. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.10.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/12130 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2015 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS

Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse. Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Kommunenes rammebetingelser og verktøy for å prognostisere disse Seniorrådgiver Børre Stolp, KS Bølger som truer kommuneøkonomien Arbeidsinnvandring bidrar til høyeste befolkningsvekst på 100 år all time

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen 2020

Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen 2020 Revidert nasjonalbudsjett 2019 og kommuneproposisjonen 2020 Fylkesmannen Marit Lunde 5.06.2019 Foto: 2 Netto renteeksponering gjeld 2018 i % av driftsinntekter Komm.prop. 2020 Disposisjonsfond og mindreforbruk

Detaljer

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin

Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og. Martin Kommuneøkonomi Hovedlinjer, prioritering og Martin Kommunesektorens inntekter er mer enn 500 mrd kroner Kommunenes inntekter: Skatteinntekter fra egne innbyggere Statlige overføringer rammetilskudd øremerkede

Detaljer

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015

Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 Prognosemodellens ABC (Kom øk 2015 - seminar C) Gjennomgang av hovedelementene prognosemodellen og effekter av kommuneproposisjonen for 2015 v/børre Stolp Disposisjon Innledning Økte frie inntektene i

Detaljer

Statsbudsjettet for 2020

Statsbudsjettet for 2020 Statsbudsjettet for 2020 Regjeringa la i dag, 07. oktober 2019, fram forslag til statsbudsjett for 2020 (Prop. 1 S 2019-2020). Vi har utarbeidd eit samandrag av kommuneopplegget. Det økonomiske opplegget

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2020 KOMMUNEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2020 KOMMUNEOPPLEGGET Vår dato: Vår ref: 07.10.2019 2019/16351 Dykkar dato: Dykkar ref: Kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane Saksbehandlar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 STATSBUDSJETTET 2020 KOMMUNEOPPLEGGET I dag

Detaljer

Fylkesmannen Hordaland

Fylkesmannen Hordaland Fylkesmannen Hordaland Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Vår referanse 2010/6488 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETT 2011 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2014

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2014 2014 Utgjeve av: Kommunal- og regionaldepartementet Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå: Servicesenteret for departementa Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as

Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse. Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as Porsanger kommune Dialogseminar 30. august 2018 KOSTRA-analyse Håvard Moe, seniorrådgiver, KS-Konsulent as Brutto driftsinntekter Porsanger 2017: 388 697 952,- Noen fundamentale perspektiver: 1. Det er

Detaljer

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte

Budsjettguide Kinn. Felles kommunestyremøte Budsjettguide 2019 - Kinn Felles kommunestyremøte 18102018 Kinn budsjettguide Budsjettguide 2019 er første dokument på vegen til budsjett og økonomiplan for Kinn kommune Budsjett guide 2019 Budsjett og

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneopplegget for 2019

Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneopplegget for 2019 Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 23.05.2018 Dykkar dato Vår referanse 2018/6430 339 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland Revidert nasjonalbudsjett 2018 og kommuneopplegget for 2019

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2012-2013) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2013 Grønt hefte ISSN 0806-5748 Innhald Side Om Grønt hefte 1 Om inntektssystemet 3 Kap. 572 Rammetilskot

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2010-2011) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2011 Grønt hefte ISSN 0806-5748 Innhald Side Om Grønt hefte 1 Om inntektssystemet 3 Kap. 572 Rammetilskot

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014 2015) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Grønt hefte Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014 2015) Inntektssystemet for

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 19.01.16 Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble sist

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem.

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Status for kommunane 2015 Revidert nasjonalbudsjett 2016 Kommuneproposisjon 2017 og nytt inntektssystem. Økonominettverksamling 30. og 31. mai 2016 Marit Lunde Fylkesmannen Ein glad gjeng etter gjennomført

Detaljer

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune

Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hvordan påvirker forslaget til nytt inntektssystem de økonomiske rammebetingelsene for Rissa og Leksvik kommune Høring nytt inntektssystem fra 1. januar 2017 Folk og samfunn

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal

Forslag til nytt inntektssystem. Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Forslag til nytt inntektssystem Lister 3 Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal Oppsummering av effektberegninger Illustrasjonsberegningene viser en effekt av nytt inntektssystem på -18,5 mill. kr for de tre

Detaljer

Sakspapir. Årsbudsjett 2015 og handlingsplan med økonomiplan 2015-2018. Vedlegg:

Sakspapir. Årsbudsjett 2015 og handlingsplan med økonomiplan 2015-2018. Vedlegg: Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristian Moen FE - 151 14/1158 Saknr Utval Type Dato 126/2014 Formannskapet PS 18.11.2014 Kommunestyret PS Årsbudsjett 2015 og handlingsplan med økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Lillehammer 12.02.16 Seniorrådgiver Karen N. Byrhagen, Kommunalavdelingen, KMD Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet

Detaljer

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2019.

Fylkesmannen vil gi eit oversyn over hovudpunkta i framlegget til statsbudsjett for 2019. Sakshandsamar, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.10.2018 Dykkar dato Vår referanse 2018/6430 339 Dykkar referanse Kommunane i Hordaland STATSBUDSJETTET 2019 - KOMMUNEOPPLEGGET Fylkesmannen vil

Detaljer

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå

Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Analysemodell - Faktisk ressursbruk (Kostra) ses i sammenheng med kommunenes objektive utgiftsbehov og inntektsnivå Sigmund Engdal, Kommuneøkonomiseminar, Stavanger 6. april 2016 Problemstilling Kan utnyttelse

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014 2015) Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2015 Grønt hefte Berekningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014 2015) Inntektssystemet for

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Finansbyråden. Dato: 5. oktober 2010

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Finansbyråden. Dato: 5. oktober 2010 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap Notat Saksnr.: 201001926-69 Saksbehandler: EJR Emnekode: SARK-1212 Til: Fra: Byrådsleder og byrådet Finansbyråden Dato: 5. oktober 2010

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Vik + Balestrand + Leikanger + Sogndal Aurland + Lærdal + Årdal Høyanger + Balestrand Oppsummering av effektberegninger Oppsummering

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk

Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Bevisst prioritering eller bare blitt sånn? Ny regnearkmodell som illustrerer sammenhengen mellom objektivt utgiftsbehov og faktisk ressursbruk Sigmund Engdal, Kommuneøkonomikonferansen 2015, Oslo 28.

Detaljer

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forslag til statsbudsjett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Forslag til statsbudsjett 2015 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 Balansert økonomisk politikk Trygge arbeidsplasser, sikre velferden

Detaljer

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi?

Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Hva kan en ny regjering bety for kommunenes økonomi? Informasjonsmøte om statsbudsjettet 2014 Rakkestad kulturhus 17. oktober 2013 Del 1 UTFORDRINGENE 2 Prognoser for kommuneøkonomien Kombinasjonen av

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold -

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tor Håkon Skomsvold - Informasjon om statsbudsjettforslaget for 2015 Tor Håkon Skomsvold - samordningsstaben 1 Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert

Detaljer

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang. Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie og omsorgsgjennomgang Audun Thorstensen, Telemarksforsking 1 Agenda Om KOSTRA Bruk av KOSTRA-data Eksempler på metodikk i en helse/pleie- og omsorgsgjennomgang

Detaljer

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll.

Inntektssystemet. Nasjonale mål. Høyt nivå på velferdstjenestene. Likeverdige tjenestetilbud. Nasjonaløkonomisk kontroll. Inntektssystemet Seniorrådgiver Hege Rønning, KRD 1 Nasjonale mål Høyt nivå på velferdstjenestene Likeverdige tjenestetilbud Nasjonaløkonomisk kontroll Lokalt selvstyre 2 Finansiering av kommunesektoren

Detaljer

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland

Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Nytt inntektssystem for kommunane - konsekvensar for Nordhordland Nordhordland Utviklingsselskap IKS Endring i inntektssystemet

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2016

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2016 Utgjeve av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/16 FORSLAG TIL NYTT INNTEKSTSSYSTEM FOR KOMMUNENE - HØRING Rådmannens innstilling: Kommunal- og moderniseringsdepartementets

Detaljer

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling

Inntektssystemet. for kommuner og fylkeskommuner. Fagenhet strategi og utvikling Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner Inntektssystemet Formål: Utjevne kommunenes forutsetninger for å gi et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Rammetilskuddet gis uten øremerking

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 videre prosess Ny regjering legger fram forslag til endringer i Prop. 1 (trolig 8. november) Stortingets finanskomitè avgir innstilling om budsjettrammene seinest

Detaljer

Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k.

Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k. Tabell F-k Kriteriedata. Kommunane. Tabell F-k viser kriteriedata som ligg til grunn for berekninga av indeksverdiane i tabell E-k. Kolonne 1 Innbyggjartal per 1. januar 2015 Statistikk frå Statistisk

Detaljer

Levanger kommune Budsjett 2005

Levanger kommune Budsjett 2005 Budsjett 2005 Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004 Kommunesektorens plass i samfunnet Skatter 106 780 Rammetilskudd 41161 Selskapsskatt 5486 Frie

Detaljer

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K)

Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing. Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Forslag til nytt inntektssystem og konsekvenser ved kommunesammenslåing Steinkjer + Verran + Snåsa (3K) Steinkjer + Verran (2K) Oppsummering av effektberegninger Oppsummering av effektberegninger. Grenseverdi

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Hvordan lage en delkostnadsnøkkel - sosialhjelp. Melissa Edvardsen

Hvordan lage en delkostnadsnøkkel - sosialhjelp. Melissa Edvardsen Hvordan lage en delkostnadsnøkkel - sosialhjelp Melissa Edvardsen 24.11.10 1 Hvordan lage en delkostnadsnøkkel i 10 trinn 1. Utlede problemstilling 2. Valg av metode 3. Teorier 4. Hypoteser 5. Datainnsamling

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2010 mm.

Kommuneproposisjonen 2010 mm. Kommuneproposisjonen 2010 mm. Orientering for finansutvalet 25. mai 2009 v/økonomisjef Eli Nes Killingrød Kommuneproposisjonen 2010 (RNB 2009) Med fokus på lokal verknad på: Fellesinntekter og utgifter

Detaljer

Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot (post 62).

Fylkeskommunane Nordland, Troms og Finnmark får Nord-Noreg-tilskot (post 62). Om inntektssystemet Dei frie inntektene til kommunane og fylkeskommunane består av rammetilskot og skatteinntekter. I 2016 blir dei frie inntektene til kommunesektoren anslått til om lag 342,6 mrd. kroner.

Detaljer

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2017

Inntektssystemet for kommunar og fylkeskommunar 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2017 Utgjeve av: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offentlege institusjonar kan tinge fleire eksemplar frå: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer