Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Oppvekst- og omsorgsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2 Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Lukket Arkiv- Saksnr PS 5/15 Tildeling av aktivitetsstøtte /169 PS 6/15 Tildeling av midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy /474 PS 7/15 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy /134 utvalgsleder

3

4 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2015/169 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: Saksframlegg Tildeling av aktivitetsstøtte 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 5/ Vedlegg 1 Fordelingsnøkkel til aktivitetsstøtte Regler aktivitetsstøtte Saksopplysninger Søknad om aktivitetsstøtte for 2015 har vært utlyst ved henvendelser til lag og foreninger gjennom annonsering, mail, sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai Det er kommet inn 21 søknader, noen av disse fra lag/foreninger som ikke har søkt tidligere. Det er gledelig at vi har nådd ut til flere. Samlet søknadsbeløp er på kr ,-. Det er dobbelt så mye som i Aktivitetsstøtten tildeles i hht kommunens budsjett for tilskudd til frivillige lag og foreninger. Budsjettposten er for 2015 på kr ,- som foruten om aktivitetsstøtte skal dekke tilskudd til voksenopplæringen kr ,- (ulike hobby og tiltakskurs) og badevaktordningen (fredagsbading) kr ,-. Søkbare midler er altså kroner ,-. To presiseringer om årets søknader og tildeling: 1. I hht. vedtak i KS 16. februar i år, i saken 7/15 «Friluftslivets år Dyrøy blir en Friluftslivets år-kommune» er ,- av aktivitetsstøtten i 2015 reservert til lag/foreninger som søker om midler til tiltak som skal bidra til å øke friluftsaktivitetene i kommunen. Dyrøy kommune har gjennom denne saken forpliktet seg til å arbeide for målene om å gi friluftsliv økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. Herunder ligger å vurdere kommunens økonomiske virkemidler til friluftsliv og støtte opp om regionale og lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets år. 2. Ihht. vedtak i KS 16. februar i år, i saken 2/15 «Kulturplan Dyrøy kommune » settes det som krav for å motta aktivitetsstøtte fra kommunen at lag/foreninger driver aktivt oppsøkende virksomhet mot nye og gamle innbyggere. Dette er knyttet til delmålet «Synliggjøre mangfoldet og tilbudet innen frivillig sektor for alle innbyggere» i kapittel 7, Det frivillige Dyrøy.

5 Følgende lag /foreninger har søkt aktivitetsstøtte for 2015: BIL volleyball: ,- BIL hovedstyret: ,- Dyrøy hagelag: ,- Brøstadbotn skytterlag: ,- LHL Dyrøy, Husker du? 3.127,- LHL Dyrøy, datakafé: 3.800,- LHL Dyrøy, nettspinning: 4.500,- Dyrøy paintballklubb: ,- NMK Dyrøy: ,- Blanke messingen ,- Brøstadbotn barnegospel ,- Dyrøy korforening ,- BIL fotball ,- UL Forsøket ,- UL Heimhug 5.391,- Søknader som er knyttet til Friluftslivets år 2015: Skøvannet grunneierlag: ,- Skøvannet grunneierlag: ,- LHL Dyrøy, trim: 7.100,- Dyrøy hagelag: 8.720,- Dyrøy jeger og fisk 5.500,- Dyrøy jeger og fisk 4.500,- Administrasjonens vurdering I forslag til tildeling er det lagt vekt på «regler for aktivitetsstøtte», samt hvordan søknadene imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene. Ved enkelte søknader er godkjent kostnad justert ned, slik at støtten går til aktiviteter og utstyr, ikke til ren drift (renovasjon/strøm m.m.). Søknad(er) som vurderes å høre hjemme innenfor andre støtteordninger (spille/anleggsmidler, næringsfondmidler), er henvist videre. Det har vært tradisjon for å tildele mest til aktivitet som kommer barn/unge til gode. I år foreslås også å støtte helt ny aktivitet i kommunen, som er kommet i stand på unge menneskers initiativ. Det er tatt hensyn til lokale arrangementer og aktiviteter som er egnet til å markere Friluftslivets år 2015 i Dyrøy, for alle grupper av befolkningen. Det er også lagt vekt på søkernes egen beskrivelse av hvordan de arbeider for å gjøre sine tilbud kjent blant innbyggerne. I tilfeller der lag/foreninger også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra SalMar Kulturfond i Dyrøy, gjøres det en samlet vurdering av helheten.

6 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Aktivitetsstøtte for 2015 til lag og foreninger tildeles med til sammen kr ,- 2. Fordeling av aktivitetsstøtte for 2015 BIL volleyball: 4.000,- Brøstadbotn skytterlag: 3.000,- LHL Dyrøy, Husker du? 500,- LHL Dyrøy, datakafé: 500,- LHL Dyrøy, nettspinning: 500,- Dyrøy paintballklubb: ,- NMK Dyrøy: 4.000,- Blanke messingen 2.000,- Brøstadbotn barnegospel 4.000,- Dyrøy korforening 2.000,- BIL fotball 4.000,- UL Heimhug 1.000,- Søknader som er knyttet til Friluftslivets år: Skøvannet grunneierlag: 5.000,- Skøvannet grunneierlag: ,- LHL Dyrøy, trim: 500,- Dyrøy hagelag: 2.000,- Dyrøy jeger og fisk 1.400,- Dyrøy jeger og fisk 1.100,- 3. Utgiftene kr ,- dekkes av post i budsjettet. Utvalgsleders innstilling: Leif Hermod Jenssen utvalgsleder Erla Sverdrup rådmann

7 AKTIVITETSSTØTTE 2015 Tildeling Søknadsbeløp Søker Dyrøy Turlag Godkjent kostnad Tildeling Oppfyller de 2015 generelle Grunnlag 25% av godkjente Forslagkostnader kriteriene Dyrøy Korforening x Brøstadbotn Barnegospel x x x Brøstadbotn Skytterlag x x x BIL Fotball x x x BIL Volleyball x x BIL hovedstyret NMK Dyrøy x x x Dyrøy Jeger og Fisk x x x x Dyrøy Jeger og Fisk x x x x Dyrøy Historielag Dyrøy Pensjonistforening 1000 Blanke Messingen x BIL Skigruppa 3000 Dyrøy Hagelag Dyrøy Hagelag x x x BIL allidrett Dyrøy RC 4000 Bjørkebakk omegn grendelag 5000 LHL Dyrøy 3500 Steinvoll trening LHL Dyrøy, huskerdu? x x LHL Dyrøy, nettbasert spinning x LHL Dyrøy, datagruppe x LHL Dyrøy, gågruppe x x Dyrøy Paintballklubb x x x Skøvannet grunneierlag x x x x Skøvannet grunneierlag x x x UL Forsøket Har besvart spørsmål om aktiv markedsføring UL Heimhug x x x Aktivitet for barn og unge Friluftslivets år

8 Regler for aktivitetsstøtte: Hovedutvalg for kultur behandlet reglene i møte , sak 5/90, og fattet følgende vedtak: 1. Støtte kan gis til all organisert aktivitet i Dyrøy kommune som tar sikte på å fremme aktiviteter som er i tråd med hovedmålsettingen i kommunens kulturpolitikk. 2. Med søknaden skalfølge revidert regnskap fra laget/foreningen. Diverseposter spesifiseres. Søkeren må framlegge kostnadsberegning for den aktivitet det søkes om støtte til. Videre en finansieringsplan for hvordan disse kostnadene skal dekkes. 3. Kostnadsberegning/budsjettfor aktiviteten skal godkjennes av Hovedutvalg for kultur. Det samme gjelder finansieringsplanen. 4. Tilskuddet skal ikke overstige 25% av godkjent kostnad, og utbetales etter at regnskap er lagt fram. Delutbetaling kan gjøres, men bare inntil 50% av tilskuddet, og når aktiviteten er i gang. Delutbetaling skjer på bakgrunn av fremlagte kvitteringer. 5. I tillegg til ytelser i h.h.t. pkt. 4 kan "Elitestøtte" gis med inntil 25% av på forhånd godkjente reiseutgifter for gjennomføring av landsdekkende aktivitet. Dette gjelder deltakelse på topplan i Norge innenfor sin aktivitet, når man har kvalifisert seg til det. D.v.s er kommet med etter på forhånd definerte kvalifiseringsregler. Skolelag er ikke medregnet her. 6. Utstyr som trenges for å komme i gang med aktiviteten støttes på lik linje med aktiviteten. Tilskudd til utstyr kan utbetales når dette er innkjøpt, og kvittering foreligger. Vedlikeholdsutgifter av utstyr kan senere tas med i grunnlaget for søknad om aktivitetsstøtte. 7. Søknad om aktivitetsstøtte skal fremmes på eget skjema, vedlagt de nødvendige spesifiserte opplysninger. 8. Denne tilskuddsordningen holdes innenfor den til enhver tid eksisterende budsjettramme for Hovedutvalg for kultur, som gjør de nødvendige prioriteringer

9 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/474 Saksbehandler: Marit Alvig Espenes Dato: Saksframlegg Tildeling av midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 6/ Vedlegg 1 Fordelingsnøkkel SalMar Kulturfond i Dyrøy Kunstprosjekt fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2015 Saksopplysninger Søknad om midler fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2015 har vært utlyst ved henvendelser til lag og foreninger, gjennom annonsering og redaksjonelt oppslag i Troms Folkeblad, mail, sosiale medier, oppslag på sentrale steder og ved bruk av kommunens nettsider. Søknadsfrist var satt til 10. mai Det er kommet inn 14 søknader. Samlet søknadsbeløp er på kr ,-. SalMar Kulturfond i Dyrøy tildeles i hht avtale mellom Dyrøy kommune og SalMar Nord AS. Fondet for 2015 er på kr ,- der det etter avtale foretas faste avsetninger til kunstprosjekt for og med barn og unge (25.000,-), bidrag til Arvid Hanssen-stipendet (25.000,-) og til Dyrøy kommunes kulturpris (2.500,-). Siden verken A.H.-stipendet eller Dyrøy kommunes kulturpris deles ut i 2015, er det tilgjengelig ,- i søkbare midler. Det er likevel ikke ønskelig å bruke hele fondet i 2015, da tildelingen kan bli mindre i Følgende har søkt midler: Roy Frode Løvland Brøstadbotn skytterlag Elvetun skole Linn M. Kalseth Synnøve Nupen, Anna Starr og Gilles Vanssons Terje Espenes Bil volley Fredrik Vaeng Røtnes Folkehelsekoordinator NMK Dyrøy Synnøve Nupen, Brøstadbotn idrettslag

10 Wilde Jacobsen Johansen TOTALT Administrasjonens vurdering I forslag til tildeling er det lagt vekt på kriteriene i samarbeidsavtalen mellom SalMar Nord AS og Dyrøy kommune, samt hvordan søknadene imøtekommer de vedtatte kriteriene og presiseringene. Det foreslås å tildele mest til aktivitet som kommer mange barn/unge til gode, og som ikke er en enkeltstående aktivitet, men noe som gir varig glede for mange. Det foreslås også å støtte initiativer til ny aktivitet i kommunen og til tiltak/utstyr som gir mulighet for utvikling av kulturnæring. Administrasjonen vurderer det slik at det er viktigere å gi nok til noen, slik at de faktisk klarer gjennomføre sin aktivitet, enn å gi litt til alle. Det er tatt hensyn til lokale arrangementer og aktiviteter som er egnet til å gi Dyrøy kommune og SalMar Nord AS god profilering. I tilfeller der søker også har søkt støtte til samme/lignende aktivitet fra Aktivitetsstøtten i Dyrøy, gjøres det en samlet vurdering av helheten. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Støtte fra SalMar Kulturfond i Dyrøy 2015 tildeles med til sammen kr ,- 2. Fordeling av midler for 2015 Roy Frode Løvland Brøstadbotn skytterlag Elvetun skole Linn M. Kalseth Synnøve Nupen, 1 0 Anna Starr og Gilles Vanssons Terje Espenes Bil volley 0 Fredrik Vaeng Røtnes Folkehelsekoordinator 0 NMK Dyrøy Synnøve Nupen, Brøstadbotn idrettslag 0 Wilde Jacobsen Johansen Totalt på søkbare midler Samt kunstprosjekt barn/unge Totalt

11 3. Utgiftene kr ,- dekkes av fondsmidler. Øvrige midler ,- overføres til bruk i Utvalgsleders innstilling: Leif Hermod Jenssen Utvalgsleder Erla Sverdrup rådmann

12 SalMar kulturfond i Dyrøy 2015 Søknadsbeløp Tildeling Søker Roy Frode Løvland x x Brøstadbotn skytterlag x Elvetun skole Linn M. Kalseth x x Synnøve Nupen, x Anna Starr og Gilles Vanssons x Terje Espenes x x Bil volley x x Fredrik Vaeng Røtnes x Folkehelsekoordinator x NMK Dyrøy Synnøve Nupen, x x Brøstadbotn idrettslag x Wilde Jacobsen Johansen x TOTALT Faste avsetninger A.H.stipend, deles ikke ut i Kulturpris Dyrøy, deles ikke ut i Kunstprosjekt for/med barn unge, se egen beskrivelse Totalt Overføres til Lokale idrettslag og foreninger Grendeutvikling rettet mot barn og unge Kompetanseutvikling hos ledere innen lag og organisasjoner Gruppe/kategori Forebyggende ungdomsarbeid Videreutvikling av eksisterende allment kulturarbeid Etablering og stimulering av gründervirksomhet for unge Støtteordning for unge talenter Kulturarrangement i Dyrøy

13 Annet x x x Sommarsang på Berg, årvisst, trekker mye folk, kombinasjon tur/friluft og musikk av høg kvalitet. Søker har kunstner Styrke rekruttskyting/satsing, utstyr, i Dyrøy. Søker også samtidig Aktivitetsstøtte i Dyrøy. Forprosjekt, utsmykkingsplan Elvetun skole - skal bli til hovedsøknad til KORO. Vil komme mange barn/unge til gode. Innkjøp av nødv. utstyr, re-etablere seg som kunstner. Bor i Dyrøy Utvikle kunstkurs for barn og unge i Dyrøy, bl.a. tilbud i ferier og fast kurs høst/vår. Bor i Dyrøy Profesjonelle oboister (1 bosatt i Dyrøy), utendørs konserter i sommer for barn og for eldre, har også søkt Den Kultur Søker delfinansiering (15.000) av større turne og innspilling av plate "The farmer trilogy" - konseptalbum som involve Søknad om etterskuddsvis dekning av utgifter i forb. med deltakelse i NM volley U15. Deltakerne bor i Dyrøy. Toppidrettsutøver fra Dyrøy 19 år, studerer i Tromsø. Skal bl.a. til junior-em i kappgang, samt andre mesterskap. Søk Søker på vegne av barn /unge som skal delta på Friluftsskolen, et sommertilbud som arrangeres for første gang i Dyrø Støtte til innkjøp av kjøreutstyr til gocarts på eksisterende bane Evertmoen, mangler utstyr for å ha aktivitet. For ung Utvikle, trykke og selge egen kunstkalender som en del av å etablere kulturnæring i Dyrøy, søker delfinansiering (75% Søker delfinansering til innkjøp av ATV som brukes til vedlikehold av nybygd kunstgressbane (stor investering for BIL) Søkerdekning av utgifter i forb. med treningsleir og mesterskap, volleyball, Wilde er 14 år

14 g kvalitet. Søker har kunstnerbolig på Berg (Dyrøya). Søker delfinansering. e mange barn/unge til gode. dre, har også søkt Den Kulturelle skolesekkenn. " - konseptalbum som involverer musikk, bilde og lyrikk. Vokalist fra Dyrøy eltakerne bor i Dyrøy. Søker også Aktivitetsstøtte i kommunen. samt andre mesterskap. Søker dekning av dyre reiser etc angeres for første gang i Dyrøy tyr for å ha aktivitet. For unge i Dyrøy. Søker også Aktivitetsstøtte i kommunen. øy, søker delfinansiering (75%) bane (stor investering for BIL)

15 Forslag til kunstprosjekt for og med barn/unge 2015 Hvor: Elvetun, nye mellomgangen oppe i 2. etg. / Skråplanet Store vindusflater, store veggflater på motstående side. Se Elvetuns egen kunstplan for bilder og beskrivelse. Foreslås utsmykket med store fotografier trykt på plater el. lerret. Dette er et flott areal som brukes til gjennomgang fra barne- til ungdomsskole. Området har potensial til også å være møteplass/spiseplass om det møbleres med enkle sittegrupper langs veggen. Skråplanet har blitt brukt til konserter i musikkskolen. Dette arealet har vært utsatt for noe hærverk, og det er derfor restriksjoner på opphold her i dag. Vi tror at en utsmykking, og etter hvert møbler, vil bidra til at flere respekterer området og har lyst til å ta vare på det. At bildene er tatt av ungdommer herfra, som fortsatt har noen år igjen på ungdomsskolen kan bidra positivt. Vi har i flere år hatt et aktivt fotomiljø blant unge, og de har selv søkt og fått midler til studioutstyr som står i elevstua. Flere av ungdommene har bidratt til utstillinger, i forbindelse med Fårikålfestivalen, UKM, Nordlig Bris i Nordavindshagen m.m. Et utsmykkingsprosjekt på Elvetun involverer 1. Fotokurs ei helg i slutten av juni i Tromsø for ca 4 ungdommer i alderen år. Kostnadene til kurset (påmeldingsavgift, reise) dekkes av ungdomsrådet post for arrangementsutgifter. Dette er klarert med ungdomsrådet v/venke Heide. Se nærmere beskrivelse av kurset vedlagt. Vi er lovet en reduksjon i kursavgift. Stipulerte kostnader: ,- 2. Ei fotohelg her i Dyrøy til høsten ( ) der de samme ungdommene + flere får tilbud om en workshop med samme instruktør som hadde kurset i Tromsø. Her jobbes det med tematikk/motiver og bildene produseres. Dette er midlene som SalMar Kulturfond i Dyrøy dekker. Stipulerte kostnader: ,- (se pristilbud) 3. Trykk av foto på plater el. lerret. Må finansieres av midler til inventar/utstyr eller søkes om ekstra midler fra andre (lag/foreninger e.l.). Navn på kunstner: Bjørn Joachimsen. Mer om Bjørn her.

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: A20 Saksmappe: 2013/134 Saksbehandler: May-Elin Hals Dato: Saksframlegg Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Oppvekst- og omsorgsutvalget 7/ Kommunestyret Vedlegg 1 Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy, 2014 Saksopplysninger Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I st.meld. nr 31 ( ) fremgår det at det er viktig at styringsorganene i kommunen har et bevist og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnskolen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god måte. Administrasjonens vurdering Rapporten viser at elevene på Elvetun svarer i elevundersøkelsen at de opplever at læringsmiljøet ved skolen er bra. Alle indikatorer i undersøkelsen som handler om læringsmiljø, viser ei positiv utvikling både i forhold til tidligere svar på egen skole og i forhold til de vi sammenlignes med. Det kontinuerlige arbeidet med læringsmiljøet har hatt en positiv effekt. De faglige resultatene på nasjonale prøver, viser også en framgang på noen grupper. Fra høsten skal Elvetun delta i pulje 3 i Ungdomstrinn i utvikling. Gjennom veiledning fra Universitet i Tromsø, skal hele personalet gjennom skolebasert kompetanseutvikling arbeide med lokalt læreplanarbeid. Dette er ei viktig satsing i utviklinga av skolen i Dyrøy. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Tilstandsrapport for grunnskolen i Dyrøy kommune 2014 tas til orientering. 2. Arbeidet med pedagogisk utvikling må fortsatt styrkes for å kunne bedre læringsmiljø og resultater. 3. Dyrøy kommune setter som mål for skoledrifta: Utvalgsleders innstilling:

17 Leif Hermod Jenssen utvalgsleder Erla Sverdrup rådmann

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 23.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører

Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen av sak 16/11 Kulturprisen 2011. Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: ONSDAG 01.06.2011 kl. 13:00 OPPDATERT 26.05.11 Representant for Nes Prestegjelds Sparebank inviteres til behandlingen

Detaljer

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken

Kl. 18:00 Orientering om Trosvik skole v/ rektor Leif Smedbakken Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Trosvik skole, Unnebergveien 19. Merk sted Tidspunkt: 27.02.2008 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87 eller til e-postadresse:

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling (ekstraordinært møte) Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, 1.etg., Tana Rådhus Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6

Saker til behandling. 30/12 12/03081-2 Bosetting av flyktninger fra 2013 2. 31/12 12/04754-1 Orienteringssak om trygghetsalarmer 6 VENNESLA KOMMUNE Levekårsutvalget Dato: 11.10.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern tlf.

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Halden kommune. Råd for funksjonshemmede. Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30. Halden rådhus, Kommunestyresalen Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2014 Tidspunkt: 13:30 Råd for funksjonshemmede Halden rådhus, Kommunestyresalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer