Briskebyrapporten. Oslo 17. august Unntatt offentlighet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Briskebyrapporten. Oslo 17. august 2011. Unntatt offentlighet"

Transkript

1 Briskebyrapporten Oslo 17. august 2011 Unntatt offentlighet

2 1 Oppsummering Rapporten gjelder hendelsesforløpet omkring utvikling av idrettsanlegg i Hamar kommune med utgangspunkt i en plan fra 2001 og tar for seg tiden frem til 4. juni Den sentrale målsetning med granskingen har vært å få klarhet i hvorfor den økonomiske og administrative utviklingen av sportsanleggene ikke har skjedd etter forutsetningene. Granskingen har funn som angitt nedenfor: Den helt grunnleggende årsak til at utbyggingen ikke gikk etter forutsetningen var at det ikke var penger til å bygge det som ble igangsatt, i den form man hadde valgt. Det kunne ikke gå. Utbyggingsselskapene brukte deretter idrettens tilmålte og båndlagte penger på næringsutvikling. Dette skjedde dels ved at Briskeby Gressbane AS (idrettsformål) stilte garantier i bank slik at Briskeby Eiendom 1 AS (næringsformål) fikk byggelån. Dels skjedde det ved betydelige direkte pengeoverføringer. Kommunestyret vedtok at det skulle sikres fullfinansiering av utbyggingstrinnene, og at vesentlige spørsmål skulle tas opp i generalforsamling. Den politiske prosess for å sikre kommunens interesser var god. Det manglet imidlertid rutiner for å sikre at slike viktige vedtak ble fulgt opp. Utbyggingsselskapene nevnt ovenfor lånte penger til utbyggingen i bank. Lån ville ikke blitt gitt uten garantier fra Hamar Energi Holding AS. Garantiene fra sistnevnte ble innvilget på uriktige forutsetninger oppgitt i garantisøknaden. Saksbehandlingsreglene i Hamar Energi Holding AS ble brutt og det ble ikke foretatt noen opprydding da det i oktober 2007 ble oppdaget at den første garantien ble gitt på uriktige forutsetninger. Det burde vært vurdert å avvikle eksisterende og fremtidige garantier fra Hamar Energi Holding AS som følge av ugyldighet knyttet til søknaden om den første garantien. Saksbehandlingen i byggeselskapene og Hamar Energi Holding AS knyttet til formuesforvaltningen, innebar brudd på viktige regler i aksjeloven og selskapenes egne vedtekter. Briskeby Eiendom 1 AS var insolvent fra 15. august 2007 og ble holdt kunstig i live med store tap til følge uten at handleplikten i aksjeloven ble ivaretatt. Side 2 av 267

3 Forut for utbyggingen ble kommunens eiendommer overført til en komplisert selskapsstruktur med idretten i Hamar som medeiere. Endringer i viktige forutsetninger knyttet til Hamar kommunes eierrådighet i modellen ble ikke fanget opp. Det medførte brudd på reglene om offentlige anskaffelser, eksempelvis ved at reglene ikke ble fulgt da Briskeby Gressbane AS inngikk kontrakt om utbygging av Briskeby Stadion og ved selskapets kontrakt om konsulentbistand med Totalprosjekt AS Vi har avdekket brudd på EØS-reglene om forbud mot offentlig konkurransevridende støtte. De ulovlige overføringene besto dels i overføringer av eiendommer til Briskeby Gressbane AS, dels i garantier fra Hamar Energi Holding AS og dels i etterfølgende aksjeinnskudd etter at kommunen overtok idrettens eierandeler i selskapsstrukturen. Byggselskapene inngikk avtaler med konsulentselskapet Totalprosjekt AS, der byggselskapene kritiseres for å ha gått med på en fordyrende honorarstruktur. Konsulentselskapet fikk alt for stor styring med utbyggingen, herunder ved at andre rådgivere ble leid inn med rapporteringslinje til konsulentselskapet i stedet for til selskapene. Styresammensetningen i selskapene var i strid med krav til god eierstyring ved at styrene i tilknyttede selskaper i for stor grad besto av de samme mennesker og at det ikke var tilstrekkelig mange uavhengige styremedlemmer. Vi har vurdert habilitet i forvaltning og selskaper. Et hovedinntrykk er at det har vært utfordringer knyttet til interessekonflikter, men at det ikke har vært brudd på habilitetsregler med betydning for utfallet av vedtak. Regnskapene i Hamar Sportsanlegg AS viste aldri at selskapet fikk overdratt eiendommene Hamar Stadion og Fuglsethmyra fra kommunen. Regnskapene i Briskeby Gressbane AS gav ikke tilstrekkelig informasjon om sammenhengen mellom bruk av båndlagte idrettsmidler og gjenstående byggeforpliktelser. Omverdenens muligheter til å forstå den økonomiske situasjon i selskapene, og eventuelt gripe inn ble med det svekket. Reguleringsprosessene for så vel Briskeby Gressbane som Hamar Stadion og Fuglsethmyra var lovlige. Kommunen burde som eier i utbyggingsselskapene likevel tatt inn over seg de klare signaler som fremkom om at utbyggingen av Briskeby Gressbane ville bli vesentlig dyrere enn antatt. Side 3 av 267

4 Vi har ikke funnet noen tilfeller av ulovlig berikelse for enkeltpersoner. Vi har altså ikke funnet tilfeller av korrupsjon eller andre forhold der det er puttet penger i egen lomme. Det er ikke tvilsomt at en opplevde et sterkt press om å bygge ut Briskeby stadion raskt og til en standard som tilfredsstilte alle krav til spill i de øverste divisjoner. Byggestart uten finansiering medførte også påfølgende vanskelige valg under sterkt tidspress, særlig knyttet til utvidelse av garantiene fra Hamar Energi Holding AS. Det har utvilsomt vært opplevd som vanskelig å balansere hensynet til Hamar kommune og idretten på den ene side opp mot lovfestede krav til å ivareta selskapsinteresser på den andre side. Vi har funnet at det foreligger mistanke om brudd på det objektive gjerningsinnhold i viktige straffebestemmelser. Dette gjelder: o o o Mistanke om bedrageri mot Hamar Energi Holding i forbindelse med søknad om garanti for lån til Briskeby Gressbane og Briskeby Eiendom 1 AS Mistanke om utroskap i Briskeby Gressbane AS Mistanke om brudd på plikten til å begjære oppbud i Briskeby Eiendom 1 AS Side 4 av 267

5 2 Læring 2.1 Innledning En viktig del av granskingens mandat er læring. Fra mandatet gjengis: Det er også et formål at granskningen skal ha en læringseffekt og bidra til forbedring i forvaltningen. Dette skal gjøres ved bl.a. å foreta en granskning innenfor følgende områder ( ) Den sentrale del av læringen blir derfor å vise hva Hamar kommune kan lære av det som her skjedd. Læringskapittelet må ses i sammenheng med øvrige kapitler i rapporten. Nedenfor følger en gjennomgang av viktige områder for læring der vi knytter funn i granskingsrapporten opp mot politisk styring, eierstyring, bruk av rådgivere og åpenhet. 2.2 Politisk styring Forvaltningen berøres i stor grad ved selv å ha besluttet rammer for utbyggingen gjennom regulering og ved overføring av verdier. Dette aktualiserer læring på politisk nivå. Vårt hovedinntrykk er at den politiske styring har vært god, i den forstand at vedtak har vært forsvarlige og godt begrunnet. Vi har vurdert habilitet og sett på avgjørelser som er tatt knyttet til habilitet innenfor forvaltningen. Vi viser eksempelvis til at det ble utført eksterne analyser av hvorvidt rådmannen kunne delta i behandling av reguleringen av Hamar Stadion / Fuglsethmyra samtidig som han i rollen som daglig leder forberedte behandling av garantisøknader i Hamar Energi Holding. Til tross for at det blir gitt råd om at det ikke forelå formell inhabilitet trakk rådmannen seg fra videre behandling av forsiktighetshensyn. Vi mener dette er et utslag av et føre-var prinsipp som kan bidra til å øke tilliten til forvaltningen. Imidlertid er det flere områder der det er mye å lære. Vi mener at det på politisk nivå burde vært foretatt en mer kvalifisert vurdering av den økonomiske realisme ved denne type utbygging på det aktuelle sted i Hamar sentrum. At idrettsanlegg har vært oppført andre steder etter lignende modeller, er av liten betydning. Det er den aktuelle situasjon som må realitetsvurderes. Vi har i kapittelet om økonomisk realisme vist hvordan forutsetningene for lokalisering og inntekter knyttet til utbygging ble vesentlig endret i forhold til den plan som var lagt, uten at det synes å ha medførte noen endringer av betydning for selve utbyggingen. Det har vært en betydelig debatt med ulike interessenter, herunder velforeningen i Hamar. Særlig har kravet til å foreta konsekvensutredning (KU) i forbindelse med Side 5 av 267

6 regulering av Briskeby Gressbane vært diskutert. Vi har konkludert med at det ikke kan legges til grunn at spørsmålet om konsekvensutredning er behandlet feil. Vi finner likevel grunn til å bemerke at diskusjonen om Konsekvensutredning i stor grad gikk på om utbyggingen ville koste mer enn kr 400 mill. Uavhengig av rett løsning for konsekvensutredningsspørsmålet, bør innspill av denne type skjerpe kravet til å sikre grundige vurderinger av om de økonomiske forutsetningene for prosjektet av denne størrelse var til stede. Fra Hamar kommune ble det i forbindelse med reguleringsvedtaket for Briskeby Gressbane forutsatt fullfinansiering av utbyggingen. Vedtaket er gjort kjent og utvilsomt kommunisert til de rette adressater. På eierstyringsnivå i kommunen ble det gjort en rekke grep for å sikre kontrollmuligheter. Vi legger også til grunn at det var løpende kontakt mellom representanter for kommunen og ledelsen i utbyggingsselskapene der det ble muntlig redegjort fremdriften i byggeprosjektet. Vi etterlyser imidlertid tilstrekkelig kontroll med oppfølging av vedtaket på politisk og forvaltningsmessig nivå. Et pålegg om å fremlegge dokumentert finansiering forut for byggestart, i generalforsamling som forutsatt med begrunnede innstillinger, ville vist at det ikke var grunnlag for utbyggingen. Kommunen kunne da revidert planene og eventuelt stoppet prosjektet helt. Forvaltningen treffer en stor mengde vedtak og kontroll med oppfølging sikres normalt ved å utforme, bekjentgjøre og pålegge bruk av gode hensiktsmessige rutiner for oppfølging av vedtak, samt gjennomføre periodiske kontroller av om disse rutinene fungerer. Det er verdt å merke seg at denne type kontroll innebærer å sikre seg relevant informasjon, og må ikke forveksles med kontrollerende beslutningsmyndighet i selskaper. Kontroll innebærer altså å undersøke og sikre at disponeringene er og forblir i tråd med forutsetninger og fastsette formål. De store verdier som er overført fra kommunen, tilsier en streng kontroll. Et eksempel på at kontroller er utført et stykke på vei, er kontrollutvalgets krav om at rådmannen redegjorde for oppfølgingen av finansieringsforutsetningen fra februar Kontrollutvalget oppfordret i oktober 2008 rådmannen til å følge opp den muntlige presentasjonen med en skriftlig redegjørelse, og tok til etterretning at rådmannen arbeidet med en redegjørelse på et senere møte. Da den skriftlige redegjørelsen ikke kom ble dette så langt granskingen har avdekket, likevel ikke fulgt opp videre. Vi mener eksemplet er illustrerende for at det i kontrollarbeid må stilles krav til at kontroller følges opp helt til de er gjennomført og gjennomføring kan dokumenteres og eventuelle avvik er håndtert. Vi legger til at en redegjørelse på dette tidspunkt neppe ville hatt betydning for resultatet i saken, men det er åpenbart at denne type redegjørelse med underliggende dokumentasjon og oppfølging ville hatt stor betydning for effektiviteten av senere kontrollarbeid. Side 6 av 267

7 2.3 Eierstyring Kommunen fikk etter overføringer av eiendommer til aksjeselskaper, en rolle som eier. Denne rollen setter krav til eierstyring. Den selskapsstruktur som ble etablert var komplisert. Noe av bakgrunnen for kompleksiteten synes å ha vært å tilpasse seg regelsett som setter begrensninger for hvordan utbyggingen kunne finansieres og gjennomføres. Kommunen fikk opprinnelig presentert en løsning der verdier og beslutningsmyndighet i stor grad ble overført til aksjeselskaper innenfor rammen av slike regler. Beslutningene om at Hamar kommune skulle overta Hamar Olympiske Anleggs aksjer i HSA og dermed kom i flertallsposisjon i selskapet, endret imidlertid forutsetningene som løsningen bygget på. Videre ønsket kommunen noe mer kontroll (beslutningsmyndighet) enn forutsatt og sikret seg blant annet rett til å utnevne styremedlemmer i viktige selskaper i selskapsstrukturen. Følgen av å endre viktige forutsetninger i en komplisert modell ble ikke vurdert på en tilstrekkelig helhetlig måte, med konsekvens for overholdelse av viktige regler, herunder reglene om offentlige anskaffelser og statsstøtte. Spesielt i tilfeller der man befinner seg i et komplisert juridisk grenseland, og med kryssende regelsett som skal hensyntas, vil slik helhetlig vurdering være nødvendig. Kommunens eierstyring var under denne prosessen preget av tillit til enkeltpersoner. Det ble vektlagt å benytte personer med stor tillit i sentrale posisjoner. De aktuelle personer ble håndplukket og man stolte på deres beslutninger og opplysninger. Det er selvsagt viktig å velge personer med erfaring, kompetanse og integritet. Tilgjengelige anbefalinger om eierstyring viser imidlertid at tillit er utilstrekkelig som virkemiddel for eierstyring. Det helt sentrale krav til oppfølging og kontroll er det som i kanskje størst grad peker seg ut som det område forvaltningen har mest å lære av. Videre bør kommunen i langt større grad ta inn over seg behovet for konsekvens ved brudd på forutsetninger. Der det oppdages tillitsbrudd eller brudd på forutsetninger som er nedlagt og kommunisert, skjerpes kravet til kontroll. Det er også viktig at bruddet får konsekvenser. I denne saken kommer dette særlig på spissen der styret i Hamar Energi Holding, samt ordfører og rådmann i oktober 2007 gjøres kjent med at HEH har gitt store garantier på et uriktig grunnlag. De samme personer som er ansvarlig for at det er gitt uriktig informasjon tillates likevel å fortsette i sine roller og det foretas ikke hensiktsmessige kontroller av hva som er den reelle situasjon i selskapsstrukturen. Det foreligger en klar mangel på forståelse for at styre og ledelse i et aksjeselskap gjennom sine roller skal prioritere dette selskapets interesser, slik disse bl.a. er nedfelt i vedtekter. Dette vises spesielt der Briskeby Gressbane (BG) inngår betydelige kontrakter med NCC sammen med Briskeby Eiendom 1 (BE1) uten at sistnevnte har tilstrekkelig finansiering og der konsekvensen etter kort tid blir at BG overfører betydelige beløp til BE1 i strid med egne interesser. Likeledes viser de påfølgende garantiene som ble stilt av HEH ut fra hensynet til kommunens behov for et idrettsanlegg ble prioritert fremfor selskapets egeninteresse i å stille slike garantier. I et læringsperspektiv er det åpenbart at informasjon, bevisstgjøring og opplæring av forvaltningens valgte styremedlemmer vil være et egnet virkemiddel for å øke denne forståelsen. I rollen som styremedlem har man et betydelig ansvar for å ivareta selskapets interesser, til tross for at det kan innebære at andre interesser må vike. I denne saken må det ha vært vanskelig for aktørene å holde fra hverandre interessene til de ulike selskap/organisasjoner de har roller i. Side 7 av 267

8 Den helt grunnleggende årsak til at utbyggingen ikke gikk etter forutsetningen var at det ikke var penger til å bygge det som ble igangsatt, i den form man hadde valgt. Det kunne ikke gå. Deretter brukte man idrettens tilmålte penger på næringsutvikling. Fra et styringsperspektiv er det da viktig å se på hva som kunne stoppet utbyggingen eller endret den slik at den ble økonomisk sett mulig å realisere. I denne saken har vi gjennomgått en rekke sikkerhetsnett som hver for seg ville stoppet eller endret utbyggingen, dersom de hadde fungert. Vi vil særlig trekke frem mangelen på en overordnet økonomisk analyse av tilgjengelige verdier og forventede kostnader før en i det hele tatt går inn på prosjektet. I dette tilfellet ble det foretatt en slik analyse i 2004 der det ble konkludert med en annen plassering av stadion (på Tjuvholmen) og at så vel Briskeby Stadion som Fuglsethmyra og Hamar stadion måtte selges for å finansiere utbyggingen. Kommunen avviste forslaget om plassering på Tjuvholmen, og regulerte senere Briskeby for formålet. Man sørget imidlertid ikke for å få vurdert hvordan utbyggingen skulle bli økonomisk mulig der. Når det økonomiske grunnlag er etablert, må det følges opp gjennom å sikre fullfinansiering før en binder seg til å gjennomføre utbyggingen med de kostnader dette innebærer. I denne saken har kommunen vedtatt at det skal sikres fullfinansiering som skal godkjennes av generalforsamling i selskapene, og vedtaket er gjort kjent for dem som har satt i gang prosjektene og selskapenes styrer. Endelig er det fra kommunens side gjennom aksjonæravtaler stilt krav om at viktige beslutninger skal fremlegges for generalforsamlingen der kommunens representant hadde veto. Så langt er dette meget bra og ga en styringsmulighet og kontrollmulighet for kommunen. Involvering av generalforsamlingen ble imidlertid ikke fulgt opp og det ble derfor aldri foretatt noen kontroll av om kravet til fullfinansiering ble oppfylt fra selskapenes side. Selv ikke da det ble offentlig kjent at det var inngått avtale om utbygging i slutten av juni 2007, ble det stilt krav til at generalforsamlingen fikk dokumentert fullfinansieringen. At selskapene ikke selv tok slikt initiativ, var også et faresignal som burde vært oppfattet av eier. Selskapene brøt flere regelsett for å gjennomføre utbyggingen. Selskapsledelse i tråd med prinsipper for god eierstyring, med rapportering til generalforsamling, samt et mer løpende aktivt forhold til eierrollen, ville kunne avdekket slike forhold tidlig og hindret at de utviklet seg slik man har sett i denne saken, med betydelige økonomiske konsekvenser. Svake kontrollfunksjoner i selskapene BG og BE1s styrer, mangelfull og forsinket regnskapsrapportering til selskapsstyrene, manglende vurdering av selskapets planverk og disposisjoner i forhold til forutsetninger, avtaler og vedtekter, er eksempler på forhold som kunne vært stoppet og rettet med god eierstyring. At forvaltningen har klare læringspunkter på disse områder fjerner selvfølgelig ikke ansvaret for ledelse og styre, disse har et primæransvar. Man kan imidlertid ikke lene seg på juridisk ansvar som først kan konstateres i ettertid, dersom man ønsker bedre ordninger i fremtiden. Det er antatt å være et gode å ha representanter som representerer forskjellige interesser i et styre. Dette innebærer at det eksempelvis normalt vil være av det gode at det er representanter for idrett i styrene som skulle ha ansvar for Side 8 av 267

9 utbygging av idrettsanlegg. Det bør imidlertid utvises varsomhet med å utnevne mange personer som må forventes å komme i utfordrende dobbeltroller selv om det ikke foreligger formell inhabilitet. Vi siterer fra KS anbefaling om styresammensetning i konsernmodeller: Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskap fordi styret i morselskap utgjør generalforsamling i datterselskap. I alle konsern bør det vurderes hvorvidt det vil være en styrke at eksterne besitter flertallet av styreplassene i en monopol-datter. Bestemmelsen er viktig i forhold til å unngå rolleblanding i konsernforhold. Kommunens oppdaterte eiermelding gir ytterligere gode utgangspunkter for eierstyring. Det fremgår bl.a. her at styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser. 2.4 Rådgivere Eierstyring kan være komplekst, og krever i mange tilfeller særlig kyndighet innen tekniske, økonomiske og juridiske områder. Det er ikke noen målsetning at alle styremedlemmer som representerer kommunen skal være særlig kyndige innen alle slike områder, men alle styremedlemmer bør forstå de grunnleggende konsekvenser av den virksomhet de er ansvarlig for innen slike områder. Det er ikke tilstrekkelig at det finnes en eller flere regnskapskyndige i et styre. Styret som kollegium må sikre seg kunnskap og der et styremedlem ikke besitter nødvendig kompetanse innen disse områdene bør kommunens styremedlemmer sikre seg sentral forståelse gjennom bruk av kvalifiserte rådgivere. Utbygging av store idrettsanlegg gjennom kompliserte selskapsstrukturer, som i denne saken, setter meget høye krav til forståelse for det enkelte styremedlem. Det er ikke tilstrekkelig å skaffe seg løsrevede råd om enkeltdisposisjoner. Det er behov for rådgivning som knytter seg til selskapets og styrets samlede engasjement i prosjektet. Det er av den grunn også sentralt at det er styret som er oppdragsgiver for slike rådgivere. I denne saken har rådgiverstrukturen vært uheldig ved at sportsselskapene har benyttet en rådgiver som selv har innhentet råd om viktige regelsett og i hovedsak rapportert til den daglige ledelse i selskapene. Kommunen har i tillegg benyttet egne rådgivere, men da bare på avgrensede felter. Et eksempel på dette er at kommunen innhentet kvalifisert bistand til utforming av aksjonæravtaler i selskapsstrukturen som skulle sikre informasjonsflyt og kontrollmuligheter. Aksjonæravtaler er imidlertid ikke bindende for selskapene og forutsetningen nedfelt i aksjonæravtalen ble aldri gjort juridisk bindende for det enkelte styremedlem gjennom styreinstrukser. For ordens skyld vises det til at utforming av styreinstruks ikke utgjorde noen del av rådgivernes avgrensede oppdrag om å utforme aksjonæravtaler. Ofte vil det å rådføre seg med selskapets revisor om faktiske forhold i selskapet være et godt utgangspunkt for videre vurderinger. Side 9 av 267

10 2.5 Åpenhet Kommunens alminnelige virksomhet reguleres av et regelverk som tilstreber åpenhet og offentlighet. Dette sikrer ikke bare demokratisk kontroll, men er også svært viktig for å motvirke at det ved beslutninger legges vekt på hensyn som ikke er legitime. Ved overføring av prosjekter til selskaper, og ved bruk av kommunale selskaper generelt, opereres det under andre regelsett. En svært viktig informasjonskanal om den virksomhet som drives blir da selskapenes årsregnskap. Vi har vist at selskapenes årsregnskaper ikke ga vesentlig informasjon om viktige transaksjoner. Av den grunn ble det vanskelig for utenforstående interessenter å følge de disposisjoner som selskapene sto for. Utvalgt informasjon om hva som skjedde i selskapene ble i stedet ofte presentert muntlig, uformelt og uten relevant underlagsdokumentasjon som gjorde det mulig å verifisere opplysningene. Kommunen ville i denne saken vært bedre tjent med en økt informasjonsflyt mellom selskaper, kommunen og allmennheten. Videre hadde man vært tjent med bedre rutiner for muntlig orienteringer. Det er holdt mange muntlige orienteringer, men det foreligger få dokumenterbare spor av innholdet som ble formidlet. Korte referater hadde løst dette. Kommunen må sikre at den er informert og deltar i de beslutningsprosesser som den skal og bør delta i, eksempelvis etter reglene om aksjelovens 3-8. Side 10 av 267

11 3 Innhold og oversikt 3.1 Innholdsfortegnelse 1 OPPSUMMERING 2 2 LÆRING Innledning Politisk styring Eierstyring Rådgivere Åpenhet 10 3 INNHOLD OG OVERSIKT Innholdsfortegnelse Definisjoner Rolleoversikter 18 4 GRANSKERS ARBEID Bakgrunn for utvalgets arbeid Utvalgets mandat Opprinnelig mandat Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger Offentliggjøring av rapporten Avtale om gransking Tolking av mandatet Forprosjekt Arbeidsomfang Brev fra kontrollutvalget om mandat Granskere Nærmere om Granskers arbeid Særlig om kontradiksjon Særlig om prosedyreregler ved samtaler / intervjuer 31 5 GENERELL REKONSTRUKSJON OG ANALYSE Historisk bakgrunn og behovet for idrettsanlegg Idéskisse for realisering Danielsen-utvalget behov og lokalisering Valg av struktur og opprettelsen av Hamar Sportsanlegg AS (HSA) Vedtak om overføring av eiendommer Idrettens rettigheter i Hamar Stadion Idrettens rettigheter i Briskeby gressbane Politisk behandling Kommunestyrets vedtak Strategiplanen fra Totalprosjekt Kommunestyrets vedtak Overføring av eiendommer fra kommunen til HSA Avtalen overføring av eiendommen Vedtak om lokalisering HSA Vedtak om regulering av Briskeby gressbane Kronologisk gjennomgang av reguleringsprosessen Vurdering Kommunens forutsetning om fullfinansiering Etablering av ny selskapsstruktur 59 Side 11 av 267

12 5.10 Vedtak om omstrukturering ny selskapsstruktur Prosjektering av Briskeby gressbane Forholdet til Norges fotballforbund (NFF) Kjøp av eiendommer på Briskeby Reguleringsarbeidet for Hamar Stadion og Fuglsethmyra Kronologisk gjennomgang Vurdering Salg av Hamar Stadion Eiendom AS og Fuglsethmyra Eiendom AS Salgsprosessen Salg av aksjene til Centrumsgården AS Reguleringsplan element i aksjekjøpsavtale Salgspris Avtalens vilkår for økonomisk oppgjør Formelle forhold Revisjon av kjøpesummen Beslutningen om byggestart Finansiering av byggeprosjektet Formannskapets vedtak om garanti på kr 75 mill Garanti nr. 1 fra Hamar Energi Holding AS Pengeflyt mellom selskapene Påfølgende garantier og lån fra Hamar Energi Holding AS Styring av byggeprosjektet Leietakere på Briskeby gressbane Utbetalinger og garantistillelser fra BG og BE1 til HamKam/HK Sport AS Utbetaling av kompensasjon til HamKam i Garantistillelse overfor HamKam Totalprosjekts rolle Totalprosjekt første fase Nærmere om lokaliseringsforslaget Tjuvholmen Gjennomgang av Totalprosjekts kontrakter med Briskeby-selskapene fra vår Generelt om kontraktene med Totalprosjekt Samarbeidsavtalene datert 9. mai 2007: Vedrørende inngåelse av detaljerte tilleggskontrakter etter Norsk Standard 8402 og Kontrakt med Børstad Idrettspark AS iht. Norsk Standard 8402, datert 9. mai Vedrørende Totalprosjekts honorar Bakgrunn og vurdering av avtalene Habilitet i Hamar kommunes organer Habilitetsspørsmålet ved noen viktige vedtak Habilitet i Hamar Energi Holding AS Habilitet i Sportsselskapene Interessekonflikter Oppsummering habilitet i Sportsselskapene Konvertering lån til Briskeby Gressbane og Briskeby Eiendom Rettighetene til HIL og HamKam - grunnlaget for den valgte struktur Vedtak og behandlinger i Børstad Idrettspark AS i 2009, vedrørende frigivelse av fordring mot Hamar Stadion Eiendom AS og Fuglsethmyra Eiendom AS Idrettsfond i HSA, etablering og senere ettergivelse Kontrollutvalgets rolle Vedtaket om å overta HSA og øvrige selskaper KOMMUNENS FORHOLD I BRISKEBYSAKEN Valg av modell og struktur kommunens eierstyring Valg av modell for utvikling og drift av idrettsanlegg Rådgivning til HSA før etablering av 3-nivå struktur 110 Side 12 av 267

13 Sammenfatning rådgivning Gjennomføringen av modellen hva gikk galt? Økonomisk realisme Eierstyring Generelt Gjennomgang av kommunens eierstyringsprinsipper Eiermeldningen Prinsipper for eierstyring og selskapsledelse fra Ny eiermelding vedtatt 2. september Hvem representerer Hamar kommune som eier? Aksjonæravtalen fra 2003 og tilleggsavtalen fra Nye aksjonæravtaler mellom eierne i HSA, Børstad Idrettspark AS og Briskeby Gressbane AS: Hamar kommunes styringsmuligheter og eierstyring Kommunens eierstyring i praksis Oppfølging av kommunens forutsetning om finansiering før byggestart SPORTSSELSKAPENES OG HAMAR ENERGI HOLDING Offentlige anskaffelser Innledning Anvendelsesområdet for anskaffelsesregelverket Vilkår for å være omfattet av reglene om offentlige anskaffelser Relevante faktiske omstendigheter for Hamar Sportsanlegg AS Relevante faktiske omstendigheter for Briskeby Gressbane AS Relevante faktiske omstendigheter for Børstad Idrettspark AS Gjaldt anskaffelsesregelverket for HSA, BG eller BIP? Anvendelse av vilkårene i FOA 1-2 (2) Gjaldt anskaffelsesregelverket for Hamar Sportsanlegg AS? Gjaldt anskaffelsesregelverket for Briskeby Gressbane AS? Gjaldt anskaffelsesregelverket for Børstad Idrettspark AS? Konklusjon Statsstøtte - overføring av eiendommer fra kommunen til HSA Problemstilling Verdivurderingene Betydningen av ESAs retningslinjer Særlig om verdsettelsen av muligheten for omregulering av eiendommene Øvrige forhold ved verdivurderingene særlig om idrettslagenes rettigheter Verdivurderingene reflekterer ikke markedsverdien for tomtene Fradraget i overdragelsesavtalen på om lag 15 mill. kr Etterfølgende vurdering av markedspris Konklusjon Overføring av eiendommer fra HSA til BG? Problemstilling Kriteriene for offentlig støtte i EØS-avtalen Faktabeskrivelse Utgjør overdragelsen en økonomisk fordel for datterselskapene? Rammes disposisjoner mellom HSA og underliggende selskaper av statsstøttereglene? Nærmere om foretaksbegrepet Er støtten egnet til å vri konkurransen og påvirke samhandelen innenfor EØS? Konklusjon Statsstøtte - tilføring av ny egenkapital i Innledning Kommunens kjøp av aksjer i BE Emisjon Konklusjon Garantier fra HEH - styrets håndtering og handlingsrom 156 Side 13 av 267

14 7.5.1 Innledning og oversikt Styremøter i BG/BE1 i juni Hendelsesforløpet juni september 2007 (G1) Hendelsesforløpet oktober 2007 (G 2) Hendelsesforløpet mars juni 2008 (G3 G4) Hendelsesforløpet august 2008 utsettelse Nærmere om søknaden og søknadsperioden G Anslått finansieringsbehov Midlertidig og kortsiktig eller langsiktig finansiering? Taushet vedrørende pant som måtte løftes Tomtekjøp forestående Byggherregarantiene manglet Underfinansiert uten finansiering fra entreprenør Lån var i hovedsak allerede brukt til andre formål Posten Ved kontraktsunderskrift (min).. kr 25 mill. var kr 50 mill Andre forhold av betydning i perioden juli 11. september Tilbud fra Handelsbanken av 29.august og 24. oktober Selskapet BE1 ble insolvent i søknadsperioden Oppsummert søknaden og søknadsperioden / reelle forhold Ugyldighet kunne stoppet videre eksponering under garantien Vedtekter Hva er kapitalforvaltning Definisjon Kontroll av risikoen ved innvilgelsen av garantiene Var G1 G4 i strid med aksjelovens 3-8? Innledning Lovendring i Forholdet til aksjelovens Kommer aksjeloven 8-7 til anvendelse? Aksjekapitalen i HEH Garantien som vurderes Betjeningsevne Tilgjengelig sikkerhet ved garantiene HEHs sikkerhet i fast eiendom HEHs sikkerhet i aksjer Opptrådte BG/BE1 i forståelse med aksjeeieren Hamar kommune da HEH ga garantier til Handelsbanken til beste for BG og BE1? Godkjente generalforsamlingen i HEH garantiene? Oppsummering og konklusjon HEHs og daglig leders saksbehandling Aksjeloven 6-12/ Garanti nr Garanti nr Styret i HEHs kontrollarbeid og aksjelovens 6-12 (3) Aksjelovens kap Straffeloven 270 flg Uenighet mht. hva Hamar Kommune/HEH visste I hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning Fremkalle, styrke eller utnytte en villfarelse Nærmere om rettstridsreservasjonen Tap eller fare for tap Konklusjon strl. 270 mv Forvaltning av BG Aksjelovens 6-14 (4) og Side 14 av 267

15 7.6.2 Selskapets styre og ledelse Hendelsesforløpet BG disponerte over 70 mill på vegne av BE1 i 2007/ BG/BE1s budsjett av september Noen kommentarer til bokføringen i BG Hvorfor skjedde overføringene? Konklusjon Var utbetalingene i strid med BGs vedtektsfestede formål? Naturlig forståelse av vedtektenes ordlyd Objektivisert tolkingsstil Bakgrunn Senere praktisering av vedtektene Særlig om virksomhetsangivelse i vedtektene Innspill under kontradiksjon Konklusjon vedtektsstrid Var utbetalingene i strid med aksjelovens 6-28? Hindret utbetalingene BGs i å oppfylle sine byggeforpliktelser? Representerte utbetalingene uforsvarlig håndtering av BGs verdier? Måtte BG finansiere BE1s næringsbygg? Konklusjon aksjelovens 6-28? Utdeling og aksjeloven Forholdet mellom aksjelovens 3-7 og Kunne det påregnes at BE1 ville betale tilbake overføringene fra BG? Betydningen av at BE1 var BGS datterselskap Konklusjon aksjeloven Sanksjoner etter aksjelovens kapittel Utroskap etter straffeloven Insolvens i BE Hendelsesforløpet fra juni til september Nærmere om insolvensvurderingen Konklusjon Insolvensvurdering Konsekvensene og redningen av selskapet Styrets handleplikt etter aksjeloven Aksjeloven kapittel Straffeloven Klart gikk med tap og ikke oppgjør innen rimelig tid Opptrådte BE1 i forståelse med sine fordringshavere? Konklusjon Leiekontrakter i Briskeby Eiendom AS, vilkår og grunnlag for finansiering Problemstillinger Leieavtalenes vilkår Leieavtalens lengde Oversendelse av leieavtaler til Handelsbanken BE1s sponsoravtale med HK Sport Leieinntekter en forutsetning for finansiering og dermed realisme for bygging av næringsdelen Vurdering Sponsoravtalen med HK sport AS Leiekontraktens vilkår Hvor mye kunne man investere på bakgrunn av inngåtte leieavtaler? Fakturering fra og oppgjørsavtale med Totalprosjekt Gjennomgang av Totalprosjekts fakturering til selskapene herunder fakturering av bistand fra underleverandører Vurdering av fakturering og oppgjørsavtale 239 Side 15 av 267

16 7.10 Erstatning til HamKam i Faktabeskrivelse Vurdering av det kontraktsrettslige erstatningskrav Vurdering av aksjeloven Konklusjon erstatning HamKam Økonomiske og regnskapsmessige forhold Sammendrag av økonomisk disponeringer i HSA, BG og BIP Regnskapsmessige forhold Manglende bokføring ved kjøp og salg av tomter i HSA, BG og BIP Investeringstilskudd - god regnskapsskikk og regnskapsmessige behandlingen Krav til noteopplysninger Regnskapsmessig behandling av tilskudd Spørsmål om konsernregnskap Revisors rolle Bruk av penger i BG Disponering og finansiering Byggeforpliktelsen i BG Disposisjoner utenfor selskapets formål Statsstøtte garantier fra HEH til BG/BE Er en eventuell støtte i form av utstedelse av garantier gitt av statsmidler Har BG / BE1 fått en økonomisk fordel ved utstedelsene av garantiene? Nærmere om reguleringen av markedsgarantistprinsippet Opptrådte HEH i samsvar med markedsgarantistprinsippet? Øvrige vilkår Garantiene fra HEH aktualiseres Bakgrunn for kommunens forpliktelseserklæring om å bygge ut Børstad? Øvrige vilkår 267 Side 16 av 267

17 3.2 Definisjoner BBH Briskeby Bolig og Hotell AS BE1 Briskeby Eiendom AS BG Briskeby Gressbane AS BIP Børstad Idrettspark AS Braathen Mette Braathen BT Briskeby Terrasse AS Busterud Einar Busterud CG Centrumsgården AS Ekrem Heidi Ekrem Evensen Morten Evensen FE Fuglsethmyra Eiendom AS Finborud Morten Finborud Grønlien John Grønlien Haakonsen Kjell Haakonsen HEH Hamar Energi Holding AS HIL Hamar Idrettslag HK Hamar kommune HOA Hamar Olympiske Anlegg AS HSE Hamar Stadion Eiendom AS HSA Hamar Sportsanlegg AS Jahr Knut Jahr Johnsrud Pål Johnsrud Karset Helge Hafsahl Karset Kolstad Hans Kolstad Larsen Georg Roger Larsen Lindstad Odd Lindstad Mageli Steinar Mageli Mattsson Tor Mattsson Mengshoel Kristin Mengshoel NFF Norges Fotballforbund Norderhaug Truls Norderhaug Seem Solveig Seem Selnes Terje Selnes Skaaraas Svein M. Skaaraas Skjærstad Mari Skjærstad Stensrud Erik Sundmoen Viggo Sundmoen TP Totalprosjekt AS Ødegård Hans Ødegård Side 17 av 267

18 3.3 Rolleoversikter I rolleoversikten nedenfor er det rollene i den aktuelle perioden for granskningen, som er tatt inn, dvs. frem til 4. juni I denne oversikten vil ikke styreverv som strekker seg ut over denne datoen beskrives. Det er tatt utgangspunkt i brønnøysundregistrene ved utformingen av rolleoversikten, med korreksjon for mottatte presiseringer. HAMAR ENERGI HOLDING AS (fra ) Einar Busterud: Styreleder fra til Svein M. Skaaraas: Styremedlem fra til Hans Kolstad: Styremedlem fra , Styreleder fra til Terje Selnes: Nestleder fra til Solveig Seem: Styremedlem fra , Nestleder fra og per Helge Hafsahl Karset: Styremedlem fra og per Kristin Sletten: Styremedlem fra til 26. februar Anne- Lise Bakken: Styremedlem fra , Styreleder fra og per David A Syversen: Styremedlem fra og per Hanne Sverdrup Dahl: Styremedlem fra , Nestleder fra , Styremedlem fra til Tom Egil Sortåsstuen Lien: Styremedlem fra og per Svein M. Skaaraas: Daglig leder fra og per HAMAR OLYMPISKE ANLEGG AS (fra ) Hans Kolstad: Styreleder fra til Pål Tajet: Nestleder fra , Styreleder fra og per Sven Hougen Gangdal: Styremedlem fra til Svein Robert Andreassen: Styremedlem fra til Sigbjørn Johnsen: Styremedlem fra til Reidar Frode Nordby: Styremedlem fra til Viggo Sundmoen: Daglig leder fra og per Guri Sjetne: Styremedlem fra og per Kjersti Gundersen: Styremedlem fra og per Anni Onsager: Styremedlem fra til Terje Selnes: Nestleder fra til Bjørn Håkensmoen: Styremedlem fra og per Lena I. Midtveit: Styremedlem fra og per Morten Aspeli: Nestleder fra og per HAMAR SPORTSANLEGG AS (fra ) Erik Stensrud: Styreleder fra , Styremedlem fra til Pål Johnsrud: Styremedlem fra til Truls Norderhaug: Styremedlem fra til Tore Evensen: Styremedlem fra til Georg Roger Larsen: Styremedlem fra til Viggo Sundmoen: Styremedlem fra , Styreleder fra , Styremedlem fra og per Eva Arnseth: Styremedlem fra til Dag Georg Jørgensen: Styreleder fra og per Beate Follestad: Nestleder fra og per Side 18 av 267

19 Erik Arne Eriksen: Styremedlem fra og per Grethe Elisabeth Torpen: Styremedlem fra og per BRISKEBY GRESSBANE AS (fra ) Viggo Sundmoen: Styreleder fra , Styremedlem fra og per Kristin Mengshoel: Styremedlem fra til Kjell Haakonsen: Styremedlem fra til Hans Ødegård: Styremedlem fra til Helge Hafsahl Karset: Styremedlem fra til Dag Georg Jørgensen: Styreleder fra og per Beate Follestad: Nestleder fra og per Erik Arne Eriksen: Styremedlem fra og per Grethe Elisabeth Torpen: Styremedlem fra og per Erik Stensrud: Daglig leder fra til mai 2009 (reelt sett fra stiftelsen). Viggo Sundmoen: Daglig leder fra mai 2009 til BØRSTAD IDRETTSPARK AS (fra ) Hans Kolstad: Styreleder fra til Morten Evensen: Styremedlem fra til Tor Mattsson: Styremedlem fra til Viggo Sundmoen: Styremedlem fra og per Georg Roger Larsen: Styremedlem fra , Styreleder fra til Dag Georg Jørgensen: Styreleder fra og per Beate Follestad: Nestleder fra og per Erik Arne Eriksen: Styremedlem fra og per Grethe Elisabeth Torpen: Styremedlem fra og per Erik Stensrud: Daglig leder fra til mai Viggo Sundmoen: Daglig leder fra mai 2009 til BRISKEBY EIENDOM 1 AS (fra ) Hans Kolstad: Styreleder fra til Viggo Sundmoen: Styremedlem fra til Kjell Haakonsen: Styremedlem fra til Dag Georg Jørgensen: Styreleder fra og per Beate Follestad: Nestleder fra per Per Ottar Walderhaug: Styremedlem fra per Randi Bakkerud Sætershagen: Styremedlem fra per Johnny Sterud: Styremedlem fra per Erik Stensrud: Daglig leder fra til mai 2009 (reelt sett fra stiftelsen). Viggo Sundmoen: Daglig leder fra mai 2009 til HAMAR STADION EIENDOM AS (fra ) Hans Kolstad: Styreleder fra til Viggo Sundmoen: Styremedlem fra til Truls Norderhaug: Styremedlem fra til Eivind Olrud: Styremedlem fra og per Knut Hage: Styremedlem fra og per Christen Sverdrup Dahl: Styreleder fra og per John Niclas Hage: Styremedlem fra og per Anders Blom Olrud: Styremedlem fra og per Erik Stensrud: Daglig leder fra til (reelt sett fra stiftelsen). Ketil Norheim: Daglig leder fra og per Side 19 av 267

20 FUGLSETHMYRA EIENDOM AS (fra ) Hans Kolstad: Styreleder fra til Viggo Sundmoen: Styremedlem fra til Truls Norderhaug: Styremedlem fra til Eivind Olrud: Styremedlem fra og Knut Hage: Styremedlem fra og Christen Sverdrup Dahl: Styreleder fra og per John Niclas Hage: Styremedlem fra og per Anders Blom Olrud: Styremedlem fra og per Erik Stensrud: Daglig leder fra (reelt sett fra stiftelsen). Ketil Norheim: Daglig leder fra og per BRISKEBY BOLIG OG HOTELL AS (fra ) Hans Kolstad: Styreleder fra til Erik Stensrud: Varamedlem fra til Dag Georg Jørgensen: Styreleder fra og per Beate Follestad: Nestleder fra per Per Ottar Walderhaug: Styremedlem fra per Randi Bakkerud Sætershagen: Styremedlem fra per Johnny Sterud: Styremedlem fra per Erik Stensrud: Daglig leder fra (reelt sett fra stiftelsen). HAMKAM FOTBALL (fra ) Erik Stensrud: Styreleder fra til Jan Jesper Fimland: Nestleder fra , Styremedlem fra og per Arne Søberg: Styremedlem fra til Ove Kristen Hafsås: Styremedlem fra til Hans Ødegård: Styremedlem fra til Stener Østgaard: Styremedlem fra og per Morten Jørstad: Styremedlem fra til Tor Rullestad: Styremedlem fra til Anders Langseth: Styremedlem fra til Oddvar Hemsøe: Styremedlem fra til Morten Andreas Meyer: Styreleder fra og per Hanna Elisabeth Sundby: Styremedlem fra og per Truls Haakonsen: Daglig leder fra til Tor Rullestad: Daglig leder fra og per Hamar Idrettslag Hovedlaget Truls Norderhaug: Årsmøtevalgt styreleder Morten Evensen: Nestleder Rolleoversikt Hamar kommune Einar Busterud: Ordfører Svein M. Skaaraas: Rådmann Odd Lindstad: Assisterende rådmann og plansjef frem til , fra kun plansjef Mette Braathen: Juridisk Rådgiver Rådgivere for kommunen Heidi Ekrem: Advokat i Mageli Advokatfirma Steinar Mageli: Advokat i Mageli Advokatfirma Side 20 av 267

Briskebysaken. Hamar 17. august 2011

Briskebysaken. Hamar 17. august 2011 Briskebysaken Hamar 17. august 2011 Målsetning Hva gikk galt Hva kan læres Den helt grunnleggende årsak til at utbyggingen ikke gikk etter forutsetningen var at det ikke var penger til å bygge det som

Detaljer

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen

Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Kontrollutvalget i Hamar og Briskebygranskingen Mandat Rolle Gjennomføring Erfaringer/læring Kjetil Solbrækken, sekretær for kontrollutvalget i Hamar kommune Saken i korte trekk Prosess i Hamar kommune

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 12 Arkivsak: 09/5430-4 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HAMAR SPORTSANLEGG AS - UNDERSØKELSE Saksbehandler: Mette Braathen Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 HAMAR FORMANNSKAP 20.01.2010 / HAMAR

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar

Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Erstatningskrav mot styret hvordan unngå erstatningsansvar Advokat Pål S. Jensen pal.jensen@steenstrup.no telefon 33 01 77 70 5. februar 2009 Det erstatningsrettslige styreansvaret Avgrensning mot straffansvar

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12

Hattfjelldal kommune. Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012 038/12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: FE-252 12/537 12/2857 Bent Øverby 02.05.2012 Søknad om lån Hattfjelldal Vekst AS Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.05.2012

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva Energi AS / konsernsjef i Eidsivakonsernet Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leders/konsernsjefens ansvar og forpliktelser, samt sette rammene

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Torsdag 28. mai 2015 holdt kontrollutvalget møte på Gran rådhus fra kl. 1730 2140. Møtet var et fellesmøte mellom kontrollutvalgene i Gran kommune, Lunner

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 18.03.2013 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200102-41 Per Jarle Stene 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGSMEDLEM

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING"

Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING Saksframlegg Ark.: 210 Lnr.: 32/15 Arkivsaksnr.: 15/8-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "SELSKAPSKONTROLL EIDSIVA - OM ROLLER, HABILITET OG SPONSING" Vedlegg: Rapport fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelseskonferansen 2015 21. og 22 april 2015 Praktisk styrearbeid - styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon.

Sekretariatet i AFR har innstilt til nemnda på at innklagede rådgiver skal fratas sin autorisasjon. Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) Autorisasjonsnemndas behandling av sak vedrørende brudd på god rådgivningsskikk etter AFRs regelverk 3-4. Saken er mottatt fra bedriften 28. mai 2013.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E.

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. BFlH R N OTAT Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen Fra: Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. Harris Dato: Oslo, 9. desember 2015 FJORD 1 I F1 HOLDING AKSJESALG:

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/15 Dato: 03.09.15 kl. 08.00 09.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen. MØTEBOK Tilstede: Harald Lande, leder Margit Hovland, nestleder Leif B. Hestad, 1. varamedlem

Detaljer

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT

NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: NOTAT NTNU S-sak 66/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.09.08 / RE Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Aksjefullmakten NOTAT Tilråding: 1) Styret vedtar det oppdaterte forslaget til punkt 5.2

Detaljer

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige

Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige Mandat for et utvalg som skal vurdere endringer i regelverket for ad hoc granskingskommisjoner oppnevnt av det offentlige 1. Granskingskommisjoner oppnevnes av det offentlige for å utrede et bestemt saksforhold.

Detaljer

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING. Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet ANBEFALING Regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet Anbefaling av 17. desember 2012, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Økonomiforbundet og Den norske

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Vedtektsendring. Bakgrunn. Endring av vedtektene 8-1, gjeldende bestemmelser Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 2 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-05G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Vedtektsendring Bakgrunn Gjennom det

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2007-2011. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Tysfjord 2007-2011. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2011 06/2011 Fra kl.: Til kl.: 11.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Viggo Johansen

Detaljer

Stiftelsesretten i et nøtteskall

Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelsesretten i et nøtteskall Stiftelseskonferansen 14.05.2013 Seniorrådgiver Liv Tystad Disposisjon Særtrekk ved stiftelsesformen (3-5) Omdanning (samlebegrep for endring) (7-12) Krav til styret og

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET

SIDE 1 FORDELINGSUTVALGET INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET FORDELINGSUTVALGET SIDE 1 INSTRUKS FOR FORDELINGSUTVALGET Barne- og likestillingsdepartementet 17. november 2009 FORDELINGSUTVALGET SIDE 2 INNHOLD 1 Barne- og likestillingsdepartementets styring av og

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF

STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF STYREINSTRUKS FOR HELSE NORD IKT HF Styreinstruks for Helse Nord IKT HF Side 1 av 9 Innhold 1. Innledning... 3 2. Selskapets organer... 3 2.1. Foretaksmøtet... 3 2.2. Selskapets styre... 3 2.3. Administrerende

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

Jusfrokost: Aksjonæravtaler

Jusfrokost: Aksjonæravtaler Jusfrokost: Aksjonæravtaler Tore Holtan John Aksel Stav 2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater. Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NÆRINGSBYGG HOLDING III AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Næringsbygg Holding III AS den 16. juni 2015 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter

Detaljer

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER RETNINGSLINJER VEDRØRENDE HELSEFORETAKENES FORHOLD TIL GAVER, STIFTELSER OG LEGATER I. GENERELL DEL 1. 1 Bakgrunn Foretaksmøtet ba 24. februar 2008 de regionale helseforetakene om å utarbeide retningslinjer

Detaljer

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden

1. Styrets sammensetning. 2. Styrets oppgaver. 3. Styremøter - tidspunkter og dagsorden STYRE INSTRUKS Vedtatt på årsmøtet 27. april 2014, endringsforslag med rødt til årsmøtet 2015. Denne styreinstruksen gjelder for HATS. Instruksen skal legges til grunn for styrets arbeid. Styreinstruksen

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

Styrets og daglig leders ansvar

Styrets og daglig leders ansvar Styrets og daglig leders ansvar KS Bedriftenes Møteplass 8. april 2014 Advokat Tone Molvær Berset Ansvar - hva og hvem? Ansvar - straff og erstatning Ansvar - for styret, daglig leder og andre Ansvar i

Detaljer

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE I NORDIC SEAFARMS AS, ORG. NR. 974 523 441 Styrene i Nordic Seafarms AS og Nordic Halibut AS har den 23. april 2015 inngått en fusjonsplan, hvor Nordic Halibut AS som overdragende

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: tirsdag den 14. juni 2016 kl. 13.00

Detaljer

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014

HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Arkivsaksnr.: 12/634-1 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP AS - VALG AV KANDIDATER TIL STYRET 2012-2014 Ordførers innstilling: ::: Sett inn

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Fredag 17. september 2010 Tid: Kl. 10.00 15.15 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Åpne høringer - regelverk

Åpne høringer - regelverk Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets

Detaljer

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011

Instruks for styret. Sørlandet sykehus HF. Vedtatt 26. mai 2011 Instruks for styret i Sørlandet sykehus HF Vedtatt 26. mai 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. HOVEDMÅL FOR STYREARBEIDET... 3 3. STYREMEDLEMMENES RETTIGHETER OG PLIKTER... 3 3.1 HABILITET... 3 4. STYRETS

Detaljer

2013 Eierstrategi Verrut

2013 Eierstrategi Verrut 2013 Eierstrategi Verrut Samfunnsansvar Kommunalt eide selskaper er opprettet for å ivareta et samfunnsansvar og for å levere grunnleggende tjenester til innbyggerne. Eierstyring fra Verran kommunes side

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. ORIENTERINGER: Presentasjon av rapport fra selskapskontroll i Bortelid Alpinsenter AS Møte nr. 01/14 Dato: 26.03.14 kl. 09.00 11.00 Sted: Rådhuset, Arenevet ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Inger Lise Austrud, nestleiar Arild Forgard, medlem Andre

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom Informasjonsskriv Til aksjonærene i Deliveien 4 Holding AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendom 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning... 4 3.2.

Detaljer

2. Former for avvikende revisjonsberetninger

2. Former for avvikende revisjonsberetninger NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 18. februar 2011 INFORMASJONSSKRIV 03/2011 BERETNINGER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER MED AVVIK FRA NORMALBERETNINGEN 1. Innledning Det vises til informasjonsskriv

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF

VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF VEDTEKTER FOR MELØY EIENDOM KF Vedtektene godkjent av Meløy kommunestyre den 26.09.13, sak 74. 1 1 Foretakets navn Foretakets navn er Meløy Eiendom KF. 2 Organisasjon og kontorkommune Meløy Eiendom KF

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014

Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret 2012-2014 LUNNER KOMMUNE Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Valgnemnd Kommunestyresalen 29.03.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/12 Sak 2/12 Hadeland og Ringerike avfallsselskap AS - valg av kandidater til styret

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA). Instruks for styret til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA).

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

Styreinstruks for Yara International ASA

Styreinstruks for Yara International ASA 1 OF 5 Styreinstruks for Yara International ASA Fastsatt av: Styret Gyldig fra: 10. februar 2015 1. Formål Styreinstruksen har som formål å gi nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling innenfor

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007

OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 OP 4.1 Redegjørelse fra BKK AS mot Anbefalingen om norsk eierstyring og selskapsledelse datert 4. desember 2007 Oppdatert pr. 15. januar 2008 Dokid 10373470 Kap. EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 1 REDEGJØRELSE

Detaljer

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012

Instruks for styret i. Sunnaas sykehus HF. Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF Vedtatt i styremøte i Sunnaas sykehus HF den 28. november 2012 1. Innledning Instruks for styret i Sunnaas sykehus HF er i samsvar med prinsipper som gjelder for

Detaljer

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009

Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 2009/78-033 26.08.2009 Styreinstruks for Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS vedtatt av styret 26.8.2009 1. FORMÅL Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for

Detaljer

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ODFJELL SE PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 6. mai 2015 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Odfjell SE på selskapets kontor i henhold til innkallelse av 11. april 2015. I overensstemmelse

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs

Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs Stiftelsestilsynet konferanse om boligstiftelser 25. november 2014 Styrets ansvar og rolle i stiftelser Arne Didrik Kjørnæs 1 1 Corporate governance for stiftelser Corporate governance eller eierstyring

Detaljer

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader

Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE. Styrets merknader Egenvurdering fra BKK AS mot den norske anbefalingen om Eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance) datert 28. nov. 2006 Oppdatert pr. 1. februar 2007 Kap. NORSK ANBEFALING FOR EIERSTYRING OG

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Fredag 17.09.2010 NB! Merk dato og klokkeslett! Tid: Kl. 10.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap

Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap Styring og kontroll av kommunale og interkommunale selskap 29. november 2006 KS-Konsulent Konsulent as ved advokat og seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen vibeke.resch-knudsen@ks.no knudsen@ks.no Påstand:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------

STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ Vedlegg 2 STYREINSTRUKS FOR ------------------------------------ 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Selskapets organer... 3 2.1 Selskapets generalforsamling... 3 2.2 Selskapets styre... 3 2.3 Daglig

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11

HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 10/2773-6 007 HEMNE KOMMUNE Etiske retningslinjer Vedtatt av kommunestyret i sak 13/11 den 22.03.11 Etiske retningslinjer for Hemne kommune Vedtatt i Kommunestyret 22.03.2011, sak 13/11 Ansatte og folkevalgte

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER

VEDTEKTER AVHENDING AV FAST EIENDOM OG LÅNERAMMER Saksbehandler: Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 112-2005 ENDRING AV HELSEFORETAKENES

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL

UTSKRIFT AV MØTEBOK SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL UTSKRIFT AV MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Onsdag 26. august 2015 SAK 11/15 SLUTTRAPPORT LYNGDAL UNGDOMSSKOLE REGNSKAP OG EVALUERING AV MODELL Utvalgssekretær orienterte om forenklet evaluering

Detaljer

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside.

Vedtektene finnes i sin helhet på www.scanship.no. Selskapets mål og hovedstrategier er også tilgjengelig på Scanship Holding ASAs nettside. ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 2014 Scanship Holding ASA følger den til enhver tid gjeldende norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse og regnskapslovens 3-3b. Fullstendig anbefaling

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser

Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) Rapport om selskapskontroll 2013 Enebakk kommune Forvaltningen av kommunens eierinteresser 26. november 2013 1 1. Formål Denne selskapskontrollen

Detaljer

Styreinstruks og instruks for daglig leder

Styreinstruks og instruks for daglig leder Styreinstruks og instruks for daglig leder Vedtatt i styremøte den [dato, år] Innhold 1 FORMÅL MED STYREINSTRUKSEN...3 2 STYRETS ARBEID OG SAKSBEHANDLING...3 2.1 STYRETS MYNDIGHET... 3 2.2 STYRETS ARBEID

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7

30. Straffebestemmelser...7 31. Ikrafttredelse... 7 Utkast Kap.. Anvendelse av allmennaksjelovens regler for egenkapitalbevis...2. Anvendelsesområde og definisjoner...2 2. Registrering i Verdipapirsentralen...2 3. Overdragelse... 2 4. Utstedelse av egenkapitalbevis...2

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer