Svein Aam, Ragnvaldmarka 8, 6100 Volda ( tlf ), Svein.Aam/Smp.no. Redaksjonsadresse: Sunnmørsposten, postboks 123, 6001 Ålesund, tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svein Aam, Ragnvaldmarka 8, 6100 Volda ( tlf 90201232), Svein.Aam/Smp.no. Redaksjonsadresse: Sunnmørsposten, postboks 123, 6001 Ålesund, tlf 7012000."

Transkript

1 METODERAPPORT SKUP 2011 ALLER NEDST PÅ GOLVET Journalistar som har gjort jobben: Svein Aam, Ragnvaldmarka 8, 6100 Volda ( tlf ), Svein.Aam/Smp.no Kjetil Haanes, 6083 Gjerdsvika ( tlf ) Kjetil Haanes/Smp.no Redaksjonsadresse: Sunnmørsposten, postboks 123, 6001 Ålesund, tlf Utgreiing om arbeidet. SunnRent er ein av dei største aktørane i reinhaldsbransjen på Nordvestlandet, og to gongar nominert til gaselleprisen til Dagens Næringsliv for rask vekst. Selskapet hadde mellom anna store børsnoterte fiskeriselskap på kundeslista, og fleire kommunar. Ein av kundane var lakseselskapet Marine Harvest sitt slakteri på Eggebønes - verdas største lakseslakteri. Børsnoterte Marine Harvest har som mål å vere ei mønsterbedrift i sjømatnæringa. Difor var det overraskande for mange at det nettopp hos dei vart avdekt systematisk utnytting av utanlandsk arbeidskraft. Sunnmørsposten starta å publisere sine avsløringar om forholda i reinhaldsbransjen i desember Dei første sakene danna grunnlaget for metoderapport som vart sendt inn i samband med Skup 2010 Nedst på golvet. Arbeidet heldt fram etter nyttår 2011, med publisering av den mest gjennomarbeidde artikkelen i saka 22. januar. Såleis vil vi levere metoderapport/ SKUP-nominasjon også for Vi bruker Aller nedst på golvet som tittel. Dette var undertittelen på laurdagsdokumentaren 22. januar 2011 I svarte natta. Denne saka gir det mest heilskaplege biletet av det som hadde skjedd på lakseslakteriet til Marine Harvest, og den fekk umiddelbare konsekvensar. Men denne laurdagsdokumentaren må sjåast i lys av saker vi publiserte i desember 2010 om selskapa SunnRent/Eurorent/WashRent, så vi må starte med eit tilbakeblikk: I starten av november 2010 fekk redaksjonen ein lengre e-post på delvis uforståeleg engelsk tydelegvis omsett via Google translate. Temaet var utanlandske arbeidarar med dårlege erfaringar. Det var referert til fleire episodar om ting som hadde skjedd både på arbeidsplassen og i fritida. Denne e-posten vart oversendt Svein Aam, næringslivsjournalist i avisa. Han har fleire gongar tidlegare skrive kritiske artiklar om utanlandske arbeidarar i det lokale arbeidslivet. ( jfr. Innsendt metoderapport I dårleg selskap, 2006, Nedst på golvet, 2010). Svein svarte på e-posten, og ba avsendar om eit møte. Etter eit par veker kom svaret: Can i meet with you in weekend somewhere?

2 Problemstilling Næringslivet i Sunnmørsposten sitt dekningsområde er storbrukarar av utanlandsk arbeidskraft, spesielt fiskeindustrien og verftsindustrien. Vi som har gjort dette arbeidet Svein Aam og Kjetil Haanes- bur begge å Søre Sunnmøre, eit område der det har vore høgtrykk i næringslivet i mange år, og stor tilstrøyming av utanlandske arbeidarar. Vi har vore borti fleire saker med mistankar om uverdige forhold, men det har oftast vore vanskeleg å kome til botns. Ei openbar årsak til det er språkproblem. Men vi har og opplevd at gjestearbeidarane ikkje har interesse av at vi skriv om dei. Årsakene kan vere frykt for å bli stempla som angivar, og dermed misse jobben, eller dårleg samvit i forhold til skatt og opphaldsløyve. I dette tilfellet fekk vi ein e-post som ikkje kunne opfattast som anna enn eit rop om hjelp. Avsendar hadde tydelegvis ingen andre å vende seg til. Dette er folk som er nedst på samfunnstigen. Nokre hadde skrive under på kontraktar som tok frå dei grunnleggande rettar, medan andre oppheldt seg ulovleg i Norge. Vår oppgåve var å finne ut om desse arbeidarane var så dårleg behandla som dei påstod og å avdekke kven som var ansvarlege. Samstundes ville vi spørre om dette var enkeltsaker, eller om det kunne seie noko om ein bransje, eller kanskje til og med noko om samfunnsutviklinga. Problemstillinga som følger er: Kven tener og kven taper på trafikken av billeg arbeidskraft? Vi gjer merksam på at vi var godt i gang med publisering før Adecco-saka til Dagsrevyen eksploderte ei sak med fleire parallellar til vår. Kva er nytt? Vi har avdekt at selskapet SunnRent, gjennom selskapet Eurorent Estonia har sendt arbeidarar frå Estland til å vaske for industrien, kommunar og private på Nordvestlandet og dei har gitt dei dårlege lønsvilkår, arbeidsvilkår og buforhold. Fleire av dei intervjua utlendingane sa det følte seg som slavar. Vi har avdekt at selskapet Wash Rent, som fekk vaskejobben då SunnRent vart kasta ut av Marine Harvest sitt slakteri- var eigd og drive av dei same som var sentrale i Eurorent/SunnRent. Vi har avdekt bruk av falske ID, ulovleg opphald i Norge og mulege skatteunndragingar. Det var dårleg betaling, ikkje overtidsbetaling, ikkje oppseiingsvern, og dessutan dårlege buforhold og kontroll av fritid, mellom anna med forbod mot å gå ut i helgane. Dei to sentrale personane, Fransisco Murseli og Olav Stokkereit, har stått bak systematisk utnytting av utanlandsk arbeidskraft på ulike måtar. Fransisco Murseli har vore arkitekten bak bruken av ulovleg arbeidskraft frå Kosovo og Makedonia i tillegg til å vere sentral i trafikken av arbeidarar frå Estland. Olav Stokkereit, vaskegründer på Nordvestlandet, har gjennom selskapa SunnRent og Eurorent knytt til seg billeg arbeidskraft med arbeidsvilkår langt under norsk standard, og i strid med norsk regelverk. I arbeidskontraktane stod det mellom anna at arbeidarane risikerte store bøter dersom dei ga andre opplysingar om løns- og arbeidsvilkår. På denne måten kan SunnRent ha klart å levere billegare tilbod på vaskejobbar, og dermed leggje grunnlaget for sin store vekst.

3 Avsløringane fekk store konsekvensar, både for Stokkereit, Murseli, for SunnRent, Marine Harvest, for vaskarane og reinhaldsbransjen. Reinhaldsgründeren Olav Stokkereit selde SunnRent etter våre avsløringar, medan hans tidlegare kompanjong Fransisco Murseli miste jobben på sin nye arbeidsplass Marine Harvest, og har flytta frå distriktet. Vaskarane ved Marine Harvest fekk fast jobb og firedobla sine årsløner. Lønsauken var på over kroner. Marine Harvest har endra sin praksis ved innleige av arbeidskraft, med meir bruk av faste tilsette i staden for vikarar og inneige av utlendingar på korttidskontraktar. Sjefen på lakseslakteriet til Marine Harvest den største industriarbeidsplassen i Herøy- sa opp si stilling. Det gjorde også dagleg leiar og ein avdelingsleiar i SunnRent. Vi har dokumentert kontraktane med arbeidsvilkår som er ulovlege etter norske forhold, og som vekkte stor oppsikt. Både LO og NHO har brukt våre saker som dokumentasjon på sosial dumping. Vi har trengt gjennom eit såkalla FIE-system. FIE er det estiske ordet for personleg selskap. Konstruksjonen personleg selskap, som tar oppdrag for utanlandsk selskap, som tar oppdrag for norsk selskap er forholdsvis vanleg. Motivet kan vere både tilgang til billeg arbeidskraft, ansvarsfråskriving og skatteslanking. Arbeidstilsynet eller politiet har ikkje klart å fange opp den ulovlege trafikken av vaskarar frå Estland. Først når våre saker kom på trykk kom det fram at mange av dei ikkje hadde godkjente pass, men at dei var statslause russiske estarar med aliens i passet - ein status som definerer dei om tredjelandsborgarar. Minst 17 estarar med russisk bakgrunn, og kviterussarar, er utvist frå Norge, etter avsløringane. Føresett at dette vert definert som innleige av oppdrag, så har vi avdekt ein stor sum som er unndrege beskatning i Norge. Det er snakk om 9,4 millionar berre i Organisering av arbeidet. Svein stod for innleiande research og kjeldekontakt som skjedde over fleire runder, oftast seint om kvelden, sidan dette er folk som jobbar timar for dag, også i helgane. Etter det første gjennombrotet (kontrakt nummer ein) vart det klart at dette kunne bli ei arbeidskrevjande sak. Svein fekk med seg Kjetil Haanes frå samfunnsgruppa. Nyheitleiar Jan Erik Røsvik vart ankerfeste i hovudredaksjonen. Vi fekk og med oss den unge, lovande og arbeidvillege fotografen Marius Beck Dahle innleiingsvis. Den viktigaste researchfasen varte i ca to veker, og skjedde på fleire frontar. Kjetil og Svein opererte i stor grad uavhengig frå kvarandre, men deltok begge på dei to-tre sentale intervjua med leiinga for Sunnrent. Kjetil drog på kort varsel til Estland, der ein viktig kontrakt kom på bordet. Han møtte og LO-folk i Oslo i forkant av publisering. Ei avgjerande hending i forhold til tidspunkt for publisering var eit besøk i huset der 15 vaskarar budde i Herøy tidleg i desember 2010 eit hus som seinare vart omtala som rottereir og gruvehol. Det vart stort oppstuss, og dagleg leiar i selskapet Eurorent dukka opp. Han hadde truleg blitt vart varsla av ein av dei som budde der. Dermed oppstod det ein konfrontasjon mellom oss og

4 han. Etter denne konfrontasjonen måtte publisering skje så rask som råd og det utløyste nye hendingar. I den påfølgande fasen var det mykje å forholde seg til samstundes som rask publisering av påkrevd. Dessutan var Kjetil ute av biletet ein periode, og Svein måtte jobbe åleine. Vi ser i ettertid at nokre av sakene i denne mellomfasen kunne vore meir gjennomarbeide og skarpare vinkla. Så kom jula- og det vart ein naturleg pause før begge deltok i den siste fasen som mellom anna innebar ein reise på 4-5 dagar til Kosovo/Makedonia. Metode Erfaringar frå jobbing med liknande saker gjorde at vi la stor vekt på opne kjelder i publiserte saker, først og fremst ved overtale vaskarane sjølve til å stå fram med namn og bilete. Samstundes jakta vi på skriftlege kjelder i første rekkje kontraktar, og vi valde å bevisst å bruke norske kollegaer/ arbeidsgjevarar som kunne støtte opp om dei utanlandske vaskarane sine historier. Vi meiner det er eit stort pluss at vi lukkast med denne strategien. Namn og bilde er berande element i alle dei sentrale sakene der det vert fortalt om uverdige forhold- og vi hadde tidleg saker med fokus på kontraktsforholda. Men på vegen fram til publisering la vi ned eit stort arbeid med mange anonyme kjelder. For dei viktigaste kjeldene i ei slik sak er dei utanlandske arbeidarane sjølve, og eventuelle dokument dei kan skaffe fram. Å opprette kontakt er utfordrande av fleire grunnar. 1 ) Språk. Mange snakkar berre sitt morsmål, til nød dårleg engelsk. Tolking er naudsynt men tungvindt og dyrt. 2) Frykt. Redsel for å miste jobben er nok vanlegaste grunnen til at utanlandske arbeidarar ikkje vil snakke om sine løns- og arbeidsforhold. I denne saka har vi vist at det er all grunn til å vere redd. I arbeidskontraktane har det stått direkte at det vil medføre straff i form av strenge bøter dersom dei snakkar om løns- og arbeidsviklår til tredjeperson. Dette pålegg oss eit spesielt ansvar til å vere forsiktig. Det at ein arbeidar vert sett i samtale med ein journalist kan vere nok til å kome i unåde, sjølv om han ikkje har gitt intervju, berre vore høfleg og snakka litt med oss. 3) Små miljø. Mange av arbeidarane er faktisk nøgde med å få om lag det halve av norsk løn. Mange fryktar difor at avisskriveri kan føre til at dei mister ein jobb dei treng sårt. Dette legg og press på dei som snakkar med journalistar. Det er typisk at utanlandske arbeidarar bur tett i hybelhus eller brakker. Dette er små og gjennomsiktige miljø. I vår sak budde det 15 i eitt av husa vi vitja. Minst ein av var mus, det vil seie sjefen si forlenga arm. Dei kjenner også kvarandre frå heimlandet, mange kjem frå same bydelar. Vi opplevde at det var strid innad i miljøa om nytten av kontakt med oss. 4) Skatt. At den einskilde arbeidar må registrere sitt personlege selskap ( I Estland FIE) for å få jobb i Norge, gjerne via eit utanlandsk selskap. Systemet legg mykje ansvar på den enkelte arbeidstakar. Han eller ho må mellom anna sjølve syte for at det vert trekt skatt slik som nordmenn med personlege selskap må gjere. Det viser seg at mange har slurva med dette. Nokre meir eller mindre bevisst, andre fordi dei har blitt ført bak lyset og blitt fortalt av arbeidgjevar at dei ikkje treng å betale skatt, eller at arbeidsgjevar skal ta seg av det. I realiteten vert dermed mange skattesnytarar, anten i sitt eige land eller i Norge. Å stå fram i avisa kan føre at at dei, og kollegaer, får skattetaten på nakken.

5 Alle desse faktorane gjer at det er vanskeleg å få folk til å stå fram i avisa. Alternativet; anonyme kjelder er problematisk. For det første kan dei ikkje fortelje sine historier i detalj, for då vert dei raskt identifiserte av arbeidsgjevar. Ved bruk av anonyme kjelder vil det kunne oppstå uheldig kjeldejakt nesten uansett, både på arbeidsstaden og i heimlandet. Når ein bruker anonyme kjelder vert det og problematisk med tilsvar. Den kritiserte part kan vise til at det er vanskeleg å forsvare seg mot anonyme skuldingar, og gøyme seg bak det. I vår sak opplevde vi dessutan å få servert mange negative karakterestikkar av folk som vart mistenkte for å vere våre kjelder. Det gjekk på skuldingar rundt alkoholbruk, narkotika, truslar og sex. Dei anonyme kjeldene kom på si side med veldig mange påstandar som var vanskeleg å verifisere, mellom annan fordi detaljerte spørsmål ville kunne føre til at kjelda vart avslørt. Dei anonyme kjeldene var brukte til å bygge opp eit kartotek over folk som hadde jobba for Eurorent/SunnRent/WashRent. Vi kontakta flest muleg og prøvde alltid å få til personlege møter, sjølv om det medførte reising både i regionen og ut av landet. Ansikt-til- ansikt møter er viktige- både for å byggje opp tillit og for å overvinne språkvanskar. Vi prøve også å få tak i tidlegare arbeidarar sidan dei truleg hadde mindre å tape på å snakke. Dei anonyme kjeldene fortalde variasjonar over same tema, og gav oss stadig nye brikker i puslespelet. Det at vi hadde snakka med mange og visste mykje- ga også tryggheit til dei som til slutt valde å stå fram. Då publiseringa byrja med opne kjelder følte stadig fleire seg trygge nok til å stå fram, eller til å bidra med informasjon. I botnen av arbeidet ligg ein grunnleggjande metode: Reis ut, snakk med folk og still dei rette spørsmåla. For å stille dei rette spørsmål må du i dette tilfelle ha kunnskap mellom anna om arbeidsmiljølov, utlendingslov og skattelovgjeving i to land. I situasjonar der du er heldig dersom den du snakkar med kan eit par ord engelsk gjeld det å stille konkrete spørsmål. Døme: Korleis skal du spørre ein utlending om han eller arbeidsgjevar har papira i orden overfor skatteetaten? Jau, ta med ditt eige skattekort, og lønsslipp, og spør om han har sett slike papir. Viss han aldri har sett eit norsk skattekort, eller ein lønsslipp, så veit du at du er på sporet av noko. Og når du skal møte folk som prøver å snakke seg vekk frå sitt ansvar: Påstandar og spekulasjonar er dårleg ammunisjon. Det du skal ha med deg er dokument. Spør: Kven har skrive under på dette dokumentet? Eller: Sat du i styret for dette selskapet? Eit anna konkret spørsmål då ingen tilsynelatande visste noko om selskapet Eurorent: Kor mykje pengar gjekk frå SunnRent til Eurorent? Fokus i den første researchfasen var heile tida jakt på dokument. Tidleg kom ein arbeidskontrakt på russisk på bordet, via ei av dei anonyme kjeldene. Då denne vart omsett skjønte vi at vi hadde ei god sak. Denne kontrakten var mellom ein estar, og det estiske selskapet Eurorent, og gjald oppdrag for norske SunnRent. Det andre gjennombrotet i saka kom då vi kom i kontakt med folk i Estland, som var villeg til å møte oss, og vise oss sine arbeidskontraktar. Ein av kontraktane var direkte med SunnRent men med mykje av samme innhaldet som den første kontrakten ( Eurorent-kontrakten) ein kontrakt SunnRent sa at dei hadde slutta med. Kjetil reiste straks til Estland, og der fekk han overtalt den første vaskaren til å stå fram. Samstundes vart det frå Estland formidla kontakt med estrarar som jobba i Herøy, og snart hadde vi nummer to som ville stå fram. Gjennom han fekk vi inngangbillett til

6 huset der dei 15 vaskarne i Marine Harvest budde, og oppsøkte det. Dei fleste i huset ville ikkje snakke med oss, men ein av dei valde til slutt å stå fram. Dermed hadde vi tre opne kjelder til den første saka. Etter kvart vart kartoteket med anonyme kjelder utvida, og vi fekk stadig fleire dokument. Dermed kunne vil stille godt førebudd til intervjua med leiinga i Sunnrent/Eurorent. I løpet av dei to månadane vi jobba intens med saka skaffa vi oss ei tilnærma komplett oversikt over alle som hadde vore tilknytta SunnRent/Eurorent/ Wash Rent. Det gjald rundt personar berre på den mest fokuserte arbeidsplassen: Lakseslakteriet til Marine Harvest. Vi oppsøkte og nordmenn som visste om viktige hendingar, til dømes nordmenn som hadde vore tilsette i avdelinga på Nordmøre, og sjefen ved Nortura i Ålesund, som hadde kasta ut SunnR ent. Den store fordelen med desse er at dei ikkje hadde problem med å bli brukte som opne kjelder. Første artiklane stod på trykk i papiravisa 9. desember 2010 under tittelen Vaskarar i opprør (hovudoppslag 1. side) og Arbeider om dagen usynlege om natta inne i avisa. Neste hovudsak var 11. desember Aldri sett verre kontrakt og Her er avtalen med Sunnrent. Deretter gjekk det slag i slag men med ein pause i publisering frå romjula og i tre-fire veker, då vi jobba med fase to: Kosovosporet. Kosovosporet I den første fasen var det mest fokus på SunnRent-gründer Olav Stokkereit som bakmann. Men vi høyrde mange historier om hans gamle kompanjong -Fransisco Murseli- og hans sentrale rolle i aktivitetene på Søre Sunnmøre ikkje minst vaskinga på Marine Harvest- slakteriet. Det spesielle var at Murseli hadde byrja i fast jobb på Marine Harvest kort tid etter at han hadde selt sin eigardel i SunnRent - og slutta i selskapet. Samstundes miste SunnRent sin lukrative kontrakt på Marine Harvest, og vart erstatta av det nystifta selskapet Wash Rent. ( kontraktsverdien var million kroner i månaden) Påfallande nok var den daglege leiaren i Wash Rent identisk med den daglege leiaren i Eurorent - selskapet som lenge hadde forsynt Marine Harvest med vaskarar. Og i vaskegjengen var det mange kjent fjes. Med andre ord: Det var dei samme som gjorde jobben, berre under eit nytt namn på utførande selskap. I bakgrunnen svevde eit namn: Kosovoalbanaren Fransisco Murseli, tidlegare medeigar i SunnRent og sjef for vaskarane på slakteriet -no fast tilsett på Marine Harvest sitt slakteri. Han bedyra at han ikkje hadde noko å gjere med det nye selskapet som hadde vaskejobben, men vedgjekk at han framleis eigar av huset der vaskarane budde. Murseli hadde sluppe fokusering på seg sjølv så langt vi hadde hatt meir enn nok med Stokkereit og situasjonen i SunnRent. No følte vi at var et på tide å prøve å kome til botns når det gjaldt Murseli si rolle- som vi hadde høyrdt mange historier om. Våre anonyme kjelder hadde fortalt at det på nattskifta på lakseslakteriet i SunnRent-tida hadde vore folk frå Kosovo/Makedonia, at dei var her heilt svart, og at det var Fransisco sine folk. Vi bestemte oss for å finne ut om det var noko i påstandane om at kosovoalbanaren Murseli hadde hatt eit eige arbeidslag av albanarar frå Kosovo og Makedonia at det var eit c-lag som stod aller nedst på golvet. Vi høyrde og om bindingar mellom Fransisco Murseli og tilsette ved lakseslakteriet ein av dei var slakterisjefen.

7 Gravinga i Kosovo-sporet fekk fram nye anonyme kjelder, men førte også til mange påstandar som var vanskelege å verifisere, inkludert påstandar om truslar både eine og andre vegen. I det heile fekk vi innblikk i ein ganske betent materie med personlege konflikter av ulik art. Skulle vi kome til botns var det klart at vi måtte reise til Kosovo, og snakke med folk der eit prosjekt vi visste ville bli krevjande. Kosovo er eit vanskeleg land å jobbe i men Kjetil hadde gode kontaktar i landet og det ga eit bra utgangspunkt. Sjølv om vi berre hadde indirekte avtaler med folk i Kosovo, altså avtaler som var gjort via andre, så valde vi å reise. Då vi kom dit ned fann vi ut at historiene ikkje var akkurat slik som vi hadde fått dei gjenfortalt, men vi fekk historia til Flamur, som vi meinte var sterk og truverdig. Han (Flamur) ville dessutan stå fram, og fekk støtte av to kameratar med liknande erfaringar. Folk i Kosovo ga oss namn i Makedonia, der vi fekk til eitt intervju. Vi måtte gjere unnatak, og gå med på at denne personen fekk vere anonym i avisa fordi han hadde dårleg samvit for skatt og dessutan frykta konsekvensar for forretninga han hadde starta opp i Makedonia. Men vi kunne bruke namnet overfor Murseli, slik at tilsvarsretten vart fullt ivaretatt. Det innhenta stoffet i Kosovo/Makedonia vart publisert i laurdagsdokumentaren Svart som natta med undertittel Aller nedst på golvet 22. januar Med historiene til vaskarane frå Kosovo/Makedonia vart biletet meir komplett det vil seie at Murseli si rolle vart synleg til fulle Før og rett etter publisering skjedde det mykje. Vi hadde nemleg jobba med eit anna spor kjøkkensporet. Dette handla om å besvare eit gnagande spørsmål: For korleis kunne Murseli operere slik på lakseslakteriet over fleire år utan å bli oppdaga. Var det nokon på slakteret som visste noko? Lukka dei augene? og i så fall: Kvifor? Vi høyrde om bindingar mellom Murseli og tilsette ved Marine Harvest, mellom anna utlån av bilar og privat handel med eit kjøkken, men sleit med å dokumentere det. Sidan vi no er inne på stoff som ikkje er publisert, er det problematisk å vere for konkret i ein slik metoderapport. Men vi må drøfte det i metoderapporten sidan vi brukte mykje tid på å undersøke temaet bindingar. Eit slik binding kunne vere utlån av ein av Murseli sine bilar til tilsette i Marine Harvest. Under ei nattleg runde for å kike i garasjar i Herøy fann vi Murseli-bilen ein SUV- i garasjen til ein avdelingsleiar i Marine Harvest ( garasjen var open). Men på dette tidspunktet var Murseli ein vanleg tilsett i Marine Harvest, så billånet var teknisk sett mellom to kollegaer ikkje mellom ein underleverandør og ein leiar. Vi hadde kjelder som hadde sett bilen blitt brukt av leiarar ved slakteriet også i den tida Murseli hadde ei rolle som underleverandør av vasketenester, men dette vart vanskeleg å bevise i ettertid. Vi fekk tips om at som sjefen ved lakseslakteriet hadde kjøpt eit kjøkken med Fransisco Murseli, og brukte mykje tid på å sjekke dette. I Kosovo snakka vi med mannen som hadde selt kjøkkenet til Murseli. Ved å bruke kartoteket vår kunne vi spora opp dei som hadde frakta det til Norge i ein av Eurorent sine bilar. Dei fortalde at operasjon tok to veker- og vi fekk stadfesta at dei leverte kjøkenet heime hos leiaren ved slakteriet. I forkant av publisering av laurdagsdokumentaren I svarte natta stilte vi slakterileiaren nærgåande spørsmål om dette kjøkkenet, noko som skapte stort oppstuss. Han svara at han hadde kjøpt

8 kjøkenet med Murseli, men det var stort sprik mellom det han sa han betalte, og det kjøkkenseljaraen i Kosovo sa at han hadde selt det for. Vi spurde leiinga i Marine Harvest om denne typen handel mellom ein leiar ved slakteriet, og ein som var tilknytt ein underleverandør, var i samsvar med konsernet sine etiske retningsliner. Svaret frå selskapet var nei uavhengig av om kjøkkenet var på billegsal eller ikkje. Det var elles tydeleg at Marine Harvest- leiinga såg alvorleg på våre konkrete spørsmål om mulege bindingar mellom Murseli og leiaren ved slakteriet. Den aktuelle slakterileiaren på si side var fortvilt, og ba tynt om at vi ikkje skreiv om kjøkkenet først og fremst av omsyn til familien og mindreårige born. 22.januar publiserte vi laurdagdokumentaren I svarte natta Påfølgande måndag sa sjefen ved lakseslakteriet opp stillinga si. Dessutan fekk vi vita at Fransisco Murseli hadde slutta i sin jobb ved slakteriet- og at han hadde reist til utlandet. Vi var i tvil om kva vi skulle gjere med stoffet vi hadde fått fram etter å ha følgt kjøkkensporet ei sak vi hadde lagt mykje arbeid i. Men vi valde å legge bindings-temaet dødt først og fremst av omsyn til leiaren, som sa at han no låg nede for teljing. Men også fordi avgangen gjorde stoffet mindre aktuelt å forfølge vidare. Avgjerda vart tatt etter møter med den aktuelle leiaren, der det var tydeleg at han var både stessa og fortvilt. Det faktum at han gjekk av måtte vi naturlegvis skrive om, men årsakene vart kanskje ståande som uklare i avisa. Avgjerda om ikkje å skrive om bindingar mellom han og Murseli kan sjølvsagt diskuterast. Men vi vog innhandet i det vi hadde funne ut så langt, opp mot menneskelege omsyn og valte å legge denne ballen død. For øvreg har den tidlegare leiaren ved lakseslakteriet i ettertid starta eit selskap med utleige av arbeidskraft saman med Fransisco Murseli, og den daglege leiaren i Eurorent altså to sentrale personar bak trafikken av utlendingar til lakseslakteriet gjennom fleire år.( fram til våre avsløringar) Avgangen til slakterisjefen utløyse sterke kjensler på Marine Harvest, og dei tilsette aksjonerte med arbeidsnedlegging i sympati med den avgådde sjefen. Folk var sinte både på Sunnmørsposten, men og på toppleiinga i selskapet som dei meinte ikkje hadde støtta slakterisjefen. Marine Harvest hadde lova å rydde opp alt etter først avsløring 9. desember. Men det hadde gått tregt. Etter laurdagsdokumentaren 22. januar og avgangen til sjefen- skjedde derimot ting raskt. WashRent var kasta ut ein gong for alle, og alle vaskarane fekk tilbod om fast tilsetjing i Marine Harvest. Dette første til tre-firedobling av årsløner og stor jubel. Men dei som ikkje hadde EU-pass ( aliens ) måtte sendast heim fordi dei oppheldt seg ulovleg i Norge. Marine Harvest la også om praksis rundt innleige av arbeidskraft i produksjonen der det var langt fleire utlendingar enn det var i vaskegjengen. Den nye praksisen førte til at fleire fekk fast tilsetjing, i staden for å bli leigde inn på kortidskontraktar gjennom omstridde vikarbyrå. I SunnRent valde den daglege leiaren for selskapet og avdelingsleiaren for industrivask å seie opp. Dei følte begge at dei hadde blitt ført bak lyset av sin eigar og styreformann, Olav Stokkereit, og uttalte at dei var sjokkerte over avsløringane. Ei stund etterpå selde Stokkereit SunnRent.

9 Spesielt om tilsvar. Vi har lagt stor vekt på dialog med dei involverte selskapa. Dei to sentrale bakmennene Olav Stokkereit og Fransisco Murseli valde ulike strategiar. Medan Murseli prøve å unngå oss, så møtte Stokkereit oss fleire gongar, og svarte på spørsmål. Han var opptatt av å skuve ansvaret over på andre, men lukkast ikkje med det. I starten fekk den nytilsette daglege leiaren i SunnRent jobben med å forsvare selskapet. Men etterkvart som det kom fram ting ho tydlegvis ikkje visste om, og det var openbart at det var Stokkereit som måtte svare. Vi hadde tidleg i reseach-fasen ein telefonsamtale med den andre bakmannen, Murseli. Spørsmål vart stilt, men vagt besvara. Ein halv time etter første samtale ringde Murseli og sa at hadde fått så vondt i hjertet etter samtalen at han hadde ringt til sjukebil. Han let det vere underliggande klart at han heldt Sunnmørspostens journalist ansvarleg for hjerteproblema. Og han ba oss tenke på hans mange barn. Etter dette var det svært vanskeleg å få Murseli i tale. Men under arbeidet med Kosovosporet då fokus var utelukkande på Murseli- tok han seg advokat, som vi kommuniserte greit med via skriftlege spørsmål og svar. 7. Spesielle erfaringar. Det er ikkje lett for ei regionavis som Sunnmørsposten å slå gjennom nasjonalt med sitt stoff. Vi trur det kan ha å gjere med at riksmedia som VG, Dagbladet og Ntb har trekt seg ut av vår landsdel. TV2 sitt ålesundskontor har lenge vore dårleg bemanna. NRK sitt lokalkontor har ikkje nemnt våre saker. SunnRent-avsløringane kan dermed ikkje måle seg med Adecco-saka eller Dagbladet sine vaskesaker i merksemd på nasjonalt plan. Men våre saker har blitt brukte som dokumentasjon på sosial dumping i reinhaldsbransjen både av LO og NHO. Som kjent har denne bransjen fått innført minsteløn gjennom allmenngjering av tariffavtalar i løpet av Viser til: Fredag 13. januar Svein Aam Kjetil Haanes ( e.f.)

10 .