MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 30.04.2014."

Transkript

1 MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 25/14 14/787 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN /14 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN II 27/14 14/730 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUDSKOGEN MOTORSENTER AS 28/14 13/1215 REGIONTILHØRIGHET FOR RAKKESTAD KOMMUNE 29/14 14/574 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV - SUPPLERINGSVALG RONNIE ANDRE HAVAAS MARKUSSEN 30/14 14/750 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - SUPPLERINGSVALG BJØRN ERIK STUDSRUD 31/14 14/470 BOLIGER OG TJENESTEYTELSER FOR VANSKELIGSTILTE PERSONER Eventuelt forfall meldes til Servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Rakkestad, 14. mai 2014 Ellen Solbrække (s) Ordfører

2 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/787 25/14 Formannskapet Møteprotokoll fra møte i Formannskapet godkjennes. Protokoll fra Formannskapets møte Side 2 av 11

3 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN II Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 26/14 Formannskapet / Kommunestyret Rakkestad kommunestyre garanterer som selvskyldnerkausjonist for lån til Rakkestadhallene AS som følger: Rakkestadhallene AS flytter lån inntil på kr (pr ) fra KLP Kommunekreditt til Kommunalbanken. Garantivedtaket omfatter hovedstol (inntil kr (pr )) tillagt 10 prosent (inntil kr (tall pr )). Kommunalbanken gir på basis av den kommunale garanti Rakkestadhallene AS lån på samme vilkår som Rakkestad kommune ville oppnådd til formålet. Rakkestad kommunes garantiansvar reduseres i takt med at Rakkestadhallene AS nedbetaler lånene. 1. Rakkestad kommunestyre, sak nr. 10/14 Rakkestadhallene AS Kommunal garanti for lån. Rakkestad kommunestyre gjorde i møte 27. mars d.å., sak nr. 10/14, - «Rakkestadhallene AS Kommunal garanti for lån» - følgende vedtak: Rakkestad kommunestyre garanterer med simpelt forløfte for lån til Rakkestadhallene AS som følger: Rakkestadhallene AS flytter lån på kr (pr ) fra KLP Kommunekreditt til Kommunalbanken. Kommunalbanken gir på basis av den kommunale garanti Rakkestadhallene AS lån på samme vilkår som Rakkestad kommune hadde oppnådd til formålet. Rakkestad kommunes garantiansvar reduseres i takt med at Rakkestadhallene AS nedbetaler lånene. Rådmannen har fulgt opp vedtaket overfor Kommunalbanken som långiver og Fylkesmannen i Østfold som samtykkemyndighet på kommunens garantivedtak. Resultatet er som følger: Side 3 av 11

4 Sak 26/14 - Fylkesmannen vil godkjenne det kommunale garantivedtaket. - Kommunalbanken yter Rakkestadhallene AS lån på grunnlag av kommunens garantivedtak. Kommunalbanken krever likevel garantivedtaket forsterket på to punkt: - Garantien gis som selvskyldnerkausjon i stedet for som simpelt forløfte hvilket innebærer større sikkerhet for bankens utlån enn en ordinær garanti. - Garantien omfatter lånets hovedstol (24,183 millioner kroner) tillagt 10 prosent (2,418 millioner kroner). Selvskyldnerkausjon innebærer at kreditor kan gå på garantistilleren med en gang et forsøk på å få oppgjør hos hovedskyldneren ikke fører fram uavhengig av om vedkommende rent faktisk kan betale. Utvidet garantiramme (10 prosent) gir også større sikkerhet for banken. Rådmannens vurderinger Rådmannen viser til kommunestyresak nr. 10/14, og gjengir fra punktet «rådmannens vurderinger: Rådmannen vurderer ikke at Rakkestad kommune tar noen risiko den ikke allerede har ved å stille garanti for låneforpliktelsene. Med spillemiddelordningen, har kommunen allerede påtatt seg garantiansvaret for å holde anlegget åpent og i drift i samsvar med formålet i 40 år. I tillegg står Rakkestad kommune i form av husleie for hallflate og skolelokaler for ca. 80 prosent av driftsbudsjettet for Rakkestadhallene Drift AS. Effekten av garantistillelse er kort og godt at Rakkestadhallene AS finanskostnader faller med i overkant av kr hvert år (første år). Det gir selskapet bedre driftsmargin og sterkere soliditet, og subsidiært også større handlefrihet til å engasjere seg lokalt på fritidsog kulturfeltet. Mer penger blir tilbake i lokalsamfunnet. Kommunalbankens garantikrav er strengere enn kommunestyresak nr. 10/14 legger opp til, men fordi kommunen er driftsgrunnlaget for Rakkestadhallene AS og en garanti derfor ikke skal bli aktivisert har det ingen praktisk betydning. Kravet er begrunnet i bankens utlånsog risikoprofil og dermed i de rentevilkår og den soliditet den kan operere med. Den er altså instrumentelt betinget. Rådmannen anbefaler kommunestyret å imøtekomme Kommunalbanken på de punkter det er snakk om. Side 4 av 11

5 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - RUDSKOGEN MOTORSENTER AS Saksbehandler: Ranveig Hansen Arkiv: U63 Arkivsaksnr.: 14/730 27/14 Formannskapet / Kommunestyret Under forutsetning av at serveringsbevilling innvilges vedtar Kommunestyret at: 1. Rudskogen Motorsenter AS org.nr gis skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 innendørs i kafeteriaen ca 100 m2 og innendørs i restaurantteltet ca 192 m2. 2. Det gis også bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2 utendørs på et område utenfor restaurantteltet som er ca 100 m2. Området må være inngjerdet slik at restaurantteltets gjester vet hvor de skal oppholde seg når det nytes alkohol. 3. Skjenkebevillingen innendørs og utendørs gis i tiden Mandag-torsdag kl Fredag-lørdag kl Søndag kl Leif Cavalli-Björkman f og Elisabeth Strengen f oppnevnes som henholdsvis styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. 5. Bevillingen gjelder for perioden til Ingen. Rudskogen Catering ble av Kommunestyret innvilget skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2. Rakkestad kommune har motatt melding om at Rudskogen Catering fusjoneres med Rudskogen Motorpark AS. En fusjon er i denne sammenheng ensbetydende med overdragelse. Hjemmel Alkoholloven 1-10 refereres: Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten. Det samme gjelder ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap som eier slik virksomhet. Virksomheten kan allikevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder, så fremt bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager, etter overdragelsen. Side 5 av 11

6 Sak 27/14 Merknader til Alkoholloven 1.4a.3: Det er bare skjenkebevilling etter alkoholloven som gir adgang til å skjenke alkoholholdig drikk. Bevilling etter andre lover, som for eksempel serveringsbevilling, gir ikke adgang til å omsette alkohol. På den annen side må et skjenkested som hovedregel ha serveringsbevilling for å kunne utøve sin skjenkebevilling. Serveringsloven 3-6 krever at den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted må ha serveringsbevilling gitt av kommunen, serveringsstedet skal ha en daglig leder som har reelt ansvar for den daglige drift av serveringsstedet, serveringsstedets daglige leder må ha gjennomført etablererprøve samt bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminsering på grunnlag av etnisitet, religion m.v. Andre faktaopplysninger Rudskogen motorsenter AS har ca besøkende pr år. Det søkes om skjenking av alkohol gruppe 1 og 2 i Motorsenterets kafeteria og restaurantvirksomhet. Kafeteriaen er på ca 100 m2 hvor alkohol selges over disk eller det serveres ved bordene. Motorsenteret har også et restauranttelt på ca 192 m2 med tilhørende kjøkken i det nye depoet. Restaurantteltet benyttes i perioden april-oktober. Ved restaurantteltet søkes det om uteservering på et område som er ca 100 m2. Rudskogen Motorsenter AS ønsker å tilby besøkende mulighet for å kjøpe alkohol samt servering til grupper som bestiller bespisning i forbindelse med arrangement på Motorsenteret. Det skal ihht alkoholloven være en styrer og stedfortreder for bevillingen. Rudskogen Motorsenter AS søker om at Leif Cavalli-Björkman og Elisabeth Strengen oppnevnes som henholdsvis styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen. Begge har dokumentert å ha bestått Kunnskapsprøven. Søknaden ble oversendt Politiet og sosialtjenesten/nav til uttalelse. Politiet og NAV har ingen kommentarer til søknaden. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for Rakkestad kommune. Administrasjonens vurdering Alkoholpolitiske retningslinjer for Rakkestad kommune vedtatt av Kommunestyret preiserer at «Det gis ikke skjenkebevilling til serveringssteder i tilknytning til kjøpesentra, gatekjøkken, storkiosker, arrangement knyttet til idrettslig aktivitet.» Rudskogen Catering har imidlertid hatt skjenkebevilling gjennom flere år og det vurderes dithen at fusjonen som er gjennomført ikke endrer forholdene omkring motorsport og skjenking av alkohol. Skjenkebevillingen kan ikke utøves før det er gitt serverngsbevilling. Side 6 av 11

7 REGIONTILHØRIGHET FOR RAKKESTAD KOMMUNE Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/ /14 Formannskapet / Kommunestyret Rakkestad kommunestyre vedtar rådmannens forslag til rapport «Regiontilhørighet for Rakkestad kommune» med de endringer og tillegg vedtatt av utredningsgruppen for prosjektet og formannskapet Regiontilhørighet for Rakkestad kommune rapport fra utvalg nedsatt av kommunestyret. Rådmannen viser til sitt forslag til rapport for «Regiontilhørighet for Rakkestad kommune» - som er framlagt av en gruppe nedsatt av kommunestyret. Utredningsgruppen sluttbehandler saken i møte , og de endringer og suppleringer til rapporten som den måtte fastsette blir sendt ut til formannskapet Formannskapet vil dermed ha tilgjengelig for sin behandling av rapporten ( ) både rådmannen sitt «forslag til rapport fra gruppen» og «gruppen sine endringer og suppleringer til dette forslaget til rapport» Kommunestyret behandler rapporten Behandlingsmåten er i samsvar med det som formannskapet besluttet Side 7 av 11

8 SØKNAD OM FRITAK FRA ALLE POLITISKE VERV - SUPPLERINGSVALG RONNIE ANDRE HAVAAS MARKUSSEN Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/574 29/14 Formannskapet / Kommunestyret 1. Ronnie Andre Havaas Markussen trer ut av sine verv som medlem av Kommunestyret og medlem i Kontrollutvalget pga av flytting fra kommunen. 2. Fritaken er gitt med hjemmel i kommunelovens 15, nr Hans Jørgen Fagereng rykker opp som medlem for Fremskrittspartiet i Kommunestyret. Etterfølgende varamedlem rykker tilsvarende opp en plass. 4. Som nytt medlem i Kontrollutvalget velges Ingen. Ronnie Andre Havaas Markussen (Frp) er medlem i Kommunestyret og medlem i Kontrollutvalget. Han har opplyst i sin søknad, datert , at han flytter til Stavanger i løpet av 2014 og ber seg fritatt fra sine verv. Hjemmel Kommunelovens 15, nr. 1. Kommunestyret fatter vedtak i saken. Andre faktaopplysninger Bestemmelsene om «tap» av valgbarhet og fritak fra kommunale tillitsverv er regulert i kommunelovens 15. Ved registrert flytting fra kommunen, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. For kommunestyret er bestemmelsene slik at varamedlemmer fra vedkommende gruppe rykker opp i den nummerorden de er valgt jf. kommunelovens 16 nr. 2. Side 8 av 11

9 Sak 29/14 Når det gjelder valg av medlemmer til Kontrollutvalget står det i kommunelovens 77 nr. 1 at minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Jf. lovens 15 nr. 2 utelukkes ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer til formannskap, medlemmer og varamedlemmer kommunale nemnder med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd og ansatte i kommunen fra valg til Kontrollutvalget. Administrasjonens vurdering Som medlem i Kommunestyret rykker Hans Jørgen Fagereng (Frp) automatisk opp som medlem. Etter gjennomgang av kommunestyrets medlemmer er ingen representanter som uten videre er valgbare til Kontrollutvalget. Det er kun 3 representanter i Kommunestyret som ikke er medlemmer i formannskap eller utvalg, men kun varamedlemmer i utvalg. Ett alternativ er at en av disse fritas fra sine verv som varamedlem. Svein Iver Gjøby (Sp), varamedlem til Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget. Helen Graarud (Sp), varamedlem til Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kulturog oppvekstutvalget. Knut Ruud (H), varamedlem til Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Kultur- og oppvekstutvalget. Kommunelovens krav at et av kommunestyrets medlemmer skal sitte i kontrollutvalget kan imøtekommes ved en av disse tre representantene fritas fra sitt nåværende verv og tar sete i kontrollutvalget. I så fall må kommunestyret i møte 19. juni d.å. velge nytt varamedlem til det utvalg som avgir en av sine vararepresentanter til nytt medlem i kontrollutvalget. Side 9 av 11

10 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV - SUPPLERINGSVALG BJØRN ERIK STUDSRUD Saksbehandler: May-Britt Lunde Nordli Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/750 30/14 Formannskapet / Kommunestyret 1. Bjørn Erik Sturdsrud trer ut av sitt verv som medlem av Fast byggekomitè pga av midlertidig flytting fra kommunen i perioden til Fritaket er gitt med hjemmel i Kommunelovens 15, nr Som nytt medlem i Fast byggekomitè i fritaksperioden velges: Ingen. Bjørn Erik Studsrud (V) er medlem i Fast byggekomitè. Han har opplyst i sin søknad, datert , at han flytter til Spania for perioden og ber seg fritatt fra sitt verv. Hjemmel Kommuneloven 15, nr. 1. Kommunestyret gjør vedtak i saken. Andre faktaopplysninger Bestemmelsene om «tap» av valgbarhet og fritak fra kommunale tillitsverv er regulert i Kommunelovens 15. Ved registrert flytting fra kommunen for to år eller mindre, trer vedkommende ut av vervet for den tid utflyttingen varer. En gjeninntreden må ikke bare sees som en rett, men også som en plikt for vedkommende. Ved forholdsvalg skal det velges nytt medlem - selv om det er valgt varamedlem, fra samme gruppe som den uttrede tilhørte, i dette tilfellet Venstre. Reglene om kjønnrepresentasjon gjelder også ved suppleringsvalg jf. Kommunelovens 16, nr 3. Side 10 av 11

11 BOLIGER OG TJENESTEYTELSER FOR VANSKELIGSTILTE PERSONER Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 142 &18 Arkivsaksnr.: 14/470 20/14 Formannskapet /14 Formannskapet Formannskapet tar rapport «Boliger og tjenesteytelser for vanskeligstilte personer» til orientering. Behandling i Formannskapet den sak 20/14 Formannskapet behandling Behandling Representanten Peder Harlem (Sp) fremmet forslag om å utsette saken for at beslutningsgrunnlaget utredes grundigere i en total konsekvensutredning. Saken ble diskutert og ett enstemmig formannskap gikk inn for å utsette saken. Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. Formannskapets vedtak Saken utsettes. Melding om vedtak sendt: Saksbehandler for videre oppfølging. 1. Rapport «Boliger og tjenesteytelser for vanskeligstilte personer» Unntatt fra offentlighet Offentleglova 13, første setning. Rådmannen viser til rapport: «Boliger og tjenesteytelser for vanskeligstilte personer». Side 11 av 11

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad og Degernes Brandkasse, Storgata 13 Dato: 21.05.2014 Tid: 09:00 11.45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ellen Solbrække (ordfører) Nestleder

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 12.10.2011 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 Andakt kl 18.15 SAKLISTE: FOLKETS SPØRRETIME: SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN MÅ

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/14 14/548 SKJENKEBEVILLING SCANDINAVIE SANDNESSJØEN AS MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona. Arbeidsmøte skolestruktur Møtedato: 11.03.2014 Tid: 12:00-15:30. 15.30 Ordinært formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 49/14 14/550 SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - LE CHEF - INNDRAGING AV BEVILLING MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte Møtedato: 30.07.2014 Tid: 12.00-13.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen

Muntlig orientering og drøfting av narkotikasituasjonen Formannskapet Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenreisningsmuseet. Dato: 28.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING - Formannskapet

MØTEINNKALLING - Formannskapet MØTEINNKALLING - Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 19.3.2014 Tid: 09:00 OFFENTLIG SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/14 14/352 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN

SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM SERVERINGS- OG SKJENKEBEVILLING - ANKERSKÅLEN AS/TIDENS MINDE BAR, SØREGT. 13, SKUDENESHAVN Hovedutvalg helse og omsorg behandlet saken den 20.05.2015, saksnr. 22/15 Behandling:

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45

Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.03.2008 Tid: 09:00 15.45 Faste medlemmer som møtte: Navn Alvin Vaséli Medlem RØDT Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder

Detaljer

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011

Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Kontor for skjenkesaker. Dato: 28. februar 2011 BERGEN KOMMUNE Helse og inkludering/kontor for skjenkesaker Fagnotat Saksnr.: 201105908-5 Emnekode: SFS-7513 Saksbeh: EAFE Til: Helse og inkludering felles Kopi til: Fra: Kontor for skjenkesaker Dato:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem. 12.03.2008 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial Sak 6/08 MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem 12.03.2008 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.04.2011 Tid : Kl. 16.00 17.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/15 15/1261 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 20.05.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer