Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget"

Transkript

1 Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte etter nærmere beskjed. Eventuelt forfall meldes til tlf SAKSLISTE HOM -7/13 HOM - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT HOM -8/13 UTFORMING AV BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE Vestby, Henrik Engeseth /s/ Leder

2 Sak HOM -7/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -7/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang 033// 13/188 Elin Tokerød * HOM -7/13 HOM - ORIENTERINGSSAKER/ DRØFTINGER/ REF/ EVT Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Brukerundersøkelse NAV SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Orienteringssaker: Drøftinger: Ref.: Brukerundersøkelse NAV. Evt.: Side 2 av 10

3 Sak HOM -8/13 Behandling Utvalgssaksnr Møtedato Helse- og omsorgsutvalget HOM -35/ Kommunestyret K -39/ Helse- og omsorgsutvalget HOM -36/ Formannskapet F -45/ Formannskapet F -60/ Kommunestyret K -/ Helse- og omsorgsutvalget HOM -4/ Helse- og omsorgsutvalget HOM -8/ Kommunestyret K -/ Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang /F17/&14 08/93 Sjur Authen * HOM -8/13 UTFORMING AV BOLIGER TIL FUNKSJONSHEMMEDE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Notat fra advikatfirmaet Steenstrup Stordrange AS HOM, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret har tidligere vedtatt å bygge samlokaliserte boliger til personer med nedsatt funksjonsevne. I k.sak 08/93 ble det vedtatt å lokalisere boligene til Sole skog. Samtidig ble administrasjonen bedt om å fremme egen sak om utforming av prosjektet basert på en nærmere behovsvurdering. 2. VURDERING Administrasjonen har tidligere oppfattet det politiske ønsket som en tilrettegging for funksjonshemmede som i stor grad har egen boevne og begrenset behov for bistand. På bakgrunn av kommunestyrets vedtak har administrasjonen foretatt en nærmere kartlegging av brukerbehov. Rehabiliteringsavdelingen mener at det kan være behov fra enkeltpersoner med behov for bolig og praktisk bistand i tidsrommet på opp mot 15 personer. Disse har ulike diagnoser og forskjellig behov når det gjelder praktisk bistand. Av disse 15 personene er det 5 ungdommer på rundt 18 år med omfattende bistandsbehov som kan ha behov for tilrettelagt bolig allerede fra Det er en sammensatt brukergruppe, men det er ikke unaturlig å se dem i en sammenheng og at de kan ha felles personalbase for døgnbaserte tjenester. Deres behov for individuelle tjenester er forskjellig, men fordrer stasjonært personale hele døgnet. Flere av ungdommene har ADHD/ Asberger syndrom som krever faglært personell både innen disse diagnosegruppene samt innen somatikk. Innenfor regulert område er det mulig å etablere flere boliger på et senere tidspunkt for andre Side 3 av 10

4 Sak HOM -8/13 brukergrupper. Boligene for de med størst umiddelbart behov må tilrettelegges for særskilt universell utforming og ta hensyn til brukere med fysiske funksjonshemninger og bruk av større eletriske rullestoler og andre elektriske hjelpemidler. Personalbasen må ha lett tilgang til enkeltboligene med tanke på nattilsyn. En passende utforming er å bygge boligene utformet i stjerneformasjon med personalbase i midten. Personalbasen bør ha direkte tilgang til den enkelte boenhet med tanke på nattilsyn. En direkte tilgang vil redusere behovet for arbeidsmiljøhensyn for nattevakt i brukers bolig. En slik utforming er mer arealkrevende enn de samlokaliserte boligene i Speiderveien og Friggsvei, men gir god effekt på nærhet til brukerne, men også en fleksibilitet mht ungdommenes ulike diagnoser og atferdsmønstre. Tomtene som beskrevet i kommunestyresaken har et areale på ca 1,5 da. I reguleringsbestemmelsene er utnyttingsgraden satt til 30 % BYA (fotavtrykket på bygget). Dvs. at innenfor reguleringsbestemmelsene kan det bygges ut med ca 450 kvm. Fem leiligheter samt personalbase vil ikke overstige vedtatt BYA, men byggeform og tomteutforming må vurderes nærmere. I dette prosjektet er det ikke aktuelt med fellesareal. Ungdommene har begrenset sosial glede av hverandre og fellesareal vil være et fordyrende aspekt mht til driftskostnader. Ungdommene vil kunne benytte hverandres leiligheter for evnt sosial omgang. Eiendomsavdelingen har vært i innledende samtale med Husbanken som tilkjennegir at prospektet kan ligge innenfor bygningskategorien det gis tilskudd til, anslagsvis 20 % av investeringskostnaden. Dersom det bygges 5 leiligheter, kan husleien beregnes til om lag kr ,- som vil innebære en netto inntekt på kr etter fratrekk for FDV. Investeringskostnadene er avsatt i tidligere handlingsprogram. 3. ALTERNATIVER Det er mest påkrevet å planlegge for ungdomsgruppen med sammensatte behov. Et alternativ kan være å legge til rette for individuelle boliger på linje med omsorgsboliger og knytte det praktiske bistandsbehovet opp mot personalet i Friggsvei. Det vil da ikke være aktuelt med personalbase og forutsetter ikke nattevakt. Eventuelt kan slik utvidelse av prosjektet komme senere. 4. KONKLUSJON Rehabiliteringsavdelingen skal legge til rette for at personer med omfattende og sammesatte bistandsbehov får riktig hjelp. De 5 ungdommene får i dag omfattende bistand fra Randem avlastning og kompetansesenter, men som følge av at de nå fyller 18 år er de behov av egen bolig utenfor foreldrehjemmet. Tomtearealet på Sole skog vil kunne dekke behovet for samlokaliserte boliger til denne gruppen. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Det bygges fem leiligheter og personalbase. 2. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. BEHANDLING I Helse- og omsorgsutvalget DEN Side ד av י

5 Sak HOM -8/13 Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det bygges fem leiligheter og personalbase. 2. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. BEHANDLING I KOMMUNESTYRET DEN Representanten Trygve Thorsen (FRP) fremmet følgende forslag: Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. Votering: Representantens Trygve Thorsens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning. SAKSFREMLEGG FORTSETTER 1. SAKSOPPLYSNINGER Kommunestyret valgte å sende saken tilbakesendt til administrasjonen for ytterligere vurdering. 2. VURDERING I forbindelse med forrige behandling ettersendte administrasjonen et notat fra resultatområde rehabilitering der det heter: Våre sikreste anslag er naturligvis knyttet til brukere med relativ tung pleietyngde og som kommunen kjenner godt. Når det gjelder brukere med moderat behov for tjenester, antar vi at 5-10 ungdommer kan ha behov for bolig rundt Dette er i hovedsak ungdommer som har en diagnose definert som en psykisk lidelse eller en utviklingsforstyrrelse, eksempelvis ADHD og Asbergers syndrom. Det foreligger ikke søknader til boligene. Anslaget er gjort ved en vurdering av hvor mange under 18 år som vil kunne ha moderate til omfattende bistandsbehov etter fylte 18 år, og der det samtidig er nødvendig at familien mottar avlastningstiltak av kommunen i dag. Ved å bygge boligene på samme område som boliger til mer ressurskrevende brukere vil man kunne ha stordriftsfordeler i driften. Da det foreligger en usikkerhet om hvor mange av disse som faktisk vil søke om bistand til anskaffelse av tilpasset bolig, er det mulig å se for seg en etappevis utbygging. Det er akutt faglige behov for boenheter for ressurskrevende ungdom. Samtidig er det ønske om å tilrettelegge boenheter for unge mennesker med et mindre behov for tjenester. Som det fremgår av forrige sak kan det være behov for boliger for ressurskrevende brukere i løpet av 2013, og som det fremgår av tilleggsopplysningene kan det være et behov for boliger for andre brukere i hvert fall fra 2016, Det kan tenkes etterspørsel etter slike boliger også fra et tidligere tidspunkt. Side ה av י

6 Sak HOM -8/13 Boligområdet, som ble ervervet i tilknytning til kjøp av barnehagetomt, har regulert syv boligtomter. Ved å disponere fire av disse er det tilstrekkelig areal for både boliger til ressurskrevende brukere og brukere med mindre bistandsbehov. Dersom det tilrettelegges for fem boenheter med personalenhet for ressurskrevende ungdom, vil det legge beslag på to tomter. Ytterligere to tomter må i så fall avsettes til boenheter til brukere med mindre bistandsbehov. I denne omgang kan det f.eks bygges fire slike boenheter. Det vil fortsatt være tre ubebygde tomter igjen. Resttomtene er mer kuperte, de foreslås ikke opparbeidet i denne omgang. Boligene for brukere med mindre bistandsbehov må utformes etter universell standard men det foreligger ikke behov for fellesarealer eller andre bygningsmessige tilpasninger for gjennomføring av et tjenestetilbud. Tjenestene defineres av nye individuelle enkeltvedtak og kan ytes ved en utvidelse av ressursene i det eksisterende tjenesteapparatet i Rehabiliteringsavdelingen. Deres bistandsbehov kan ses i sammenheng med de ambulerende tjenester Friggsvei yter til enkeltpersoner. Kommunen vil motta tilskudd fra Husbanken. I utgangspunktet er tilskuddet på 20 %. Administrasjonen har fått opplyst at høyere tilskudd kan være mulig; dette blir undersøkt nærmere før sluttbehandling av saken. Dersom kommunen gjennomfører begge boligprosjektene, vil det være nødvendig med en tilleggsbevilgning. På grunn av husleieinntekter som heller ikke er budsjettert, vil tilleggsbevilgningen være fullfinansiert gjennom økte leieinntekter. Prosjektkostnadene, beregnet av resultatområde eiendom, antas å være: Andel infrastruktur 0,225 millioner Andel kostnad råtomt 0,6 millioner Grunnarbeid 0,5 millioner Byggekostnad 14,0 millioner Reserve/pristigning 1,0 millioner Totalt 16,325 millioner Allerede bevilget 10 millioner 20 % tilskudd 3,265 millioner Behov for tilleggsbevilgning 3,06 millioner Tilleggsbevilgningen på 3 millioner vil, dersom den finansieres ved bruk av lån, ha en kostnad på 190 tusen første år med dagens rentenivå. Husleieinntektene på ni boenheter kan anslås til å bli rundt 500 tusen i året, etter fradrag av fdv-kostnader. Da disse inntektene ikke er budsjettert, vil tilleggsbevilgningen være mer enn fullfinansiert gjennom økte leieinntekter. 3. ALTERNATIVER Administrasjonen oppfatter kommunestyret dit at begge prosjektene ønskes realisert. Det er naturligvis mulig å både redusere og øke antall boenheter. Beregnet byggekostnad er 1,4 millioner pr. boenhet. 4. KONKUSJON Rådmannen anbefaler at begge prosjektene gjennomføres. Side ו av י

7 Sak HOM -8/13 INNSTILLING: 1. Det bygges totalt ni boenheter hvorav fem boenheter må være tilknyttet personalbase og de fire øvrige tilrettelegges for å motta ambulante tjenester fra Friggsvei. 2. Kostnadsramme for prosjektet utvides med ,- som finansieres med ,- i tilskudd fra husbanken og ,- i redusert ekstraordinær nedbetaling av lån. 3. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. BEHANDLING I Helse- og omsorgsutvalget DEN Repr. Henrik Engeseth (H) fremmet følgende tilleggsforslag til rådmannens innstilling: Rådmannen utarbeider en kostnads- og behovsvurdering for et fellesareal i prosjektdelen for brukere med mindre bistandsbehov, og legger dette fram til behandling i kommunestyret. Votering: Repr. Henrik Engeseths tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Det bygges totalt ni boenheter hvorav fem boenheter må være tilknyttet personalbase og de fire øvrige tilrettelegges for å motta ambulante tjenester fra Friggsvei. 2. Kostnadsramme for prosjektet utvides med ,- som finansieres med ,- i tilskudd fra husbanken og ,- i redusert ekstraordinær nedbetaling av lån. 3. Rehabiliteringstjenestene foretar tildeling basert på behovsvurderinger. Rådmannen utarbeider en kostnads- og behovsvurdering for et fellesareal i prosjektdelen for brukere med mindre bistandsbehov, og legger dette fram til behandling i kommunestyret. BEHANDLING I Formannskapet DEN Repr. Tom Anders Ludvigsen (Ap) fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppeledere med rådmannen som sekretær. Repr. Tom Anders Ludvigsens forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. Det opprettes en arbeidsgruppe bestående av ordfører og gruppeledere med rådmannens som sekretær. SAKSFREMLEGGET FORTSETTER REFERAT FRA ARBEIDSGRUPPEMØTE Ved siden av tidligere bevilgning på 10 millioner til boliger for lettere brukere, fremmer rådmannens forslag om en tilsvarende bevilgning knyttet til tyngre brukere i forbindelse med Handlingsprogrammet Gjenværende spørsmål blir da om det opprinnelige prosjektet må beskrives nærmere med hensyn til fellesarealer mv.. Konklusjonen inntas i saken før Side ז av י

8 Sak HOM -8/13 kommunestyrets behandling, saken produseres førstkommende onsdag. Konklusjon: Trygve Thorsen ønsker at stiftelsen får ansvaret for prosjektet. Flertallet anbefaler politisk byggekomité som også kan beslutte detaljutforming innen avsatt økonomisk ramme. Basert på ovennevnte fremmer rådmannen ny innstilling i saken. INNSTILLING: 1. Det bygges boliger for funksjonshemmede med begrenset bistandsbehov på angitt tomt på Sole innen opprinnelig budsjettramme på 10 millioner kroner. 2. Det etableres slik byggekomite som får ansvar for romprogram, utforming og bygging: BEHANDLING I Formannskapet DEN Repr. Stig Eyde (H) fremmet følgende forslag: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. Repr. Stig Eydes forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken oversendes kommunestyret uten realitetsbehandling. SAKSFREMLEGGER FORTSETTER 1. SAKSOPPLYSNINGER Formannskapet vedtok (Formannskapssak 60/12) å oversende saken til kommunestyret uten realitetsbehandling. I etterkant gjennomførte administrasjonen den et drøftingsmøte med Stiftelsen Solås og Stenløkka (heretter kalt Stiftelsen) om bygging av boliger/leiligheter for lettere funksjonshemmede på Sole. Det ble foreslått å øremerke to av de syv tomtene ved siden av ny barnehage på Sole til dette formålet. Administrasjonen har antydet en salgssum på tomtene (1,65 da til sammen) på 1,7 millioner. I notat datert til Vestby kommune meddeler Stiftelsen at de kan bygge 6 leiligheter, ca 60m² hver, for kr ,- forutsatt 30% Husbankfinansiering. Dette gir en estimert husleie på kr 7.500,- pr mnd. basert på en nedbetalingstid på 40 år og 3,5% rente. I dette forslaget ligger det ikke inne arealer til fellesrom. Skal det legges til rette for fellesrom vil dette kreve et areal tilsvarende 1 leilighet. Husleien vil da antydningsvis ligge på ca 9 tusen pr. mnd. Kommunen har gjennom flere år overlatt til Stiftelsen å bygge omsorgsboliger for eldre, hvor kommunen har tildelingsretten til boligene, og hvor det har vært avtalefestet at kommunen dekke husleie i de tilfeller hvor leiligheten har blitt stående tom. Denne husleiegarantien har vært Stiftelsens sikkerhet for at kommunen er aktive i forhold til å fylle opp leilighetene. Rådmannen antar at en eventuell avtale med Stiftelsen om utbygging av boliger for funksjonshemmede vil følge samme mal som tidligere avtaler. 2. VURDERINGER Side ח av י

9 Sak HOM -8/13 Økonomi Gjenstående midler på prosjekt boliger for funksjonshemmede er ca 8,5 millioner. Påløpte kostnader til nå er i hovedsak relatert til arealkjøp. Ytterligere vil det påløpe kostnader i forbindelse med bygging av vei og ledningsnett til barnehagen og boligtomtene, ca 1,4 millioner til sammen som skal fordeles på de syv tomtene som er regulert til boligformål. Disse arbeidene er påbegynt og vil bli ferdigstilt ultimo mars. Ved et salg til Stiftelsen vil det bli frigjort midler på ca 1,7 millioner. Gjenstående beløp på prosjekt boliger for funksjonshemmede blir da følgende: ( 8,5 1,4 + 1,7) = 8,8 millioner. Anskaffelsesregler Administrasjonen har forelagt problemstillingen med å overlate til andre å sette opp ett bygg hvor kommunen har tildelingsrett, og husleieansvar dersom leilighetene blir stående tomme, til Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Som vedlagte notat viser foreligger det risiko for at man ved å selge tomten til Stiftelsen, forbeholde seg tildelingsretten, og garantere for husleien foretar en ulovlig direkte anskaffelse. For å unngå at man foretar en ulovlig anskaffelse må flere utbyggere få muligheten til å konkurrere om å gjennomføre prosjektet, eventuelt må kommunen gjennomføre prosjektet i egenregi. Fellesarealer Administrasjonens holdning har tidligere vært at det ikke er påkrevd med fellesarealer, da disse boligene vil ligge nært opp til ordinære leiligheter, og beboerne såldes kan ha besøk i eget hjem. Det har vært politiske signaler på at det bør bygges med fellesarealer. Det er ingen fasit på hva som er riktig, dette er opp til det poliske skjønnet. 3. ALTERNATIVER 1. Vestby kommune bygger og utvikler selv et prosjekt på 6 leiligheter tilpasset lettere funksjonshemmede. 2. Vestby kommune inngår avtale med Stiftelsen Solås og Stenløkka om utbygging av 6 leiligheter på Sole. Vestby kommune har tildelingsrett. 3. Vestby kommune gjennomfører en konkurranse hvor flere utbyggere får mulighet til å levere tilbud på utbygging av leiligheter på Sole. For alle alternativer gjelder det at prosjektet kan gjennomføres med eller uten fellesarealer. 4. KONKLUSJON Rådmannen kan ikke anbefale alternativ 2, da dette medfører risiko for at kommunen foretar en ulovlig anskaffelse. Gitt arbeidspresset på administrasjonen i forbindelse med flere store utbyggingsprosjekter anbefaler rådmannen alternativ 3. Kommunen bør etter rådmannens oppfatning legge til rette for en konkurranse hvor flere utbyggere kan konkurrere om utbyggingsprosjektet. RÅDMANNENS INNSTILLING 1. Vestby kommune legger til rette for en anbudskonkurranse om bygging av boliger for lettere funksjonshemmede på Soletomten. Side ט av י

10 Sak HOM -8/13 2. Boligene bygges uten fellesarealer. 3. Kravspesifikasjonen forelegges formannskapet før anbudet legges ut. BEHANDLING I Helse- og omsorgsutvalget DEN Repr. Henrik Engeseth (H) fremmet følgende forslag: Saken utsettes til neste møte. Repr. Henrik Engeseths forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes til neste møte. Side י av י

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 6/11 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 6/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Ryensvingen 1, Plenumssalen 4. etg. Møtetid: tirsdag 18. oktober 2011 kl. 17.30 Sekretariat:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Eldrerådet Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, møterom Gutzeit, 4. etg Tidspunkt: Tirsdag 19.10.2010 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes snarest til Marit Hexeberg,

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter

MØTEINNKALLING. Kopi til: Varamedlemmer og alle som mottar saksdokumenter LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, formannskapssalen Torsdag 03.06.2010 kl. 15.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Roa,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 2 MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget MØTE NR.: 04/8 TID: 22.09.2004 14:00 STED: RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586151 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2003-2010

Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan 2003-2010 Høringsfrist 28. februar 2003 Tromsø kommune Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Eidsvoll kommune Rådmannen

Eidsvoll kommune Rådmannen Eidsvoll kommune Rådmannen Deres ref: Vår ref.: Dato: Saksbehandler: 2013/263/LLU 08.11.2013 Formannskapet Svar på spørsmål til rådmannens grunnlagsdokument til Budsjett 2014. Handlingsplan 2014-2017 Spørsmål

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer