Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2011 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042"

Transkript

1 PRE Årsrapport 2011 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer

2

3 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering AS ( PRE ). Derfor omhandler den første delen av rapporten PRE. Årsberetning, regnskap, kontantstrømoppstilling, noter og revisjonsberetning for PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS følger etter rapporten for PRE. Innhold Forvalters markedskommentar PRE Bolig-Privatisering AS Årsberetning Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling 11 Noter 12 Revisjonsberetning 18 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Årsberetning Resultat og balanse 22 Kontantstrømoppstilling 25 Noter 26 Revisjonsberetning 33

4 Forvalters markedskommentar 2011 Utfordrende år for Europa, men Tyskland holder stand Det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor urolighet det siste året. Gjeldsproblematikken i EU har ført til kraftig renteøkning på enkelte statsobligasjoner og restriktiv utlånsaktivitet fra europeiske banker. Tyskland, Europas største økonomi, kan overordnet sett fremdeles karakteriseres som relativt solid. I motsetning til den øvrige eurosonen forventes det tyske bruttonasjonalproduktet ( BNP ) å få en moderat vekst også i Den tyske BNP-veksten i 2011 endte på prisjusterte 3 %. I likhet med 2010 skyldtes majoriteten av denne veksten økt innenlandsk konsum og investeringer. Til tross for en svekket etterspørsel fra gjeldstyngede EU-land var tysk eksport robust også i For første gang ble det eksportert varer og tjenester for mer enn EUR milliarder, og eksportveksten fra 2010 endte på 11,4 %. Import fra utlandet økte med 13,2 % til EUR 902 milliarder, og handelsoverskuddet endte på EUR 158 milliarder. Tysk inflasjon ble 2,3 % i 2011, den største prosentvise veksten på tre år og 0,3 prosentpoeng over målsetningen til den Europeiske Sentralbanken. Inflasjonsveksten kommer hovedsakelig som følge av økte energipriser, som steg 10 % i løpet av Arbeidsledigheten fortsetter å falle Antall tyskere uten arbeid ble ytterligere redusert i løpet av 2011, og endte i desember på justerte 6,8 % eller 2,88 millioner personer. Tallet markerer en ny bunnotering for tysk arbeidsledighet siden gjenforeningen av Øst- og Vest-Tyskland. Gjennomsnittlig arbeidsløse personer gjennom 2011 var 2,98 millioner mennesker. Tilliten til videre vekst hentet seg inn igjen mot slutten av året Indeksen til det München-baserte Ifo instituttet har hatt en nedadgående trend i andre halvdel av 2011 som følge av den pågående gjeldsproblematikken i EU, men så en oppgang i desember og ut 1. kvartal Indeksen reflekterer markedssentimentet blant tyske industriledere, og lå i mars 2012 på 109,8 poeng. I desember var tallet 107,3. ZEW-indeksen, som kartlegger tyske investorers og finansanalytikeres økonomiske sentiment de kommende seks måneder, har i likhet med Ifoindeksen også sett et kraftig fall i store deler av 2011, men hentet seg inn igjen i løpet av 1. kvartal Sterke tall for tysk industriproduksjon i januar har gitt fornyet tillit blant analytikere og investorer, og konsensus tilsier at indeksens deltagere har tiltro til at økonomiske uroligheter i Europa ikke vil påvirke den økonomiske situasjonen i Tyskland i nevneverdig grad. Indeksen sto i -53,8 poeng ved utgangen av 2011, men har etterfølgende steget med 76,1 poeng og endte i mars 2012 på 22,3 poeng. Utfordrende eiendomsmarked I Tyskland har gjeldsproblematikken i Europa materialisert seg i form av et utfordrende utlånsmarked blant annet for eiendomsinvestorer, og transaksjonsvolumene på tyske eiendomsporteføljer har følgelig falt. Dette gjelder spesielt etterspørselen etter næringseiendom. Transaksjonsvolumene opprettholdes derimot til en viss grad av flere mindre transaksjoner av enkelteiendommmer samt håndplukking av attraktive eiendommer i større porteføljer. I tillegg har det forekommet enkelte porteføljesalg til sterkt rabatterte priser hvor kjøper er opportunistiske oppkjøpsfond. Det magre antallet porteføljetransaksjoner skyldes likeledes at pengesterke investorer sitter passive i påvente av en etterlengtet konklusjon på den 4 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

5 pågående europeiske statsgjeldskrisen. Investorer med appetitt og kapital til å kjøpe hele eiendomsporteføljer vil i mange tilfeller være pensjonsfond, forsikringsselskaper og andre institusjonelle aktører som enten kjøper eiendom uten lånefinansiering eller som grunnet sin høye grad av risikoaversjon enklere oppnår finansiering. Disse selskapene er således mindre berørt av strengere utlånspolitikk hos tyske banker, men er likeledes tilbakeholdne med å foreta større investeringer i hele eiendomsporteføljer. Berlin Markedet for boligeiendom i Berlin fremstår som attraktivt. Inntekt og kjøpekraft per innbygger, leienivå og eiendomspriser øker. På alle områder ligger Berlin på et lavere nivå enn de øvrige storbyene i Tyskland. Dette medfører at Berlins attraktivitet blant eiendomsinvestorer øker. Basert på en undersøkelse gjort av GSW i 2011 økte leienivået i gjennomsnitt 4,5 % fra 2009 til 2010 og 7,8 % fra 2010 til Det varierer imidlertid mye i de ulike distriktene. Økte leienivåer kombinert med lave eiendomspriser, økt tilflytning og økt inntektsnivå resulterer også i økt etterspørsel etter selveierleiligheter. Innbyggerantallet i Berlin vokser, særlig i yngre årsklasser og antall husholdninger. Nybyggingsaktiviteten har vært lav lenge, men har vist tegn til vekst det siste året. I løpet av de første ni måneder i 2011 ble det registrert over igangsettingstillatelser for nye leiligheter, mens innbyggertallet i den samme perioden økte med nesten Utviklingen forventes og fortsette fremover, og underbygger det gode sentimentet som oppleves i markedet for boligeiendom i Berlin p.t. Tobias Junge Daglig leder, PRE Management AS Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 5

6 Årsberetning for 2011 PRE BOLIG-PRIVATISERING AS PRE Bolig-Privatisering AS ( Selskapet ) har som formål å investere i eiendommer i det europeiske markedet som egner seg spesielt godt for seksjonering og salg til privatpersoner, mindre investorer eller andre relevante aktører. Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Konsernet har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet 1. desember 2010 som eierselskap for konsernets investeringer i Tyskland. Selskapet har en forvaltningsavtale med PRE Management BP AS for daglig forvaltning av porteføljen. Status investeringsprosjekter Konsernet gjorde sin første investering i desember Det danske datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S kjøpte en attraktiv boligportefølje, Berliner Wohnwelten, med totalt 137 seksjonerte enheter fordelt på flere eiendommer. Porteføljen er beliggende i bydelene Schöneberg, Zehlendorf og Wilmersdorf i Berlin, Tyskland. Det totale areal er på m 2, kjøpspris eksklusive transaksjonskostnader var EUR 6,49 mill. og brutto direkteavkastning (yield) på kjøpstidspunktet var 8,03 %. Leilighetene var i generell god stand da de ble overtatt og det er kun gjort mindre oppussingsarbeider der det var nødvendig. Eiendommene ble overtatt den 1. april Investeringen ble finansiert med lån fra tysk bank på EUR 4,5 mill. tilsvarende 69 % av kjøpesummen. Salg av enkeltleiligheter ble påbegynt i juni Per er salgsinntekter for om lag 1/3 av leilighetene inntektsført. Per dags dato gjenstår kun et fåtall leiligheter. Det forventes at hele prosjektet er avsluttet i løpet av 3. kvartal Forvalter la frem et nytt investeringsprosjekt i 1. kvartal Sammen med PRE Eiendomsinvest Tyskland AS (46 %) og PRE Eiendomsinvest Tyskland II AS (46 %) ble det besluttet å kjøpe en boligportefølje, Mittelheide, i Köpenick, Berlin, bestående av 651 leiligheter. Selskapet ville med dette ha vært fullinvestert. Forhandlingene stoppet opp, men ble gjenopptatt i 2. kvartal Av ulike årsaker ble antall leiligheter som skulle selges redusert til om lag 30 % av det opprinnelige antallet. Kjøpekontrakt ble inngått ultimo september og overtagelse fant sted ultimo desember Investeringen er gjort gjennom selskapet PRE Mittelheide GmbH hvor PRE Bolig Privatisering 1 A/S totalt har investert EUR (egenkapital og lån). Eiendomsmassen bestående av 239 eksisterende leiligheter, totalt m 2, skal totalrehabiliteres. I tillegg er det planlagt å bygge 54 nye loftsleiligheter på tilsammen m 2. Total kostnadsramme for prosjektet inkl. kjøpspris for leilighetene er på om lag EUR 43 mill. Prosjektet er delt i 3 delprosjekter, og seksjonering og salg av leilighetene i første delprosjekt er påbegynt. Prosjektet består av historisk listede bygninger og oppfyller kriteriene som gir tysk sluttinvestor rett til skattemessig fradrag i sin inntekt. I tillegg mottar investor leieinntekter fra utleie og eventuell verdiøkning på leiligheten. Det er god etterspørsel etter denne type leiligheter som investeringsobjekt. Kjøpet av leilighetene samt rehabilitering av første delprosjekt er finansiert med lån fra tysk bank. Fremtidig utvikling Som følge av endringene i prosjekt Mittelheide oppnådde ikke Selskapet å bli fullinvestert i løpet av Selskapet vil fortsette sin investeringsstrategi og søke etter flere objekter som er egnet for privatisering. Til tross for at det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor usikkerhet i hele 2011 fremstår tysk makroøkonomi som relativt solid. Tyskland oppnådde en vekst i BNP på 3 % (prisjustert) i 2011 og det forventes en moderat vekst også i Det er fremdeles god etterspørsel etter boliger som investeringsobjekt i Tyskland generelt og Berlin spesielt. Leiemarkedet har også utviklet seg positivt det siste året. Redegjørelse for årsregnskapet Konsernregnskapet avlegges i euro da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Tyskland. Morselskapets regnskap avlegges i norske kroner. I denne årsberetningen og noter vises derfor morselskapet i NOK og konsernet i EUR. 6 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

7 Konsernet Omsetningen i konsernet utgjorde EUR 5,48 mill. Konsernets strategi er å selge ferdig seksjonerte leiligheter til tyske sluttinvestorer og inntektene kommer i hovedsak fra salg av konsernets eiendeler. Resultatet ble EUR 0,4 mill. Konsernets likviditetsbeholdning var EUR 2,9 mill. per Egenkapitalen på balansedagen var EUR 7,1 mill., tilsvarende 68,7 % av totalkapitalen. Konsernets gjeld består i all hovedsak av gjeld til finansinstitusjoner. Gjelden er sikret med pant i eiendom som konsernet eier. Totalkapitalen var ved utgangen av året EUR 10,3 mill. Det ble ikke avlagt konsernregnskap i Morselskapet Morselskapet hadde ikke driftsinntekter i Resultatet på NOK 1,1 mill. skyldes i hovedsak kjøpte tjenester og finansinntekter. Morselskapets likviditetsbeholdning var NOK 11,2 mill. per Morselskapet hadde på balansedagen en egenkapital på NOK 52,77 mill., tilsvarende 97,1 % av totalkapitalen. Totalkapitalen for morselskapet på balansedagen var NOK 54,34 mill. mot NOK 51,68 mill. året før. Verken morselskapet eller konsernet har ansatte og styret består av én kvinne og to menn. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak som har betydning for likestilling eller arbeidsmiljøet. Selskapets bransje medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. I samsvar med regnskapslovens 3 3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Etter Styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balanse, med tilhørende noter, fyldestgjørende informasjon om driften av Selskapet ved årsskiftet. Oslo, 6. juni 2012 Christina Sundby Marius Bruu Teodor Coucheron-Gautier Teigen Styrets leder Styremedlem Styremedlem Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 7

8 Resultatregnskap PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter 2011 Driftsinntekter 0 0 Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader 0 0 Lønnskostnader Varekostnad Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 676 Finansinntekter og -kostnader Finansinntekter Finanskostnader Netto finansposter Ordinært resultat før skatt Skatt på ordinært resultat ÅRSRESULTAT 421 Overføringer 0 0 Avsatt til utbytte 0 0 Overført udekket tap Overført annen egenkapital Overført fra overkursfond Sum overføringer 7 8 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

9 Balanse PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR EIENDELER Noter 2011 ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler Investering i datterselskaper Andre finansielle anleggsmidler Andre investeringer Lån til tilknyttet virksomhet Lån til datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler 839 OMLØPSMIDLER 0 0 Varelager Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 9

10 Balanse PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter 2011 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital 7, Ikke-registrert aksjekapital Overkursfond Ikke-registrert overkurs Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Avsetning til forpliktelser 0 0 Utsatt skatt Sum avsetning til forplikelser 55 Annen langsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld 55 Kortsiktig gjeld 0 0 Lån fra kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, 6. juni 2012 Christina Sundby Styrets leder Marius Bruu Styremedlem Teodor Coucheron-Gautier Teigen Styremedlem 10 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

11 Kontantstrømoppstilling PRE BOLIG-PRIVATISERING AS MORSELSKAP Kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter KONSERN Tall i NOK Tall i EUR Noter Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger 0 0 Nedskrivning av driftsmidler 0 0 Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter/omregningsdiff Netto kontantstrømmer til operasjonelle aktiviteter A 444 Kontantstrømmer til investeringsaktiviteter 0 Investeringer i tomter, bygninger oa driftsmidler Investeringer i aksjer og andeler -7 0 Netto kontantstrømmer til investeringsaktiviteter B Kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter 0 Lån til tilknyttet virksomhet Lån fra kredittinstitusjoner Lån til datterselskaper Netto kontantstrømmer til finansieringsaktiviteter C Netto endring i kontanter og kontant ekvivalenter A+B+C Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekv. ved periodens slutt Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 11

12 Noter til regnskapet 2011 PRE BOLIG-PRIVATISERING AS Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og utarbeidet etter norske regnskaps standarder og god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskapet avlegges i EUR da konsernets funksjonelle valuta og aktiviteter er i Danmark. Anvendte regnskapsprinsipper i utenlandsk datterselskap er samtidig omarbeidet til god regnskapsskikk i Norge. Konsernregnskap utarbeides fra og med regnskapsåret Sammenlignbare tall for 2010 er ikke utarbeidet. Det vises til note 3 for ytterligere informasjon om selskapene i konsernet. Inntektsføringsprinsipp Leieinntekter i datterselskapet inntektsføres fortløpende for perioden de gjelder. Inntekter fra salg av eiendom inntektsføres når de er endelig opptjent. Eventuelt utbytte/utdeling fra datterselskap inntektsføres i samme periode som det avsettes i datterselskapet i den grad utbyttet representerer utdeling av opptjente resultater i eierperioden. I motsatt fall blir utbytte/utdeling bokført som reduksjon av anskaffelseskost på aksjene. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer. Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventede tap. Avsetningen til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Skatt Skatt kostnadsføres når den påløper dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner, som konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Selskapet har valgt å ikke balanseføre en eventuell utsatt skattefordel da det er usikkert om selskapet vil ha anledning til å benytte seg av denne. Konsern Investeringer i datterselskaper er i selskapsregnskapet vurdert etter kostmetoden. Datterselskapet er konsolidert inn i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. 12 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

13 Nærstående Nærstående parter utgjøres av morselskapet PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS og datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S. Transaksjoner mellom PRE Bolig-Privatisering AS og PRE Bolig Privatisering 1 A/S gjelder i all hovedsak renter på mellomværende. Valuta Konsernets funksjonelle valuta er EUR. Selskapet rapporterer derfor konserntall i EUR. Årsregnskapet for konsernet legges frem i EUR. For NOK-poster i konsernregnskapet er for balanseposter benyttet valutakurs 7,7540 NOK/EUR, per , og for resultatposter er det benyttet 7,7931 NOK/EUR, snittkurs for Omregningsdifferanser er ført direkte mot egenkapitalen. Kontantstrømoppstilling Selskapet har valgt å sette opp kontantstrømoppstillingen basert på den indirekte metoden. Note 2 Operasjonell og finansiell risiko Konsernets aktiviteter medfører ulik finansiell risiko. Operasjonell risiko er relatert til drift av eiendomsmassen i perioden den er i konsernets eie, samt til salg av selskapets eiendommer. Konsernets overordnede målsetning er å selge ut ferdig seksjonerte leiligheter med tilhørende leiekontrakter så raskt som mulig. Finansiell risiko er relatert til rentekostnad, leieinntekters stabilitet og forutsigbarhet, samt konsernets likviditet og finansielle fleksibilitet. Konsernets overordnede risikostyringsplan fokuserer på kapitalmarkedenes uforutsigbarhet og forsøker å minimalisere de potensielle negative effektene på konsernets finansielle resultater. Operasjonell risiko Konsernets eiendommer er driftet av profesjonelle eiendomsforvaltere med et klart skriftlig mandat om å engasjere nødvendig kompetanse og ressurser for å overholde lovmessige standarder. For å gjennomføre konsernets strategi har man inngått en samarbeidsavtale med en tysk eiendomsutvikler som har lang erfaring og spesialkompetanse innen privatiseringsprosjekter. Konsernet har inngått forsikringspoliser som dekker uforutsett fysisk skade på, eller tap av, forsikret eiendom som oppstår grunnet brann, vannskade og storm. Forsikringsordninger er inngått med anerkjente forsikringsselskaper. Renterisiko Konsernet er eksponert for markedsrisiko relatert til renteendringer. Renterisiko knyttet til konsernets lånefinansiering dekkes primært ved inngåelse av låneavtaler med fast rente. Endringer i rentenivået kan påvirke fremtidige investeringsmuligheter. Valutarisiko Konsernets operative virksomhet skjer i Tyskland og rentebærende gjeld er i EUR. Nær sagt alle inntekter og kostnader er i EUR, hvilket medfører betydelig reduksjon av valutarisiko. Det element som utsettes for valutarisiko som følge av vekslingsforholdet EUR/NOK er Selskapets egenkapital vurdert på gitte punkter i tid. Denne risikoen har ingen operativ konsekvens og er ikke dekket ved bruk av sikringsinstrumenter. Selskapets aksjonær innehar dermed en valutarisiko knyttet til aksjenes fremtidige verdi. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 13

14 Note 3 - Datterselskaper / konsern Konsernet består av følgende selskaper: PRE Bolig-Privatisering AS (mor) og det utenlandske datterselskapet som følger: Land Eierandel/ stemmeandel PRE Bolig Privatisering 1 A/S Danmark 100 % PRE Bolig-Privatisering AS har som formål å investere i fast eiendom i Tyskland gjennom sitt datterselskap i Danmark. Selskapet i Danmark investerer i og utvikler eiendommer for salg/ utleie i Tyskland. Mellomværende konsern Tall i EUR Lån til datter inkl. renter PRE Bolig Privatisering 1 A/S Note 4 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån ansatte, m.m. Det er ingen ansatte i selskapet og det er heller ikke utbetalt godtgjørelse til styret. Selskapet kommer derfor ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør NOK inkl. mva., herav NOK i andre tjenester. Konsernet Konsernet har ingen ansatte og kommer ikke inn under kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Godtgjørelse til styret utgjør EUR for Revisor Kostnadsført revisjonshonorar for 2011 utgjør EUR inkl. mva., herav EUR 401 i annen bistand. Note 5 Andre driftskostnader Konsernet: Tall i EUR Forvaltnings-, forretnings-, og andre honorarer Markedsføringskostnader Andre driftskostnader Totalt Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

15 Note 6 - Skatter Årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Utsatt skatt 0 0 Skattekostnad ordinært resultat 0 0 Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Tall i NOK Ordinært resultat før skattekostnad Underskudd til fremføring Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller 0 0 Grunnlag betalbar skatt Skatt, 28 % 0 0 Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Tall i NOK Betalbar skatt på årets resultat 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Tall i NOK Endring Fremførbart underskudd Sum Utsatt skatt/skattefordel Selskapet har valgt å ikke bokføre den utsatte skatten/skattefordelen. Konsernet: Konsernet er ikke eget skattesubjekt, og det er derfor valgt og ikke vise en spesifikasjon av forskjellen mellom regnskapsmessig resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Konsernets utsatte skattefordel stammer fra utsatt skatt i dansk datterselskap på EUR ,29. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 15

16 Årets skattekostnad rapportert for konsernet utgjøres av følgende: Tall i EUR Beregnet betalbar skatt norsk virksomhet 0 0 Endring utsatt skatt/skattefordel norsk virksomhet 0 0 Beregnet betalbar skatt utenlandsk virksomhet -2 0 Endring utsatt skatt/skattefordel utenlandsk virksomhet Konsernets skattekostnad Note 7 - Egenkapital Aksjekapital og annen egenkapital Tall i NOK Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Årets resultat Egenkapital Sum Konsernet: Aksjekapital og annen egenkapital Tall i EUR Aksjekapital Overkursfond Annen egenkapital Egenkapital Omregningsdifferanser Årets resultat Egenkapital Sum Note 8 - Aksjekapital, aksjonærinformasjon, eierstruktur og nærstående parter Aksjekapitalen pr består av følgende aksjeklasser: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer , Eierstruktur: Aksjonærene i PRE Bolig-Privatisering AS per var: Ordinære aksjer Stemme-/ eierandel PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS % 16 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

17 Note 9 Fordringer Andre fordringer Konsernet: Langsiktige fordringer Tall i EUR Lån til tilknyttet selskap 832 Kortsiktige fordringer Tall i EUR Forskuddsbetalte kostnader 85 Note 10 Bankinnskudd Tall i NOK Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Konsernet: Tall i EUR Total likviditetsbeholdning pr Herav bundne bankinnskudd 0 0 Note 11 Inntekter Alle konsernets inntekter knytter seg til salg og utleie av eiendom og er opptjent i Tyskland. Konsernets virksomhetsområder er salg av ferdig seksjonerte leiligheter med tilhørende leiekontrakter. Note 12 Store enkelttransaksjoner Det ble gjennomført en emisjon i slutten av 2010 som ble registrert i foretaksregisteret i I løpet av 2011 etablerte PRE Bolig Privatisering 1 A/S i samarbeid med ett selskap i PRE EiendomsInvest Tyskland-konsernet og ett selskap i PRE EiendomsInvest Tyskland II-konsernet selskapet PRE Mittelheide GmbH. PRE Bolig Privatisering 1 A/S sin eierandel i selskapet var 7,6 % per og selskapet har kommitert seg til å investere totalt EUR i PRE Mittelheide GmbH fordelt på egenkapital og aksjonærlån. Note 13 Gjeld Konsernet: Som sikkerhet for gjeld til kredittinstitusjoner, er det gitt pant i eiendommene, hvilket utgjør EUR i regnskapsmessig verdi. Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 17

18 18 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

19 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS 19

20 Årsberetning for 2011 PRE BOLIG-PRIVATISERING (FEEDER) AS Virksomheten til PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS ( Selskapet ) er å investere i PRE Bolig-Privatisering AS ( PRE ). Selskapets forretningsadresse er i Oslo. Selskapet eide per aksjer i PRE, tilsvarende 100 % av aksjekapitalen. PRE har et 100 % eiet datterselskap i Danmark som ble stiftet 1. desember 2010 som eierselskap for konsernets investeringer i Tyskland. PRE har en forvaltningsavtale med PRE Management BP AS for daglig forvaltning av porteføljen. Status investeringsprosjekter Konsernet gjorde sin første investering i desember Det danske datterselskapet PRE Bolig Privatisering 1 A/S kjøpte en attraktiv boligportefølje, Berliner Wohnwelten, med totalt 137 seksjonerte enheter fordelt på flere eiendommer. Porteføljen er beliggende i bydelene Schöneberg, Zehlendorf og Wilmersdorf i Berlin, Tyskland. Det totale areal er på m 2, kjøpspris eksklusive transaksjonskostnader var EUR 6,49 mill. og brutto direkteavkastning (yield) på kjøpstidspunktet var 8,03 %. Leilighetene var i generell god stand da de ble overtatt og det er kun gjort mindre oppussingsarbeider, der det var nødvendig. Eiendommene ble overtatt den 1. april Investeringen ble finansiert med lån fra tysk bank på EUR 4,5 mill. tilsvarende 69 % av kjøpesummen. Salg av enkeltleiligheter ble påbegynt i juni Per er salgsinntekter for om lag 1/3 av leilighetene inntektsført. Per dags dato gjenstår kun et fåtall leiligheter. Det forventes at hele prosjektet er avsluttet i løpet av 3. kvartal Forvalter la frem et nytt investeringsprosjekt i 1. kvartal Sammen med PRE Eiendomsinvest Tyskland AS (46 %) og PRE Eiendomsinvest Tyskland II AS (46 %) ble det besluttet å kjøpe en boligportefølje, Mittelheide, i Köpenick, Berlin, bestående av 651 leiligheter. Med dette ville konsernet ha vært fullinvestert. Forhandlingene stoppet opp, men ble gjenopptatt i 2. kvartal Av ulike årsaker ble antall leiligheter som skulle selges redusert til om lag 30 % av det opprinnelige antallet. Kjøpekontrakt ble inngått ultimo september og overtagelse fant sted ultimo desember Investeringen er gjort gjennom selskapet PRE Mittelheide GmbH hvor PRE Bolig Privatisering 1 A/S totalt har investert EUR (egenkapital og lån). Eiendomsmassen bestående av 239 eksisterende leiligheter, totalt m 2, skal totalrehabiliteres. I tillegg er det planlagt å bygge 54 nye loftsleiligheter på tilsammen m 2. Total kostnadsramme for prosjektet inkl. kjøpspris for leilighetene er på om lag EUR 43 mill. Prosjektet er delt i 3 delprosjekter, og seksjonering og salg av leilighetene i første delprosjekt er påbegynt. Prosjektet består av historisk listede bygninger og oppfyller kriteriene som gir tysk sluttinvestor rett til skattemessig fradrag i sin inntekt. I tillegg mottar investor leieinntekter fra utleie og eventuell verdiøkning på leiligheten. Det er god etterspørsel etter denne type leiligheter som investeringsobjekt. Kjøpet av leilighetene samt rehabilitering av første delprosjekt er finansiert med lån fra tysk bank. Fremtidig utvikling Som følge av endringene i prosjekt Mittelheide oppnådde ikke konsernet å bli fullinvestert i løpet av Konsernet vil fortsette sin investeringsstrategi og søke etter flere objekter som er egnet for privatisering. Til tross for at det politiske og økonomiske makrobildet i Europa har vært preget av stor usikkerhet i hele 2011 fremstår tysk makroøkonomi som relativt solid. Tyskland oppnådde en vekst i BNP på 3 % (prisjustert) i 2011 og det forventes en moderat vekst også i Det er fremdeles god etterspørsel etter boliger som investeringsobjekt i Tyskland generelt og Berlin spesielt. Leiemarkedet har også utviklet seg positivt det siste året. 20 Årsrapport PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2012 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2012 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 12 Innhold PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Leder 4 Årsberetning 2012 6 Resultat og balanse 8 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS Forvaltet av: Storebrand Eiendomsfond AS Årsrapport 2005 Storebrand a rsrapport.indd 1 18-05-06 16:37:03 2 Årsrapport 2005 - Storebrand Eiendomsfond AS Daglig leder har ordet Gjennom hele 2005 var markedet

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388

Årsrapport 2014 PRE III. PRE China & Asia Private Equity AS. Organisasjonsnummer 995 164 388 PRE III 14 Årsrapport 2014 PRE China & Asia Private Equity AS Organisasjonsnummer 995 164 388 Innhold PRE China & Asia Private Equity AS Forvalters rapport 5 Årsberetning 2014 6 Resultat og balanse 7

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2010. Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2010 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 1 02.05.11 12.18 Pareto_1104_NLI_Arsrapport_10_v4 kopi.indd 2 02.05.11 12.18 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

North Bridge Opportunity AS

North Bridge Opportunity AS North Bridge Opportunity AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Opportunity AS (Selskapet) ble stiftet 9. august 2007. Året 2010 er følgelig selskapets tredje

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS

Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Årsrapport 2012 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Innhold Hovedpunkter 2012... 5 Oversikt over Global Eiendom Utbetaling 2008 AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Umeå

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

London Opportunities AS. Årsrapport 2009

London Opportunities AS. Årsrapport 2009 London Opportunities AS Årsrapport 2009 London Opportunities AS Innledning Årsrapporten 2009 inneholder i tillegg til årsregnskap, informasjon om selskapet og en oppdatering på eiendomsmarkedet i London.

Detaljer

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS

Årsrapport 2014. Nordisk Areal Invest AS 14 Årsrapport 2014 Nordisk Areal Invest AS INNHOLD Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap Nordisk Areal Invest AS Konsern 9 Balanse pr 31. desember 10 Endring i konsernets egenkapital 11 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS

NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS NORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY AS Årsrapport 2010 www.northbridge.no styrets beretning Virksomhetens art North Bridge Nordic Property AS (Selskapet) ble stiftet 20. juni 2006, og 2010 var selskapets fjerde

Detaljer

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2011 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2011... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding I AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding I AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding I AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Abel Meyersgt. 10... 10 Søebergkvartalet...

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I UNION EIENDOMSINVEST NORGE ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Union Eiendomsinvest Norge ASA den 2. mai 2012 kl. 12.00. Generalforsamlingen

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS

Årsrapport 2010. Etatbygg Holding III AS Årsrapport 2010 Etatbygg Holding III AS Innhold Hovedpunkter 2010... 5 Oversikt over Etatbygg Holding III AS... 6 Markedsoppdatering... 8 Fakta om de enkelte eiendomsprosjektene: Sverresgate... 11 Triangelgården...

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014

Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS Årsrapport 2014 Realkapital Stettin KS årsrapport 2014 Park Ostrowska I løpet av 2014 er det solgt en rekke leiligheter samt tomtebanken til prosjektet. Ny eier av tomtebanken har

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Realkapital Aktiv Europa AS

Realkapital Aktiv Europa AS Realkapital Aktiv Europa AS Status per 31.12.2013 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital Aktiv Europa AS for 2013, samt status for selskapet for de fire første månedene av 2014. Revidert årsregnskap

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.

Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor. Sektor Gruppen AS Drammensveien 145 A 0277 Oslo Postboks 164 Skøyen 0212 Oslo Tlf. (+47) 23 28 27 00 www.sektor.no firmapost@sektor.no Design: Itera Foto omslag: istockphoto Øvrige fotos: Sektor Gruppen

Detaljer

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014

Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Oslo, 20. april 2015 Realkapital European Opportunity Invest status per 31. desember 2014 Dette skrivet er en oppdatering for Realkapital European Opportunity Invest AS for 2014, samt status for de fire

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer