STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006"

Transkript

1

2 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2006 Norsk økonomi Høy reallønnsvekst, lavt rentenivå, god vekst internasjonalt og høye oljeinvesteringer bidro til sterk økonomisk vekst i Inflasjonstakten tiltok noe, og Norges bank hevet sin styringsrente fem ganger i 2006, med til sammen 1,25 prosentpoeng. Internasjonalt skjedde mye av det samme slik at også her var rentenivået på vei opp. Den europeiske sentralbanken hevet sin rente med ett prosentpoeng. Fra et allerede høyt nivå i 2005, steg oljeprisen videre i Dette stimulerte til økt leteaktivitet og investeringer. Høye oljeinvesteringer ga derfor ringvirkninger til den øvrige økonomien, og realinvesteringene i Fastlands-Norge økte betydelig. Både boliginvesteringer og investeringene i bedriftene økte i Husholdningenes økonomiske stilling var god. Høy reallønnsvekst mer enn oppveide renteoppgangen for mange. Husholdningenes økonomiske stilling og den fortsatt lave renten førte til sterk investeringslyst i bolig. både med hensyn til å kjøpe bolig og til å koste på bolig. Sammenlignet med 2005, steg boligprisene med 15 prosent i Omsetning og priser på fritidseiendommer økte også betydelig. Utviklingen på boligmarkedet førte til sterk vekst i husholdningenes gjeld. Gjeldsveksten var nærmere 13 prosent i Likevel var gjelden betydelig lavere enn husholdningenes finansielle formue. I tillegg sitter husholdningene på boligverdier tre ganger større enn gjelden. Til tross for den store interessen i å ta opp lån økte likevel husholdningene sin formue. Ett forhold som likevel kunne gi grunn til bekymring på sikt, var at gjelden økte sterkest for husholdninger med lav og middels inntekt og at nye lån med pant i bolig oversteg boligens verdi. Norsk finansmarked Det var sterk vekst i finansmarkedet i Innenlandsk kreditt økte med 15 prosent og husholdningenes gjeld økte med 13 prosent. Samtidig var også innskuddveksten høy. Innskuddsdekningen i sparebankene holdt seg dermed relativt godt oppe. Sparebankene hadde lave tap og sterk volumøkning og oppnådde derfor gode resultater. Konkurransen tiltok ytterligere, noe som bidro til betydelig fall i bankenes rentemarginer. Dette skjedde ved at bankens utlånsrente ikke økte like mye som signalrenten. Den sterke veksten i norsk økonomi har gitt seg utslag i økt sysselsetting og lavere arbeidsledighet. Når folks inntekt og forbruk øker, vil det være behov for mer tilgjengelige midler på transaksjonskonti. Slikt økt transaksjonsvolum forklarte en god del av innskudds-økningen i Utover dette setter folk av sparemidler mer langsiktig, og i 2006 så vi endringer i mønsteret for slik langsiktig sparing. Den lave renten bidro til sterk vekst i såkalte sammensatte spareprodukter. Blant annet var det fortsatt sterk vekst i bankinnskudd med aksjeavkastning. Det viste seg at kundene var fornøyd med produktene og at de fikk en bedre avkastning enn tradisjonell banksparing sett i sammenheng med sikkerhet for pengene. Foretakenes lønnsomhet var god innenfor alle bransjer i Antall konkurser var få og næringslivet var preget av optimisme. Forventningene om at gode resultater skal vedvare ga stigning i aksjekursene. Høy oljepris og vår økonomisk store avhengighet av oljeaktiviteter bidro spesielt til den gunstige utviklingen på børskursene. God inntjening ga også god vekst i bankinnskudd. Likevel var denne veksten noe høyere i utenlandske banker enn i sparebankene. Økt konkurranse Konkurransen i bankmarkedet er blitt ytterligere skjerpet det siste året. Ikke bare har det kommet en rekke nye banker til Lillestrøm, men Sparebanken Øst etablerte også filial på Strømmen i oktober. Den skjerpede konkurransen skyldes også større aggressivitet fra de utenlandske bankene. Både forretningsbanker og andre sparebanker etablerte nye kontorer. Dette har gitt seg utslag i pressede marginer. Rentemarginen sank i gjennomsnitt fra juni 2005 til september 2006 med 34 punkter, til 2,18 prosent av gjennomsnittelig forvaltningskapital. Dette har særlig kommet lånekundene til gode. Utlånsrenten økte bare 0,6 prosentpoeng. 1

3 Fremtidsbildet 2007 ser også ut til å bli et godt år for norsk økonomi selv om det forventes at veksttakten går noe ned. Investeringene i fastlandsbedriftene forventes å gå ned, og oljeinvesteringene forventes å flate ut. Rentenivået forventes fortsatt å øke, men pengepolitikken vil trolig likevel virke ekspansiv på økonomien i Høyere rente vil trolig virke dempende på det private konsumet og på prisveksten på boliger. Prognosene for den internasjonale økonomiske utviklingen er også positive, selv om den senere tid har vist noe svakere vekst i USA. Særlig gjelder dette usikkerhet knyttet til det amerikanske boligmarkedet og de virkningene det kan ha på konsumveksten. EU og Japan antas å fortsette den økonomiske framgangen. Den samlede situasjon for husholdningene i Norge er god. Risikoen ansees fortsatt å være lav til tross for siste års utlånsvekst. Lønnsomheten i foretakene antas fortsatt å være god selv om man må påregne noe mer tap i tiden fremover. Samlet sett vil fortsatt kredittrisikoen være lav. Nærmiljøet Boligbyggingen har fortsatt i det samme høye tempoet i hele kommunen også i Mange leilighetsprosjekter er ferdigstilt og nye er påbegynt. Bare her på Strømmen har en rekke boligprosjekter sett dagens lys, og flere er under planlegging. Det ser ut til at den utviklingen vi har sett de siste årene med tilflytting til vår region, bare fortsetter. Ny Støperivei er gjennomført, noe som har bidratt til en bedre tilgjengelighet for publikum ikke bare til Strømmen Storsenter, men også til banken og de øvrige næringsdrivende utenfor senteret. Gjennomføringen var et resultat av godt samarbeid mellom grunneierne, deriblant Strømmen Sparebank, og Skedsmo kommune. Strømmen Sparebank har satt i gang planlegging av utbygging av egen eiendom i Strømsveien Dette ble veldig aktuelt da en av bankens største leietagere, Strømmen Bok og Papirhandel, valgte å avslutte sin virksomhet i sommer, etter mange års drift. Planleggingen fortsetter i 2007 og arbeidene med ny regulering av eiendommen er i full gang. Vi har også i år gjennomført en rekke arrangement for våre kunder. Seniorklubben har hatt flere møter og medlemstallet øker stadig. Det er arrangert 2 kundeturer. En ukestur til Gardasjøen i Italia og en 3 dagerstur til Tallin i Estland. Begge turene med god oppslutning fra våre kunder. Vår tradisjonelle juleforestilling for barn gikk av stabelen i begynnelsen av desember med et fullsatt Lillestrøm kultursenter. Forestillingen i år var Trollmannen fra Oz, og ble på nytt en suksess med hjelp av dyktige medarbeidere og skuespillere fra henholdsvis kultursenteret og Skedsmo Amatørteater. Det ble også arrangert juleverksted for barn i desember, hvor mer enn 120 barn deltok. I tillegg til alt dette ble det gjennomført en samling for en del av våre næringskunder med vinsmaking og god mat. Foreningen, Sagelvas venner, har gjennom året fortsatt sitt viktige arbeid med å ruste opp Sagelva for å gjøre områdene langs elva til det rekreasjonsområdet som Strømmen trenger. Boka, Strømmen. Historier om stedet og folket, ble utgitt i Inntektene skal utelukkende gå til gjenoppbygging av oppgangssaga tilnærmet slik den var før. Banken har også støttet dette arbeidet og gir honnør til ildsjelene bak disse flotte initiativene. Banken har inngått nye sponsorater i året som har gått. Vi er inne som hovedsponsor for Strømmen IF, Skjetten Fotball og Fjellhamar Basket. I tillegg til dette støtter vi en rekke andre lag og foreninger i vårt lokale område til beste for barn og ungdom i vårt nærmiljø. Funding Banken var også i 2006 avhengig av innlån i tillegg til innskudd fra våre kunder. Innskuddsveksten ble ikke fullt så bra som forventet og svakere enn Fundingbehovet økte derfor gjennom året da utlånsveksten ble betydelig. Bankens positive omdømme i pengemarkedet bidro til at det heller ikke i 2006 var noe problem å skaffe nødvendig kapital til fornuftig pris. Terra 2

4 Boligkreditt vil bli et viktig instrument for fundingsituasjonen i årene fremover. Dette gir oss en mulighet til å kontrollere veksten på en god måte. Terra-Gruppen AS Banken kommer til å videreutvikle samarbeidet med Terra-Gruppen AS. Pr i dag ser bankens styre ingen annen samarbeidsallianse som tjener bankens utvikling på noen bedre måte. Gruppen leverte også i 2006 et meget bra økonomisk resultat som igjen vil bidra til et bra aksjeutbytte for banken. SDC ny datasentral November 2005 var den store konverteringsmåneden for oss med nye datasystemer og overgangen til danske SDC. Dette har medført at 2006 også ble et år med store utfordringer på driftssiden med til dels uferdige datasystemer og en til dels ustabil driftssituasjon. Det er ting som har bedret seg gjennom året, men all funksjonalitet som skulle ha vært på plass ved konverteringen vil ikke være endelig gjennomført før januar Dette har gjort at det også i år har vært et krevende år for bankens ansatte og for tålmodigheten til våre kunder. Vi beklager nok en gang dersom noen av våre kunder har opplevd dette som belastende og berømmer våre ansatte for en meget god innsats til tross for tunge arbeidsdager på det datatekniske. Vi har fortsatt håp om og tror på at hverdagen fortsetter å bli gradvis bedre på dette feltet. Strømmen Sparebank 2006 Bankens vedtatte strategi og visjon ble ført videre i ble et godt år for Strømmen Sparebank. Resultatet ble bedre enn noen gang før, noe som først og fremst skyldes god avkastning på våre eiendomsinvesteringer, men også en solid innsats fra bankens ansatte. Vi har fått til en reduksjon i kostnadene og styrker bankens egenkapital mer enn noen gang tidligere. Bankens vekst har vært god på de fleste forretningsområder. Selv om rentemarginen har falt totalt sett gjennom året har den likevel steget igjen i årets seks siste måneder på grunn av renteoppgangen i markedet. Vi håper at denne utviklingen kan fortsette selv om det forventes at konkurransen fortsatt vil være hard. Vi har klart å videreføre en rekke aktiviteter i forbindelse med kundepleie og klart å opprettholde vår markedsposisjon til tross for konkurransen. Vi har fortsatt satsingen på synliggjøring og markering av banken i vårt lokalmiljø og samtidig pleiet vårt forhold til en rekke samarbeidspartnere i tillegg til at vi har fått nye. Hos oss er alle kunder store Banken fortsatte fokuseringen på sitt slagord og vil fortsette å intensivere dette gjennom Strømmen Sparebank har en solid egenkapital, en sunn utlånsportefølje og begrenset plassering i fond og aksjer. SPAREBANKENS DRIFT I 2006 Forvaltningskapitalen Pr er forvaltningskapitalen mill. kr. mot mill. kr. pr Dette er en økning på 134 mill. kr. eller 9 %. Utvikling forvaltningskapital

5 Innskudd fra kunder De samlede innskudd fra kunder er mill. kr. pr Dette er en økning fra fjoråret på 65 mill. kr. eller 6,3 %. De samlede innskudd fra kunder utgjør nå 68 % av forvaltningskapitalen. Innskuddene fra kunder fordeler seg på følgende kontotyper: Avtalte vilkår 42 % Brukskonti 21 % Spareinnskudd 20 % Høyrentekonti 10 % Honnørkonti 6 % Boligsparing 1 % Utlån til kunder De samlede utlån er mill. kr. inkl. ansvarlig lån. Dette er en økning fra fjoråret på 205 mill. kr. eller 16,8 %. De samlede utlån utgjør nå 88,6 % av forvaltningskapitalen. Bankens utlån til kunder er fordelt på personkunder og bedriftskunder med henholdsvis mill. kr. og 216 mill. kr. Lån til bedriftskunder er fordelt på følgende bransjer: Eiendomsdrift 64 % Tjenesteyting 7 % Handel 14 % Industri 4 % Andre 11 % Bankens utlån fordelt på geografiske områder: Skedsmo 47 % Lørenskog 15 % Rælingen 11 % Oslo 10% Fet 2 % Ullensaker 2 % Andre 13 % Beholdning av obligasjoner Bankens obligasjonsbeholdning er pr på 124 mill. kr. Det er en økning med 12,7 mill. kr. fra siste år. Gjennomsnittlig løpetid på porteføljen er 15 måneder. Netto rente- og kredittprovisjons-inntekter Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 32,5 mill. kr. pr eller 2,12 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2005 var tallene henholdsvis 31,7 mill. kr. eller 2,27 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dette er en nedgang på 0,15 prosentpoeng og skyldes i første rekke en hardere konkurranse og et lavt rentenivå. Kurstap og gevinst på verdipapirer Bankens handel med verdipapirer ga i 2006 en gevinst på 4 mill. kr. som er bedre enn budsjettert og styret er tilfreds med denne avkastningen. Driftskostnader De samlede driftskostnader utgjør 31,8 mill. kr eller 2,08 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Sammenlignbare tall for 2005 var 29,5 mill. kr. eller 2,12 %. Lønn og andre personalkostnader utgjør nå 16,4 mill. kr. eller 1,1 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I 2005 var tallene henholdsvis 16,7 mill. kr. og 1,2 %. Av årets lønnskostnader utgjør bonus til ansatte 0,54 mill. kr. inkl. arbeidsgiveravgift. 4

6 Fremtidige pensjonsforpliktelser og årets reelle pensjonspremiekostnad er delvis belastet bankens drift og delvis belastet pensjonsfondet direkte. Tap på utlån Tap på utlån er ubetydelige i For mer detaljer henvises til note 1 i regnskapet. Resultat Resultat før skatt utgjør 16,6 mill kr. I 2005 var dette på 9,6 mill. kr. Resultatet etter skatt er på 13,6 mill. kr mot 7,1 mill. kr i Årets skattekostnad er på 3,2 mill. kr. mot 2,4 mill. kr. i Årets resultat på kr. disponeres som følger: Gaver kr. Bankens fond kr. Egenkapital Egenkapitalen inkl. årets resultat er ved årsskiftet på 135 mill. kr. Sum egenkapital i % av forvaltningskapitalen utgjør ved årsskiftet 8,4 %. Dette er en økning med 0,2% fra Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Kredittilsynet, har banken en kapitaldekning på 13,57 %. Myndighetene har fastsatt dette kravet til 8%, som er satt i forhold til risikoveiet beregningsgrunnlag. Strømmen Sparebank oppfyller dette kravet med god margin. Det fremlagte regnskapet gir ett rettvisende bilde av bankens økonomiske stilling og drift pr Regnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift og denne forutsetning er fortsatt til stede. Bankens finansielle risikoområder Renterisiko: Renterisikoen for innskudd og utlån ansees som liten, da renten vil bli endret dersom det skjer endringer i det generelle rentenivået. Vi har obligasjonslån etablert i mars 2004, mai 2005 og mai 2006 alle med 3 års løpetid. Renteregulering skjer hver 3. måned og utgjør liten renterisiko. Kursrisiko: Banken har i år lagt opp til en aktivitet på trading som tilnærmet ligger på samme nivå som i Vi har opparbeidet en handelsportefølje. Banken kan maksimalt ha aksjer, grunnfondsbevis og aksjefond for inntil 2 % av bankens forvaltningskapital. Kursrisikoen som følge av plasseringer i verdipapirer er begrenset. Det er lagt opp til månedlig rapportering på verdipapirene. Forventet tap på kreditt: Utlån og kreditter inneholder risiko for mislighold og tap. Kredittrisikoen overvåkes gjennom utviklingen i risikoklassifiseringsmodulen og mislighold av alle større nærings- og personlån. Det er lagt opp nye rutiner for rapportering til styret hver måned for lån med fullfinansiering, mislighold og overtrekk generelt. Tapsavsetningene er foretatt i henhold til Kredittilsynets forskrifter og bankens historiske data vedrørende tap. Banken har en sunn utlånsportefølje, og det forventes kun små tap i årene fremover. Likviditetsrisiko: Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen betraktes som begrenset. Kortsiktige likviditetssvingninger blir dekket gjennom etablerte trekkrettigheter. På grunn av den store utlånsveksten gjennom året har innskuddsdekningen sunket. Et obligasjonslån på kr. 100 mill ble derfor erstattet med et nytt lån på kr. 125 mill. Totale obligasjonslån pr er kr. 325 mill. Ved en eventuell underdekning av likviditet ansees denne risiko å være tilstrekkelig ivaretatt med hensyn til bankens gode kredittkanaler i Terra-systemet og andre kanaler. Styret har kontroll over og overvåker de finansielle risikoområder gjennom bankens internkontrollopplegg, som er etablert i samsvar med Kredittilsynets internkontrollforskrift. 5

7 Personal, arbeidsmiljø og sikkerhet Strømmen Sparebank hadde ved årsskiftet 25 hel- og deltidsansatte som tilsvarer 24,4 årsverk. Av disse er 18 kvinner og 7 menn. I ledergruppa er fordelingen mellom kvinner og menn 50/50 og 3 av 4 avdelingssjefer er kvinner. I bankens styre var det ved årsskifte 5 menn og 1 kvinne. Banken har egen bedriftslegeordning for de ansatte hvor samtlige ansatte som ønsker det, får en årlig gjennomgang. En massør har vært innleid for behandling av ansatte som ønsker dette. HMS undersøkelse er gjennomført. Helsetilstanden til de ansatte må karakteriseres som god selv om vi har hatt noe større sykefravær enn tidligere. Rutinene for HMS følges. Fortsatt er fraværet lavt selv om vi fikk enkelte lengre sykefravær også i Vi er fortsatt medlem av inkluderende arbeidsliv. Styrets oppfatning er at arbeidsforhold, trivsel og miljø i banken er godt, selv om det fortsatt til tider er stort arbeidspress og stor belastning på staben som følge av bytte av datasentral. Virksomheten har ingen kjente negative påvirkninger på det ytre miljø. Bankens fremtidige utvikling Vi ser lyst på fremtiden p.g.a. bankens gode økonomi, gode omdømme i lokalmiljøet og en bemanning som er innstilt på å yte solid innsats for banken. Vi er likevel veldig oppmerksomme på hva den harde konkurransen betyr for vår drift og hvilke utfordringer dette gir oss i årene fremover. Vi må fortsette å styrke fokuseringen både på andre inntekter og ikke minst utgifter i Bytte av datasentral medførte store kostnader også i Dette vil likevel gi oss en gevinst og betydelig lavere driftskostnader på datadrift i fremtiden. Oppfølgingen av bankens næringslivsengasjement har vært meget god i 2006, noe som vil fortsette også i Strømmen Sparebank anser det viktig å være i forkant på det datateknologiske området (IKT). Funksjonaliteten forbedres stadig og blir mer og mer tilpasset vår hverdag. Vi har likevel gjennom året slitt med ustabile systemer og venter fortsatt på ny funksjonalitet på en del områder. Banken føler dette likevel godt ivaretatt gjennom sitt medlemskap i Terra-Gruppen AS og vi vil også selv øve press på våre leverandører slik at funksjonalitet og driftsstabilitet leveres etter forutsetningene. Terra-Gruppen AS vil i 2006 på nytt kunne vise til et meget godt resultat. Dette betyr mye for eierbankene. Terra-Gruppen AS markerte seg godt i media også i 2006, ikke minst i hovedsponsoratet for skøytelandslagene både for kvinner og menn. Denne profileringen fortsetter i 2007, inkludert fokus på viktigheten og fordelen med lokale selvstendige sparebanker. Strømmen Sparebank vil fortsette sitt aktive arbeid overfor lokalmiljøet i Strømmen og i våre nærområder for øvrig, gjennom å fremstå som en positiv og betydelig aktør innenfor utvikling, kultur og samarbeid på flere plan. Bankens ledelse og styre vil fortsette å arbeide aktivt for et godt miljø for bankens ansatte, og det vil bli lagt til rette for kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling til beste for de ansatte, banken og ikke minst våre kunder. Kompetansekravet fra myndighetene og bransjen selv vil bli fulgt opp, slik at vi sørger for å ha nødvendig og tilstrekkelig kompetanse. Banken ligger i et geografisk område med fortsatt høy byggeaktivitet og økende tilflytting. Dette er positivt for fremtidig utvikling, og vårt lokalmarked er i vekst. Til tross for forventet hardere konkurranse og store utfordringer i 2007, ser vi positivt på fremtiden og har stor tro på bankens selvstendighet og uavhengighet til beste for bankens kunder, lokalmiljøet og ansatte. 6

8 7

9 Resultatregnskap forretningsår Beløp oppgitt i hele Note nr Renteinntekter og lignende inntekter Renter og lign. inntekter av utlån til og fordr. på kredittinst Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kunder Renter og lignende inntekter av sertif., obligasjoner o.l Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostn. på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostn. på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostn. på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader - - Sum rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester (13) Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer Netto gevinst/-tap på sertifikater, oblig. og andre renteb. verdipapirer Netto gevinst/-tap aksjer og andre verdip. med variabel avkastning Netto gevinst/-tap på valuta og finansielle derivater Sum netto gevinst/ (-) tap av verdipapirer og valuta Andre driftsinntekter (14) Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn Pensjoner Sosiale kostnader Lønn mv Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger varige driftsmidler (5) Andre driftskostnader Tap på utlån og garantier (1) Reversering av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsaksjer Resultat av ordinær drift før skatt Skatt på ordinært resultat (12) Resultat for regnskapsåret Overføringer og disponeringer Gaver Sparebankens fond Sum disponert

10 Balanse pr Beløp oppgitt i hele Note nr EIENDELER Kontanter og fordringer på sentralbanker Netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Kasse/drifts og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før spesifiserte tapsavsetninger (1) Nedskrivninger på individuelle utlån ( uspesifisert tapsavsetn ) (1) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (3) Aksjer, andeler og andre verdip. m/variabel avkastning (2) Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel (12) Andre immaterielle eiendeler (5) Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler (5) Andre eiendeler Forskuddsbet. ikke pål. kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter Opptjente ikke-bet. inntekter og forsk.bet. ikke-påløpte kostn Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonskostnader (11) Sum forskuddsbet. ikke pål. kostn. og opptj. ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

11 10

12 STRØMMEN SPAREBANK KONTANTSTRØMSOPPSTILLING (beløp i 1000 kr) Kontantstrøm fra drift Resultat av ordinær drift Ordinære avskrivninger Endring i avsetning til tap på utlån og garantier +/ Tilbakeførte kursreguleringer Gaver Skattekostnad =Tilført fra årets virksomhet Endring utlån, økning-/nedgang Endring innskudd, økning+/nedgang Endring i øvrige fordringer og gjeld +/ A Netto likviditet fra virksomheten Kontantstrøm fra investeringer Investert i varige driftsmidler Salg varige driftsmidler Endring i beholdning av obligasjoner og sertifikater Økning-/nedgang Endring i beholdning av aksjer og grunnfondsbevis Økning-/nedgang B Netto likviditetsendring investeringer Kontantstrøm fra langsiktig finansiering Endring i innskudd fra banker Økning+/nedgang Endring i obligasjonsgjeld,økning+/nedgang C Netto likviditetsendring finansiering A +B +C Netto endring likviditet i året +/ Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr

13 NOTER Regnskapsprinsipper Generelt Årsoppgjøret er avlagt i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser, forskrifter for sparebanker og god regnskapsskikk. Ny utlånsforskrift er innført. For øvrig er det ikke endringer i regnskapsprinsipper fra foregående år. Hvis ikke annet er opplyst, er alle tall i hele tusen. 1) Utlån - mislighold tapsavsetninger Definisjoner Engasjement defineres som garantier og utlån/rammekreditter inkludert opptjente, ikke betalte renter, provisjon. Misligholdte og tapsutsatte engasjement Samlet engasjement fra en kunde regnes som misligholdt og tas med i bankens oversikter over misligholdte engasjementer når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller rammekreditter er overtrukket i 90 dager eller mer. Utlån og andre engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør det sannsynlig at tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt, klassifiseres som tapsutsatte. Nedskrivninger Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer, neddiskontert med effektiv rente. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken. Overtatte eiendeler Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stillet som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på utlån. Utlån verdsettelse Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjement. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Utlån risikovurdering og - klassifisering Banken bruker risikoklassifisering for overvåkning av risiko i utlånsmassen. Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Formålet er å skaffe oversikt over kredittrisiko i utlånsmassen som grunnlag for nedskrivninger og kontroll av bankens kredittpolicy. Risikoklassifisering innebærer at det foretas en vurdering av den enkelte låntagers tilbakebetalingsevne på bakgrunn av økonomi og verdi av sikkerhet som er stillet. Basert på dette får banken en indikasjon på gjeldsbetjeningsevnen i porteføljen. Risikoklassifiseringssystemet inndeler utlån og garantier i ulike risikogrupper, fra A til E, hvor A er best, både for økonomi og sikkerhet. Dette danner grunnlag for 3 risikoklasser; lav, normal og høy risiko. Prising av utlån skjer normalt på bakgrunn beregnet risiko og vil derfor gjenspeile risikobildet i kredittgivningen. Lån med høyest risiko har høyest rente. Således er det normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lånene. 2) Aksjer, andeler, grunnfondsbevis Aksjer, andeler og grunnfondsbevis deles i to hovedgrupper, handelsportefølje og anleggsmidler. Handelsporteføljen består av aksjer og grunnfondsbevis som er omløpsmidler, hvor intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Handelsporteføljen blir vurdert til virkelig verdi. Anleggsmidler, det vil si aksjer m.m. som er beregnet til varig eie er vurdert til anskaffelseskost. Nedskrivning blir foretatt når de virkelige verdiene er lavere enn anskaffelseskost. Nedskrivningene reverseres når grunnlaget for dem ikke lenger vurderes å være til stede. Virkelig verdi/markedsverdi av aksjer m.m. defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av aksjene m.m. som ikke noteres på børs, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. Dersom virkelig verdi ikke kan fastsettes med rimelig sikkerhet, er det unnlatt å gi opplysninger om antatt virkelig verdi. 12

14 3) Obligasjoner Obligasjoner og sertifikater består av en gruppe, øvrige omløpsobligasjoner. Øvrige omløpsobligasjoner er ordinær bankportefølje hvor intensjonene om å realisere kortsiktige gevinster på kurssvingninger ikke er fremtredende. Obligasjonene blir verdsatt til den laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. Virkelig verdi (markedsverdi) av børsnoterte obligasjoner og sertifikater defineres som børskurs pr 31/12. Virkelig verdi for de av obligasjonene som ikke er børsnotert, anslås av bankens meglerforbindelse. Usikkerheten i anslagene over virkelig verdi anses å være minimal. 4) Utenombalanseposter Sikringsforretning Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er definert som sikringsforretning. Beregnet merverdi på sikringsforretning har tilsvarende beregnet merverdi på bankinnskuddet og er bokført som fordring og gjeld med samme beløp. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Klassifikasjon Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor klassifisert som anleggsmiddel. Banken har ingen handelsportefølje i derivater. Risikofaktorer Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på utenlandske børser. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. Virkelig verdi - markedsverdi Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 5) Varige driftsmidler - avskrivninger Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser : Maskiner/Edb utstyr % Inventar/innredninger % Transportmidler % Bankbygg/fast eiendom 0-1 % 6) Periodisering - Inntektsføring/kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som de opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Utbytte for datterselskaper eller felleskontrollert virksomhet tas inn i opptjeningsåret. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Banken har for tiden ingen gebyrer i forbindelse med etablering av lån som er så store at det kreves periodisering i henhold til retningslinjer fra Kredittilsynet. 13

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2005 Norsk økonomi 2005 ble et godt år for norsk økonomi, og veksten i økonomien fortsatte. Norges Bank hevet sin styringsrente 2 ganger med til sammen 0,5 % til 2,25 %, som den

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Årsberetning 2008 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2008 Generelt I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i høst da de amerikanske boliglånsgigantene Freddy Mac og Fannie Mae ble satt

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK

Årsberetning. Strømmen SPAREBANK Årsberetning 2012 Strømmen SPAREBANK STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2012 ble et meget bra år for banken. Bankens

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Årsberetning 2011 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2011 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2011 ble et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og

Detaljer

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Banken der du treffer mennesker LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 createurene.no Foto: Rino Larsen/Studio Oscar/Terra-Gruppen Årsrapport 2004 Banken der du treffer mennesker Å bygge en

Detaljer

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911

LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no. Org. nr: NO 937 885 911 LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no Org. nr: NO 937 885 911 createurene.no Foto: Studio Oscar/Terra-Gruppen LillestrømBanken er en

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning...

Innholdsfortegnelse. 27 Note 6. Finansielle derivater bankinnskudd med aksjeavkastning... Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2008... 2 Virksomheten og lokalisering....2 Bankens rammebetingelser.... 2 Virksomheten i 2008... 3 Strategisk samarbeide... 4 Resultatutvikling... 5 Balansen... 7

Detaljer

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006

Etnedal Sparebanks 96. driftsår. Styrets økonomiske betraktninger for år 2006 Årsberetning og regnskap 2006 Innhold: Styrets økonomiske betraktninger for 2006 side 1 Etnedal Sparebank 96. driftsår side 1 Resultatregnskap 2006 side 6 Balanse 2006 side 7 Noter til regnskapet for 2006

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2014 ble på nytt et meget bra år for banken. Bankens drift er god, og rentemarginen

Detaljer

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport 2006. Banken der du treffer mennesker. Banken der du treffer mennesker Banken der du treffer mennesker Årsrapport LillestrømBanken Torvet 5 Pb 143, 2001 Lillestrøm Tlf: 63 80 42 00 Fax: 63 80 42 01 www.lillestrombanken.no createurene.no Foto: Desimal Org. nr: NO 937 885 911

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2007. 171. forretningsår Årsberetning og regnskap 2007 171. forretningsår Flekkefjord Sparebank - Årsberetning og regnskap 2007 2 FLEKKEFJORD SPAREBANK STYRETS BERETNING FOR 2007 171. DRIFTSÅR SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Dette er Andebu Sparebank

Dette er Andebu Sparebank Årsrapport 2011 1 Dette er Andebu Sparebank Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, finansiering, sparing og forsikring for å skape lønnsomhet

Detaljer

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008

Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 Meldal Sparebank - Årsrapport 2008 2008 1 ÅRSRAPPORT - 2008 Meldal Sparebank Forretningside Januar 2009 En bank med selvstendighet og uavhengighet. God inntjening og soliditet viktig En bank med lokal

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR

Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsberetning og Regnskap 2002 104. FORRETNINGSÅR Årsmelding for 2002 INNLEDNING Hjartdal og Gransherad Sparebank skal være en bank som gir kundene personlig kontakt og raske beslutninger. Vi skal tilby

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår

Årsberetning og regnskap 2005. 169. forretningsår Årsberetning og regnskap 2005 169. forretningsår Internett: http://www.flekkefjordsparebank.no E-mail: mail@flekkefjordsparebank.no Styrets beretning for 2005 SPAREBANKENES RAMMEBETINGELSER I 2005 Det

Detaljer

Noter til årsregnskapet 2005

Noter til årsregnskapet 2005 Noter til årsregnskapet 2005 NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generell regnskapsprinsipper 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler Tap på utlån og garantier 2.b Verdsettelse beskrivelse

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848

Innholdsfortegnelse. Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Årsrapport 2010 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %)

Snillfjord 2,54 % (2,49 %) Aure 4,43 % (4,26 %) Halsa 1,16 % (0,98 %) Hemne 75,35 % (76,89%) Personm. 62,06 % (62,07 %) Hovedtall regnskap 2010 (tall i mill. kr) Resultatregnskap 2010 2009 2008 2007 2006 Netto rente- og kredittprovisjoner 29,9 30,0 31,2 28,5 28,9 Netto driftsinntekter 4,8 5,4 2,6 4,9 5,7 Driftskostnader

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2004

Årsberetning og regnskap 2004 Årsberetning og regnskap 2004 Foto: Geir Norling Hovedkontor: Bruflat 2890 ETNEDAL Tlf.: 61 12 15 00 Faks: 61 12 15 15 Avdeling: Storgata 30 2870 DOKKA Tlf.: 61 11 45 30 Faks: 61 11 45 35 Org.nr.: NO 937

Detaljer

Styrets årsberetning for 2007

Styrets årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 For Vegårshei Sparebank har 2007 vært et aktivt år med mange nye/endrede oppgaver. Det kan nevnes: endrede vilkår for salg av spareprodukter, innføring av nye minste krav

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank

ÅRSRAPPORT 2004. En ekte lokal bank ÅRSRAPPORT 2004 En ekte lokal bank VÅR VISJON: BANKSJEFENS HJØRNE "Nøtterø Sparebank skal oppfattes som den viktigste sparebanken i Tønsberg-området der kundene opplever trygghet, tilhøringhet og god rådgivning."

Detaljer