ADMINISTRASJON OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE VALGKOMITÉEN. Medlemmer: Varamedlemmer: Direktør Rolf Eidsæter. Økonomiavd.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ADMINISTRASJON OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE VALGKOMITÉEN. Medlemmer: Varamedlemmer: Direktør Rolf Eidsæter. Økonomiavd."

Transkript

1 Årsrapport 2011

2 2 ADMINISTRASJON Direktør Rolf Eidsæter Økonomiavd. Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Roger Hagbø Randi-Kristin Lysgård Jøril Hestad Marit Melle Bakke Oddveig Anita Valle Avdelingsleder/fagansvarlig Salgs-/adm.avd. Evy Strømme Jan Egil Fornes Kathrine Wolff Kjell Stian Julnes Elin Larsen Blø Marita Toven-Indbjør Eva Vaagen Marianne Flydahl Kjersti Harnes Ingebjørg Halås Teknisk avdeling Bjarne Fr. Vatne Kenneth Malmedal Geir Helge Ugelstad Arve Hatle Avdelingsleder Fagansvarlig Permisjon Avdelingsleder MOBO samler lagene til kurs og seminarer. OVERSIKT OVER TILLITSVALGTE Dugnad er både arbeid og hygge! STYRET Medlemmer: Valgt Leif Sverre Hoel, styreleder 2010 Randi Fiksdal, nestleder 2010 Marit Moe Rasmussen 2010 Einar Andersen 2011 Torun Aa Hanssen Melø 2011 Terje Aunan 2011 Kenneth Malmedal, ansattes representant 2010 Varamedlemmer: 1. Monica Molvær Aud Talseth Arnfinn Olsen Øystein Jakobsen 2011 Roger Hagbø, ansattes representant 2011 VALGKOMITÉEN Medlemmer: Line Sandøy Hjelle, boende 2011 Ole Helge Haugen, boende 2011 Terje Aunan, oppnevnt av styret 2011 Barna stortrives i MoBarns barnehager. Varamedlemmer: Britt Inger Aarønes, boende 2011 Oddrun Beyer Holm, boligsøkende 2011 Torun Hanssen Melø, oppnevnt av styret 2011

3 3 Møre og Romsdal Boligbyggelags Styrets årsberetning Møre og Romsdal Boligbyggelags (MOBOs) hovedvirksomhet er å skaffe medlemmene bolig. Dette skjer gjennom nybygging og eiendomsmegling. Økonomisk og teknisk boligforvaltning er også en del av MOBO s hovedvirksomhet. MOBO har forretningsførsel for borettslag, boligstiftelser, boligsameier og aksjeselskap. MOBO har også forretningsførsel og driftsansvar for MoBarn og MOBO Servicesentral. MOBO har kontor i Molde kommune, og driver sin virksomhet i 11 kommuner i Møre og Romsdal. MOBO s styre består av 3 kvinner og 4 menn. Styrets leder er mann. MOBO følger likestillingslovens bestemmelser og tilstreber likestilling ved ansettelser og valg av tillitsvalgte. MOBO - ÅRSBERETNING Årsberetning økning på og 9,8%. regnskap for 2011 Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i 2011 kr mot kr i 201 Salgsstart for Eikrem Panorama er planlagt i april 2012, og planlagt byggestart er høsten 2012 under forutsetning av nok forhåndssolgte leiligheter. Første byggetrinn blir et borettslag med 66 leiligheter. Gjennomsnittspris Medlemmer Brutto tilgang medlemmer Utmeldelser Netto tilgang medlemmer Antall medlemmer Gjennomsnittlig kvadratmeterpris Forvaltningsvirksomheten Pr. 31. desember 2011 var det 84 borettslag, stiftelser, aksjeselskap og sameier, samt MoBarn som hadde MOBO som forretningsfører. Samlet består disse av 3228 boliger og 11 barnehager med ca 680 barn. Antall boliger under forvaltning har økt med 65 i forhold til Garanti Eiendomsmegling GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i % markedsandel for omsetning av alle typer boliger i Molde kommune. GARANTI Eiendomsmegling, Molde hadde i % markedsandel for salg av tilsluttede borettslagsleiligheter. Omsetning av brukte borettslagsleiligheter I 2011 ble det omsatt 231 tilknyttede borettslagsleiligheter mot 233 i 2010 (nye leiligheter er ikke med i dette tallet). Forkjøpsretten ble benyttet for 56 leiligheter, og dette utgjør 24,2%. Gjennomsnittsprisen (innskudd) på leiligheter var kr mot kr i Dette er en økning på 5,6%. Gjennomsnittlig reell pris (innskudd + andel av gjeld) var kr mot kr i Dette er en økning på 6,2%. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris var i 2011 kr mot kr i Dette er en økning på 9,8%. Byggeprosjekter Elvegata 9 Borettslag med 32 leiligheter ble ferdigstilt i februar Prosjektet ble bygget i regi av Elvegata 9 AS som eies med 50% av Planor og 50% av MOBO. Stiftelsen Aukra Boligselskap bygget 12 nye utleieleiligheter på Falkhytten. Leilighetene ble ferdigstilt i desember Andre selskaper/ Eiendomsinvesteringer ROMSDALSGATA 8-10 EIENDOM AS MOBO er medeier i Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS sammen med Hammerø & Storvik AS og G-H Invest AS. Selskapet eier tomter i Romsdalsgata 8 og 10. EIKREM UTBYGGING AS MOBO har sammen med Erik Berg, Torbjørn Torske, Puls Eiendom AS og Hamnegata 47 ANS eierandel i Eikrem Utbygging AS som skal stå for utbyggingen på Eikrem. MOBO eier 16,67% av selskapet. MOLDE UTVIKLING AS Selskapet eies med en tredjedel hver av MOBO, Angvik Eiendom AS og Planor Bolig AS. Selskapet skal erverve, eie og utvikle bolig- og næringseiendommer, og har kjøpt 2 eiendommer på Gørvelplassen. MOLDE BYUTVIKLING AS Molde Byutvikling AS eies av MOBO og 7 andre selskaper. Molde Byutvikling eier Hotell Molde.

4 4 ELVEGATA 9-11 AS MOBO eier 50% av selskapet. Den andre halvparten eies av Planor Bolig AS. Selskapet har stått for utbyggingen av Elvegata 9 Borettslag med 32 leiligheter. SLINNINGSODDEN BOLIGER AS MOBO eier 1/3 av selskapet som planlegger å bygge 3 eneboliger på Slinningen i Ålesund. Den første eneboligen er bygget og solgt. HAUKÅS PANORAMA AS Haukås Panorama AS ble stiftet 20. september Selskapet eies av Fræna Kysteiendom AS og MOBO med 50% hver. Fræna Kysteiendom AS og MOBO har inngått avtale om utbygging av boligfelt i Haukås Øvre i Elnesvågen i regi av Haukås Panorama AS. SYMRA Symra-eiendommen ble kjøpt fra Bolsøy Helselag med sikte på eiendomsutvikling. Symra barnehage blir lagt ned fra august 2012, og MOBO har satt i gang et arbeid med omregulering av området til boligformål. MOBO SERVICESENTRAL Sameiet MOBO Servicesentral ble etablert i 1998 for å kunne yte vaktmestertjenester til sameierne. Ved utgangen av 2011 hadde MOBO Servicesentral 61 sameiere. MOBO er sameier i MOBO Servicesentral, og utfører lønningsarbeid og forretningsførsel for sameiet. MOBARN MoBarn består av 11 barnehager med ca 680 barn i hel eller delt plass. Det er 177 ansatte i MoBarns barnehager. Med vikarer blir det utlønnet 225 personer hver måned i MoBarn. MOBO har arbeidet med opptak, lønningsarbeid, personalsaker og forretningsførsel for MoBarn. MOBO utfører også de samme oppgavene for Mårskrenten barnehage som eies av Mårskrenten Borettslag. NBBL MOBO er andelseier i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), som er boligbyggelagenes bransjeorganisasjon. GARANTI EIENDOMSMEGLING GARANTI Eiendomsmegling er en meglerkjede eid av 21 boligbyggelag med 30 kontorer. Kjeden har som formål å utvikle og eie et felles markedsførings- og salgskonsept for medlemmene, samt å markedsføre boligbyggelagenes eiendomsmeglervirksomhet. MOBO brukte Seilet som felles generalforsamlingssted i fjor - og i år. BBL DATAKOMPETANSE AS BBL Datakompetanse AS eies av de boligbyggelagene som benytter datasystemet Hårfagre med 1 aksje hver. BBL Datakompetanse AS har driftsansvaret for Hårfagre-systemet på vegne av boligbyggelagene. Helse, Miljø og Sikkerhet MOBO er underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften). MOBO forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som normalt for et boligbyggelag. Også borettslag og boligsameier er å anse som virksomheter i lovens forstand og omfattes av internkontrollforskriften for fellesområdene. MOBO påtar seg oppdrag for boligselskapene innenfor dette området i samråd med styrene i det enkelte selskap. MOBO gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser og medarbeidersamtaler. Sykefraværet i MOBO var i 2011 på 7,1% (7,3% i 2010). Det ble ikke registrert personskader i MOBO i Leilighetene i Elvegata 9 ble innflyttet i Styreveteran Karstein Faustanger takket av i styret i 2011, og fikk gode ord av direktør Rolf Eidsæter og styreleder Leif Sverre Hoel.

5 5 Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet er avgitt under forutsetningen om fortsatt drift og det er ingen forhold som skulle tilsi noe annet. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av boligbyggelagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet viser et årsresultat på kr Styret foreslår følgende disponering: Avsetning til MOBO-fondet kr Avsetning til annen egenkapital kr Sluttord Også det siste året har det foregått store strukturelle endringer i Norske Boligbyggelag. Ved årsskiftet var det 57 boligbyggelag, mens det for noen få år siden var over 100 boligbyggelag. Det er ingen grunn til å tro at strukturendringene stopper her, og MOBO må finne sin plass i dette bildet. Konkurransen på de fleste av MOBOs forretningsområder er økende, og kommer fra store og kapitalsterke konkurrenter. Innenfor boligbygging har vi løst disse utfordringene gjennom samarbeid med andre aktører. Å skaffe nye boliger til medlemmene, er en primæroppgave for MOBO. Risikostyring MOBOs virksomhet innen regnskapsførsel og eiendomsmegling er konsesjonspliktig og er underlagt egen forskrift for risikostyring og internkontroll. Styret vurderer MOBOs finansielle risiko, herunder den likviditetsmessige risikoen, til å være moderat. Styret vurderer MOBOs internkontroll til å være tilfredsstillende. Styret i MOBO: Fra venstre styremedlem Terje Aunan, styremedlem Torun Hanssen Melø, styremedlem Kenneth Malmedal, styreleder Leif Sverre Hoel, direktør Rolf Eidsæter, styremedlem Randi Fiksdal, styremedlem Marit Moe Rasmussen og styremedlem Einar Andersen. Foto: Ove Rødal

6 6 Resultatregnskap 2011 Note Driftsinntekter og driftskostnader Nybygging og tekniske tjenester Forvaltningstjenester Meglertjenester Medlemsinntekter Sum driftsinntekter Direkte kostnader vedrørende tjenestesalg Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i tilknyttet selskap Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Anvendelse Avsatt til MOBO-fondet Avsatt til annen egenkapital Sum anvendelse Balanse pr Eiendeler Note Anleggsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Investeringer i tilknyttet selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet 6, Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Prosjekter under arbeid

7 7 Eiendeler Note Fordringer Kundefordringer Fordringer andelseiere Kundefordringer forvaltningsklienter Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital MOBO-fondet Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

8 8 Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med lov om boligbyggelag, forskrift om årsoppgjør i boligbyggelag og borettslag, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Inntektsføring knyttet til anleggskontrakter skjer i henhold til prinsipp om løpende avregning. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Finansielle eiendeler Selskapets investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter, samt selskaper innen boligsamvirket og øvrige aksjer vurderes til anskaffelseskost, så lenge den ikke overstiger virkelig verdi. Fordringer Fordringer oppføres til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Årlig innbetaling til forsikringsselskapet kostnadsføres som pensjonskostnad. Utsatt skatt og skattekostnad Boligbyggelag ilignes skatt av virksomhetens faktiske overskudd fastsatt etter de alminnelige regler for samvirkeforetak. Dette innebærer at selskapet beskattes på samme måte som andre virksomheter med begrenset ansvar, dvs. etter de samme reglene og skattesatsene som gjelder for aksjeselskap. I tillegg svarer samvirkeforetak formuesskatt til staten. Skattekostnaden i resultatregnskapet er derfor årets beregnede betalbare skatt av inntekt og formue, samt endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Anleggskontrakter Prosjekter startes normalt i egenregi og går over til å bli behandlet som anleggskontrakter etter hvert som det inngås avtale om salg. Anleggskontrakter behandles i overensstemmelse med løpende avregningsmetode. Andel resultat inntektsføres i takt med prosjektenes fullføringsgrad. Dersom prosjekter forventes å gi tap, avsettes det fullt ut for forventede tap. Fullføringsgraden estimeres basert på utført verdiskaping som en andel av den totale verdiskapingen i prosjektet. Kontraktsfortjeneste tas ikke til inntekt før et prosjekts endelige resultat kan bli beregnet med en rimelig grad av visshet. Note 2 Prosjekter under arbeid Prosjekter i egenregi Note 3 Lønnskostnader/Antall ansatte/godtgjørelser/lån til ansatte/pensjoner m.m Lønninger og honorarer Lønninger og honorarer Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelser til pensjonsforpliktelser Revisor (beløpene er eksl mva) 2011 Lovpålagt revisjon inkl teknisk bistand utarbeidelse regnskap og noter Andre attestasjonstjenester Utarbeidelse ligningspapir Sum Pensjon Selskapet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning som omfatter alle ansatte og som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet er også innmeldt i LO/NHO ordningen. Selskapet følger unntaksreglene for små foretak om å unnlate balanseføring av pensjonsforpliktelser. Selskapet har forsikrede pensjonsforpliktelser som ikke er balanseført ihht unntaksreglene for små foretak.ordningen omfatter 23 ansatte pr Premiefond Årets pensjonspremie Innestående på premiefond Avkastning på premiefond

9 9 Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Tomt Eiendom Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan Inntil 25 år Lineær Maskiner Inventar Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 4 år Inntil 10 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Bygg og tomt Symra er fra 2010 flyttet fra prosjekt under arbeid til tomt og eiendom. Bygget avskrives over gjenstående levetid som er vurdert til 5 år. Årlig leie av ikke balanseførte leieavtaler Varighet av leieavtaler som ikke balanseføres 3 år Selskapet leier datamaskiner. Disse er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leie. Note 5 Bankinnskudd Bundne midler Bundet til skyldig skattetrekk Note 6 Aksjer og andeler i andre selskap Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Anleggsmidler: Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Molde Utvikling AS Slinningsodden Boliger AS Haukås Panorama AS Elvegata 9-11 AS Eikrem Utbygging AS Investeringer i tilknyttede selskap og fellekontrollerte virksomheter NBBL AL Mobarn AL MOBO Servicesentral Boligsamvirkets meglerkjede Garanti BA BBL Datakompetanse AS BBL Partner AS Molde Sentrum AS Molde Lufthavnutvikling AS Molde Byutvikling AS Investeringer i aksjer og andeler

10 10 Investeringer i tilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter Selskap Romsdalsgata 8-10 Eiendom AS Boråsvegen Terrasse AS Molde Utvikling AS Haukås Panorama AS Forretningskontor Molde Molde Molde Molde Eierandel 33,33% 50% 33,33% 50% Andel av stemmeberettiget kapital 33,33% 50% 33,33% 50% Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Lån til selskapet Selskap Slinningsodden Boliger AS Elvegt 9-11 AS Eikrem Utbygging AS Forretningskontor Molde Molde Molde Eierandel 33,33% 50% 33,33% Andel av stemmeberettiget kapital 33,33% 50% 33,33% Egenkapital ifølge siste årsregnskap Resultat ifølge siste årsregnskap Lån til selskapet Selskapet har ytt lån med til sammen kr , se spesifikasjon under hvert selskap over. Regnskapet til Boråsvegen Terrasse AS var ikke styrebehandlet ved fastsettelse av regnskapet for 2011 for MOBO. Note 7 Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt betalbar skatt i fjor Betalbar skatt på nettoformue 0,3% Årets totale skattekostnad Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Utsatt skattefordel Utsatt skattefordel er ikke medtatt i balansen i henhold til unntaksreglene for små foretak. Note 8 Langsiktige fordringer Balanseført verdi av fordringer med forfall senere enn ett år: Lån til tilknyttet og felleskontrollert virksomhet, se note Andre langsiktige fordringer Note 9 Egenkapital og aksjonærinformasjon Andelskapital MOBO-fondet Annen EK Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Andelskapital nye medlemmer Overført fra MOBO-fondet til utdeling 0 Årsresultat Egenkapital

11 11 Note 10 Pantstillelser og garantiansvar Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Tomter, bygninger ol Gjeld som forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt: Gjeld til kredittinstitusjoner Garantiforpliktelser: Slinningsodden Boliger AS MOBO Servicesentral Eikrem Utbygging AS Boråsvegen Terrasse AS Sum pr Revisors beretning

12 Borettslag, stiftelser, sameier og andre selskap MOBO er forretningsfører for: Borettslag: Alexander Kiellandsveg 20 Amtm. Krohgsgt. 4-6 Banehaugen Berg Bergsgjerdet Birkelandvegen Birkeland Terrasse Bjørsetbo Boråsvegen terrasse Eide, Eide Eidem, Fræna Ekornes Brygge, Sykkylven Falkhytten, Aukra Fannebo Farstadplassen Fjellbruvegen Granlia I Granlia II Granlia III Grønmyra Hatlebakken, Fræna Hatlelia Haugli Allè, Fræna Helland Øvre, Vestnes Hjellmyra Holalia, Fræna Høgnakken Jarnesodden, Sykkylven Kirkebakken 16 Kjerringlehola Kreklingbakken Kringsjå Kråkvika, Vestnes Kvam Terrasse Kviltorp Leite, Haram Lundabo Lyngja, Midsund Løkenvegen Malmefjorden, Fræna Meek Møretun Mårskrenten Nerbø Nils Hertzbergveg 6 Opdølhaugen Rabben, Eide Sagvegen Skjevik Skodje Seniorboliger Skrenten Solbakken Terrasse Sollia Sorenskriver Bullsgate, Ålesund Straumbo, Vestnes Stororen, Sykkylven Symra Vestbo I Vestbo II Vesterheim, Haram Østbø Øverland Øvre Bergmo I Øvre Bergmo II Øvre Kongefaret, Fræna Åsan Åsbygda Panorama Stiftelser: Aukra Boligselskap Bekkevollvn. 14 Kleive Trygdeboliger Midsund Boligselskap Midsund Bustadstifting Molde og Omegn Pensjonistboliger: Bjørnplassen Glomstua Kvam Strandgata Åsan Molde Ungdomsboliger: Fuglset Hjellmyra Høgnakken Minde Vestnes Trygdeboliger: Åsbygda Vikebukt Boligsameier: Den Hvite Murby Enen Vest Enenmarka Fuglsetvegen 15 Nerlandsvegen Sentervegen Vektergården Birkelandvegen 48 Andre selskap: Boråsvegen Terrasse AS MOBO Servicesentral Romsdalsgata 8 10 Eiendom AS Slinningsodden Boliger AS Eikrem Utbygging AS Haukås Panorama AS Barnehager: Mårskrenten MoBarn: Bolsøya Cecilienfryd Dalalia Hauglia Høgnakken Nordbyen Røsandåsen Sylte og Malme Symra Vågsetra Øverland Strandgata 5 - Telefon

2MOBO / Årsmelding / 2008

2MOBO / Årsmelding / 2008 Årsberetning og regnskap for 2008 2MOBO / Årsmelding / 2008 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Eva Beate Nybø Merete Nerland Stavik

Detaljer

2MOBO / Årsmelding / 2007

2MOBO / Årsmelding / 2007 Årsberetning og regnskap for 2007 2MOBO / Årsmelding / 2007 ADMINISTRASJON PERSONALET Direktør Rolf Eidsæter Regnskapsavd. Grethe Grøvdal Avdelingsleder Randi Brokstad Merete Nerland Stavik Aud Kari Dahle

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2010 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag ÅRSBERETNING FOR 2010 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2008 VIRKSOMHETEN Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag (SOBBL) er et samvirkeforetak som har til hovedformål åskaffe boliger til andelseierne gjennom

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

DIREKTØRENS KOMMENTAR

DIREKTØRENS KOMMENTAR ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD 03 Direktørens kommentar 04 13 17 24 26 28 30 34 Styrets beretning for 2014 Resultatregnskap Noter til regnskapet Kontantstrømoppstilling Revisors beretning 2014 LABOs styre og

Detaljer

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes.

Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 Gode og funksjonelle uteområder er en viktig del av et godt bomiljø. Bildet er fra Blåbærhagen I på Bogafjell i Sandnes. KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG Stavanger Boligbyggelag

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap 2007 Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag Styrets årsberetning for 2007 VIRKSOMHETEN SOBBL ble etablert i 1946 og har gjennom 61 år utviklet og bygget over 5 500 boliger i Sarpsborg

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag

Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag Årsberetning og regnskap 2007 Skien Boligbyggelag DIREKTØREN HAR ORDET År 2007 har i sannhet vært like utfordrende som de foregående år, praktisering av ny borettslagslovgivning var ikke før godt innarbeidet

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer