1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune"

Transkript

1 1. Tertial 2015

2 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

3 1

4 2

5 TERTIALRAPPORTENS 3 5 HOVEDDELER PROFIL OG PRIORITERINGER I denne delen beskrives status for oppfølging av kapittel 2 i Strategidokumentet Her fremgår hvilke mål og strategier som er igangsatt i 2015 og status for disse og hvilke som en forutsetter starter opp senere i planperioden, altså i perioden I denne delen beskrives også status for oppfølging av planstrategien slik denne ble vedtatt i Strategidokumentet Her fremgår hvilke planer som er prioritert i 2015 og status for disse og hvilke planer som er forutsatt startet opp senere i planperioden, altså i perioden RAPPORTERINGSOMRÅDER I denne delen beskrives oppfølging av kapittel 3 i Strategidokumentet Det rapporteres på innsatsområder, endringstiltak og økonomiramme for hvert rapporteringsområde. Det rapporteres på økonomi på tjenestenivå. Framdrift i gjennomføring av vedtatte økonomiske endringstiltak tilknyttet hvert rapporteringsområde er omtalt. ORGANISASJON I denne delen beskrives oppfølging av innsatsområdene i del 3 i Strategidokumentet Det vises også en oversikt over antall ansatte og over fravær. VEDTAKETS VERBALPUNKTER I forbindelse med behandling av Strategidokument ble det vedtatt verbalpunkter. I denne delen rapporteres status på oppfølging av disse. ØKONOMISKE OVERSIKTER Denne delen inneholder økonomiske oversikter. Her presenteres også forslag til endringer i drifts og investeringsbudsjettet. Delen inneholder også rapport på investeringer innen Kommunalteknikk og Eiendom.

6 4 INNHOLD HOVEDPROFIL OG PRIORITERINGER I PERIODEN Hovedutfordringer Fire målområder Effektmål Planstrategi TJENESTEOMRÅDE: KULTUR OG OPPVEKST Stab-støtte Kultur, idrett og fritid Grunnskole Barnehage Barne- og ungdomstjenester Larvik læringssenter TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Stab-støtte OMFU Arbeid og aktivitet Psykisk helse Sykehjem Larvik helsehus/lokalmedisinske tjenester Hjemmetjenester, korttid og rehabilitering TJENESTEOMRÅDE: AREAL OG TEKNIKK Stab-støtte Larvik brannvesen Landbruk Arealplan KMT forvaltning KMT Øya Byggesak Geodata

7 TJENESTEOMRÅDE: EIENDOM Stab-støtte Bygg og prosjekter Renhold Drift og vedlikehold Utvikling og forvaltning TJENESTEOMRÅDE: INTERNE FUNKSJONER Stab-støtte Folkestyrte styringsorganer Revisjon og kontrollutvalg Fellesutgifter NAV Hovedinntekter Finansielle transaksjoner Overføringer til kirkelige fellesråd og øvrige trossamfunn Overføringer til andre etter vedtak/avtale ORGANISASJON Antall årsverk og ansatte Fravær VEDTAKETS VERBALPUNKTER 99 ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Andre økonomiske oversikter Forslag til endringer i driftsbudsjettet Økonomisk oversikt investering Forslag til endringer i investeringsbudsjettet Rapport - delprosjekter investering KMT Rapport - prosjekter og delprosjekter investering Eiendom Delprosjekter

8 6 HOVEDPROFIL OG PROFIL OG PRIORITERINGER PRIORITERINGER I PERIODEN

9 HOVEDUTFORDRINGER 7 Kommunestyret vedtok ved behandling av Kommuneplanens samfunnsdel i mai 2013 at følgende to hovedmål skal oppnås i planperioden frem til 2020: DET SKAL OPPNÅS EN ÅRLIG VEKST PÅ 1,5 % I BEFOLKNING I LARVIK KOMMUNE LANGT FLERE AV INNBYGGERNE OVER 16 ÅR SKAL HA HØYERE UTDANNING OG FAGLIG KOMPE- TANSE Befolkningsvekst Oppfølging av punktene omtalt i vedtatt Strategidokument: KUNNSKAP OM DRIVKREFTER FOR BEFOLKNINGSVEKST Mål: Larvik kommune deltar i et treårig forskningsprosjekt «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon». Prosjektet er initiert av fylkeskommunene Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold, i et samarbeid med Telemarksforskning. Prosjektets mål er å analysere hvilke drivkrefter som påvirker steders utvikling, og hvilket handlingsrom kommuner har for å styre sin egen utvikling. Prosjektet omfatter kommuner som har ambisjoner om å utvikle seg selv og bli mer attraktive for bedrifter, som bosted eller bli et mer attraktivt sted å besøke. Kunnskapen som tilføres gjennom forskningsprosjektet skal bidra til målrettet satsing for å sikre befolkningsvekst i Larvik. Det er så langt utarbeidet en modell som kan legges til grunn i arbeidet med å utvikle attraktivitet, og denne er allerede gitt oppmerksomhet i arbeidet med næringsplanen. Så langt i prosjektet pekes det spesielt på at for Larvik er vekst i næringslivet den største utfordringen i arbeidet med ønsket befolkningsvekst. Prosjektet vil pågå ut 2015, og tilført kunnskap vil kunne bidra til sikrere bruk av virkemidler i arbeidet med å nå politiske mål. Status: Larvik kommune deltar i prosjektets kompetansesamlinger også i 2015, som er siste året i prosjektet. Telemarksforskning har foretatt analyser av Larvik, som blant annet ble presentert under høringsmøtet til Næringsplanen. PROFIL OG PRIORITERINGER UTVIKLE ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER Mål: Arbeidet med Kommunedelplan for Larvik by og Stavern by vil bli fullført i Kommunedelplanene skal bidra til avklaring av arealer og mål for utvikling av byområdene. Samtidig vil arbeidet med en helhetlig plan for Indre havn gis god framdrift etter at planprogrammet forventes godkjent av kommunestyret tidlig i «Larvik by» etablerte i 2014 en gårdeierforening som et virkemiddel i det å skape et mer helhetlig sentrumsprodukt. Larvik kommune bør støtte opp om denne utviklingen i perioden, da en attraktiv by er sentral for å bli en attraktiv bokommune. Disse planene skal samlet bidra til en

10 8 PROFIL OG PRIORITERINGER fremtidsrettet utvikling av byområdene. Arbeidet med rullering av Kommuneplanens arealdel for temaene bolig og næring ferdigstilles i I denne planen gis tettstedene Tjøllingvollen, Kvelde og Helgeroa oppmerksomhet ved at utbyggingsgrensene fastlegges. Disse planprosessene blir avsluttet første halvår 2015 og gir forutsigbare arealrammer for vekst. Det blir spesielt viktig at kommunen i perioden får en avklaring på lokalisering av jernbanestasjon for å unngå at investeringer utgår på grunn av uforutsigbar byutvikling. Status: Kommunedelplanene for byene Larvik og Stavern kommer til behandling i kommunestyret i september Det samme gjør kommuneplanens arealdel. Planprogrammet for Indre havn kommer til behandling i kommunestyret i juni FREMDRIFT I BOLIGPLANLEGGING Mål: Kommuneplanens arealdel er ved årsskiftet 2014/2015 under revidering med et særlig fokus på bolig og næring. Planen skal etter planlagt fremdrift vedtas Samtidig er det startet opp planarbeid for større boligområder som ble avklart i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Martineåsen er ett av disse boligområdene hvor kommunen har startet opp planarbeidet, og som på grunn av områdets størrelse er et strategisk element i arbeidet med å nå målet om ønsket befolkningsvekst. Det er også viktig med god framdrift i betydelige boligprosjekter i Larvik by. Befolkningsveksten var bedre 1. halvår 2014, og gode boligprosjekter i perioden er viktig for å opprettholde og forsterke denne utviklingen. Status: Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i rute. Det jobbes nytenkende og godt i områdeplan for Martineåsen. Dialogen med grunneierne er svært god og Martineåsen vil være et boligområde under utbygging i flere tiår. AKTIV BOLIGPOLITIKK Mål: Ny boligplan er planlagt vedtatt tidlig i Denne skal fastlegge strategier for en helhetlig boligpolitikk i Larvik. Det er utredet hvordan offensiv bruk av ulike virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Samtidig foreslås det at kommunen selv skal engasjere seg mer aktivt i boligutviklingen. Boligplanen og vedtatte arealplaner vil danne grunnlaget for rådmannens arbeid når det gjelder boligpolitikk i perioden. Status: Boligplan er vedtatt av kommunestyret i mars Arealplanene rullerer tema bolig, og forventes sluttbehandlet i september Telemark og Oslo-området. God infrastruktur er viktig for å sikre attraktivitet som bosted, samt bidrar til at Larvik inngår i et større arbeidsmarked. Arbeidet med helhetlig transportordning for Larvik er nå inne i en prosess der alle transportmyndigheter deltar og som skal ferdigstilles i Videre skal det i 2015 utarbeides et forprosjekt som i større grad avklarer linje og stasjon for jernbanen i Larvik by. Disse arbeidene vil gis stor oppmerksomhet i 2015, og oppfølging av disse utredingene må gis stor oppmerksomhet videre i perioden. Status: Mulighetsstudier for jernbane gjennom Larvik, inkludert lokalisering av stasjon pågår, og er samordnet med mulighetsstudie for helhetlig transportsystem for Larvik by. Planprosessene følges tett opp både politisk og administrativt. NYE ARBEIDSPLASSER Mål: Undersøkelser viser at Larvik kommune har liten vekst i antall arbeidsplasser sett i forhold til faktisk befolkningsvekst. Tiltak i ny næringsplan, samt videreføring av samarbeid med næringslivet om økt bedriftsattraktivitet via LINK og FNL, blir sentralt. Samtidig kan avklaring av videre engasjement i reiselivsnæringen bidra til økt besøksattraktivitet, som igjen gir forutsetninger for nye arbeidsplasser. Fastlegging av en næringspolitikk vil skje 1. halvår 2015, og det blir oppfølging av denne som deretter blir sentralt i perioden. Det er flere spennende lokaliseringer som er aktuelle i Larvik, og som ville gi et betydelig bidrag til flere gode arbeidsplasser. Et godt omdømme er viktig for å bli valgt som lokaliseringssted og det blir viktig å opparbeide dette i perioden. Kommunikasjonsplattformen som skal knyttes til Samfunnsplanen blir sentral i arbeidet med å utvikle et godt omdømme. Næringsplanen vil danne grunnlaget for rådmannens arbeid på dette området i perioden. Status: Næringsplan er vedtatt av kommunestyret i mars Kommunikasjonsplattformen er vedtatt i mars 2015, og handlingsprogram knyttet til strategien skal behandles i juni GOD INFRASTRUKTUR Mål: Det planlegges i perioden frem til 2020 store statlige investeringer knyttet til både vei og jernbane som vil berøre Larvik. Ny jernbane gjennom Larvik vil ha betydning både for byutvikling og tilgjengelighet til kommunen, samtidig som ny E 18 vil sikre større «nærhet» til både

11 Økt utdanning - kompetanse Oppfølging av punktene omtalt i vedtatt Strategidokument: VIDEREFØRE PROGRAMMET «KVALITET I OPPVEKST» Mål: Larvik kommune baserer sitt fundament for oppvekstarbeidet på programmet «Kvalitet i oppvekst». Planen for «Kvalitet i skolen» er viktig for å sikre barn i Larvikskolen det nødvendige grunnlag for å lykkes når de starter sin videregående opplæring og videre utdanning. Videreføring og systematisk arbeid med de fire hovedelementer i planen for kvalitet i skolen må videreføres i perioden. Planarbeidet «Plan for helhetlig oppvekst» er startet opp og skal gi en helhetlig tilnærming til å gi gode rammebetingelser for god læring. Status: Programmet «Kvalitet i oppvekst» fortsetter etter fastsatt plan, og resultatutviklingen er i en positiv utvikling. En er dog ikke der en har ambisjon om å være, og det iverksettes blant annet tiltak rettet mot de minste trinnene for å forbedre læringsutbyttet tidlig i opplæringsløpet. Arbeidet med plan for helhetlig oppvekst er i gang, og det legges vekt på bred deltakelse og god forankring. UTREDE SENTER FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE Mål: For å bidra til å nå hovedmålet om at «Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse» er det i 2014 utarbeidet et dokument for etablering av Campus Larvik. Kommunestyret vil våren 2015 ta stilling til om en vil engasjere seg i etablering av dette konseptet. Dersom konseptet blir realisert, vil dette kreve stor oppmerksomhet i perioden om det skal bli en suksess som bidrar opp mot å nå målet om «høyere utdanning og faglig kompetanse». Status: Sak er behandlet av kommunestyret i mars. Selskapet er deretter etablert. TILGANG TIL HØYERE UTDANNING Mål: Rådmannen vil arbeide for at Larvik skal få en ideell infrastruktur til høgskolene i henholdsvis Vestfold og Telemark. Med IC til Porsgrunn og Bakkenteigen, samt ferdig utbygging av E18, vil innbyggerne på en effektiv måte kunne forflytte seg til to høgskoler innen svært kort tid. Utviklingen tilsier at det er naturlig å knytte sterkere bånd til Høgskolen i Telemark, mens båndene til Høgskolen i Vestfold allerede er sterke. I tillegg vil rådmannen legge vekt på å bygge opp under utviklingen ved Politihøgskolen i Stavern, for å sikre at denne har optimale utviklingsvilkår. Her er det etablert et eget prosjekt forankret i egen sak i kommunestyret, hvor det også arbeides opp mot større statlige lokaliseringer som kan få stor betydning for Larvik når det gjelder utvikling av kompetansemiljøer. Status: Det er fortsatt ikke avklart om det blir jernbanestasjon ved Bakkenteigen. Kommunen har utarbeidet prospekt hvor Larvik spiller inn alternativ til lokalisering av en større enhet iht politireformen. Posisjonen for politihøgskolen i Stavern er også ivaretatt i dette arbeidet. VIDEREUTVIKLE OG TILRETTELEGGE FOR KOMPETANSEKREVENDE NÆRING I næringsplanen bør det etter rådmannens vurdering aktivt støttes opp om hovedmålet om høyere utdanning ved et fokus på et sterkere innslag av et kompetansekrevende næringsliv i kommunen. Kommunestyret har sluttet seg til intensjonen om å etablere et verdiskapingsinitiativ i Vestfold, som nettopp skal rette seg spesielt mot vekst innen offshore/olje i fylket. LINK arbeider mot dette næringsmiljøet lokalt, og Larvik har her naturgitte forutsetninger i form av blant annet Larvik havn. Status: Kommunen sluttet seg til «Verdiskapingsinitiativet i Vestfold», og LINK har initiert etablering av et lokalt bedriftsnettverk for offshore/olje. Det er etablert tettere kontakt med Kongsberg, når det gjelder næringsutvikling generelt. 9 PROFIL OG PRIORITERINGER

12 10 FIRE MÅLOMRÅDER PROFIL OG PRIORITERINGER Engasjement og alles deltakelse OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Det etableres arenaer for dialog og engasjement i form av etablering av fire verksteder som fastsatt i Kommuneplanens samfunnsdel. Status: Årlig verksted om «Ung i Larvik» - i samarbeid med aktuelle partnere: Minikonferanse avholdes andre halvår Det er avviklet flere verksteder med relevante partnere knyttet til temaene: Transportløsninger og næringsutvikling. Mål: Det etablerers «Bylab», iht Kommuneplanens samfunnsdel, som bidrar til informasjon, engasjement og debatter om videre utvikling av Larvik by. Status: Sak i kommunestyrets møte i mai Mål: Larviks interesser følges opp i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Status: Følges opp på alle nivåer administrativt og politisk. Mål: Forsterke dialogen med lag og foreninger, med tanke på god tilrettelegging for frivillig arbeid. Status: Kultur og oppvekst: Dialogmøte avholdt med lag og foreninger innenfor kultur, idrett og fritid. Dialogmøte innenfor andre virksomhetsområder er planlagt gjennomført høsten Mål: Utvikle mer forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i Larviks by-, bolig- og næringsutvikling. Status: Innarbeidet i handlingsprogrammene til Næringsplan og Boligplan.

13 Natur-, miljø- og kulturarven er mitt og ditt ansvar OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Gjennom gjennomføring av programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Status: Egen nettverksgruppe er etablert med deltakelse fra tjenesteområder og virksomheter som bidrar inn i handlingsprogrammets kapitel 4 i klima- og energiplanen. Mål: «Miljøinformasjonsprogrammet» drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Status: Er avsluttet og overført til ordinær drift fra , iht årsrapport Mål: Det fokuseres på hvordan en rik kulturarv kan bidra til å utvikle et attraktivt sted med lokal identitet. Status: Inngår i sak fremmet om reguleringssak Mesterfjellet / Herregården. Inngår i avklaring av regulering og formidling av Kaupang. Et like verdig liv for alle OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Implementere plan for «Fremtidens helse- og omsorgstjenester». Status: Tiltak innenfor rammen implementeres fortløpende. Det utarbeides politiske saker i forhold til tiltak i planen som ikke er dekket innenfor rammen; i september. Mål: Videreføre satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Status: Programmet «Kvalitet i oppvekst» gjennomføres som vedtatt og følges opp gjennom Plan for helhetlig oppvekst som utarbeides i løpet av Mål: Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» ut prosjektperioden 2015, og forankre gode resultater inn i ordinær drift før prosjektet avsluttes. Status: Arbeidet videreføres ut året Kommunen ble våren 2015 nominert til bosettingsprisen. Mål: Videreføre et tverrfaglig fokus på ungdom som faller utenfor det ordinære utdanningsløpet, bolig-, og arbeidsmarkedet. Status: Fokuset er tatt inn i partnerskapsavtalen mellom Larvik kommune og NAV Vestfold, som resultat av årlig samtale mellom rådmann og direktør for NAV Vestfold. Det er også tatt inn i handlingsprogrammet for Næringsplanen, for at næringsforeningen og kommunen skal sikre tilgang til lærlingplasser for alle. Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Det holdes et spesielt fokus på temaet transport i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Status: Følges opp både nasjonalt, regional og lokalt i et partnerskap med relevante myndigheter og organisasjoner. Det er fokus på framdrift i planlegging av jernbaneløsning for Larvik og et helhetlig transportsystem for Larvik by. Mål: Arbeide aktivt i samarbeid med blant annet næringsliv og presse for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Status: Vedtatt kommunikasjonsplattform. Handlingsprogram knyttet til plattformen behandles av kommunestyret i juni. 11 PROFIL OG PRIORITERINGER

14 12 EFFEKTMÅL PROFIL OG PRIORITERINGER Kommuneplanens Samfunnsdel opererer med ni effektmål som i sum skal vise om utviklingen går i den retning som er satt i målene. Her settes ambisjon for disse effektindikatorene for utgangen av BEFOLKNINGSVEKST OMDØMMET ARBEIDSPLASSDEKNING ARBEIDSPLASSER GJENNOMFØRINGSGRAD VIDEREGÅENDE SKOLE BOLIGBYGGING ANTALL BOENHETER SAMLET ENERGIFORBRUK I LARVIK ANTALL MEDLEMMER/AKTIVE I IDRETTSFORENINGER, I IDRETTSFORBUNDET PROSENT SKATTEINNTEKT I FORHOLDT TIL NASJONALT GJENNOMSNITT Status: Det rapporteres ikke pr tertial på effektmålene.

15 PLANSTRATEGI Planprosesser er en av strategiene en kan benytte i arbeidet med å nå valgte mål. For flere av målene fastlagt i Kommuneplanens Samfunnsdel forutsettes det en planprosess for at disse skal kunne realiseres. Utarbeiding av et beslutningsgrunnlag inngår oftest i disse planprosessene. Planstrategien omhandler en oversikt over hvilke planer og utredningen en styrer etter, hvilke planarbeid som pågår, og deretter hvilke planer en bør prioritere de nærmeste fire årene. Plangrunnlag PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (OMHANDLER IKKE DETALJERTE REGULERINGSPLANER): Kommuneplanens arealdel (Startet opp 2013.) Status: Forventer sluttbehandling i september Kommunedelplan for Larvik by (Startet opp 2013.) Status: Forventer sluttbehandling i september PROFIL OG PRIORITERINGER Kommunedelplan for Stavern by (Startet opp 2013.) Status: Forventer sluttbehandling i september Kommunedelplan for camping (Startet opp 2013.) Status: Vedtatt. Enkelte områder må det mekles om. Kommunal områdeplan Faret/Nordby (Startet opp 2013.) Status: Det er et stort arbeidspress i virksomheten. Dette har ført til lav framdrift i denne kommunale planoppgaven til fordel for private planforslag. Det er grunn til å tro at Områdeplanen kommer til 1. gangs behandling høsten Kommunal områdeplan Indre Havn (Startet opp 2013.) Status: Forslaget til planprogram revideres nå og vedtas av kommunestyret i juni Områdeplan Danebu og detaljert reguleringsplan for IKEA (Startet opp 2013.) Status: Områdeplane og den detaljerte reguleringsplanen for IKEA er sendt inn for behandling. Larvik og Sandefjord kommune samarbeider om saksutredningen. Det er grunn til å tro at saken kommer til 1. gangs behandling i begge kommunene før sommeren 2015.

16 14 PROFIL OG PRIORITERINGER Kommunal områdeplan Martineåsen (Startet opp 2014.) Status: Den enkelte grunneier har rekvirert oppmålingsarbeider hos jordskifteverket. Forarbeidene til de arkeologiske undersøkelsene er satt i gang. Det er tildelt 1,2 mill kr til en Treetop-walk og prosjektet har fått tilskudd fra både Vestfold fylkeskommune og Enova. Det arbeides med etablering av et grunneierselskap. Forslaget til Planprogram er sendt til politisk behandling. Kommunal områdeplan Tenvik (Startet opp 2014.) Status: Oppmålingsarbeidene pågår i regi av grunneier og jordskifteverket. Forslag til planprogram er under arbeid. Kommunal områderegulering Kaupang (Startet opp 2014.) Status: Planarbeidet ble varslet startet opp våren Planarbeidet er godt i gang og det tas sikte på 1. gangs behandling i september TEMAPLANER: Boligplan (Startet opp 2013.) Status: Vedtatt. Næringsplan (Startet opp 2013.) Status: Vedtatt. Barnehageplan rullering (Startet opp 2013.) Status: I prosess. Planlagt lagt frem til politisk behandling i september Kulturplan (Startet opp i 2014.) Status: I prosess. Planlagt lagt frem til politisk behandling i september Plan for helhetlig oppvekst (Erstatter alle gjeldende tverrfaglige planer innen fagområdet.) Status: Planlagt lagt frem til politisk behandling i slutten av 2015/starten av Nye planer i perioden : PRIORITERTE PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: Kommunedelplan for ny jernbanetrasé gjennom Larvik by, inkl stasjonslokalisering (Høy prioritet, mulig oppstart årsskiftet 2016/2017.) Status: Ikke forutsatt startet opp formell planprosess i Kommunal områdeplan for Kvadraturen i Stavern ( ) Status: Ikke forutsatt startet opp i Kommunal områdeplan for småbåthavner (2017) Status: Ikke forutsatt startet opp i PRIORITERTE TEMAPLANER: Kommunalteknisk plan (Erstatter alle gjeldende planer innen fagområdet.) Status: Ikke planlagt oppstart i UTREDNINGSBEHOV: Mulighetsstudie for et helhetlig transportsystem for Larvik by (2015) Status: Startet opp, planlagt ferdig til sommeren Mulighetsstudie for ny jernbanetrasé gjennom Larvik kommune og Larvik by fra Sandefjord grense til Farriseidet ( ) Status: Startet opp i regi av Jernbaneverket. Samordnet med prosess for «helhetlig transportsystem». Formingsveileder for bygninger, gater og byrom i Stavern ( ) Status: Ikke forutsatt startet opp i Grønnstrukturplaner for byplanområdene Stavern og Larvik, med fokus på forbindelser til og mellom større naturområder, parker, trygge skoleveier, sikring av verdifull vegetasjon og trær ( ). Status: Arbeidet er tildelt prosjektleder og igangsatt. På grunn av stor arbeidsmengde i virksomheten er fremdriften noe på etterskudd.

17 15 PROFIL OG PRIORITERINGER

18 16 TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG OPPVEKST

19 FORKLARING TIL TABELL: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap per «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett. Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr): Periodisk budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter Avvik/ korrigerende tiltak endring Stab-støtte KULTUR OG OPPVEKST Kultur, idrett og fritid Skole Barnehage Barne- og ungdomstjenester Larvik Læringssenter Sum tjenesteområde Samlet oversikt over korrigerende tiltak i hovedsak knyttet til skattesvikt fremgår i del 5 ØKONOMISKE OVERSIKTER, kapittel «Forslag til endringer i driftsbudsjettet».

20 18 KULTUR OG OPPVEKST ØKONOMIKOMMENTARER SUM TJENESTEOMRÅDE Tjenesteområde Kultur og oppvekst melder samlet sett om balanse i forhold til budsjett for Det meldes allikevel om utfordringer i barnehagevirksomheten knyttet til bl.a. fortsatt leie av paviljonger på Hovlandbanen inntil permanente barnehageplasser er ferdig utbygget. Virksomhetsområdet barne- og ungdomstjenester rapporterer om utfordringer knyttet til barneverntjenesten og det er iverksatt en rekke tiltak for å levere et resultat i balanse. Økte refusjoner fra Bufetat brukes delvis til å saldere utfordringsbildet. For tjenesteområdet Kultur og oppvekst vil nye tiltak samlet gi en innsparing på kr For detaljert liste over de ulike tiltakene, se side 108/109. STAB-STØTTE Regnskapet viser ikke større avvik fra periodisert budsjett. Virksomheten rapporterer å holde budsjettet for KULTUR, IDRETT OG FRITID Virksomheten melder om balanse for Kulturskolen har utfordringer knyttet til ressurssituasjonen og vurderer fortløpende om det må iverksettes tiltak. Avdeling idrett melder om balanse i drift og god aktivitet. Det arbeides med å kvalitetssikre leieavtalene med skolene ift bruk av idrettshallene. Fritid har aktivitet som forutsatt. Biblioteket har stor aktivitet både i selve biblioteket og ut mot eksterne aktører, og leverer godt både på resultater og økonomi. Bibliotekets samfunnsmandat ivaretas på en god måte. Tiltak for å nå balanse: Det er gjort organisatoriske grep i løpet av Disse får helårseffekt i For 2015 blir to 50 % stillinger finansiert ved overføring til andre arbeidsoppgaver innen Kultur og oppvekst. Dette utgjør en besparelse på lønnsutgifter som vil medføre at lønnsutgiftene er i tråd med de bevilgede økonomiske rammene. SKOLE Virksomhetsområdet Skole er stort og komplekst både i forhold til omfang og tjenesteproduksjon. Skolesektoren har over tid blitt styrket økonomisk, og har fått bedre muligheter for tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Dette har gitt resultater og Larvikskolen har en god resultatutvikling. Antall vedtak om spesialundervisning har gått ned. Allikevel er man ikke i mål og satsingene fremover vil være målrettede basert på forskning og analyse. Programmet «Kvalitet i skolen» fastholdes og legger premissene for kursen fremover. Tiltak for å nå balanse: Virksomhetsområde Skole vil ha fokus på kostnadskontroll i sine enheter for å sikre budsjettmessig balanse. BARNEHAGE Virksomhetsområde Barnehage har utfordringer med rammen dersom kompenserende tiltak ikke iverksettes. Årsakene er bl.a. knyttet til videreføring av leie paviljong på Hovlandbanen inntil permanente barnehageplasser er etablert. Virksomheten har sterkt fokus på at den enkelte barnehage holder seg innenfor sine økonomiske rammer. Tiltak for å nå balanse: Virksomhetsområde Barnehage vil ha fokus på generelt mindreforbruk i sine enheter for å dekke inn merutgifter knyttet til bl.a. leie av paviljong. I tillegg holdes det vakant 100 % stilling i fellesfunksjoner barnehage fra Det inndras budsjettmidler på kr pga. synkende barnetall i tre barnehager. Virksomhetsområde Barnehage vil således gå i balanse ved årets slutt.

21 BARNE- OG UNGDOMSTJENESTER Virksomheten rapporterer samlet sett å holde budsjettrammen for Utfordringene ligger hos barneverntjenesten og det er ingen budsjettbuffer til utgifter ved nye omsorgsovertagelser og plasseringer. Barneverntjenesten ordinær drift har et estimert årsresultat på 2 mill kr i merforbruk for Refusjon fra Bufetat vil bl.a. brukes til å dekke inn dette merforbruket. Merforbruket er relatert til plasseringer på institusjoner og i statlige beredskapshjem. Faktura for disse plasseringene kommer kvartalsvis og merforbruk per 1. kvartal vises først i mai Avdeling bolig for enslig mindreårige flyktninger har et estimert merforbruk på kr Avdeling Gyda ressurssenter rapporterer å holde rammen for Helsetjenester og familiesenter og psykologtjenester og selektive tiltak har et estimert mindreforbruk på 3 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til ubesatte stillinger. LARVIK LÆRINGSSENTER Virksomheten har et mindreforbruk på kr per 30. april. Dette skyldes noe mindreforbruk på lønns- og driftsutgifter ellers. I prognosen er det lagt inn tiltak ved voksenopplæringa og norskskolen for innsparing på kr i Dette gjøres ved ikke å ansette fullt ut i ledige hjemler og noe mindre innkjøp. Tiltak for å nå balanse: Innsparingstiltak på kr gjennomføres som planlagt. Virksomheten styrer mot balanse. 19 KULTUR OG OPPVEKST IHT VEDTAKSPUNKT 7 I STRATEGIDOKUMENT RAPPORTERES FØLGENDE ENDRINGER SOM FØLGE AV ENDRINGER I ORGANISASJONEN: Endring mellom virksomhetene fra Forslag til Strategidokument til Vedtatt Strategidokument Skole, overføring lønnsmidler leder for Barnehage Barnehage, overført fra Skole, lederstilling for Barnehage Barne- og ungdomstjenester, jordmorstilling (fra Helse og omsorg) 371 Endringer mellom virksomhetene gjort etter Vedtatt Strategidokument Kultur, idrett og fritid, tilskudd Larvik skytterlag overført fra Interne funksjoner Skole, eksternt tilskudd fordelt til Larvik Læringssenter -108 Larvik Læringssenter, eksternt tilskudd gir økt ramme 108

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012

Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 STRATEGIDOKUMENT 2013-2016 Strategidokument 2013-2016 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 132/12, vedtatt 12.12.2012 Kommuneplanens samfunnsdel Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Økonomiplan 2013-2016

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018

Vedlegg til Strategidokument 2015-2018 Vedlegg til Strategidokument 215-218 Tiltaksoversikt Statistikk Finansieringsanalyse Forslag fra kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i kommune Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014-2017 BUDSJETT 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 OPPBYGGING AV DOKUMENTET: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 består av 5 hoveddeler: Kommuneplanens samfunnsdel; Her beskrives

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017

Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Ski kommune Forslag til budsjett og handlingsplan 2014 2017 Sperrefrist 29. oktober 2013 kl. 12.00 Forsiden: Finstadtun 2 Illustrasjon: BRIGHT arkitekter AB Produksjon: Ski kommune - hustrykkeriet Produksjonsdato:

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Baksiden: Foto: Mark Ledingham

Baksiden: Foto: Mark Ledingham Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Byrådets forord... 3 Byrådets forslag til vedtak av årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2015 2018... 5 Om budsjett og økonomiplan... 7 Netto driftsbudsjett fordelt

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016

Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016 Forslag til budsjett og handlingsplan 2013-2016 Forsiden: Siggerud barnehage Produksjon: Ski kommune hustrykkeriet Produksjonsdato: 25.10.2012 Forord Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015

Årsrapport 2014 Arendal kommune 2015 Innhold: ÅRSRAPPORT INNLEDNING... 3 1. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING... 5 2. ARBEIDSGIVERSTRATEGI... 7 3. KUNNSKAPSSAMFUNNET... 15 4. HELSE OG LEVEKÅR... 26 5. KULTUR OG SAMFUNNSUTVIKLING... 40

Detaljer