1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune"

Transkript

1 1. Tertial 2015

2 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

3 1

4 2

5 TERTIALRAPPORTENS 3 5 HOVEDDELER PROFIL OG PRIORITERINGER I denne delen beskrives status for oppfølging av kapittel 2 i Strategidokumentet Her fremgår hvilke mål og strategier som er igangsatt i 2015 og status for disse og hvilke som en forutsetter starter opp senere i planperioden, altså i perioden I denne delen beskrives også status for oppfølging av planstrategien slik denne ble vedtatt i Strategidokumentet Her fremgår hvilke planer som er prioritert i 2015 og status for disse og hvilke planer som er forutsatt startet opp senere i planperioden, altså i perioden RAPPORTERINGSOMRÅDER I denne delen beskrives oppfølging av kapittel 3 i Strategidokumentet Det rapporteres på innsatsområder, endringstiltak og økonomiramme for hvert rapporteringsområde. Det rapporteres på økonomi på tjenestenivå. Framdrift i gjennomføring av vedtatte økonomiske endringstiltak tilknyttet hvert rapporteringsområde er omtalt. ORGANISASJON I denne delen beskrives oppfølging av innsatsområdene i del 3 i Strategidokumentet Det vises også en oversikt over antall ansatte og over fravær. VEDTAKETS VERBALPUNKTER I forbindelse med behandling av Strategidokument ble det vedtatt verbalpunkter. I denne delen rapporteres status på oppfølging av disse. ØKONOMISKE OVERSIKTER Denne delen inneholder økonomiske oversikter. Her presenteres også forslag til endringer i drifts og investeringsbudsjettet. Delen inneholder også rapport på investeringer innen Kommunalteknikk og Eiendom.

6 4 INNHOLD HOVEDPROFIL OG PRIORITERINGER I PERIODEN Hovedutfordringer Fire målområder Effektmål Planstrategi TJENESTEOMRÅDE: KULTUR OG OPPVEKST Stab-støtte Kultur, idrett og fritid Grunnskole Barnehage Barne- og ungdomstjenester Larvik læringssenter TJENESTEOMRÅDE: HELSE OG OMSORG Stab-støtte OMFU Arbeid og aktivitet Psykisk helse Sykehjem Larvik helsehus/lokalmedisinske tjenester Hjemmetjenester, korttid og rehabilitering TJENESTEOMRÅDE: AREAL OG TEKNIKK Stab-støtte Larvik brannvesen Landbruk Arealplan KMT forvaltning KMT Øya Byggesak Geodata

7 TJENESTEOMRÅDE: EIENDOM Stab-støtte Bygg og prosjekter Renhold Drift og vedlikehold Utvikling og forvaltning TJENESTEOMRÅDE: INTERNE FUNKSJONER Stab-støtte Folkestyrte styringsorganer Revisjon og kontrollutvalg Fellesutgifter NAV Hovedinntekter Finansielle transaksjoner Overføringer til kirkelige fellesråd og øvrige trossamfunn Overføringer til andre etter vedtak/avtale ORGANISASJON Antall årsverk og ansatte Fravær VEDTAKETS VERBALPUNKTER 99 ØKONOMISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Andre økonomiske oversikter Forslag til endringer i driftsbudsjettet Økonomisk oversikt investering Forslag til endringer i investeringsbudsjettet Rapport - delprosjekter investering KMT Rapport - prosjekter og delprosjekter investering Eiendom Delprosjekter

8 6 HOVEDPROFIL OG PROFIL OG PRIORITERINGER PRIORITERINGER I PERIODEN

9 HOVEDUTFORDRINGER 7 Kommunestyret vedtok ved behandling av Kommuneplanens samfunnsdel i mai 2013 at følgende to hovedmål skal oppnås i planperioden frem til 2020: DET SKAL OPPNÅS EN ÅRLIG VEKST PÅ 1,5 % I BEFOLKNING I LARVIK KOMMUNE LANGT FLERE AV INNBYGGERNE OVER 16 ÅR SKAL HA HØYERE UTDANNING OG FAGLIG KOMPE- TANSE Befolkningsvekst Oppfølging av punktene omtalt i vedtatt Strategidokument: KUNNSKAP OM DRIVKREFTER FOR BEFOLKNINGSVEKST Mål: Larvik kommune deltar i et treårig forskningsprosjekt «Attraksjonskraft gjennom stedsinnovasjon». Prosjektet er initiert av fylkeskommunene Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold, i et samarbeid med Telemarksforskning. Prosjektets mål er å analysere hvilke drivkrefter som påvirker steders utvikling, og hvilket handlingsrom kommuner har for å styre sin egen utvikling. Prosjektet omfatter kommuner som har ambisjoner om å utvikle seg selv og bli mer attraktive for bedrifter, som bosted eller bli et mer attraktivt sted å besøke. Kunnskapen som tilføres gjennom forskningsprosjektet skal bidra til målrettet satsing for å sikre befolkningsvekst i Larvik. Det er så langt utarbeidet en modell som kan legges til grunn i arbeidet med å utvikle attraktivitet, og denne er allerede gitt oppmerksomhet i arbeidet med næringsplanen. Så langt i prosjektet pekes det spesielt på at for Larvik er vekst i næringslivet den største utfordringen i arbeidet med ønsket befolkningsvekst. Prosjektet vil pågå ut 2015, og tilført kunnskap vil kunne bidra til sikrere bruk av virkemidler i arbeidet med å nå politiske mål. Status: Larvik kommune deltar i prosjektets kompetansesamlinger også i 2015, som er siste året i prosjektet. Telemarksforskning har foretatt analyser av Larvik, som blant annet ble presentert under høringsmøtet til Næringsplanen. PROFIL OG PRIORITERINGER UTVIKLE ATTRAKTIVE BYER OG TETTSTEDER Mål: Arbeidet med Kommunedelplan for Larvik by og Stavern by vil bli fullført i Kommunedelplanene skal bidra til avklaring av arealer og mål for utvikling av byområdene. Samtidig vil arbeidet med en helhetlig plan for Indre havn gis god framdrift etter at planprogrammet forventes godkjent av kommunestyret tidlig i «Larvik by» etablerte i 2014 en gårdeierforening som et virkemiddel i det å skape et mer helhetlig sentrumsprodukt. Larvik kommune bør støtte opp om denne utviklingen i perioden, da en attraktiv by er sentral for å bli en attraktiv bokommune. Disse planene skal samlet bidra til en

10 8 PROFIL OG PRIORITERINGER fremtidsrettet utvikling av byområdene. Arbeidet med rullering av Kommuneplanens arealdel for temaene bolig og næring ferdigstilles i I denne planen gis tettstedene Tjøllingvollen, Kvelde og Helgeroa oppmerksomhet ved at utbyggingsgrensene fastlegges. Disse planprosessene blir avsluttet første halvår 2015 og gir forutsigbare arealrammer for vekst. Det blir spesielt viktig at kommunen i perioden får en avklaring på lokalisering av jernbanestasjon for å unngå at investeringer utgår på grunn av uforutsigbar byutvikling. Status: Kommunedelplanene for byene Larvik og Stavern kommer til behandling i kommunestyret i september Det samme gjør kommuneplanens arealdel. Planprogrammet for Indre havn kommer til behandling i kommunestyret i juni FREMDRIFT I BOLIGPLANLEGGING Mål: Kommuneplanens arealdel er ved årsskiftet 2014/2015 under revidering med et særlig fokus på bolig og næring. Planen skal etter planlagt fremdrift vedtas Samtidig er det startet opp planarbeid for større boligområder som ble avklart i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Martineåsen er ett av disse boligområdene hvor kommunen har startet opp planarbeidet, og som på grunn av områdets størrelse er et strategisk element i arbeidet med å nå målet om ønsket befolkningsvekst. Det er også viktig med god framdrift i betydelige boligprosjekter i Larvik by. Befolkningsveksten var bedre 1. halvår 2014, og gode boligprosjekter i perioden er viktig for å opprettholde og forsterke denne utviklingen. Status: Arbeidet med kommuneplanens arealdel er i rute. Det jobbes nytenkende og godt i områdeplan for Martineåsen. Dialogen med grunneierne er svært god og Martineåsen vil være et boligområde under utbygging i flere tiår. AKTIV BOLIGPOLITIKK Mål: Ny boligplan er planlagt vedtatt tidlig i Denne skal fastlegge strategier for en helhetlig boligpolitikk i Larvik. Det er utredet hvordan offensiv bruk av ulike virkemidler kan utløse en høyere takt i bygging av boenheter. Samtidig foreslås det at kommunen selv skal engasjere seg mer aktivt i boligutviklingen. Boligplanen og vedtatte arealplaner vil danne grunnlaget for rådmannens arbeid når det gjelder boligpolitikk i perioden. Status: Boligplan er vedtatt av kommunestyret i mars Arealplanene rullerer tema bolig, og forventes sluttbehandlet i september Telemark og Oslo-området. God infrastruktur er viktig for å sikre attraktivitet som bosted, samt bidrar til at Larvik inngår i et større arbeidsmarked. Arbeidet med helhetlig transportordning for Larvik er nå inne i en prosess der alle transportmyndigheter deltar og som skal ferdigstilles i Videre skal det i 2015 utarbeides et forprosjekt som i større grad avklarer linje og stasjon for jernbanen i Larvik by. Disse arbeidene vil gis stor oppmerksomhet i 2015, og oppfølging av disse utredingene må gis stor oppmerksomhet videre i perioden. Status: Mulighetsstudier for jernbane gjennom Larvik, inkludert lokalisering av stasjon pågår, og er samordnet med mulighetsstudie for helhetlig transportsystem for Larvik by. Planprosessene følges tett opp både politisk og administrativt. NYE ARBEIDSPLASSER Mål: Undersøkelser viser at Larvik kommune har liten vekst i antall arbeidsplasser sett i forhold til faktisk befolkningsvekst. Tiltak i ny næringsplan, samt videreføring av samarbeid med næringslivet om økt bedriftsattraktivitet via LINK og FNL, blir sentralt. Samtidig kan avklaring av videre engasjement i reiselivsnæringen bidra til økt besøksattraktivitet, som igjen gir forutsetninger for nye arbeidsplasser. Fastlegging av en næringspolitikk vil skje 1. halvår 2015, og det blir oppfølging av denne som deretter blir sentralt i perioden. Det er flere spennende lokaliseringer som er aktuelle i Larvik, og som ville gi et betydelig bidrag til flere gode arbeidsplasser. Et godt omdømme er viktig for å bli valgt som lokaliseringssted og det blir viktig å opparbeide dette i perioden. Kommunikasjonsplattformen som skal knyttes til Samfunnsplanen blir sentral i arbeidet med å utvikle et godt omdømme. Næringsplanen vil danne grunnlaget for rådmannens arbeid på dette området i perioden. Status: Næringsplan er vedtatt av kommunestyret i mars Kommunikasjonsplattformen er vedtatt i mars 2015, og handlingsprogram knyttet til strategien skal behandles i juni GOD INFRASTRUKTUR Mål: Det planlegges i perioden frem til 2020 store statlige investeringer knyttet til både vei og jernbane som vil berøre Larvik. Ny jernbane gjennom Larvik vil ha betydning både for byutvikling og tilgjengelighet til kommunen, samtidig som ny E 18 vil sikre større «nærhet» til både

11 Økt utdanning - kompetanse Oppfølging av punktene omtalt i vedtatt Strategidokument: VIDEREFØRE PROGRAMMET «KVALITET I OPPVEKST» Mål: Larvik kommune baserer sitt fundament for oppvekstarbeidet på programmet «Kvalitet i oppvekst». Planen for «Kvalitet i skolen» er viktig for å sikre barn i Larvikskolen det nødvendige grunnlag for å lykkes når de starter sin videregående opplæring og videre utdanning. Videreføring og systematisk arbeid med de fire hovedelementer i planen for kvalitet i skolen må videreføres i perioden. Planarbeidet «Plan for helhetlig oppvekst» er startet opp og skal gi en helhetlig tilnærming til å gi gode rammebetingelser for god læring. Status: Programmet «Kvalitet i oppvekst» fortsetter etter fastsatt plan, og resultatutviklingen er i en positiv utvikling. En er dog ikke der en har ambisjon om å være, og det iverksettes blant annet tiltak rettet mot de minste trinnene for å forbedre læringsutbyttet tidlig i opplæringsløpet. Arbeidet med plan for helhetlig oppvekst er i gang, og det legges vekt på bred deltakelse og god forankring. UTREDE SENTER FOR HØYERE UTDANNING OG KOMPETANSE Mål: For å bidra til å nå hovedmålet om at «Langt flere av innbyggerne over 16 år skal ha høyere utdanning og faglig kompetanse» er det i 2014 utarbeidet et dokument for etablering av Campus Larvik. Kommunestyret vil våren 2015 ta stilling til om en vil engasjere seg i etablering av dette konseptet. Dersom konseptet blir realisert, vil dette kreve stor oppmerksomhet i perioden om det skal bli en suksess som bidrar opp mot å nå målet om «høyere utdanning og faglig kompetanse». Status: Sak er behandlet av kommunestyret i mars. Selskapet er deretter etablert. TILGANG TIL HØYERE UTDANNING Mål: Rådmannen vil arbeide for at Larvik skal få en ideell infrastruktur til høgskolene i henholdsvis Vestfold og Telemark. Med IC til Porsgrunn og Bakkenteigen, samt ferdig utbygging av E18, vil innbyggerne på en effektiv måte kunne forflytte seg til to høgskoler innen svært kort tid. Utviklingen tilsier at det er naturlig å knytte sterkere bånd til Høgskolen i Telemark, mens båndene til Høgskolen i Vestfold allerede er sterke. I tillegg vil rådmannen legge vekt på å bygge opp under utviklingen ved Politihøgskolen i Stavern, for å sikre at denne har optimale utviklingsvilkår. Her er det etablert et eget prosjekt forankret i egen sak i kommunestyret, hvor det også arbeides opp mot større statlige lokaliseringer som kan få stor betydning for Larvik når det gjelder utvikling av kompetansemiljøer. Status: Det er fortsatt ikke avklart om det blir jernbanestasjon ved Bakkenteigen. Kommunen har utarbeidet prospekt hvor Larvik spiller inn alternativ til lokalisering av en større enhet iht politireformen. Posisjonen for politihøgskolen i Stavern er også ivaretatt i dette arbeidet. VIDEREUTVIKLE OG TILRETTELEGGE FOR KOMPETANSEKREVENDE NÆRING I næringsplanen bør det etter rådmannens vurdering aktivt støttes opp om hovedmålet om høyere utdanning ved et fokus på et sterkere innslag av et kompetansekrevende næringsliv i kommunen. Kommunestyret har sluttet seg til intensjonen om å etablere et verdiskapingsinitiativ i Vestfold, som nettopp skal rette seg spesielt mot vekst innen offshore/olje i fylket. LINK arbeider mot dette næringsmiljøet lokalt, og Larvik har her naturgitte forutsetninger i form av blant annet Larvik havn. Status: Kommunen sluttet seg til «Verdiskapingsinitiativet i Vestfold», og LINK har initiert etablering av et lokalt bedriftsnettverk for offshore/olje. Det er etablert tettere kontakt med Kongsberg, når det gjelder næringsutvikling generelt. 9 PROFIL OG PRIORITERINGER

12 10 FIRE MÅLOMRÅDER PROFIL OG PRIORITERINGER Engasjement og alles deltakelse OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Det etableres arenaer for dialog og engasjement i form av etablering av fire verksteder som fastsatt i Kommuneplanens samfunnsdel. Status: Årlig verksted om «Ung i Larvik» - i samarbeid med aktuelle partnere: Minikonferanse avholdes andre halvår Det er avviklet flere verksteder med relevante partnere knyttet til temaene: Transportløsninger og næringsutvikling. Mål: Det etablerers «Bylab», iht Kommuneplanens samfunnsdel, som bidrar til informasjon, engasjement og debatter om videre utvikling av Larvik by. Status: Sak i kommunestyrets møte i mai Mål: Larviks interesser følges opp i regionale og nasjonale prosesser med hensyn til infrastruktur (kollektiv, vei og bane) i samhandling med lokalt næringsliv og ved å delta i regionale samordningsprosesser. Status: Følges opp på alle nivåer administrativt og politisk. Mål: Forsterke dialogen med lag og foreninger, med tanke på god tilrettelegging for frivillig arbeid. Status: Kultur og oppvekst: Dialogmøte avholdt med lag og foreninger innenfor kultur, idrett og fritid. Dialogmøte innenfor andre virksomhetsområder er planlagt gjennomført høsten Mål: Utvikle mer forpliktende målrettede partnerskap med lokalt næringsliv for å sikre gjennomføringskraft i Larviks by-, bolig- og næringsutvikling. Status: Innarbeidet i handlingsprogrammene til Næringsplan og Boligplan.

13 Natur-, miljø- og kulturarven er mitt og ditt ansvar OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Gjennom gjennomføring av programmet «Enøk i kommunale bygg og anlegg» fokuseres det på redusert energibruk både ut fra et økonomisk og miljømessig perspektiv. Status: Egen nettverksgruppe er etablert med deltakelse fra tjenesteområder og virksomheter som bidrar inn i handlingsprogrammets kapitel 4 i klima- og energiplanen. Mål: «Miljøinformasjonsprogrammet» drives slik dette er vedtatt. Målet er å utvikle, implementere og gjennomføre programmet morsomt, attraktivt og enkelt. Fokus på miljøet skal øke bevisstheten hos den enkelte samt skape atferdsendringer. Status: Er avsluttet og overført til ordinær drift fra , iht årsrapport Mål: Det fokuseres på hvordan en rik kulturarv kan bidra til å utvikle et attraktivt sted med lokal identitet. Status: Inngår i sak fremmet om reguleringssak Mesterfjellet / Herregården. Inngår i avklaring av regulering og formidling av Kaupang. Et like verdig liv for alle OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Implementere plan for «Fremtidens helse- og omsorgstjenester». Status: Tiltak innenfor rammen implementeres fortløpende. Det utarbeides politiske saker i forhold til tiltak i planen som ikke er dekket innenfor rammen; i september. Mål: Videreføre satsingen på programmet «Kvalitet i oppvekst» i hele perioden. Status: Programmet «Kvalitet i oppvekst» gjennomføres som vedtatt og følges opp gjennom Plan for helhetlig oppvekst som utarbeides i løpet av Mål: Videreføre programmet «Boligsosialt arbeid» ut prosjektperioden 2015, og forankre gode resultater inn i ordinær drift før prosjektet avsluttes. Status: Arbeidet videreføres ut året Kommunen ble våren 2015 nominert til bosettingsprisen. Mål: Videreføre et tverrfaglig fokus på ungdom som faller utenfor det ordinære utdanningsløpet, bolig-, og arbeidsmarkedet. Status: Fokuset er tatt inn i partnerskapsavtalen mellom Larvik kommune og NAV Vestfold, som resultat av årlig samtale mellom rådmann og direktør for NAV Vestfold. Det er også tatt inn i handlingsprogrammet for Næringsplanen, for at næringsforeningen og kommunen skal sikre tilgang til lærlingplasser for alle. Vekst og verdiskaping som forutsetning for god velferd OPPFØLGENDE STRATEGIER I STRATEGIDOKUMENTET Mål: Det holdes et spesielt fokus på temaet transport i perioden. Målet er å realisere effektive og miljøvennlige løsninger for transportsystemet i Larvik. Status: Følges opp både nasjonalt, regional og lokalt i et partnerskap med relevante myndigheter og organisasjoner. Det er fokus på framdrift i planlegging av jernbaneløsning for Larvik og et helhetlig transportsystem for Larvik by. Mål: Arbeide aktivt i samarbeid med blant annet næringsliv og presse for å styrke Larviks omdømme blant egne innbyggere, potensielt nye næringsdrivende og tilflyttere. Status: Vedtatt kommunikasjonsplattform. Handlingsprogram knyttet til plattformen behandles av kommunestyret i juni. 11 PROFIL OG PRIORITERINGER

14 12 EFFEKTMÅL PROFIL OG PRIORITERINGER Kommuneplanens Samfunnsdel opererer med ni effektmål som i sum skal vise om utviklingen går i den retning som er satt i målene. Her settes ambisjon for disse effektindikatorene for utgangen av BEFOLKNINGSVEKST OMDØMMET ARBEIDSPLASSDEKNING ARBEIDSPLASSER GJENNOMFØRINGSGRAD VIDEREGÅENDE SKOLE BOLIGBYGGING ANTALL BOENHETER SAMLET ENERGIFORBRUK I LARVIK ANTALL MEDLEMMER/AKTIVE I IDRETTSFORENINGER, I IDRETTSFORBUNDET PROSENT SKATTEINNTEKT I FORHOLDT TIL NASJONALT GJENNOMSNITT Status: Det rapporteres ikke pr tertial på effektmålene.

15 PLANSTRATEGI Planprosesser er en av strategiene en kan benytte i arbeidet med å nå valgte mål. For flere av målene fastlagt i Kommuneplanens Samfunnsdel forutsettes det en planprosess for at disse skal kunne realiseres. Utarbeiding av et beslutningsgrunnlag inngår oftest i disse planprosessene. Planstrategien omhandler en oversikt over hvilke planer og utredningen en styrer etter, hvilke planarbeid som pågår, og deretter hvilke planer en bør prioritere de nærmeste fire årene. Plangrunnlag PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (OMHANDLER IKKE DETALJERTE REGULERINGSPLANER): Kommuneplanens arealdel (Startet opp 2013.) Status: Forventer sluttbehandling i september Kommunedelplan for Larvik by (Startet opp 2013.) Status: Forventer sluttbehandling i september PROFIL OG PRIORITERINGER Kommunedelplan for Stavern by (Startet opp 2013.) Status: Forventer sluttbehandling i september Kommunedelplan for camping (Startet opp 2013.) Status: Vedtatt. Enkelte områder må det mekles om. Kommunal områdeplan Faret/Nordby (Startet opp 2013.) Status: Det er et stort arbeidspress i virksomheten. Dette har ført til lav framdrift i denne kommunale planoppgaven til fordel for private planforslag. Det er grunn til å tro at Områdeplanen kommer til 1. gangs behandling høsten Kommunal områdeplan Indre Havn (Startet opp 2013.) Status: Forslaget til planprogram revideres nå og vedtas av kommunestyret i juni Områdeplan Danebu og detaljert reguleringsplan for IKEA (Startet opp 2013.) Status: Områdeplane og den detaljerte reguleringsplanen for IKEA er sendt inn for behandling. Larvik og Sandefjord kommune samarbeider om saksutredningen. Det er grunn til å tro at saken kommer til 1. gangs behandling i begge kommunene før sommeren 2015.

16 14 PROFIL OG PRIORITERINGER Kommunal områdeplan Martineåsen (Startet opp 2014.) Status: Den enkelte grunneier har rekvirert oppmålingsarbeider hos jordskifteverket. Forarbeidene til de arkeologiske undersøkelsene er satt i gang. Det er tildelt 1,2 mill kr til en Treetop-walk og prosjektet har fått tilskudd fra både Vestfold fylkeskommune og Enova. Det arbeides med etablering av et grunneierselskap. Forslaget til Planprogram er sendt til politisk behandling. Kommunal områdeplan Tenvik (Startet opp 2014.) Status: Oppmålingsarbeidene pågår i regi av grunneier og jordskifteverket. Forslag til planprogram er under arbeid. Kommunal områderegulering Kaupang (Startet opp 2014.) Status: Planarbeidet ble varslet startet opp våren Planarbeidet er godt i gang og det tas sikte på 1. gangs behandling i september TEMAPLANER: Boligplan (Startet opp 2013.) Status: Vedtatt. Næringsplan (Startet opp 2013.) Status: Vedtatt. Barnehageplan rullering (Startet opp 2013.) Status: I prosess. Planlagt lagt frem til politisk behandling i september Kulturplan (Startet opp i 2014.) Status: I prosess. Planlagt lagt frem til politisk behandling i september Plan for helhetlig oppvekst (Erstatter alle gjeldende tverrfaglige planer innen fagområdet.) Status: Planlagt lagt frem til politisk behandling i slutten av 2015/starten av Nye planer i perioden : PRIORITERTE PLANER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: Kommunedelplan for ny jernbanetrasé gjennom Larvik by, inkl stasjonslokalisering (Høy prioritet, mulig oppstart årsskiftet 2016/2017.) Status: Ikke forutsatt startet opp formell planprosess i Kommunal områdeplan for Kvadraturen i Stavern ( ) Status: Ikke forutsatt startet opp i Kommunal områdeplan for småbåthavner (2017) Status: Ikke forutsatt startet opp i PRIORITERTE TEMAPLANER: Kommunalteknisk plan (Erstatter alle gjeldende planer innen fagområdet.) Status: Ikke planlagt oppstart i UTREDNINGSBEHOV: Mulighetsstudie for et helhetlig transportsystem for Larvik by (2015) Status: Startet opp, planlagt ferdig til sommeren Mulighetsstudie for ny jernbanetrasé gjennom Larvik kommune og Larvik by fra Sandefjord grense til Farriseidet ( ) Status: Startet opp i regi av Jernbaneverket. Samordnet med prosess for «helhetlig transportsystem». Formingsveileder for bygninger, gater og byrom i Stavern ( ) Status: Ikke forutsatt startet opp i Grønnstrukturplaner for byplanområdene Stavern og Larvik, med fokus på forbindelser til og mellom større naturområder, parker, trygge skoleveier, sikring av verdifull vegetasjon og trær ( ). Status: Arbeidet er tildelt prosjektleder og igangsatt. På grunn av stor arbeidsmengde i virksomheten er fremdriften noe på etterskudd.

17 15 PROFIL OG PRIORITERINGER

18 16 TJENESTEOMRÅDE KULTUR OG OPPVEKST

19 FORKLARING TIL TABELL: «Periodisert budsjett» viser hvor stor del av det totale årsbudsjettet som er periodisert frem til «Regnskap» viser hva som er bokført i kommunens regnskap per «Avvik hittil» viser avviket mellom regnskap og periodisert budsjett. Økonomi for tjenesteområdet: (tall i 1000 kr): Periodisk budsjett Regnskap Avvik hittil Årsbudsjett Prognose etter Avvik/ korrigerende tiltak endring Stab-støtte KULTUR OG OPPVEKST Kultur, idrett og fritid Skole Barnehage Barne- og ungdomstjenester Larvik Læringssenter Sum tjenesteområde Samlet oversikt over korrigerende tiltak i hovedsak knyttet til skattesvikt fremgår i del 5 ØKONOMISKE OVERSIKTER, kapittel «Forslag til endringer i driftsbudsjettet».

20 18 KULTUR OG OPPVEKST ØKONOMIKOMMENTARER SUM TJENESTEOMRÅDE Tjenesteområde Kultur og oppvekst melder samlet sett om balanse i forhold til budsjett for Det meldes allikevel om utfordringer i barnehagevirksomheten knyttet til bl.a. fortsatt leie av paviljonger på Hovlandbanen inntil permanente barnehageplasser er ferdig utbygget. Virksomhetsområdet barne- og ungdomstjenester rapporterer om utfordringer knyttet til barneverntjenesten og det er iverksatt en rekke tiltak for å levere et resultat i balanse. Økte refusjoner fra Bufetat brukes delvis til å saldere utfordringsbildet. For tjenesteområdet Kultur og oppvekst vil nye tiltak samlet gi en innsparing på kr For detaljert liste over de ulike tiltakene, se side 108/109. STAB-STØTTE Regnskapet viser ikke større avvik fra periodisert budsjett. Virksomheten rapporterer å holde budsjettet for KULTUR, IDRETT OG FRITID Virksomheten melder om balanse for Kulturskolen har utfordringer knyttet til ressurssituasjonen og vurderer fortløpende om det må iverksettes tiltak. Avdeling idrett melder om balanse i drift og god aktivitet. Det arbeides med å kvalitetssikre leieavtalene med skolene ift bruk av idrettshallene. Fritid har aktivitet som forutsatt. Biblioteket har stor aktivitet både i selve biblioteket og ut mot eksterne aktører, og leverer godt både på resultater og økonomi. Bibliotekets samfunnsmandat ivaretas på en god måte. Tiltak for å nå balanse: Det er gjort organisatoriske grep i løpet av Disse får helårseffekt i For 2015 blir to 50 % stillinger finansiert ved overføring til andre arbeidsoppgaver innen Kultur og oppvekst. Dette utgjør en besparelse på lønnsutgifter som vil medføre at lønnsutgiftene er i tråd med de bevilgede økonomiske rammene. SKOLE Virksomhetsområdet Skole er stort og komplekst både i forhold til omfang og tjenesteproduksjon. Skolesektoren har over tid blitt styrket økonomisk, og har fått bedre muligheter for tilpasset opplæring til hver enkelt elev. Dette har gitt resultater og Larvikskolen har en god resultatutvikling. Antall vedtak om spesialundervisning har gått ned. Allikevel er man ikke i mål og satsingene fremover vil være målrettede basert på forskning og analyse. Programmet «Kvalitet i skolen» fastholdes og legger premissene for kursen fremover. Tiltak for å nå balanse: Virksomhetsområde Skole vil ha fokus på kostnadskontroll i sine enheter for å sikre budsjettmessig balanse. BARNEHAGE Virksomhetsområde Barnehage har utfordringer med rammen dersom kompenserende tiltak ikke iverksettes. Årsakene er bl.a. knyttet til videreføring av leie paviljong på Hovlandbanen inntil permanente barnehageplasser er etablert. Virksomheten har sterkt fokus på at den enkelte barnehage holder seg innenfor sine økonomiske rammer. Tiltak for å nå balanse: Virksomhetsområde Barnehage vil ha fokus på generelt mindreforbruk i sine enheter for å dekke inn merutgifter knyttet til bl.a. leie av paviljong. I tillegg holdes det vakant 100 % stilling i fellesfunksjoner barnehage fra Det inndras budsjettmidler på kr pga. synkende barnetall i tre barnehager. Virksomhetsområde Barnehage vil således gå i balanse ved årets slutt.

21 BARNE- OG UNGDOMSTJENESTER Virksomheten rapporterer samlet sett å holde budsjettrammen for Utfordringene ligger hos barneverntjenesten og det er ingen budsjettbuffer til utgifter ved nye omsorgsovertagelser og plasseringer. Barneverntjenesten ordinær drift har et estimert årsresultat på 2 mill kr i merforbruk for Refusjon fra Bufetat vil bl.a. brukes til å dekke inn dette merforbruket. Merforbruket er relatert til plasseringer på institusjoner og i statlige beredskapshjem. Faktura for disse plasseringene kommer kvartalsvis og merforbruk per 1. kvartal vises først i mai Avdeling bolig for enslig mindreårige flyktninger har et estimert merforbruk på kr Avdeling Gyda ressurssenter rapporterer å holde rammen for Helsetjenester og familiesenter og psykologtjenester og selektive tiltak har et estimert mindreforbruk på 3 mill kr. Mindreforbruket er knyttet til ubesatte stillinger. LARVIK LÆRINGSSENTER Virksomheten har et mindreforbruk på kr per 30. april. Dette skyldes noe mindreforbruk på lønns- og driftsutgifter ellers. I prognosen er det lagt inn tiltak ved voksenopplæringa og norskskolen for innsparing på kr i Dette gjøres ved ikke å ansette fullt ut i ledige hjemler og noe mindre innkjøp. Tiltak for å nå balanse: Innsparingstiltak på kr gjennomføres som planlagt. Virksomheten styrer mot balanse. 19 KULTUR OG OPPVEKST IHT VEDTAKSPUNKT 7 I STRATEGIDOKUMENT RAPPORTERES FØLGENDE ENDRINGER SOM FØLGE AV ENDRINGER I ORGANISASJONEN: Endring mellom virksomhetene fra Forslag til Strategidokument til Vedtatt Strategidokument Skole, overføring lønnsmidler leder for Barnehage Barnehage, overført fra Skole, lederstilling for Barnehage Barne- og ungdomstjenester, jordmorstilling (fra Helse og omsorg) 371 Endringer mellom virksomhetene gjort etter Vedtatt Strategidokument Kultur, idrett og fritid, tilskudd Larvik skytterlag overført fra Interne funksjoner Skole, eksternt tilskudd fordelt til Larvik Læringssenter -108 Larvik Læringssenter, eksternt tilskudd gir økt ramme 108

2. Tertial. Korrigert versjon

2. Tertial. Korrigert versjon 2. Tertial 2015 Korrigert versjon 1 2 3 2. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Årsrapport. Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER. ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE.

Årsrapport. Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER. ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE. Postboks 2020, 3255 Larvik 33 17 10 00 LARVIK.KOMMUNE.NO Årsrapport 2015 ANSVARLIG UTGIVER Larvik kommune Årsrapport 2015 FOTO: PETER ODEE ØSTER 1 ÅRSRAPPORT 2015 OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER

Detaljer

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014

Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Strategidokument 2015-2018 Kommunestyrets vedtak Saksnummer 190/14, vedtatt 10.12.2014 Bakgrunn, utfordringer og prioriteringer Tjenesteområder/rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter

Detaljer

Strategidokument Larvik kommune

Strategidokument Larvik kommune Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014

Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014 Rapportering på Strategidokument 2014-2017 2. tertial 2014 Profil og prioriteringer Rapporteringsområder Organisasjon Vedtakets verbalpunkter Økonomiske oversikter RAPPORTERING PÅ STRATEGIDOKUMENT 2014-2017,

Detaljer

Rådmannens forslag til Strategidokument

Rådmannens forslag til Strategidokument Rådmannens forslag til Strategidokument 2015-2018 Det vises til vedleggsheftet Tiltaksoversikt Statistikk Finansieringsanalyse Forslag fra Larvik kirkelige fellesråd Forslag fra Kontrollutvalget i Larvik

Detaljer

Presentasjon av barnehage og skole i Larvik. Folkemøte Lardal Tirsdag 17.3.15 Jan-Erik Norder Kommunalsjef Kultur og oppvekst

Presentasjon av barnehage og skole i Larvik. Folkemøte Lardal Tirsdag 17.3.15 Jan-Erik Norder Kommunalsjef Kultur og oppvekst Presentasjon av barnehage og skole i Larvik Folkemøte Lardal Tirsdag 17.3.15 Jan-Erik Norder Kommunalsjef Kultur og oppvekst 1 1. Organisering 2. Barnehage 1. Nøkkeltall 2. Utviklingsprosjekter 3. Skole

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling

Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Boligplanlegging som bidrag til velferdsproduksjon, verdiskaping og ønsket samfunnsutvikling Formålet med «Boligplan for Larvik kommune» Fastlegge kommunens ambisjon i boligpolitikken, strategier virkemidler

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel

Planprogram. Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030 Planprogrammet skal i hovedsak gjøre rede for formålet med planarbeidet og gjennomføring av planprosessen. Planprogrammet sendes på høring i forbindelse med kunngjøring

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Rådmannens forslag til. Strategidokument 2016-2019

Rådmannens forslag til. Strategidokument 2016-2019 1 Rådmannens forslag til Strategidokument 2016-2019 2 RÅDMANNENS FORSLAG TIL STRATEGIDOKUMENT 2016-2019 FOTO, OMSLAG Ove Wettavik ILLUSTRASJONSBILDER Jarle A. Melby, Gunnar Berven, Helene Fagervold PAPIR

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2012 2020 Presentasjon av høringsforslag Sliperiet 09.11.12 Sliperiet 09.11.12 Gro Herheim - Stabsavdelingen BEHANDLING Kommuneplanens samfunnsdel 2012 2020 høringsforslag: Presenteres

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen

Kommunedelplan for trafikksikkerhet. Forslag til planprogram Nord-Aurdal kommune. Foto: Helge Halvorsen 2017-2020 Kommunedelplan for trafikksikkerhet Forslag til planprogram 25.02.2016 h Nord-Aurdal kommune Foto: Helge Halvorsen I Innhold Kommunedelplan for trafikksikkerhet - planprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18:

Vedtak med endringer etter kommunestyrets vedtak i pkt. 1 18: Forslag til vedtak: 1. De strategiske prioriteringene knyttet til samfunnsområdene vedtas i samsvar med vedtakene 1-8 i saksframlegget. 2. Arealstrategiene vedtas i samsvar med vedtak 9 i saksframlegget.

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE»

HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» HOVEDRULLERING AV KULTURPLANEN «KULTUR FOR ALLE» Forslag til planprogram Klovneansikt laget av Ara Hama 9 år. Foto: Pia Krabberø 1 September 2016 Innledning Bakgrunn for revideringen av planen I en ny

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN

Sør-Varanger kommune Kommunedelplan habilitering og rehabilitering 2008-2011. Virksomhetenes oppfølging TILTAKSPLAN TILTAKSPLAN Rulleres hvert år i sammenheng med økonomiplanen SMIL BAK HVER SKRANKE HOVEDMÅL 1 KOMMUNENS BEFOLKNING SKAL MØTE ET HELHETLIG OG SAMORDNET TJENESTETILBUD DELMÅL 1.1 BRUKERNE SKAL VITE HVOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA

www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA www.larvik.kommune.no TVIL TRO TORA BORA KLIMA- OG ENERGIPLANENES GJENNOMFØRINGSKRAFT Hvordan klima- og energiplanene kan bli en potent del av kommunens planmodell og økonomiplan? www.larvik.kommune.no

Detaljer

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015

AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 AVD. FOR OPPVEKST Informasjon til HOK 2015 Avd. for oppvekst 2 Stab Oppvekstsjef Rådgiver skole Rådgiver barnehage Rådgiver spesialpedagogikk Utviklingskoordinator skole IKT-koordinator Elisabeth Jonassen

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES?

BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? BOLIGER TIL FLYKTNINGER - HVA SKJER OG HVILKE MULIGHETER FINNES? Tirsdag 30. april, 2013 - Samfunnsalen i Oslo. 02.05.2013 1 02.05.2013 2 02.05.2013 3 02.05.2013 per.olaf.skogshagen@larvik.kommune.no 4

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 vår/høst 2013 Hva skal jeg snakken om Planhierarkiet i kommunen Hva er samfunnsdelen Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel verktøyet vårt i revisjonsarbeidet

Detaljer

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi

Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av

Detaljer

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14

Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Handlingsplan for kosthold Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. pr. 18.11.14 Ressursgruppa har bestått av 14 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, og representerer et samlet

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter

Nettverkssamling for barnehagemyndigheter Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter Nettverkssamling for barnehagemyndigheter 12.10.2015 Erfaringer fra kompetansetiltak for barnehagemyndigheter 2013-2014 Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn

1. Innledning. 2. Bakgrunn Dette planprogrammet for Strategisk kommuneplan m/planstrategi er kun en idéskisse til Tana kommune som et del II i prosjektet «Fra plan til handling» hvor Tana kommune er pilotkommune. Skal denne idéskissen

Detaljer

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak

Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Budsjett 03.11.14 Status Tiltak Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Oppvekst og kultur Ansvarsområdet 2; 56 ulike ansvarsområder, fordelt

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.

Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus. Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr. Ås kommune Politisk uttalelse om fremtidig skolestruktur for videregående opplæring i Akershus Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00569-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Rådmannens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

Levanger og Verdal kommuner

Levanger og Verdal kommuner Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM. Landbruk HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KO M M UN E D E L P L A N Landbruk 2012-2020 2 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål 1.1 1.2 Formål med planarbeidet Formål med planprogrammet 2. Viktige føringer 3. Planprosess,

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Ullensaker kommune Plan og næring

Ullensaker kommune Plan og næring Ullensaker kommune Plan og næring SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 279/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 RULLERING AV KOMMUNEPLANEN - OPPSTART Vedtak Hovedutvalget for overordnet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015

KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 KVALITETSMELDING FOR SOLBERG SKOLE 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Fakta om skolen... 4 2.1 Elever og ansatte... 4 2.2 Elevenes forutsetninger... 4 2.3 Spesialundervisning... 4 3 Læringsmiljø...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer