Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. I begynnelsen av kommunestyremøtet vil det bli gitt en muntlig orientering om interkommunalt prosjekt Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen v/prosjektledelsen (ca. 1 time).

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 26/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 19/10 Årsmelding 2009 fra Eldrerådet 2007/116 RS 20/10 Forvaltnngsrevisjonsprosjekt /23 RS 21/10 RS 22/10 Tilbakemelding på rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunal sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger. Innspill til ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken fra Fylkestinget i Troms - Fylkestingets vedtak i sak 37/10 Saker til behandling 2010/ /156 PS 27/10 Økonomirapport /198 PS 28/10 PS 29/10 Åpen talestol - forslag om endring av Dyrøy kommunes møtereglement for styrer og utvalg Vertskommunesamarbeid om legetjenesten mellom kommunene Dyrøy og Sørreisa 2010/ /234 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 26/10 Referatsaker

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/116 Saksbehandler: Kjell Jostein Lillegård Dato: Saksframlegg Årsmelding 2009 fra Eldrerådet Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 2/ Kommunestyret 19/ Saksopplysninger Eldrerådets sammensetning Åse Kvitle Kristiansen (leder) 2. Randi Sætherskar (nestleder) 3. Harriet Bakkejord 4. Roald Lillegård 5. Torbjørn Johansen, Faksfjord Varamedlemmer (personlige) 1. Aud Guldbrandsen 2. Magna Høgmo 3. Ethel Eilertsen 4. William Melbye 5. Willy Jakobsen Det har ikke vært endringer i Eldrerådets sammensetning i Kjell Jostein Lillegård har overtatt funksjonen som sekretær for Eldrerådet etter Henny Lorentzen Møter og kurs. Det har vært avholdt 4 møter i Eldrerådet i 2009, alle på møterom 1, Kommunehuset. Rådmann Øystein Rørslett møtte på årets siste møte Representasjon/deltakelse. 6. og 8.oktober Bardufoss Fylkeseldrerådskonferansen på Bardufosstun Åse K. Kristiansen, Randi Sætherskar og Harriet Bakkejord.

7 Saker som er behandlet og med fattet vedtak eller uttalelse: PS 2/09. Eldrepolitisk handlingsplan i Dyrøy PS 3/09. Kommunale avgifter for eldre i Dyrøy PS 5/09. Samarbeid om Møteplass for eldre og enslige PS 8/09. Eldrerådskonferanse PS 9/09. Handleruter i Dyrøy kommune PS 10/09. Tannbehandling for eldre som bor heime PS 12/09. Tannbehandling for eldre som bor heime PS 13/09. Eldrerådets budsjett 2009 og forslag til budsjett 2010 PS 14/09 Budsjett for Dyrøy kommune 2010 I tillegg har Eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. Forslag til vedtak: Årsmeldinga godtas og sendes Kommunestyret til orientering. Åse K. Kristiansen utvalgsleder

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kontrollutvalg v/odd Olav Pedersen Skrubbhågvegen HARSTAD Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/23 Øystein Rørslett, tlf.: Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2005 Vi viser til Dyrøy kontrollutvalgs årsmelding for 2009, statusrapport over saker. Sak 10/08 Budsjettoppfølging og økonomistyring for budsjett- og regnskapsåret 2005 står oppført med status Ubesvart av rådmannen. Rapport etter forvaltningsprosjektet ble behandlet i kommunestyret , sak 07/07, etter innstilling fra kontrollutvalget , sak 03/07. Vedtak: Kommunestyret tar forvaltningsprosjektet til etterretning og forutsetter snarlig oppfølging. En viser også til kontrollutvalgets behandling av saken , sak 10/08. Rådmannen har nå gjennomgått og kommenterer nedenfor de anbefalinger om tiltak som er gitt i rapporten fra forvaltningsrevisjonen: 1. At budsjettet må ha et innhold som tilfredsstiller kravene i forskrift om årsbudsjett. Klar forbedring siden 2005 vurderer at kravene er tilfredsstilt i budsjett At økonomiske oversikter må utarbeides i henhold til forskrift om årsbudsjett. Som under pkt At investeringsbudsjettet rulleres. Her har vi fortsatt et klart forbedringspotensial har som mål å få dette på plass i budsjett for 2011, ref ny forskrift med krav om samsvar mellom budsjett og framdrift i prosjekter som går over flere år. 4. At det klart fremgår mål og premisser i forbindelse med budsjettbehandlingen. Som pkt 1. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

9 5. At det blir gjennomført nødvendige tiltak for å overholde fristen for å avgi regnskap og årsmelding. Her har vi fortsatt et forbedringspotensial. 6. At det er nøyaktighet i bruk av protokoller. Som pkt At det klargjøres bevilgningsnivå. Vi vil vurdere nærmere hvordan vi kan eliminere påpekte uklarheter, i budsjettets kommentardel og/eller i budsjettvedtaket. Dyrøy kommune praktiserer å legge fram tallbudsjettet (og regnskapet) på post og ansvarsnivå til kommunestyrets behandling. Det vil si at vi egentlig opererer kun med ett bevilgningsnivå, og kanskje vil det være klargjørende å innby kommunestyret til å vedta framlagte forslag til tallbudsjett. 8. At delegasjonen samsvarer med vedtaksnivå i budsjettet. Vårt delegasjonsreglement er modent for revisjon, både fordi samme fullmakt kan være gitt til flere som anmerket i revisjonens rapport, men også fordi det ikke er samsvar mellom reglementet og gjeldende praksis over flere år. I brev av fra kommunerevisjonen gis det orientering om gjennomføring av et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende delegasjon av myndighet. Rådmannen ser fram til at dette vil gi konstruktive innspill til nødvendige endringer i delegasjonsreglementet. 9. At det bør vurderes å videreføre kommunelovens økonomibestemmelser i økonomireglement. Utarbeidelse av økonomireglement for kommunen er planlagt, men dette er et relativt omfattende arbeid som vil ta noe tid. Med hilsen Øystein Rørslett rådmann Kopi til: Sør-Troms kommunerevisjon Postboks SJØVEGAN Dyrøy kommunestyre (referatsak) Side 2 av 2

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fylkesmannen i Troms / Helsetilsynet Postboks Tromsø Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2010/ /65 Eli K. Pedersen, tlf.: F Tilbakemelding på rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunal sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger. Redegjørelse for kommunens tiltak til nå og plan videre for å lukke avvikene. Henviser til brev med rapporten datert Dyrøy kommune, pleie og omsorgsenheten skal sette i gang arbeidet med å systematisere/revidere intern kontroll systemet. Dette er et ledd i å lukke avvik fra fylkesmannen. Jobben rettes mot hele enheten. Ikke bare avviket sett opp mot demente i åpen omsorg. Arbeidet skal ikke bare omfatte selve intern kontroll systemet, men også daglig utførelse av helsetilbudet til kommunens innbyggere. I tillegg arbeids det med å sikre kvalifikasjoner og kompetanse blant de ansatte. Allerede utført og igangsatt arbeid: Dyrøy kommune har i tiden etter tilsynet jobbet med å få til en midlertidig stilling som fagleder i pleie og omsorgsenheten. Dette er nå politisk vedtatt. Vi har gjennomgått intern utlysning, og ansatt en spesialsykepleier i stillingen. Det er bestemt at denne stillingen skal ha fokus på intern kontroll og systemer/prosedyrer i virksomheten. Denne jobben starter like etter sommerferieavviklingen, og skal være et samarbeid med eksisterende fagleder og enhetsleder. Ledergruppen skal i tiden fram til jobbe sammen med annet personell, for å gjennomgå planer, systemarbeid og se på ansvarsrutiner. Dette innebærer et systematisk arbeid utover høsten, som ikke bare vil gjelde demente i åpen omsorg. Både overordnete planer og intern kontroll i hele enheten skal gjennomgås. Mye er allerede i systemet, men det er nødvendig å modifisere dette for å ta det i bruk. Det innebærer også gjennomgang og revidering av gamle prosedyrer og kontrollsystemer. For å få et system som fungerer i hverdagen, skal vi også jobbe med å få i gang et opplæringsprogram for alle ansatte i virksomheten. Tydelig ansvarsfordeling kommer til å bli et av momentene i denne prosessen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

11 Til nå har enhetsleder og fagleder tatt et 4 dagers kurs om saksbehandling og jus. Det er planlagt kurs for 2 sykepleiere, som retter seg spesielt mot demens i åpen omsorg. I denne sammenhengen prioriteres det flere, slik at det ikke lenger er bare en person med dette ansvarsområdet. Videre skal opplæring, internundervisning og møteplaner utarbeides. Denne jobben er allerede påbegynt, og innen utgangen av september skal slik plan være opprettet og tatt i bruk. Tidsplan for videre arbeid: Pleie og omsorgsenheten i Dyrøy er i gang med jobben. Tidsmessig planlegger vi å være ferdig med å utarbeide systemverktøyene innen Etter dette skal verktøyene innarbeides. Planlagt opplæring av ansatte for å kunne bruke verktøyene, settes i gang januar Planen er at innen mai 2011 er dette blitt et innarbeidet og kjent system for våre ansatte. Og at det er klare planer for jevnlige evalueringer, som sikrer at vi er trygge på kvaliteten i vår omsorg. Det vil på nytt bli foretatt en kartlegging av kompetanse til alle ansatte. Når den nye kompetanseveilederen foreligger, vil revidering av Dyrøy kommune sin kompetanseplan følge denne veilederen. Fagleder stiller på kommunekonferansen i september, som omhandler dette tema. Vi skal innarbeide og skriftliggjøre rutiner for å: -Fange opp hjelpebehov hos de som har rett til helsehjelp. -Iverksette faglig begrunnende tiltak mot disse pasientene. -Saksbehandle og tildele nødvendige tjenester for å få dem hjemlet i lov. -Følge opp pleieplaner, kommunikasjon med lege/sykehus, samt evaluering av tjenester. Her integreres elektronisk samhandling som en rutine i prosessen. -Opprettholde fagkompetansen og faglig oppgradering av kunnskap internt. -Gjennomføre avvikshåndtering -Formalisere journalhåndtering i henhold til journalloven. Med hilsen Eli K. Pedersen enhetsleder pleie- og omsorg Kopi til: Lena Røsæg Olsen Øystein Rørslett Side 2 av 2

12 Side 3 av 3

13 Næringsetaten Landbruks- og Matdepartementet Vår ref.: 09/ Løpenr.: 16193/10 Saksbehandler: Kjetil Helstad Tlf. dir.innvalg: Arkiv: V00 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN FRA FYLKESTINGET I TROMS - FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 37/10 Fylkestinget fattet i sak 37/10 i møte følgende vedtak: "Fylkestinget i Troms er positiv til at regjeringen har igangsatt arbeid med ny Melding til Stortinget om Landbruks- og Matpolitikken som planlegges lagt fram våren 2011 og har følgende innspill: På bakgrunn av klimaendringene og befolkningsveksten i verden må norsk matproduksjon sikre egenforsyninger av mat i Norge. Et attraktivt og levedyktig landbruk har og vil ha en viktig rolle i for å ha attraktive og levende bygder i Troms. Landbruket er og vil ha en viktig rolle med hensyn på flere faktorer som matvaresikkerhet, klima og næringsaktivitet. Lønnsomheten i jordbruket i Troms er i stor grad offentlig styrt gjennom jordbruksavtalen. Det er regjeringens ansvar å legge til rette for et bærekraftig arktisk landbruk og matvareproduksjon i vår nordlige landsdel. Fylkestinget påpeker at for å ha et attraktivt og levende landbruk i Troms er det viktig at de økonomiske rammebetingelsene for å drive landbruksbasert næringsvirksomhet gir et inntektsnivå som er sammenlignbart med andre næringer. Det vil bidra til rekruttering og satsingsvilje slik at landbruket fremstår som en bærekraftig og attraktiv næring. Mange av utfordringene landbruket står overfor i dag som rekruttering er avhengig av dette. Landbruket må gis investerings- og tilskuddsrammer/ordninger som bidrar til at nødvendige investeringer ut fra markedsmessige og offentlige hensyn kan foretas. Fylkestinget mener at for å kunne ha et levedyktig og attraktivt landbruk i Troms må det ligge i bunnen en volumbasert produksjon basert på regionens fortrinn innen grovforbasert husdyrproduksjon. Denne basisproduksjonen er avhengig av infrastruktur, både i forhold til levering av innsatsfaktorer i produksjonen, og i forhold Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandvn NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

14 til avtak av produksjonen. Det er derfor viktig at det er kraftforbasert husdyrproduksjon i Troms som sikrer økonomisk grunnlag for tilstedeværelse av nødvendig landbruksinfrastruktur. Troms kjennetegnes med en bruksstruktur bestående av mange små eiendommer, gjerne med passive eiere og hvor eiendommene har rike utmarksressurser. Denne eiendomsstrukturen er en utfordring knyttet til å utnytte disse ressursene som beite versus fritidsbruk, og aktivt skogbruk til blant annet bioenergiproduksjon. Lovverk for drift og forvaltning av disse må være tilpasset denne situasjonen og utfordringer fremover. Tilleggsnæringer kommer i tillegg til basisproduksjonen og er basert på gårdens ressurser. Tiltak for å videreutvikle tilleggsnæringer som Inn på Tunet, reiseliv, utmarksbasert næringsliv og lokalprodusert mat vil bidra til at landbruket fremover kan fremstå som en attraktiv næring basert på bærekraftig utnytting av ressursene. Fylkestinget fremhever muligheten som ligger i aktivt å utnytte mulighetene som ligger i å forvalte skogsressursene i fylket aktivt. Skogen bidrar i tillegg til å skape næringsaktivitet knyttet til skogsdrift også til binding av CO2. For å kunne utnytte potensialet som ligger i skogen er det viktig at infrastruktur tilpasset en aktiv skogsforvaltning er tilstede. I dette inngår også en rettledningstjeneste på kommunalt og regionalt nivå, og at staten bidrar med virkemidler slik at potensialet utnyttes. For å få en positiv utvikling i hele Troms er det viktig at det legges til rette for samspill mellom de ulike næringsveiene som er i fylket. Det være seg bruk av natur ressursene i fylket, både på land og hav som mat, bioenergi og tjenesteproduksjon basert på utmarsksressurser og jordbruksproduksjon som for eksempel natur og kulturbasen reiseliv. De rike muligheten landbruket i Troms har, understreker betydningen av at man har et lovverk tilpasset de utfordringer og muligheter som er for å videreutvikle ressursene i Troms." 2 Økt produksjon av økologiske produkter må være et mål. Disse produktene kan gi helsegevinst og det er derfor viktig at det legges til rette slik at det er konkurransedyktig med ikke økologiske produkter. I Troms fylke er det store beiteressurser som ikke blir benyttet på grunn av rovdyrplager. Utmarksbeite er en fornybar ressurs og beitebruk er også en svært miljøvennlig ressursutnyttelse. I en situasjon med befolkningsvekst og behov for økt matproduksjon må rovdyrforvaltningen endres slik at gode beiteområder kan benyttes for matproduksjon." Saksfremlegg er oversendt tidligere til Landbruks- og Matdepartementet i brev datert , vårt løpenr /10. Kopi:

15 - Alle kommuner i Troms - Regionråd i Troms - Troms Bondelag, Boks 3021, 9498 Harstad - Troms Bonde- og Småbrukarlag, Kjosvatn, 9050 Storsteinnes - Troms sau- og geitalslag, Atle Aronsen, Brenna, 9046 Oteren - Allskog, v/anne Britt Hanstad, Lundeng - Sørdalen, 9360 Bardu - Troms skogselskap, Skogbruketshus, 9325 Bardufoss - Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø - Innovasjon Norge Troms, Postboks 6304, 9293 Tromsø - Rovviltnemda region 8, Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø - TINE Meieriet Nord, Skogvegen 18, 9480 Harstad - Nortura, Nortura Bjerka v/arnulf Villmo, Strandg. 10, 8643 Bjerka - A.L Gartnerhallen, Postboks 111, Økern, 0509 Oslo - Tromspotet, Naustveien 17, 9303 Silsand - Landbruk Nord, Postboks 113, 9059, Storsteinnes - Troms 4H, Postboks 6105, 9291 Tromsø - Bioforsk Nord, Postboks 2284, 9269 Tromsø - Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø - Fagforum Inn på tunet -Troms, v/ Invild Sekse, Bardujord, 9360 Bardu - Nordnorsk reiseliv as, Pb 23, 9251 Tromsø - NHO Troms, Postboks 448 Sentrum, 9255 Tromsø - LO Troms, Postboks 6166, 9291 Tromsø - Bedriftsforbundet, Grønnegata 78-80, 9254 Tromsø - Grønn hverdag, Storgata 103, 9008 Tromsø 3

16 Saker til behandling

17 Saker til behandling

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2010/198 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Økonomirapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 27/ Vedlegg: Budsjettregulering september 2010 Innledning Med dette legges 2. rapportering pr fram til politisk behandling. Her fremkommer status på den enkelte enhet. Enheter med flere ansvarsområder er forbruksrapportene gjort mer detaljert, og summert med forbruk på hvert ansvar. Driftsbudsjettet: Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og felles drift Tabellen viser netto utgift pr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskap pr Reg. budsj Forbruk i % Oppr. budsj Budsjettreg Komm/form/adm/hovedutvalg , , Eldrerådet 188, , Overformynderiet 6 349, , Arbeidsmiljøutvalget , , Støtte politiske partier 0, , Kontrollutv/revisjon , , Rådmannskontoret , , Økonomiavdelingen , , Tiltakskonsulent , , Fellestjenesten , , Fellesutgifter ,67 (81 000) (1 211,98) (99 000) EDB-drift , , Næringsfondet (705,93) Næringsarbeid , , Utviklingsfond ( ,87) Boligtiltak , , Dyrøy Vekst (VTA) , , Kirkelig administrasjon , , Andre religiøse formål 0, , Tilleggs- og nye bevilgn , ,

19 172 Tilfeldige utg./inntekter , , Lønnsreg. alle ansvarsomr 0, , Bredbåndprosjektet 8 113, Drift i Nordavindshagen , , Dyrøyseminarsenteret , Dyrøyseminaret 796, Dyrøy 2017 (fra 08) 9 958, , , Ansvar 139, 195, 196 og 198 motregnes og belastes Dyrøy Vekst og Dyrøyseminarsenteret KF for faktisk utgift ved regnskapsavslutningen. Ansvar 122 Fellesutgifter: Premieavvik KLP er budsjettert med inntekt kr på bakgrunn av prognose gitt av KLP høsten Vi har mottatt en ny beregning fra KLP for inneværede år, og de nye prognosene viser en reduksjon i premieavviket med om lag 500 tusen. Samme prognose viser en reduksjon i premieinnbetalingen med om lag samme beløp. Det vil derfor ikke gi noen nettovirkning for det totale budsjettet. Det foreslås derfor ikke regulering av premieavviket og pensjonsinnbetalingene. Ansvar 133 Utviklingsfond: Unyttet del av tilskuddet fra fylkeskommunen budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Ansvar 179 Lønnsregulering alle ansvarsområdene: Årets budsjett er utarbeidet ut fra lønnsnivå pr Lønnsøkning i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne posten. Sentralt oppgjør er avsluttet, men endelige beregninger av virkningene for inneværende år er ikke mottatt fra programleverandøren av lønnssystemet. Regulering til de enkelte ansvarsområdene foreslås gjennomført når beregningene er mottatt, og de lokale lønnsforhandlingen er gjennomført. Rammeområde 2 Barnehagen, Skolen, Skolefritidsordningen og Kultursektoren Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 211 Dyrøy barnehage Regnskap Reg. budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Fast lønn Vi skal pr i dag ha brukt 63 % av lønnsposten, men har brukt 68 %. Det kommer i hovedsak av at vi fra jan-aug ansatte en ekstra førskolelærer for å kunne innfri ønskene om plass til de som trengte plass fra nyttår. Dette ga også økte inntekter da vi fikk mer i statsstøtte og økt foreldrebetaling. Vi har brukt mye vikar da vi har hatt en del sykdom og annet fravær. Så vi må være mer forsiktig i bruken utover høsten dersom det lar seg gjøre.

20 Kommentarer. Selv om vi har et overforbruk på noen av våre poster ligger vi greit an totalt. Følgende reguleringer gjøres nå: Lønn inkl. pensjon og arb.giveravg.økte utgifter med , Vikarer v/ ref økte utgifter med , Inventar/utstyr utgifter økes med kr , statsstilskudd økte inntekter med , Sykelønnsref økte inntekter med , Ref. Utdanningsforundet økte inntekter med kr ,- Generelt. Vi har kontroll, og følger nøye med regnskapet til barnehagen. Vi ligger greit an i forhold til budsjett. Dato: Rosmari Forsberg enhetsleder Driftsenhet: Elvetun skole Ansvar i budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2010 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , Inntekt ( ) ( ) Netto utg./innt Kommentarer. Fastlønn ligger 14,45 under estimert forbruk; utgjør ca. kr Lønn ped.pers. ligger 1,87 under estimert forbruk; utgjør ca Vi ligger høyt på pensjon SPK. Budsjettposten "Læremidler" har overforbruk og foreslås regulert. Det samme gjelder ref.sykelønn og ref.kommuner Skoleskyss har et budsjett på som nok ikke vil holde ut året. Tiltak. Forslag til regulering: * Kr fra art "Fritt skolemateriell" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Ekskursjoner, museumsbesøk" * Art "Vikarer v/refusjon økes med mot art "Sykelønnsrefusjon". * Art "Ref. fra kommuner" økes med kr * Kr fra art "Vikarer v/ref." til art "SPK - pensjonspremie".

21 * Art 17091"Ref.statstilskudd" økes med kr * Art "Ref. Utdanningsforbundet" settes i null. * Kr fra art på sfo-budsjettet foreslås brukt til å styrke art "Skoleskyss". Konklusjon. Skolen har kontroll på budsjettet. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole/sfo Driftsenhet: SFO Ansvar i budsjettet: 232 Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , Inntekt Netto utg./innt Kommentarer. Fast lønn ligger 1,97 under estimert forbruk; utgjør ca kr Brukerbetalinga er godt i rute. Den ble justert ned da vi regnet med at flere ble å benytte seg av gratis leksehjelp. Bare 4 unger har bestilt leksehjelp denne høsten. Tiltak. Art "Lønn ped.personale" har en andel lønn til ped.pers. på leksehjelp. Ettersom det ikke er krav om pedagogisk bemanning på leksehjelp, foreslår jeg å bruke kr fra denne posten til "Skoleskyss" art på Elvetun skoles budsjett. Konklusjon. Budsjettet er under kontroll. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole / SFO

22 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,67 59,56 Inntekt , ,00 57,05 Netto utg./innt , ,67 60,06 Fast lønn , ,30 65,93 Kommentarer. Fast lønn. Fast tilsatte i kulturskolen er rektor (20%) og kulturskolelærer (50%). Timelærere har til sammen ca 36 % stilling inneværende skoleår (2010/2011). Fast lønn i regnskapstallene inkluderer lønn til fast ansatte og timelærere. I budsjettallene er fast ansatte plassert under fast lønn og timelærere under engasjement. Ved utregning estimert fast lønn, slås fast lønn og engasjement sammen. Lønnsforbruket ligger 2,81 % over det estimerte pr. august mnd. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 271 Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,36 69,4 Inntekt 6 000, ,00 0 Netto utg./innt , ,36 67,81 Fast lønn , ,61 75,82 Fast lønn: Gjelder lønn kulturleder 60 % og daglig leder minnestiftelsen 15 %. Lønnsforbruk ligger 12,7 % over det estimerte pr. august mnd. Lønn til sommerverter for 8 uker er i sin helhet ført over engasjement kulturkontoret. Sommervert har også vært sommervikar 3 uker på biblioteket. Lønnsutg. fordeles i forhold til dette. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 272 Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,53 57,18 Inntekt , ,00 0

23 Netto utg./innt , ,53 20,56 Fast lønn , ,29 62,93 Fast lønn: Gjelder biblioteksjef, 50 % stilling. Budsjettregulering: Kan bli budsjettregulering i forbindelse med en eventuell oppstart av prosjektet "Nøkkel til biblioteket". Det er overført midler - kr ,- - fra ABM-utvikling til prosjektet. Prosjektet settes i gang ved en evt. positiv behandling i kommunestyret. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 274 Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 59,98 Inntekt , ,44 162,87 Netto utg./innt , ,86 51,47 Fast lønn , ,57 60,83 Fast lønn: Gjelder ungdomsleder 50% stilling og assistent 20 % stilling. Assistent har pemisjon 1 år til Vikarassistent tilsatt i 20 % stilling fra Vikar tiltreder Sykelønnsrefusjon utgjør kr ,44. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 275 Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 63,58 Inntekt , ,63 113,27 Netto utg./innt , ,70 33,74 Fast lønn , ,90 63,09

24 Fast lønn: Gjelder lønn daglig leder 100 % stilling. Daglig leder har vært sykemeldt i en periode frem til 19. april. Øvrige utgifter. Post Husleie. Det har vært husleieøkning fra I tillegg er det betalt faktura på felleskostnader fra Disse kostnadene er ikke medregnet i budsjett for Det er forhandlinger mellom kommunen og Senja Næringshage ang. husleie/felleskostnader. Budsjettregulering Post Husleie, reguleres fra kr ,- med kr til kr ,-. Resultatet av forhandlinger om husleie/felleskostnader er ikke avklart noe som betyr at det er en usikkerhet rundt den foreslåtte budsjettregulering. Inntekter: Av inntekter er mottatt sykelønnsrefusjon - kr ,63 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 276 Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,87 15,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,87 15,02 Gjelder tilskudd til kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte, badevakt, folkeuniversitetet samt kjøp av private tjenester. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 281 Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,60 57,84 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,60 50,74 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler.

25 Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til Finnlandsholmen fra Midt-Troms Friluftsråd. Midlene er utbetalt Dyrøy båtforening (post 13710). Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 282 Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,11 97,19 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,11 97,19 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelder kommunens andel til Midt-Troms Museum. Det har vært utgiftsøkning på andel til Midt-Troms Museum med kr 2 112,-. Reguleres i budsjettet. Budsjettregulering Post Div. tilskudd reguleres fra kr ,- med kr 2 000,- til kr ,-. Øvrige poster gjelder strøm, forsikringer, kommunale avgifter i forb. med muséene i kommunen. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 190 Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,95 45,94 Inntekt , ,00 72,65 Netto utg./innt , ,95 33,11 Fast lønn , ,10 64,69 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 1,57% over det estimerte pr.august mnd. Post Engasjement er overskredet med 30,51 %. Dette gjelder ekstra renhold ved utleie av Nordavindshagen og som ikke inngår i den oppsatte renholdsplanen. Denne kostnaden gjelder spesielt vårhalvåret og utleie i høytidsdagene. Mulige tiltak er å øke utleien evt. å ta betalt for disse ekstrakostnadene.

26 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 305 Folkehelse Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,84 60,5 Inntekt , , Netto utg./innt , ,84 33,79 Fast lønn: , ,45 37,49 Fast lønn: Fast lønn gjelder folkehelsekoordinator i 50 % stilling som tiltrådte Inntekter: Vedr. post kr ,- - Innbefatter kr ,- til folkehelsekoordinatorstillingen og kr ,- til lokale tiltak i Kr ,- gjelder Fysak-millionen som utdeles lag og foreninger som har søkt dette. Budsjettregulering: Folkehelsekoordinator tiltrådte først noe som betyr at lønnskostnadene kan reguleres ned. Post Fast lønn reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post KLP reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post Arb.g.avg reguleres ned fra kr ,- til kr 8 000, Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Rammeområde 3 NAV, Helsestasjon, Legekontor, Barnevern og Pleie- og omsorgstjenesten Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvar i budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,78 49,6 Inntekt , ,52 46,1 Netto utg./innt , ,26 52,6

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr

I forlengelse av FS-møte blir det avholdt valgstyremøte. Sakspapirene følger vedlagt. Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.05.2007 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE

ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 DYRØY KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Rådmannens kommentarer m/utfordringer... 3 3. Kommunens rammebetingelser og andre felles forhold... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Folketallsutvikling...

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE Molde, 4. oktober 2013 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTEINNKALLING MØTE NR.: 5/13 TID: 15.10.2013 kl. 12:00 STED: Møterom «Utsikten», Molde rådhus SAKSLISTE: UTV.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer