Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. I begynnelsen av kommunestyremøtet vil det bli gitt en muntlig orientering om interkommunalt prosjekt Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen v/prosjektledelsen (ca. 1 time).

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 26/10 Innhold Lukket Arkivsaksnr Saker til behandling Referatsaker RS 19/10 Årsmelding 2009 fra Eldrerådet 2007/116 RS 20/10 Forvaltnngsrevisjonsprosjekt /23 RS 21/10 RS 22/10 Tilbakemelding på rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunal sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger. Innspill til ny Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken fra Fylkestinget i Troms - Fylkestingets vedtak i sak 37/10 Saker til behandling 2010/ /156 PS 27/10 Økonomirapport /198 PS 28/10 PS 29/10 Åpen talestol - forslag om endring av Dyrøy kommunes møtereglement for styrer og utvalg Vertskommunesamarbeid om legetjenesten mellom kommunene Dyrøy og Sørreisa 2010/ /234 Rolf Espenes ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 26/10 Referatsaker

6 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2007/116 Saksbehandler: Kjell Jostein Lillegård Dato: Saksframlegg Årsmelding 2009 fra Eldrerådet Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet 2/ Kommunestyret 19/ Saksopplysninger Eldrerådets sammensetning Åse Kvitle Kristiansen (leder) 2. Randi Sætherskar (nestleder) 3. Harriet Bakkejord 4. Roald Lillegård 5. Torbjørn Johansen, Faksfjord Varamedlemmer (personlige) 1. Aud Guldbrandsen 2. Magna Høgmo 3. Ethel Eilertsen 4. William Melbye 5. Willy Jakobsen Det har ikke vært endringer i Eldrerådets sammensetning i Kjell Jostein Lillegård har overtatt funksjonen som sekretær for Eldrerådet etter Henny Lorentzen Møter og kurs. Det har vært avholdt 4 møter i Eldrerådet i 2009, alle på møterom 1, Kommunehuset. Rådmann Øystein Rørslett møtte på årets siste møte Representasjon/deltakelse. 6. og 8.oktober Bardufoss Fylkeseldrerådskonferansen på Bardufosstun Åse K. Kristiansen, Randi Sætherskar og Harriet Bakkejord.

7 Saker som er behandlet og med fattet vedtak eller uttalelse: PS 2/09. Eldrepolitisk handlingsplan i Dyrøy PS 3/09. Kommunale avgifter for eldre i Dyrøy PS 5/09. Samarbeid om Møteplass for eldre og enslige PS 8/09. Eldrerådskonferanse PS 9/09. Handleruter i Dyrøy kommune PS 10/09. Tannbehandling for eldre som bor heime PS 12/09. Tannbehandling for eldre som bor heime PS 13/09. Eldrerådets budsjett 2009 og forslag til budsjett 2010 PS 14/09 Budsjett for Dyrøy kommune 2010 I tillegg har Eldrerådet fått referert og drøftet tilsendte saker fra flere instanser. Forslag til vedtak: Årsmeldinga godtas og sendes Kommunestyret til orientering. Åse K. Kristiansen utvalgsleder

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kontrollutvalg v/odd Olav Pedersen Skrubbhågvegen HARSTAD Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/23 Øystein Rørslett, tlf.: Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2005 Vi viser til Dyrøy kontrollutvalgs årsmelding for 2009, statusrapport over saker. Sak 10/08 Budsjettoppfølging og økonomistyring for budsjett- og regnskapsåret 2005 står oppført med status Ubesvart av rådmannen. Rapport etter forvaltningsprosjektet ble behandlet i kommunestyret , sak 07/07, etter innstilling fra kontrollutvalget , sak 03/07. Vedtak: Kommunestyret tar forvaltningsprosjektet til etterretning og forutsetter snarlig oppfølging. En viser også til kontrollutvalgets behandling av saken , sak 10/08. Rådmannen har nå gjennomgått og kommenterer nedenfor de anbefalinger om tiltak som er gitt i rapporten fra forvaltningsrevisjonen: 1. At budsjettet må ha et innhold som tilfredsstiller kravene i forskrift om årsbudsjett. Klar forbedring siden 2005 vurderer at kravene er tilfredsstilt i budsjett At økonomiske oversikter må utarbeides i henhold til forskrift om årsbudsjett. Som under pkt At investeringsbudsjettet rulleres. Her har vi fortsatt et klart forbedringspotensial har som mål å få dette på plass i budsjett for 2011, ref ny forskrift med krav om samsvar mellom budsjett og framdrift i prosjekter som går over flere år. 4. At det klart fremgår mål og premisser i forbindelse med budsjettbehandlingen. Som pkt 1. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

9 5. At det blir gjennomført nødvendige tiltak for å overholde fristen for å avgi regnskap og årsmelding. Her har vi fortsatt et forbedringspotensial. 6. At det er nøyaktighet i bruk av protokoller. Som pkt At det klargjøres bevilgningsnivå. Vi vil vurdere nærmere hvordan vi kan eliminere påpekte uklarheter, i budsjettets kommentardel og/eller i budsjettvedtaket. Dyrøy kommune praktiserer å legge fram tallbudsjettet (og regnskapet) på post og ansvarsnivå til kommunestyrets behandling. Det vil si at vi egentlig opererer kun med ett bevilgningsnivå, og kanskje vil det være klargjørende å innby kommunestyret til å vedta framlagte forslag til tallbudsjett. 8. At delegasjonen samsvarer med vedtaksnivå i budsjettet. Vårt delegasjonsreglement er modent for revisjon, både fordi samme fullmakt kan være gitt til flere som anmerket i revisjonens rapport, men også fordi det ikke er samsvar mellom reglementet og gjeldende praksis over flere år. I brev av fra kommunerevisjonen gis det orientering om gjennomføring av et nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende delegasjon av myndighet. Rådmannen ser fram til at dette vil gi konstruktive innspill til nødvendige endringer i delegasjonsreglementet. 9. At det bør vurderes å videreføre kommunelovens økonomibestemmelser i økonomireglement. Utarbeidelse av økonomireglement for kommunen er planlagt, men dette er et relativt omfattende arbeid som vil ta noe tid. Med hilsen Øystein Rørslett rådmann Kopi til: Sør-Troms kommunerevisjon Postboks SJØVEGAN Dyrøy kommunestyre (referatsak) Side 2 av 2

10 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fylkesmannen i Troms / Helsetilsynet Postboks Tromsø Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2010/ /65 Eli K. Pedersen, tlf.: F Tilbakemelding på rapport fra tilsyn med Dyrøy kommune. Landsomfattende tilsyn med kommunal sosial- og helsetjenester til personer med demens i eget hjem eller i omsorgsboliger. Redegjørelse for kommunens tiltak til nå og plan videre for å lukke avvikene. Henviser til brev med rapporten datert Dyrøy kommune, pleie og omsorgsenheten skal sette i gang arbeidet med å systematisere/revidere intern kontroll systemet. Dette er et ledd i å lukke avvik fra fylkesmannen. Jobben rettes mot hele enheten. Ikke bare avviket sett opp mot demente i åpen omsorg. Arbeidet skal ikke bare omfatte selve intern kontroll systemet, men også daglig utførelse av helsetilbudet til kommunens innbyggere. I tillegg arbeids det med å sikre kvalifikasjoner og kompetanse blant de ansatte. Allerede utført og igangsatt arbeid: Dyrøy kommune har i tiden etter tilsynet jobbet med å få til en midlertidig stilling som fagleder i pleie og omsorgsenheten. Dette er nå politisk vedtatt. Vi har gjennomgått intern utlysning, og ansatt en spesialsykepleier i stillingen. Det er bestemt at denne stillingen skal ha fokus på intern kontroll og systemer/prosedyrer i virksomheten. Denne jobben starter like etter sommerferieavviklingen, og skal være et samarbeid med eksisterende fagleder og enhetsleder. Ledergruppen skal i tiden fram til jobbe sammen med annet personell, for å gjennomgå planer, systemarbeid og se på ansvarsrutiner. Dette innebærer et systematisk arbeid utover høsten, som ikke bare vil gjelde demente i åpen omsorg. Både overordnete planer og intern kontroll i hele enheten skal gjennomgås. Mye er allerede i systemet, men det er nødvendig å modifisere dette for å ta det i bruk. Det innebærer også gjennomgang og revidering av gamle prosedyrer og kontrollsystemer. For å få et system som fungerer i hverdagen, skal vi også jobbe med å få i gang et opplæringsprogram for alle ansatte i virksomheten. Tydelig ansvarsfordeling kommer til å bli et av momentene i denne prosessen. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

11 Til nå har enhetsleder og fagleder tatt et 4 dagers kurs om saksbehandling og jus. Det er planlagt kurs for 2 sykepleiere, som retter seg spesielt mot demens i åpen omsorg. I denne sammenhengen prioriteres det flere, slik at det ikke lenger er bare en person med dette ansvarsområdet. Videre skal opplæring, internundervisning og møteplaner utarbeides. Denne jobben er allerede påbegynt, og innen utgangen av september skal slik plan være opprettet og tatt i bruk. Tidsplan for videre arbeid: Pleie og omsorgsenheten i Dyrøy er i gang med jobben. Tidsmessig planlegger vi å være ferdig med å utarbeide systemverktøyene innen Etter dette skal verktøyene innarbeides. Planlagt opplæring av ansatte for å kunne bruke verktøyene, settes i gang januar Planen er at innen mai 2011 er dette blitt et innarbeidet og kjent system for våre ansatte. Og at det er klare planer for jevnlige evalueringer, som sikrer at vi er trygge på kvaliteten i vår omsorg. Det vil på nytt bli foretatt en kartlegging av kompetanse til alle ansatte. Når den nye kompetanseveilederen foreligger, vil revidering av Dyrøy kommune sin kompetanseplan følge denne veilederen. Fagleder stiller på kommunekonferansen i september, som omhandler dette tema. Vi skal innarbeide og skriftliggjøre rutiner for å: -Fange opp hjelpebehov hos de som har rett til helsehjelp. -Iverksette faglig begrunnende tiltak mot disse pasientene. -Saksbehandle og tildele nødvendige tjenester for å få dem hjemlet i lov. -Følge opp pleieplaner, kommunikasjon med lege/sykehus, samt evaluering av tjenester. Her integreres elektronisk samhandling som en rutine i prosessen. -Opprettholde fagkompetansen og faglig oppgradering av kunnskap internt. -Gjennomføre avvikshåndtering -Formalisere journalhåndtering i henhold til journalloven. Med hilsen Eli K. Pedersen enhetsleder pleie- og omsorg Kopi til: Lena Røsæg Olsen Øystein Rørslett Side 2 av 2

12 Side 3 av 3

13 Næringsetaten Landbruks- og Matdepartementet Vår ref.: 09/ Løpenr.: 16193/10 Saksbehandler: Kjetil Helstad Tlf. dir.innvalg: Arkiv: V00 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM LANDBRUKS- OG MATPOLITIKKEN FRA FYLKESTINGET I TROMS - FYLKESTINGETS VEDTAK I SAK 37/10 Fylkestinget fattet i sak 37/10 i møte følgende vedtak: "Fylkestinget i Troms er positiv til at regjeringen har igangsatt arbeid med ny Melding til Stortinget om Landbruks- og Matpolitikken som planlegges lagt fram våren 2011 og har følgende innspill: På bakgrunn av klimaendringene og befolkningsveksten i verden må norsk matproduksjon sikre egenforsyninger av mat i Norge. Et attraktivt og levedyktig landbruk har og vil ha en viktig rolle i for å ha attraktive og levende bygder i Troms. Landbruket er og vil ha en viktig rolle med hensyn på flere faktorer som matvaresikkerhet, klima og næringsaktivitet. Lønnsomheten i jordbruket i Troms er i stor grad offentlig styrt gjennom jordbruksavtalen. Det er regjeringens ansvar å legge til rette for et bærekraftig arktisk landbruk og matvareproduksjon i vår nordlige landsdel. Fylkestinget påpeker at for å ha et attraktivt og levende landbruk i Troms er det viktig at de økonomiske rammebetingelsene for å drive landbruksbasert næringsvirksomhet gir et inntektsnivå som er sammenlignbart med andre næringer. Det vil bidra til rekruttering og satsingsvilje slik at landbruket fremstår som en bærekraftig og attraktiv næring. Mange av utfordringene landbruket står overfor i dag som rekruttering er avhengig av dette. Landbruket må gis investerings- og tilskuddsrammer/ordninger som bidrar til at nødvendige investeringer ut fra markedsmessige og offentlige hensyn kan foretas. Fylkestinget mener at for å kunne ha et levedyktig og attraktivt landbruk i Troms må det ligge i bunnen en volumbasert produksjon basert på regionens fortrinn innen grovforbasert husdyrproduksjon. Denne basisproduksjonen er avhengig av infrastruktur, både i forhold til levering av innsatsfaktorer i produksjonen, og i forhold Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandvn NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 Tromsø

14 til avtak av produksjonen. Det er derfor viktig at det er kraftforbasert husdyrproduksjon i Troms som sikrer økonomisk grunnlag for tilstedeværelse av nødvendig landbruksinfrastruktur. Troms kjennetegnes med en bruksstruktur bestående av mange små eiendommer, gjerne med passive eiere og hvor eiendommene har rike utmarksressurser. Denne eiendomsstrukturen er en utfordring knyttet til å utnytte disse ressursene som beite versus fritidsbruk, og aktivt skogbruk til blant annet bioenergiproduksjon. Lovverk for drift og forvaltning av disse må være tilpasset denne situasjonen og utfordringer fremover. Tilleggsnæringer kommer i tillegg til basisproduksjonen og er basert på gårdens ressurser. Tiltak for å videreutvikle tilleggsnæringer som Inn på Tunet, reiseliv, utmarksbasert næringsliv og lokalprodusert mat vil bidra til at landbruket fremover kan fremstå som en attraktiv næring basert på bærekraftig utnytting av ressursene. Fylkestinget fremhever muligheten som ligger i aktivt å utnytte mulighetene som ligger i å forvalte skogsressursene i fylket aktivt. Skogen bidrar i tillegg til å skape næringsaktivitet knyttet til skogsdrift også til binding av CO2. For å kunne utnytte potensialet som ligger i skogen er det viktig at infrastruktur tilpasset en aktiv skogsforvaltning er tilstede. I dette inngår også en rettledningstjeneste på kommunalt og regionalt nivå, og at staten bidrar med virkemidler slik at potensialet utnyttes. For å få en positiv utvikling i hele Troms er det viktig at det legges til rette for samspill mellom de ulike næringsveiene som er i fylket. Det være seg bruk av natur ressursene i fylket, både på land og hav som mat, bioenergi og tjenesteproduksjon basert på utmarsksressurser og jordbruksproduksjon som for eksempel natur og kulturbasen reiseliv. De rike muligheten landbruket i Troms har, understreker betydningen av at man har et lovverk tilpasset de utfordringer og muligheter som er for å videreutvikle ressursene i Troms." 2 Økt produksjon av økologiske produkter må være et mål. Disse produktene kan gi helsegevinst og det er derfor viktig at det legges til rette slik at det er konkurransedyktig med ikke økologiske produkter. I Troms fylke er det store beiteressurser som ikke blir benyttet på grunn av rovdyrplager. Utmarksbeite er en fornybar ressurs og beitebruk er også en svært miljøvennlig ressursutnyttelse. I en situasjon med befolkningsvekst og behov for økt matproduksjon må rovdyrforvaltningen endres slik at gode beiteområder kan benyttes for matproduksjon." Saksfremlegg er oversendt tidligere til Landbruks- og Matdepartementet i brev datert , vårt løpenr /10. Kopi:

15 - Alle kommuner i Troms - Regionråd i Troms - Troms Bondelag, Boks 3021, 9498 Harstad - Troms Bonde- og Småbrukarlag, Kjosvatn, 9050 Storsteinnes - Troms sau- og geitalslag, Atle Aronsen, Brenna, 9046 Oteren - Allskog, v/anne Britt Hanstad, Lundeng - Sørdalen, 9360 Bardu - Troms skogselskap, Skogbruketshus, 9325 Bardufoss - Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø - Innovasjon Norge Troms, Postboks 6304, 9293 Tromsø - Rovviltnemda region 8, Fylkesmannen i Troms, PB 6105, 9291 Tromsø - TINE Meieriet Nord, Skogvegen 18, 9480 Harstad - Nortura, Nortura Bjerka v/arnulf Villmo, Strandg. 10, 8643 Bjerka - A.L Gartnerhallen, Postboks 111, Økern, 0509 Oslo - Tromspotet, Naustveien 17, 9303 Silsand - Landbruk Nord, Postboks 113, 9059, Storsteinnes - Troms 4H, Postboks 6105, 9291 Tromsø - Bioforsk Nord, Postboks 2284, 9269 Tromsø - Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø - Fagforum Inn på tunet -Troms, v/ Invild Sekse, Bardujord, 9360 Bardu - Nordnorsk reiseliv as, Pb 23, 9251 Tromsø - NHO Troms, Postboks 448 Sentrum, 9255 Tromsø - LO Troms, Postboks 6166, 9291 Tromsø - Bedriftsforbundet, Grønnegata 78-80, 9254 Tromsø - Grønn hverdag, Storgata 103, 9008 Tromsø 3

16 Saker til behandling

17 Saker til behandling

18 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2010/198 Saksbehandler: Viktor K. Olsen Dato: Saksframlegg Økonomirapport Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 64/ Kommunestyret 27/ Vedlegg: Budsjettregulering september 2010 Innledning Med dette legges 2. rapportering pr fram til politisk behandling. Her fremkommer status på den enkelte enhet. Enheter med flere ansvarsområder er forbruksrapportene gjort mer detaljert, og summert med forbruk på hvert ansvar. Driftsbudsjettet: Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og felles drift Tabellen viser netto utgift pr ansvar: Ansvar Ansvar Regnskap pr Reg. budsj Forbruk i % Oppr. budsj Budsjettreg Komm/form/adm/hovedutvalg , , Eldrerådet 188, , Overformynderiet 6 349, , Arbeidsmiljøutvalget , , Støtte politiske partier 0, , Kontrollutv/revisjon , , Rådmannskontoret , , Økonomiavdelingen , , Tiltakskonsulent , , Fellestjenesten , , Fellesutgifter ,67 (81 000) (1 211,98) (99 000) EDB-drift , , Næringsfondet (705,93) Næringsarbeid , , Utviklingsfond ( ,87) Boligtiltak , , Dyrøy Vekst (VTA) , , Kirkelig administrasjon , , Andre religiøse formål 0, , Tilleggs- og nye bevilgn , ,

19 172 Tilfeldige utg./inntekter , , Lønnsreg. alle ansvarsomr 0, , Bredbåndprosjektet 8 113, Drift i Nordavindshagen , , Dyrøyseminarsenteret , Dyrøyseminaret 796, Dyrøy 2017 (fra 08) 9 958, , , Ansvar 139, 195, 196 og 198 motregnes og belastes Dyrøy Vekst og Dyrøyseminarsenteret KF for faktisk utgift ved regnskapsavslutningen. Ansvar 122 Fellesutgifter: Premieavvik KLP er budsjettert med inntekt kr på bakgrunn av prognose gitt av KLP høsten Vi har mottatt en ny beregning fra KLP for inneværede år, og de nye prognosene viser en reduksjon i premieavviket med om lag 500 tusen. Samme prognose viser en reduksjon i premieinnbetalingen med om lag samme beløp. Det vil derfor ikke gi noen nettovirkning for det totale budsjettet. Det foreslås derfor ikke regulering av premieavviket og pensjonsinnbetalingene. Ansvar 133 Utviklingsfond: Unyttet del av tilskuddet fra fylkeskommunen budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Ansvar 179 Lønnsregulering alle ansvarsområdene: Årets budsjett er utarbeidet ut fra lønnsnivå pr Lønnsøkning i løpet av året skal dekkes med overføring fra denne posten. Sentralt oppgjør er avsluttet, men endelige beregninger av virkningene for inneværende år er ikke mottatt fra programleverandøren av lønnssystemet. Regulering til de enkelte ansvarsområdene foreslås gjennomført når beregningene er mottatt, og de lokale lønnsforhandlingen er gjennomført. Rammeområde 2 Barnehagen, Skolen, Skolefritidsordningen og Kultursektoren Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 211 Dyrøy barnehage Regnskap Reg. budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift % Inntekt % Netto utg./innt Fast lønn Vi skal pr i dag ha brukt 63 % av lønnsposten, men har brukt 68 %. Det kommer i hovedsak av at vi fra jan-aug ansatte en ekstra førskolelærer for å kunne innfri ønskene om plass til de som trengte plass fra nyttår. Dette ga også økte inntekter da vi fikk mer i statsstøtte og økt foreldrebetaling. Vi har brukt mye vikar da vi har hatt en del sykdom og annet fravær. Så vi må være mer forsiktig i bruken utover høsten dersom det lar seg gjøre.

20 Kommentarer. Selv om vi har et overforbruk på noen av våre poster ligger vi greit an totalt. Følgende reguleringer gjøres nå: Lønn inkl. pensjon og arb.giveravg.økte utgifter med , Vikarer v/ ref økte utgifter med , Inventar/utstyr utgifter økes med kr , statsstilskudd økte inntekter med , Sykelønnsref økte inntekter med , Ref. Utdanningsforundet økte inntekter med kr ,- Generelt. Vi har kontroll, og følger nøye med regnskapet til barnehagen. Vi ligger greit an i forhold til budsjett. Dato: Rosmari Forsberg enhetsleder Driftsenhet: Elvetun skole Ansvar i budsjettet: 231 Regnskap Budsjett 2010 Restbudsj. Forbruk pr. i dag i % Utgift , Inntekt ( ) ( ) Netto utg./innt Kommentarer. Fastlønn ligger 14,45 under estimert forbruk; utgjør ca. kr Lønn ped.pers. ligger 1,87 under estimert forbruk; utgjør ca Vi ligger høyt på pensjon SPK. Budsjettposten "Læremidler" har overforbruk og foreslås regulert. Det samme gjelder ref.sykelønn og ref.kommuner Skoleskyss har et budsjett på som nok ikke vil holde ut året. Tiltak. Forslag til regulering: * Kr fra art "Fritt skolemateriell" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Læremidler" * Kr fra art "Inventar og utstyr" til art "Ekskursjoner, museumsbesøk" * Art "Vikarer v/refusjon økes med mot art "Sykelønnsrefusjon". * Art "Ref. fra kommuner" økes med kr * Kr fra art "Vikarer v/ref." til art "SPK - pensjonspremie".

21 * Art 17091"Ref.statstilskudd" økes med kr * Art "Ref. Utdanningsforbundet" settes i null. * Kr fra art på sfo-budsjettet foreslås brukt til å styrke art "Skoleskyss". Konklusjon. Skolen har kontroll på budsjettet. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole/sfo Driftsenhet: SFO Ansvar i budsjettet: 232 Regnskap Regulert Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , Inntekt Netto utg./innt Kommentarer. Fast lønn ligger 1,97 under estimert forbruk; utgjør ca kr Brukerbetalinga er godt i rute. Den ble justert ned da vi regnet med at flere ble å benytte seg av gratis leksehjelp. Bare 4 unger har bestilt leksehjelp denne høsten. Tiltak. Art "Lønn ped.personale" har en andel lønn til ped.pers. på leksehjelp. Ettersom det ikke er krav om pedagogisk bemanning på leksehjelp, foreslår jeg å bruke kr fra denne posten til "Skoleskyss" art på Elvetun skoles budsjett. Konklusjon. Budsjettet er under kontroll. Gunn Tove Olsen enhetsleder skole / SFO

22 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 251 Dyrøy kulturskole Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,67 59,56 Inntekt , ,00 57,05 Netto utg./innt , ,67 60,06 Fast lønn , ,30 65,93 Kommentarer. Fast lønn. Fast tilsatte i kulturskolen er rektor (20%) og kulturskolelærer (50%). Timelærere har til sammen ca 36 % stilling inneværende skoleår (2010/2011). Fast lønn i regnskapstallene inkluderer lønn til fast ansatte og timelærere. I budsjettallene er fast ansatte plassert under fast lønn og timelærere under engasjement. Ved utregning estimert fast lønn, slås fast lønn og engasjement sammen. Lønnsforbruket ligger 2,81 % over det estimerte pr. august mnd. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 271 Kulturkontoret Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,36 69,4 Inntekt 6 000, ,00 0 Netto utg./innt , ,36 67,81 Fast lønn , ,61 75,82 Fast lønn: Gjelder lønn kulturleder 60 % og daglig leder minnestiftelsen 15 %. Lønnsforbruk ligger 12,7 % over det estimerte pr. august mnd. Lønn til sommerverter for 8 uker er i sin helhet ført over engasjement kulturkontoret. Sommervert har også vært sommervikar 3 uker på biblioteket. Lønnsutg. fordeles i forhold til dette. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 272 Biblioteket Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk Utgift , ,53 57,18 Inntekt , ,00 0

23 Netto utg./innt , ,53 20,56 Fast lønn , ,29 62,93 Fast lønn: Gjelder biblioteksjef, 50 % stilling. Budsjettregulering: Kan bli budsjettregulering i forbindelse med en eventuell oppstart av prosjektet "Nøkkel til biblioteket". Det er overført midler - kr ,- - fra ABM-utvikling til prosjektet. Prosjektet settes i gang ved en evt. positiv behandling i kommunestyret. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 274 Ungdomsråd/ungdomsbasen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,42 59,98 Inntekt , ,44 162,87 Netto utg./innt , ,86 51,47 Fast lønn , ,57 60,83 Fast lønn: Gjelder ungdomsleder 50% stilling og assistent 20 % stilling. Assistent har pemisjon 1 år til Vikarassistent tilsatt i 20 % stilling fra Vikar tiltreder Sykelønnsrefusjon utgjør kr ,44. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 275 Nærmiljøsentralen/frivillighetssentralen Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,07 63,58 Inntekt , ,63 113,27 Netto utg./innt , ,70 33,74 Fast lønn , ,90 63,09

24 Fast lønn: Gjelder lønn daglig leder 100 % stilling. Daglig leder har vært sykemeldt i en periode frem til 19. april. Øvrige utgifter. Post Husleie. Det har vært husleieøkning fra I tillegg er det betalt faktura på felleskostnader fra Disse kostnadene er ikke medregnet i budsjett for Det er forhandlinger mellom kommunen og Senja Næringshage ang. husleie/felleskostnader. Budsjettregulering Post Husleie, reguleres fra kr ,- med kr til kr ,-. Resultatet av forhandlinger om husleie/felleskostnader er ikke avklart noe som betyr at det er en usikkerhet rundt den foreslåtte budsjettregulering. Inntekter: Av inntekter er mottatt sykelønnsrefusjon - kr ,63 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 276 Diverse kulturarbeid Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,87 15,02 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,87 15,02 Gjelder tilskudd til kinodrift, idrett, aktivitetsstøtte, badevakt, folkeuniversitetet samt kjøp av private tjenester. Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 281 Anlegg/lokaler Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,60 57,84 Inntekt , ,00 0 Netto utg./innt , ,60 50,74 Post 14710: Gjelder driftstilskudd Dyrøyhallen, tilskudd båtforeningen, div. tilskudd anlegg og lokaler og tilskudd ved tilsagn på spillemidler.

25 Inntekter: Kr ,- gjelder tilskudd til Finnlandsholmen fra Midt-Troms Friluftsråd. Midlene er utbetalt Dyrøy båtforening (post 13710). Ellers ingen merknader. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 282 Muséer og kulturvern Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,11 97,19 Inntekt 0,00 0 0,00 0 Netto utg./innt , ,11 97,19 Post Div. tilsk. priv./bedr. Gjelder kommunens andel til Midt-Troms Museum. Det har vært utgiftsøkning på andel til Midt-Troms Museum med kr 2 112,-. Reguleres i budsjettet. Budsjettregulering Post Div. tilskudd reguleres fra kr ,- med kr 2 000,- til kr ,-. Øvrige poster gjelder strøm, forsikringer, kommunale avgifter i forb. med muséene i kommunen. Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 190 Nordavindshagen - drift Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,95 45,94 Inntekt , ,00 72,65 Netto utg./innt , ,95 33,11 Fast lønn , ,10 64,69 Fast lønn: Gjelder koordinator Nordavindshagen, 20% stilling. Lønnsforbruk ligger 1,57% over det estimerte pr.august mnd. Post Engasjement er overskredet med 30,51 %. Dette gjelder ekstra renhold ved utleie av Nordavindshagen og som ikke inngår i den oppsatte renholdsplanen. Denne kostnaden gjelder spesielt vårhalvåret og utleie i høytidsdagene. Mulige tiltak er å øke utleien evt. å ta betalt for disse ekstrakostnadene.

26 Driftsenhet: Ansvar i budsjettet: 305 Folkehelse Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,84 60,5 Inntekt , , Netto utg./innt , ,84 33,79 Fast lønn: , ,45 37,49 Fast lønn: Fast lønn gjelder folkehelsekoordinator i 50 % stilling som tiltrådte Inntekter: Vedr. post kr ,- - Innbefatter kr ,- til folkehelsekoordinatorstillingen og kr ,- til lokale tiltak i Kr ,- gjelder Fysak-millionen som utdeles lag og foreninger som har søkt dette. Budsjettregulering: Folkehelsekoordinator tiltrådte først noe som betyr at lønnskostnadene kan reguleres ned. Post Fast lønn reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post KLP reguleres ned fra kr ,- til kr ,-. Post Arb.g.avg reguleres ned fra kr ,- til kr 8 000, Sissel Stokland Jørgensen enhetsleder kultur Rammeområde 3 NAV, Helsestasjon, Legekontor, Barnevern og Pleie- og omsorgstjenesten Driftsenhet: NAV Dyrøy Ansvar i budsjettet: 301,302,352,353 Regnskap Budsjett Restbudsj. Forbruk pr. i dag hele året i % Utgift , ,78 49,6 Inntekt , ,52 46,1 Netto utg./innt , ,26 52,6

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle Kristiansen Leder Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Åse Kvitle

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Leif Hermod Jenssen Leder SP Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/2736-0 Saksbehandler: Jørn Aslaksen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for omsorg, oppvekst og kultur 13/2015 08.12.2015 Kommunestyret

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Tunstad Leder AP Karl Johan Olsen Nestleder SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2007 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg

Merknader Det er ingen merknader til innkalling og saksliste, disse godkjennes. Ekstrasak godkjennes tatt opp. Enhetsleder personal og servicetorg Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 10.09.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Hege Rundsveen : Jan

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald Lyngedal. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 18.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Harald

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 11:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.06.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 25.04.2006 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Ronny Nordahl, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Fjellberg Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.05.2007 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging

Sist redigert 01.12.2009 1. Behandlet Oppfølging Ferdig. Brev rådmann. Lagt inn i årsplanen for oppfølging 16.2.09 1/09 Referater og orienteringer. 1. Kontrollutvalget sender brev til rådmannen med ønske om tilbakemelding i forhold til Fylkesmannens tilsyn med grunnskoleopplæringen, slik som beskrevet under

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehusets møterom 1 Dato: 28.02.2006 Tidspunkt: 14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Espenes, Per Gunnar Cruickshank,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Berit Jakobsen Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Randi Vaeng Nestleder FLD Berit Jakobsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Svein Jakob Jæger Medlem FLD Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 15.12.2008 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.10.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 10.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stig-Gøran Olsen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Alstahaug kommunestyre Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen

KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Magne Bye, Helge Emilsen, Lyder Olsen, Heidi Vold Lorentzen KOMMUNE DØNNA MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 03.12.2012 Tid: Kl 09.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer