VEDLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG 15.11.12 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE. Vedlegg til følgende saksframlegg:"

Transkript

1 VEDLEGG TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE Vedlegg til følgende saksframlegg: 107/12 Interpellasjon fra Kari Anne Jønnes (H) om karaktersetting på ungdomstrinnet i Gran 108/12 Interpellasjon fra Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) om åpningstider ved bibliotekfilialen i Brandbu 111/12 Forslag til retningslinjer for tildeling av startlån 114/12 Gjøvikregionen Helse og Miljøtilsyn IKS. Godkjenning av selskapsavtale. Valg av representantskap og styre. 115/12 Opprettelse av ny fastlegehjemmel ved Brandbu legegruppe 117/12 Revidering av kvalitetsplan for grunnskolen i Gran kommune vedtak av ny plan 119/12 Kommunal planstrategi sluttbehandling 120/12 Bompengefinansiering Rv. 4 Roa Gran grense 122/12 Kommunikasjon i Gran kommune strategidokument /12 Søknad om tillatelse til å benytte deler av Jarenvannet til en påtenkt publikumsetappe under rally Hadeland 2013

2 Til Fra Ordfører Knut Lehre Kari Anne Jønnes, Gran Høyre Interpellasjon til behandling i kommunestyrets møte Karaktersetting på ungdomstrinnet i Gran Mange norske elever opplever dessverre å bli vurdert på annet grunnlag enn den kompetansen de har eller hva de presterer på prøver. Det ideelle forholdet mellom lærer og elev skal selvfølgelig alltid etterstrebes men det kan være vanskelig å oppnå til det fulle. Likeledes er det en utfordring å ha mål og kriterier som er egnet for rettferdig vurdering. Høyre er opptatt av at alle skal få like muligheter og at det er hva man presterer på prøven som skal bestemme karakteren, ikke forholdet man har til læreren eller andre faktorer som spiller inn. Det er minst to typer feilkilder ved karaktersetting: At en har forhåndsoppfatninger om elevens faktiske nivå At det er uklare kriterier for vurdering, uklare mål eller at målestokkene er skjønnsmessige/subjektive. Anonym retting av karakterbestemmende prøver benyttes på videregående og universitets/høyskolenivå. Flere kommuner benytter seg allerede av anonym retting på ungdomstrinnet. Høyre ønsker anonym retting av de største og viktigste skriftlige prøvene gjennom skoleåret. Det er antall grunnskolepoeng (summen av antall standpunktkarakter dividert med antall karaktergivende fag) som er grunnlaget for opptak til videregående opplæring. Grunnskolepoengene har betydning for gjennomføringen av videregående opplæring, men også for hvilke utdanningsprogrammer elevene velger. (Markussen m.fl. 2008). Det er derfor svært viktig at de er riktige og speiler elevens kunnskap og kompetanse. Forslag til vedtak: 1. Det skal benyttes elevnummer (anonym retting) på alle tentamener i ungdomsskolen i Gran med virkning fra skoleåret 2012/ Det skal brukes andrevurdering eller dobbeltvurdering på alle semesterprøver i skriftlige fag. 3. Mål og kriterier for vurderingen skal være eksplisitte og kjente. Brandbu 18. september 2012

3 Åpningstider ved bibliotekfilialen i Brandbu Åpningstidene ved bibliotekfilialen er vesentlig dårligere enn de var på filialen i Gran. I ordførerens svar på spørsmål om åpningstider kom det fram at hovedbiblioteket er åpent i alt 40 timer pr. uke, med 2 personer i skranke, mens filialen er åpen bare16 timer pr. uke, med 1 person i skranke. I tillegg er filialen åpen etter vanlig arbeidstid bare 1 dag pr. uke. Tilbudet i Brandbu er dermed blitt vesentlig mer forringet enn vi kunne vente da det ble besluttet å flytte hovedbiblioteket til Gran. Forslag til vedtak: Åpningstid ved filialen i Brandbu økes til 24 timer pr uke, slik at tilgjengeligheten etter vanlig arbeidstid forbedres vesentlig. Det vurderes om dette kan gjennomføres ved justering av åpningstid eller bemanning ved hovedbiblioteket. Hvis dette ikke er mulig, legges kostnadene ved forlenget åpningstid inn i budsjett/økonomiplan for Øyvind Kvernvold Myhre Gran Bygdeliste

4 Forslag til retningslinjer for tildeling av startlån i Gran kommune 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med boligetableringsproblemer, skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Boligen må ligge i Gran kommune. Startlån er et tilbud til husstander som har problemer med å etablere seg i bolig. Dette er husstander som har behov for hel eller delvis finansiering, og som normalt ikke får lån i vanlig bank eller andre kredittinstitusjoner. Startlånet skal gjøre det mulig å kjøpe, utbedre eller refinansiere en egnet bolig, slik at husstanden får stabile boforhold. 2. Hvem kan få lån Økonomiske vanskeligstilte husstander Barnefamilier Enslige forsørgere Personer med nedsatt funksjonsevne Flyktninger* Personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag* *Personer som ikke er norske statsborgere kan søke startlån 3. Vurderingskriterier Økonomiske og sosiale forhold blir vurdert ved søknad om startlån: Antall personer i husstanden, deres alder og bakgrunn, eventuelle funksjonshemminger eller nedsatt funksjonsevne, økonomi og sosial situasjon. SIFO normen legges til grunn ved vurdering av husstandens alminnelige forbruksutgifter. I særlige tilfeller kan det utøves større grad av skjønn enn det SIFO normen tilsier. Gran kommune vil vurdere hvilket behov husstanden har både med hensyn til bolig og finansiering. Valg av bolig og finansieringsløsning forutsetter at husstanden kan bli boende i boligen. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Alle søknader behandles individuelt. 4. Dokumentasjon Lånesøkere må dokumentere husstandens inntekter og eventuelle stønader til å betjene renter og avdrag på lån i tillegg til vanlige levekostnader. Som grunnlag for å vurdere søkers økonomi, må følgende dokumenter legges ved: Siste godkjente skatteligning Kopi av sist leverte selvangivelse Lønnsslipp fra de tre siste måneder Barnebidrag Salgsoppgave/takst ved kjøp av konkret bolig Takst/verdivurdering (ikke eldre enn tre måneder) ved refinansiering. Kostnadsoverslag ved utbedring Gjeldsforhold (nedbetalingsplan på alle lån) Separasjonspapir/skifteavtale Søknaden vil bli avslått dersom Gran kommune mener lånesøker ikke vil klare framtidige betalingsforpliktelser.

5 5. Nærmere om inntekt Startlånet er en ordning som skal hjelpe flere til å eie sin egen bolig. Som inntekt regnes derfor også : varige trygdeytelser, introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger, kvalifiseringsstønad. Full finansiering med startlån: Kommunen kan fullfinansiere boligen med startlån. Dette vil hovedsakelig omfatte søkere som har lave inntekter og som ikke oppnår finansiering i privat bank eller andre kredittinstitusjoner. 6. Hva kan det gis lån til Kjøp av bolig Startlån kan gis til kjøp av bolig, enten som topp eller full finansiering. Det er mest vanlig at privat bank finansierer deler av boligen og kommunen toppfinansierer med startlån. Kommunen kan også fullfinansiere. Utbedring Startlån kan brukes til mindre utbedringer av boligen. Oppføring av bolig Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra Husbanken eller andre kredittinstitusjoner Refinansiering Startlån kan benyttes til refinansiering av dyre lån dersom det resulterer i at husstanden får en mulighet til å bli boende i boligen. Besparelsen må kunne dokumenteres for at startlån skal kunne brukes til refinansiering og at dette ligger innfor taksen av boligen. 7. Forhåndsgodkjenning Gran kommune kan skriftlig bekrefte at lånsøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig med kjøpesum innenfor et bestemt beløp. En slik forhåndsgodkjenning er gyldig i 3 måneder, og kan forlenges i nye 3 måneder. 8. Nærmere om boligen Boligen skal være egnet for husstanden og være rimelig i forhold til prisnivået i kommunen. Boligen skal ha en akseptabel standard i h.h.t. Husbankens retningslinjer. Boligen må ligge i kommunen. 9. Låneutmåling Toppfinansiering med startlån: Startlånet gis normalt i kombinasjon med lån i privat bank. Kommunen gir som hovedregel toppfinansieringen. Muligheten for å få hovedlånet i bank må søkes oppnådd først. Utmålingen av startlånet er avhengig av størrelsen på hovedlånet. Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd: Kommunen kan fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav inntekt, og husstander som har merkostnad til bolig på grunn av funksjonshemming.

6 10. Lånevilkår Lånet har for tiden følgende vilkår: Annuitetslån fast eller flytende rente med den rente som gjelder i Husbanken til enhver tid. Nedbetalingstid inntil 30 år månedlige innbetalinger. Etter skjønn kan det gis avdragsfri periode. Etableringsgebyr. Termingebyr. 12 terminer pr. år. 2. prioritets pant i boligen ved toppfinansiering og ved fullfinansiering 1. prioritets pant i boligen 11. Klageadgang Det kan klages på kommunens vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og avslag på startlån. Klagen må være skriftlig og sendes Gran kommune. Klagefristen er tre uker fra søker har mottatt vedtaket. 12. Annet I forbindelse med bygging av bolig, utbetales lånet når boligen er ferdigstilt. Gran kommune legger til 0.25% på renten fra Husbanken for å dekke administrative kostnader. Kommunens låneadministrasjon er per i dag Lindorff. 13. Endringer Oppdatering/endringer av retningslinjene skjer fortløpende i tråd med endringer i Husbankens regelverk for ordningen. Rådmannen har fullmakt til å foreta endringer så lenge disse ikke er av prinsipiell karakter

7 Gjøvik Vestre Toten Østre Toten Nordre Land Søndre Land Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten og Land Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til Kommunehelsetjenesteloven 1-3 og 4a-1. GHMT vurderer forhold som kan medføre helsefare eller helsemessig ulempe utover det som normalt kan aksepteres fra en eller flere miljøfaktorer. Utgangspunkt for vurderingene er lover og forskrifter gitt etter helselovgivningen. ÅRSRAPPORT 2011

8 Innhold: 1. Sammendrag 2. Presentasjon av organisasjonen 3. Arbeidsoppgaver / regelverk 4. Oversikt / gjennomgang av utførte arbeidsoppgaver Skoler og barnehager Legionella Badeanlegg og lignende Badevanns-/ vassdragsovervåkning Salongvirksomheter (frisører, hudpleie, fotpleie, solarier m.m.) Solarier Stråling Radon Drikkevann Asylmottak Støy og luftforurensing Forbrenningsanlegg Slam Beredskapsplaner Samarbeid med Mattilsynet Andre samfunnsmedisinske saker Helse i plan Inneklima Kurs og faglig nettverk Uttalelser og innspill til sentrale myndigheter 2

9 1. Sammendrag: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (www.ghmt.no ) har fire ansatte, en lege som er spesialist i samfunnsmedisin og tre ingeniører som utfører samfunnsmedisinske og teknisk hygieniske oppgaver i Gjøvik, Østre og Vestre Toten, Nordre og Søndre Land kommune. Selskapet er underlagt lokal politisk styring med representantskap og styre. Regnskap, lønnsutbetalinger etc. gjøres av økonomiseksjonen i Gjøvik kommune. Netto driftsutgifter fordeles mellom deltakerkommunene etter innbyggertall og driftsbudsjettet for 2011 hadde en nettoramme på ,- kr. Det faglige ansvaret ligger hos kommuneoverlegen i hver av deltakerkommunene, og det avholdes regelmessige møter med disse (Fagrådet for miljørettet helsevern), og kommuneoverlegene har interkommunal stedfortrederavtale. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT) utfører lovpålagte oppgaver som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter Kommunehelsetjensteloven, Smittevernloven, Røykeloven og Strålevernloven med tilhørende aktuelle forskrifter. Miljørettet helsevern skal også ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helsen, oversikt over helsetilstanden i kommunen og samt ivareta helseaspektet i planlegging. Samarbeid med andre etater er viktig for å ivareta oppgavene. Oppgavene prioriteres etter risiko, henvendelser og klager. Gran kommune har sendt søknad og vil være med som ordinært medlem fra Det har også i 2011 fortsatt vært fokus på oppfølging av skoler og barnehager etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Ca 25 av 80 barnehager ble besøkt i 2011 og ca 5 av 41 skoler. Det er fortsatt noen barnehager og skoler i regionen som ikke tilfredsstiller Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. og som ikke er godkjent etter forskriften. Pålegg her følges opp og ses i sammenheng med kommunens videre planer. Kommuneoverlegen kan stenge virksomhetene hvis det foreligger overhengende fare for helseskade. GHMT har også gitt uttalelser til planer for nye, eller endringer i barnehager og skoler. Det ble foretatt tilsyn/ prøveuttak ved 8 badeanlegg i 2011, og prøveuttak ved de mest brukte badeplassene om sommeren. Det er også gitt råd og veiledning om forebygging av legionella i dusjanlegg tilknyttet svømmehaller og skoler. Det har også vært gjennomført noen tilsyn i salongvirksomheter og solarier, bl.a. et felles tilsyn med Mattilsynet i en tatoveringsvirksomhet. Det har vært en rekke forespørsler fra privatpersoner vedr. radon. Ellers har der vært henvendelser vedr. drikkevann, melding om asylmottak, spredning av kloakkslam, ståling m.v., samt fokus på helse i plan, bl.a. ifm. reguleringsplaner og planer for nytt forbrenningsanlegg i Gjøvik. Det har også vært flere klagesaker på støy og luktproblematikk i landbruket (for eksempel åpne gjødselkummer). Kommuneoverlegene har diskutert aktuelle problemstillinger som gjelder smittevern og miljørettet helsevern i kommunenes egne beredskapsplaner. De ansatte har deltatt på aktuelle kurs for å holde seg oppdatert innen fagområdet, og gitt uttalelser og innpill til endring av regelverk og arbeid med veiledere innen fagfeltet. 3

10 2. Presentasjon av organisasjonen: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (GHMT) er et interkommunalt selskap som utfører tilsyn og forvaltningsoppgaver i forbindelse med forebyggende helsearbeid etter Kommunehelsetjenesteloven med forskrifter, smittevernloven, tobakkskadeloven og strålevernloven. Selskapet er underlagt lokal politisk styring via et eget representantskap og styre. Selskapet er registrert i Brønnøysundsregistrene med organisasjonsnummer Selskapets øverste organ er Representantskapet. Kommunestyrene i de 5 eierkommunene velger hver et medlem med varamedlem til Representantskapet. Valgene følger kommunevalgperioden. Selskapet skal ha et styre på 6 medlemmer med varamedlemmer som velges av representantskapet etter forslag fra eierkommunene (5 styremedlemmer ett fra hver kommune) og de ansatte (1 styremedlem). Styrets medlemmer og varamedlemmer oppnevnes for 4 år om gangen. Styret velger selv leder og nestleder. Økonomiseksjonen i Gjøvik kommune er selskapets regnskapsfører og foretar innkrevning av utestående fordringer, lønnsutbetalinger, samt skattetrekk, trekk av feriepenger, pensjonspremie m.v., samt alle utbetalinger etter anvisning fra selskapets daglige leder. Selskapets revisor er Innlandet Revisjon IKS. Gjennom selskapsavtalen har eierkommunene delegert til Representantskapet å vedta handlingsprogram og årsbudsjett for selskapet. Netto driftsutgifter fordeles mellom kommunene Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Søndre Land og Nordre Land. Driftsbudsjettet for 2011 hadde en bruttoramme på kr ,- og en netto ramme på kr ,- med følgende fordeling: Gjøvik V. Toten Ø. Toten S. Land N. Land Summer Andel i prosent 40,4 18,7 21,6 9,1 10,2 100,0 Kommunenes nettoutgifter i GHMT har et disposisjonsfond som pr utgjorde kr ,21 Etaten har i alt 4 stillingshjemler. Gruppert etter hovedoppgaver fordeler stillingene seg slik: Administrasjon/ tilsyn/forvaltning: 1 stilling som daglig leder i 100 %. Tilsyn/ forvaltning: 2 stillinger: en avd.ing. i 100 % og en i 80 % stilling Samfunnsmedisin /tilsyn /forvaltning: 1 stilling som samfunnsmedisiner (60 % stilling) Den samfunnsmedisinske kompetansen hos kommuneoverlegene er plassert inn i den interkommunale organisasjonen. Kommuneoverlegene i deltakerkommunene har til sammen en 40 % stilling i selskapet, fordelt etter innbyggertall i kommunene. Det faglige ansvaret ligger hos kommuneoverlegen i den enkelte deltakerkommunen. De har alle delegert myndighet fra kommunestyrene i tillegg til den myndighet som er gitt direkte gjennom lovverket. Det avholdes regelmessige møter ca. 6 ganger i året mellom kommuneoverlegene og ingeniørene ved Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS (Fagrådet for miljørettet helsevern). Her samordnes samfunnsmedisinsk kompetanse og oppgaver kommuneoverlegene imellom, bl.a. utarbeidelse av smittevernplaner, drøfting av enkeltsaker, felles uttalelser til samfunnssaker m.m., samtidig som arbeidet 4

11 til ingeniørene i det interkommunale selskapet planlegges og koordineres. Kommuneoverlegen i Gran kommune har også deltatt på disse møtene i Kommuneoverlegene har interkommunal stedfortrederavtale og er stedfortredere for hverandre ved ferier og annet fravær. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS har egne hjemmesider (www.ghmt.no) hvor det finnes utfyllende informasjon om arbeidsområdene, og hvor postlister og nyheter blir lagt ut. Det har i 2011 vært jobbet med at Gran kommune ønsker å bli med i samarbeidet og det har kommet søknad fra Gran kommune om tilslutning til selskapet. Gran vil bli med som ordinært medlem i selskapet fra I 2012 er en av ingeniørene som har vikariert i GHMT ansatt i Gran kommune i 60 % stilling for hovedsakelig å starte gjennomgang av barnehager og skoler i Gran kommune. 3. Arbeidsoppgaver / regelverk: Våre viktigste arbeidsoppgaver er å føre tilsyn med virksomheter og forhold som omfattes av kommunehelsetjenesteloven med forskrifter og smittevernloven, ha oversikt over miljøforhold som har betydning for helsen, ha oversikt over helsetilstanden i kommunen samt å ivareta helseaspektet i samfunnsplanleggingen. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS gir råd og veiledning, utfører tilsyn (inspeksjoner og revisjoner), prøveuttak og målinger, mottar meldinger og søknader om godkjenning fra virksomheter hvor det er krav om dette og saksbehandler disse. Vi gir også uttalelser til plansaker på ulike nivå (utslippstillatelser, reguleringsplaner, byggesaker etc.), og behandler klagesaker fra publikum. Hovedoppgaver er barn og elevers arbeidsmiljø i skoler og barnehager, støy, luftforurensning, grunn- og vannforurensning, badevann, drikkevann, legionella-problematikk, radon og annen stråling, inneklima, røykeloven, skadedyr, hygieniske forhold på offentlig tilgjenglige steder, avfallsbehandling, husdyrhold m.m., tilsyn med salongvirksomheter (frisørsalonger, hud- og fotpleie, solarier o.l.), generelt smittevern, helse i planlegging, sosiale miljøfaktorer og ulykkesforebygging. Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS deltar i ulike fora i kommunene og samarbeider med ulike etater og virksomhetsområder for å ivareta helsehensynet i ulike saker. Det blir foretatt felles tilsyn når dette er hensiktsmessig, for eksempel sammen med barnehageetat og eiendomsavdeling. Det er også samarbeid med Mattilsynet, Arbeidstilsynet og andre ved behov. De løpende oppgavene genereres ved at GHMT tar initiativ til tilsynsbesøk ut ifra en risikovurdering og tid siden forrige tilsyn, ut ifra meldinger/ søknader fra nye virksomheter eller virksomheter som har ønske om å endre/ utvide drift. GHMT bruker tidvis mye tid på oppfølging av mer eller mindre kompliserte enkeltsaker. Mange virksomheter er flinke til å gi tilbakemelding, men vi ser også at flere ikke gir tilbakemelding, samt at kvaliteten på tilbakemeldingene varierer. I slike tilfeller kreves det purring og presisering av tilbakemeldingene, ofte fulgt av oppfølgingsbesøk. GHMT mottar også henvendelser og klager på støy, lukt og andre miljømessige forhold som kan påvirke helsa til publikum. Henvendelsene varierer fra klagesaker som krever omfattende saksbehandling til spørsmål som besvares med råd og veiledning pr. telefon eller e-post. 5

12 Arbeidsoppgavene utføres etter følgende lovverk: Lov om helsetjenesten i kommunene (Kommunehelsetjenesteloven) 19. november 1982 nr. 66 (sist endret ). (Ny Folkehelselov fra ) Lov om vern mot smittsomme sykdommer (Smittevernloven) 5. august 1994 nr. 55 Lov om vern mot tobakkskader (Røykeloven) 9. mars 1973 nr. 14. (Endret ) Lov om strålevern og bruk av stråling (Strålevernloven) 12. mai 2000 nr. 36. (Endret ) og følgende forskrifter: Forskrift om miljørettet helsevern 25. april 2003 nr (Endret ) Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 1. desember 1995 nr. 928 Forskrift om vannforsyning og drikkevann 4. desember 2001 nr (Endret ) Forskrift om skadedyrbekjempelse 21. desember 2000 nr Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. 6. mai 1998 nr (Endret ) Forskrift for badeanlegg, bassengbad, badstu m.v. 13. juni 1996 nr Endringer ift. legionella ikrafttredelse fra Forskrift om strålevern og bruk av stråling 29. oktober 2010 nr (ikrafttredelse ) Forskrift om tvangsmulkt 10. oktober 1988 nr. 836 Forskrift om hygieniske forhold om bord i fartøyer 27. juli 1956 nr. 2 Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav 4. juli 2003 nr (Endret ) Målinger og prøveuttak: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS har en del teknisk måleutstyr og har mulighet til å foreta følgende målinger ifm. tilsyn/henvendelser: - inneklimaparametere som CO 2, temperatur og relativ luftfuktighet - muggsopp i luft - belysning - elektromagnetiske felter - ph - klorinnhold i bassengvann - videreformidling av radon-detektorer (fra høsten 2011 tilbud fra Radonlab gjennom egen innkjøpsavtale i regionen) - orienterende radonmålinger over en kortere periode - orienterende støymålinger - GHMT benytter for øvrig Mjøslab IKS ifm. med analyse av mikrobiologiske, kjemiske og fysiske prøver 4. Oversikt /gjennomgang av utførte arbeidsoppgaver: Skoler og barnehager: Tilsyn etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. utføres av Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS, mens det er kommuneoverlegen i den enkelte kommune som er delegert vedtaks- og godkjenningsmyndighet etter forskriften. De fleste barnehagene og skolene i regionen er godkjent iht. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Flere er godkjent på vilkår, noen er godkjent av kommunen selv (S. og N. Land) før Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS ble etablert. Vurdering av hvilke vilkår som ligger 6

13 til grunn for godkjenningen kan derfor variere. Disse vilkårene gås igjennom ved tilsyn og må være oppfylt for at godkjenningen skal gjelde. Ved manglende oppfølging kan godkjenningen trekkes tilbake. Det er fortsatt 7 skoler i regionen som ikke oppfyller kravene til å bli godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Dette pga. mangelfull oppfølging av tidligere pålegg, bl.a. at inneklimaet ikke oppfyller gjeldende normer, generelt dårlig standard og mangelfulle rutiner. Det har i mange av disse sakene vært usikkerhet om hva som skal gjøres ved skolene, dvs. om hele eller deler av skolen skal bygges ny eller rehabiliteres. Det er i de fleste tilfellene planer for utbedring, men det ser ut til å ta noe tid før alle prosjekter blir gjennomført. Så lenge det finnes planer og det ikke er akutt helsemessig betenkelig at barna har oppholdt seg i skolebyggene, har driften av skolen fortsatt. Kommuneoverlegene har mulighet til å stenge skolen eller deler av denne hvis forholdene anses som helseskadelige. Dette vil for eksempel være ved forekomst av muggsopp eller dårlig inneklima med høye CO 2 -verdier og/ eller lave/høye temperaturer. Lovhjemmelen for å stanse eller stenge virksomheter krever at det foreligger overhengende fare for helseskade. GHMT gir uttalelse til planer for nye barnehager/ skoler og når det er endringer/ utvidelse av eksisterende, foretar så en ferdigbefaring og gir, forutsatt at forholdene er tilfredsstillende godkjenning etter forskriften. Arbeid med å følge opp skoler og barnehager iht. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. fortsetter kontinuerlig. I løpet av 2011 er det foretatt tilsyn/befaringer ved 12 av 30 barnehager i Gjøvik kommune, 3 av 16 i Østre Toten, 4 av 13 i Vestre Toten, og 1 av 11 i Søndre Land, og 5 av 10 i Nordre Land. Det er i løpet av 2011 foretatt tilsyn ved 2 skoler i Gjøvik kommune, 2 i Østre Toten og en i Nordre Land. Legionella: Det blir gitt generelle råd og informasjon om legionellaforebygging ved henvendelser direkte til GHMT og ved tilsyn ved for eksempel skoler og badeanlegg. Badeanlegg og lignende: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS foretar stikkprøver av badevannskvaliteten og oppfølging av internkontrollsystemet ved de fleste svømmebasseng/ badeanlegg i løpet av året. De fleste bassengene har tilfredsstillende vannkvalitet, men har ved flere anlegg sviktende internkontroll, hvor mangelfulle prøvetakingsrutiner er et gjennomgående problem. I 2011 ble 4 basseng i Gjøvik, 2 i V. Toten og 2 i N. Land besøkt. Det ble høsten 2011 gjennomført revisjon av internkontrollsystemet også med vekt på legionellaforebygging ved to badeanlegg i regionen. Badevanns- / vassdragsovervåkning: I løpet av sommeren ble det foretatt rutinekontroll av badevannet ved de mest besøkte badeplassene i kommunene. Ved Fastland friluftsbad på Gjøvik kontrolleres vannkvalitet og siktedyp ukentlig. Resultatene ble lagt ut på GHMT s internettsider. Alle de analyserte prøvene viste tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. På oppdrag fra NIVA blir det tatt ut vannprøver i Lena-elva ved Skreia Travbane og Hunnselva ved utløpet til Mjøsa ca. hver 14. dag gjennom hele året. Prøvene analyseres kjemisk (fosfor og nitrogen) og bakteriologisk (termotolerante koliforme bakterier). 7

14 Salongvirksomheter (frisører, hudpleie, fotpleie, solarier m.m.): I følge forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. skal virksomheter som foretar tatovering og hulltaking godkjennes av kommunen. Lokaler som benyttes til frisør-, hud- og fotpleie (herunder solarier), hvor det ikke er penetrering av huden, har meldeplikt etter denne forskriften. De fleste eksisterende frisørvirksomheter har hatt tilsyn i perioden og var ikke prioritert i Fem salongvirksomheter i regionen ble besøkt i forbindelse med oppstart/ endringer. Det ble gjennomført felles tilsyn med Mattilsynet på 1 av 2 tatoveringsvirksomheter i regionen. Solarier: Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS fører tilsyn med solarievirksomheter etter to forskrifter; én som regulerer selve solsengene, hvilke rør som kan benyttes og merking av lokalet (Forskrift om strålevern og bruk av stråling, 36), og én som regulerer selve lokalet mht. ventilasjon, sanitære forhold m.m. (Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.) GHMT gjennomførte tilsyn med samtlige solarier i Solarier ble derfor ikke prioritert i 2011, bortsett fra noe oppfølging og to nye solarier som ble besøkt. Stråling: Det har vært rådgiving vedrørende elektromagnetiske felt (EMF) i forskjellige sammenhenger. I tillegg til publikumshenvendelser om helsefare ved å bo nær høyspentlinjer, har det vært befaringer og gitt uttalelser i.f.m. trafostasjoner nær planlagte boliger eller i skolebygg og barnehager. Radon: GMHT mottar radonspørsmål om sannsynlig forekomst og forespørsel om målinger. Første halvdel av 2011 distribuerte GHMT ca 200 sporfilmer for måling i regionen. Det ble på slutten av 2011 inngått en felles innkjøpsavtale for regionen med Radonlab, med gunstig pris på radonmålinger. GHMT og Statens Strålevern vil motta kopier av målingene som gjennomføres GHMT har etter hvert opparbeidet en samling radonresultater som kan gi en pekepinn om hvilke områder som er mest utsatt for høye radonkonsentrasjoner, men måling i den enkelte bolig er det eneste som kan gi en riktig verdi. Det anbefales at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m 3, og at alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Drikkevann: Mattilsynet har hovedansvaret for oppfølging og tilsyn med vannverk, men GHMT og kommuneoverlegene deltar også. GHMT gir bl.a. uttalelse til Mattilsynet i forbindelse med godkjenning av vannverk etter Forskrift om vannforsyning og drikkevann. GHMT får ofte henvendelser fra mindre vannverk som ikke er godkjenningspliktige etter Drikkevannforskriften og fra enkeltpersoner vedr. vannkvalitet og hygieniske forhold knyttet til privat vannforsyning, og gir da informasjon og veiledning til disse. Asylmottak: GHMT har mottatt melding og vært på befaring ved 4 nye boliger til asylmottak i Østre Toten i løpet av

15 Støy og luftforurensing (lukt): GHMT har også i 2011 mottatt henvendelser om og klager på støy og luftforurensning. Mange av støysakene har vært av en spesiell karakter, og ofte er støyens karakter mer avgjørende for sjenansen enn den lydstyrken som kan måles. I tillegg til å orientere om regelverk og muligheter for å kunne gjøre avbøtende tiltak, er det gjort befaringer og orienterende støymålinger. Det er foretatt flere befaringer og oppfølginger i forbindelse med klagesaker vedr. luktplager, flueplager, gjødselkummer, kråkefugl m.v. det siste året. Spesielt to av disse sakene har vært svært tidkrevende. Store enheter og etablering av åpne gjødselkummer ser ut til i stadig flere tilfeller å skape større hygieniske ulemper for naboer i landbruksområder enn det som tradisjonelt forventes. Eksempler på saker innen støy og luftforurensing i 2011: Orienterende støymålinger i skoler og hos private Støy fra vegtrafikk Støy fra varehåndtering Støy fra musikk og festliv på forsamlingslokale Klager på lukt fra åpne gjødselkummer. Forbrenningsanlegg: GHMT har også i 2011 fortsatt hatt befatning med helsemessige konsekvenser knyttet til lokalisering av nytt forbrenningsanlegg nær boligområde på Kallerud i Gjøvik. Saken er fulgt igjennom oversendte saksutredninger inkludert reviderte spredningsberegninger, en rekke presseoppslag/leserinnlegg, møter med utbygger og interne møter i Gjøvik kommune. GHMT har anbefalt en annen lokalisering av anlegget av føre-var hensyn, på grunn av at utslipp til luft vil kunne medføre konsentrasjoner av helseskadelige stoffer nær opp til nasjonale retningslinjer. Slam: GHMT har mottatt melding og gitt uttalelse iht. Forskrift om miljørettet helsevern, til spredning og lagring av kloakkslam i to saker i Beredskapsplaner: Kommunene arbeider hver for seg med oppdatering av ROS-analyser og beredskapsplaner i henhold til krav og frister fra fylkesmannen: Kommuneoverlegene tar sporadisk opp problemstillinger fra de enkelte kommunene til drøfting i GHMT s fagråd, i hovedsak problemstillinger som gjelder smittevern, miljørettet helsevern og lokale helseberedskapsplaner. Det gjøres løpende oppdatering av smittevernplanene for kommunene. Samarbeid med Mattilsynet: Det er faste samarbeidsmøter mellom GHMT/kommuneoverlegene og Mattilsynet med drøfting av felles problemstillinger og vedlikehold/ revidering av eksisterende samarbeidsavtaler og rutiner. Andre samfunnsmedisinske saker: Det dukker stadig opp saker av betydning for befolkningens helse, der samfunnsmedisinsk kompetanse er etterspurt og der GHMT har nyttig faglig kompetanse og legitimitet til å utøve skjønn. Som eksempler på dette er det avgitt en rekke uttalelser til bygge- og reguleringsplaner i forbindelse med anlegging av gang- og sykkelbaner, nye veger, nærings-, bolig- og hytteområder der utslipp til luft, vann og grunn, samt støy, sikkerhet og annet har vært vurdert. 9

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS

Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS Interkommunalt selskap for Gjøvik, Toten, Land og Gran Miljørettet helsevern er en lovpålagt tjeneste i henhold til lov om folkehelsearbeid, kapittel 3, Miljørettet

Detaljer

Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte.

Visjon for MHVIØ MHVIØ skal være et selskap med tilfredse kunder og eiere og en god arbeidsplass for de ansatte. ÅRSRAPPORT 2007 2 FORORD MHVIØ er et interkommunalt selskap med følgende deltakerkommuner: Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg og Trøgstad. Visjon for MHVIØ

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Startlån Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Startlån Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 3. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing... 5 2.3 Metode

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg

Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune. Vedlikehold av kommunale bygg Forvaltningsrevisjon Tønsberg kommune Vedlikehold av kommunale bygg Audit & Advisory November 2012 Sammendrag I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget, har Deloitte gjennomført forvaltningsrevisjon

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Økonomisk rapportering pr 2. tertial 2006 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssal 21.09.2006 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 56/06 Sak 57/06 Sak 58/06 Sak 59/06 Sak 60/06 Sak 61/06 Sak

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.02.2015 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata.

Møteinnkalling. Ruspolitisk råd. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Ruspolitisk råd Rådhuset, Blåsalen Dato: 16.03.2010 Tidspunkt: 12:00 Oppmøte ved NAV i Sjøgata. Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Ruspolitisk

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

MØTEINNKALLING KRISTIANSUND KOMMUNE. Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46). KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: BYSTYRET MØTENR.: 03/3 MØTETID: 25.03.2003 - KL 18:00 MØTESTED: BYSTYRESALEN, Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58

Detaljer

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre

MØTEINNKALLING del 1 Kommunestyre MØTEINNKALLING del 1 Møtetid: 07.09.2015 Kl. 16.15 - INVITASJON Kl. 18.00 - INNKALLING Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.01.2007 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 34/11 11/294 ØKONOMIRAPPORTERING 3/2011 PS 35/11 11/296

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer