VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune"

Transkript

1 VEDLEGG - 3. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0

2 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse Enhet: HR-avdelingen Enhet: Økonomiavdelingen Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten Enhet: NAV Grimstad Enhet: Boveiledertjenesten Enhet: Helsetjenesten Enhet: Hjemmetjenesten Enhet: Hjemmetjenesten Berge Gård Enhet: Frivolltun Enhet: Feviktun Enhet: Bestillerenheten og ISF Enhet: Kjøkkentjenesten Enhet: Kulturtjenesten Enhet: Bibliotek Enhet: Kvalifiseringstjenesten Enhet: Veilednings- og utviklingstjenesten Enhet: Eide barnehage Enhet: Tønnevoldskogen barnehage Enhet: Storgaten barnehage Enhet: Hausland barnehage Enhet: Grimstad barnehage Enhet: Fevik skole Enhet: Holviga skole Enhet: Landvik skole Enhet: Eide skole Enhet: Grimstad ungdomsskole Enhet: Fjære ungdomsskole Enhet: Fjære barneskole Enhet: Frivoll skole

3 32. Enhet: Jappa skole Enhet: Langemyr skole Enhet: Plan, miljø og landbruk Enhet: Byggesak Enhet: Oppmåling Enhet: Bygg- og eiendomstjenesten Enhet: Brann- og feiertjenesten Enhet: Kommunaltekniske tjenester Enhet: Grimstad Havn Enhet: Vann-, avløps- og renovasjonstjenester Enhet: Feiertjenesten

4 2. Enhet: HR-avdelingen Enhetsleder: Alf Stensli Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 10,0 8,3 1,7 20 Brutto årsverk 28,8 30,9-2,1-7 Nærværs- % 94,1 96,0-1,9 - Kommentarer: Resultatet for 3. kvartal synes å være i tråd med budsjett. Samtidig må det bemerkes at det er et merforbruk av lønn for HR-avdelingen, som skyldes de forhold som er gjort rede for i tidligere kvartalsrapporter, vedrørende nytilsettinger på lønningskontoret og prosjekter vedrørende innføring av nye systemer og rutiner. Årsaken til at HR-avdelingen likevel har et brukbart resultat for 3. kvartal er et mindreforbruk av bedriftshelsetjenester i forhold til budsjett. Dette mindreforbruket skyldes i all vesentlighet at det tar tid å starte opp forebyggende og utviklende systematisk HMS-arbeid i henhold til AMU sin vedtatte satsning. Forskjellen i antall årsverk skyldes at vi nå har ett årsverk mer på lønningskontoret, etter politisk vedtak i 2011, og retur av langtidssykemeldte. Endringer i brutto årsverk skyldes svingninger i antall lærlinger. Sykefraværet er stabilt lavt, og i løpet av 3. kvartal er det ingen langtidssykemeldte medarbeidere i HR-avdelingen. Den negative utviklingen i tall skyldes hovedsakelig sykefravær på lærlinger. Lærlinger følges like tett opp som andre medarbeidere fra de enhetsledere de er i læretid hos. Det er et generelt trekk at lærlinger har mer korttidsfravær enn andre arbeidstakere, samtidig leies det ikke inn vikar ved lærlingers sykdom. På driftssiden er det svært knappe rammer og mange oppgaver. Det drives stramt. Tiltak: HR-avdelingen er involvert i et stort antall prosjekter, spesielt felles IKT-prosjekter. Refusjonsmodulen i Agresso lønn og personal er i god drift, den krever mer tid enn tidligere, men effekten er en meget god kvalitet på arbeidet. Midlertidig ansettelse i 50 prosent stilling på lønningskontoret avsluttes ved utgangen av året. Resultat- og måloppnåelse: HR-avdelingen har svært mange oppgaver knyttet til drift, slik at det er problematisk å sette av nok tid til arbeid med utvikling gjennom ulike prosjekter og planer. HR-avdelingen arbeider for å frigjøre tid til utvikling, prosjekter og planer. 3

5 nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Iverksette utviklingsprogram basert på visjon og verdier. Programskisse er under arbeid. Utviklingsprogram vil starte når ny 2 Gjennomgang av enhetsledernes og fagledernes ansvar, oppgaver og avlønning. rådmann er på plass Ikke iverksatt enda. 3 Implementere kompetanseplan. Arbeid startet med innledende møter for å finne standpunkt da det er mye som er gjort i de to største sektorene 4 Revidere Lønnspolitisk plan og Arbeidsgiverstrategi. Lønnspolitisk plan er ferdig. Arbeidsgiverstrategi er ikke. 5 Innføre selvbetjeningsløsning. Dette er innført i henhold til plan. 6 Oppfølging av alle enhetsledere hvert kvartal på HR-tall. 7 Utbetale korrekt lønn den 12. hver måned, og utføre et fullstendig refusjonsarbeid. 8 Forberede og gjennomføre lønnsforhandlinger. Oppfølging skjer helt i hht plan. Innholdet er under utvikling. Øk- og HRrådgiverne går sammen i Helse- og sosialsektoren. Lønningskontoret utfører sitt arbeid i tråd med rutiner og retningslinjer. Kompetanseutvikling skjer ihht plan. Arbeid i henhold til plan. Streikeberedskap gjennomgått. 4

6 3. Enhet: Økonomiavdelingen Økonomisjef: Helge Moen Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 21,9 19,5 2,4 12 Brutto årsverk 22,6 21,0 1,6 8 Nærværs- % 93,9 94,6-0,7 - Kommentarer: Netto utgifter i økonomiavdelingen øker med 1,1 mill kroner til 10,9 mill kroner fra 3. kvartal 2011 til Denne økningen i hovedsak innenfor lønnsområdet og knyttes til økning i antall stillinger. Økning i antall årsverk er 1,6 for denne perioden. I 2011 var det vakante eller ubesatt stilling som nå er til personell i, økonomirådgiver. Dette sammen med en overføring av oppgaver innenfor fakturering, forklarer denne økningen. Det er fortsatt mer enn en vakant stilling i økonomiavdelingen. Det vurderes løpende forsvarligheten i å tilsette i disse stillingene. Avdelingen drives i henhold til budsjett per 3. kvartal. Sykefraværet er 6,1% per 3. kvartal, dette har økt i forhold til samme periode i fjor. Fraværet har vært knyttet til langtidsfravær for enkelte ansatte som er fulgt opp i henhold til kommunens rutiner. Per 3. kvartal har avdelingen kontroll over langtidsfraværet slik at frværet vil falle i periodene som kommer. Tiltak: Økonomiavdelingen drives nøkternt. Det brukers ikke overtid og det tas ikke inn vikarer ved fravær. Når det gjelder kompetanseutvikling vil dette bli satset på mer framover. Det vil også bli brukt midler i løpet av 4. kvartal til møbler og utstyr til avdelingen. Dette gjøres innenfor vedtatt budsjettramme. nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Overta ansvar for kommunens virksomhetsstyring Økonomiavdelingen overtok ansvaret for styringssystemet SAS, 1. jan. Systemet er avviklet. Det benyttes manuelle rutiner 2 Dokumentere rutiner og økonomiprosesser Deler av virksomheter er prosessmodellert og dokumentert 3 Alle sektorer og enheter skal delta i driftsoppfølgingssamtaler med sin leder Alle sektorer deltar i oppfølgingssamtaler. Systemet implementeres for enhetene. 4 Etablere et digitalt budsjettverktøy. Budsjettverktøyet er testet og implementert. Full bruk i budsjettarbeidet for

7 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen Enhetsleder: Ragnhild Sigurdsøn Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 14,1 8,2 5,4 66 Brutto årsverk 15,8 9,9 5,9 60 Nærværs- % 94,2 94,8-0,6 - Informasjons- og serviceavdelingen (ISA) og rådmannens stab ble slått sammen fra 1. januar Den nye støtteavdelingen har fått benevnelsen Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA). Dokumentsenteret har p.t. en fast stillingsressurs på 410 %, informasjons- og kommunikasjonsteamet har 355 %, politisk sekretariat har 245 %, rådgivere 300 % og kommunikasjonssjef 100 %; - total fast stillingsramme for AKA er p.t %. Ny kommunikasjonssjef startet i jobben 4. juni. Overordnet planlegging (kommuneplan, temaplaner, utrednings- og analysearbeid, bruker- og innbyggerundersøkelser) er overført til Sektor for samfunn og miljø (tidl. Teknisk sektor). Tiltak: Foruten daglig drift er ny kommunal Facebookside er lansert og tatt i bruk. Dessuten jobbes det kontinuerlig med andre tiltak for å bedre informasjonsservicen i kommunen. Medarbeidere deltar i prosjekter og interkommunalt samarbeid/nettverk. Det jobber også kontinuerlig med å forbedre informasjonen på kommunens nettsider. Frem til 3. kvartal har vi hatt ca besøk på innbyggerportalen, noe som tilsvarer besøket for hele Mulighetene for å gi direkte tilgang til off. dokumenter fra postlistene (inkl. ROS-analyse) er det blitt jobbet en del med, samt ny arkivplan. For at de ansatte i avdelingen skulle sitte mest mulig samlet, er det gjennomført flytting av avdelingen til østfløy, 1. etasje Kommentarer: Halvårsregnskapet viser at avdelingen drives i henhold til budsjett. Når det gjelder inntekts- og utgiftssiden er administrativ praksis slik at AKA betaler fakturaer på kontormateriell, annonser, telefonbruk, abonnementer/lisenser m.m. Hvert halvår blir diverse felles innkjøpskostnader fordelt på sektorer og enheter - og internfakturert, noe av denne fordelingen har ikke kommet med i oversikten, og vil bedre avdelingens resultat med ca kr. I tillegg mangler ca kr i tilskudd for lærling som blir utbetalt som en engangsutbetaling i slutten av året. Et overforbruk på andre utgifter skyldes i hovedsak av telefonkostnader og andre kostnader som avdelingen dekker for hele rådhuset. Antall årsverk er økt grunnet sammenslåing av ISA og rådmannens stab Sykefraværet er relativt lavt; - 5,8 %. Nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Fått etablert avdelingen Avdelingen skal ha bistått tjenesteenhetene og rådmannens ledergruppe i å få utført sine kjerneoppgaver. 6

8 Fått oversikt over avdelingens tjenestespekter, tydeliggjort innsatsområder, foretatt personaldisponering og spesialisering, utarbeidet jobbkrav, fått koordinert virksomheten, foretatt tilpasninger, klargjort arbeidsprosesser, rutiner og standarder både internt i avdelingen og i forhold til hele kommuneorganisasjonen. 2 Gjort kommunen enda lettere tilgjengelig Fått vedtatt og iverksatt kommunens informasjonsog kommunikasjonsstrategi. Publikum skal kunne ha nådd kommunen via Innbyggerportalen, ved besøk/fremmøte, telefonkontakt, papirpost og epost Kommunal facebookside med veggtjeneste. 3 Støttet de folkevalgte i deres arbeid Digitalisering og automatisering skal være prioritert. Ivaretatt og videreutviklet digitale tjenester med sikte på døgnåpen forvaltning og dialog med innbyggerne. Fulgt opp bruker- og innbyggerhenvendelser. Merinnsyn skal være praktisert. Ivaretatt en aktiv kommunikasjons- og informasjonsstrategi - åpen kommune med innbyggernes tillit. Bidratt til en mer aktiv informasjonstankegang i hele kommuneorganisasjonen. Alle tjenesteenheter skal ha oppdaterte tjenestebeskrivelser. Gjennomført tiltak og holdningsskapende arbeid i forhold til informasjons- og tjenesteservice. Ivaretatt informasjonssikkerheten. Ivaretatt saksbehandling/forvaltning og fremlagt grunnlag for gode beslutninger i styrer, råd og utvalg. Ha fulgt opp/gjennomført politiske vedtak. Ha lagt til rette for dialog mellom folkevalgte, administrasjon og publikum på nettet. Synliggjort politikerne på nett. Hatt fokus på omdømmebygging. 4 Ivaretatt god kvalitet på administrasjon Ha ivaretatt systemer som sikrer god kvalitet på administrasjon og oppfølging av politisk og kommunal virksomhet. Forvaltet lov- og regelverk som regulerer kommunens virksomhet. Ivaretatt kommunale, fylkeskommunale og statlige krav og forventninger 7

9 5. Enhet: Sosial- og barnevernstjenesten Enhetsleder: Vidar Gabrielsen Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 41,2 27,7 13,5 49 Brutto årsverk 53,4 41,1 12,3 30 Nærværs- % 97,3 96,4 0,9 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 3. kvartal Barnevern Antall tiltak Omsorgsovert Antall i FH Kommentarer: Lønn viser et samlet mindreforbruk på 5,7 mill. Vi er budsjettjustert med et beløp på 4,8 mill, som gjelder introduksjonsstønad. Dette er en feil vi har påpekt lenge. Vi har videre over tid holdt flere stillinger vakant. Budsjettet er også styrket i forhold til lønn til de som jobber med rus. Dette er periodisert flatt over hele året, mens utgiftene kommer nå i siste halvår. Dette gir bedre tall enn de reelle. Driftsmidler viser merforbruk på kr ,-, og skyldes mest økte kostnader i barnevernet. Kjøp av tjenester viser samlet sett et merforbruk på i underkant av 4 mill. Dette i hovedsak økte utgifter til en ressurskrevende bruker, som delvis dekkes inn gjennom økt refusjon, men også fordi barnevernet har kjøpt tjenester utover det budsjettet gir rom for. Inntekter: Budsjettet viser at vi forventer totale inntekter på 16,9 mill., mens inntektene i regnskapet til nå er på 15,3 mill. Her ligger en feil, gjennom at vi har fått en budsjettinntekt på ca 4,8 mill vedr introduksjonsstønad, som ikke gjelder oss. Dette er med på å øke forventet inntekt.. Vi vil, spesielt i barnevernet kunne få en sprekk på inntektssiden. Budsjettreguleringer og periodiseringer viser feil både på fellesområdet og i barnevernet, og gir oss derfor ikke et tilstrekkelig nyansert bilde. Inntektene i barnevernet til nå 1,8 mill, mens vi skal ha inn 5,2 mill i løpet av året. Bare her ligger det an til en mindreinntekt på 2,8 mill. Videre vil inntektene knyttet til en ressurskrevende bruker gi oss negative tall. Etter innslagspunktet for egenandel på kr ,- må kommunen dekke 20 % av kostnadene. Dette fører til merutgift i år på kr ,-, pluss at vi har kjente ekstrautgifter som enda ikke er fakturert. Enslige mindreårige er et nullregnskap, så dette blir ikke spesielt kommentert. Bunnlinjen viser pr. 30. september, et mindreforbruk på 1,5 mill. En budsjettregulering i barnevernet, og en på fellesområdet gjør at periodiseringen av inntekter ikke er presis nok. Ut fra en samlet vurdering er en noe usikker om det kan bli et merforbruk ved årets slutt. Merutgiftene i Jobbsentralen skal være under kontroll, gjennom at det nå sendes ut refusjonskrav på lønn for flere ansatte. Det står også kr ,- på bundet fond som skal overføres jobbsentralen. 8

10 Faste årsverk har økt med 10,7 stillinger. Barnevernet har etablert og bemannet 2 boliger til disse, med 12,6 stillinger. Ca 2 stillinger holdes vakant. Nærværsprosenten har gått noe ned, men er fortsatt innenfor det vi har satt som en akseptabel nærværsprosent. Merk at dette er tall vedr. 1. kvartal. Tiltak: Etter tilsyn fra fylkesmannen, er det satt inn en person med sikte på å lukke avvik, samtidig som alle andre involverte i dette også arbeider med det samme. Kvalitetsforbedring kan skje gjennom en mer presis periodisering av budsjettet. Tiltak for å komme i økonomisk balanse må diskuteres, men det er nå allerede ansatt personer i vakante stillinger, noe som gjør det vanskelig å kutte i stillinger. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Opprettholde fokus på å få folk i arbeid og utdanning gjennom kvalifiseringsprogrammet Jobbsentralen har dette som sitt hovedfokus og lykkes innen for de bemanningsrammene de har. 2 Større grad av differensiert boligtilbud, følge Boligsosial handlingsplan. 3 Styrke det forebyggende arbeidet i barnevernet ved økt fokus på tidlig innsats. Bruke ressurser gjennom nye stillinger. 4 Større sirkulasjon når det gjelder beboerne i midlertidige boliger ved å bruke miljøtjenesten mer målrettet mot dette. Det er fortsatt store utfordringer med gruppen av bostedsløse med rus og/eller psykiske lidelser. Kommunen hadde søkt om 3-4 nye stillinger fra den statlige satsningen på barnevernet, men fikk 1,5 stilling. Det har derfor ikke vært mulig å øke fokuset på tidlig innsats i den grad vi hadde planlagt. Sommeren 2011 ble to boliger omdisponert til midlertidige boliger. Det er fortsatt mangel på permanente boliger. Miljøtjenesten er nå tilført kr ,- til nye stillinger. En ny medarbeider er på plass, og to andre er på vei inn. 5 Etablere Familiens hus Barnevernet har fått avklart sin rolle i Familiens hus og er klar til å bli en samarbeidspartner og å være representert i huset innenfor gitte rammer når tiltaket iverksettes. 9

11 6. Enhet: NAV Grimstad Enhetsleder: Finn B. Henningsen Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 7,8 8,0-0,2-3 Brutto årsverk 8,8 9,7-0,9-9 Nærværs- % 92,8 94,8-2,0 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 3. kvartal Antall brukere Innkomne Behandlede Ferdig behand Ventetid aktive Ventetid ferdige Kommentarer Totale utgifter inneholder lønn, inkl. lønn til personer som er i kvalifiseringsprogrammet, sosialhjelp, utgifter til brukere som har omsorgstilbud i påvente av institusjonsplass og institusjonsopphold. Bakgrunnen for at dette føres på Nav Grimstad sosial er at saksbehandling og utbetaling skjer i fagprogrammet Velferd. Utgiftene til sosialhjelp viser et underforbruk på kr ,- i 3.kv Resultatet er meget bra. Når vi sammenligner utgifter til økonomisk sosialhjelp må vi både ta hensyn til utgifter til økonomisk sosialhjelp, lønnsutgifter til kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet. Til informasjon har vi 30 brukere i kvalifiseringsprogrammet per , en økning med fire brukere sammenlignet med status i 2.kv Sykefraværet per er 7,72%. Vi har hatt en medarbeider med langtidsfravær i 2. kv 2012 (helt og senere delvis sykmeldt), men medarbeider er friskmeldt og har sagt opp sin stilling ved NAV Grimstad fra medio august 12. I ledig stilling er en medarbeider omplassert fra rådhuset til NAV Grimstad fra Utover nevnte langtidsfravær har vi kun hatt korttidsfravær. NAV Grimstad har høy produksjon på økonomisk sosialhjelp og svært få vedtak med saksbehandlingstid over fire uker. De sakene som blir liggende utover ordinær behandlingstid er det noe spesielt med. Det er da gjerne behov for å innhente nye opplysninger i saken, møter med eksterne aktører, klagesaker etc. NAV Grimstad har 7,8 faste årsverk, og her er det ingen endring. Tiltak Vi ser kontinuerlig på produksjonen i forhold til hvor det er mulig å kunne spare inn i sosialutgiftene. Vi har meget strenge vurderinger i forhold til dekning av strøm, husleie, lagerleie og sosiale utgifter generelt. Vi har utarbeidet prosjektet «Ressursstyring NAV Grimstad 2011» som er et godt grunnlag for videre praksis ved NAV Grimstad. Det er blant annet innført arbeidsplikt for alle brukere på økonomisk sosialhjelp i arbeidsfør alder der hvor helse ikke er til hinder. Jobbsentralen er vår viktigste 10

12 samarbeidspartner for å innfri arbeidsplikten. Vi opplever nå at Jobbsentralen er en «knapphetsgode» i den forstand at det ikke er kapasitet for nye sosialbrukere med arbeidsplikt og det medfører ventetid. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Alle arbeidssøkende brukere som trenger bistand for å komme i jobb skal få tilbud om veiledning og vurdert arbeidsrettede tiltak. Brukere utprøves i ulike tiltak som Jobbsentralen, Pøbelprosjektet «Klart du kan» samt andre hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak 2 Bedre levekårene for de vanskeligst stilte brukere Vi har i dag ca 30 langtidsbrukere av økonomisk sosialhjelp i kvalifiseringsprogrammet. Disse brukerne har vi tett og god oppfølging på. 3 Godt arbeidsmiljø Vi skal være åpen og ærlig med hverandre både i forhold til ris og ros på tvers av avdelingene. Vi har innført faste fagmøter for å ivareta felles faglig forståelse i utøvelsen. Det er opprettet egen kulturgruppe for å fremme og iverksette ulike tiltak for å ivareta et godt arbeidsmiljø. 11

13 7. Enhet: Boveiledertjenesten Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen Enhetsleder: Signe Ann Jørgensen Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 76,6 68,3 8,3 12 Brutto årsverk 110,7 104,3 6,4 6 Nærværs- % 91,5 92,2-0,7 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 3. kvartal Brukere: Ant. under 16 år Ant. over 16 år Aktivitetstallene er de samme som i 2. kvartal og er de tallene som ble rapportert til staten pr Kommentarer: I rapporteringen for 2. kvartal varslet enheten et grovt anslag på underdekning i budsjettet på 4-4,5 mill. Forklaringene på dette ble også gitt i 2. kvartal. Det har vært noen endringer i 3. kvartal og som vil fortsette ut året og som kan bidra til et mer positivt resultat. Men mye vil avgjøres av hvordan inntekten for ressurskrevende tjenester slår ut. Det er samtidig fortsatt stor aktivitetsøkning på noen områder, og det er varslet, gjennom søknader om tjenester og varsel fra habiliteringstjenesten, av nye saker vil komme. Grimstad er en vekstkommune og også familier med funksjonshemmede barn flytter til kommunen. Aktiviteten i Boveiledertjenesten er ikke lett å styre. Tjenesten utføres etter vedtak som igjen er begrunnet i brukerbehov. Dette behovet har vært sterkt økende i Grimstad de siste årene. Enkeltbrukere kan utløse til dels stort bemanningsbehov. Staten finansierer deler av utgiftene ved særlig ressurskrevende tjenester. Denne finansieringen beregnes på grunnlag av faktisk medgåtte ressurser direkte mot bruker og kan ikke fastsettes før etter at regnskapet for året er klart. Sykefraværet er fortsatt lavt, men vi har den siste måneden opplevd en økning i fraværet og ser at målet om max 8% kan bli vanskelig å oppnå. Til opplysning så var sykefraværet i 2003 på 13% og i 2011 på 11% så enheten har uansett et svært godt resultat så langt i år. Det siste kvartalet har vært krevende med ferieavvikling og samtidig etablering av Landviktun og ytterligere et nytt mindre tiltak, samt flytting av et tiltak fra Berge gård til Holvika. Ca 20 personer har fått nytt arbeidssted med ny leder. Ca 80 personer har fått nye turnuser. Ledige stillinger måtte besettes og med det behov for opplæring. Men igjen er det bare å si at ansatte i boveiledertjenesten er fantastiske medarbeidere. Noe knirk har det selvfølgelig vært, men folk er positive og får ting på plass med godt humør! Enheten har hatt et utmerket samarbeid med tillitsvalgte i disse prosessene. Og brukerne er godt fornøyd! Landviktun er godt i drift. 3 av beboerne har ikke flyttet inn på full tid enda. 12

14 Tiltak: Alle mulige tiltak for å redusere utgiftsnivå er og blir iverksatt. Enheten har nedbemannet der det er mulig, det tas ikke inn vikar der det er mulig, effektive turnuser, f. eks lange vakter, og fortsatt lavt sykefravær. Gjennomgang av Boveiledertjenesten både tidligere og nå av Rune Devold as, viser at Boveiledertjenesten har effektive tjenester og god produktivitet i tjenestene. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Alle voksne utviklingshemmede har en dagaktivitet en eller flere dager i uka Dette er i stor grad gjennomført i 3. kvartal, selv om enkelte nok ikke har fått like mye aktivitet som ønsket. 2 Bidra til at brukerne får et så høyt/godt funksjonsnivå som mulig Kompetansen i BVT fordeler seg slik: Miljøterapeuter: 38% Fagarbeidere: 37% Assistenter: 25% Enheten har god fagkompetanse og turnuser som gir stabilitet og kontinuitet. Vi har mange stabile dyktige medarbeidere. Dette er viktige komponenter for å bidra til at bruker får et best mulig funksjonsnivå 3 Lavest mulig sykefravær- max 8% Enheten satte seg et ambisiøst mål. Målrettet arbeid over lang tid gir resultater. Resultat pr 3. kvartal: 8,5 % 4 Etablere bolig for 6 personer på Landvik. Boligen er ferdig. Beboerne har flytta inn og boligen er i full drift. 5 Øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse mål 70% ( nåverdi -58%) Enheten jobber målbevisst mot målet og er i fokus ved alle nyansettelser. Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er nå 62%. 13

15 8. Enhet: Helsetjenesten Enhetsleder: Bente Somdal Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 40,7 39,0 1,7 4 Brutto årsverk 45,7 46,0-0,3-1 Nærværs- % 97,0 93,3 3,7 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 3. kvartal Psykisk helse Legesenteret Helsestasjon ,7 Fysioterapi ,6 Ergoterapi Fam.senteret ,5 Helsetjenesten består av Helsesøster- og jordmortjenesten, Fysio- og ergoterapitjenesten, Familiesenteret, Seksjon for psykisk helse, Brannstasjonen legesenter, kommuneoverlegen, allmennlegetjenesten, miljørettet helsevern og folkehelsearbeid. Enheten har fokus på helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende arbeid til hele kommunens befolkning. Kommentarer: Enheten har mindreforbruk på lønn. Stillingen for fagleder psykisk helse ble holdt vakant fra 1. januar til 19.september. I tillegg har det vært langtidssykemeldinger i enheten og det har blitt leid inn vikar kun i deler av stillingene. Økte utgifter er bl.a. juridisk bistand til beboere ved asylmottaket. Mottaket ble lagt ned 15. juni og det var behov for økt bistand spesielt i siste perioden før nedleggelsen. De største merkostnadene utover budsjett er til legevakt og fastlegetilskuddet. Samlet er utgiften til disse to postene etter 3. kvartal 1,1 mill. mer enn budsjettert. Enheten har ingen mulighet for å påvirke disse utgiftene. Faste årsverk viser en økning. Budsjettvedtaket tilførte enheten 40 % fast stilling for jordmor og 50 % fast stilling for ergoterapeut i Feilregistrering av ett årsverk som midlertidig stilling (tilsynslege) i 2011, er rettet opp til fast stilling. Kommunestyret vedtok 20 % stilling til forebyggende arbeid innen barn og overvekt og 20 % økning i stilling for helsesøster på Dahlske, fra 16. april. Ansettelser er gjennomført. Brutto årsverk er omtrent som i Det har vært to svangerskapspermisjoner, samt vikarer ved studiepermisjon og sykdom. Nærvær på 97 % er svært gledelig. Sykefraværet i 2011 og så langt i 2012 er knyttet til få personer og gjelder planlagte operasjoner eller sykemelding med til dels alvorlig sykdom. En person er tilbake i arbeid, men i redusert stilling. Det jobbes systematisk med nærværet i enheten og samarbeidet med NAV er godt. 14

16 Aktivitetsdataene beskriver noe av aktiviteten i enheten. Nedgang i tildelte timer for psykisk helsearbeid forklares med omdisponering av stillingsressurs til skolehelsetjenesten og økt fokus på barn, ungdom og familier. Dette er tjenester uten vedtak, tidlig innsats. Det har også vært en langtidssykemelding og redusert aktivitet i tjenesten av den grunn. Det har dessverre vært noen alvorlige hendelser i kommunen. Dette har medført stor deltagelse fra ansatte i psykisk helse i oppfølging av flere personer med nærhet til hendelsene. Vedtak må da vente. Aktiviteten på helsestasjonen viser en nedgang på ca. 10 % sammenliknet med Hovedårsaken er reduksjon i aktiviteten på Vaksinasjonskontoret (reisevaksiner). Frigjort stillingsressurs er satt inn i skolehelsetjenesten. Det er oppgaver som ikke registreres som konsultasjoner foreløpig. I tillegg har det vært en sykemelding som gjør at det er forsinkelser i førskolekonsultasjonene. Det vil bli hentet inn igjen i løpet av 4. kvartal. Asylmottaket ble nedlagt i juni og 30 % stilling for helsesøster ble borte, det er også årsak til nedgang i antall konsultasjoner.aktiviteten i fysioterapitjenesten er som i Ergoterapitjenesten har økt aktivitet først og fremst fordi tjenesten fikk økt stillingsressurs i Antall konsultasjoner på Familiesenteret er omtrent som i Aktivitetsdataene for alle tjenestene unntatt psykisk helse (tildelte timer) sier ingenting om varighet på konsultasjonene og kompleksiteten i sakene. Det er flere komplisert saker som er tidkrevende. Brannstasjonen legesenter har aktivitet på samme nivå som i Varigheten på konsultasjonen fremgår heller ikke her. Arbeidsbelastningen i enheten er jevnt stor. Tiltak: Det arbeides fortsatt med internkontroll og prosedyrer i enheten. Det tas sikte på at rutiner og prosedyrer er gjennomgått i alle tjenestene i løpet av året. I budsjettet for 2012 mangler enheten ca. 1 mill. på årsbasis. Det er etterslep frem til 2010 da enheten i årene før ikke fikk kompensert økte utgifter til legevaktsamarbeidet og ikke fikk tilført midlene kommunen har fått til fastlegetilskuddet. Etterslep på legevakt er ca 0,6 mill. og fastlegetilskuddet er i underkant av 0,5 mill. Enheten må hente inn dette fra tjenestene og aktiviteter i løpet av året for å gå i balanse. Enheten kan av denne grunn få et mindre merforbruk i 2012, men målet er fortsatt at resultatet skal være i balanse. Faglederstilling psykisk helse ble holdt vakant til 19.september. I tillegg holdes andre stillinger vakante i perioder for å spare. Dette medfører redusert tjenestetilbud i til brukerne og økt arbeidsbelastning for enkelte ansatte i perioder. Arbeidet med innføring av modell for Familiens hus er sentralt i enheten. Lederteamet er på plass og modellen iverksettes gradvis. Det arbeides med oppstart av SMIL (styrket mestring i livet) gruppe i samarbeid med lærings- og mestringssenteret. Det er gruppetilbud til barn av psykisk syke foreldre og foreldre med rusmisbruk. Kvellomodellen har også hatt fokus i 3. kvartal og tjenestene forbereder seg til å iverksette modellen. Det er fortsatt fokus på dreining av psykisk helsetjenester mot forebyggende og helsefremmende arbeid. Devoldrapporten støtter denne strategien. Hverdagsrehabilitering og Tidlig innsats er for tiden hovedarbeidsområdene innen tjenestene. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Kartlegge helsetilstanden i befolkningen Fra nasjonale myndigheter er det stadig tilgang på nye tall som kommunene kan nyttegjøre seg Opplæring i tallanalyse i november Lokale analyser fra fastleger og tjenester er ikke påbegynt. Internt arbeid i kommunen påbegynt 2 Økt deltakelse i Frisklivssentralen (FLS) gjennom utvikling av flere gruppetilbud, spesielt innen fysisk aktivitet Kjøpt sirkeltreningsutstyr til FLS Overvektsgruppe barn - rekruttering av brukere Styrketreningsgruppe opprettes Brukerstyrte grupper jobbes med planlegges nye tilbud i samarbeid med studenter som skal ha praksis knyttet til fritid og aktiviteter 15

17 3 Sikre fastlegetilbud til befolkningen Ny legehjemmel ved Brannstasjonen legesenter iverksatt 4 Innføre modell for Familiens hus Implementering av modellen er påbegynt, lederteam etablert Arbeides med samarbeidsarenaer (bl.a. tiltak), inngang til tjenestene og felles kompetanseutvikling Kurs i taushetsplikt i Familiens hus, i desember 5 Kontinuerlig å arbeide for å sikre Rorevannet som drikkevannskilde 6 Opprette Familien hus, samlokalisering av de aktuelle tjenestene (helhetlig tjenestetilbud) 7 Bedre implementering av forebyggende programmer til barn, unge og familier for å kunne bidra til å styrke foreldre/foresatte i omsorgsrollen. Fokus på barn som bekymrer 8 Styrke forebyggende og rehabiliterende arbeid til hjemmeboende eldre for å følge opp iverksettelse av Samhandlingsreformen 9 Styrke arbeidet med tidlig innsats til barn, unge og familier Kommuneoverlegen har jevnlig kontakt med Mattilsynet. Ta initiativ til å utarbeide rutiner for å sikre medvirkning fra kommuneoverlegen i alle saker som gjelder Rorevannet. Lokalisering foreslått på Dømmesmoen. Det arbeides med mulige romløsninger. Finansiering ikke på plass Samarbeid vedr opplæring og veiledning ICDP var avtalt med tre barnehager, i september. En barnehage deltok. Arbeider videre for å få med flere barnehager Sette opp faste kurs ICDP og PMTO vår og høst Søkt Fylkesmannen om midler til koordinator, avslag på søknad Hjemmerehabiliteringsprosj. i gang Kartlegging av rehabiliteringsbehov utarbeides Påbegynt utarbeidelse av Plan for fysioterapi og ergoterapi i samarbeid med fysioterapeuter i privat praksis Arbeides med å styrke rehabteamet Undervisning for hjemmetjenesten innen rehabilitering er utarbeidet og skal iverksettes Tjenester styrket i budsjettvedtaket Evaluere samarbeid med ABUP EPDS (oppfølging deprimerte mødre) innført, evalueres SMIL-gruppe forberedes. Opplæring av gruppeledere i november Kvellomodellen opplæring pågår Arbeid med å se tilbud i sammenheng tverrfaglig 16

18 9. Enhet: Hjemmetjenesten Enhetsleder: Kari-Anne Johnsen Tall i tusen Resultat hittil i år per 3. kvartal Års kroner Budsjett avvik % budsjett Netto lønn Inntekter Andre utgifter Netto utgift Personaldata Resultat hittil i år per 3. kvartal Faste årsverk 51,6 61,5-9,9-16 Brutto årsverk 83,2 87,7-4,5-6 Nærværs- % 92,8 89,6 3,2 - Aktivitetsdata Resultat hittil i år per 3. kvartal Hjemmetj. Brukerrettet tid Antall brukere Hjemmetjenesten på Fevik HBT og Frivoll ute driver fortsatt nøkternt. Fra januar 2012 har det vært overtidstopp, innleiestopp og innkjøpsstopp. Enheten består nå fra 1. februar av: 4 hjemmesykepleiegrupper, hjemmehjelpere, brukerstyrte personlige assistenter og ressurskrevende brukere med en til en bemanning i leilighet. På Frivoll ute ble det fra februar av et mindre forbruk på 1,6 årsverk sykepleiere, da en ressurskrevende bruker flyttet ut av kommunen. Grunnet drifttilpasninger ble det fra 15. februar fra Fevik HBT omplassert 2 årsverk og fra Frivoll ute ble det omplassert 3,85 årsverk. Dette har da vært vakante stillinger besatt fram til Da ny turnus ikke har vært klar til bruk før i 2.kvartal den Det har på noen av gruppene vært forsøkt innsparing på vakter ved å unngå innleie i disse vakante stillingene, men det har vært vanskelig, da de har vært en del av grunnbemanningen. Flest vakter er spart inn ved sykdom, ferie, avspasering og permisjoner, samt det er brukt lærlinger og praksiskandidater fra Nav i noen ledige vakter innenfor den prosent som de kan brukes alene på vakter uten veileder. Fevik HBT og Frivoll ute har i 3.kvartal satt i verk ½ årsplaner med internundervisning og møteaktivitet. Det er fra blitt redusert med 2 årsverk ledere i hjemmetjenesten. Pr.3 kvartal er ikke medarbeidersamtaler gjennomført grunnet for lav lederkapasitet. Kommentarer: Andre utgifter skyldes en ressurskrevende bruker som nå siden august 2010 har vært plassert i Vestfold. Totalt gir denne bruker en utgift på 3.kvartal på ca. 2,6 mill. kr. Dette er utgifter som det ikke er lagt inn midler på i budsjett for 2012 og ei heller i forutgående år. Det er ingen salgsinntekter i hjemmetjenesten, kun praktisk bistand gis mot betaling, men inntektene føres ikke inn i hjemmetjenestens regnskap, ei heller i budsjett. Det er kun refusjonsinntekter som er i regnskap og som også er ført i budsjett. Fra HELFO kom den største Multidose refusjon i 2.kvartal og ressurskrevende bruker refusjon vil først komme i 4.kvartal. Hvis en ser bort fra bruker i Vestfold og medfølgende førte utgifter på Frivoll, har Frivoll og Fevik et mer forbruk totalt ca ,-kr. Merforbruk skyldes hovedsakelig lønnsutgifter til innleide årsverk 17

19 av vikarer på grunn av aktivitetsøkningen på hittil 8 % i år. Det er på Fevik gruppe 1 et merforbruk på lønn på ca ,- kr. Det er heller ikke full dekning i budsjett 2012 for lønn til brukerstyrte personlige assistenter på Frivoll og Fevik. Pr. 3.kvartal mangler det så langt ca ,- kr til Brukerstyrte assistenter. Men gruppe 3 og 4 på Frivoll har til nå et mindre forbruk på ca ,- kr. Det har vært mange nye vikarer inne fra februar, ettersom de faste i 5,85 årsverk ble omplassert bort fra enheten da. Nye vikarer har medført utgifter til opplæring og bilskader har økt også i 3. kvartal. Belastningen med færre faste, mange nye vikarer og like mange som før driftstilpasning av elever, studenter, lærlinger og praksiskandidater fra NAV, har medført at det ikke har vært mange nok faste kontaktpersoner etter 15. februar til de som trenger veiledere. Aktivitetstallene har også økt med 8 % i forhold til 2011, da spesielt på gruppe 1 Fevik og gruppe 3 Frivoll, samt at det har blitt behov for 70 % stilling ekstra på hjemmehjelpsoppdrag på Frivoll på grunn av økning i tjenesteoppdrag. Ledelsen har også innført nytt turnussystem på data og nytt avlønnssystem på data. Men likevel er fraværstallene bedret i 2012 i forhold til Totalt er reduksjonen på 3,2 % pr. 3.kvartal. Det høyeste korttidsfraværet er det hjemmesykepleie gruppene som har. Minst på hjemmehjelp og personlige assistenter. Det er kun 3 langtidssykemeldte pr.3.kvartal. Det er jevnlig kontakt med de sykemeldte, oppfølgingssamtaler gjøres og dialogplassen benyttes. Årsak til nedgang i faste årsverk på 9,9 skyldes at det i drifttilpasningsprosessen ble omplassert 5,85 faste årsverk pr. 15. februar, samt det er tatt vekk 1,6 årsverk sykepleiere pr.6 februar grunnet ressurskrevende bruker flyttet ut av kommunen. Det ble fjernet 2 årsverk ledere pr.1. januar Det er også andre vakante faste stillinger grunnet oppsigelser. Disse holdes nå vakante på grunn av arbeid med ny turnus som skal bli klar til En ansatt har også permisjon uten lønn. Brutto nedgangen på årsverk på 4,5 årsverk skyldes at enheten har klart å spare innleie i vakter innimellom på de gruppene som ikke har hatt den største volumøkningen i brukertid. Tiltak i hjemmesykepleiegruppen fra januar med innleiestopp, overtidsstopp og innkjøpsstopp gjør at merforbruket likevel holdes lavere i 3.kvartal, enn hva det kunne ha vært uten. Det er fortsatt for lite i lønnsbudsjetter til brukerstyrte personlige assistenter, lønn til hjemmesykepleien, lønn hjemmehjelp, noe som gjør at det kommer fram et merforbruk, men dette merforbruket er reelt større enn hva som kommer fram, da enheten har klart å ta innpå lønnsutgifter. Dette innebærer hard drift av ansatte, da tjenesten har hatt volumøkning, enheten har hatt reduksjon av antall faste ansatte, ansatte har hatt turnusendring, innført nye datasystemer for drift og har hatt for lite ledere, men likevel har fravær blitt redusert. Resultat- og måloppnåelse: nr Målsetninger for budsjett 2012 Beskrivelse av tiltak Status 1 Fortsette å holde et lavt sykefravær Medarbeiderperspektiv. Nærvær på 90 %. Til tross av drifttilpasninger og volumøkning, har enheten bedre nærværstall i 2012 i forhold til Fevik er veldig stabile, mens Frivoll har et forbedret nærvær på over 4 %. Totalt ligger fraværet på 7,2 %, en veldig forbedring skjer her fra kvartal til kvartal i 2012!! Enheten er godt innefor målsetningen om 10 % fravær. 2 Fortsette å ha god rekruttering God søknad på vakante stillinger og god tilgang på nye vikarer. Har nå besatt alle vakante stillinger. 3 Fortsette å ha kompetansehevende tiltak Kompetanseheving innenfor forflytning, førstehjelp, Gerica, Qm+. Ansatte har nå i 3.kvartal fått tilbud om faglig oppdatering gjennom intern opplæringsplan og FOU. 18

20 Implementere opplæringspakke for nytilsatte. Etisk kompetanseheving. 4 Fortsette å ha økonomisk balanse Ha nøktern drift med overtidsstopp, innkjøpsstopp og forsiktig vikar innleie Økonomiperspektivet God økonomistyring. Budsjettbalanse ved årets slutt 5 Prosesser, rutiner og verktøy Innføring av TRS Innføring i PDA (personlig digital assistent) 6 Fokus på brukermedvirkning Brukerundersøkelse Ha helse og omsorgstjenester med en helse- fremmende, forebyggende og rehabiliterende profil. 7 Innføre et nytt trivselstiltak for ansatte som har en helseforebyggende profil. Medarbeidersamtale Enheten har kun merutgifter på lønn til hjemmetjenesten og brukerstyrte personlige assistenter. Når budsjett for 2013 blir riktig i forhold til grunnbemanning, vil dette merforbruket gå i balanse. Frivoll har ikke budsjettmidler for ressurskrevende bruker som det leies plass til i Vestfold. Utgifter her er derfor et merforbruk. Refusjon for ressurskrevende bruker i Ranvigveien, kommer i 4. kvartal. Alle 4 hjemmetjenestegrupper har nå tatt i bruk PDA. Men på grunn av tekniske problemer som er landsdekkende, er PDA satt på vent igjen. Ledelsen har ført inn RS system for turnus på data og hadde første prøvekjøring av lønn i mai Det er fokus på brukere. Lederne har nå laget intern opplæringsplan for de ansatte for kompetanseheving og kvalitetsfremmende tiltak. Brukerundersøkelse ønskes det skal bli i 1.kvartal Fevik har en ansatt som er i sin fritid instruktør for styrketrening og tar avbrekk i arbeidshverdagen med aktivitet 1-2 ganger i uken, 15 minutter på dagtid. Frivoll har enda ikke noe på gang, men har planer. Medarbeidersamtaler har ledelsen ikke hatt tid til å prioritere i løpet av 3.kvartal 19

Personalbudsjett og faste årsverk 2016

Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Personalbudsjett og faste årsverk 2016 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad kommune.

Detaljer

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan

Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan Personalbudsjett 2017 Vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2017 og handlingsplan 2017-2020 Innhold Innledning... 3 Ressursfordelingsmodell... 3 Helse- og omsorgssektoren... 3 Kultur- og oppvekstsektoren...

Detaljer

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE

VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE VEDLEGG - ÅRSMELDING 2012 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1.Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 6 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 1. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

2. KVARTALSRAPPORT 2011

2. KVARTALSRAPPORT 2011 2. KVARTALSRAPPORT 2011 Vedlegg - driftsenhetene 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: Rådmannens stab... 3 3. Enhet: HR-avdelingen... 4 4. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 5. Enhet:

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune

VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE. Grimstad kommune VEDLEGG - 2. KVARTALSRAPPORT 2013 DRIFTSENHETENE Grimstad kommune 0 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Enhet: HR-avdelingen... 3 3. Enhet: Økonomiavdelingen... 5 4. Enhet: Adm- og kommunikasjonsavdelingen...

Detaljer

Helse sosial og omsorgsetaten

Helse sosial og omsorgsetaten Helse sosial og omsorgsetaten Kommunens innbyggere trenger stadig mer tjenester fra etaten: Brukerene blir tyngre både innenfor helse og sosiale tjenester Antall brukere øker Grunnbemanningen har ikke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013

Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Vedlegg til 3. kvartalsrapport 2013 Driftsenhetene Grimstad kommune 1. HR-avdelingen... 4 2. Økonomiavdelingen... 6 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen... 8 4. Sosial- og barnevernstjenesten...

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder

Strategi 2012-2015. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder Strategi 2012-2015 Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Aust-Agder 1 Innholdsfortegnelse Historikk... 3 Mandat og målsetting... 3 Organisering... 4 Fag- og samarbeidsrådet... 4 Referansegruppen...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern

Årsrapport 2013. Helse, rehabilitering og barnevern Årsrapport 2013 Helse, rehabilitering og barnevern 1. Om resultatenheten Helse, rehabilitering og barnevern Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder* Bente Molde Helsestasjon Ann-Mari

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal,

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Verdal, Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31.03.08 Verdal, 25.04.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3.

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS

Kommunedelplan for helse og omsorg - handlingsdel. Rådmannens forslag FS FS KS 2018-2021 Forord Overordna mål for denne planen: Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Handlingsdelen til kommunedelplanen beskriver strategier og tiltak som skal gjennomføres de 4 påfølgende årene. Kommunedelplan

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012

STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 STATUS OG FORBEDRINGSTILTAK I HJEMMETJENESTEN ETTER BRUKERUNDERSØKELSEN 2011 OG 2012 I resultatkolonnen angis fornøydhet s prosenten på de ulike spørsmålene tilbake til 2010. Tallene som står i parentes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5. Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2014 2 1. HR-avdelingen... 5 2. Økonomiavdelingen... 7 3. Administrasjons- og kommunikasjonsavdelingen (AKA)... 9 4. Sosial- og barnevernstjenesten... 11 5.

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi

Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi 3.mars 2016 Nye utfordringer ved innføring av velferdsteknologi Erfaringer fra Fredrikstad Kommunalsjef Nina Tangnæs Grønvold og rådgiver Ulf Harry Evensen Teknologi og nye arbeidsmåter skal bidra til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til

Detaljer

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen

Nytt blikk. Modum kommune. Jeanette Jacobsen Nytt blikk Modum kommune Jeanette Jacobsen Liten kommune 13 000 innbyggere Helse og omsorg er organisert i 5 tun 22 avdelinger 280 årsverk Budsjett 181 millioner (2017) Vikarbruk 30 millioner Modum kommune

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Kommunestørrelse Antall Prosent Færre enn 3000 202 7 3001-10 000 641 24 10 001-20 000 406 15 20001-50 000 620 23 50 001 eller flere 826 31 Hjemmetjenesten Sykehjem Alle Tjenesten jeg jobber i er tilstrekkelig

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer:

Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Dato: Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00. Orienteringer: Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Dato: 07.09.2016 Møtested: Kommunehuset, Formannskapsalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til Politisk sekretæriat tlf. 75 76 06 41. Varamedlemmer

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side?

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Christine Jacobsen Skjælaaen Personalsjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune. Sosiolog med doktorgrad om innleie av

Detaljer

Bakgrunn Klæbu kommune

Bakgrunn Klæbu kommune Bakgrunn Klæbu kommune Opprettelse av FYSAK koordinator. Vedtak i kommunestyret desember 2011 50% stilling fra mai/juni 2012 Handlingsplan politisk godkjent februar Valg av strategi Fikk følgende utfordring:

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 VEDLEGG

ÅRSMELDING 2010 VEDLEGG ÅRSMELDING 2010 0 VEDLEGG Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Enhet: Rådmannens stab... 3 Enhet: HR-avdelingen... 5 Enhet: Økonomiavdelingen... 6 Enhet: Informasjons- og serviceavdelingen-isa...

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/4198 Arkiv sakid.: 13/1020 Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 13/4198 Arkiv sakid.: 13/1020 Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 13/4198 Arkiv sakid.: 13/1020 Saksbehandler: Frank Bernhardsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyret Sak nr.: 049/13 DRIFTSUTVALG Dato: 22.05.2013 018/13

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/457 ØKONOMIRAPPORT DESEMBER 2015 - MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport til og med desember for Modumheimen tas til orientering.

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling.

Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Høy kvalitet og god ivaretakelse av beboernes behov for omsorg, pleie og behandling. Tjenestetilbud med god kvalitet gir fornøyde beboere og pårørende Kvalitetsforskriftens 3 Ivareta myndighetskrav i kvalitetsforskriften

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400200 Arkivkode: 122 Saksbeh: Hege Schjenken Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 13.02.2014 Bydelsutvalget 27.02.2014 REGNSKAP Bydel

Detaljer