Rapportens oppbygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapportens oppbygging"

Transkript

1 Rapportens oppbygging Norske Skogs miljørapport er bygget opp på følgende måte: Først beskriver vi selskapet og oppsummerer de viktigste begivenheter på miljøområdet i 1998 og beskriver hvilke hovedutfordringer som ligger foran oss. Deretter redegjør vi for våre mål og ambisjoner og hvordan vi organiserer oss og arbeider for å nå disse målene. I den påfølgende miljøregnskapsdelen går vi systematisk igjennom de områder som vi mener har størst miljømessig påvirkning i livsløpet for våre produkter. Regnskapet omfatter alle relevante produksjonsbedrifter som inngår i konsernet, samt datterselskaper som er tatt inn i Norske Skogs regnskaper. Fabrikker som er innkjøpt i 1998 er tatt med i regnskapet fra den dagen de eies. Dette gjelder Norske Skog Cheongwon i Korea fra 1. juli og Norske Skog Singburi i Thailand fra 1. september. Hver enkelt fabrikk har årlig rapportert inn sine miljødata på et skjema utarbeidet av Norske Skogs miljøkoordinator. Produksjonstall samt tall for forbruk av råstoff og energi er dessuten avstemt mot relevante avdelinger i Norske Skog. Til slutt i årets miljørapport redegjør vi for de mål og ambisjoner vi har satt oss innenfor området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS), samt gir en status på hvor vi står i dag. Dataene er samlet inn gjennom etablerte prosedyrer. Miljødataene er sammenstilt og bearbeidet med sikte på å oppnå en mest mulig enhetlig og hensiktsmessig presentasjon av data. Selv om det er lagt stor vekt på å sikre at opplysningene er fullstendige og korrekte, kan det være en viss usikkerhet knyttet til deler av tallmaterialet. Med virkning fra 1. juli 1997 ble konsernets trelast- og platevirksomhet organisert under en felles ledelse som et eget datterselskap, Forestia AS. Selskapet ble formelt operativt fra januar Selskapet er 100% eid av Norske Skog. Bedriftene som inngår i dette selskapet har Forestia foran bedriftsnavnet. R A P P O R T E N S O P P B Y G G I N G 1

2 Konsernsjefen har ordet Norske Skog har som mål å være en ledende global aktør innenfor kjerneområdene avis- og magasinpapir. For å holde en slik posisjon vil det være nødvendig med vekst. Denne vil kunne komme både i form av oppkjøp, nyetablering, joint venture og ved fornyelse og utvidelse av eksisterende virksomheter. I 1998 har vi økt vår produksjon gjennom oppkjøp av to fabrikker i Korea og Thailand, samt gjennom produksjonsutvidelse ved vår fabrikk i Golbey. Fabrikkene i Korea og Thailand har senere blitt innlemmet i det nye selskapet PAPCO (Pan-Asia Paper Company) som er et joint venture mellom det koreanske selskapet Hansol, kanadiske Abitibi Consolidated og Norske Skog. Felles for de to fabrikkene i Asia og den nye produksjonslinjen i Golbey er at de er basert på returfiber som råstoff. Dette har gjort Norske Skog til en betydelig aktør når det gjelder avispapirproduksjon basert på returfiber. Denne posisjonen vil bli ytterligere styrket når det planlagte returpapiranlegget i Skogn er ferdig i år Norske Skog vil da bli en av verdens største produsenter av returfiberbasert trykkpapir. Etableringer i nye kulturer gir oss utfordringer og setter nye krav til vår organisasjon. Vi er opptatt av å stå fram som et samfunnsbevisst og ansvarlig selskap og dette krever at vi må klare å se sammenhengen mellom holdninger og handlinger på den ene siden og økonomi på den andre. Dette må vi bl.a. ta hensyn til når det gjelder miljø og sosiale forhold. Når vi etablerer oss i nye områder er vi opptatt av at vi stiller de samme høye krav til disse virksomhetene som vi stiller ved våre fabrikker i Norge, samtidig som vi respekterer de kulturelle forskjeller som måtte eksistere. Vi opplever også at andre land har mye å lære oss. I 1998 fikk vi endelig på plass standarder for hvordan et bærekraftig skogbruk skal drives i Norge. To skoger er allerede sertifisert etter disse nye standardene og flere er på gang. I Norske Skog har vi som mål at alle våre egne skoger skal sertifiseres i løpet av et par år, og vi vil være en pådriver for at andre skogeiere skal gjøre det samme. Norske Skog har i mange år arbeidet hardt for å bli blant de ledende når det gjelder ytre miljøforhold. Investeringer på 2,2 milliarder kroner i miljøforbedrende tiltak på 90-tallet har brakt selskapet langt fram på dette området og arbeidet vil fortsette. Fra og med 1998 har vi satt opp nye ambisiøse mål når det gjelder forbedringer innenfor helse, arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS). Målet er å få ned skadetallet med 75% i løpet av en toårsperiode, mens det langsiktige målet for alle HMS faktorer skal sikte mot null. Kvalitet i Norske Skog skal ikke bare være knyttet til utstyr og produkter, men i like stor grad handle om å ta vare på våre menneskelige ressurser og miljøet omkring oss. Som et ledd i vår nye satsing har vi for første gang tatt med en status på HMS området i årets miljørapport. Jan Reinås 2 K O N S E R N S J E F E N H A R O R D E T

3 Høydepunkter 1998 Arbeidet med ytterligere reduksjon av mengden organisk avfall som går til deponi har vært høyt prioritert i 1998 og gitt gode resultater. Målet er at alt organisk avfall fra fabrikkene skal gå til energigjenvinning. Dette gir både miljøgevinster, reduserte deponikostnader og bedre energiøkonomi. Norske Skogs bruk av returfiber til produksjon av avispapir er økt og arbeidet med å etablere miljøledelsessystemer fortsetter i våre fabrikker. Totalt ble det i 1998 investert 426 millioner kroner i miljøforbedrende tiltak. Med oppkjøpet av avispapirfabrikkene i Thailand og Korea, samt oppstarten av nytt avsvertingsanlegg i forbindelse med produksjonsutvidelsen ved Norske Skog Golbey, er Norske Skog blitt en betydelig aktør når det gjelder produksjon av avispapir fra returfiber. Denne posisjonen vil bli ytterligere styrket når det planlagte anlegget ved Norske Skog Skogn står ferdig i år Norske Skog vil da være blant verdens største produsenter av trykkpapir basert på returfiber. I forbindelse med byggingen av ny papirmaskin ved Norske Skog Golbey er rensekapasiteten for avløpsvann blitt fordoblet. I tillegg er det investert i nye slampresser samt ny forbrenningskjel. Kjelen var nødvendig for å ta hånd om de økte slammengdene. Totalt ble det i 1998 investert opp mot 280 millioner kroner i miljørelaterte tiltak i forbindelse med produksjonsøkningen. Norske Skog Bruck installerte i 1998 nye slampresser for avvanning av slam fra avsvertingsanlegg og renseanlegg. Med de nye slampressene økes tørrstoffet på slammet fra 50% til 60%. Dette medfører økt kapasitet og bedre forbrenningsforhold på fyrkjelen og derav reduksjon i bruk av fossile brensler. Ved Norske Skog Folla ble det installert ny slampresse for avvannning av slam fra renseanlegget. Med den nye slampressen oppnås et tørrstoff på slammet som gjør det mulig å forbrenne det i bedriftens fyrkjele. All deponering av slikt avfall er nå opphørt. Norske Skog Golbey ble ISO sertifisert. Dermed er syv bedrifter sertifisert etter ISO og fire av disse er i tillegg EMAS godkjent De to første virkesleverandørene i Norge fikk i 1998 miljøsertifikat som bevis på at de driver skogen på en miljøvennlig måte. Kriteriene som benyttes for sertifiseringen er utarbeidet gjennom prosjektet Levende Skog der Norske Skog var en aktiv bidragsyter. Kriteriene beskriver hvordan et bærekraftig skogbruk skal drives i Norge. Norske Skog vil stimulere til sertifisering gjennom å betale et tillegg for tømmer som kommer fra et sertifisert område. Norske Skog har som målsetting å selv sertifisere alle egne skoger i løpet av et par år. Norske Skogs viktigste miljøutfordringer er: å medvirke til utvikling av et bærekraftig skogbruk som balanserer økonomi, økologi og samfunnsinteresser. I dette inngår miljøsertifisering av alle egne skoger å sikre tilgang til mest mulig miljøvennlig energi, som vannkraft, biobrensel og naturgass til konsernets energikrevende virksomhet å fortsatt redusere prosessutslippene og øke utnyttelsen av produksjonsavfall. Det er oppnådd store forbedringer de siste årene. Dette arbeidet skal fortsette å sikre at vår miljøpolicy og intensjonen om kontinuerlig miljøforbedring gjennomføres i hele konsernet. Miljøstyring og sertifisering er viktige virkemidler å benytte transportformer som både er økonomisk og miljømessig riktige H Ø Y D E P U N K T E R

4 Mål og strategier Norske Skog skal videreutvikle seg som et internasjonalt skogindustrikonsern. Konsernet skal ha langsiktig lønnsomhet og skal kunne konkurrere med de beste i sine produkt- og markedsområder. Norske Skog skal kjennetegnes av høy standard når det gjelder alle miljøforhold og bruk av naturressurser knyttet til konsernets virksomhet. 4 M Å L O G S T R A T E G I E R

5 M Å L O G S T R A T E G I E R 5

6 Norske Skogs Miljøpolicy Skogindustrien har forutsetninger for å leve opp til krav om bærekraftig virksomhet. Dette er en del av grunnlaget for Norske Skogs forretningsidè og omfatter produktenes livssyklus fra bruk av råvarer og energi, via produksjon og bruk av produktene til produktene gjenvinnes eller destrueres uten fare for helse og miljø. Skogbruk råstoff Norske Skog vil: gjennom å stille krav til alle sine leverandører, ta miljømessig ansvar når det gjelder bruk av råstoff i produksjonsprosessene. gjennom samarbeid med sine virkesleverandører, sette krav til og støtte opp om utviklingen av et bærekraftig skogbruk som ivaretar både økonomisk ressursutnyttelse og hensynet til økologi, biologisk mangfold og rekreasjon. Konsernet vil ivareta disse forhold ved driften av egne skoger. bruke returpapir som råstoff når det er miljømessig, markedsmessig, teknisk og økonomisk riktig. Energi Norske Skog vil: være blant de ledende innen internasjonal skogindustri når det gjelder bruk av fornybare, ikke-forurensende energikilder. arbeide aktivt med energiøkonomisering. Transport Norske Skog vil: la miljømessige forhold være en sentral del av beslutningsgrunnlaget ved valg av transportløsninger for råvarer og ferdigprodukter. Prosessutslipp Norske Skog vil: arbeide for en fortsatt reduksjon av utslippene til luft og vann. Avløpsfrie fabrikker skal være et endelig mål. utnytte og håndtere avfall og biprodukter på en miljømessig og økonomisk forsvarlig måte. Produkter Norske Skog vil: basere sin virksomhet på produkter som kan fremstilles, brukes, gjenvinnes og destrueres uten skade på helse og miljø. Forskning og utvikling Norske Skog vil: drive forskning og utvikling på miljøområdet. støtte opp om og ta initiativ til utvikling av teknologi som vil bidra til ytterligere reduksjon av utslippene fra konsernets fabrikker. medvirke til å fremskaffe ytterligere kunnskap om de effekter konsernets virksomhet måtte ha på miljøet. Organisasjon Norske Skog vil: gjennom linjeorganisasjonene sikre at alle konsernets fabrikker setter mål og krav i overensstemmelse med konsernets miljøpolicy. ved alle konsernets fabrikker utarbeide årlige handlingsplaner på miljøområdet. øke miljøbevisstheten hos alle sine ansatte. Informasjon Norske Skog vil: vise åpenhet i miljøspørsmål. arbeide for at alle krav på miljøområdet stilles på et så objektivt og riktig grunnlag som mulig. utarbeide en årlig miljørapport i tillegg til selskapets årsrapport. 6 M Å L O G S T R A T E G I E R

7 Organisering av miljøarbeidet Miljøansvar inngår som en viktig og integrert del av linjeansvaret. Miljøansvar er derfor integrert i det totale ansvar som ligger på de enkelte avdelinger og avdelingssjefer. Som et verktøy i miljøarbeidet har Norske Skog bestemt at alle relevante enheter skal tilfredsstille kravene i EUs forordning om miljøledelse, EMAS. Organisasjon Det øverste miljøansvaret ligger hos konsernsjefen. I dette ligger et ansvar for å fastsette de konsernovergripende og langsiktige mål, samt ansvar for oppfølging og koordinering av aktivitetene. I løpet av 1999 vil vi sette konsernovergripende og i størst mulig grad konkrete mål knyttet til en rekke miljøaspekter. Den enkelte fabrikk vil sette egne mål og rapportere til konsernet med bakgrunn i disse konsernmålene. For at konsernet skal kunne følge de miljømål som er vedtatt, inngår miljøansvar som en viktig og integrert del av det øvrige ansvar som ligger i linjeorganisasjonen. I tillegg har alle større enheter egne miljøansvarlige plassert i stab. Det er også etablert et eget miljønettverk der de miljøansvarlige fra de enkelte fabrikker samles for å utveksle erfaringer og videreutvikle miljøarbeidet i Norske Skog. Miljønettverket koordineres sentralt gjennom Norske Skogs miljøkoordinator. Miljøstyringssystemer Innenfor EU og i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er det utviklet egne standarder for miljøstyring, henholdsvis EMAS (EUs forordning om miljøledelse og miljørevisjon) og ISO Norske Skog vedtok allerede i 1995 en målsetting om at alle relevante enheter skal tilfredsstille kravene i EMAS og anbefalte samtidig at ISO skulle velges som miljøstyringssystem. Slike systemer bidrar til at miljøvurderinger blir en integrert del av beslutningsprosessene i fabrikkene, f.eks. knyttet til produktutvikling, prosjektering og innkjøp av varer og tjenester. I 1998 ble Norske Skog Golbey ISO sertifisert og ved utgangen av 1998 var således syv av våre fabrikker sertifisert etter ISO 14001, hvorav fire i tillegg var EMAS-godkjent. Flere fabrikker har konkrete planer om EMAS-godkjenning eller ISO-sertifisering i løpet av de neste to årene. Vårt mål er at alle fabrikker skal ha slik sertifisering eller godkjenning innen utgangen av år Opplæring Gjennom etablering av miljøstyringssystemer etter EMAS eller ISO, sikres også fokus på intern opplæring på miljøområdet. Dette bidrar igjen til økt miljøengasjement hos våre ansatte, noe som er nødvendig for å kunne nå våre miljømål. Informasjon Vi mener vi er forpliktet til å være åpne om miljøforhold overfor omverden, enten dette er våre aksjonærer, naboer, kunder etc. Konsernets årlige miljørapport utgjør en viktig del av denne åpenheten. Norske Skog publiserte sin første miljørapport i 1990, som et av de første selskap i Norge og i internasjonal skogindustri. De siste tre årene er miljørapporten verifisert av ekstern revisor, og i år omfatter rapporten for første gang også helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. I tillegg til konsernets miljørapport utgir de største fabrikkene og de som er EMAS-godkjent, egne miljørapporter. I disse gis i større grad informasjon om mer lokale forhold som angår egne ansatte og nærmiljøet. Informasjon om våre produkter og våre holdninger til miljøspørsmål formidles for øvrig gjennom jevnlig kontakt med myndigheter, bransjeorganisasjoner, leverandører, kunder og miljøorganisasjoner. M Å L O G S T R A T E G I E R 7

8 Forskning og utvikling Norske Skogs enhet for forskning og utvikling, Norske Skog Research, består av syv avdelinger med 35 ansatte. Avdelingene er Fiber, Mekanisk masse, Papir, Kjørbarhet og trykkbarhet, Bestrykning, Miljø og prosesskjemi samt Produktivitetsforbedring. Ved Norske Skog Research drives forskning for å forbedre produkt og produktivitet, og for å redusere utslipp og energiforbruk i produksjonen. Prosjektene utføres i nært samarbeid med fabrikkene. Forskningsbudsjettet for Norske Skog Research var totalt på 37 millioner kroner i 1998, hvorav 4,6 millioner kroner var øremerket utslippsreduksjon og 1,9 millioner kroner for reduksjon av energiforbruk. I tillegg bidrar Norske Skog med ti millioner kroner til den mer grunnleggende forskningen ved Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) og Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Innen området utslippsreduksjon arbeider vi med å redusere utslipp av prosessvann fra fabrikkene, både ved produksjon av blekt kjemisk masse og ved produksjon av avis- og magasinpapir. Det endelige målet er prosesser uten utslipp til vann. Dette innebærer at vi ikke kan ta inn ferskvann som erstatning for prosessvann, men at dette må renses og gjenbrukes. Vi studerer forskjellige teknikker for å rense prosessvann for stoffer som har en negativ effekt på produktkvaliteten eller på produksjonsprosessen. Enkelte deler av produksjonsprosessen krever helt rent vann, og da er inndamping en egnet, men dyr rensemetode. Utfordringen ligger ikke bare i å fjerne uønskede stoffer fra prosessvannet, men også i å håndtere disse stoffene slik at de ikke blir et miljøproblem. Den beste løsningen synes å være forbrenning og gjenbruk av aske. Alle de store papirfabrikkene er i dag utstyrt med biologiske renseanlegg. Disse renser avløpsvannet slik at utslippet av organisk og suspendert materiale blir lavt. Den biologiske renseprosessen byr imidlertid på en del utfordringer: - Den er følsom for variasjoner siden det er levende mikroorganismer som gjør jobben. - Den må tilføres nitrogen og fosfor som kan bidra til overgjødsling av vann. - Den produserer slam som er vanskelig å avvanne. Norske Skog Research utfører utviklingsarbeid for å stabilisere driften av renseanleggene, redusere behovet for nitrogen og fosfor, og for å få til en energieffektiv avvanning og tørking av slammet. Forsøk gjøres med å bruke tørket slam som gjødsel i jordbruket. Papirproduksjon Helt rent vann Delvis rensing Biologisk rensing Total rensing Forbrenning Aske Slam til jordforbedring 8 M Å L O G S T R A T E G I E R

9 Revisors uttalelse Vi har utført kontroll av Norske Skogs Miljørapport for 1998 ("Rapporten"). Rapporten er avgitt av selskapets ledelse. Omfanget av vårt arbeid og de kontrollhandlinger vi har utført etter avtale med selskapets ledelse er beskrevet nedenfor. Vårt arbeid var basert på intervjuer med selskapets HMS ledelse og ansatte med ansvar for sammenstilling av data til bruk i rapporten, samt analyser og kontroller av utvalgte deler av grunnlagsmaterialet for Rapporten. Vi har vurdert om Rapporten omhandler de ytre miljøforhold som etter vår mening er de vesentligste på konsernnivå. Vi har undersøkt om de rapporteringsrutinene som er beskrevet innledningsvis i Rapporten er fulgt av selskapets HMS ledelse for innsamling av informasjon for bruk i Rapporten. I tillegg har vi besøkt et utvalg på to bedrifter, Norske Skog Tofte og Norske Skog Follum, og vurdert om de nevnte rapporteringsrutinene ble fulgt for disse to bedriftene. Vi har gjennomgått Rapporten og sammenholdt tallene som er presentert for med den informasjon som er fremkommet som et resultat av rapporteringsrutinene nevnt ovenfor. For de to bedriftene som vi har besøkt har vi på stikkprøvebasis sammenholdt innrapporterte tall for 1998 med underliggende dokumentasjon. Vi har vurdert om den samlede informasjon er hensiktsmessig presentert i Rapporten. Vi har gjennomgått Rapporten og sammenholdt tallene for 1998 om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet med den underliggende dokumentasjon som ble forelagt oss, og vurdert om den samlede informasjon er hensiktsmessig presentert i Rapporten. Vi har sammenlignet opplysningene i Rapporten om miljørelaterte investeringer og kostnader med den underliggende dokumentasjon som ble forelagt oss, og vurdert om den samlede informasjonen er hensiktsmessig presentert i Rapporten. Vi har sammenlignet økonomisk informasjon i Rapporten med tilsvarende informasjon som er inntatt i Norske Skogs årsrapport for Vårt arbeid representerer ingen revisjon i henhold til etablerte revisjonsstandarder. Omfanget av vårt arbeid og de handlinger vi har utført, gjør oss derfor ikke i stand til å uttale oss om tallene eller andre opplysninger i Rapporten er uten feil. Konklusjon Basert på de handlinger vi har utført er det vår mening at miljørapporten omhandler opplysninger om de miljøforhold som er vesentlige på konsernnivå og at selskapet har etablert og fulgt detaljerte rapporteringsrutiner med sikte på å innsamle informasjon som kan inntas i Rapporten. Etter vår mening er tallene rapportert for 1998 på basis av rapporteringsrutinene, hensiktsmessig gjengitt i Rapporten. For de to bedriftene vi har besøkt er innsendt informasjon konsistent med underliggende dokumentasjon forelagt oss. Videre er tallene for 1998 om helse, arbeidsmiljø og sikkerhet samt for miljørelaterte investeringer og kostnader konsistente med underliggende dokumentasjon. Økonomisk informasjon i Rapporten er også konsistent med tilsvarende informasjon i Norske Skogs årsrapport. Oslo, 19. mars 1999 DELOITTE & TOUCHE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Preben J. Sørensen Statsautorisert revisor M Å L O G S T R A T E G I E R 9

10 Miljøregnskap Norske Skog vil arbeide for å oppfylle de krav som stilles på miljøområdet av nasjonale og internasjonale myndigheter og av markedet. Samtidig skal vi med grunnlag i eksisterende og ny miljøkunnskap arbeide for at alle krav på miljøområdet stilles på et så objektivt og riktig grunnlag som mulig. Vi skal informere myndigheter, offentlighet og kunder om resultatene av vårt arbeid på miljøområdet. 10 M I L J Ø R E G N S K A P

11 M I L J Ø R E G N S K A P 11

12 Prosessflyt og hovedtall RÅSTOFF TRANSPORT til fabrikkene ENERGI Elektrisitet: 5900 GWh Varme: 5700 GWh PROSESS PROSESSVANN ~60 mill. m 3 TRANSPORT fra fabrikkene PRODUKTER kull gass olje el bio Papir Sagbruksflis Tømmer Fyrkjele Fabrikk Masse Miljøregnskap Trelast Returpapir Renseanlegg Plater/laminat/parkett UTSLIPP AVFALL Fyllstoff Masse Forbruk av råstoff Rundvirke m 3 Sagbruksflis m 3 Returpapir t Innkjøpt masse t Fyllstoff t Transport inn Bil Båt Tog Rundvirke/ sagbruksflis 54% 29% 17% Returpapir/masse/ fyllstoff 58% 23% 19% Utslipp til vann KOF SS AOX Fosfor Utslipp til luft CO 2 SO t t 70 kg 55 t t 900 t Avfall Slam Bark Aske Annet Spesialavfall t t t t 375 t Transport ut Bil Båt Tog Masse/papir 34% 51% 15% Trelast/plater 78% 7% 15% Parkett/laminat 80% 20% 0% Produkter Avispapir t Magasinpapir t Spesialpapir t Masse t Trelast m 3 Plater m 3 Parkett/laminat m 2 12 M I L J Ø R E G N S K A P M I L J Ø R E G N S K A P 13

13

14 Skog, råstoff og produkter 14 Norske Skog vil bidra til optimal råstoffutnyttelse og sikre en bærekraftig utvikling av norsk skogbruk VÅR STRATEGI Sette krav til og støtte opp om utviklingen av et bærekraftig skogbruk som ivaretar både økonomisk ressursutnyttelse og hensyn til økologi, biologisk mangfold og rekreasjon. VÅRE UTFORDRINGER Sikre at virke som benyttes i våre prosesser kommer fra skog som drives i henhold til bærekraftige prinsipper. Sertifisere egne skoger i henhold til de nye standardene som er utviklet gjennom prosjektet Levende Skog. M I L J Ø R E G N S K A P Skogdrift I 1998 fikk de første virkesleverandørene i Norge miljøsertifikat som bevis på at de driver skogen på en miljøvennlig måte. Miljøsertifisering av skog er ingen enkel sak å gjennomføre. Tre års arbeid i bransjeprosjektet Levende Skog ligger bak. I dette prosjektet har både skogbruk, skogindustri, miljøvernorganisasjoner og andre blitt enige om hvordan et bærekraftig skogbruk skal drives i Norge. Lignende arbeid foregår i andre land, men ingen har oppnådd så bred enighet om standarder som i det norske. Dette er blitt lagt merke til i internasjonal sammenheng. For sertifisering legges kravene i Levende Skog standarden inn og dokumenteres gjennom det internasjonale miljøstyringssystemet ISO Selve sertifiseringen foretas av en uavhengig tredjepart som kontrollerer at skogen drives i henhold til de vedtatte standarder og i henhold til bestemmelsene i ISO standarden. Norske Skog har hele tiden støttet arbeidet med skogsertifisering og anser dette arbeidet som svært viktig. Dette betyr at vi kan dokumentere at råstoffene til produktene kommer fra skog som drives på en miljømessig god måte. Fra før har Norske Skog gjennomført miljøsertifisering på flere av sine egne fabrikker og flere papirkunder gjør det samme med sine trykkerier. Dette betyr at hele kjeden er miljøsertifisert. Norske Skog er godt igang med å sertifisere egne skoger. For å stimulere flere skogeiere til å la seg sertifisere betaler Norske Skog et tillegg for tømmer som kommer fra skog sertifisert i henhold til Levende Skog standardene. Forbruk av virke Norske Skogs forbruk av rundvirke var i 1998 ca. 4,7 millioner m 3 ved selskapets norske fabrikker. Av dette kom ca. 2/3 fra norske skoger, mens det resterende var import hovedsakelig fra Sverige, Russland, Baltikum, Danmark, Tyskland og Storbritannia m 3 var eukalyptus importert fra Sør-Amerika og Afrika som Norske Skog Tofte benytter i sin masseframstilling. Forbruk av rundvirke ved våre fabrikker i Tsjekkia, Østerrike og Frankrike kommer hovedsakelig fra landenes egne skoger og utgjorde totalt ca m 3 i I tillegg til rundvirke benytter masseog papirfabrikkene samt platefabrikkene også innkjøpt sagbruksflis som råstoff i produksjonen. Sagbruksflis er biprodukt bl.a. ved trelastproduksjon. Totalt inngikk 1,75 millioner m 3 sagbruksflis som råstoff i masse, papir og plateproduksjonen i Returpapir I løpet av de siste årene er nordmenn blitt svært flinke til å samle inn papir. Nå blir over halvparten av alt papir som brukes her i landet samlet inn. I europeisk målestokk er dette godt over gjennomsnittet. I Europa ble mer enn 34,4 millioner tonn brukt papir samlet inn og levert til resirkulering i Dette tilsvarer en gjenvinningsprosent på 48,9. I Norge var tilsvarende andel 53,2. I Norge økte innsamlingen med tonn, som tilsvarer hele 17,7 prosent. Den økte innsamlingen medfører at Norske Skog kan bygge et større returpapiranlegg enn opprinnelig planlagt i Skogn. Hvert år skal anlegget kunne gjenvinne tonn papir fra aviser, ukeblader og reklame. Returpapiret i Skogn vil kunne erstatte omkring kubikkmeter gran, som i dag blir importert med lange transporter fra blant annet Baltikum og Russland. Etter planen skal anlegget komme i produksjon våren Returpapir til Skogn skal kjøpes inn fra store deler av landet. Så mye som prosent vil bli transportert med tog eller båt. I 1998 har vi økt vår andel av returfiberbasert trykkpapir gjennom oppkjøpene av to fabrikker i Thailand og Korea samt gjennom produksjonsutvidelse i Golbey. Begge de to fabrikkene i Asia er 100% returfiberbasert, og det er også

15 råstoffgrunnlaget for produksjonsutvidelsen i Golbey. Når papirmaskin nummer to er i full drift vil Norske Skog Golbey ha et årlig forbruk på tonn returpapir, noe som er av Europas største volumer. Når anlegget i Skogn kjøres igang vil Norske Skog bli blant verdens største brukere av returpapir. Returfiber vil da utgjøre 1,2 millioner tonn, hvilket tilsvarer nesten halvparten av råstoffet til Norske Skogs produksjon av avispapir. 1,2 millioner tonn tilsvarer 40 årsopplag av VG eller 8 ganger det totale forbruket av avispapir i Norge. I Europa er det bare ett selskap som resirkulerer mer av denne typen papir. Forbruk av råstoff i papirfabrikkene % Tremasse Uorganisk fyllstoff Sulfatmasse Returpapir 98 Bruk av returpapir i papirfabrikkene tonn % Produkter basert på trevirke har gode miljøegenskaper Norske Skog baserer sin virksomhet på produkter som kan fremstilles, brukes, gjenvinnes og destrueres uten skade på helse og miljø. Alle Norske Skogs produkter er basert på tre eller trefiber. Produktene er i stor grad nødvendighetsprodukter i dagens samfunn, og brukes hovedsakelig til informasjonsformidling (trykkpapir) og byggeformål. Papirmasse som ikke brukes i egen papirproduksjon selges som råstoff til trykkpapir, emballasje, husholdningsog hygieneartikler. Generelt arbeider Norske Skog for å bedre våre produkter i et livssyklus perspektiv. Dette kan vi oppnå gjennom bedret råstoffutnyttelse, energieffektivisering, reduserte utslipp fra prosessene, mer effektiv transport og ved å legge til rette for gjenbruk og gjenvinning av produktene når de ender opp som avfall. Tilsetningsstoffer som brukes i fremstillingen av produktene er i liten grad giftige. De viktigste tilsetnings- og fyllstoffene i vår masse- og papirproduksjon er leire, fargestoff og blekekjemikalier. Frem til begynnelsen av 90-tallet ble det i enkelte prosesser benyttet klor som blekemiddel, mens det i dag kun benyttes klordioksid, hydrogenperoksid eller oksygen. Ingen av disse medfører skadelige effekter i ferdige produkter. Norske Skog Hurum leverer svanemerkede produkter til grafisk bransje. Godt miljøarbeid og bærekraftige produksjonsprosesser har også medført at Norske Skog kan levere avispapir til svanemerkede aviser i Sverige. Byggevarer basert på tre har gode miljøegenskaper: Basert på fornybare ressurser Krever lite energi til fremstilling Lav vekt i forhold til styrke Gode isolerende egenskaper Bidrar til godt inneklima Sponplater har tidligere fått negativ miljøfokus på grunn av innholdet av formaldehyd. Dette problemet er for lengst løst, og alle sponplater fra Forestia tilfredsstiller de strengeste internasjonale krav. Takplater fra Forestia Braskereidfoss har lenge vært svanemerket, noe som har gitt god markedseffekt i Danmark og Sverige. Trykkimpregnerte materialer utgjør ca 3,5 % av Forestias produksjon av trelast. Materialene er behandlet med kjemikalier for å hindre råte. Produksjonen følger myndighetenes krav til typer og mengder impregneringskjemikalier. Miljøulempene ved produksjon og bruk av impregnerte materialer må sees i sammenheng med de miljø- og ressursmessige gevinster en får gjennom økt levetid på produktene. Den siste tiden har det skjedd betydelige framskritt i utviklingen av nye og mer miljøvennlige impregneringskjemikalier. Forestia følger nøye med i dette arbeidet og vil ligge langt framme når det gjelder å ta i bruk disse nye kjemikaliene Forbruk, 1000 tonn 98 % av produksjon Papirproduktene har gode bruksegenskaper og kan gjenvinnes eller benyttes som bioenergi etter bruk. En stadig økende andel av papiravfallet gjenvinnes eller utnyttes til energiformål. Norske Skog bidrar til denne utviklingen gjennom å utbygge kapasiteten for bruk av returpapir i våre fabrikker. M I L J Ø R E G N S K A P 15

16 Energi Norske Skog er Norges klart største produsent av bioenergi. Mer enn 25% av det totale energibehovet er dekket av eget og innkjøpt biobrensel. VÅR STRATEGI Norske Skog vil være blant de ledende innen internasjonal skogindustri når det gjelder bruk av fornybare, ikke-forurensende energikilder. Norske Skog vil arbeide aktivt med energiøkonomisering. VÅRE UTFORDRINGER Sikre tilgang til mest mulig miljøvennlig energi, som vannkraft, biobrensel og naturgass til vår energikrevende virksomhet. Utvikle og implementere energiøkonomiserende løsninger i vår virksomhet. Skogindustrien er en energiintensiv industri. For Norske Skog er derfor valg av energikilder og energiøkonomisering av stor betydning både økonomisk og miljømessig. Vi ønsker i størst mulig grad å basere vår virksomhet på fornybare energikilder som vannkraft og biobrensel. Vi klarer imidlertid ikke å dekke vårt energibehov kun med disse energikildene, og må derfor i tillegg benytte en del energi basert på fossile brensler. Energiforbruk i Norske Skog Energiforbruket i våre fabrikker i 1998 var GWh fordelt på: Elkraft GWh Varme GWh Av dette var GWh basert på eget og innkjøpt biobrensel, mens GWh er gjenvunnet prosessvarme. Oppstillingen av energidata er noe endret i forhold til tidligere miljørapporter. Tallene kan derfor ikke direkte sammenlignes. Det har imidlertid ikke skjedd vesentlige endringer i energiforbruk eller fordeling mellom ulike energibærere i 1998 sammenlignet med I tillegg til energiforbruket presentert her, brukes også energi i tilknytning til transporter av råvarer og ferdigprodukter til og fra våre fabrikker. Miljøbelastninger fra denne energibruken omtales i rapportens beskrivelser om transport. Elkraft Prosessen for fremstilling av tremasse, som er hovedkomponenten i avis- og magasinpapir, krever mye elektrisk energi. Forbruket av elektrisk energi i våre papir- og massefabrikker står for 97 % av vårt samlede el-forbruk. I disse fabrikkene står el-forbruket for i overkant av 50 % av det samlede energiforbruket i prosessene. I Norge er tilnærmet all produksjon av elektrisk kraft til nett basert på fornybar vannkraft. Som ledd i å sikre våre fabrikker tilgang på mest mulig miljøvennlig energi, inngikk Norske Skog i 1998 en langsiktig avtale med Statkraft om leveranse av elektrisk energi frem til og med I alle nye kraftavtaler med Statkraft er det satt som krav at energien skal komme fra den energimiksen som til enhver tid finnes i det norske kraftnettet. Ved Norske Skog Bruck i Østerrike er energiforsyningen primært basert på eget gasskraftverk, der overskuddsvarmen fra elektrisitetsproduksjonen benyttes som prosessvarme. Dette sikrer høy utnyttelse av energiinnholdet i gassen. For våre fabrikker ellers i verden kjøpes elektrisitet fra vanlig nett. Opprinnelsen til denne elektrisiteten kan derfor omfatte atomkraft og kraft basert på fossile brensler. Fossile brensler Forbruket av fossile brensler i Norske Skogs fabrikker i 1998 tilsvarte GWh, hvorav GWh ble utnyttet som energi i produksjonsprosessene. Av dette var ca. 2/3 basert på gass og ca.1/3 basert på olje. Forbruket av kull utgjorde 1 prosent av energien fra fossile brensler. Utviklingen i utslipp av CO 2 pr. tonn produkt er en god indikator på utviklingen i forbruk av fossile brensler og hvordan dette påvirker miljøet. Denne utviklingen er presentert på side 18. Her ser en at den relative miljøbelastningen fra forbruk av fossile brensler ble betydelig redusert fra 1996 til 1997, mens det i 1998 var en noe mindre reduksjon. For ytterligere å redusere behovet for fossile brensler vil vi satse videre på energiøkonomisering og fortsatt økning i bruk av biobrensel. Der vi må benytte fossile brensler vil det være en målsetting i størst mulig grad å benytte gass fremfor kull og olje. 16 M I L J Ø R E G N S K A P

17 Fordeling av innkjøpt fossile brensler (GWh) Gass Olje Kull Forbruk av el-energi fordelt på energikilder. Totalforbruk 1998, 5900 GWh Innkjøpt el. 81% Egenprodusert el., bio 5% Egenprodusert el., fossil 6% Egenprodusert el., hydro 8% Forbruk av varmeenergi fordelt på energikilder. Totalforbruk 1998, 5700 GWh Egenprodusert varme, bio 52% Egenprodusert varme, fossil 19% Egenprodusert varme, gjenvinning 22% Egenprodusert varme, elektrokjel 3% Innkjøpt damp 4% Biobrensel Norske Skog er Norges klart største produsent av bioenergi. Denne energien er i hovedsak basert på egenprodusert biobrensel som lut, bark, kapp og slam fra egne vannrenseanlegg. Norske Skog er også medeier i selskapet Biovarme AS som arbeider med å fremme biobasert varmeleveranse til erstatning for el og olje i det åpne markedet. Fortsatt satsing på å utnytte egenprodusert biobrensel til energiproduksjon er ikke bare et spørsmål om å redusere energikostnader og utslipp fra fossile brensler. Det er også et sentralt middel til å løse våre avfallsproblemer på en miljø- og kostnadseffektiv måte. Dette er særlig aktualisert gjennom den utvikling en ser i kostnader for deponering av avfallet. Bygging av nye biobrenselkjeler, sist ved Norske Skog Skogn og Norske Skog Golbey, har bidratt til en bedre utnyttelse av avfall som biobrensel ved disse fabrikkene. I 1998 har Norske Skog Folla og Norske Skog Bruck investert i nytt slamavvanningsutstyr, som gjennom å øke tørrstoffet i slammet, har ført til en bedre utnyttelse av avfallet som brensel. Energiøkonomisering Ved produksjon av tremasse rives vedfibrene fra hverandre enten ved maling av flis i såkalte raffinører, eller ved sliping av trestokker. I begge tilfeller kreves mye elektrisk energi, og en stor del av denne energien omdannes til varmeenergi i prosessen. I de fabrikkene som bruker raffinører er det innført en teknologi som gjør det mulig å utnytte varmen som dannes. Gjenvinningen utgjør i gjennomsnitt 27 prosent av tilført elkraft i disse fabrikkene. Norske Skog vil fortsette arbeidet med å finne løsninger som krever mindre energi, og for å øke gjenvinningen av energi i prosessene. Et godt eksempel på energiøkonomisering er den ombygging som ble gjennomført ved en av TMP-raffinørene ved Norske Skog Follum i Ombyggingen gir en 20 prosent besparelse i strømforbruket, tilsvarende kwh for hvert tonn papirmasse som blir produsert. Det er investert ca. 30 mill. kroner i tiltaket, som totalt gir en årlig innsparing på 5-10 mill. kroner i strømutgifter. I tillegg gir tiltaket en bedret produktkvalitet. Interessen for denne løsningen har vært stor, og flere anlegg er allerede under ombygging. Kraftvarmeverk Norske Skog eier 30 prosent av selskapet Industrikraft Midt-Norge DA. Øvrige eiere er Elkem, Statoil, Nord- Trøndelag E-verk og Trondheim Energiverk. Selskapet vil i 1999 søke om tillatelse til bygging av et kraftvarmeverk basert på naturgass, lokalisert i tilknytning til Norske Skog Skogn. Det planlagte anlegget vil få en årlig elproduksjon på ca GWh. Ved å integrere kraftvarmeverket med papirfabrikken i Skogn, vil en sikre høy utnyttelse av energien i gassen. Selv om et slikt gassbasert kraftvarmeverk vil øke utslippene av CO 2 og NOx i Norge, vil en totalt sett oppnå betydelige utslippsreduksjoner i den grad den naturgassbaserte energien erstatter importert energi basert på for eksempel kull. Dette skyldes at Norge i dag har en betydelig netto import av kraft, tilsvarende ca. 8TWh i et normalår, fra land der elproduksjonen bl a er basert på kull. M I L J Ø R E G N S K A P 17

18 Produksjon, utslipp og avfall Investeringene på 90-tallet har gitt store reduksjoner i utslippene til luft og vann. Stadig mer av egenprodusert avfall blir utnyttet som biobrensel. VÅR STRATEGI Norske Skog vil arbeide for fortsatt reduksjon av utslippene til luft og vann. Avløpsfrie fabrikker skal være det endelige mål. Norske Skog vil utnytte og håndtere avfall og biprodukter på en miljømessig og økonomisk forsvarlig måte. VÅRE UTFORDRINGER Fortsette FoU som kan bidra til bedre utnyttelse av ressurser og reduserte utslipp fra prosess. Fullføre prosjektet med å utvikle et konsept for avløpsfri papirproduksjon. Utnytte kunnskapene fra dette prosjektet for i første omgang å redusere vannforbruket i våre prosesser. Fortsette å redusere mengden avfall som går Utslipp til vann De viktigste og mest fokuserte kilder for utslipp til vann fra Norske Skogs virksomheter er fra våre masse- og papirfabrikker. Disse slipper ut store mengder avløpsvann som inneholder faste og oppløste organiske og uorganiske forbindelser. Store utslipp av organisk materiale og fosfor kan bidra til overgjødsling og påfølgende oksygenmangel i sårbare vannmasser. Betydelige investeringer i renseanlegg på 90-tallet har gjort at det i dag ikke er vesentlige miljøproblemer knyttet til våre fabrikkers utslipp til vann. De siste tre årene er utslippene i forhold til produsert mengde masse og papir redusert med fra 40 til 55 prosent for oppløst organisk stoff (KOF), suspendert stoff (SS) og fosfor (P). Denne utviklingen kommer i hovedsak som følge av investeringer i renseanlegg ved flere av våre fabrikker. For mengden avløpsvann og utslipp av klorerte organiske forbindelser (AOX), har det vært en svak økning i samme periode. Utslipp av AOX er kun relevant for Norske Skog Tofte. Alle fabrikkene ligger innenfor de utslippskrav som er satt av myndighetene, med unntak av enkelte overskridelser av korttidsgrenser for noen av fabrikkene. Bl.a. gjelder dette to tilfeller hvor utslippene av fosfor fra Norske Skog Saugbrugs lå over tillatt mengde pr. måned. Utslippene som årsmiddel ligger imidlertid godt under utslippsgrensen. Etter at alle fabrikker nå er utstyrt med høygradig renseanlegg, kan det ikke forventes samme takt i utslippsreduksjonene de nærmeste årene. Norske Skog arbeider imidlertid for fortsatt å redusere utslippene til vann i samsvar med vårt endelige mål om avløpsfrie fabrikker. Utslipp til luft Utslippene til luft er i første rekke knyttet til forbrenning av biobrensel og fossile brensler. Fra prosessene er det primært utslipp av svoveldioksid (SO 2 ), der svovel benyttes som kokekjemikalie for fremstilling av sulfatmasse (Norske Skog Tofte) som er av betydning. Denne prosessen gir også utslipp av svovelforbindelser som gir ubehagelig lukt, selv ved ekstremt lave konsentrasjoner. Norske Skog Tofte har på 90-tallet gjennomført flere tiltak for å redusere utslippene både gjennom bedre oppsamling av gassene og gjennom å forbedre destruksjonsmetodene. Utslippene til luft fra våre byggvarefabrikker er små, men kan i enkelte tilfeller medføre noen lokale miljøproblemer i form av støving. Brenning av fossile brensel gir utslipp av klimagassen CO 2. Ved brenning av biobrensel dannes også CO 2, men denne bidrar ikke til drivhuseffekten. Dette fordi omdanning av biologisk materiale til CO 2 inngår i den naturlige syklusen i naturen. Bruk av biobrensel til erstatning for fossilt brensel er derfor ønskelig ut fra klimahensyn. Ved forbrenning oppstår også utslipp av SO 2 og NOx, som begge gir bidrag til forsuring. Utslippet av SO 2 avhenger av svovelinnholdet i brenselet. til deponi. Gjennomsnittlige utslipp målt pr. tonn produkt for masse- og papirfabrikkene Komponent Måleenhet Til luft SO 2 kg/tonn 0,7 0,4 0,4 CO 2 kg/tonn M I L J Ø R E G N S K A P Til vann Avløpsvann* m 3 /tonn AOX kg/tonn 0,15 0,17 0,20 KOF kg/tonn SS kg/tonn 2,1 1,7 1,1 Fosfor g/tonn * Tallene for 1996 og 1997 er korrigert i forhold til tidligere miljørapporter.

19 Avfallsmengder i 1998 Totale avfallsmengder tonn Avfallsdisponering (tonn) Salg/leveres inns. Landbruk Cementindustri Komm. deponi Eget deponi Forbrenning Slam 53% Bark 30% Aske 7% Annet 10% 98 Biobrensel gir tilnærmet ingen utslipp av SO 2. Utslippene av SO 2 og NOx fra Norske Skogs fabrikker er relativt små og under de konsesjonskrav som er satt. Fra 1996 til 1997 var det en relativt betydelig reduksjon i de relative utslippene av SO 2 og CO 2. Dette kan i stor grad tilskrives salget av Sande Paper Mill, som bl.a. benyttet kull med relativt høyt svovelinnhold som energikilde. Det relative utslippet av CO 2 ble ytterligere redusert i Også for utslipp til luft ligger utslippene innenfor de utslippskrav som er satt fra myndighetene, med unntak av enkelte overskridelser av korttidsgrenser for noen av fabrikkene. Støy Ved enkelte av våre fabrikker er det målt mindre overskridelser av de støy grenser som er satt fra myndighetenes side. Vi har også mottatt naboklager på sjenerende støy fra noen fabrikker. Noen tiltak er allerede gjennomført og flere planlegges gjennomført for å redusere problemet. Avfall I våre prosesser oppstår betydelige mengder avfall. Den største avfallsmengden utgjøres av bark og slam fra renseanlegg. Ved forbrenning av slikt avfall oppstår i neste omgang betydelige mengder aske som utgjør en vesentlig andel av den totale mengden avfall. I oversikten over avfallsmengder er det ikke tatt hensyn til at aske fra forbrenning av eget bioavfall i prinsippet allerede inngår som del av rapportert mengde bioavfall. Andre avfallsprodukter er treavfall, emballasje, oppsop fra tømmertomter samt noe spesialavfall som oljeavfall, løsemidler etc. Spesialavfall utgjør mindre enn 0,1% av de totale avfallsmengder. Alt spesialavfall blir innlevert til godkjente innsamlere. Mengden avfall har økt i takt med investeringene i biologiske vannrenseanlegg, hvor store mengder slam blir produsert. For å møte dette problemet er det også investert betydelig i utstyr for avvanning og forbrenning av slammet til energiformål. En stadig økende andel av avfallet går til energiproduksjon samtidig som andelen avfall til deponering blir redusert. Den økning en har sett og fortsatt forventer i kostnader for deponering, har gjort at det å redusere mengden avfall til deponering også er blitt et økonomisk mål. Økte kostnader for deponering og forventninger om skjerpede krav gjorde at Norske Skog Bruck i 1998 gjennomførte tiltak for behandling av såkalt reject, slik at dette avfallet kan utnyttes som biobrensel i stedet for å deponeres. Sammen med investeringer for å øke tørrstoffet i slam til forbrenning, har dette medført at bedriften har økt sin energiproduksjon basert på biobrensel og dermed redusert bruk av fossile brensler. Dette er eksempel på tiltak som både gir miljømessig gevinst, samtidig som det er god økonomi. Utslipp fra masse- og papirfabrikkene i 1998 Utslipp til luft Utslipp til vann Fiber Produksjon Støv SO 2 Fossil CO 2 KOF SS Fosfor (mg/nm 3 ) (tonn/år) (tonn/år) (tonn/døgn) (tonn/døgn) (kg/døgn) (tonn/år) Utslipp Krav Utslipp Krav Utslipp Utslipp Krav Utslipp Krav Utslipp Krav Norske Skog Tofte* / ,8 57,0 2,3 4,0 67,0 - Norske Skog Folla , ,0 18,0 0,1 0,5 11,9 - Papir Norske Skog Skogn , ,1 42,0 1,8 4,5 15,9 - Norske Skog Follum ,7 22,0 1,9 2,5 8,32 10,0 Norske Skog Saugbrugs , , ,7 25,0 1,1 3,2 13,6 18,0 Norske Skog Golbey , ,7 3,0 0,1 0,4 33,50 - Norske Skog Bruck ,5 2,9 0,1 0,4 6,6 8,4 Norske Skog Steti Norske Skog Hurum ,7-0,4 0,5 0,25 - Norske Skog Cheongwon ,2/8,8 10/ ,7 0,8 0,1 0,7 1,70 - Norske Skog Singburi ,2 2,8 0,4 1,0 1,09 - * Utslipp av kloorganisk stoff (AOX): 0,20 kg/tonn masse. Grense: 2,0 kg/tonn masse. M I L J Ø R E G N S K A P 19

20 Transport Bedre utnyttelse av transportkapasiteten gir både økonomiske og miljømessige fordeler VÅR STRATEGI Miljømessige forhold skal være en sentral del av beslutningsgrunnlaget ved valg av transportløsninger for råvarer og ferdigprodukter VÅRE UTFORDRINGER Skaffe kunnskaper om reelle miljøbelastninger ved ulike transportløsninger. Effektivisere transporten med sikte på økonomiske og miljømessige forbedringer. I 1998 ble det transportert ca. 7 millioner tonn råvarer og produkter til og fra våre masse- og papirfabrikker, og ca. 2 millioner tonn til og fra våre byggvarefabrikker. Norske Skog kjøpte transporttjenester for nærmere to milliarder kroner i 1998, noe som tilsvarer ca. 15 % av våre samlede driftskostnader. Med så store mengder gods transportert, utgjør miljøbelastningene fra transport også en vesentlig del av de samlede miljøbelastninger knyttet til vår virksomhet. Transporttjenestene kjøpes i all hovedsak på et åpent marked. Vi har derfor kun i begrenset grad direkte kontroll med miljøbelastningene fra transport. Likevel har vi muligheter til å påvirke utviklingen i riktig retning, og vi vil gjøre dette blant annet gjennom å: stille krav til og samarbeide med transportnæringen for å oppnå miljøog kostnadseffektive transportløsninger. være i dialog med myndighetene for å oppnå rammevilkår for transportnæringen som fremmer miljø- og kostnadseffektive transportløsninger. Norske Skog vil i løpet av 1999 overføre en del transporter fra bane til biltransport. Dette gjelder kun strekninger der det brukes diesellokomotiv, og omleggingen forventes å få små miljøkonsekvenser. Ved slike omlegginger er miljøvirkningen en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Transport og miljø i skognæringen Skognæringene skogbruket og skogindustrien er transportintensive næringer. Med dette som bakgrunn har Transportbrukernes Fellesorganisasjon Skogavdelingen, gjennomført et omfattende prosjekt med tittelen «Transport og miljø i skognæringen». Prosjektet ble avsluttet i Gjennom prosjektet har en fått kartlagt miljøbelastningene, primært i form av utslipp av CO 2, for ulike ledd i transportkjeden og for ulike transportløsninger. Det ble også gitt anbefalinger om rammevilkår som kan stimulere til mere miljøvennlige transporter innen næringen. Viktige tiltak i så måte er fortsatt heving av standarden på veier som er sentrale for næringens transporter. Det fremgår bl.a. at: forbedringer i veistandard på 90-tallet har bidratt til å redusere skognæringens kostnader til transport med over 200 millioner kroner pr. år, og redusert antallet turer med vogntog med i størrelsesorden pr. år. videre forbedringer i veistandard til tillatt 10 tonn akseltrykk og 60 tonn totalvekt vil redusere næringens transportkostnader med ytterligere ca. 200 millioner kroner pr. år. Samtidig reduseres utslippene av CO 2 med ca tonn pr. år, tilsvarende 25 % reduksjon i næringens samlede utslipp av CO 2 fra transport i Norge. Norske Skog vil bruke resultatene fra prosjektet i det arbeid vi gjør for å kartlegge de reelle miljøbelastningene fra våre transporter og i planleggingen av vårt videre arbeid knyttet til transport. Tabellen nederst til høyre viser beregnede utslipp av CO 2 fra transport knyttet til skognæringen i Norge. Beregningene omfatter hele transportkjeden fra traktorveier, via veier og jernbane til de lange transportrutene på verdenshavene. Norske Skog er klart største aktør innen skogindustrien i Norge, og står derfor også bak det meste av disse utslippene. 20 M I L J Ø R E G N S K A P

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997

NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 1 2 NORSKE SKOG MILJØRAPPORT 1997 NORSKE SKOG OG MILJØET Dette er Norske Skog Målsetningen er å videreutvikle Norske Skog som et internasjonalt skogindustrikonsern

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

ORKLA MILJØRAPPORT 2006

ORKLA MILJØRAPPORT 2006 1 ORKLA MILJØRAPPORT 20 Dette dokumentet er en sammenstilling av Orklas miljørapportering for 20. For mer informasjon om miljøarbeidet, se nettsidene www.orkla.no/miljo/20 INNHOLD Orklas miljøpolicy 3

Detaljer

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel

Orkla Miljørapport. Ordliste. Brensel av fornybart materiale, f.eks. biogass eller ved. Biobrensel Ordliste Biogass Metangass fremstilt ved nedbryting av organisk materiale CO Karbonmonoksid, en giftig gass som dannes ved forbrenning når tilgangen på oksygen er dårlig CO2 Karbondioksid, en gass som

Detaljer

Orkla HMS-rapport 2008

Orkla HMS-rapport 2008 Orkla HMS-rapport 2008 Hensikten med denne rapporten er å gi deg som leser et best mulig innblikk i hvordan Orkla jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hva som er status på området. Orkla definerer

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport

2008 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport 28 EMAS Miljøredegjørelse Helse-, Miljø- og Sikkerhetsrapport Rapporten omfatter resultater fra 27 INEOS Norge AS Grenland, Norge KONTROLLERT INFORMASJON REG. NR. NO. 97 Side 1 av 4 Innhold Del 1 Om INEOS

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

God HMS-kultur gir effektiv drift

God HMS-kultur gir effektiv drift HMS-Rapport 20 Innhold Leder 3 Temaartikkel Orkla Brands 4 Temaartikkel Sapa 5 Temaartikkel Borregaard 7 Orkla 8 Orkla Brands 12 Orkal Foods Nordic 16 Orkla Brands Nordic 19 Orkla Brands International

Detaljer

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene

sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene SYKEHUS OG MILJØ sektor vis miljøhandlingsplan og helseforetakene Rapporten er utarbeidet av Bergfald & Co as på oppdrag fra Helsedepartementet. Ansvarlig: Øystein Solevåg Bergfald & Co as Gøteborggt.

Detaljer

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring

Odd Sjøholt. Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring 244 Prosjektrapport 1998 BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Odd Sjøholt Fra separat miljøsystem til integrert byggstyring Prosjektrapport

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012

NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 NORD-ODAL KOMMUNE ENERGI- OG MILJØPLAN 2008-2012 Energi og miljøplan for Nord-Odal Kommune INNHOLD...4 Sammendrag...4 1. Innledning...4 1.1. Hvorfor Nord-Odal kommune starter dette arbeidet...4 1.2. Kommunens

Detaljer

Klima og energiplan 2008

Klima og energiplan 2008 Klima og energiplan 2008 Vedtatt februar 2008 Forord Det er dokumentert at det er en sammenheng mellom energibruk og endringer i klima og miljø. Klima- og energipolitikk har utviklet seg til å bli et

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap?

Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? Oppdraget utført av: Rapport nr. 9/2004 Norsk renholdsverksforening/ Forum for Biogass Energileveranser fra avfall noe for vårt selskap? NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2010 ET VIKTIG STEG INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Et viktig steg 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge

RAPPORT 2012/12. Hvite sertifikater og elsertifikater. Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug. Utarbeidet for Energi Norge RAPPORT 2012/12 Hvite sertifikater og elsertifikater Karin Ibenholt, Christian Grorud, Lars Thomas Dyrhaug Utarbeidet for Energi Norge Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato

Detaljer

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR GJØVIK KOMMUNE 1. SAMMENDRAG... 2 2. INNLEDNING... 3 2.1. KOMMUNENS MANGE ROLLER... 4 3. STATUS - BEFOLKNING, NÆRINGSLIV OG TRANSPORT... 6 4. STATUS ENERGIKILDER OG ENERGIPRODUKSJON....

Detaljer

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html

http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html http://www.enok-senteret.no/barn_unge/figurer.html UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK KOMMUNE. Januar 2003 UTREDNING OM ENERGITILTAK OG TILTAK MOT KLIMAGASSUTSLIPP I LARVIK

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv.

Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. Årsrapport 2008 Statnett sørger for sikker levering av strøm og legger til rette for at kraftmarkedet fungerer. Statnett gir kraft til ditt daglige liv. innhold Nøkkeltall 5 Kort om Statnett 5 Konsernsjefens

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

Kraft til å forandre

Kraft til å forandre Kraft til å forandre Årsrapport 2009 Innhold Samfunnsansvar 05 Ytre miljø 10 Sosialt ansvar 11 Etikk 12 Samfunn Årsberetning 2009 15 Årsberetning 26 Regnskap konsern 30 Noter konsern 61 Regnskap Hafslund

Detaljer

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014

Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Klima- og energiplan for Lunner kommune 2009-2014 Dette er et høringsutkast av Lunner kommunes Klima- og energiplan for perioden 2009-2014. Roa 23.01.09 Innhold KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR LUNNER KOMMUNE

Detaljer

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp

Ytre miljø. Om rapporteringen. Metodikk for beregning av klimagassutslipp Ytre miljø Av hensyn til klimautfordringen må framtidens energisystem i langt større grad enn i dag være basert på fornybare energikilder som ikke bidrar til økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren. Dessuten

Detaljer

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002

Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 Handlingsplan for reduksjon av klimagassutslipp i Halden kommune, 2001 2010 Vedtatt av kommunestyret i Halden 7. februar, 2002 1. Bakgrunn Halden var en av de kommuner som i 2000 fikk støtte fra Statens

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling

Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling Energi og klima: Råd for bærekraftig utvikling EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innholdsfortegnelse Energi og klima: Råd for en bærekraftig utvikling 3 Utfordringene er store 5 Menneskeskapte

Detaljer