Årsmelding Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune"

Transkript

1 Rådmannens forslag Spydeberg Kommune

2 Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8 Fokusområde 4 Grønn kommune(g) Fokusområde 5: Kommunale tjenester (T) Fokusområde 6: Kultur og idrett (K) Fokusområde 7 Samfunn (S) Fokusområde 8: Folkehelse(F): Virksomhetene...26 Stab, Servicetorg og Kultur Virksomhetsleder: Øivind Olafsrud Skolen Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund Barnehage Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes Familierelaterte tjenester Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl Grinitun pleie og omsorg Virksomhetsleder: Runar Stemme Teknisk forvaltning Virksomhetsleder: Hans Moesgaard Eiendom og teknisk drift Virksomhetsleder: Erik Flobakk

3 Rådmannen har ordet! Ett år i Spydeberg kommune består av 365 dager som kommunen gir tjenester til innbyggerne. Noen går på skole i nesten halvparten av dagene. Noen er i kommunal barnehage i enda flere dager og alle årets dager og alle døgnets timer er Grinitun åpent og bemannet. Årsmeldingen for 2011 viser denne bredden i det kommunale tilbudet. I tillegg til de direkte tjenestene, så er kommunen en medspiller for lag og foreninger og andre frivillige organisasjoner, som bidrar med kultur, idrett og annen frivillig innsats. En kommune er til for innbyggerne, og den er styrt av innbyggerne. Kommunevalget i 2011 ga mange nye folkevalgte inn i kommunestyret, og ny ordfører og varaordfører. For å gi tilbudet til innbyggerne, var det i ansatte i til sammen 243 årsverk i organisasjonen Spydeberg kommune. Nesten 80 prosent er kvinner. Spydeberg kommune har siden 2004 hatt avtale om inkluderende arbeidsliv, og denne ble videreført i Totalt var sykefraværet i organisasjonen 8,1 prosent, noe som ikke er tilfredsstillende, og det er i en prosess med tillitsvalgte, verneombud og ledere utarbeidet en tiltaksliste som skal iverksettes i En kommune gir tjenester til befolkningen fra vugge til grav. Helt fra kontrollen på helsestasjonen til omsorgstjenester til eldre. Det er ikke vanskelig å se områder der man gjerne skulle brukt mer ressurser, men en kommunes oppgave er å utnytte de ressurser som er til rådighet, på en så god måte som mulig til befolkningens beste. Spydeberg kommunes regnskap for 2011 ble gjort opp med ett netto driftsresultat på om lag 4 millioner kroner. Det er godkjent, men i minste laget i forhold til at kommunen trenger å bygge opp kapital til fremtidige investeringer. Som Østfoldkommuner flest får Spydeberg kommune mindre overføringer fra Staten pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Spydeberg er en kommune som er litt større enn gjennomsnittskommunen i Norge. Likevel ser man utfordringer med å løse oppgavene alene, og i 2011 har det vært fokus på å se etter samarbeidsmuligheter, først med Hobøl, men også med andre kommuner i Indre Østfold. Samhandlingsreformen, der kommunene overtar helseansvar fra Staten, skal ikke starte før i 2012, men forberedelse til den har vært et tilbakevendende tema i hele Kommunen fikk også ny rådmann i september, og de første månedene har jeg første og fremst brukt til å lære en ny organisasjon å kjenne. Jeg har i løpet av disse månedene blitt kjent med mange dyktige ansatte, og vil rette en takk til alle som i 2011 gjorde en god innsats for å gjøre Spydeberg til et godt sted å leve for Spydebergingen. Geir R. Johannessen Rådmann 2

4 Fokusområder Fokusområde 1: Brukere (B) Kritiske suksessfaktorer; Gode tjenester Avklarte forventninger Brukermedvirkning Mål og satsingsområder som gjelder kommunens brukere finnes i stor grad under fokusområde Kommunale tjenester. For å få et mest mulig helhetlig bilde av resultatene for kommunens brukere må derfor begge disse kapitlene leses. B1 Gode tjenester I 2010 tok kommunens virksomheter i bruk kvalitetsindikatorer. Disse er utarbeidet spesifikt for hver virksomhet og er knyttet til den kvaliteten vi ønsker våre brukere skal oppleve. Utgangspunktet for utarbeidelse av indikatorene var blant annet «hva er viktig for brukeren?» og «er det formelle krav til tjenesten som må oppfylles?». Virksomhetene har sine kvalitetsindikatorer på første side av sine lokale målekart og resultatene finnes i virksomhetens lokale årsmelding i siste del av dette dokumentet. Forrige brukerundersøkelse ble holdt i 2009 og neste planlegges gjennomført i B2 Avklarte forventninger Det utarbeides regelmessig informasjonsmateriale for å sørge for at brukerne vet hva de kan forvente seg av tjenesten og hva som forventes av vedkommende som bruker. Skole og barnehage er de som mest regelmessig utgir denne type informasjon, men også andre virksomheter utarbeider brosjyrer og lignende i papirformat. Samtidig bestreber vi oss på å benytte nettbaserte kommunikasjonsformer på en best mulig måte. Kommunens egen Facebookside og hjemmesidene er godt besøkt og antallet som benytter Facebook for å hente informasjon og kommunisere med kommunen har vært jevnt økende i Servicetorget yter regelstyrt saksbehandling og praktisk veiledning. Resultater fra registreringer over løsning på henvendelser viser at de helt eller delvis løser 60 % av alle henvendelser, noe som er svært godt i denne type tjeneste. B3 Brukermedvirkning Virksomhetene legger til rette for brukermedvirkning både på systemnivå og individnivå. Det benyttes blant annet foreldremøter, FAU (arbeidsutvalg med representanter for foreldrene), brukerråd og dialogmøter for å invitere til deltakelse på systemnivå. Det har i 2011 blitt invitert til folkemøter ved flere anledninger, som i sentrumsplanarbeidet og ved endringer i skolestruktur og skolekretser. På individnivå følger kommunen opp det sterke kravet som foreligger om brukermedvirkning ved utforming av tilpassede tjenester 3

5 Fokusområde 2: Medarbeidere (M) Kritiske suksessfaktorer; Godt arbeidsmiljø God ledelse Faglig oppdatering og personlig utvikling Antall ansatte Antall årsverk Antall Ansatte fordelt på fødselsår antall menn antall kvinner totalt M1 Godt arbeidsmiljø Medvirkning Det legges til rette for medvirkning av kommunens medarbeidere gjennom representasjon i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og ADMU (Administrasjonsutvalget). Det er faste møter i disse utvalgene, og det avholdes i utgangspunktet minst fire møter i året i AMU og to i ADMU, flere ved behov. Det er faste møter med Hovedtillitsvalgte en gang i måneden. Alle virksomheter bruker personalmøter og medarbeidersamtaler for å åpne for medvirkning og medbestemmelse. Formannskapene i Spydeberg og Hobøl ga den 10. mars rådmennene i oppdrag å utrede mulig samarbeid på flere av kommunenes tjenesteområder. Innen følgende tjenesteområder pågår detaljutredning: NAV-kontor, Plan- og byggesaksavdeling og Lønn- og regnskapsavdeling. Arbeidet har vært organisert med involvering fra ledere, fagpersoner og tillitsvalgte. Slike prosesser påvirker arbeidsmiljøet da de som direkte eller indirekte er berørt reagerer svært ulikt på den usikkerhet dette medfører under utredning og beslutningsfase. Medarbeiderundersøkelse I 2011 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse ved alle kommunens virksomheter. Deltakelse i 4

6 undersøkelsen var obligatorisk og svarprosenten endte på 94. Undersøkelsen gjennomføres ved at den enkelte beskriver sin egen opplevelse av arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen. Arbeidstakeren bestemmer helt fritt hvilke tema som tas opp, temaene framkommer i framstillingen nedenfor som «Arbeidsmiljøfaktorer». Det ble avgitt totalt 1778 synspunkt. Samlet kom det overveiende positive synspunkt på «Arbeidsoppgaver, jobbinnhold» og på «Sosialt miljø», mens det til tema «Ledelse, organisering, informasjon og medvirkning» ble knyttet mest negative synspunkt. De lokale variasjonene er store angående hvilke utfordringer som avdekkes og det er blitt jobbet mye i virksomhetene med å utbedre områder der medarbeiderne uttrykte misnøye. Virksomhetene har rapportert resultatoppfølging i flere omganger. Rapporter har gått både til kommunens administrative ledelse og til kommunens Arbeidsmiljøutvalg. Tiltak som ikke har blitt gjennomført i 2011 er tatt med i de lokale målekartene for Samlet resultat for kommunen vises i bildet under. Den øverste Arbeidsmiljøfaktoren har fått mest oppmerksomhet og den nederste minst. Endringsindeks framkommer ved at den ansatte vekter sine utsagn og angir hvorvidt det har vært noen endring i positiv eller negativ retning det siste året innenfor det aktuelle tema. En indeks på 10 eller mer angir en «trend» og ikke bare en tilfeldig svingning. Grønn stolpe viser positivt vektede synspunkt og rød stolpe viser negativt vektede. Sykefravær Spydeberg har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv, IA, siden 2004, og dette er videreført i ny avtale inngått høsten For å redusere sykefraværet fokuseres det på forebygging, tilrettelegging og ivaretakelse. De tre målene i intensjonsavtalen er å redusere sykefravær, å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og å legge til rette for eldre arbeidstakere. Hvert år lages det aktivitetsplan for samarbeidet med Bedriftshelsetjenesten Hjelp 24, planen vedtas i AMU. 5

7 Sykefravær År Kort tids Lang tids Totalt Spydeberg Hele landet ,6 5,8 7,4 7, ,8 5,5 7,3 7, ,5 6,4 7,9 6, ,7 6,3 8,1 5,8 Sykefraværet i kommunen holder seg for høyt. I løpet av høsten er det jobbet med å identifisere tiltak som antas å bidra til å holde folk friskere og på jobb. Ved å involvere den enkelte, de tillitsvalgte, verneombud og ledere, er det utarbeidet en forslagsliste over tiltak man tror kan ha god virkning på sykefravær. Alle virksomhetene har funnet fram til minst to tiltak fra denne listen som skal settes i verk fra Fra 1. juli trådte lovendring for oppfølging av sykemeldte i kraft. Lovendringen skal sikre tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølging. Arbeidsgiver har hovedansvar for denne oppfølgingen, men også sykemelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet. Spydeberg kommune har utarbeidet en detaljert oversikt for oppfølging av egne ansatte som angir faste kontaktpunkt og type oppfølging fra dag 1 av sykefravær og til fraværet har vart i 2 år. Denne planen behandles i AMUs første møte i Likestilling I Spydeberg kommune var det pr ansatt 325 personer. Av disse er 258 kvinner (79,4 %) og 67 menn (20,6 %). 206 er deltidsansatte med fordeling 178 kvinner og 26 menn Kjønn og stillingsfordeling Den gjennomsnittlige deltidsstilling er 59,7 % 2011, i 2010 var den 59,3 % total kvinner menn 1-49% 50-99% 100 % Lønn og kjønn Diff i menns favør % Gjennomsnittslønn etter utdanning Menn Kvinner Ufaglært ,6 0,7 Faglært ,2 5,9 Høyere utdanning (3 år) ,7 15,6 Høyere utdanning (over 3 år) ,2 10,1 Undervisningspersonell ,7 4,0 Tallene er beregnet i kroner ved 100 % stilling innenfor de aktuelle gruppene. Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann og assisterende rådmann. I tillegg består rådmannens ledergruppe av 4 menn og 2 kvinner (og en vakant virksomhetslederstilling). 6

8 M2 God ledelse Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen indikerer at ledelse er et område med uløste utfordringer. Det er igangsatt arbeid med å møte disse utfordringene og det fokuseres på lederevaluering og ledelsesutvikling i Begge deler vil omfatte både virksomhetsledere og mellomledere. M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling Kurssamarbeidet mellom 11 kommuner i Indre Østfold har gitt 14 ulike kurstilbud med variert innhold i Alle virksomheter tilbys kursene. Det ble i 2011 tildelt utdanningsstipend til 7 søkere innenfor ulike virksomheter. Det er også fokus på påbegynt og fullført utdanning når virksomhetene rapporterer gjennom året. Dette framkommer i de lokale årsmeldingene i siste del av dette dokumentet. Status på tiltak fra strategiplanen GODT ARBEIDSMILJØ Tilfredshet med arbeidsmiljøet Sykefraværet 1 % under landssnitt eller likt med landssnitt GOD LEDELSE Tilfredshet med ledelse FAGLIG OPPDATERING OG PERSONLIG UTVIKLING Tilfredshet med mulighet for faglig og personlig utvikling oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat Ønsket Nedre Under nedre 7

9 Fokusområde 3: Økonomi (Ø) Kritiske suksessfaktorer: Godt samsvar mellom rammer og resultat Effektiv ressursbruk God administrativ budsjettprosess Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat Det er et negativt avvik mellom regnskap og reviderte budsjettrammer på ca. 2 mill. kroner totalt på virksomhetene i Store deler av dette kompenseres gjennom økt refusjon for ressurskrevende brukere. Inntektene føres på finanskapittelet. Regnskapet ble gjort opp med et netto driftsresultat på 4 mill. kroner. Netto avsetninger ble gjort med samme beløp slik at mer/mindreforbruk ble gjort opp i 0. Brutto driftsutgifter i prosent av totale brutto driftsutg Østfold Adm. Bhg Skole Helse Pleie - omso rg ,6 10,5 20,9 3,5 28, ,4 10,5 20,3 3,5 28,8 Ø2 Effektiv ressursbruk Brutto driftsutgifter i prosent av totale brutto driftsutg Spydeberg Adm. Bhg Skole Helse Pleie - omso rg ,7 11,6 20,1 3,9 27, ,6 11,3 20,6 3,8 28,2 Brutto driftsutgifter i prosent av totale brutto driftsutg - landet u/oslo Adm. Bhg Skole Helse Pleie - omso rg ,7 11,6 21,3 3,8 26, ,7 11,9 20,9 3,9 26,7 I tabellen er brutto driftsutgifter for 5 områder, administrasjon og styring, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg samt helse, beregnet i forhold til totale brutto driftsutgifter. Disse områdene utgjør 70,5 % av totalen. I 2010 utgjorde de samme områdene 69,9 %. Det er som vi ser av tabellene en liten nedgang fra 2010 til 2011 for administrasjon, barnehage og helse, mens skole og pleie og omsorg har en økning. 8

10 Ser vi på det samme for Østfold og landet u/oslo er den totale andelen av brutto driftsutgifter for disse 5 områdene rundt 70 %. Det er også små variasjoner i fordelingen mellom områdene. Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter Spydeberg 17,4 33,5 Østfold 23,2 36 Landet uten Oslo 20,4 32,7 Statlige rammeoverføringer i % av brutto driftsinntekter har økt fra 2010 til 2011 både for Spydeberg, Østfold og landet u/oslo. Dette skyldes vesentlig omlegging av statstilskudd til barnehager som i 2010 var et øremerket tilskudd og som ble lagt inn som en del av rammetilskuddet i Frie inntekter i kroner per innbygger Spydeberg Østfold Landet uten Oslo Frie inntekter er skatteinntekter og netto rammetilskudd. I 2010 lå Spydeberg lavere pr. innbygger enn Østfold og ladet u/oslo. Dette har bedret seg i Vi ligger fortsatt lavere enn landet u/oslo, men bedre enn Østfoldsnittet. Årsaken til dette er bl.a. at Spydeberg kommune kom forholdsvis bedre ut enn mange Østfoldkommuner ved innlemmelsen av barnehagetilskuddet i de frie inntektene. 9

11 Status på tiltak fra strategiplanen Ønsket Nedre Under GODT SAMSVAR MELLOM RAMMER OG RESULTAT Totalresultat kommunen Avvik budsjett på virksomhetene EFFEKTIV RESSURSBRUK Utvikling i egen kommune på utvalgte data GOD ADMINISTRATIV BUDSJETTPROSESS Tilfredshet med budsjettprosess blant ledere oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 10

12 Fokusområde 4 Grønn kommune(g) Kritiske suksessfaktorer Bevare og utvikle kommunens grønne områder Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Redusere forurensning Ta i bruk miljøvennlig energi G1. Bevare og utvikle kommunens grønne områder Samfunnsdelen av kommunedelplan for sentrum ble politisk vedtatt i februar. Her finnes mål og tiltak som kommunen skal ta hensyn til i det videre arbeidet med utvikling av sentrum. Arbeidet med sentrumsplanens arealdel er ikke avsluttet, den forventes endelig politisk behandlet i mai Vedtaket i denne sammenhengen vil gi sterke føringer for plasseringen og utviklingen av de grønne områder i sentrum av kommunen. G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Frøhaugen er påbegynt. En plan for det videre arbeidet vil bli forelagt komite for miljø, plan og teknikk primo Arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Hovin Kirke er ikke påbegynt. G3 Redusere forurensning Arbeidet med å få installert godkjente avløpsanlegg i hytter ved Lyseren med innlagt vann er forsinket. Det er i løpet av 2011 laget anbudsgrunnlag for implementeringen av en trykkavløpsløsning. På grunn av vakante stillinger i egen organisasjon, har det vært avholdt anbudskonkurranse med etterfølgende kontraktsinngåelse for prosjektering og byggeledelse for prosjektet. Arbeidet for å redusere avrenning av næringsstoffer fra landbruket i Spydeberg fortsetter. For å vise resultater på dette området måles hvor stor andel av 11 kornarealet i Spydeberg som ikke er høstpløyd og hvor mange meter buffersone, grønne soner, avsatt mot bekker. Resultatene for de siste tre årene vises i nedenstående tabell Andel upløyd kornareal 61 % 60 % 70 % Buffersoner mot bekker, i meter Utviklingen er positiv på begge områdene. Resultatet for andel upløyd kornareal er på grunn av nedbørsituasjonen i høst svært høy og må antakelig forventes å gå litt ned i kommende år. Det har vært en liten reduksjon av økologisk drevet jordbruksareal fra 9,9 % i 2010 til 9 % i G4 Ta i bruk miljøvennlig energi Målsettingen på dette området er å få inn en bestemmelse i rullert kommuneplan om at reguleringsplaner skal inneholde tilknytningsplikt til evt. fjernvarmeanlegg. Arbeidet med rullering er ikke påbegynt og det er ikke noen planer for utvikling av fjernvarmeanlegg i kommunen. Målsettingen kan derfor ikke nås før kommuneplanen rulleres etter at arbeidet med planstrategi er avsluttet i kommuner i Østfold har ved kommunestyrevedtak sagt ja til et forpliktende samarbeid om gjennomføring av klima- og energitiltak, deriblant Spydeberg. Klimarådet vil være øverste organ for Klima Østfold. Ordførere i de deltagende kommunene, fylkesordfører og fylkesmannen utgjør Klimarådet.

13 Klimarådet skal vedta årlig handlingsplan og budsjett. Samarbeidet finansieres gjennom årlige beløp fra hver deltager og fylkeskommunen bidrar med det samme beløp som kommunene bidrar med i sum. Deltagerfinansieringen tilsvarer 1,5 millioner kroner pr år, og det er forventet at man skal kunne hente tilsvarende midler i ekstern støtte og tilskudd til konkrete tiltak. Prosessen startet i Halden i mars 2011, og er foreløpig virkeperiode for Klima Østfold. Viktige områder for tiltak i denne perioden vil være bl.a. informasjons- og holdningsskapende tiltak, tiltak knyttet til infrastruktur, miljøvennlige innkjøp, kommunale bygg og miljø- og energiledelse og miljøstyringssystem. Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei BEVARE OG UTVIKLE KOMMUNENS GRØNNE OMRÅDER Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg, arealdel SIKRE INNBYGGERNE GOD TILGANG TIL DE GRØNNE OMRÅDENE Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Frøhaugen Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Hovin kirke REDUSERE FORURENSNING Videreføre arbeidet med å få installert godkjente avløpsanlegg i hyttene ved Lyseren som har innlagt vann Ytterligere redusert høstpløying og utvidet areal for grasdekte buffersoner i forhold til året før TA I BRUK MILJØVENNLIG ENERGI Få inn en bestemmelse i rullert kommuneplan om at reguleringsplaner skal inneholde tilknytningsplikt til evt. fjernvarmeanlegg oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 12

14 Fokusområde 5: Kommunale tjenester (T) Kritiske suksessfaktorer God kvalitet i tjenestene Godt fysisk miljø God dekningsgrad på tjenestene Kompetente medarbeidere T1 God kvalitet i tjenestene For å få et bilde av hvorvidt kommunen tildelte tjenester på riktig nivå, var det en målsetning å se tildelte tjenester opp mot klagesaker, samt hvorvidt budsjettene ble overholdt. Det er få klagesaker i kommunen og det har dessverre vist seg at målet er av en slik art at det ikke lar seg måle. Det kreves en grundigere presisering av hva som menes med klage og klagene må registreres mer nøyaktig. Kvalitetsindikatorer er tatt i bruk på alle virksomheter. Disse finnes på første side av alle lokale målekart og resultatene fra disse indikatorene rapporteres i de lokale årsmeldingene. Kvalitetsindikatorene bidrar til å sette fokus på hvilken standard og hvilke mål vi setter for tjenesten. Selv om Spydeberg i sin kommuneplan har satt som målsetting en økning av årsverk i pleie og omsorg, ble det i budsjettarbeidet for 2011 ikke funnet økonomisk mulighet for økning. I følge KOSTRA ser tallene for årsverk slik ut: Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker (ekskl. fravær). Spydeberg Østfold Norge ,27 0,44 0, ,28 Ikke oppgitt 0,48 Grinitun har opprettet en fagstilling i 20 % til kvalitetsarbeid, og prosedyrer oppdateres nå fortløpende. Det gjenstår likevel noe før organisering og oppfølging av kvalitetsarbeidet er på plass ved alle aktuelle virksomheter i kommunen. Kommunene i Indre samarbeider fortsatt i Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Spydeberg er en aktiv deltaker og har bidratt blant annet med utforming av samarbeidsavtalen med sykehuset Østfold. Reformen er fortsatt i startgropen slik at det er usikkert hvor mye presset vil øke på den enkelte kommunens tjenester og hvor godt vi er i stand til å løse utfordringene. Temaene for samarbeidet er lokalmedisinsk kompetansesenter, frisklivssentraler, helseovervåkning, kommunelegefunksjon med mer. 13

15 Grunnskolepoengene har gått litt ned i 2010/2011, som det har gjort de siste årene. Vi sammenligner Spydeberg med Østfold, og for Østfold har poengene gått litt opp, men Spydeberg ligger fortsatt noe høyere enn fylket. På 5. trinn viser resultatene på nasjonale prøver en svak tilbakegang fra året før, dette antas å være tilfeldige variasjoner fra år til år. Resultatene er under østfoldsnittet. For 8. trinn er vi derimot over østfoldsnittet i lesing og engelsk og likt med fylket i regning. Det er mer utfyllende informasjon om resultater i årsmeldingens siste del under skolens lokale årsmelding. Ressursbruk i skolen Det framkommer variasjoner i skolens ressursbruk på tross av økte økonomiske rammer de senere år. Årsverk for undervisningspersonale, lærertettheten i ordinær undervisning og antall undervisningstimer per elev er stabile. Disse vil ikke endres stort, mens de andre forholdene påvirkes i større grad av antall 14 elever og ressursinnsats knyttet til spesialundervisning og mengden tilpasset opplæring. T2 Godt fysisk arbeidsmiljø I Familierelaterte tjenester er det gjort forberedelser til sertifisering som Miljøfyrtårn ved psykiske helsetjenester,

16 men selve sertifiseringen er ikke gjennomført. Det var opprinnelig planlagt sertifisering av ungdomsskolen i 2011, men dette er utsatt til Kommunehuset har blitt oppgradert med nye og moderne møterom og ny formannskapssal som kan slås sammen med en fornyet kantine og gi et stort møterom. Kantine og kjøkken er modernisert og har oppgraderte løsninger for avfallssortering. T3 God dekningsgrad på tjenestene Vedtak om bygging av ny barnehage er fulgt opp etter planen, og ny barnehage tas i bruk ut på høsten T4 Kompetente medarbeidere Målsettingen om å redigere og ta i bruk dokumenter fra de personalpolitiske retningslinjene er blitt fulgt mindre opp enn ønsket på grunn av manglende kapasitet. Det er gjort noe revisjon av eksisterende dokumenter så som: Rutine for samarbeid mellom ledelse og verneombud og for interne vernerunder. Dekningsgrad innen pleie og omsorg er som tidligere 33 %, medregnet omsorgsboligene, som ikke er bemannet for brukere med omfattende hjelpebehov. Dette holder Spydeberg fortsatt over Stortingets tilrådning på 30 % plasser i forhold til antall innbyggere over 80 år. Befolkningsoversikten nedenfor viser at det foreløpig ikke er gruppen over 80 år som øker mest, men de mellom 67 og 79 år. Samlet sett er det blitt nesten 90 flere innbyggere over 67 år de siste 3 årene. Mindre revisjon av andre rutiner i HMS systemet. Rutine for varsling, behandles i AMU i Retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte, behandles i AMU i Det er også inngått avtale med tillitsvalgte før jul i 2010 iverksatt i løpet av Avtalen gjelder SGS 1001 «Sentral generell særavtale vedrørende reiseregulativet». 15

17 Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei GOD KVALITET I TJENESTENE Tildelt tjenester på riktig nivå innenfor egne budsjetter (og fortsatt under østfoldgjennomsnittet i tapte klagesaker) Tatt i bruk kvalitetsindikatorer ved alle virksomheter uregistrert Kommunens målsetting om å ha årsverk i pleie og omsorg på østfoldgjennomsnittet er ikke oppnåelig i 2011, det er heller ikke økonomi til økning Systematisert og utviklet kvalitetsarbeidet i kommunens øvrige virksomheter der dette er et krav. Fortsette arbeidet i Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Sykehuset Østfold, bl.a. med å øke kompetansen innen behandling og forebygging, forutsatt penger bevilget i statsbudsjettet Læringsutbytte i skolen over østfoldgjennomsnittet, målt ved nasjonale prøver og grunnskolepoeng GODT FYSISK MILJØ 1 ny virksomhet miljøfyrtårnsertifisert GOD DEKNINGSGRAD PÅ TJENESTEN Fulgt opp politiske vedtak om bygging av ny barnehage Sykehjemsplasser og omsorgsboliger dekker 30 % av antall innbyggere over 80 år KOMPETENTE MEDARBEIDERE Fortsette arbeidet med å redigere og ta i bruk tiltak fra de personalpolitiske retningslinjer oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 16

18 Fokusområde 6: Kultur og idrett (K) Kritiske suksessfaktorer: Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv Klar kulturell profil Tilrettelegging samspill med lag og foreninger Synliggjøre Spydebergs kulturarv Være en åpen og inkluderende kommune K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv Bredden i kulturtilbudet er avgjørende for å nå målgrupper i ulike aldre. En ny type arrangement for Spydeberg sin del i 2011 var Spydeberg rockefestival som ble arrangert som en del av Miljøuka besøkende deltok på arrangementet, så festivalen ble godt mottatt av mange. Et prosjekt som har pågått i lang til ble omsider fullført i oktober denne høsten: den 15. oktober åpnet kunstgressbanen på Spydeberg stadion. Prosessen rundt rehabilitering av Spydeberg stadion har vært vesentlig mer omfattende enn forutsatt, så det var en merkedag for fotballen da ordfører Knut Espeland klippet snora og banen kunne tas i bruk. Med kunstgressbane startet en ny epoke for fotballen i Spydeberg, og banen har så å si vært i bruk hver eneste dag siden åpningen. På åpningsdagen var det duket for oppgjør mellom styret i fotballgruppa og Spydeberg kommune. Det var fotballgruppa som gikk av med seieren. Her er begge lagene samlet! God tilrettelegging er et av virkemidlene som ofte fører til rekruttering til ulike aktiviteter. En gruppe som har opplevd økt tilslutning av nye aktive er Spydeberg rullefjøllag. Gruppen har i lang tid jobbet aktivt for å skape bedre vilkår for skaterne i Spydeberg. I felleskap har skatere og kommune ryddet skatebanen og sørget for finansiering av nye skateramper i betong. Rampene står nå på kommunens lager og vil monteres våren

19 Ungdomsklubben «Huset» Ansvaret for kommunens fritidsklubb ble overført fra virksomhet Familierelaterte tjenester til virksomhet Stab, servicetorg og kultur våren Etter at klubben hadde vært stengt i 2 år, åpnet dørene igjen i august. Klubben har holdt åpen en kveld annenhver uke. Oppslutningen har vært liten og utover høsten hadde klubben særdeles lite besøk. I desember ble det arrangert LAN-helg. 17 gutter deltok på dette arrangementet. K3 Tilrettelegging samspill med lag og foreninger Samspillet mellom kommune og lag og foreninger oppleves som positivt. I løpet av året er det mange treffpunkt, og vi opplever å dra i felles retning for ønsket utvikling. Hvert år arrangeres det et møte hvor det gis informasjon om ulike tilskuddsordningen, i tillegg til utveksling av annen relevant informasjon. Samarbeidsavtalen mellom Spydeberg kommune og Frivillighetssentralen ble fornyet i Kommunestyret vedtok at alle lag og foreninger i Spydeberg skal få gratis langtidsleie av lokaler til sine ordinære aktiviteter. Å spille mot hverandre i nettverk fenger Rockeverksted Takket være sponsormidler fra lokal bank og andre prosjektmidler ble det høsten 2011 kjøpt inn instrumenter til rockeverkstedet. Det er nå utstyr på plass til å fylle to øvingsrom. Rockeverkstedet åpner våren K2 Klar kulturell profil Det skjer mye på ulike områder i Spydeberg. Det legges ned en stor frivillig innsats, og flere idrettsgrupper opplever en jevn tilstrømning av nye medlemmer. I løpet av året avholdes det mange ulike arrangementer med stor oppslutning. I kommuneplanen er det et mål om å utvikle en klar kulturell for Spydeberg. Samlet sett kan det konkluderes med at Spydebergs kulturelle profil er den innsatsen som gjøres av lag og foreninger og av Spydeberg kommune for å bidra til at det skapes gode vilkår for dette arbeidet. Dette er viktige tilbud i lokalsamfunnet for bidrar til økt livskvalitet for mange innbygger. K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv På Spydeberg prestegård foregikk det også i 2011 et omfattende rehabiliteringsarbeid. I tillegg til restaurering av bygningene har det pågått omfattende utgravinger og registeringer av hageanlegget. På den gamle prestegården var det i Jacob Nikolai Wilses tid et hageanlegg som, i følge Stiftelsen Spydeberg Prestegård, var en av de fineste i landet. Funn viser at hagen er den best dokumenterte 1700-tallshagen i Norge. Målet er at hele anlegget skal stå klart til Det er stiftelsen Spydeberg prestegård som står for dette arbeidet. I Østfold startet det i 2011 er prosjekt i regi av riksantikvaren hvor det gjøres en tilstandsregistrering av tilrettelagte arkeologiske kulturminner i den hensikt å gjøre dem mer tilgjengelig for publikum. Kommunene ble invitert til deltagelse i valg av hvilke kulturminner som skal tilrettelegges i fremtiden. Sammen med historielaget foretok kommunen en befaring sammen med en representant fra fylkeskonservatoren for å kartlegge aktuelle kulturminner. Hvilke kulturminner som skal prioriteres vil avgjøres i fylkestinget våren

ÅRSMELDING 2010 Rådmannens forslag Årsmelding 2010 - Rådmannens forslag Forord Kommunen gjennomførte i 2010 det økonomisk sett største løftet i min tid som rådmann; - fullrehabilitering av ungdomsskolen.

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 -

SKIPTVET KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill - 0 - SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement - Samspill ÅRSMELDING 2014-0 - INNHOLDSFORTEGNELSE Sidetall Rådmannens årsmelding 3 Økonomisk analyse 7 Kommunebarometeret 10 Etisk standard 11 Likestilling

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1

Målselv kommune Årsmelding 2014 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014. Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 Vedtatt i Målselv kommunestyre 25.06.15, sak 69/15, 1 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 5 ANTALL ÅRSVERK 2012-2014... 5 NÆRVÆRSUTVIKLING...

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag

Budsjett og Økonomiplan 2015-2018. Handlingsdel 2015-2018. Andebu kommune. Rådmannens forslag Handlingsdel 2015-2018 Budsjett og Økonomiplan 2015-2018 Andebu kommune Rådmannens forslag 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Handlingsdel... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Status Andebusamfunnet... 7 2.3 Status

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2010

Årsmelding og årsregnskap 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER.. 3 2. KOMMUNAL DRIFT.. 9 A. Kommuneorganisasjonen. 11 Politisk organisering... 13 Administrativ organisering. 15 Kommunen som arbeidsgiver. 17 B. Økonomisk

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Tinn kommune Foto:Karl Martin Jakobsen NØKKELTALL FOR 2012-2013 2013 2012 Tinn kommune totalt Antall innbyggere 31.12 5 957 5973 Antall bedrifter (SSB har endret reg. tidspkt.) 740 727 Nyregistrerte bedrifter

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer