Årsmelding Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune"

Transkript

1 Rådmannens forslag Spydeberg Kommune

2 Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8 Fokusområde 4 Grønn kommune(g) Fokusområde 5: Kommunale tjenester (T) Fokusområde 6: Kultur og idrett (K) Fokusområde 7 Samfunn (S) Fokusområde 8: Folkehelse(F): Virksomhetene...26 Stab, Servicetorg og Kultur Virksomhetsleder: Øivind Olafsrud Skolen Virksomhetsleder: May Kirsti Heggelund Barnehage Virksomhetsleder: Per Jarle Hestnes Familierelaterte tjenester Virksomhetsleder: Hilde Dybedahl Grinitun pleie og omsorg Virksomhetsleder: Runar Stemme Teknisk forvaltning Virksomhetsleder: Hans Moesgaard Eiendom og teknisk drift Virksomhetsleder: Erik Flobakk

3 Rådmannen har ordet! Ett år i Spydeberg kommune består av 365 dager som kommunen gir tjenester til innbyggerne. Noen går på skole i nesten halvparten av dagene. Noen er i kommunal barnehage i enda flere dager og alle årets dager og alle døgnets timer er Grinitun åpent og bemannet. Årsmeldingen for 2011 viser denne bredden i det kommunale tilbudet. I tillegg til de direkte tjenestene, så er kommunen en medspiller for lag og foreninger og andre frivillige organisasjoner, som bidrar med kultur, idrett og annen frivillig innsats. En kommune er til for innbyggerne, og den er styrt av innbyggerne. Kommunevalget i 2011 ga mange nye folkevalgte inn i kommunestyret, og ny ordfører og varaordfører. For å gi tilbudet til innbyggerne, var det i ansatte i til sammen 243 årsverk i organisasjonen Spydeberg kommune. Nesten 80 prosent er kvinner. Spydeberg kommune har siden 2004 hatt avtale om inkluderende arbeidsliv, og denne ble videreført i Totalt var sykefraværet i organisasjonen 8,1 prosent, noe som ikke er tilfredsstillende, og det er i en prosess med tillitsvalgte, verneombud og ledere utarbeidet en tiltaksliste som skal iverksettes i En kommune gir tjenester til befolkningen fra vugge til grav. Helt fra kontrollen på helsestasjonen til omsorgstjenester til eldre. Det er ikke vanskelig å se områder der man gjerne skulle brukt mer ressurser, men en kommunes oppgave er å utnytte de ressurser som er til rådighet, på en så god måte som mulig til befolkningens beste. Spydeberg kommunes regnskap for 2011 ble gjort opp med ett netto driftsresultat på om lag 4 millioner kroner. Det er godkjent, men i minste laget i forhold til at kommunen trenger å bygge opp kapital til fremtidige investeringer. Som Østfoldkommuner flest får Spydeberg kommune mindre overføringer fra Staten pr. innbygger enn landsgjennomsnittet. Spydeberg er en kommune som er litt større enn gjennomsnittskommunen i Norge. Likevel ser man utfordringer med å løse oppgavene alene, og i 2011 har det vært fokus på å se etter samarbeidsmuligheter, først med Hobøl, men også med andre kommuner i Indre Østfold. Samhandlingsreformen, der kommunene overtar helseansvar fra Staten, skal ikke starte før i 2012, men forberedelse til den har vært et tilbakevendende tema i hele Kommunen fikk også ny rådmann i september, og de første månedene har jeg første og fremst brukt til å lære en ny organisasjon å kjenne. Jeg har i løpet av disse månedene blitt kjent med mange dyktige ansatte, og vil rette en takk til alle som i 2011 gjorde en god innsats for å gjøre Spydeberg til et godt sted å leve for Spydebergingen. Geir R. Johannessen Rådmann 2

4 Fokusområder Fokusområde 1: Brukere (B) Kritiske suksessfaktorer; Gode tjenester Avklarte forventninger Brukermedvirkning Mål og satsingsområder som gjelder kommunens brukere finnes i stor grad under fokusområde Kommunale tjenester. For å få et mest mulig helhetlig bilde av resultatene for kommunens brukere må derfor begge disse kapitlene leses. B1 Gode tjenester I 2010 tok kommunens virksomheter i bruk kvalitetsindikatorer. Disse er utarbeidet spesifikt for hver virksomhet og er knyttet til den kvaliteten vi ønsker våre brukere skal oppleve. Utgangspunktet for utarbeidelse av indikatorene var blant annet «hva er viktig for brukeren?» og «er det formelle krav til tjenesten som må oppfylles?». Virksomhetene har sine kvalitetsindikatorer på første side av sine lokale målekart og resultatene finnes i virksomhetens lokale årsmelding i siste del av dette dokumentet. Forrige brukerundersøkelse ble holdt i 2009 og neste planlegges gjennomført i B2 Avklarte forventninger Det utarbeides regelmessig informasjonsmateriale for å sørge for at brukerne vet hva de kan forvente seg av tjenesten og hva som forventes av vedkommende som bruker. Skole og barnehage er de som mest regelmessig utgir denne type informasjon, men også andre virksomheter utarbeider brosjyrer og lignende i papirformat. Samtidig bestreber vi oss på å benytte nettbaserte kommunikasjonsformer på en best mulig måte. Kommunens egen Facebookside og hjemmesidene er godt besøkt og antallet som benytter Facebook for å hente informasjon og kommunisere med kommunen har vært jevnt økende i Servicetorget yter regelstyrt saksbehandling og praktisk veiledning. Resultater fra registreringer over løsning på henvendelser viser at de helt eller delvis løser 60 % av alle henvendelser, noe som er svært godt i denne type tjeneste. B3 Brukermedvirkning Virksomhetene legger til rette for brukermedvirkning både på systemnivå og individnivå. Det benyttes blant annet foreldremøter, FAU (arbeidsutvalg med representanter for foreldrene), brukerråd og dialogmøter for å invitere til deltakelse på systemnivå. Det har i 2011 blitt invitert til folkemøter ved flere anledninger, som i sentrumsplanarbeidet og ved endringer i skolestruktur og skolekretser. På individnivå følger kommunen opp det sterke kravet som foreligger om brukermedvirkning ved utforming av tilpassede tjenester 3

5 Fokusområde 2: Medarbeidere (M) Kritiske suksessfaktorer; Godt arbeidsmiljø God ledelse Faglig oppdatering og personlig utvikling Antall ansatte Antall årsverk Antall Ansatte fordelt på fødselsår antall menn antall kvinner totalt M1 Godt arbeidsmiljø Medvirkning Det legges til rette for medvirkning av kommunens medarbeidere gjennom representasjon i AMU (Arbeidsmiljøutvalget) og ADMU (Administrasjonsutvalget). Det er faste møter i disse utvalgene, og det avholdes i utgangspunktet minst fire møter i året i AMU og to i ADMU, flere ved behov. Det er faste møter med Hovedtillitsvalgte en gang i måneden. Alle virksomheter bruker personalmøter og medarbeidersamtaler for å åpne for medvirkning og medbestemmelse. Formannskapene i Spydeberg og Hobøl ga den 10. mars rådmennene i oppdrag å utrede mulig samarbeid på flere av kommunenes tjenesteområder. Innen følgende tjenesteområder pågår detaljutredning: NAV-kontor, Plan- og byggesaksavdeling og Lønn- og regnskapsavdeling. Arbeidet har vært organisert med involvering fra ledere, fagpersoner og tillitsvalgte. Slike prosesser påvirker arbeidsmiljøet da de som direkte eller indirekte er berørt reagerer svært ulikt på den usikkerhet dette medfører under utredning og beslutningsfase. Medarbeiderundersøkelse I 2011 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse ved alle kommunens virksomheter. Deltakelse i 4

6 undersøkelsen var obligatorisk og svarprosenten endte på 94. Undersøkelsen gjennomføres ved at den enkelte beskriver sin egen opplevelse av arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen. Arbeidstakeren bestemmer helt fritt hvilke tema som tas opp, temaene framkommer i framstillingen nedenfor som «Arbeidsmiljøfaktorer». Det ble avgitt totalt 1778 synspunkt. Samlet kom det overveiende positive synspunkt på «Arbeidsoppgaver, jobbinnhold» og på «Sosialt miljø», mens det til tema «Ledelse, organisering, informasjon og medvirkning» ble knyttet mest negative synspunkt. De lokale variasjonene er store angående hvilke utfordringer som avdekkes og det er blitt jobbet mye i virksomhetene med å utbedre områder der medarbeiderne uttrykte misnøye. Virksomhetene har rapportert resultatoppfølging i flere omganger. Rapporter har gått både til kommunens administrative ledelse og til kommunens Arbeidsmiljøutvalg. Tiltak som ikke har blitt gjennomført i 2011 er tatt med i de lokale målekartene for Samlet resultat for kommunen vises i bildet under. Den øverste Arbeidsmiljøfaktoren har fått mest oppmerksomhet og den nederste minst. Endringsindeks framkommer ved at den ansatte vekter sine utsagn og angir hvorvidt det har vært noen endring i positiv eller negativ retning det siste året innenfor det aktuelle tema. En indeks på 10 eller mer angir en «trend» og ikke bare en tilfeldig svingning. Grønn stolpe viser positivt vektede synspunkt og rød stolpe viser negativt vektede. Sykefravær Spydeberg har hatt avtale om inkluderende arbeidsliv, IA, siden 2004, og dette er videreført i ny avtale inngått høsten For å redusere sykefraværet fokuseres det på forebygging, tilrettelegging og ivaretakelse. De tre målene i intensjonsavtalen er å redusere sykefravær, å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og å legge til rette for eldre arbeidstakere. Hvert år lages det aktivitetsplan for samarbeidet med Bedriftshelsetjenesten Hjelp 24, planen vedtas i AMU. 5

7 Sykefravær År Kort tids Lang tids Totalt Spydeberg Hele landet ,6 5,8 7,4 7, ,8 5,5 7,3 7, ,5 6,4 7,9 6, ,7 6,3 8,1 5,8 Sykefraværet i kommunen holder seg for høyt. I løpet av høsten er det jobbet med å identifisere tiltak som antas å bidra til å holde folk friskere og på jobb. Ved å involvere den enkelte, de tillitsvalgte, verneombud og ledere, er det utarbeidet en forslagsliste over tiltak man tror kan ha god virkning på sykefravær. Alle virksomhetene har funnet fram til minst to tiltak fra denne listen som skal settes i verk fra Fra 1. juli trådte lovendring for oppfølging av sykemeldte i kraft. Lovendringen skal sikre tidligere, tettere og mer forpliktende samarbeid om oppfølging. Arbeidsgiver har hovedansvar for denne oppfølgingen, men også sykemelder og NAV har roller i oppfølgingsarbeidet. Spydeberg kommune har utarbeidet en detaljert oversikt for oppfølging av egne ansatte som angir faste kontaktpunkt og type oppfølging fra dag 1 av sykefravær og til fraværet har vart i 2 år. Denne planen behandles i AMUs første møte i Likestilling I Spydeberg kommune var det pr ansatt 325 personer. Av disse er 258 kvinner (79,4 %) og 67 menn (20,6 %). 206 er deltidsansatte med fordeling 178 kvinner og 26 menn Kjønn og stillingsfordeling Den gjennomsnittlige deltidsstilling er 59,7 % 2011, i 2010 var den 59,3 % total kvinner menn 1-49% 50-99% 100 % Lønn og kjønn Diff i menns favør % Gjennomsnittslønn etter utdanning Menn Kvinner Ufaglært ,6 0,7 Faglært ,2 5,9 Høyere utdanning (3 år) ,7 15,6 Høyere utdanning (over 3 år) ,2 10,1 Undervisningspersonell ,7 4,0 Tallene er beregnet i kroner ved 100 % stilling innenfor de aktuelle gruppene. Kommunens øverste administrative ledelse består av rådmann og assisterende rådmann. I tillegg består rådmannens ledergruppe av 4 menn og 2 kvinner (og en vakant virksomhetslederstilling). 6

8 M2 God ledelse Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen indikerer at ledelse er et område med uløste utfordringer. Det er igangsatt arbeid med å møte disse utfordringene og det fokuseres på lederevaluering og ledelsesutvikling i Begge deler vil omfatte både virksomhetsledere og mellomledere. M3 Faglig oppdatering og personlig utvikling Kurssamarbeidet mellom 11 kommuner i Indre Østfold har gitt 14 ulike kurstilbud med variert innhold i Alle virksomheter tilbys kursene. Det ble i 2011 tildelt utdanningsstipend til 7 søkere innenfor ulike virksomheter. Det er også fokus på påbegynt og fullført utdanning når virksomhetene rapporterer gjennom året. Dette framkommer i de lokale årsmeldingene i siste del av dette dokumentet. Status på tiltak fra strategiplanen GODT ARBEIDSMILJØ Tilfredshet med arbeidsmiljøet Sykefraværet 1 % under landssnitt eller likt med landssnitt GOD LEDELSE Tilfredshet med ledelse FAGLIG OPPDATERING OG PERSONLIG UTVIKLING Tilfredshet med mulighet for faglig og personlig utvikling oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat Ønsket Nedre Under nedre 7

9 Fokusområde 3: Økonomi (Ø) Kritiske suksessfaktorer: Godt samsvar mellom rammer og resultat Effektiv ressursbruk God administrativ budsjettprosess Ø1 Godt samsvar mellom rammer og resultat Det er et negativt avvik mellom regnskap og reviderte budsjettrammer på ca. 2 mill. kroner totalt på virksomhetene i Store deler av dette kompenseres gjennom økt refusjon for ressurskrevende brukere. Inntektene føres på finanskapittelet. Regnskapet ble gjort opp med et netto driftsresultat på 4 mill. kroner. Netto avsetninger ble gjort med samme beløp slik at mer/mindreforbruk ble gjort opp i 0. Brutto driftsutgifter i prosent av totale brutto driftsutg Østfold Adm. Bhg Skole Helse Pleie - omso rg ,6 10,5 20,9 3,5 28, ,4 10,5 20,3 3,5 28,8 Ø2 Effektiv ressursbruk Brutto driftsutgifter i prosent av totale brutto driftsutg Spydeberg Adm. Bhg Skole Helse Pleie - omso rg ,7 11,6 20,1 3,9 27, ,6 11,3 20,6 3,8 28,2 Brutto driftsutgifter i prosent av totale brutto driftsutg - landet u/oslo Adm. Bhg Skole Helse Pleie - omso rg ,7 11,6 21,3 3,8 26, ,7 11,9 20,9 3,9 26,7 I tabellen er brutto driftsutgifter for 5 områder, administrasjon og styring, barnehage, grunnskole, pleie og omsorg samt helse, beregnet i forhold til totale brutto driftsutgifter. Disse områdene utgjør 70,5 % av totalen. I 2010 utgjorde de samme områdene 69,9 %. Det er som vi ser av tabellene en liten nedgang fra 2010 til 2011 for administrasjon, barnehage og helse, mens skole og pleie og omsorg har en økning. 8

10 Ser vi på det samme for Østfold og landet u/oslo er den totale andelen av brutto driftsutgifter for disse 5 områdene rundt 70 %. Det er også små variasjoner i fordelingen mellom områdene. Statlig rammeoverføring i prosent av brutto driftsinntekter Spydeberg 17,4 33,5 Østfold 23,2 36 Landet uten Oslo 20,4 32,7 Statlige rammeoverføringer i % av brutto driftsinntekter har økt fra 2010 til 2011 både for Spydeberg, Østfold og landet u/oslo. Dette skyldes vesentlig omlegging av statstilskudd til barnehager som i 2010 var et øremerket tilskudd og som ble lagt inn som en del av rammetilskuddet i Frie inntekter i kroner per innbygger Spydeberg Østfold Landet uten Oslo Frie inntekter er skatteinntekter og netto rammetilskudd. I 2010 lå Spydeberg lavere pr. innbygger enn Østfold og ladet u/oslo. Dette har bedret seg i Vi ligger fortsatt lavere enn landet u/oslo, men bedre enn Østfoldsnittet. Årsaken til dette er bl.a. at Spydeberg kommune kom forholdsvis bedre ut enn mange Østfoldkommuner ved innlemmelsen av barnehagetilskuddet i de frie inntektene. 9

11 Status på tiltak fra strategiplanen Ønsket Nedre Under GODT SAMSVAR MELLOM RAMMER OG RESULTAT Totalresultat kommunen Avvik budsjett på virksomhetene EFFEKTIV RESSURSBRUK Utvikling i egen kommune på utvalgte data GOD ADMINISTRATIV BUDSJETTPROSESS Tilfredshet med budsjettprosess blant ledere oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 10

12 Fokusområde 4 Grønn kommune(g) Kritiske suksessfaktorer Bevare og utvikle kommunens grønne områder Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Redusere forurensning Ta i bruk miljøvennlig energi G1. Bevare og utvikle kommunens grønne områder Samfunnsdelen av kommunedelplan for sentrum ble politisk vedtatt i februar. Her finnes mål og tiltak som kommunen skal ta hensyn til i det videre arbeidet med utvikling av sentrum. Arbeidet med sentrumsplanens arealdel er ikke avsluttet, den forventes endelig politisk behandlet i mai Vedtaket i denne sammenhengen vil gi sterke føringer for plasseringen og utviklingen av de grønne områder i sentrum av kommunen. G2 Sikre innbyggerne god tilgang til de grønne områdene Arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Frøhaugen er påbegynt. En plan for det videre arbeidet vil bli forelagt komite for miljø, plan og teknikk primo Arbeidet med reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Hovin Kirke er ikke påbegynt. G3 Redusere forurensning Arbeidet med å få installert godkjente avløpsanlegg i hytter ved Lyseren med innlagt vann er forsinket. Det er i løpet av 2011 laget anbudsgrunnlag for implementeringen av en trykkavløpsløsning. På grunn av vakante stillinger i egen organisasjon, har det vært avholdt anbudskonkurranse med etterfølgende kontraktsinngåelse for prosjektering og byggeledelse for prosjektet. Arbeidet for å redusere avrenning av næringsstoffer fra landbruket i Spydeberg fortsetter. For å vise resultater på dette området måles hvor stor andel av 11 kornarealet i Spydeberg som ikke er høstpløyd og hvor mange meter buffersone, grønne soner, avsatt mot bekker. Resultatene for de siste tre årene vises i nedenstående tabell Andel upløyd kornareal 61 % 60 % 70 % Buffersoner mot bekker, i meter Utviklingen er positiv på begge områdene. Resultatet for andel upløyd kornareal er på grunn av nedbørsituasjonen i høst svært høy og må antakelig forventes å gå litt ned i kommende år. Det har vært en liten reduksjon av økologisk drevet jordbruksareal fra 9,9 % i 2010 til 9 % i G4 Ta i bruk miljøvennlig energi Målsettingen på dette området er å få inn en bestemmelse i rullert kommuneplan om at reguleringsplaner skal inneholde tilknytningsplikt til evt. fjernvarmeanlegg. Arbeidet med rullering er ikke påbegynt og det er ikke noen planer for utvikling av fjernvarmeanlegg i kommunen. Målsettingen kan derfor ikke nås før kommuneplanen rulleres etter at arbeidet med planstrategi er avsluttet i kommuner i Østfold har ved kommunestyrevedtak sagt ja til et forpliktende samarbeid om gjennomføring av klima- og energitiltak, deriblant Spydeberg. Klimarådet vil være øverste organ for Klima Østfold. Ordførere i de deltagende kommunene, fylkesordfører og fylkesmannen utgjør Klimarådet.

13 Klimarådet skal vedta årlig handlingsplan og budsjett. Samarbeidet finansieres gjennom årlige beløp fra hver deltager og fylkeskommunen bidrar med det samme beløp som kommunene bidrar med i sum. Deltagerfinansieringen tilsvarer 1,5 millioner kroner pr år, og det er forventet at man skal kunne hente tilsvarende midler i ekstern støtte og tilskudd til konkrete tiltak. Prosessen startet i Halden i mars 2011, og er foreløpig virkeperiode for Klima Østfold. Viktige områder for tiltak i denne perioden vil være bl.a. informasjons- og holdningsskapende tiltak, tiltak knyttet til infrastruktur, miljøvennlige innkjøp, kommunale bygg og miljø- og energiledelse og miljøstyringssystem. Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei BEVARE OG UTVIKLE KOMMUNENS GRØNNE OMRÅDER Vedtatt sentrumsplan for Spydeberg, arealdel SIKRE INNBYGGERNE GOD TILGANG TIL DE GRØNNE OMRÅDENE Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Frøhaugen Vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Hovin skole til Hovin kirke REDUSERE FORURENSNING Videreføre arbeidet med å få installert godkjente avløpsanlegg i hyttene ved Lyseren som har innlagt vann Ytterligere redusert høstpløying og utvidet areal for grasdekte buffersoner i forhold til året før TA I BRUK MILJØVENNLIG ENERGI Få inn en bestemmelse i rullert kommuneplan om at reguleringsplaner skal inneholde tilknytningsplikt til evt. fjernvarmeanlegg oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 12

14 Fokusområde 5: Kommunale tjenester (T) Kritiske suksessfaktorer God kvalitet i tjenestene Godt fysisk miljø God dekningsgrad på tjenestene Kompetente medarbeidere T1 God kvalitet i tjenestene For å få et bilde av hvorvidt kommunen tildelte tjenester på riktig nivå, var det en målsetning å se tildelte tjenester opp mot klagesaker, samt hvorvidt budsjettene ble overholdt. Det er få klagesaker i kommunen og det har dessverre vist seg at målet er av en slik art at det ikke lar seg måle. Det kreves en grundigere presisering av hva som menes med klage og klagene må registreres mer nøyaktig. Kvalitetsindikatorer er tatt i bruk på alle virksomheter. Disse finnes på første side av alle lokale målekart og resultatene fra disse indikatorene rapporteres i de lokale årsmeldingene. Kvalitetsindikatorene bidrar til å sette fokus på hvilken standard og hvilke mål vi setter for tjenesten. Selv om Spydeberg i sin kommuneplan har satt som målsetting en økning av årsverk i pleie og omsorg, ble det i budsjettarbeidet for 2011 ikke funnet økonomisk mulighet for økning. I følge KOSTRA ser tallene for årsverk slik ut: Årsverk i brukerrettede tjenester pr. mottaker (ekskl. fravær). Spydeberg Østfold Norge ,27 0,44 0, ,28 Ikke oppgitt 0,48 Grinitun har opprettet en fagstilling i 20 % til kvalitetsarbeid, og prosedyrer oppdateres nå fortløpende. Det gjenstår likevel noe før organisering og oppfølging av kvalitetsarbeidet er på plass ved alle aktuelle virksomheter i kommunen. Kommunene i Indre samarbeider fortsatt i Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Spydeberg er en aktiv deltaker og har bidratt blant annet med utforming av samarbeidsavtalen med sykehuset Østfold. Reformen er fortsatt i startgropen slik at det er usikkert hvor mye presset vil øke på den enkelte kommunens tjenester og hvor godt vi er i stand til å løse utfordringene. Temaene for samarbeidet er lokalmedisinsk kompetansesenter, frisklivssentraler, helseovervåkning, kommunelegefunksjon med mer. 13

15 Grunnskolepoengene har gått litt ned i 2010/2011, som det har gjort de siste årene. Vi sammenligner Spydeberg med Østfold, og for Østfold har poengene gått litt opp, men Spydeberg ligger fortsatt noe høyere enn fylket. På 5. trinn viser resultatene på nasjonale prøver en svak tilbakegang fra året før, dette antas å være tilfeldige variasjoner fra år til år. Resultatene er under østfoldsnittet. For 8. trinn er vi derimot over østfoldsnittet i lesing og engelsk og likt med fylket i regning. Det er mer utfyllende informasjon om resultater i årsmeldingens siste del under skolens lokale årsmelding. Ressursbruk i skolen Det framkommer variasjoner i skolens ressursbruk på tross av økte økonomiske rammer de senere år. Årsverk for undervisningspersonale, lærertettheten i ordinær undervisning og antall undervisningstimer per elev er stabile. Disse vil ikke endres stort, mens de andre forholdene påvirkes i større grad av antall 14 elever og ressursinnsats knyttet til spesialundervisning og mengden tilpasset opplæring. T2 Godt fysisk arbeidsmiljø I Familierelaterte tjenester er det gjort forberedelser til sertifisering som Miljøfyrtårn ved psykiske helsetjenester,

16 men selve sertifiseringen er ikke gjennomført. Det var opprinnelig planlagt sertifisering av ungdomsskolen i 2011, men dette er utsatt til Kommunehuset har blitt oppgradert med nye og moderne møterom og ny formannskapssal som kan slås sammen med en fornyet kantine og gi et stort møterom. Kantine og kjøkken er modernisert og har oppgraderte løsninger for avfallssortering. T3 God dekningsgrad på tjenestene Vedtak om bygging av ny barnehage er fulgt opp etter planen, og ny barnehage tas i bruk ut på høsten T4 Kompetente medarbeidere Målsettingen om å redigere og ta i bruk dokumenter fra de personalpolitiske retningslinjene er blitt fulgt mindre opp enn ønsket på grunn av manglende kapasitet. Det er gjort noe revisjon av eksisterende dokumenter så som: Rutine for samarbeid mellom ledelse og verneombud og for interne vernerunder. Dekningsgrad innen pleie og omsorg er som tidligere 33 %, medregnet omsorgsboligene, som ikke er bemannet for brukere med omfattende hjelpebehov. Dette holder Spydeberg fortsatt over Stortingets tilrådning på 30 % plasser i forhold til antall innbyggere over 80 år. Befolkningsoversikten nedenfor viser at det foreløpig ikke er gruppen over 80 år som øker mest, men de mellom 67 og 79 år. Samlet sett er det blitt nesten 90 flere innbyggere over 67 år de siste 3 årene. Mindre revisjon av andre rutiner i HMS systemet. Rutine for varsling, behandles i AMU i Retningslinjer for oppmerksomhet og gaver til ansatte, behandles i AMU i Det er også inngått avtale med tillitsvalgte før jul i 2010 iverksatt i løpet av Avtalen gjelder SGS 1001 «Sentral generell særavtale vedrørende reiseregulativet». 15

17 Status på tiltak fra strategiplanen Ja Begynt Nei GOD KVALITET I TJENESTENE Tildelt tjenester på riktig nivå innenfor egne budsjetter (og fortsatt under østfoldgjennomsnittet i tapte klagesaker) Tatt i bruk kvalitetsindikatorer ved alle virksomheter uregistrert Kommunens målsetting om å ha årsverk i pleie og omsorg på østfoldgjennomsnittet er ikke oppnåelig i 2011, det er heller ikke økonomi til økning Systematisert og utviklet kvalitetsarbeidet i kommunens øvrige virksomheter der dette er et krav. Fortsette arbeidet i Samhandlingsprosjektet Indre Østfold og Sykehuset Østfold, bl.a. med å øke kompetansen innen behandling og forebygging, forutsatt penger bevilget i statsbudsjettet Læringsutbytte i skolen over østfoldgjennomsnittet, målt ved nasjonale prøver og grunnskolepoeng GODT FYSISK MILJØ 1 ny virksomhet miljøfyrtårnsertifisert GOD DEKNINGSGRAD PÅ TJENESTEN Fulgt opp politiske vedtak om bygging av ny barnehage Sykehjemsplasser og omsorgsboliger dekker 30 % av antall innbyggere over 80 år KOMPETENTE MEDARBEIDERE Fortsette arbeidet med å redigere og ta i bruk tiltak fra de personalpolitiske retningslinjer oppnådd ønsket resultat oppnådd nedre resultat under nedre resultat 16

18 Fokusområde 6: Kultur og idrett (K) Kritiske suksessfaktorer: Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv Klar kulturell profil Tilrettelegging samspill med lag og foreninger Synliggjøre Spydebergs kulturarv Være en åpen og inkluderende kommune K1 Blomstrende kulturliv og aktivt idrettsliv Bredden i kulturtilbudet er avgjørende for å nå målgrupper i ulike aldre. En ny type arrangement for Spydeberg sin del i 2011 var Spydeberg rockefestival som ble arrangert som en del av Miljøuka besøkende deltok på arrangementet, så festivalen ble godt mottatt av mange. Et prosjekt som har pågått i lang til ble omsider fullført i oktober denne høsten: den 15. oktober åpnet kunstgressbanen på Spydeberg stadion. Prosessen rundt rehabilitering av Spydeberg stadion har vært vesentlig mer omfattende enn forutsatt, så det var en merkedag for fotballen da ordfører Knut Espeland klippet snora og banen kunne tas i bruk. Med kunstgressbane startet en ny epoke for fotballen i Spydeberg, og banen har så å si vært i bruk hver eneste dag siden åpningen. På åpningsdagen var det duket for oppgjør mellom styret i fotballgruppa og Spydeberg kommune. Det var fotballgruppa som gikk av med seieren. Her er begge lagene samlet! God tilrettelegging er et av virkemidlene som ofte fører til rekruttering til ulike aktiviteter. En gruppe som har opplevd økt tilslutning av nye aktive er Spydeberg rullefjøllag. Gruppen har i lang tid jobbet aktivt for å skape bedre vilkår for skaterne i Spydeberg. I felleskap har skatere og kommune ryddet skatebanen og sørget for finansiering av nye skateramper i betong. Rampene står nå på kommunens lager og vil monteres våren

19 Ungdomsklubben «Huset» Ansvaret for kommunens fritidsklubb ble overført fra virksomhet Familierelaterte tjenester til virksomhet Stab, servicetorg og kultur våren Etter at klubben hadde vært stengt i 2 år, åpnet dørene igjen i august. Klubben har holdt åpen en kveld annenhver uke. Oppslutningen har vært liten og utover høsten hadde klubben særdeles lite besøk. I desember ble det arrangert LAN-helg. 17 gutter deltok på dette arrangementet. K3 Tilrettelegging samspill med lag og foreninger Samspillet mellom kommune og lag og foreninger oppleves som positivt. I løpet av året er det mange treffpunkt, og vi opplever å dra i felles retning for ønsket utvikling. Hvert år arrangeres det et møte hvor det gis informasjon om ulike tilskuddsordningen, i tillegg til utveksling av annen relevant informasjon. Samarbeidsavtalen mellom Spydeberg kommune og Frivillighetssentralen ble fornyet i Kommunestyret vedtok at alle lag og foreninger i Spydeberg skal få gratis langtidsleie av lokaler til sine ordinære aktiviteter. Å spille mot hverandre i nettverk fenger Rockeverksted Takket være sponsormidler fra lokal bank og andre prosjektmidler ble det høsten 2011 kjøpt inn instrumenter til rockeverkstedet. Det er nå utstyr på plass til å fylle to øvingsrom. Rockeverkstedet åpner våren K2 Klar kulturell profil Det skjer mye på ulike områder i Spydeberg. Det legges ned en stor frivillig innsats, og flere idrettsgrupper opplever en jevn tilstrømning av nye medlemmer. I løpet av året avholdes det mange ulike arrangementer med stor oppslutning. I kommuneplanen er det et mål om å utvikle en klar kulturell for Spydeberg. Samlet sett kan det konkluderes med at Spydebergs kulturelle profil er den innsatsen som gjøres av lag og foreninger og av Spydeberg kommune for å bidra til at det skapes gode vilkår for dette arbeidet. Dette er viktige tilbud i lokalsamfunnet for bidrar til økt livskvalitet for mange innbygger. K4 Synliggjøre Spydebergs kulturarv På Spydeberg prestegård foregikk det også i 2011 et omfattende rehabiliteringsarbeid. I tillegg til restaurering av bygningene har det pågått omfattende utgravinger og registeringer av hageanlegget. På den gamle prestegården var det i Jacob Nikolai Wilses tid et hageanlegg som, i følge Stiftelsen Spydeberg Prestegård, var en av de fineste i landet. Funn viser at hagen er den best dokumenterte 1700-tallshagen i Norge. Målet er at hele anlegget skal stå klart til Det er stiftelsen Spydeberg prestegård som står for dette arbeidet. I Østfold startet det i 2011 er prosjekt i regi av riksantikvaren hvor det gjøres en tilstandsregistrering av tilrettelagte arkeologiske kulturminner i den hensikt å gjøre dem mer tilgjengelig for publikum. Kommunene ble invitert til deltagelse i valg av hvilke kulturminner som skal tilrettelegges i fremtiden. Sammen med historielaget foretok kommunen en befaring sammen med en representant fra fylkeskonservatoren for å kartlegge aktuelle kulturminner. Hvilke kulturminner som skal prioriteres vil avgjøres i fylkestinget våren

20 Arbeidet med å lage en multimediapresentasjon av kommunens kulturarv ble ikke fullført i Grunnlovsjubileum 2014 i Spydeberg. Arbeidet med å planlegge grunnlovsjubileet i 2014 startet allerede i Det er nedsatt en egen styringsgruppe sammensatt av politikere, frivillige og administrasjon som jobber med dette. I årene frem mot 2014 er det planlagt arrangementer som en opptrapping til jubileumsåret. I 2011 var det et opplegg på Spydeberg prestegård for kommunens femteklassinger. Alle 5. klassingene var en dag på prestegården for å bli kjent med stedet og dets historie. Opplegget er i samarbeid med stiftelsen Spydeberg prestegård. I samarbeid med Moss kommune arrangerte vi Christian Frederik dagen. Åpningen fant sted på Spydeberg prestegård. Nytt av året var en felles festivalmusiker for Spydeberg og Moss, Åshild Skiri Refsdal. Skuespillet «Kongen og presten», som baserer seg på et møte mellom kong Christian Frederik og presten Wilse, ble oppført med Ole Anton Liverud og Martin Wattum i hovedrollene. K5 Være en åpen og inkluderende kommune Befolkningsveksten i Spydeberg er fortsatt høy sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er derfor viktig at kommunen oppleves å være åpen og imøtekommende for nye innbyggere. På Frivilligsentralen foregår det flere aktiviteter som har som hensikt å inkludere nye innbyggere i lokalsamfunnet. For å kunne gjøre seg kjent i egen kommune er det viktig å få muligheten til å søke informasjon. Kommunen bestreber seg til enhver tid på å være åpen og å ta sitt informasjonsansvar om hvilke muligheter som finnes på alvor. Kommunens nettsider og Facebookside, i tillegg til et velfungerende servicetorg, er viktige områder i denne sammenheng. Her ser kongen (Ole Anton Liverud) på et bilde av 17. mai kongen Christian Frederik. 19

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege

Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Sigurd Waage Løvhaug Kommuneoverlege Bakgrunn Åpenbare utfordringer Høy andel av innbyggere over 80 år Lavt utdanningsnivå i gruppen 30-39 år Høy andel uføretrygdede Lav leseferdighet blant 5. klassingene

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse 2016-2020 1 Foto: Urskog forts dag Et eksempel på et møtested som gir trivsel og tilhørighet. Venneforeningens representant Barry-Berg orienterer om fortets styrke og svakheter Planprogram Kommunedelplan for folkehelse

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer

Overordnet målkart 2011 med kommentarer Overordnet målkart 2011 med kommentarer Kommunestyret 30.09.2010 MÅLKART 2011 Kommentarer til målene i overordnet målkart for 2011: SAMFUNN 1 a) Det tilrettelegges for boligtomter i kommunen Tilrettelegging

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2011-2015 Rådmannens forslag Vedtatt av Kommunestyret 13.11.2012 i sak 080/12. VEDTAK I SAK K-080/12: 1. Planstrategi for Spydeberg kommune med forslag

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune

Inkluderende arbeidsliv i Nordland fylkeskommune Inkluderende arbeidsliv i Nordland ID Nfk.HMS.4.3.3 Gyldig fra 2015-2018 Forfatter Anniken Beate Solheim Verifisert HR Side 1 av5 Fylkestinget har vedtatt at alle driftsenheter i Nordland skal inngå samarbeidsavtale

Detaljer

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1

Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder. Kunnskapsdokument 2012 Næringssenteret i Vestfold AS Andebu kommune 1 Utgangspunktet når vi startet med Kunnskapsdokumentet: Helse i plan--veileder 1 Fakta-kunnskap om Andebu Formålet: Sette fokus på samfunnsutvikling som fremmer folkehelse; trivsel, gode sosiale og miljømessige

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre

Planprogram. for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre Planprogram for Kommunedelplan for helse og omsorg i Lindesnes kommune 2015 2026 Endelig versjon vedtatt av Lindesnes Kommunestyre 19.06.14 1 Innhold OM PLANARBEIDET... 2 MÅL FOR PLANARBEIDET... 3 FOKUSOMRÅDER

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE

GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE GRUNNLAGSDOKUMENT FOR 6K KOMMUNE Utkast, versjon 0.1 Grunnlagsdokumentet er utarbeidet av de seks kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad. Dokumentet danner grunnlag for en ny storkommunene

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling

STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling STOKKE KOMMUNE Saksfremstilling Arkivsak nr 12/1697 Saksbehandler: Jan Håkon Larsen Folkehelsestrategi for Stokke kommune Saksnr Utvalg Møtedato 15/2012 Eldrerådet 24.10.2012 50/2012 Hovedutvalg for oppvekst,

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 11.05.2017 Møtested:

Detaljer

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R

F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R F O L K E H E L S E O V E R S I K T E R Oversiktsarbeid i kommunene Commissionen skal have sin Opmærksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold, og hva derpaa kan have Indflydelse, saasom... (Sundhedsloven

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 12.10.2015 Møtested:

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen

Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Det digitale Norge hvordan møte borgerne? Slik jobber vi med kommunikasjon i Nye Askim for å involvere alle i sammenslåingsprosessen Hobøl kommune Sammen på vei til Nye Askim 2020. Prosjektkoordinator

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE

FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE FRIVILLIGSTRATEGI FOR ØVRE EIKER KOMMUNE 2015 2019 Frivillig sektor med lag, foreninger, organisasjoner, frivillige enkeltpersoner (ildsjeler) og grupper gjør en stor innsats og utgjør en stor forskjell

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for barnehager og skoler Forslag til planprogram Kommunedelplan for barnehager og skoler 2017-2029 26.4.2016 Forslag til planprogram for barnehager og skoler i Alta kommune Side 1 Innhold 1.0 Bakgrunn og forankring i kommunens

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling

Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling Planprogram Kommunedelplan for folkehelse, omsorg og samhandling 1 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn for utarbeidelse/revidering av planen... 3 1.2. Forankring i lokal planstrategi... 3 1.3. Krav

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter

Harstad kommune Dok.id.: V Side: Målekart. 1.1 Felles målekart for alle enheter Harstad kommune Dok.id.: V.10-20 Side: 1 1. Målekart 1.1 Felles målekart for alle enheter Felles målekart utrykker resultatmål (hva skal oppnås), suksessfaktorer (hva må vi lykkes med) og indikatorer (hva

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet

Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 15/859-2 Saksbehandler: Thomas Breen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2027 - HØRING Saksnr. Utvalg Møtedato 45/15 Formannskapet 26.05.2015 Vedlegg: 1.

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Hva er utfordringene?

Hva er utfordringene? Hva er utfordringene? Økonomisk ulikhet > Levekårsutfordringer: ca 6 skoleklasser med barn som lever i lavinntektsfamilier > Forskjell i medianinnteksten på 145 000 Sosial og kulturell ulikhet > Segregering:

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016

Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Nasjonale forventninger og status på folkehelsearbeid «Helse i plan» Solveig Pettersen Hervik Folkehelserådgiver September 2016 Innhold: 1) Hva er folkehelsearbeid? 2) Folkehelseloven. 3) Fylkesmennenes

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid:

1. Bidra til at flere fullfører videregående skole, for å starte på høyere utdanning og/eller kommer i arbeid: 1 FOLKEHELSESTRATEGI STOKKE KOMMUNE 2012-2016. I tråd med mandat fra rådmannen har folkehelseutvalget, i samarbeid med alle kommunens seksjoner, utarbeidet følgende forslag til folkehelsestrategi for Stokke

Detaljer

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid

Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Kommunenes arbeid med statistikk, analyse og planarbeid Grete Evensen Øvrum Folkehelsekoordinator/planarbeider, Andebu kommune 1 KUNNSKAPSDOKUMENTET PLANSTRATEGI PLANPROGRAM BAKGRUNN for arbeidet med Kommuneplanens

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen 2013

Medarbeiderundersøkelsen 2013 Medarbeiderundersøkelsen 2013 Resultater Partssammensatt utvalg 4. mars 2014 Svarprosent 2013: 3 70 inviterete /2 47 svar 2012: 3 337 inviterete /2 369 svar 2013 69 % 2012 71 % 2011 64 % 0 10 20 30 40

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Rakkestad kommune Politisk styringsstruktur. Saksnr. 11/1189 Arkiv 030 Dato: Vedtatt i kommunestyret

Rakkestad kommune Politisk styringsstruktur. Saksnr. 11/1189 Arkiv 030 Dato: Vedtatt i kommunestyret Rakkestad kommune Politisk styringsstruktur Saksnr. 11/1189 Arkiv 030 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 2 OVERORDNET STRUKTUR OG FORDELING AV OPPGAVER MELLOM POLITISK OG ADMINISTRATIV

Detaljer

forslag til planprogram

forslag til planprogram Kommunedelplan for kultur 2017 2029 forslag til planprogram Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet... 3 1.1 Innledning, formål og politisk behandling... 3 1.2 Planprogrammets forutsetninger og hensikt...

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg

Trysil kommune. Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune. Saksframlegg Trysil kommune Saksframlegg Dato: 17.01.2016 Referanse: 1157/2016 Arkiv: F03 Vår saksbehandler: Trygve Øverby Oversiktsdokument om folkehelsen Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato 16/7 Formannskapet 02.02.2016

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen

Kommuneplanens samfunnsdel Regionalt Planforum Jon Birger Johnsen Kommuneplanens samfunnsdel 2015 2027 Regionalt Planforum 02.12.14 Jon Birger Johnsen Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Fremdriftsplan FREMDRIFTSPLAN

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI for KARMØY KOMMUNE 2008 2011 0. Bakgrunn og innledning Kommuneloven 4 fastslår at: "Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud 2012-2014"

Handlingsplan - Folkehelse i Buskerud 2012-2014 Handlingsplan - "Folkehelse i Buskerud -2014" Videreføring av pågående folkehelsearbeid i Buskerud: Videreføre samarbeid mellom regionale aktører i folkehelsearbeidet Videreføre samarbeid mellom fylkesmannen

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025

Kunnskap skal styra. Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Kunnskap skal styra Basis: Regional planstrategi fram til 2016 som bør ha et perspektiv fram mot 2025 Vedtatt i fylkestinget i oktober Hovedoverskrift: BÆREKRAFTIG UTVIKLING AV FYLKET

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene

Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.

Detaljer

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen

Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Hovedutvalg for oppvekst og kultur (H3) i Nedre Eiker v/ Lena Albrigtsen Headlines Politisk styringsform og ansvarsfordeling mellom politikk og administrasjon Organisering og ledelse Tjenestebredde Økonomi

Detaljer

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg

Prosjektdirektiv. Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg 08.09.2015 INNHOLD Innledning... 2 Grunnverdier... 2 Fokus i prosessen... 2 Kommunikasjon og involvering... 3 Organisering... 3 Fremdrift... 4 Parallelle prosesser...

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget.

MØTEINNKALLING. Presentasjon av enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester ved enhetsleder Wenche Korpberget. Frogn kommune Administrasjonsutvalget Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Sør-Odal kommune Politisk sak

Sør-Odal kommune Politisk sak Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM

Detaljer

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT

Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE VEDTATT Jevnaker kommune PLANPROGRAM FOR SAMFUNNSDELEN AV KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER KOMMUNE 2013-2023 VEDTATT 23.05.2013 Hans Tollef Solberg 26.02.2013 Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Kommuneplan... 2 1.1 Formål

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Plan- og bygningsloven som samordningslov

Plan- og bygningsloven som samordningslov Plan- og bygningsloven som samordningslov Kurs i samfunnsmedisin Dyreparken Rica hotell 10.9.2014 Maria Fremmerlid Fylkesmannens miljøvernavdeling Hva er plan og hvorfor planlegger vi? Plan angår deg!

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Planprogram

Planprogram Planprogram 15.02.2017 Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Trysil kommune 2018-2033 Bakgrunn og innledning Kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap er viktige fellesgoder i lokalsamfunnet.

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: 1. 1950 innbyggere innen 2018 (oppnådd pr. 1.7.12, ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020

Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Oversikt over mål, strategier og mulige tiltak i AGP 2020 Hovedmål for Arbeidsgiverpolitisk plattform 2020 1. Asker kommune er en attraktiv og foretrukket arbeidsgiver 2. Asker kommune er en innovativ,

Detaljer