Økonomiske. aspekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske. aspekter"

Transkript

1 Utvikling av indikatorer for økoeffektivitet i norsk dagligvarebransje Økonomiske aspekter iljø- eller økologiske aspekter Indikatorer for miljøbevissthet og -forståelse Sosiale aspekter B æ r e k r a f t i g u t v i k l i n g NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse nnik agerholm Fet Jørund Buen Lars Brede Johansen og rne Eik IØT rapport 05/01

2 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Tittel: Utvikling av indikatorer for økoeffektivitet i norsk dagligvarebransje Prosjekt: Utvikling av bærekraftsindikatorer i norsk dagligvarebransje Oppdragsgiver: Dagligvarebransjens iljø- og emballasjeforum (DF) ved Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Boks 2900 Solli, N-0230 Oslo, Norway Forfattere: nnik agerholm Fet, Jørund Buen, Lars Brede Johansen, rne Eik nsvarlig: Norwegian University of Science and Technology, Helge Gravås Postadresse: 7491 Trondheim Besøksadresse:. Getz vei 1 Telefon: Telefaks: Org.nr Report no.: IØT 05/01 (Working paper) Project no.: Dato: 30/11/01 ntall sider: 42 ntall vedlegg: 8 Oppdragsgivers ref. : Kate Lindgjerdet Signatur: Signatur: Oppsummering: Denne rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet "Utvikling av bærekraftsindikatorer i norsk dagligvarebransje". Prosjektansvarlige er Dagligvarebransjens iljø og emballasjeforum (DF) i Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) ved Kate Lindgjerdet. Prosjektleder er professor nnik agerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Prosjektmedarbeidere har vært stipendiat Jørund Buen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, stipendiat Lars Brede Johansen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og stipendiat rne Eik, Program for industriell økologi, alle NTNU. Prosjektarbeidet er gjennomført med innspill fra aktører i Coop Norge, Hakon Gruppen S, NorgesGruppen og Reitan Narvesen S. Rapporten omfatter beskrivelse av bransjen, teoretisk begrunnelse for hvilke dimensjoner innen bærekraftig utvikling som er vektlagt, en beskrivelse av ulike typer indikatorer. Resultatet er et sett indikatorer for økoeffektivitet i norsk dagligvarebransje. De valgte indikatorene er gruppert i fire hovedgrupper; innkjøp, transport, energi og avfall. Disse er testet ut hos et utvalg av aktører i dagligvarebransjen, både på butikknivå (delt i tre segmenter), distribusjonssenter, kjede- og konsernledelse. Rapporten inneholder også en skisse til anbefalte videreføringstiltak. Nøkkelord: økoeffektivitet, indikatorer, dagligvarebransjen, Dagligvarebransjens miljø- og emballasjeforum Distribusjon/Tilgang: Åpen ii

3 FORORD Denne rapporten oppsummerer resultatene fra prosjektet "Utvikling av bærekraftsindikatorer i norsk dagligvarebransje". Prosjektansvarlige er Dagligvarebransjens iljø og emballasjeforum (DF) ved Kate Lindgjerdet. Prosjektleder er professor nnik agerholm Fet, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Prosjektmedarbeidere har vært stipendiat Jørund Buen, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, stipendiat Lars Brede Johansen, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse og stipendiat rne Eik, Program for industriell økologi, alle NTNU. Prosjektarbeidet er gjennomført med innspill fra aktører i Coop Norge, Hakon Gruppen S, NorgesGruppen og Reitan Narvesen S både på konsernnivå, distribusjonssentre og butikknivå. Prosjektets budsjettramme er kr , og er finansiert med støtte fra Norges Forskningstråd og dagligvarebransjen. Prosjektet er gjennomført i perioden januar oktober Vi takker arianne Jahre, BI, for verdifulle innspill til litteratur, og for å ha sendt oss annet relevant materiale. Vi vil også takke Dimitri Oetiker, Stabburet, for nyttige innspill underveis, og ikke minst for at vi har fått bruke hans hovedoppgave (se referanseliste) i vårt arbeid. nders Haugen, HSH, ga viktig bistand i oppstartsfasen av prosjektet. Han takkes sammen med Torgeir Dingsøyr, mund Tveit, argit Hermundsgård, Kjetil Røine og Emil Røyrvik, alle fra NTNU og SINTEF, som også deltok i denne perioden. Trondheim november 2001 nnik agerholm Fet - prosjektleder - iii

4 FORKORTELSER SKO Butikk I Butikk II Butikk III CO 2 Coop Norge CSR DF DS EN ES FN GRI GRIP HSH IKT IØT KFK Kj Ko PI NO X NTNU OECD PRICT SO X UNCED UNEP WBCSD WCSD Regionale engrosenheter under den sentrale enheten Joh-System S som i sin tur arbeider opp mot NorgesGruppen Butikk i lavprissegmentet Supermarked Stort supermarked Karbondioksid Tidligere Norges Kooperative Landsforening (NKL) Corporate Social Responsibility (bedrifters samfunnsansvar) Dagligvarebransjens miljø- og emballasjeforum Distribusjonssenter European rticle Numbering Eco-anagement and udit Scheme (EU) Forente Nasjoner (eng.: UN) Global Reporting Initiative Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk (opprinnelig GRønt rbeidsliv I Praksis) Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Informasjons- og kommunikasjonsteknologi Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Klorofluorkarboner Kjedeledelse Konsernledelse iljøprestasjonsindikator Nitrøse gasser Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Organisation for Economic Co-operation and Development Price/sales catalogue message Svoveloksider United Nations Conference on Environment and Development United Nations Environment Program World Business Council for Sustainable Development World Commission for Sustainable Development iv

5 INNHOLDSLISTE FORORD iii FORKORTELSER iv INNHOLDSLISTE 1 1. INNLEDNING Bakgrunn Prosjektets målsetting Prosjektorganisering og gjennomføring etodologiske aspekter 6 2. DGLIGVREBRNSJEN Struktur vgrensninger Bransjemessige forhold Interessenter og aktører iljøaspekter O INDIKTORER FOR ØKOEFFEKTIVITET Bærekraftig utvikling og økoeffektivitet Bærekraftig utvikling Samfunnsansvar Corporate Social Responsibility (CSR) iljøprestasjonsindikatorer Indikatorer for økoeffektivitet Bruken av indikatorene Innledning - krav til nyttige indikatorer for økoeffektivitet Intern forbedring Rapportering Benchmarking INDIKTORER FOR ØKOEFFEKTIVITET - FORSLG ED BEGRUNNELSE Innledning Innkjøpsindikatorer Transportindikatorer Indikatorer for energibruk vfallsindikatorer Oppsummering av indikatorer Bruk av indikatorer Eksempler på bruk av indikatorene Butikk Distribusjonssenter 30 1

6 5.1.3 Konsern Eksempler på god praksis Benchmarking DISKUSJON OG NBEFLINGER Foreslåtte indikatorer for økoeffektivitet nbefalt videreføring IKT-verktøy som støtter bruk av indikatorer for økoeffektivitet med sikte på kontinuerlige forbedringer Videreføringsprosjekt Øko-effektive verdikjeder 36 REFERNSER 37 Nyttige nettsider og referanser til litteratur 38 Vedlegg 1: dresseliste over informantene i prosjektet Vedlegg 2: Seminarprogram Vedlegg 3: Intervjuguide Vedlegg 4: iljøfyrtårn, bransjekrav dagligvare Vedlegg 5: iljøfyrtårn, bransjekrav kjøpesenter Vedlegg 6: Indikatorer Vedlegg 7: Eksempler på god praksis Vedlegg 8: ulig IKT-arkitektur Tabeller Tabell 2.1. Struktur i dagligvarebransjen med eksempler på kjeder som konsernet ønsker å profilere. 9 Tabell 4.1. Oversikt over indikatorer for økoeffektivitet samt måle- og aggregeringsnivå for kategorien innkjøp 20 Tabell 4.2. Oversikt over indikatorer for økoeffektivitet samt måle- og aggregeringsnivå for kategorien transport 21 Tabell 4.3. Oversikt over indikatorer for økoeffektivitet samt måle- og aggregeringsnivå for kategorien energibruk 23 Tabell 4.4. Oversikt over indikatorer for økoeffektivitet samt måle- og aggregeringsnivå for kategorien avfall 25 Tabell 4.5. Rapportering for dagligvarebransjen (Samlet oversikt) 28 Tabell 5.1. Kilde: Utfylt skjema fra Varehussjef Jonny Sand, Coop OBS City Syd. 29 Tabell 5.2. Kilde: Utfylt skjema fra Sikkerhets- og vedlikeholdssjef Inge-Peter yrmoen, Rema 1000 Region Øst. 30 Tabell 5.3. Kilde: Utfylt skjema fra iljøkoordinator Knut Lutnæs, Coop Norge. 31 Tabell 0.1. Rapportering for butikker (Butikk I-III) 49 Tabell 0.2. Rapportering for distribusjonssenter (DS) 50 Tabell 0.3. Rapportering for kjedeledelsen (Kj) 51 Tabell 0.4. Rapportering for konsernledelsen (Ko) 52 Ligninger Ligning 3.1. Økoeffektivitet knyttet til produktverdi 13 Ligning 3.2. Økoeffektivitet knyttet til serviceverdi 13 2

7 SENDRG Dagligvarebransjen står overfor en stor utfordring: å oversette målsetningen om bærekraftig utvikling til konkret handling i organisasjonene. Et viktig grep i dette arbeidet er å utvikle økoeffektivitetsindikatorer som er dekkende for bransjens aktiviteter. Dagligvarebransjens miljø- og emballasjeforum (DF) er den norske dagligvarebransjens eget organ for miljøsaker. DF fattet våren 2000 et bindende styrevedtak om å arbeide for etableringen av felles miljøprestasjonsindikatorer. Utgangspunktet for prosjektet var spørsmålet om hvordan dagligvarebransjen kan styrke sitt arbeid i forhold til bærekraftig utvikling gjennom systematisk bruk av indikatorer for bærekraftig utvikling. ålsettingen for prosjektet er å utarbeide et sett indikatorer for måling av økoeffektivitet i dagligvarebransjen. Prosjektets delmål er å skissere et indikatorsystem for måling av dagligvarebransjens prestasjoner i forhold til målsetningen om bærekraftig utvikling. Det andre delmålet var å skissere plan for videreføring av prosjektet i form av en kartlegging av forutsetninger for IKTstøtte til bærekraftsprestasjonsindikatorer problemstillinger for doktorgradsarbeider innen området. Prosjektet er definert som et forprosjekt for videre forskningsaktiviteter rundt temaet som er diskutert i rapporten. Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Dagligvarebransjens miljø- og emballasjeforum (DF) og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Rapporten foreslår på bakgrunn av det gjennomførte arbeidet et indikatorsystem som omfatter detaljister, distribusjonssentre (inklusive transportører), kjedeledelse og konsernledelse som helhet. Dagligvarebransjen fokuserer på økonomisk lønnsomhet. Dette blir gjenspeilet i prosjektet ved fokus på indikatorer for økoeffektivitet. I tillegg er det til en viss grad innarbeidet noen få indikatorer som er rettet mot etiske produkter. For indikatorsystemet som er valgt er det lagt vekt på at indikatorene er representative, er lette å tolke for brukerne, de viser utvikling over tid, de gir muligheter for sammenligninger, og at de har en grense- eller referanseverdi som den kan sammenlignes mot. De skal benyttes i rapportering og for benchmarking. Indikatorene som fremkommet dekker områden innkjøp, energi, transport og avfall, og rapporten inneholder en rekke forslag til slike økoeffektivitetsindikatorer. Disse er testet ut for et utvalgte aktører for bransjen. Basert på resultatene fra uttesting gis det anbefalinger om hvilke indikatorer som egner seg. Rapporten oppsummerer resultatene i prosjektet i siste kapittel og gir anbefalinger for videreføring av forskningsprosjekt i form av utvikling av økoeffekitivitetesindikatorer for verdikjeder. Rapportens vedlegg inneholder oversikt over iljøfyrtårns bransjekrav for dagligvarebransjen, utdypende tabeller med indikatorer og en rekke eksempler på god praksis i tillegg til en skisse for mulig datasystem for intern rapportering av indikatorer. 3

8 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Dagligvarebransjen står overfor en stor utfordring: å oversette målsetningen om bærekraftig utvikling til konkret handling i organisasjonene. Et viktig grep i dette arbeidet er å utvikle økoeffektivitetsindikatorer som er dekkende for bransjens aktiviteter. Dagligvarebransjens miljø- og emballasjeforum (DF) er den norske dagligvarebransjens eget organ for miljøsaker. DF fattet våren 2000 et bindende styrevedtak om å arbeide for etableringen av felles miljøprestasjonsindikatorer. iljøprestasjonsindikatorer benyttes blant annet til å formidle informasjon om en virksomhets prestasjon på miljøområdet. Organisasjoner som United Nations Environment Program (UNEP), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) og Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har sterk innflytelse på krav til miljørapportering, og det er utarbeidet retningslinjer for ordinær miljørapportering samt rapportering av økoeffektivitet og bærekraftighet. ens miljørapportering handler om å gi informasjon om en bedrifts miljøaspekter, skal rapportering av økoeffektivitet gi informasjon om både miljø- og økonomiske aspekter. Rapportering av bærekraftighet skal i tillegg til informasjon om miljø og økonomi dekke, sosiale aspekter. Økoeffektivitet er et av de sentrale punktene i filosofien til WBCSD. I deres arbeid inngår følgelig både utvikling av indikatorer for økoeffektivitet, og en systematisk metode for å måle og rapportere økoeffektivitet. Gode målinger vil kunne hjelpe bedriftsledere i beslutningsprosesser, og til å sette klare måltall for forbedringer. Dette prosjektet er igangsatt for å bidra til utviklingen av miljøprestasjonsindikatorer, indikatorer for økoeffektivitet og bærekraftighet for dagligvarebransjen. 1.2 Prosjektets målsetting Utgangspunktet for prosjektet var spørsmålet om hvordan dagligvarebransjen kan styrke sitt arbeid i forhold til bærekraftig utvikling gjennom systematisk bruk av indikatorer for bærekraftig utvikling. ålet med prosjektet var opprinnelig å utarbeide et sett indikatorer for måling av bærekraftsprestasjoner i dagligvarebransjen. I det innledende arbeidet i prosjektet ble det imidlertid fra aktører i bransjen gitt tilbakemeldinger om at det er viktig å koble økonomisk og miljømessig informasjon sammen. Hovedproblemstillingen for prosjektet er derfor revidert til hvordan dagligvarebransjen kan styrke sitt arbeid i forhold til bærekraftig utvikling gjennom systematisk bruk av indikatorer for økoeffektivitet. ålsettingen for prosjektet er derfor å utarbeide et sett indikatorer for måling av økoeffektivitet i dagligvarebransjen. 4

9 Prosjektets delmål: 1. Skissere et indikatorsystem for måling av dagligvarebransjens prestasjoner i forhold til målsetningen om bærekraftig utvikling. 2. Skissere plan for videreføring av prosjektet i form av en kartlegging av forutsetninger for IKT-støtte til bærekraftsprestasjonsindikatorer problemstillinger for doktorgradsarbeider innen området. Prosjektet er definert som et forprosjekt for videre forskningsaktiviteter rundt temaet som er diskutert i rapporten. 1.3 Prosjektorganisering og gjennomføring Prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom Dagligvarebransjens miljø- og emballasjeforum (DF) og Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse (IØT) ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Bransjens eget bidrag underveis i prosjektet har bortsett fra svært verdifulle intervjuer og diskusjoner med folk i bransjen i stor grad vært kanalisert gjennom DF. DF har koordinert utvelging av relevante butikker og forberedt disse på prosjektet, gitt informasjon om miljøinitiativer i bransjen, og til slutt gitt innspill gjennom intervjuer og prosjektmøter. Prosjektarbeidet er gjennomført med innspill fra miljøkoordinatorene til de fire konsernene Hakon Gruppen S, Reitan Narvesen S, NorgesGruppen og Coop Norge; enkeltbutikkene Rimi Buran, Coop Obs City Syd, atvarehuset Ultra (Nedre Elvehavn) og Rema 1000 Torvet, alle i Trondheimsområdet; samt distribusjonssentrene Coop Norge avd. idt-norge og SKO Kjeldsberg avd. idt-norge, se vedlegg 1 med adresseliste over informantene i prosjektet. Prosjektperioden har vært til Hovedaktivitetene i prosjektet har vært: 1. Kartlegging av bransjens struktur og gjeldende krav og systemer for rapportering. 2. Utarbeiding av oversikt over state of the art for forskning på og utvikling av miljøprestasjonsindikatorer, indikatorer for økoeffektivitet og bærekraft. 3. Kartlegging av hvilke interne interessenter som trenger tilpasset miljøinformasjon, og hvilken informasjon de trenger. 4. Intervju og innsamling av data. 5. Utarbeiding av forslag til indikatorer for økoeffektivitet og høringsuttalelse. 6. Testing av indikatorene og justering av forslag. 7. Seminar og utarbeidelse av plan for videreføring. Prosjektresultatene ble formidlet på et avslutningsseminar der invitasjon ble sendt til nøkkelrepresentanter for dagligvarebransjen, DF, Stiftelsen for bærekraftig produksjon og forbruk (GRIP) og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), se vedlegg 2. Hensikten med seminaret var å sikre tilslutning til arbeidet med økoeffektivitetsindikatorer fra konsernledelse via kjedeledelse, regionavdelinger og distribusjonssentre til butikkene. 5

10 I planen for videreføring av prosjektet skal det blant annet ligge en plan for videreutvikling av indikatorer for økoeffektivitet egnet for dagligvarebransjens interne og eksterne interessenter, og problemstillinger for doktorgradsarbeider innen bærekraftig utvikling i dagligvarebransjen. 1.4 etodologiske aspekter Det er ulike tilnærmingsmåter ved valg av indikatorer. Den internasjonale metoden som fremmes blant annet av FNs miljøprogram (UNEP) gjennom initiativet the Global Reporting Initiative (GRI) 4 består av de fem punktene: 1. Felles definisjoner og terminologi for miljø og verdirelaterte indikatorer 2. Et anbefalt sett av kjerneindikatorer som følger en anerkjent målemetode og som er relevante for alle virksomheter 3. En prosess for å utvikle bransjevise tilleggsindikatorer 4. En måte å kvantifisere sammenhengen mellom økonomi/verdiprestasjon og miljøprestasjon ved å bruke indikatorer for økoeffektivitet 5. nbefalte fremgangsmåter for å kommunisere indikatorer for økoeffektivitet klart og transparent til ledelsen og eksterne interessenter. I prosjektet er i hovedsak punktene 1, 2 og 4 ovenfor gjennomgått. rbeidsmetoden som i hovedsak er fulgt i prosjektet er illustrert ved Figur Litteraturstudie og diskusjoner for å etablere en grunnleggende forståelse av miljøprestasjonsindikatorer og økoeffektivitet blant de nærmeste samarbeidsaktørene i prosjektet. 2. Kartlegge strukturer og rapporteringssystemer i dagligvarebransjen. 3. Kartlegging av behov for informasjon i ulike ledd i dagligvarebransjen ved hjelp av intervjuer og innsamling av data. 4. Gjennomføre interessentanalyser og undersøke hva som er den mest relevante informasjonen for økoeffektivtet. 5. Foreslå egnede økoeffektivitetsindikatorer og teste disse ut, samt gi anbefalinger om anvendelsen av disse. Figur 1-1. rbeidsmetode fram mot forslag til indikatorer for økoeffektivitet. Utvelgelsen av indikatorer er basert på - Kvalitative, åpne intervjuer og annen kommunikasjon med de valget aktørene (Intervjuguiden er gjengitt i vedlegg 3, og oversikt over dem som er intervjuet i vedlegg 1). 4 Se side 25, for et generelt rammeverk som er publisert av GRI (www.globalreporting.org). 6

11 - Gjennomgang av erfaringer gjort på feltet tidligere, inkludert nasjonale og internasjonale standarder og retningslinjer inkludert bransjekravene for iljøfyrtårn, se vedlegg 4 og 5, for dagligvarebransjen i Norge. Intervjuene er tillagt mest vekt i utformingen av indikatorer. Dette for å sikre at indikatorene er mulige å måle i praksis, og har mest mulig praktisk nytteverdi både for enkeltbutikker og resten av organisasjonen på miljøområdet i dagligvarekonsernene. Prosjektet har valgt ut butikker som er forskjellige i forhold til størrelse 5, konsept, vareutvalg og konsern. Det vil si at butikker i alle de fire store dagligvarekonsernene i Norge er inkludert i undersøkelsen. En variabel det har blitt tatt begrenset hensyn til i prosjektet, er lokalisering. Selv om de nasjonale forskjellene til en viss grad har blitt klargjort gjennom intervjuer med miljøkoordinatorer på konsernnivå og folk på distribusjonssentre, er butikkene lokalisert i Trondheim. Dette kan ha konsekvenser for vurderinger gjort både på avfallssiden (fordi det kan være ulike avfallsordninger i kommunene), transport (butikkenes avstand til distribusjonssentrene), energibruk (for eksempel muligheter for fjernvarme ) og innkjøp (infrastrukturen for innkjøp av økologisk mat i Trondheim er kanskje bedre enn i Finnmark, men kanskje dårligere enn i Vestfold). Rapporten foreslår på bakgrunn av det gjennomførte arbeidet et indikatorsystem som omfatter detaljister, distribusjonssentre (inklusive transportører), kjedeledelse og konsernledelse som helhet. 5 Størrelsen på butikkene kan slå begge veier mhp. økoeffektivitet. På den ene siden krever alle butikker en infrastruktur, for eksempel ventilasjon, kjølemaskin, og distribusjon, uavhengig av størrelse. Større butikker kan gi mer omsetning for denne infrastrukturen enn mindre butikker, og har større muligheter til å ta sjeldne, men omfattende transporter. Dessuten vil mulighetene for utnyttelse av varmegjenvinning være større jo større butikken er. På den annen side vil supermarkeder ha mere ferskvarer i kjøledisker slik at energiforbruket kan trekkes relativt mer opp enn omsetningen. 7

12 2. DGLIGVREBRNSJEN 2.1 Struktur De fire aktørene Reitan Narvesen S, Hakon Gruppen S, Coop Norge og NorgesGruppen deler nesten hele det norske dagligvaremarkedet mellom seg med en markedsandel på over 99%. Den totale omsetning for dagligvarebransjen i Norge var i 1999 på ca. 103 milliarder kroner (SSB 1999). Graden av vertikal koordinasjon, dvs. eierskap eller langsiktige avtaler med grossister og detaljister, i disse fire konsernene varierer noe, men tendensen er klart økende, og mer bevisst strategisk lederskap sentralt er en konsekvens. Konsernene forstås derfor mest som nettverksorganisasjoner med viktige fellesfunksjoner snarere enn bestående av "uavhengige" detaljister. Denne typen organisasjoner gir store muligheter for samordnede miljøtiltak. Imidlertid kan denne strukturen også bli en sovepute i forhold til nødvendige endringsprosesser dersom de virker konkurransehemmende. I forbindelse med dette advarer Konkurransetilsynet i sin rapport om konkurranseforhold i dagligvarebransjen 6, mot at få og sterke eiere samt vertikal integrasjon gjennom verdikjeden kan forvanske markedstilgang for nye aktører (Konkurransetilsynet 2000). ndelen selveierbutikker varierer, men det strategiske arbeidet foregår i stor grad fra sentralt hold, også på miljøområdet. En skisse av strukturen i den norske dagligvarebransjen, med unntak av det økende salget gjennom kiosker, bensinstasjoner og storhusholdninger, er gjengitt i Figur 2-1 og Tabell 2.1 nedenfor. Konsern Distribusjonssenter Kjedeledelse 1 Kjedeledelse 2 Kjedeledelse 3 Kjedeledelse 4 Butikk 2 Butikk 8 Butikk 9 Butikk 1 Butikk 3 Butikk 7 Butikk 10 Butikk 5 Butikk 4 Butikk 6 Figur 2-1. Skisse av strukturen i et dagligvarekonsern og informasjonsstrømmene knyttet til et rapporteringssystem. 6 Se også spørsmål fra Elsa Skårbøvik (KrF) 11. sept (Dok. 15 spm. 450 ( )) og Forslag fra stortingsrepresentantene nita pelthun Sæle, Erna Solberg, Torbjørn ndersen, agnhild eltveit Kleppa, Karin ndersen og Terje Johansen om nærmere undersøkelser av konkurranseforhold med bakgrunn i situasjonen i dagligvaremarkedet: 8

13 Tabell 2.1. Struktur i dagligvarebransjen med eksempler på kjeder som konsernet ønsker å profilere. Konsern: NorgesGruppen Reitan Narvesen Hakon Coop Norge S Gruppen S ntall butikker Nær 2000 ~500 ~ Lokalisering Hovedsakelig sør for (Oslo) (Oslo) Hele landet (Oslo) (hovedkontor i parentes) Trondheim (Oslo) I. Lavpris Kiwi RE1000 RII Coop Prix II. Supermarked III. Stort supermarked Viktigste grossister Kjede og butikknivå: Distribusjonsterminaler: navn og antall Spar - IC Supermarked Coop ega, Coop arked eny - axi Coop Obs! Bama, Joh. Johansson, Bama vdeling, SKO Kjeldsberg (22 selskaper) BaRe, Egon, Tine bryggerier 6 (Langhus, Stavanger, Bergen, olde, Trondheim, Narvik) Hakon Distribusjon (55-60 %),Ringnes, Coca Cola, Tine, Norgesfrukt 23, men skal reduseres til 7 (Trondheim, Narvik, rendal, Bergen, og 3 i Oslo) Coop NKL 8 (Trondheim, Oslo (Grorud), Hamar, Stavanger, Bergen, Ålesund, Bodø, Tromsø) 2.2 vgrensninger Bransjemessige forhold De fire store aktørene i dagligvarebransjen har den siste tiden kjøpt opp eller inngått samarbeid med aktører innenfor kiosk- og bensinstasjonsmarkedet (for eksempel gjennom samarbeidet mellom Reitan og Narvesen, og IC og Statoil). Denne utviklingen har konsentrert den overordnede styringen av størstedelen av det samlede dagligvaremarkedet til ledelsen i de fire konsernene. Samtidig går som nevnt trenden i retning av sentrale og langsiktige avtaler mellom konsernene og de viktigste leverandørene og grossistene. Til sammen gir dette gode muligheter for samordnede tiltak på miljøområdet. en varestrømmene og dermed miljøbelastningene knyttet til virksomheten til dagligvarebransjen befinner seg i økende grad utenfor Norge. Dette har for eksempel sammenheng med at de norske aktørene ekspanderer utenfor Norge eller inngår samarbeid med andre aktører utenfor Norge, at mer effektiv logistikk og høyt kostnadsnivå i Norge gjør varetransport over lange avstander lønnsomt, at nye kjøle- og frysemetoder gjør slik transport mulig for flere typer varer, og at nordmenn etterspør flere internasjonale varer enn tidligere. For å utforme indikatorer som dekker en større del av miljøbelastningene til bransjen ville det derfor vært ønskelig å inkludere produsentleddet. I indikatorene som foreslås i dette prosjektet, er imidlertid produsentleddet bare ivaretatt gjennom indikatorer for innkjøp. 9

14 2.2.2 Interessenter og aktører Dagligvarebransjen omfatter et relativt stort antall interessenter, både eksterne og interne. Det er ikke gjennomført noen omfattende kartlegging av eksterne interessenter og hvilke behov disse har for miljøinformasjon.. Det er imidlertid et informasjonsbehovet til aktører på forskjellige nivåer internt i bransjen. Disse interne interessentene er i henhold til den beskrevne strukturen i bransjen i tabell 2.1: Konsernledelse Kjedeledelse Distribusjonssentre Butikk: o Butikk I: Lavpris, o Butikk II: Supermarked, o Butikk III: Stort supermarked ktørene på hvert av nivåene bør måle og rapportere indikatorer som reflekterer de områdene de kan påvirke. Konsern- og kjedeledelse bør dessuten kunne rapportere aggregerte verdier fra de leddene de kan påvirke gjennom sin virksomhet. Områder for rapportering vil bli beskrevet nærmere når det er gjort rede for hvilke indikatorer som vil bli anbefalt, se kapittel 4.6. I dagligvarekonserner må en utforme systemer for datainnsamling, aggregering og handling. Slike systemer må ta utgangspunkt i de ulike aktørenes kunnskap om og innflytelse på de aktuelle problemstillingene. ens detaljistene kan forventes å arbeide aktivt med energisparing i bygningene, sortering av avfall og synliggjøring av miljømerkede varer, vil strategiske beslutninger knyttet til sortiment og profil ligge hos kjede- eller konsernledelsen. Konsernledelsen vil i samspill med grossistene også være de viktigste aktørene knyttet til bedring av økoeffektiviteten for den samlede logistikken iljøaspekter Et miljøaspekt er definert som "Del av en organisasjons aktiviteter, produkter eller tjenester som kan virke på miljøet." Og som kommentar: "Et betydelig miljøaspekt er et miljøaspekt som kan medføre vesentlige miljøbelastninger." (ISO 14001:1996, definisjon 3.3) Denne rapporten fokuserer på kvantifiserbare indikatorer på områdene avfall, energi, transport og innkjøp. Den inkluderer ikke indikatorer for hvorvidt miljøstyringssystemer fungerer (for eksempel om virksomheten har en miljøansvarlig, ansvarsfordeling og prosedyrer for miljøarbeidet, eller utgir en årlig miljørapport). Indikatorer for kvaliteten på arbeidsmiljøet i virksomhetene er heller ikke inkludert. Det er viktig å merke seg at utslipp til vann og luft indirekte fanges opp av de andre indikatorene selv om de ikke behandles direkte. Denne situasjonen vil være typisk for mange bransjer innen handels- og servicenæringene, fordi disse ikke driver industriell produksjon direkte, men kun håndterer produktene fra de forlater "fabrikken" og fram til kunden. iljødokumentasjonen fra virksomheter i handels- og servicenæringene må følgelig få en annen form og et innhold som skiller seg fra tilsvarende for industribedrifter. 7 Eksempler på eksterne interessenter er iljøverndepartementet, EU, og frivillige organisasjoner knyttet til miljøspørsmål, arbeiderrettigheter i Norge og den tredje verden, og matvarespørsmål. 10

15 3. O INDIKTORER FOR ØKOEFFEKTIVITET 3.1 Bærekraftig utvikling og økoeffektivitet Dagligvarebransjen fokuserer på økonomisk lønnsomhet. Dette blir gjenspeilet i prosjektet ved fokus på indikatorer for økoeffektivitet. Slike indikatorer kombinerer økonomi og miljøhensyn, noe som også er et klart ønske fra bransjen. Flere av de vi har intervjuet hadde som krav til indikatorene at miljøområdet relateres til økonomisk verdiskapning. I tillegg opplever bransjen økende oppmerksomhet fra frivillige organisasjoner, medier og forbrukere om etiske produkter. Vi har derfor valgt å innarbeide noen få indikatorer som er rettet mot dette området. Figur 3.1 viser at bærekraftig utvikling omfatter tre dimensjoner: den sosiale den økonomiske den økologiske eller miljømessige Disse er vist som hjørnene i figuren. Figuren fokuserer begrepet økoeffektivitet, som kombinerer økonomiske og økologiske hensyn. Sosiale aspekter er også merket av fordi prosjektet har inkludert indikatorer knyttet til rettferdig handel. Disse begrepene er gjort nærmere rede for i dette kapitlet. Økonomiske aspekter iljø- eller økologiske aspekter Indikatorer for miljøbevissthet og -forståelse Sosiale aspekter B æ r e k r a f t i g Figur 3-1. Dimensjonene i bærekraftig utvikling u t v i k l i n g åling av prestasjonen til en aktør i forhold til det overordnede målet om bærekraftig utvikling, er vanskelig og det finnes ikke fasitsvar. 11

16 3.1.1 Bærekraftig utvikling Den vanligste definisjon på bærekraftig utvikling er: "...en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov..." (WCSD 1987). Dette omfatter også sosiale dimensjoner som inkluderer folks menneskerettigheter som borgere og arbeidstakere, og økonomiske hensyn. Dokumentet genda 21 fra Rio-konferansen (UNCED 1992) 8 videreførte prinsippene om bærekraftig utvikling, men vektla praktisk bruk etter innspill fra næringsliv, myndigheter og frivillige organisasjoner. Utviklingen av ulike typer indikatorer som fokuserer på hele eller deler av bredden i bærekraftig utvikling, kan i siste instans sees i sammenheng med disse prosessene i FN 9. rbeidet fra FN fortsatte med Rio+5 i 1997 og videreføres i Rio+10 i Samfunnsansvar Et begrep som har blitt vanlig i bruk de senere årene, særlig av større selskaper, er bedrifters samfunnsansvar. Kort sagt viser et individ eller en virksomhet samfunnsansvar når hun/han/det samvittighetsfullt forsøker å la "universelle idealer" bli en del av deres opptreden. Et eksempel er FNs initiativ The Global Compact (http://www.unglobalcompact.org). Generalsekretæren Kofi nnan kunne sette initiativet ut i live den 26. juli 2000, og presentere 9 prinsipper som hadde blitt utviklet i samråd med næringsliv og organisasjoner etter invitasjon fra nnan under World Economic Forum i Davos 31. desember Prinsippene fordeler seg slik: Støtte internasjonale menneskerettigheter (Prinsipp 1 og 2) Gjelder egen virksomhet og påvirkningssfæren der man opererer. rbeid (Prinsipp 3 til 6) Organisasjonsfrihet og rett til felles forhandlinger, unngå tvunget og pålagt arbeid, avskaffelse av barnearbeid og fjerne all diskriminering. iljø (Prinsipp 7-9) Støtte en føre var-tilnærming til miljøutfordringer, gjennomføre tiltak for å oppnå større miljøansvar og støtte opp under utvikling og utbredelse av miljøvennlig teknologi. På lista over bedrifter som har tilsluttet seg disse prinsippene (http://www.un.org/partners/business/gcevent/participants_c.htm) finner vi både Norsk Hydro, Statoil og Unilever. Sistnevnte produserer i hovedsak dagligvarer. Dagligvarebransjen har i denne omgangen valgt å legge størst vekt på miljødimensjonen i bærekraftig utvikling, og det er derfor ikke naturlig å sette "samfunnsansvar" som overskrift for arbeidet. Til tross for dette presenteres et begrep som er stadig vanligere i bruk, og som tar for seg den sosiale dimensjonen i bærekraftig utvikling Corporate Social Responsibility (CSR) CSR brukes oftest for å omtale arbeid som retter seg mot den sosiale dimensjonen i bærekraftig utvikling. Fra hjemmesidene til World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) leser vi (vår oversettelse) at: CSR er at næringslivet forplikter seg 8 Ligger i sin helhet på nettet: Se bl.a. kap. 30: Strengthening the role of business and industry. 9 Kapittel 40 i genda 21 har tittelen: "Information for decision-making", og som en del av oppfølgingen arbeides det med å utvikle Indicators for sustainable development (ISD). FN har sekretariatsfunksjonen i arbeidet (se: v mer uavhengig forskning på området anbefales Hartmut Bossel (1999), "Indicators for Sustainable Development, Theory, ethod and pplications", International Institute for Sustainable Development, 12

17 til å bidra til bærekraftig økonomisk utvikling gjennom samarbeidet med ansatte, deres familier, lokal- og storsamfunn for å forbedre deres livskvalitet." iljøprestasjonsindikatorer Ofte benyttes miljøprestasjonsindikatorer (PIer 10 ) til å informere om miljøprestasjon i en virksomhet. I standarden ISO (14031:1999) foreslås det at miljøprestasjonen grupperes i ledelsesrelevante, driftsrelevante og miljøtilstands indikatorer. Standarden foreslår videre at de driftsrelaterte miljøprestasjonsindikatorerne grupperes slik at de blant annet informerer om: aterialbruk Energibruk vfall Utslipp til luft jord eller vann; støy, stråling, vibrasjoner Dette prosjektet er i hovedsak konsentrert om driftsrelaterte PIer. 3.2 Indikatorer for økoeffektivitet WBCSD har definert økoeffektivitet som verdiskapning per miljøbelastning. Det kan også defineres som: Pr oduktverdi Økoeffektivitet = iljøpåvirkning Ligning 3.1. Økoeffektivitet knyttet til produktverdi Økoeffekti vitet = Ligning 3.2. Økoeffektivitet knyttet til serviceverdi Serviceverdi iljøpåvirkning En fersk rapport om økoeffektivitet (Verfaillie og Bidwell 2000) understreker at bedrifter må vektlegge sin praktiske nytte når de velger hvordan teller og nevner i brøkene skal beregnes. Det er viktig å understreke at kombinasjoner av økonomiske og miljømessige aspekter bare bør brukes i de tilfellene som gir bedre grunnlag for å ta beslutninger. Prosjektet foreslår både enkeltstående miljøprestasjonsindikatorer og økoeffektivitetsbrøker. WBCSD foreslår følgende uttrykk for verdi og miljøpåvirkning (Verfaillie og Bidwell 2000: 8): Produkt- eller serviceverdi Volum eller masse pengeverdi funksjon iljøpåvirkning knyttet til produkt- og serviceverdi energiforbruk materialbruk forbruk av naturressurser 10 Den engelske forkortelsen EPI (Environmental Performance Indicators) brukes av og til også i norsk litteratur. 13

18 uønskede biprodukter uønskede hendelser iljøpåvirkning knyttet til bruksfasen til produkt og serviceverdi egenskaper ved produkt eller service emballasjeavfall energiforbruk utslipp ved bruk og avfallshåndtering ed bakgrunn i ønsket fra dagligvarebransjen om å koble økonomi og økologi, anbefaler vi bruk av økoeffektivitet som rammeverk for målinger av miljøprestasjonen. Det er nødvendig å selge inn tiltak både med økonomiske og miljømessige argumenter. Et godt eksempel er en ny teknologi knyttet til tørking av matavfall som reduserer volumet samtidig som holdbarheten øker. Slik kan vi faktisk redusere henting av matavfall fra 104 ganger i året til 4. Det sier seg selv at vi reduserer transporten betraktelig. I tillegg brukes avfallet til noe fornuftig, dyrefor. Kate Lindgjerdet, NorgesGruppen I tillegg til økoeffektivtetsindikatorer bør en også vurdere den sosiale dimensjonen. Bransjen fører en rekke produkter som produseres i områder av verden der menneskerettigheter og arbeidsforhold kan være vel så kontroversielt som den økologiske dimensjonen. Velkjente eksempler er produksjon av bananer og kaffebønner. 3.3 Bruken av indikatorene Innledning - krav til nyttige indikatorer for økoeffektivitet I tillegg til kravet om at miljøprestasjon relateres til økonomisk verdiskapning bør en god indikator har flest mulig av disse egenskapene: den er representativ, dvs. viktige egenskaper ved fenomenet blir belyst den er lett å tolke for brukerne den viser utvikling over tid (trend) den gir muligheter for sammenligninger den har en grense- eller referanseverdi som den kan sammenlignes mot. den har høy datakvalitet Den skal i tillegg være basert på en akseptert og godt dokumentert metodikk ved utvelgelse samt at dataene skal være rimelig lett tilgjengelige og bli oppdatert med faste intervaller. Den skal brukes til interne forbedringsprosesser, til ekstern rapportering og til benchmarking Intern forbedring Flere miljøer har foreslått sett av indikatorer for måling av økoeffektiviteten til virksomheter. WBCSD er den kanskje viktigste kilden til informasjon blant aktørene som jobber direkte på vegne av næringslivet. rbeidet til WBCSD er blant annet oppsummert i dokumentene State- 14

19 of-play in eco-efficiency metrics and reporting (Lehni 1998a) og Eco-efficiency Indicators: Tool for Better Decision-aking (Lehni 1998b). Konkret har de utviklet et sett av sju komponenter som virksomheter kan forbedre økoeffektiviteten sin langs. Disse komponentene er: redusere materialintensiteten til varer og tjenester; redusere energiintensiteten til varer og tjenester; redusere spredningen av giftige forbindelser; øke resirkuleringsgraden til materialer; maksimere bærekraftig bruk av fornybare ressurser; forlenge produkters levetid; og øke service-intensiteten til varer og tjenester. Viktige egenskaper ved indikatorer for økoeffektivitet er: a) De gir en samlet oversikt over relevant informasjon I kapitlene 4.2 til 4.5 begrunnes det hvorfor det er fokusert på innkjøp, transport, energi og avfall ved måling av økoeffektivitet i dagligvarebransjen. Enkelt sagt er årsaken at innkjøp omfatter beslutninger og praksis i konsernene som påvirker delen av livsløpet fra jord eller annen produsent til mottak hos grossist ("vugge til port" eller jord til bord ). Transport og energi dekker faktorer knyttet til drift av konsernene ( port til port ). vfall dekker beslutninger og praksis som påvirker port til grav". På denne måten vil de fire kategoriene som indikatorer for økoeffektivitet gjenspeiler, til sammen dekke hele livsløpet til produktene, "fra vugge til grav." b) De gir grunnlag for mål og program for forbedring, samt viser endring over tid Sammenstilling av indikatorer for økoeffektivitet gir en ryddig framstilling av prestasjonen på de viktigste miljøaspektene. Indikatorene brukes til å følge resultater over tid, og til å sette måltall for forbedringer. Slik informasjon kan motivere organisasjonen til innsats på området De er praktiske hjelpemidler i et miljøledelsessystem Rapportering Indikatorer benyttets i stor grad ved rapportering til både interne og eksterne interessenter. For eksempel kan indikatorer på formen som er foreslått i denne rapporten, forberede dagligvarebransjen på framtidige krav som myndighetene vil sette til rapportering. Per i dag berøres bransjen i liten grad av slike krav da disse kun gjelder avgrensede områder som KFKgasser og avfallshåndtering. Trenden peker likevel i retning av at disse kravene på sikt vil utvides til å omfatte helhetlig innrapportering av prestasjoner knyttet til bærekraftig utvikling. I tillegg må bransjen regne med økende oppmerksomhet fra frivillige organisasjoner og forbrukere. ed utgangspunkt i skikkelig dokumentasjon av prestasjonene knyttet til deler av bærekraftig utvikling, vil dialogen med disse gruppene kunne bli åpen og konstruktiv Benchmarking Et viktig bruksområde for øko-effektiviteteindikatorer er benchmarking mellom de ulike aktørene i bransjen. Benchmarking bør skje i forhold til aktører i samme markedsnisje, for eksempel innen hver av de tre butikk-gruppene I, II og III (se tabell 2.1). Det er flere fordeler 15

20 ved en slik benchmarking, blant annet for oppfølging og planlegging av hvor forbedringstiltak bør settes inn. Eventuelle forskjeller i miljøprofil mellom butikktypene blir enklere å synliggjøre. Et tenkt tilfelle: Et supermarked kan ha god miljøprofil sammenlignet med andre supermarkeder, men kan til sammenligning være dårligere enn lavpriskonseptet. 11 Det presiseres imidlertid at dette resonnementet bare gjelder hvis det er slik at varene er dyre fordi kostnadene er større i produksjons- og distribusjonskjeden frem til konsernenes innkjøpsansvarlige. En situasjon hvor bransjen selv tar kraftig avanse på slike produkter, og deretter bruker høy pris som unnskyldning for å ikke ta inn flere slike varer, må unngås. 16

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON

MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON Annik M. Fet Lars B. Johansen MILJØPRESTASJONS -INDIKATORER OG MILJØREGNSKAPER VED MØBELPRODUKSJON NTNU Program for industriell økologi Rapport nr: 2/2001 Reports and Communications from Norwegian University

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT?

En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk av IKT? Strategisk instituttprogram (SIP): Miljøstyring og miljøeffektivitet i norske virksomheter Bruk av IKT i kompetansebasert tjenesteproduksjon: En mer økoeffektiv kompetansebasert tjenesteyting ved bruk

Detaljer

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992

Rapport nr. 1/04. Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 Rapport nr. 1/04 Ikke-finansiell rapportering En kartlegging av praksis i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Christine Meling ISBN: 82-7480-137-7 ISSN: 0806-8992 ProSus 2004 Program for forskning

Detaljer

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen

Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Rapportering om samfunnsansvar i hotellbransjen På bakgrunn av forventede nye krav i regnskapsloven Magnus Dons Brøndbo Masteroppgave i økonomi og administrasjon -studieretning

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

Området for miljø og utvikling Bærekraftig utvikling øko-effektivitet og industriell utvikling. Panelets anbefalinger

Området for miljø og utvikling Bærekraftig utvikling øko-effektivitet og industriell utvikling. Panelets anbefalinger 2PUnGHWIRUPLOM RJXWYLNOLQJ % UHNUDIWLJ XWYLNOLQJ± NRHIIHNWLYLWHWRJ LQGXVWULHOOXWYLNOLQJ 3DQHOHWVDQEHIDOLQJHU 1DVMRQDONRQIHUDQVH PDUV Området for miljø og utvikling Bærekraftig utvikling øko-effektivitet

Detaljer

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen

GRØNNERE LEVERANSEKJEDER. Rapport til UD/KOMPaktgruppen GRØNNERE LEVERANSEKJEDER Rapport til UD/KOMPaktgruppen 1 Sammendrag... 3 Tiltak 1: Sikre konsistens mellom offentlige anskaffelser og private innkjøp... 3 Tiltak 2: Etablere og drifte et nettsted for kompetanse,

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO

Rappor t. Rapport nr. 6/04. Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 6/04 Bærekraftsrapportering En kartlegging av ikke-finansiell rapportering i Norges 100 største bedrifter Maria Gjølberg og Janka Jelstad Rappor t Program for forskning

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge

Betaling for hylleplass. Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge 2/2005 Betaling for hylleplass Virkninger for konkurransen i dagligvaremarkedet i Norge - foreløpig rapport Konkurransetilsynets

Detaljer

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv

Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv BACHELOROPPGAVE I MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Corporate Social Responsibility i norsk næringsliv Studentnummer: 3705 og 71575 10. juni 2011 MARKEDSHØYSKOLEN CAMPUS KRISTIANIA Denne bacheloroppgaven er

Detaljer

MILJØ SOM IMAGE. BORDET FANGER?

MILJØ SOM IMAGE. BORDET FANGER? MILJØ SOM IMAGE. BORDET FANGER? En kvalitativ studie av sammenhengen mellom image, organisasjonsidentitet og arbeid med ytre miljø i HÅG Kjersti Wæhre Program for Industriell økologi Rapport nr: 1/2003

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 5/03. Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 5/03 Miljørapportering i større norske foretak: Fungerer Regnskapsloven etter intensjonen? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning

Detaljer

Fra konvensjonelle biler til elbiler

Fra konvensjonelle biler til elbiler Fra konvensjonelle biler til elbiler Umoe itet går i front mot strømmen og gjør utfordringer om til muligheter Synnøve Andreassen og Tone Pettersen Sustainable Management FE 306E-003 Vår 2010 Abstract

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem

RAPPORT 2013/35. Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel. Henrik Lindhjem RAPPORT 2013/35 Samfunnsøkonomisk analyse av reguleringer: Utfordringer og et eksempel Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2013/35 Rapporttittel Samfunnsøkonomisk analyse av

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen

Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Alternative fremtider: Trender og scenarioer for transport og logistikk i Norge inn i det neste årtusen Rapport fra prosjektet Trend- og scenariostudier innen Transport og logistikk. Næringslivets Idefond

Detaljer

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de?

SNF-rapport nr. 08/11. Banker uten budsjett - hvem er de? Banker uten budsjett - hvem er de? En studie av norske sparebanker uten budsjett av Hilde Johannessen SNF Prosjekt nr. 7980 Beyond Budgeting Research Program Prosjektet er finansiert av Statoil SAMFUNNS-

Detaljer

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia

Klimaregnskap Choice Hotels Scandinavia og Andreas Brekke Klimaregnskap Ecohz er leverandør av klimaregnskapet. Østfoldforskning har stått for det vitenskapelige arbeidet. Klimaregnskap Rapportnr.: OR.23.08 ISBN nr.: 978-82-7520-597-9 Rapporttype:

Detaljer

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r" En spennende premie utloves til beste forslag i 1995.

TEMRITGITrNs. MEDLEMSKAP I.# r En spennende premie utloves til beste forslag i 1995. TEMRITGITrNs Gode forslag til norske fagord efterlyses. Er du lei av perverse funksjoner og moralsk hasard? Foreslå noe bedre. Det nasjonale fagråd for sosialøkonomi har oppnevnt Utvalget for sosialøkonomisk

Detaljer

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S.

Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner. Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap blant kvinner Olav R. Spilling, Tonje Lauritzen, Svein Erik Hagen og Ekaterina S. Bjørnåli Rapport 20/2011 Evaluering av handlingsplanen for mer entreprenørskap

Detaljer

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave

Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold. Rasmus Andersen. Hovedfagsoppgave UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Elektronisk handel: Endringer i organisasjon, teknologi og kundeforhold Rasmus Andersen Hovedfagsoppgave 8. februar 1999 Forord Denne hovedfagsoppgaven er

Detaljer

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM

PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM PRODUKTUTVIKLING i det VIRTUELLE ROM IMM NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet Fakultet for maskinteknikk Institutt for maskinkonstruksjon og materialteknikk Forord Hensikten med denne rapporten

Detaljer

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO

Rapport. Rapport nr. 8/02. Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 8/02 Miljørapportering i årsberetningen: Følger norske bedrifter Regnskapslovens pålegg? Audun Ruud og Olav Mosvold Larsen Rapport Program for forskning og utredning for

Detaljer