( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. . Fauske kommune ~ ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. . Fauske kommune 2007-2011 ~ ~"

Transkript

1 ( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. Fauske kommune ~ ~

2 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Formål I Overordnet analyse for Fauske kommune Planens tids perspektiv F o rvaltningsrevis j o ns p ros j ekter forrige perio de Rapportering av gjennomført forvaltningsrevisjon Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter... 5 Vedlegg 1. Salten kommunerevisjon IKS, Overordnet analyse 2007 Fauske kommune 2. Bestemmelser i lov og forslaift vedrørende forvaltningsrevisjon i kommuner Salten kontrollutvalgservice Side 2

3 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Fauske kommune bestilt en analyse utarbeidet av kommunens ansvarlige revisor, Salten kommunerevisjon IKS, som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. 2 Formål Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse. Med virkning fra 1. juli 2004, ble det iverksatt endringer i forskrift om kontrollutvalg. Endringene ble iverksatt som et tiltak fra lovgiver for å forsterke forvaltningsrevisjonen med sikte på økt kvalitet, omfang og effektivitet. Forskriften peker også på kontrollutvalgets ansvar når det gjelder å bestile konkete forvaltningsrevisjonsprosjekter, følge opp gjennomføringen av prosjektene og rapportere tilbake til kommunestyret. Relevante bestemmelser i lov og forskrift er tatt med i vedlegg 1. Siden forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i 1992, har en økende andel ressurser til kontroll og tilsyn blitt benyttet til denne formen for revisjon. Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne setter større krav til kvalitet, sentrale myndigheter setter krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar mellom mål og ressurser. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse. Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget til: o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak og forutsetninger o å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for å styrke kommunestyrets grunnlag for styring kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift Salten kontrollutvalgservice Side 3

4 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter med høy nytteverdi, dvs. at forvaltningsrevisjonen gir effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 3 Overordnet analyse for Fauske kommune Den overordnede analysen består i å identifisere eksterne og interne faktorer som utgjør risiko for at kommunen ikke skal nå målsettinger. Den er utarbeidet av Salten kommunerevisjon IKS, etter bestiling fra kontrollutvalget, og i samsvar med veileder utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund. Det er ikke stilt konkete myndighetskrav til Overordnet analyse, annet enn at den skal bygge på vurdering av risiko og vesentlighet. Overordnet analyse følger planen som et eget vedlegg, med følgende innold: 1. Mål: Gjeldende lover og forskrifter, og Vedtak og forutsetninger i bystyret. 2. Risikofaktorer: Hendelser som dersom de inntreffer medfører at kommunen ikke når sine mål. 3. Konsekvens: Den påvirkning eller betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse dersom risikofaktorene slår til. 4. Sannsynlighet: En vurdering av hvorvidt det er sansynlig at kommunen ikke når sine mål. 5. Tiltak: De tiltak kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktorene likevel inntreffer. Analysen som er lagt frem bygger på revisjonens faglige vurderinger. Jfr kontrollutvalgets selvstendige rolle og ansvar når det gjelder forvaltningsrevisjon, kan utvalget gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet. Derfor inneholder analysen i tilegg: 6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer: Hvor kontrollutvalget på en del områder velger å kommentere egne vurderinger. 4 Planens tidsperspektiv I henhold til kontrollutvalgsforskriften skal plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunestyret kan bestemme at kontrollutvalget skal legge frem plan for forvaltningsrevisjon oftere enn en gang per valgperiode. Forrige plan for forvaltningsrevisjon i Fauske kommune ble utarbeidet for perioden Det at kommunen står overfor omskiftelige utfordringer og dermed mulige endrede risikovurderinger, peker i retning av at det oftere enn hvert 4. år bør legges frem plan for forvaltningsrevisjon. På den annen side er Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon tid- og ressurskrevende, og kan dermed redusere omfanget av konkete prosjekter. Ved behandlingen av forrige plan for forvaltningsrevisjon (kommunestyrets sak 79/05) vedtok kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Dette åpner for en større fleksibilitet og åpenhet for behov for andre prioriteringer i løpet av planperioden. Salten kontrollutvalgservice Side 4

5 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Forvaltningsrevisjonsprosjekter forrige planperiode Tittel Status Barnevern Prosjekt ferdigstilt, rapport behandlet i kommunestyret 2007 Spesialundervisning Prosjekt ferdigstilt, rapport behandlet i kommunestyret konomistyring Prosj ektet er satt i bestiling, forventes klar til behandling høsten 2008 Helhetlig pleie- og Prosjektet er satt i bestiling~ forventes klar til behandling høsten omsorgstilbud 2008 Psykiatri/rus Prosjektet er satt i bestiling, forventes klar til behandling høsten Rapportering av gjennomført forvaltningsrevisjon Salten kommunerevisjon IKS er det utførende ledd for kommunens revisjon. Kontrollutvalget, vil bestile aktuelle forvaltningsrevisjoner hos Salten kommunerevisjon IKS. Revisjonsprosjektene vil være spesifisert mht formål, hvilke problemstillnger som skal undersøkes, revisjonskriterier og tidsperspektiv. I tråd med forskrift om revisjon 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Det har vært en innarbeidet rutine at rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt fortløpende legges frem for bystyret. 7 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Analysen legger opp til en risikodrevet utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Et prosjekt blir iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tilegg vil dette være prosjekter som skal fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konket utvelgelse av prosjekter må nytteverdien vurderes i forhold til forventete ressursbruk for å gjennomføre prosjektet. Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konket og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. Salten kontrollutvalgservice Side 5

6 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Oppfølgning av kommunestyrets I hvilken grad følges kommunestyrets vedtak opp av Etterleveise av kommunestyrets vedtak administrasjonen? Systemer for tilbakemelding? myndighet Målstyring Innehar kommunen et system for må 1st yring (fastsetting, Organisering, ressursbruk oppfølging, evaluering og rapportering av mål)? 5 Sykefravær Kan det pekes på årsaker til forskjeller i sykefravær innad i Ressursbruk kommunen? Oppfølgning av sykemeldte, system for helse, miljø og sikkerhet og trivsel/arbeidsmiljø generelt? Varsling Har kommunen et system for å håndtere varsling i samsvar Etterleveise av lover og regler med bestemmelser om dette i arbeidsmiljøloven. Har kommunen en beredskap til å håndtere varslersituasjoner? Finansforvaltning Betydelige midler er plassert i bank og fond. Følges finansreglementets bestemmelser om forvaltning og Regeletterleving, Økonomi risikobestemmelser i det daglige? IT-tjenesten - responstid og Hvordan fungerer kommunens IT-tjeneste som driftssikkerhet støttefunksjon for øvrige deler av virksomheten? Effektivitet, resssursbruk Har kommunen tilfredsstilende sikkerhet for IT-tjenesten ved vaknser og andre driftsproblemer? Innkjøpsavtaler og offentlige Overholdes innkjøpsavtaler, vedtatt innkjøpspolitikk og Etterleveise av regler, økonomi anskaffelser regelverk for offentlige anskaffelser? 3 Responstid og brukertilfredshet i Hvor lang tid det tar å få svar, og om bestemmelser om Regeletterleveise, effektivitet forvaltningen foreløpig svar følges opp. 6 Startlånsordningen Oppfølgning av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt Side 6

7 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Status for barnehagesektoren Beskrivelse av status for barnehagesektoren når det gjelder sentrale bestemmelser i lov og forskrift. Likebehandling av private og kommunale barnehager når det gjelder finansiering? Hvordan utføres tilsyn etter lov og forskrift? Etterleveise av lover og regler 2 Ressursbruk og kvalitet ved Fauske- Beskrive og sammenligne de pedagogiske ressursene skolene inklusive administrative ressurser ved de ulike skolene. Økonomi Kartlegging og oppfølgning av barn Hvordan fungerer kartlegging og oppfølgning av barn med Organisering med lærevansker og andre problemer særskilte behov, ved overgang fra barnehage til grunnskole? Regeletterleving i grunnskolen - Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Etterleveise av lover og regler elevers rettigheter elevers rettigheter Regeletterleving i grunnskolen - Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Etterleveise av lover og regler foreldres medbestemmelse Foreldres medbestemmelse 1 Utbygging a v Vestmyra skolesenter Undersøke prosessen i forbindelse med utbyggingen, og kartlegge hvorfor man har fått et nytt bygg som oppfattes som utilfredsstilende. Side 7

8 Mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter - Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Bemanning og ressursbruk i I hvilken grad er det stabilitet i bemanningen, f.eks barnevernet sammenlignet med andre kommuner? Hvordan har Organisering, økonomi ressursbruken utviklet seg? Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner? Kvalitet og ressursbruk i barnevernet. Utvikling i ressurs- og saksutvikling, Overholdelse av Oppfølgning etter tidligere tidsfrister for saksbehandling, etter tidligere Etterleveise av lover og regler forva Itningsrevisjon. forvaltningsrevisjon og påviste avvik. Tilsyn, oppfølging og kontroll ved Ivaretar barnevernet sitt ansvar for tilsyn med fosterhjem, jfr Etterleveise av lover og regler foste rh jemsplasse ri nge r. barnevernsloven? Får beboerne på kommunens institusjoner tilfredsstillende Ernæring i kommunens institusjoner ernæring sammenholdt med faglige normer? Hvordan er Etterleveise av lover og regler for eldre brukernes mulighet for å påvirke valg avmat og drikke? Får Kompetanse brukere med særskilt diettbehov disse dekket? Kvalitet og ressursbruk i pleie og Er kommunens tjenester riktig dimensjonert i forhold til Økonomi, organisering omsorgstjenesten behov, og sammenlignet med andre kommuner? Etterleveise av lover og regler Ivaretar kommunen sitt tilsynsansvar jfr forskrift om Miljørettet helsevern i miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv? Er skoler og Etterleveise av lover og regler barnehage/skole barnehager godkjent av kommunen, og gjennomføres tilsyn med oppfølgning av avvik? Pasientregnskap ved kommunale Er praksis ved kommunale institusjoner i samsvar med Økonomi, regeletterleving institusjoner regelverk og anbefalinger? Tilskuddsordninger for I hvilken grad utnyttes tilskudds- og finansieringsordninger i Effektivitet. ressurskrevende brukere forhold til ressurskrevende brukere? Side 8!

9 Plan forva/tningsrevisjon Fauske kommune - perioden Integrerings- og sysselsettingsgrad I hvilken grad oppnår Fauske kommune integrering og Regeletterleveise, effektivitet blant flyktninger sysselsetting av flyktninger? Responstid og brukertilfredshet Hvor lang tid det tar å få svar, og om bestemmelser om Regeletterleveise byggesaksbehandling foreløpig svar følges opp. 4 Kommunale bygg Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god Ressursbruk, økonomistyring måte. Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Kommunale veier - vedlikehold Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god måte. Ressursbruk, økonomistyring Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Side 9

10 "l ~ ~ ~ o~ Q) "O ; ~ ìs.~ à3 c: i (l ê ~ ~~ ~ i:.g,.~ ~.~,E ~ ~ '. ~ Cï I "- QJ QJ VI O "- C. VI i: O ' 'S: QJ "- VI li i: i:.: ni 2:.E QJ,~ :J ~

11 Vedlegg 1: Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune O t' r. ~ ~ ~ r. ~.~ O 5 rr ~ ~ ~ ~ S ~ O s O... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ r. r. ~ ~ '" O ~ ~ ~ ~ 5 c~ ~ CD :~ +- ~ -'-II O~ Cf ; -- O...

12 Forord Det er et krav at kontrollutvalget skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltnngsrevisjon som også skal vedtas i kommunestyet. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvuderinger. Formålet med analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike enheter, sektorer og virksomheter. Salten kommunerevisjon har benytet et skjema utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund for gjennomføring av analysen. Skjemaet inneholder ulike elementer som bør inngå i en overordnet analyse. Overskrftene på kolonnene angir de ulike elementene. Kolonne i - Mål. Gjeldende lover og forskrifter. Vedtak og forutsetnnger i kommunestyret (gjeme vedtatte målsettinger) Målet med analyse er å avdekke indikasjoner på avvik eller svaketer i forhold til lover, forksrifter, kommunestyets vedtak og forutsetnger. Kommunen utfører en rekke lovpålagte tjenester. I de ulike lovene framgår de krav som stiles til tjenestene som kommunene skal yte. I en slik samenheng kan de kravene som gjeldende lover og forskrifter setter til de tjenestene som kommunen er pålagt å levere til sine innbyggere, forstås som mål for den kommunale virksomheten. Kolonne 2 - RIsikofaktorer Med risiko faktorer menses hendelser som dersom de inntreffer, medfører at kommunen ikke når sine mål. Mulige hendelser, dvs risikofakorer, kan være alt fra det mest iøynefallende og selvsagte til det mest usynlige og usamsynlige. Det kan være snak om både eksterne og interne faktorer Kolonne 3 - Konsekvens Med konsekvens tenkes her på den påvirknng eller betydnng det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de ulike risikofakorene i andre kolonne slår til. Kolonne 4 - Samsynlighet I denne kolonnen blir det vudert hvorvidt det er samsynlig at kommunen ikke når sine mål. Et nytig utgangspunt for dette kan være å se på hva som har hendt tidligere og i tilegg vudere endringer i omgivelsene.

13 Kolonne 5 - Tiltak Her står de tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofakorene som kan tre måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virknngene dersom risikofaktorene likevel slår til. Sagt på en anen måte: Hva gjør kommunen for å nå akuelle mål? Kolonne 6 - Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer Etter avtale med kontrollutvalget skal kontrollutvalget gjøre vesentlighetsvurderinger, dvs. vudere hvor viktig det er for kommunen med måloppnåelse. På bakgrunn av vesentlighetsvuderingene er det forutsatt at kontrollutvalget skal prioritere innen hvilke fokusområder de ønsker at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Fauske 18. februar 2008

14 SENTRAADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Konlr. dato: sign: Side: 4 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke tiltak er!rort for å sike målooonåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viktig det er for koinunen, Stor/MddeislLiten Stor/MiddelslLiten bruer eller andre, med Betydng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse Mållstrategidokumenter: Strategisk plan Årsmelding 2006 Kommunelov Offentlighetslov Forvaltningslov Arbeidsmiljølov Lov om offentlige anskaffelser Informasj onsinnsamling: Analyse av dokumenter og statistikk Samtaler med rådman og kommunalsjef drift Strategisk plan har nedfelt: Visjon hovedmål og delmål:. En visjon er politisk samlende og positivt ladet. Hovedmålene angir retning og ambisjoner innenfor planperioden; hva kommunen vil oppnå fram mot Hovedmålene skal også få fram ønskelige samenhenger ved flere forhold/sektorer i Fauske kommune.. Delmålene spesifiserer hovedmålene og skal forklare hva Fauske kommune konket mener med de temaene det settes fokus på i hovedmålene.

15 Utført dato: si!,',i: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vame SENTRAADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 5 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdenng Riikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan liindie Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke titak er gjort for å sike målooonåelse? Vurderig av vesentligliet, dvs. Konsekvens hvor vikig det er for kommuuen, StorlMiddels/Liten StorlMddels/Liten bruer eller andie, med Betvdnng for målooonåelse I Sannsynlighet måloppnåelse Slagord: Visjon: I Marorbyen I Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste korr"lunen å bo og ha sitt vir ke i Hovedmål: il Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og lieverdig tienestetilbud Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle

16 Utført dato: si,'n: Høst 2007 Jouny Riisel Lars Magnus K vamne SENTRALADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 6 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke titak er giort for å sike måloooiiåelse? Vurderig av veseiitlighet, dvs. L-iIlUl.tÌ: n la) fause komrrlw:1t sk.i:uelegge fo! en målretta :slsg :innen næring, med utgangspunkt :i stedets natutessli5e'l og ek.wf'ende t'lë1:tingsliv. 1 b) fauske kommune skal stimi.e: til entrepænørwp og :sæ fokus på kom~t.o;. le) fa~ konmulne. skl uinytæ sme :lbrdejer mht ilgjengelg~ arealer,. gegrafis belig.gert o.g kdmmunisjonsme:ssi g~ kruwp1!t ~ 2a) Fa1. kommur skal ha et viu"jert og godt l:l9ud!lm deer itmbygge.ms bebo'il ir både kirooygging og: rehabil!teg. 2&) L Fall kommt1te sk utdartl'g wkllegges som ' viktig re:sslls på alle tlivåe. 2e) Fa~ kommt1te vil. oppretthlde og: ut.vikle den g:ode skdlekïtstrtu:el Og næil:ianen. H der og:$â fun ba.n,ged.kng. Konsekvens hvor vikig det er for kommunen, StorlMiddels/Liten StorlMiddelslLiten bruer eller andre, med Betvdning for målooonåelse I Sannsynlighet inåloppiiåelse ~.?) Fat11æ skl ha ' kilmer storsl:/ kwt.hus 3:!:) Faus kommu:. $kl ivareta. fimmiløeti k:nlffu: ìio.g tlel:gge fo.r liekafg hihiitsliv,. samt warta det biologis mangfoldet :i k:nimt11e, 3:C) Fauslæ komune sk bidra ti at Faf: bv b:sjømie(hetder.- Fauses ar mot '1:øen). 3d) Fausb kommur sk bekjempe rt, vold~ og ving:sktim:iæl prbleer.

17 Utført dato: sib'ii: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vame SENTRAADMINISTRASJONEN ÁJ: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 7 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvie tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteriger måloppnåelse? Hvilke tita er tort for å sike måloppnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viktig det er for kommunen, StorlMddels/Liten StorlMddels/Liten bruer eller andre, med Betydnng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR STORIIDDELS Utledet av KL L Manglende mål for Enhetene har i liten grad Same mål benytes i økonomiplan og Det anses vesentlig virksomheten operasjonalisert mål som omhandler årsmelding, overordnet nivå til enhetsnivå. for kommunen å ha et Effektiv målstyring økonomi og personal godt og effektivt Resultatindiatorer benytes av enkelte enheter. system for målstyring, Enhetsmål Oppgaver er i stor grad regelsty. Måloppnåelse koinenteres i årsmeldingen. herunder bruk av Ledelsen skal KOSTRA-data. identifisere Risikostying er ike satt in i et Koinunen er omorgansert til kommunens viktigste overordnet system. Sporadisk: HMS, resultatenhetsmodell, med større fordeling av utfordringer og sørge Plannærig ansvar. for at oppgavene blir løst Rådman bruer årshjul for å fange opp faste milepeler Det ingås resultatavtaler mellom rådman og resultatenhetsleder ved inngåelse av lederavtaler Rådman har ledersamtaler med resultatenhetsleder med gjennomgang av resultatavtale Fast gjennomgang av Kvaralsrapporter. Aktivitetsrapporter

18 Utført dato: sign: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K VaJme SENTRALADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 8 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke tiltak er giort for å sike måloppnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor vikg det er for kommunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, med Betydng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR MIDDELS/STOR Utledet av KL L Økonomi, lønns- Månedlig rapportering fra resultatenheter til og personalsystem KOSTRA har vært benytet i liten rådman. God økonomistyring ike tilpasset grad for samenligninger (og som behov stygsverktøy ) Kvaralsvis rapportering til kommunestyet Manglende bruerkunskap i Økonomien har forverret seg år for år, Dialog med fylkesmanen øk/lønns- og pers men ble noe forbedret i 2006 systemet Tatt i bru nyt budsjetteringsprogram Dårlig økonomi i kommunen bidrar til "ARENA" Budsjetterig er økt fokus på utfordringer, men kan ike realistisk samtidig medføre at tjenester forsømmes. KOSTRA benytes ike for Overforbru i forhold til budsjett - en samenligninger gjenganger Budsjett går flere ruder hos Fylkesmannen før godkjennelse. STOR MIDELS Utledet av lov om off. Manglende/dårlige Har hittil vært en del av "fylkesavtalen". anskaffelser rutiner for Tidligere: Ingen helhetlig løsning. anskaffelser Enkelte injøpsavtaler inenfor Skal heretter ingå i en felles injøpsordning Offentlg anskaffelser - vanavløp og materiell til sykehjem for Salten, ledet fra Bodø effektiv tjenesteproduksjon Tatt i bru injøpsprogramet " ÀJOUR"

19 Utført dato: si,,'l: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vaine SENTRALADMINISTRASJONEN Ar: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 9 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurdering Risikoreduserende tiltak KontroUutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvie tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvie titak er mort for å sike måloddnåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor vikig det er for kommunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, med Betvdng for måloddnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR MIDDELS Fauske kommune skal Manglende Nedbemaning basert på natulig avgang. rekruttere, utvikle og økonomi Opplæringsplan vedtatt Prosess med tilitsvalgte. Gjort beholde kvalifisert konsekvensutredninger (økonomisk). arbeidskraft Stramt Relativt lav tuover de siste årene. Behandling i AMU, administrasjonsstye og arbeidsmarked kommunestye Dårlig økonomi. Dårlig ledelse Kompetanseheving i henhold til Måldokwent for nedbemaning opplærigsplan, men liten infrielse i fortold utarbeidet til de ansattes ønsker. Fokus på mer læring på egen arbeidsplass. Kommunestyet har i sak 53/2007 bedt rådmanen utarbeide en kommunal arbeidsgiverstrategi, inbefattet strategi for rekrtterig av fagpersoner og ledere. STOR MIDDELS Følge opp overordnet Manglende tiltak Videreutviket HMS-plan Kontrollutvalget HMS-plan, herunder Hø sykefravær Sykefraværet ,3 %, L 2006 er vurderer redusere sykefraværet tråd med la-avtalen. i Manglende kombinert med det på 9,6 % la-mål er integrert i overordnet plan sannsynligheten som oppfølging av vikarstopp kan ha stor STOR. Det kan være HMS-planen konsekvens for Årlig rapporterig på delmålene i HMS-planen aktuelt å få vurdert Redusere sykefraværet med 20 % Dårlig tj enesteytingen (kontrollplan) fordeling av arbeidsmiljø Stor konsekvens hvis Har avtale om bedriftshelsetjeneste sykefravær avdelinger i mellom, oppfølgning HMS ike er på plass Helse, Miljø og Sikkerhet, og andre forhold vedr arbeidsmiljøet.

20 Utfør dato: si,'l: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vainine SENTRAADMINISTRASJONEN Ar: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: io av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurderig Riikoreduserende tiltak KontroUutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer inåloppnåelse? Hvie tiltak er gjort for å sike inåloddnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viig det er for koinunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, ined I Sannslighet Betydning for inåloddnåelse inåloppnåelse STOR STOR/DDELS Måleffektive, Gjennomgang fra ekstern konsulent er Det kan være aktuelt kostnadseffektive og Mangler ved IT -avdeling er lavt bemanet. gjennomfør mht personvern og å vurdere området ut hensiktsmessige IT- informasjonssikerhet informasjonssikerhet. En rekke enhetsledere fra Responstid for systemer en kan inebære - har vært på 4-5 dagers kus inen temaet. Risk tjenesten, men også Etablere høy foruten direkte Tidligere undersøkelser i kommunen Management i egen perm på den enkelte enhet. Sikkerhet, f.eks i lovbrudd - risiko for har vist mange brueridenter i forhold til beredskap datasikkerhet med negativ omtale og netterket uten eiere - tilher ansatte Informasjonssikerhetsplan er utarbeidet og hensyn ti personvern økonomiske tap etter som har sluttet eller er fraværende skal opp til politisk behandling. driftsstans, manglende over lengre tid. IT -beredskap, Egen infofolder som omhandler personvern og utilsiket utleverig av informasjonssikerhet opplysninger og feil i datagrlag mv. Eget IT-samarbeid (Salten IT IKS) utredes. Målet er at det skal være oppe å gå i 2008 Mangler i tilgangskontroller kan Oppdaterig av dataprogramer, god stabilitet bidra til at det ike er både i programvare og maskivare samsvar mellom den elektoniske bruer ID-en og den fakiske bruer og/eller vakanse

21 Utfrt dato: sign: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vamlue Enhet: SERVICETORG År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 11 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurderig Riikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer luåloppnåelse? Hvilke tiltak er Diort for å sike luålooonåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens I Sannynlighet hvor viktig det er for koluunen, StorlMddelslLiten StorlMiddelslLiten bruer eller andre, med Betvdnl! for luålooonåelse luåloppnåelse STOR MIDDELS Å innarbeide Servicetorget Tverrfaglig samarbeid er vesentlig Servicetorget som det har ike nok Publik Ìar ike Ingen bruerudersøkelser. Enhetsleder oppgradert gjennom kursing på ulike sentrale stedet for moderne den hjelp de signaliserer imidlertid en hektisk hverdag med saksfelt. L ansatt deltar på høgskolekus kontakten mellom teknologi og forventer. stadig flere henvendelser. De Ìar mange for servicetorgansatte. publikum og offentlge ike tilstrekkelig positive tilbakemeldinger. Har utvidet tjenester kompetanse tjenestene etter hvert (forhåndsstemming, Netterk for servicekontor i Salten, hvor (Årsmelding 2006) bibliotek, tuistinformasjon) det er L storsaming og L til 2 småsamlinger som både er PC har dårlig kapasitet. Bruer til dels "tuge" kompetansegivende og nytig ift å programer som byggesak, gravemeldinger, utveksle erfaringer. barehage Det er utarbeidet nye retningslinjer og Sykefravær på 12,5 % i 2005 og 12,2 % i 2006 nyt søknadsskjema for tildeling av kommunale boliger. Enhetsleder mener at oppfølgingen må bli mye bedre enn i dag (mange rustilfeller)

22 Utfrt dato: sign: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vame Enhet: OPPVEKST År: 2008 Arkiv: Kontr. dato: sign: Side: 12 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurdering Riikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderiger og H va kan hindre Hvilke tita er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer inåloppnåelse? Hvilke titak er gjort for å sike inålooonåelse? Vurderig av vesentligliet, dvs. Konsekvens I Sannsynlighet hvor viig det er for koinunen, StorlMddels/Liten StorlMiddelslLiten bruer euer andre, ined Betvdning for inålooonåeise inåloppnåelse OPPVEKST Reguleringer:. Opplæringsloven. Mål og strategidokumenter. FCUlskapsløftet. Virksomhetsplaner Oppgaver. Skole SFO. Barehage Informasj onsinnsamling: Analyse av dokumenter og statistikk Samtale med rådman og kommunalsjef

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON NORD-FRON KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget 18.6 2012. Plandokumentet er ført i pennen av Innlandet Revisjon IKS v/kristian Lein 1. Om plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjonen

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON OPPEGÅRD KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2013 2016 VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SAK 56/12 Plan for forvaltningsrevisjon i Oppegård kommune 2013-2016 Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommune. Administrativt utkast PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Skaun kommune Administrativt utkast 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Frogn kommune Vedtatt av kommunestyret 5.12.2016 sak 151/16 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Frogn kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune

PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON Ås kommune PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON 2017 2020 Ås kommune 1 Plan for forvaltningsrevisjon i Ås kommune 2017-2020 Bakgrunn Kommunelovens 77 bestemmer at kontrollutvalget skal påse at det blir

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 GAMVIK KOMMUNE 1. Formålet med forvaltningsrevisjon Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning.

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN Selbu kommune. Vedtatt i kommunestyrets møte , sak 68/14. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONN 2015-2016 Selbu kommune Vedtatt i kommunestyrets møte 17.11.2014, sak 68/14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Holmestrand kommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 5 4.3... 5 4.4 Måloppnåelse...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013 2015 Behandlet i kontrollutvalget 21. november 2012 Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Formål 3 3. Prosessen for valg av tema 4

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Berlevåg kommune. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00

TILLEGGSSAKSLISTE. Berlevåg kommune. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18.00 Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.03.2013 Tid: 18.00 TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/13 13/206 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Berlevåg, den

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON MODUM KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret., sak.. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING 2 IDENTIFISERING AV PROSJEKTER - OVERORDNET ANALYSE 3 VALG AV

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget i Nittedal Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 22. november 2012 Bakgrunn Kontrollutvalgets mandat er å føre kontroll og tilsyn med forvaltningen. Som en del av tilsynsansvaret skal

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Rakkestad kommune 2010 2014 2 017-2018 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16,

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret, sak 203/16, 24.11.16. 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven 77 ansvarlig for at det utføres

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78814/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Randaberg Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 4. oktober 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RANDABERG KOMMUNE...

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret 29.10.2012 - oppdatert av kontrollutvalget 12.11.2013 INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte...3 2. OMRÅDER FOR

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor

Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kontrollutvalget i Deanu Gielda/ Tana kommune Kontrollutvalgets faste medlemmer, ordfører og revisor Kopi til: Kontrollutvalgets varamedlemmer. Rådmannen MØTEINNKALLING Det innkalles til møte i kontrollutvalget.

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 Foto: Wencke S. Olsen Vedtatt av bystyret i Sandnes 17.10.2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Overordnet

Detaljer

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret

Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av bystyret Sandnes kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 3 2.1 Kommunens virksomhet

Detaljer

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Stavanger kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av bystyret 29.10.2012 Revidert av kontrollutvalget 12.11.2013 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2. OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - RØYRVIK KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Kommunestyresalen Tidspunkt: 16.11.2016 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL

FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I SÆRUTSKRFT FRA KONTROLLUTVALGET SAK 17/12 - PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/10185 I I Arkiv Jom:alpostID: sakd.: 12/2389 I Saksbehandler: Kontrollutvalget Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 173/12 I KOMMUNESTYRE I Dato: 11.12.2012

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FORSLAG TIL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 HORTEN KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget i Horten kommune, den 19. april 2012, sak 18/12. FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Ringebu kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 28.1.2013 Vedtatt av kommunestyret: 18.2.2013 1. FORVALTNINGSREVISJON Forvaltningsrevisjon er et

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 Eidsvoll kommune Utarbeidet av: INNHOLD 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnlaget for planen den overordnede analysen... 4 4 Gjennomføring... 4 5 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Ark.: Lnr.: 9111/12 Arkivsaksnr.: 12/1539-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON GAUSDAL KOMMUNE 2013-2015 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune 2013-2015 SAMMENDRAG:

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Rennesøy Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Oppdatert av kontrollutvalget 22. mai 2014 INNHALD INNHALD... 2

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan

Forvaltningsrevisjonsplan Forvaltningsrevisjonsplan 2016-2017 Halden kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.3 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Levanger rådhus, formannskapssalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget. Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27.06.2016 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namdalshagen - Kamme Greiff De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt LEVANGER KOMMUNE 2008

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt LEVANGER KOMMUNE 2008 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekt 2008-2011 - LEVANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1...BAKGRUNN OG FORMÅL MED FORVALTNINGSREVISJON...3 2... OM PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON...3

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV

Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring NAV Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.03.2015 19594/2015 2015/456 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 26.03.2015 Forvaltningsrevisjonsrapport: Internkontroll og kvalitetssikring

Detaljer

Saksprotokoll. Trondheim kommune. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 144/10

Saksprotokoll. Trondheim kommune. Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 144/10 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 18.11.2010 Sak: 144/10 Resultat: Behandlet Arkivsak: 10/42096 Tittel: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2011 OG 2012 Behandling: Votering: Innstillingen ble enstemmig

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Vestfold fylkeskommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

KU og forvaltningsrevisjon

KU og forvaltningsrevisjon KU og forvaltningsrevisjon 1 Kontrollutvalgets tilsynsoppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse at kommunen fører kontroll

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Kvitsøy Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 25. september 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON KVITSØY KOMMUNE...

Detaljer

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune

Skolehelsetjenesten i Melhus kommune i kommune BAKGRUNN Kontrollutvalget i kommune har bestilt en forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten. I brevet fra kontrollutvalgets sekretariat refereres det til Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018,

Detaljer

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll 2017-2020 Planens innhold: I. Lovgrunnlag og bakgrunn for planen, side 1. II. Organisering av kontroll- og tilsynsarbeidet i Hol, side

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal

Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal Gjesdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Gjesdal INNHOLDSLISTE 1. INNLEDNING... 3 1.1 Framgangsmåte... 3 2. OMRÅDER FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJON...

Detaljer

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS

Utsira kommune. Plan for forvaltningsrevisjon Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Utsira kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS INNHOLDSLISTE 1. Innledning 3 1.1 Framgangsmåte 3 2. Områder for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017-2020 ALTA KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORV ALTNINGSREVISJON...... 1 2. SENTRALE BESTEMME LSER OM FORVALTNINGS REV ISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTN INGSREVISJON

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Overordnet analyse Horten kommune. Vestfold Kommunerevisjon

Innholdsfortegnelse. Overordnet analyse Horten kommune. Vestfold Kommunerevisjon Overordnet analyse Horten kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Horten kommune... 4 4.1... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for forvaltningsrevisjon Sola Kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 1. november 2012 INNHALD INNHALD... 2 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOLA KOMMUNE...

Detaljer

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.

Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Mandag 19. november 2007 kl. 14.30 STED: Vertshuset, Grong Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom kl MØTEINNKALLING har møte i Rådmannskontorets møterom 02.02.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Servicetorget

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - MERÅKER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 05/ 2016 Sak: 14-15/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL Møtested: Kommunestyresalen i Etnedal Møtedato: Mandag 31. oktober 2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Følgende

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 14.11.2016 kl. 16:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 14/Ålsbudsjett 2011 ~ kommentarer

FAUSKE KOMMUNE. 14/Ålsbudsjett 2011 ~ kommentarer --~-li SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 10/10403 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 10/2538 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: K.ommunestye Sak nr.: 021/10 ARBEIDSMILJ0UTV ALG Dato: 24.1

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE. Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I SØNDRE LAND KOMMUNE Mandag 13. juni 2016 holdt kontrollutvalget møte i Søndre Land rådhus kl. 0900 1600. Som medlemmer møtte: Bjørg Horn (SBL) Finn Øksne (Sp) Gerd Margot

Detaljer

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune

Årsplan Kontrollutvalget i Eidsvoll kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer