( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. . Fauske kommune ~ ~

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. . Fauske kommune 2007-2011 ~ ~"

Transkript

1 ( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. Fauske kommune ~ ~

2 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Formål I Overordnet analyse for Fauske kommune Planens tids perspektiv F o rvaltningsrevis j o ns p ros j ekter forrige perio de Rapportering av gjennomført forvaltningsrevisjon Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter... 5 Vedlegg 1. Salten kommunerevisjon IKS, Overordnet analyse 2007 Fauske kommune 2. Bestemmelser i lov og forslaift vedrørende forvaltningsrevisjon i kommuner Salten kontrollutvalgservice Side 2

3 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Fauske kommune bestilt en analyse utarbeidet av kommunens ansvarlige revisor, Salten kommunerevisjon IKS, som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. 2 Formål Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse. Med virkning fra 1. juli 2004, ble det iverksatt endringer i forskrift om kontrollutvalg. Endringene ble iverksatt som et tiltak fra lovgiver for å forsterke forvaltningsrevisjonen med sikte på økt kvalitet, omfang og effektivitet. Forskriften peker også på kontrollutvalgets ansvar når det gjelder å bestile konkete forvaltningsrevisjonsprosjekter, følge opp gjennomføringen av prosjektene og rapportere tilbake til kommunestyret. Relevante bestemmelser i lov og forskrift er tatt med i vedlegg 1. Siden forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i 1992, har en økende andel ressurser til kontroll og tilsyn blitt benyttet til denne formen for revisjon. Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne setter større krav til kvalitet, sentrale myndigheter setter krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar mellom mål og ressurser. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse. Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget til: o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak og forutsetninger o å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for å styrke kommunestyrets grunnlag for styring kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift Salten kontrollutvalgservice Side 3

4 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter med høy nytteverdi, dvs. at forvaltningsrevisjonen gir effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 3 Overordnet analyse for Fauske kommune Den overordnede analysen består i å identifisere eksterne og interne faktorer som utgjør risiko for at kommunen ikke skal nå målsettinger. Den er utarbeidet av Salten kommunerevisjon IKS, etter bestiling fra kontrollutvalget, og i samsvar med veileder utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund. Det er ikke stilt konkete myndighetskrav til Overordnet analyse, annet enn at den skal bygge på vurdering av risiko og vesentlighet. Overordnet analyse følger planen som et eget vedlegg, med følgende innold: 1. Mål: Gjeldende lover og forskrifter, og Vedtak og forutsetninger i bystyret. 2. Risikofaktorer: Hendelser som dersom de inntreffer medfører at kommunen ikke når sine mål. 3. Konsekvens: Den påvirkning eller betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse dersom risikofaktorene slår til. 4. Sannsynlighet: En vurdering av hvorvidt det er sansynlig at kommunen ikke når sine mål. 5. Tiltak: De tiltak kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktorene likevel inntreffer. Analysen som er lagt frem bygger på revisjonens faglige vurderinger. Jfr kontrollutvalgets selvstendige rolle og ansvar når det gjelder forvaltningsrevisjon, kan utvalget gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet. Derfor inneholder analysen i tilegg: 6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer: Hvor kontrollutvalget på en del områder velger å kommentere egne vurderinger. 4 Planens tidsperspektiv I henhold til kontrollutvalgsforskriften skal plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunestyret kan bestemme at kontrollutvalget skal legge frem plan for forvaltningsrevisjon oftere enn en gang per valgperiode. Forrige plan for forvaltningsrevisjon i Fauske kommune ble utarbeidet for perioden Det at kommunen står overfor omskiftelige utfordringer og dermed mulige endrede risikovurderinger, peker i retning av at det oftere enn hvert 4. år bør legges frem plan for forvaltningsrevisjon. På den annen side er Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon tid- og ressurskrevende, og kan dermed redusere omfanget av konkete prosjekter. Ved behandlingen av forrige plan for forvaltningsrevisjon (kommunestyrets sak 79/05) vedtok kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Dette åpner for en større fleksibilitet og åpenhet for behov for andre prioriteringer i løpet av planperioden. Salten kontrollutvalgservice Side 4

5 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Forvaltningsrevisjonsprosjekter forrige planperiode Tittel Status Barnevern Prosjekt ferdigstilt, rapport behandlet i kommunestyret 2007 Spesialundervisning Prosjekt ferdigstilt, rapport behandlet i kommunestyret konomistyring Prosj ektet er satt i bestiling, forventes klar til behandling høsten 2008 Helhetlig pleie- og Prosjektet er satt i bestiling~ forventes klar til behandling høsten omsorgstilbud 2008 Psykiatri/rus Prosjektet er satt i bestiling, forventes klar til behandling høsten Rapportering av gjennomført forvaltningsrevisjon Salten kommunerevisjon IKS er det utførende ledd for kommunens revisjon. Kontrollutvalget, vil bestile aktuelle forvaltningsrevisjoner hos Salten kommunerevisjon IKS. Revisjonsprosjektene vil være spesifisert mht formål, hvilke problemstillnger som skal undersøkes, revisjonskriterier og tidsperspektiv. I tråd med forskrift om revisjon 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Det har vært en innarbeidet rutine at rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt fortløpende legges frem for bystyret. 7 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Analysen legger opp til en risikodrevet utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Et prosjekt blir iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tilegg vil dette være prosjekter som skal fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konket utvelgelse av prosjekter må nytteverdien vurderes i forhold til forventete ressursbruk for å gjennomføre prosjektet. Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konket og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. Salten kontrollutvalgservice Side 5

6 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Oppfølgning av kommunestyrets I hvilken grad følges kommunestyrets vedtak opp av Etterleveise av kommunestyrets vedtak administrasjonen? Systemer for tilbakemelding? myndighet Målstyring Innehar kommunen et system for må 1st yring (fastsetting, Organisering, ressursbruk oppfølging, evaluering og rapportering av mål)? 5 Sykefravær Kan det pekes på årsaker til forskjeller i sykefravær innad i Ressursbruk kommunen? Oppfølgning av sykemeldte, system for helse, miljø og sikkerhet og trivsel/arbeidsmiljø generelt? Varsling Har kommunen et system for å håndtere varsling i samsvar Etterleveise av lover og regler med bestemmelser om dette i arbeidsmiljøloven. Har kommunen en beredskap til å håndtere varslersituasjoner? Finansforvaltning Betydelige midler er plassert i bank og fond. Følges finansreglementets bestemmelser om forvaltning og Regeletterleving, Økonomi risikobestemmelser i det daglige? IT-tjenesten - responstid og Hvordan fungerer kommunens IT-tjeneste som driftssikkerhet støttefunksjon for øvrige deler av virksomheten? Effektivitet, resssursbruk Har kommunen tilfredsstilende sikkerhet for IT-tjenesten ved vaknser og andre driftsproblemer? Innkjøpsavtaler og offentlige Overholdes innkjøpsavtaler, vedtatt innkjøpspolitikk og Etterleveise av regler, økonomi anskaffelser regelverk for offentlige anskaffelser? 3 Responstid og brukertilfredshet i Hvor lang tid det tar å få svar, og om bestemmelser om Regeletterleveise, effektivitet forvaltningen foreløpig svar følges opp. 6 Startlånsordningen Oppfølgning av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt Side 6

7 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Status for barnehagesektoren Beskrivelse av status for barnehagesektoren når det gjelder sentrale bestemmelser i lov og forskrift. Likebehandling av private og kommunale barnehager når det gjelder finansiering? Hvordan utføres tilsyn etter lov og forskrift? Etterleveise av lover og regler 2 Ressursbruk og kvalitet ved Fauske- Beskrive og sammenligne de pedagogiske ressursene skolene inklusive administrative ressurser ved de ulike skolene. Økonomi Kartlegging og oppfølgning av barn Hvordan fungerer kartlegging og oppfølgning av barn med Organisering med lærevansker og andre problemer særskilte behov, ved overgang fra barnehage til grunnskole? Regeletterleving i grunnskolen - Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Etterleveise av lover og regler elevers rettigheter elevers rettigheter Regeletterleving i grunnskolen - Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Etterleveise av lover og regler foreldres medbestemmelse Foreldres medbestemmelse 1 Utbygging a v Vestmyra skolesenter Undersøke prosessen i forbindelse med utbyggingen, og kartlegge hvorfor man har fått et nytt bygg som oppfattes som utilfredsstilende. Side 7

8 Mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter - Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Bemanning og ressursbruk i I hvilken grad er det stabilitet i bemanningen, f.eks barnevernet sammenlignet med andre kommuner? Hvordan har Organisering, økonomi ressursbruken utviklet seg? Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner? Kvalitet og ressursbruk i barnevernet. Utvikling i ressurs- og saksutvikling, Overholdelse av Oppfølgning etter tidligere tidsfrister for saksbehandling, etter tidligere Etterleveise av lover og regler forva Itningsrevisjon. forvaltningsrevisjon og påviste avvik. Tilsyn, oppfølging og kontroll ved Ivaretar barnevernet sitt ansvar for tilsyn med fosterhjem, jfr Etterleveise av lover og regler foste rh jemsplasse ri nge r. barnevernsloven? Får beboerne på kommunens institusjoner tilfredsstillende Ernæring i kommunens institusjoner ernæring sammenholdt med faglige normer? Hvordan er Etterleveise av lover og regler for eldre brukernes mulighet for å påvirke valg avmat og drikke? Får Kompetanse brukere med særskilt diettbehov disse dekket? Kvalitet og ressursbruk i pleie og Er kommunens tjenester riktig dimensjonert i forhold til Økonomi, organisering omsorgstjenesten behov, og sammenlignet med andre kommuner? Etterleveise av lover og regler Ivaretar kommunen sitt tilsynsansvar jfr forskrift om Miljørettet helsevern i miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv? Er skoler og Etterleveise av lover og regler barnehage/skole barnehager godkjent av kommunen, og gjennomføres tilsyn med oppfølgning av avvik? Pasientregnskap ved kommunale Er praksis ved kommunale institusjoner i samsvar med Økonomi, regeletterleving institusjoner regelverk og anbefalinger? Tilskuddsordninger for I hvilken grad utnyttes tilskudds- og finansieringsordninger i Effektivitet. ressurskrevende brukere forhold til ressurskrevende brukere? Side 8!

9 Plan forva/tningsrevisjon Fauske kommune - perioden Integrerings- og sysselsettingsgrad I hvilken grad oppnår Fauske kommune integrering og Regeletterleveise, effektivitet blant flyktninger sysselsetting av flyktninger? Responstid og brukertilfredshet Hvor lang tid det tar å få svar, og om bestemmelser om Regeletterleveise byggesaksbehandling foreløpig svar følges opp. 4 Kommunale bygg Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god Ressursbruk, økonomistyring måte. Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Kommunale veier - vedlikehold Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god måte. Ressursbruk, økonomistyring Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Side 9

10 "l ~ ~ ~ o~ Q) "O ; ~ ìs.~ à3 c: i (l ê ~ ~~ ~ i:.g,.~ ~.~,E ~ ~ '. ~ Cï I "- QJ QJ VI O "- C. VI i: O ' 'S: QJ "- VI li i: i:.: ni 2:.E QJ,~ :J ~

11 Vedlegg 1: Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune O t' r. ~ ~ ~ r. ~.~ O 5 rr ~ ~ ~ ~ S ~ O s O... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ r. r. ~ ~ '" O ~ ~ ~ ~ 5 c~ ~ CD :~ +- ~ -'-II O~ Cf ; -- O...

12 Forord Det er et krav at kontrollutvalget skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltnngsrevisjon som også skal vedtas i kommunestyet. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvuderinger. Formålet med analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike enheter, sektorer og virksomheter. Salten kommunerevisjon har benytet et skjema utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund for gjennomføring av analysen. Skjemaet inneholder ulike elementer som bør inngå i en overordnet analyse. Overskrftene på kolonnene angir de ulike elementene. Kolonne i - Mål. Gjeldende lover og forskrifter. Vedtak og forutsetnnger i kommunestyret (gjeme vedtatte målsettinger) Målet med analyse er å avdekke indikasjoner på avvik eller svaketer i forhold til lover, forksrifter, kommunestyets vedtak og forutsetnger. Kommunen utfører en rekke lovpålagte tjenester. I de ulike lovene framgår de krav som stiles til tjenestene som kommunene skal yte. I en slik samenheng kan de kravene som gjeldende lover og forskrifter setter til de tjenestene som kommunen er pålagt å levere til sine innbyggere, forstås som mål for den kommunale virksomheten. Kolonne 2 - RIsikofaktorer Med risiko faktorer menses hendelser som dersom de inntreffer, medfører at kommunen ikke når sine mål. Mulige hendelser, dvs risikofakorer, kan være alt fra det mest iøynefallende og selvsagte til det mest usynlige og usamsynlige. Det kan være snak om både eksterne og interne faktorer Kolonne 3 - Konsekvens Med konsekvens tenkes her på den påvirknng eller betydnng det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de ulike risikofakorene i andre kolonne slår til. Kolonne 4 - Samsynlighet I denne kolonnen blir det vudert hvorvidt det er samsynlig at kommunen ikke når sine mål. Et nytig utgangspunt for dette kan være å se på hva som har hendt tidligere og i tilegg vudere endringer i omgivelsene.

13 Kolonne 5 - Tiltak Her står de tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofakorene som kan tre måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virknngene dersom risikofaktorene likevel slår til. Sagt på en anen måte: Hva gjør kommunen for å nå akuelle mål? Kolonne 6 - Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer Etter avtale med kontrollutvalget skal kontrollutvalget gjøre vesentlighetsvurderinger, dvs. vudere hvor viktig det er for kommunen med måloppnåelse. På bakgrunn av vesentlighetsvuderingene er det forutsatt at kontrollutvalget skal prioritere innen hvilke fokusområder de ønsker at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Fauske 18. februar 2008

14 SENTRAADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Konlr. dato: sign: Side: 4 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke tiltak er!rort for å sike målooonåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viktig det er for koinunen, Stor/MddeislLiten Stor/MiddelslLiten bruer eller andre, med Betydng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse Mållstrategidokumenter: Strategisk plan Årsmelding 2006 Kommunelov Offentlighetslov Forvaltningslov Arbeidsmiljølov Lov om offentlige anskaffelser Informasj onsinnsamling: Analyse av dokumenter og statistikk Samtaler med rådman og kommunalsjef drift Strategisk plan har nedfelt: Visjon hovedmål og delmål:. En visjon er politisk samlende og positivt ladet. Hovedmålene angir retning og ambisjoner innenfor planperioden; hva kommunen vil oppnå fram mot Hovedmålene skal også få fram ønskelige samenhenger ved flere forhold/sektorer i Fauske kommune.. Delmålene spesifiserer hovedmålene og skal forklare hva Fauske kommune konket mener med de temaene det settes fokus på i hovedmålene.

15 Utført dato: si!,',i: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vame SENTRAADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 5 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdenng Riikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan liindie Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke titak er gjort for å sike målooonåelse? Vurderig av vesentligliet, dvs. Konsekvens hvor vikig det er for kommuuen, StorlMiddels/Liten StorlMddels/Liten bruer eller andie, med Betvdnng for målooonåelse I Sannsynlighet måloppnåelse Slagord: Visjon: I Marorbyen I Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste korr"lunen å bo og ha sitt vir ke i Hovedmål: il Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og lieverdig tienestetilbud Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle

16 Utført dato: si,'n: Høst 2007 Jouny Riisel Lars Magnus K vamne SENTRALADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 6 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke titak er giort for å sike måloooiiåelse? Vurderig av veseiitlighet, dvs. L-iIlUl.tÌ: n la) fause komrrlw:1t sk.i:uelegge fo! en målretta :slsg :innen næring, med utgangspunkt :i stedets natutessli5e'l og ek.wf'ende t'lë1:tingsliv. 1 b) fauske kommune skal stimi.e: til entrepænørwp og :sæ fokus på kom~t.o;. le) fa~ konmulne. skl uinytæ sme :lbrdejer mht ilgjengelg~ arealer,. gegrafis belig.gert o.g kdmmunisjonsme:ssi g~ kruwp1!t ~ 2a) Fa1. kommur skal ha et viu"jert og godt l:l9ud!lm deer itmbygge.ms bebo'il ir både kirooygging og: rehabil!teg. 2&) L Fall kommt1te sk utdartl'g wkllegges som ' viktig re:sslls på alle tlivåe. 2e) Fa~ kommt1te vil. oppretthlde og: ut.vikle den g:ode skdlekïtstrtu:el Og næil:ianen. H der og:$â fun ba.n,ged.kng. Konsekvens hvor vikig det er for kommunen, StorlMiddels/Liten StorlMiddelslLiten bruer eller andre, med Betvdning for målooonåelse I Sannsynlighet inåloppiiåelse ~.?) Fat11æ skl ha ' kilmer storsl:/ kwt.hus 3:!:) Faus kommu:. $kl ivareta. fimmiløeti k:nlffu: ìio.g tlel:gge fo.r liekafg hihiitsliv,. samt warta det biologis mangfoldet :i k:nimt11e, 3:C) Fauslæ komune sk bidra ti at Faf: bv b:sjømie(hetder.- Fauses ar mot '1:øen). 3d) Fausb kommur sk bekjempe rt, vold~ og ving:sktim:iæl prbleer.

17 Utført dato: sib'ii: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vame SENTRAADMINISTRASJONEN ÁJ: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 7 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvie tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteriger måloppnåelse? Hvilke tita er tort for å sike måloppnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viktig det er for kommunen, StorlMddels/Liten StorlMddels/Liten bruer eller andre, med Betydnng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR STORIIDDELS Utledet av KL L Manglende mål for Enhetene har i liten grad Same mål benytes i økonomiplan og Det anses vesentlig virksomheten operasjonalisert mål som omhandler årsmelding, overordnet nivå til enhetsnivå. for kommunen å ha et Effektiv målstyring økonomi og personal godt og effektivt Resultatindiatorer benytes av enkelte enheter. system for målstyring, Enhetsmål Oppgaver er i stor grad regelsty. Måloppnåelse koinenteres i årsmeldingen. herunder bruk av Ledelsen skal KOSTRA-data. identifisere Risikostying er ike satt in i et Koinunen er omorgansert til kommunens viktigste overordnet system. Sporadisk: HMS, resultatenhetsmodell, med større fordeling av utfordringer og sørge Plannærig ansvar. for at oppgavene blir løst Rådman bruer årshjul for å fange opp faste milepeler Det ingås resultatavtaler mellom rådman og resultatenhetsleder ved inngåelse av lederavtaler Rådman har ledersamtaler med resultatenhetsleder med gjennomgang av resultatavtale Fast gjennomgang av Kvaralsrapporter. Aktivitetsrapporter

18 Utført dato: sign: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K VaJme SENTRALADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 8 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke tiltak er giort for å sike måloppnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor vikg det er for kommunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, med Betydng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR MIDDELS/STOR Utledet av KL L Økonomi, lønns- Månedlig rapportering fra resultatenheter til og personalsystem KOSTRA har vært benytet i liten rådman. God økonomistyring ike tilpasset grad for samenligninger (og som behov stygsverktøy ) Kvaralsvis rapportering til kommunestyet Manglende bruerkunskap i Økonomien har forverret seg år for år, Dialog med fylkesmanen øk/lønns- og pers men ble noe forbedret i 2006 systemet Tatt i bru nyt budsjetteringsprogram Dårlig økonomi i kommunen bidrar til "ARENA" Budsjetterig er økt fokus på utfordringer, men kan ike realistisk samtidig medføre at tjenester forsømmes. KOSTRA benytes ike for Overforbru i forhold til budsjett - en samenligninger gjenganger Budsjett går flere ruder hos Fylkesmannen før godkjennelse. STOR MIDELS Utledet av lov om off. Manglende/dårlige Har hittil vært en del av "fylkesavtalen". anskaffelser rutiner for Tidligere: Ingen helhetlig løsning. anskaffelser Enkelte injøpsavtaler inenfor Skal heretter ingå i en felles injøpsordning Offentlg anskaffelser - vanavløp og materiell til sykehjem for Salten, ledet fra Bodø effektiv tjenesteproduksjon Tatt i bru injøpsprogramet " ÀJOUR"

19 Utført dato: si,,'l: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vaine SENTRALADMINISTRASJONEN Ar: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 9 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurdering Risikoreduserende tiltak KontroUutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvie tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvie titak er mort for å sike måloddnåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor vikig det er for kommunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, med Betvdng for måloddnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR MIDDELS Fauske kommune skal Manglende Nedbemaning basert på natulig avgang. rekruttere, utvikle og økonomi Opplæringsplan vedtatt Prosess med tilitsvalgte. Gjort beholde kvalifisert konsekvensutredninger (økonomisk). arbeidskraft Stramt Relativt lav tuover de siste årene. Behandling i AMU, administrasjonsstye og arbeidsmarked kommunestye Dårlig økonomi. Dårlig ledelse Kompetanseheving i henhold til Måldokwent for nedbemaning opplærigsplan, men liten infrielse i fortold utarbeidet til de ansattes ønsker. Fokus på mer læring på egen arbeidsplass. Kommunestyet har i sak 53/2007 bedt rådmanen utarbeide en kommunal arbeidsgiverstrategi, inbefattet strategi for rekrtterig av fagpersoner og ledere. STOR MIDDELS Følge opp overordnet Manglende tiltak Videreutviket HMS-plan Kontrollutvalget HMS-plan, herunder Hø sykefravær Sykefraværet ,3 %, L 2006 er vurderer redusere sykefraværet tråd med la-avtalen. i Manglende kombinert med det på 9,6 % la-mål er integrert i overordnet plan sannsynligheten som oppfølging av vikarstopp kan ha stor STOR. Det kan være HMS-planen konsekvens for Årlig rapporterig på delmålene i HMS-planen aktuelt å få vurdert Redusere sykefraværet med 20 % Dårlig tj enesteytingen (kontrollplan) fordeling av arbeidsmiljø Stor konsekvens hvis Har avtale om bedriftshelsetjeneste sykefravær avdelinger i mellom, oppfølgning HMS ike er på plass Helse, Miljø og Sikkerhet, og andre forhold vedr arbeidsmiljøet.

20 Utfør dato: si,'l: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vainine SENTRAADMINISTRASJONEN Ar: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: io av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurderig Riikoreduserende tiltak KontroUutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer inåloppnåelse? Hvie tiltak er gjort for å sike inåloddnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viig det er for koinunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, ined I Sannslighet Betydning for inåloddnåelse inåloppnåelse STOR STOR/DDELS Måleffektive, Gjennomgang fra ekstern konsulent er Det kan være aktuelt kostnadseffektive og Mangler ved IT -avdeling er lavt bemanet. gjennomfør mht personvern og å vurdere området ut hensiktsmessige IT- informasjonssikerhet informasjonssikerhet. En rekke enhetsledere fra Responstid for systemer en kan inebære - har vært på 4-5 dagers kus inen temaet. Risk tjenesten, men også Etablere høy foruten direkte Tidligere undersøkelser i kommunen Management i egen perm på den enkelte enhet. Sikkerhet, f.eks i lovbrudd - risiko for har vist mange brueridenter i forhold til beredskap datasikkerhet med negativ omtale og netterket uten eiere - tilher ansatte Informasjonssikerhetsplan er utarbeidet og hensyn ti personvern økonomiske tap etter som har sluttet eller er fraværende skal opp til politisk behandling. driftsstans, manglende over lengre tid. IT -beredskap, Egen infofolder som omhandler personvern og utilsiket utleverig av informasjonssikerhet opplysninger og feil i datagrlag mv. Eget IT-samarbeid (Salten IT IKS) utredes. Målet er at det skal være oppe å gå i 2008 Mangler i tilgangskontroller kan Oppdaterig av dataprogramer, god stabilitet bidra til at det ike er både i programvare og maskivare samsvar mellom den elektoniske bruer ID-en og den fakiske bruer og/eller vakanse

21 Utfrt dato: sign: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vamlue Enhet: SERVICETORG År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 11 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurderig Riikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer luåloppnåelse? Hvilke tiltak er Diort for å sike luålooonåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens I Sannynlighet hvor viktig det er for koluunen, StorlMddelslLiten StorlMiddelslLiten bruer eller andre, med Betvdnl! for luålooonåelse luåloppnåelse STOR MIDDELS Å innarbeide Servicetorget Tverrfaglig samarbeid er vesentlig Servicetorget som det har ike nok Publik Ìar ike Ingen bruerudersøkelser. Enhetsleder oppgradert gjennom kursing på ulike sentrale stedet for moderne den hjelp de signaliserer imidlertid en hektisk hverdag med saksfelt. L ansatt deltar på høgskolekus kontakten mellom teknologi og forventer. stadig flere henvendelser. De Ìar mange for servicetorgansatte. publikum og offentlge ike tilstrekkelig positive tilbakemeldinger. Har utvidet tjenester kompetanse tjenestene etter hvert (forhåndsstemming, Netterk for servicekontor i Salten, hvor (Årsmelding 2006) bibliotek, tuistinformasjon) det er L storsaming og L til 2 småsamlinger som både er PC har dårlig kapasitet. Bruer til dels "tuge" kompetansegivende og nytig ift å programer som byggesak, gravemeldinger, utveksle erfaringer. barehage Det er utarbeidet nye retningslinjer og Sykefravær på 12,5 % i 2005 og 12,2 % i 2006 nyt søknadsskjema for tildeling av kommunale boliger. Enhetsleder mener at oppfølgingen må bli mye bedre enn i dag (mange rustilfeller)

22 Utfrt dato: sign: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vame Enhet: OPPVEKST År: 2008 Arkiv: Kontr. dato: sign: Side: 12 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurdering Riikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderiger og H va kan hindre Hvilke tita er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer inåloppnåelse? Hvilke titak er gjort for å sike inålooonåelse? Vurderig av vesentligliet, dvs. Konsekvens I Sannsynlighet hvor viig det er for koinunen, StorlMddels/Liten StorlMiddelslLiten bruer euer andre, ined Betvdning for inålooonåeise inåloppnåelse OPPVEKST Reguleringer:. Opplæringsloven. Mål og strategidokumenter. FCUlskapsløftet. Virksomhetsplaner Oppgaver. Skole SFO. Barehage Informasj onsinnsamling: Analyse av dokumenter og statistikk Samtale med rådman og kommunalsjef

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016

Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Overordnet analyse for Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Bergen kommune Analysen er basert på de opplysninger som er forelagt Deloitte i forbindelse med utarbeidelsen av analysen. Ikke all informasjon

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Ressursbruk i grunnskolen

Ressursbruk i grunnskolen - Tinn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 009 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Problemstillinger...1 1.2 Avgrensing...1 2 Metode og kvalitetssikring...1 2.1 Metodevalg

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune

Kvalitet, bemanning og ressursbruk. Barneverntjenesten. Bodø kommune Kvalitet, bemanning og ressursbruk Barneverntjenesten Rapport Februar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

4. Tjenesteområdene status og mål

4. Tjenesteområdene status og mål 4. 4.1 Innledning I dette kapitlet gjennomgås status og utviklingstrekk 2007-2011, samfunnsutvikling og prognoser for 2012-2015, samt målsetninger og strategier for tjenestene. Befolkningsutviklingen har

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015. Fauske kommune. Ver 22.11.11

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015. Fauske kommune. Ver 22.11.11 !~~._----~_._._~-~.._-~~._~-~~---- Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2013-2015 Fauske kommune Ver 22.11.11 1 (' Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Sammenhengen mellom økonomiplan og kommunens planverk... 4 3.0

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE OVERORDNET ANALYSE TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE UTARBEIDET AV Innhold: 1. Bakgrunn... 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål... 3 3. Framgangsmåte

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd. Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd Resultatledelse og overordna målekart for Oppdal kommune Innhold Del 1 Introduksjon av resultatledelse... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Innfasing av resultatledelse...

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8

HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET. N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 HØRIUNGhSUTSKASTHØRINGSUTKAST IKKE KVALITETSSIKRET Spesialundervisning i grunnskolen Grong kommune N r. 1 7 4 2-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon FORORD Forvaltningsrevisjon av spesialundervisning i grunnskolen

Detaljer

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5

1 Innledning... 3. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 5 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2012-2015 - NAMDALSEID KOMMUNE- 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer