( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. . Fauske kommune ~ ~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. . Fauske kommune 2007-2011 ~ ~"

Transkript

1 ( utkast) Plan forvaltningsrevisjon. Fauske kommune ~ ~

2 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn Formål I Overordnet analyse for Fauske kommune Planens tids perspektiv F o rvaltningsrevis j o ns p ros j ekter forrige perio de Rapportering av gjennomført forvaltningsrevisjon Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter... 5 Vedlegg 1. Salten kommunerevisjon IKS, Overordnet analyse 2007 Fauske kommune 2. Bestemmelser i lov og forslaift vedrørende forvaltningsrevisjon i kommuner Salten kontrollutvalgservice Side 2

3 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Bakgrunn Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner bestemmer at det skal utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Planen skal bygge på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. På denne bakgrunn har kontrollutvalget i Fauske kommune bestilt en analyse utarbeidet av kommunens ansvarlige revisor, Salten kommunerevisjon IKS, som grunnlag for utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon. 2 Formål Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv kommunal forvaltning. Når det utføres forvaltningsrevisjon, settes fokus på økonomi og måloppnåelse. Med virkning fra 1. juli 2004, ble det iverksatt endringer i forskrift om kontrollutvalg. Endringene ble iverksatt som et tiltak fra lovgiver for å forsterke forvaltningsrevisjonen med sikte på økt kvalitet, omfang og effektivitet. Forskriften peker også på kontrollutvalgets ansvar når det gjelder å bestile konkete forvaltningsrevisjonsprosjekter, følge opp gjennomføringen av prosjektene og rapportere tilbake til kommunestyret. Relevante bestemmelser i lov og forskrift er tatt med i vedlegg 1. Siden forvaltningsrevisjon ble lovfestet ved endringer i 1992, har en økende andel ressurser til kontroll og tilsyn blitt benyttet til denne formen for revisjon. Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunen står overfor betydelige utfordringer. Innbyggerne setter større krav til kvalitet, sentrale myndigheter setter krav til økonomisk effektivitet, men også innhold i tjenester, markedet skaper økt konkurranse, og det er ofte manglende samsvar mellom mål og ressurser. Dette medfører at kommunene som oftest må rette større fokus på ressursbruk, styring og ledelse. Det må styres etter flere variabler enn økonomiske data, med evaluering av måloppnåelsen og det blir stilt større krav til ledelse. Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalget til: o å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet og måloppnåelse i forhold til politiske vedtak og forutsetninger o å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for å styrke kommunestyrets grunnlag for styring kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift Salten kontrollutvalgservice Side 3

4 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter er viktig slik at ressursene settes inn på de riktige områdene, og kommunen får prosjekter med høy nytteverdi, dvs. at forvaltningsrevisjonen gir effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i kommunen. 3 Overordnet analyse for Fauske kommune Den overordnede analysen består i å identifisere eksterne og interne faktorer som utgjør risiko for at kommunen ikke skal nå målsettinger. Den er utarbeidet av Salten kommunerevisjon IKS, etter bestiling fra kontrollutvalget, og i samsvar med veileder utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund. Det er ikke stilt konkete myndighetskrav til Overordnet analyse, annet enn at den skal bygge på vurdering av risiko og vesentlighet. Overordnet analyse følger planen som et eget vedlegg, med følgende innold: 1. Mål: Gjeldende lover og forskrifter, og Vedtak og forutsetninger i bystyret. 2. Risikofaktorer: Hendelser som dersom de inntreffer medfører at kommunen ikke når sine mål. 3. Konsekvens: Den påvirkning eller betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse dersom risikofaktorene slår til. 4. Sannsynlighet: En vurdering av hvorvidt det er sansynlig at kommunen ikke når sine mål. 5. Tiltak: De tiltak kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktorene likevel inntreffer. Analysen som er lagt frem bygger på revisjonens faglige vurderinger. Jfr kontrollutvalgets selvstendige rolle og ansvar når det gjelder forvaltningsrevisjon, kan utvalget gjøre andre vurderinger av risiko og vesentlighet. Derfor inneholder analysen i tilegg: 6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer: Hvor kontrollutvalget på en del områder velger å kommentere egne vurderinger. 4 Planens tidsperspektiv I henhold til kontrollutvalgsforskriften skal plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon utarbeides minst en gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert. Kommunestyret kan bestemme at kontrollutvalget skal legge frem plan for forvaltningsrevisjon oftere enn en gang per valgperiode. Forrige plan for forvaltningsrevisjon i Fauske kommune ble utarbeidet for perioden Det at kommunen står overfor omskiftelige utfordringer og dermed mulige endrede risikovurderinger, peker i retning av at det oftere enn hvert 4. år bør legges frem plan for forvaltningsrevisjon. På den annen side er Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon tid- og ressurskrevende, og kan dermed redusere omfanget av konkete prosjekter. Ved behandlingen av forrige plan for forvaltningsrevisjon (kommunestyrets sak 79/05) vedtok kommunestyret å gi kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Dette åpner for en større fleksibilitet og åpenhet for behov for andre prioriteringer i løpet av planperioden. Salten kontrollutvalgservice Side 4

5 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Forvaltningsrevisjonsprosjekter forrige planperiode Tittel Status Barnevern Prosjekt ferdigstilt, rapport behandlet i kommunestyret 2007 Spesialundervisning Prosjekt ferdigstilt, rapport behandlet i kommunestyret konomistyring Prosj ektet er satt i bestiling, forventes klar til behandling høsten 2008 Helhetlig pleie- og Prosjektet er satt i bestiling~ forventes klar til behandling høsten omsorgstilbud 2008 Psykiatri/rus Prosjektet er satt i bestiling, forventes klar til behandling høsten Rapportering av gjennomført forvaltningsrevisjon Salten kommunerevisjon IKS er det utførende ledd for kommunens revisjon. Kontrollutvalget, vil bestile aktuelle forvaltningsrevisjoner hos Salten kommunerevisjon IKS. Revisjonsprosjektene vil være spesifisert mht formål, hvilke problemstillnger som skal undersøkes, revisjonskriterier og tidsperspektiv. I tråd med forskrift om revisjon 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget pålagt ansvar for å rapportere til kommunestyret. Med mindre kommunestyret vedtar spesielle bestemmelser for når og hvordan denne rapporteringen skal foregå er det opp til kontrollutvalget å finne en hensiktsmessig form og frekvens på dette. Det har vært en innarbeidet rutine at rapport og resultater fra det enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt fortløpende legges frem for bystyret. 7 Forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter Analysen legger opp til en risikodrevet utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter. Et prosjekt blir iverksatt for å bidra til å redusere en mulig trussel. I tilegg vil dette være prosjekter som skal fokusere på en målrettet, rasjonell og kostnadseffektiv drift. Ved en konket utvelgelse av prosjekter må nytteverdien vurderes i forhold til forventete ressursbruk for å gjennomføre prosjektet. Ved utformingen av et prosjekt vil kontrollutvalget avgrense temaet slik at prosjektet blir konket og gir kontrollutvalget de nødvendige opplysninger for deres kontroll med kommunen. Salten kontrollutvalgservice Side 5

6 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Oppfølgning av kommunestyrets I hvilken grad følges kommunestyrets vedtak opp av Etterleveise av kommunestyrets vedtak administrasjonen? Systemer for tilbakemelding? myndighet Målstyring Innehar kommunen et system for må 1st yring (fastsetting, Organisering, ressursbruk oppfølging, evaluering og rapportering av mål)? 5 Sykefravær Kan det pekes på årsaker til forskjeller i sykefravær innad i Ressursbruk kommunen? Oppfølgning av sykemeldte, system for helse, miljø og sikkerhet og trivsel/arbeidsmiljø generelt? Varsling Har kommunen et system for å håndtere varsling i samsvar Etterleveise av lover og regler med bestemmelser om dette i arbeidsmiljøloven. Har kommunen en beredskap til å håndtere varslersituasjoner? Finansforvaltning Betydelige midler er plassert i bank og fond. Følges finansreglementets bestemmelser om forvaltning og Regeletterleving, Økonomi risikobestemmelser i det daglige? IT-tjenesten - responstid og Hvordan fungerer kommunens IT-tjeneste som driftssikkerhet støttefunksjon for øvrige deler av virksomheten? Effektivitet, resssursbruk Har kommunen tilfredsstilende sikkerhet for IT-tjenesten ved vaknser og andre driftsproblemer? Innkjøpsavtaler og offentlige Overholdes innkjøpsavtaler, vedtatt innkjøpspolitikk og Etterleveise av regler, økonomi anskaffelser regelverk for offentlige anskaffelser? 3 Responstid og brukertilfredshet i Hvor lang tid det tar å få svar, og om bestemmelser om Regeletterleveise, effektivitet forvaltningen foreløpig svar følges opp. 6 Startlånsordningen Oppfølgning av tidligere forvaltningsrevisjonsprosjekt Side 6

7 Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Status for barnehagesektoren Beskrivelse av status for barnehagesektoren når det gjelder sentrale bestemmelser i lov og forskrift. Likebehandling av private og kommunale barnehager når det gjelder finansiering? Hvordan utføres tilsyn etter lov og forskrift? Etterleveise av lover og regler 2 Ressursbruk og kvalitet ved Fauske- Beskrive og sammenligne de pedagogiske ressursene skolene inklusive administrative ressurser ved de ulike skolene. Økonomi Kartlegging og oppfølgning av barn Hvordan fungerer kartlegging og oppfølgning av barn med Organisering med lærevansker og andre problemer særskilte behov, ved overgang fra barnehage til grunnskole? Regeletterleving i grunnskolen - Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Etterleveise av lover og regler elevers rettigheter elevers rettigheter Regeletterleving i grunnskolen - Følges bestemmelser om i lov og vedtak som skal sikre Etterleveise av lover og regler foreldres medbestemmelse Foreldres medbestemmelse 1 Utbygging a v Vestmyra skolesenter Undersøke prosessen i forbindelse med utbyggingen, og kartlegge hvorfor man har fått et nytt bygg som oppfattes som utilfredsstilende. Side 7

8 Mulige forvaltningsrevisjonsprosjekter - Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune - perioden Bemanning og ressursbruk i I hvilken grad er det stabilitet i bemanningen, f.eks barnevernet sammenlignet med andre kommuner? Hvordan har Organisering, økonomi ressursbruken utviklet seg? Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner? Kvalitet og ressursbruk i barnevernet. Utvikling i ressurs- og saksutvikling, Overholdelse av Oppfølgning etter tidligere tidsfrister for saksbehandling, etter tidligere Etterleveise av lover og regler forva Itningsrevisjon. forvaltningsrevisjon og påviste avvik. Tilsyn, oppfølging og kontroll ved Ivaretar barnevernet sitt ansvar for tilsyn med fosterhjem, jfr Etterleveise av lover og regler foste rh jemsplasse ri nge r. barnevernsloven? Får beboerne på kommunens institusjoner tilfredsstillende Ernæring i kommunens institusjoner ernæring sammenholdt med faglige normer? Hvordan er Etterleveise av lover og regler for eldre brukernes mulighet for å påvirke valg avmat og drikke? Får Kompetanse brukere med særskilt diettbehov disse dekket? Kvalitet og ressursbruk i pleie og Er kommunens tjenester riktig dimensjonert i forhold til Økonomi, organisering omsorgstjenesten behov, og sammenlignet med andre kommuner? Etterleveise av lover og regler Ivaretar kommunen sitt tilsynsansvar jfr forskrift om Miljørettet helsevern i miljørettet helsevern i barnehager, skoler mv? Er skoler og Etterleveise av lover og regler barnehage/skole barnehager godkjent av kommunen, og gjennomføres tilsyn med oppfølgning av avvik? Pasientregnskap ved kommunale Er praksis ved kommunale institusjoner i samsvar med Økonomi, regeletterleving institusjoner regelverk og anbefalinger? Tilskuddsordninger for I hvilken grad utnyttes tilskudds- og finansieringsordninger i Effektivitet. ressurskrevende brukere forhold til ressurskrevende brukere? Side 8!

9 Plan forva/tningsrevisjon Fauske kommune - perioden Integrerings- og sysselsettingsgrad I hvilken grad oppnår Fauske kommune integrering og Regeletterleveise, effektivitet blant flyktninger sysselsetting av flyktninger? Responstid og brukertilfredshet Hvor lang tid det tar å få svar, og om bestemmelser om Regeletterleveise byggesaksbehandling foreløpig svar følges opp. 4 Kommunale bygg Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god Ressursbruk, økonomistyring måte. Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Kommunale veier - vedlikehold Fungerer forvaltningen av kommunens bygg på en god måte. Ressursbruk, økonomistyring Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner. Side 9

10 "l ~ ~ ~ o~ Q) "O ; ~ ìs.~ à3 c: i (l ê ~ ~~ ~ i:.g,.~ ~.~,E ~ ~ '. ~ Cï I "- QJ QJ VI O "- C. VI i: O ' 'S: QJ "- VI li i: i:.: ni 2:.E QJ,~ :J ~

11 Vedlegg 1: Plan forvaltningsrevisjon Fauske kommune O t' r. ~ ~ ~ r. ~.~ O 5 rr ~ ~ ~ ~ S ~ O s O... ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z ~ r. r. ~ ~ '" O ~ ~ ~ ~ 5 c~ ~ CD :~ +- ~ -'-II O~ Cf ; -- O...

12 Forord Det er et krav at kontrollutvalget skal utarbeide plan for gjennomføring av forvaltnngsrevisjon som også skal vedtas i kommunestyet. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvuderinger. Formålet med analysen er å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike enheter, sektorer og virksomheter. Salten kommunerevisjon har benytet et skjema utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund for gjennomføring av analysen. Skjemaet inneholder ulike elementer som bør inngå i en overordnet analyse. Overskrftene på kolonnene angir de ulike elementene. Kolonne i - Mål. Gjeldende lover og forskrifter. Vedtak og forutsetnnger i kommunestyret (gjeme vedtatte målsettinger) Målet med analyse er å avdekke indikasjoner på avvik eller svaketer i forhold til lover, forksrifter, kommunestyets vedtak og forutsetnger. Kommunen utfører en rekke lovpålagte tjenester. I de ulike lovene framgår de krav som stiles til tjenestene som kommunene skal yte. I en slik samenheng kan de kravene som gjeldende lover og forskrifter setter til de tjenestene som kommunen er pålagt å levere til sine innbyggere, forstås som mål for den kommunale virksomheten. Kolonne 2 - RIsikofaktorer Med risiko faktorer menses hendelser som dersom de inntreffer, medfører at kommunen ikke når sine mål. Mulige hendelser, dvs risikofakorer, kan være alt fra det mest iøynefallende og selvsagte til det mest usynlige og usamsynlige. Det kan være snak om både eksterne og interne faktorer Kolonne 3 - Konsekvens Med konsekvens tenkes her på den påvirknng eller betydnng det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de ulike risikofakorene i andre kolonne slår til. Kolonne 4 - Samsynlighet I denne kolonnen blir det vudert hvorvidt det er samsynlig at kommunen ikke når sine mål. Et nytig utgangspunt for dette kan være å se på hva som har hendt tidligere og i tilegg vudere endringer i omgivelsene.

13 Kolonne 5 - Tiltak Her står de tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofakorene som kan tre måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virknngene dersom risikofaktorene likevel slår til. Sagt på en anen måte: Hva gjør kommunen for å nå akuelle mål? Kolonne 6 - Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer Etter avtale med kontrollutvalget skal kontrollutvalget gjøre vesentlighetsvurderinger, dvs. vudere hvor viktig det er for kommunen med måloppnåelse. På bakgrunn av vesentlighetsvuderingene er det forutsatt at kontrollutvalget skal prioritere innen hvilke fokusområder de ønsker at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon. Fauske 18. februar 2008

14 SENTRAADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Konlr. dato: sign: Side: 4 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke tiltak er!rort for å sike målooonåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viktig det er for koinunen, Stor/MddeislLiten Stor/MiddelslLiten bruer eller andre, med Betydng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse Mållstrategidokumenter: Strategisk plan Årsmelding 2006 Kommunelov Offentlighetslov Forvaltningslov Arbeidsmiljølov Lov om offentlige anskaffelser Informasj onsinnsamling: Analyse av dokumenter og statistikk Samtaler med rådman og kommunalsjef drift Strategisk plan har nedfelt: Visjon hovedmål og delmål:. En visjon er politisk samlende og positivt ladet. Hovedmålene angir retning og ambisjoner innenfor planperioden; hva kommunen vil oppnå fram mot Hovedmålene skal også få fram ønskelige samenhenger ved flere forhold/sektorer i Fauske kommune.. Delmålene spesifiserer hovedmålene og skal forklare hva Fauske kommune konket mener med de temaene det settes fokus på i hovedmålene.

15 Utført dato: si!,',i: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vame SENTRAADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 5 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdenng Riikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan liindie Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke titak er gjort for å sike målooonåelse? Vurderig av vesentligliet, dvs. Konsekvens hvor vikig det er for kommuuen, StorlMiddels/Liten StorlMddels/Liten bruer eller andie, med Betvdnng for målooonåelse I Sannsynlighet måloppnåelse Slagord: Visjon: I Marorbyen I Innbyggerne skal oppleve Fauske som den beste korr"lunen å bo og ha sitt vir ke i Hovedmål: il Fauske kommune skal stimulere til et sunt og livskraftig næringsliv Fauske kommune skal sørge for gode levekår for hele Fauskes befolkning gjennom et godt og lieverdig tienestetilbud Fauske kommune skal legge til rette for en aktiv og variert livsutfoldelse for alle

16 Utført dato: si,'n: Høst 2007 Jouny Riisel Lars Magnus K vamne SENTRALADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 6 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og Hva kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke titak er giort for å sike måloooiiåelse? Vurderig av veseiitlighet, dvs. L-iIlUl.tÌ: n la) fause komrrlw:1t sk.i:uelegge fo! en målretta :slsg :innen næring, med utgangspunkt :i stedets natutessli5e'l og ek.wf'ende t'lë1:tingsliv. 1 b) fauske kommune skal stimi.e: til entrepænørwp og :sæ fokus på kom~t.o;. le) fa~ konmulne. skl uinytæ sme :lbrdejer mht ilgjengelg~ arealer,. gegrafis belig.gert o.g kdmmunisjonsme:ssi g~ kruwp1!t ~ 2a) Fa1. kommur skal ha et viu"jert og godt l:l9ud!lm deer itmbygge.ms bebo'il ir både kirooygging og: rehabil!teg. 2&) L Fall kommt1te sk utdartl'g wkllegges som ' viktig re:sslls på alle tlivåe. 2e) Fa~ kommt1te vil. oppretthlde og: ut.vikle den g:ode skdlekïtstrtu:el Og næil:ianen. H der og:$â fun ba.n,ged.kng. Konsekvens hvor vikig det er for kommunen, StorlMiddels/Liten StorlMiddelslLiten bruer eller andre, med Betvdning for målooonåelse I Sannsynlighet inåloppiiåelse ~.?) Fat11æ skl ha ' kilmer storsl:/ kwt.hus 3:!:) Faus kommu:. $kl ivareta. fimmiløeti k:nlffu: ìio.g tlel:gge fo.r liekafg hihiitsliv,. samt warta det biologis mangfoldet :i k:nimt11e, 3:C) Fauslæ komune sk bidra ti at Faf: bv b:sjømie(hetder.- Fauses ar mot '1:øen). 3d) Fausb kommur sk bekjempe rt, vold~ og ving:sktim:iæl prbleer.

17 Utført dato: sib'ii: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vame SENTRAADMINISTRASJONEN ÁJ: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 7 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvie tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteriger måloppnåelse? Hvilke tita er tort for å sike måloppnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viktig det er for kommunen, StorlMddels/Liten StorlMddels/Liten bruer eller andre, med Betydnng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR STORIIDDELS Utledet av KL L Manglende mål for Enhetene har i liten grad Same mål benytes i økonomiplan og Det anses vesentlig virksomheten operasjonalisert mål som omhandler årsmelding, overordnet nivå til enhetsnivå. for kommunen å ha et Effektiv målstyring økonomi og personal godt og effektivt Resultatindiatorer benytes av enkelte enheter. system for målstyring, Enhetsmål Oppgaver er i stor grad regelsty. Måloppnåelse koinenteres i årsmeldingen. herunder bruk av Ledelsen skal KOSTRA-data. identifisere Risikostying er ike satt in i et Koinunen er omorgansert til kommunens viktigste overordnet system. Sporadisk: HMS, resultatenhetsmodell, med større fordeling av utfordringer og sørge Plannærig ansvar. for at oppgavene blir løst Rådman bruer årshjul for å fange opp faste milepeler Det ingås resultatavtaler mellom rådman og resultatenhetsleder ved inngåelse av lederavtaler Rådman har ledersamtaler med resultatenhetsleder med gjennomgang av resultatavtale Fast gjennomgang av Kvaralsrapporter. Aktivitetsrapporter

18 Utført dato: sign: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K VaJme SENTRALADMINISTRASJONEN År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 8 av 37 Mål Risikofaktorer Risikovurdering Risikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tilta er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvilke tiltak er giort for å sike måloppnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor vikg det er for kommunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, med Betydng for måloppnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR MIDDELS/STOR Utledet av KL L Økonomi, lønns- Månedlig rapportering fra resultatenheter til og personalsystem KOSTRA har vært benytet i liten rådman. God økonomistyring ike tilpasset grad for samenligninger (og som behov stygsverktøy ) Kvaralsvis rapportering til kommunestyet Manglende bruerkunskap i Økonomien har forverret seg år for år, Dialog med fylkesmanen øk/lønns- og pers men ble noe forbedret i 2006 systemet Tatt i bru nyt budsjetteringsprogram Dårlig økonomi i kommunen bidrar til "ARENA" Budsjetterig er økt fokus på utfordringer, men kan ike realistisk samtidig medføre at tjenester forsømmes. KOSTRA benytes ike for Overforbru i forhold til budsjett - en samenligninger gjenganger Budsjett går flere ruder hos Fylkesmannen før godkjennelse. STOR MIDELS Utledet av lov om off. Manglende/dårlige Har hittil vært en del av "fylkesavtalen". anskaffelser rutiner for Tidligere: Ingen helhetlig løsning. anskaffelser Enkelte injøpsavtaler inenfor Skal heretter ingå i en felles injøpsordning Offentlg anskaffelser - vanavløp og materiell til sykehjem for Salten, ledet fra Bodø effektiv tjenesteproduksjon Tatt i bru injøpsprogramet " ÀJOUR"

19 Utført dato: si,,'l: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vaine SENTRALADMINISTRASJONEN Ar: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 9 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurdering Risikoreduserende tiltak KontroUutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvie tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer måloppnåelse? Hvie titak er mort for å sike måloddnåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor vikig det er for kommunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, med Betvdng for måloddnåelse I Sannsynlighet måloppnåelse STOR MIDDELS Fauske kommune skal Manglende Nedbemaning basert på natulig avgang. rekruttere, utvikle og økonomi Opplæringsplan vedtatt Prosess med tilitsvalgte. Gjort beholde kvalifisert konsekvensutredninger (økonomisk). arbeidskraft Stramt Relativt lav tuover de siste årene. Behandling i AMU, administrasjonsstye og arbeidsmarked kommunestye Dårlig økonomi. Dårlig ledelse Kompetanseheving i henhold til Måldokwent for nedbemaning opplærigsplan, men liten infrielse i fortold utarbeidet til de ansattes ønsker. Fokus på mer læring på egen arbeidsplass. Kommunestyet har i sak 53/2007 bedt rådmanen utarbeide en kommunal arbeidsgiverstrategi, inbefattet strategi for rekrtterig av fagpersoner og ledere. STOR MIDDELS Følge opp overordnet Manglende tiltak Videreutviket HMS-plan Kontrollutvalget HMS-plan, herunder Hø sykefravær Sykefraværet ,3 %, L 2006 er vurderer redusere sykefraværet tråd med la-avtalen. i Manglende kombinert med det på 9,6 % la-mål er integrert i overordnet plan sannsynligheten som oppfølging av vikarstopp kan ha stor STOR. Det kan være HMS-planen konsekvens for Årlig rapporterig på delmålene i HMS-planen aktuelt å få vurdert Redusere sykefraværet med 20 % Dårlig tj enesteytingen (kontrollplan) fordeling av arbeidsmiljø Stor konsekvens hvis Har avtale om bedriftshelsetjeneste sykefravær avdelinger i mellom, oppfølgning HMS ike er på plass Helse, Miljø og Sikkerhet, og andre forhold vedr arbeidsmiljøet.

20 Utfør dato: si,'l: Høst 2007 Jonny Riise/ Lars Magnus K vainine SENTRAADMINISTRASJONEN Ar: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: io av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurderig Riikoreduserende tiltak KontroUutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer inåloppnåelse? Hvie tiltak er gjort for å sike inåloddnåelse? Vurdering av vesentlighet, dvs. Konsekvens hvor viig det er for koinunen, Stor/Mddels/Liten Stor/Mddels/Liten bruer eller andre, ined I Sannslighet Betydning for inåloddnåelse inåloppnåelse STOR STOR/DDELS Måleffektive, Gjennomgang fra ekstern konsulent er Det kan være aktuelt kostnadseffektive og Mangler ved IT -avdeling er lavt bemanet. gjennomfør mht personvern og å vurdere området ut hensiktsmessige IT- informasjonssikerhet informasjonssikerhet. En rekke enhetsledere fra Responstid for systemer en kan inebære - har vært på 4-5 dagers kus inen temaet. Risk tjenesten, men også Etablere høy foruten direkte Tidligere undersøkelser i kommunen Management i egen perm på den enkelte enhet. Sikkerhet, f.eks i lovbrudd - risiko for har vist mange brueridenter i forhold til beredskap datasikkerhet med negativ omtale og netterket uten eiere - tilher ansatte Informasjonssikerhetsplan er utarbeidet og hensyn ti personvern økonomiske tap etter som har sluttet eller er fraværende skal opp til politisk behandling. driftsstans, manglende over lengre tid. IT -beredskap, Egen infofolder som omhandler personvern og utilsiket utleverig av informasjonssikerhet opplysninger og feil i datagrlag mv. Eget IT-samarbeid (Salten IT IKS) utredes. Målet er at det skal være oppe å gå i 2008 Mangler i tilgangskontroller kan Oppdaterig av dataprogramer, god stabilitet bidra til at det ike er både i programvare og maskivare samsvar mellom den elektoniske bruer ID-en og den fakiske bruer og/eller vakanse

21 Utfrt dato: sign: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vamlue Enhet: SERVICETORG År: 2008 Arkiv: 3.09 Kontr. dato: sign: Side: 11 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurderig Riikoreduserende titak Kontrollutvalgets vurderinger og H va kan hindre Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer luåloppnåelse? Hvilke tiltak er Diort for å sike luålooonåelse? Vurderig av vesentlighet, dvs. Konsekvens I Sannynlighet hvor viktig det er for koluunen, StorlMddelslLiten StorlMiddelslLiten bruer eller andre, med Betvdnl! for luålooonåelse luåloppnåelse STOR MIDDELS Å innarbeide Servicetorget Tverrfaglig samarbeid er vesentlig Servicetorget som det har ike nok Publik Ìar ike Ingen bruerudersøkelser. Enhetsleder oppgradert gjennom kursing på ulike sentrale stedet for moderne den hjelp de signaliserer imidlertid en hektisk hverdag med saksfelt. L ansatt deltar på høgskolekus kontakten mellom teknologi og forventer. stadig flere henvendelser. De Ìar mange for servicetorgansatte. publikum og offentlge ike tilstrekkelig positive tilbakemeldinger. Har utvidet tjenester kompetanse tjenestene etter hvert (forhåndsstemming, Netterk for servicekontor i Salten, hvor (Årsmelding 2006) bibliotek, tuistinformasjon) det er L storsaming og L til 2 småsamlinger som både er PC har dårlig kapasitet. Bruer til dels "tuge" kompetansegivende og nytig ift å programer som byggesak, gravemeldinger, utveksle erfaringer. barehage Det er utarbeidet nye retningslinjer og Sykefravær på 12,5 % i 2005 og 12,2 % i 2006 nyt søknadsskjema for tildeling av kommunale boliger. Enhetsleder mener at oppfølgingen må bli mye bedre enn i dag (mange rustilfeller)

22 Utfrt dato: sign: Høst 2007 Jonny Riisel Lars Magnus K vame Enhet: OPPVEKST År: 2008 Arkiv: Kontr. dato: sign: Side: 12 av 37 Mål Risikofaktorer Riikovurdering Riikoreduserende tiltak Kontrollutvalgets vurderiger og H va kan hindre Hvilke tita er iverksatt for å redusere risikoen? prioriteringer inåloppnåelse? Hvilke titak er gjort for å sike inålooonåelse? Vurderig av vesentligliet, dvs. Konsekvens I Sannsynlighet hvor viig det er for koinunen, StorlMddels/Liten StorlMiddelslLiten bruer euer andre, ined Betvdning for inålooonåeise inåloppnåelse OPPVEKST Reguleringer:. Opplæringsloven. Mål og strategidokumenter. FCUlskapsløftet. Virksomhetsplaner Oppgaver. Skole SFO. Barehage Informasj onsinnsamling: Analyse av dokumenter og statistikk Samtale med rådman og kommunalsjef

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE

Innholdsfortegnelse VIRKSOMHETSANALYSE SILJAN KOMMUNE PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2004-2007 - SILJAN KOMMUNE - 2004 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Siljan

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE HOLMESTRAND KOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Holmestrand kommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 5 4.3... 5 4.4 Måloppnåelse...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget.

MØTEINNKALLING. 02.12.2008 kl. 19.00. Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på Ås bibliotek og Servicetorget. MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom NB! Det vil bli servert en juletallerken og møtestedet kan bli endret. Nærmere beskjed kommer via e-post. 02.12.2008 kl. 19.00 Møtet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012

Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015. Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 Lund kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret i Lund 2012 06.12.2012 INNHOLDSLISTE Innhold PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2014 LUND KOMMUNE... 4 INNLEDNING... 4 FREMGANGSMÅTE...

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012. Stokke kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 Stokke kommune 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.0 INNLEDNING... 3 1.1 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON... 3 1.3 OVERORDNET RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING... 4 1.4 METODE

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FORSLAG TIL: PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 HORTEN KOMMUNE Behandlet av Kontrollutvalget i Horten kommune, den 19. april 2012, sak 18/12. FORSLAG TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse

OVERORDNET ANALYSE VESTFOLD FYLKESKOMMUNE. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Vestfold fylkeskommune... 4 4.1 Produktivitet... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune

Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016. Eidsvoll kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016 Eidsvoll kommune Utarbeidet av: INNHOLD 1 Bakgrunn... 3 2 Formål... 3 3 Grunnlaget for planen den overordnede analysen... 4 4 Gjennomføring... 4 5 Plan for forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Overordnet analyse Horten kommune. Vestfold Kommunerevisjon

Innholdsfortegnelse. Overordnet analyse Horten kommune. Vestfold Kommunerevisjon Overordnet analyse Horten kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Horten kommune... 4 4.1... 4 4.2 Oppfølging av vedtak... 4 4.3 Økonomistyring...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4

1 Innledning... 2. 2 Resultater fra overordnet analyse: Utviklingstrekk og identifisering av risikofaktorer... 4 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 - FROSTA KOMMUNE - 2012 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 1.2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

1 Bakgrunn... 1. 2 Formål... 1. 3 Hvordan er analysen utført?... 2. 5 Forslag til årsplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter...

1 Bakgrunn... 1. 2 Formål... 1. 3 Hvordan er analysen utført?... 2. 5 Forslag til årsplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjekter... PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2006-2007 - LEVANGER KOMMUNE - 2005 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 1 2 Formål... 1 3 Hvordan er analysen utført?... 2 4 Risikoområder i Levanger

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL Gran kommune Kontrollutvalgets PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Behandlet i kontrollutvalget: 21. september 2012. Vedtatt av kommunestyret: INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. PLANPROSESSEN...3

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - OVERHALLA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Revidering av veileder i overordnet analyse

Revidering av veileder i overordnet analyse Revidering av veileder i overordnet analyse Revidering av veileder i overordnet analyse Arbeidsgruppen: Pål Ringnes, Buskerud kommunerevisjon Bård Humberset, Rogaland Revisjon IKS Bodil Laastad, NKRF Hanne

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon

Den gode revisjonsdialogen - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon - med særlig fokus på forvaltningsrevisjon Egil Johansen, Rådmann i Porsgrunn kommune Kirsti Torbjørnson, Fagansvarlig forvaltningsrevisor i Telemark kommunerevisjon IKS Nøkkeltall: 34 379 innbyggere Positiv

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BÅTSFJORD KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 24. SEPTEMBER 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan

Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan 2012 Kontrollutvalget i Sandnes - årsplan Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Sandnes 01.01.2012 Innledning Bystyret har det øverste ansvar for kontroll og tilsyn i kommunen. I tillegg velger bystyret

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET

«MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET «MIDTRE AGDER» TJENESTEKVALITET JFR KOMMUNEBAROMETERET Kommunestrukturprosjektet «Midtre Agder» består av kommunene: Audnedal - INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Kommunebarometeret et verktøy i utredningsprosessen

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE. Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik FORVALTNINGSREVISJON - STYRINGSSYSTEMER I KLÆBU KOMMUNE Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 12/10 Kommunestyret 25.03.2010 3/10 Kontrollutvalget

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune.

Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Retningslinjer og veileder for godkjenning av barnehager i Audnedal kommune. Oppvekstsektoren Audnedal kommune 1.0 Hensikten Retningslinjene tar sikte på å gi veiledning og presentere hva som skal til

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL BERLEVÅG KOMMUNE 2012-2015 KONTROLLUTVALGAN IS BEHANDLET I KONTROLLUTVALGET 20. MARS 2012 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING 3 2. EIERSKAPSKONTROLL...3 2.1 ORDINÆR EIERSKAPSKONTROLL...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er

FAUSKE KOMMUNE. 1.3 Strategier for å nå det overordnede målet er ~ i SAKSPAPR FAUSKE KOMMUNE 11/10988 Arkiv JoumalpostD: sakd.: 11/2521 Saksbehandler: Gunnar Sveen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 043112 FORMANNSKAP Dato: 28.11.2011 ÅRSBUDSJETT 2012

Detaljer

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE

ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE ANALYSE AV SKOLEFRITIDSORDNINGEN I ALTA KOMMUNE Om SFO generelt I hht. Opplæringslovas 13-7 skal alle kommuner ha SFO før og etter skoletid for 1-4 trinn. For barn med særskilte behov skal det også tilbys

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BARNEVERN ORIENTERING OM INNRETNING OG FRAMDRIFT I FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN BYGGESAK MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 07.09.2009 kl. 17.00 Møtested: Møterom Eindride, Rådhuset Arkivsak: 260-2009 Sakliste: SAK 21/2009 SAK 22/2009 SAK 23/2009 SAK 24/2009 SAK 25/2009 SAK

Detaljer

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling

STATISTIKK: - samfunnsutvikling. - tjenesteutvikling STATISTIKK: samfunnsutvikling tjenesteutvikling Befolkningssammensetning Larvik Tønsberg Arendal Porsgrunn Sandefjord Kommunegru ppe 13 Folkemengden i alt 42 412 39 367 41 655 34 623 43 126.. Andel kvinner

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 6. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0830 til 1515.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE. Mandag 6. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0830 til 1515. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I NORDRE LAND KOMMUNE Mandag 6. februar 2012 holdt kontrollutvalget møte i rådhuset fra kl. 0830 til 1515. Som medlemmer møtte: Birgit Felde Sevaldrud, leder Linn Haugseth

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 3. desember 2013, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG

SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Inn- Trøndelagssamarbeidet SAMARBEID OM TEKNISKE TJENESTER OG LANDBRUKFORVALTNING I INN-TRØNDELAG Prosjektbeskrivelse pr 23.10.14 Per Morten Bjørgum Plan- og utredningstjenesten Steinkjer kommune Innledning

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Tittelen endres i Topp- og Bunntekst... s1 Med skolen som arbeidsplass «Med skolen som arbeidsplass» har vært Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing rettet mot private og offentlige skoler i 2009/2010. I løpet av denne perioden har Arbeidstilsynet

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.04.2010 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. 7845 5223 Epost: politisksekretariat@alta.kommune.no

Detaljer