Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 17.08.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 67/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 83/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 84/15 RS 85/15 RS 86/15 RS 87/15 RS 88/15 NOTAT ANG. FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TYDAL KOMMUNE ORIENTERINGSSAK FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRET INNSPILL FRA VÆRNESREGIONEN ANG. STATENS VEGVESENS ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (KOPI AV BREV SENDT TIL STATENS VEGVESEN) HØRINGSUTKAST - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2016/2028 I RØROS KOMMUNE ANALYSERESULTATER FOR STUGGUDAL VANNVERK NY - ANALYSEPERIODE /120 X 2014/ / / /156 RS 89/15 LVKS ÅRSBERETNING /681 RS 90/15 LÅN/GARANTI TYDALFISK AS DOKUMENT Saker til behandling: 2015/205 PS 68/15 SØKNAD OM STØTTE TIL TYDAL VERTSHUS FRA NÆRINGSFONDET 2015/716 PS 69/15 SØKNAD OM STØTTE, FJELLDRIV AS 2015/435 PS 70/15 ANMODNING OM ØKNING I BOSETTING AV ANTALL FLYKTNINGER 2013/661 PS 71/15 KULTURSCENE KLØFTA 2015/774 PS 72/15 HALVÅRSRAPPORT /626 PS 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

3 PS67/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby ORD V/SP Berit Øian Kåsen VARAORD V/SP Lars Græsli MEDL A/SV Mona Moan Lien MEDL A/SV John Inge Sørensen MEDL TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Heidi Horndalen Næring og landbruksjef Berit J da Silva Møtesekretær John L Paulsby ordfører

5 Saksliste PS 64/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 80/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 81/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SØSTRENES KAMMERS AS RS 82/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SØSTRENES KAMMERS AS PS 65/15 PS 66/15 ARBEIDSTRENINGSPLASSER OG KAFEDRIFT I LOKALENE ETTER TYDAL VERTSHUS GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2015/ / /85 PS 64/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 65/15 Arbeidstreningsplasser og kafedrift i lokalene etter Tydal Vertshus Behandling i Formannskapet Formannskapet har fått framlagt oversikt over påløpte kostnader i prosjektet og dette viser overskridelser i forhold til vedtaket i kommunestyret Arbeidstreningsplasser og kafedrift i lokalene etter Tydal Vertshus er et politisk prosjekt som formannskap og ordfører skal drive Lokalene istandsettes og klargjøres slik at de tilfredsstiller mattilsynets krav. Det vil bli avklart med leietaker angående leiekontrakt og navn på lokaler. Dato for oppstart av Tydal Vertshus settes til den 15. september 2015.

6 Vedtak i Formannskapet Arbeidstreningsplasser og kafedrift i lokalene etter Tydal Vertshus er et politisk prosjekt som formannskap og ordfører skal drive Lokalene istandsettes og klargjøres slik at de tilfredsstiller mattilsynets krav. Det vil bli avklart med leietaker angående leiekontrakt og navn på lokaler. Dato for oppstart av Tydal Vertshus settes til den 15. september Kopi fra Kommunestyret Vedtak i Kommunestyret Det etableres et prosjekt for å drive Tydal Vertshus i lokalene til dagens Tydal Restaurant. Prosjektets varighet begrenses til 2 år. 2. Tydal Vertshus skal drives som et ordinært åpent serveringssted. 3. Tydal Vertshus skal tilby inntil 4 arbeidstreningsplasser/tilrettelagte arbeidsplasser. Arbeidsplassene skal i hovedsak etableres i samråd med NAV 4. Vertshusets drift utlyses for drift på privat basis. 5. Husleie og energiutgifter dekkes av kommunen i prosjektperioden. 6. Det kan inngås avtaler om ulike oppdrag for kommunen herunder møteservering og kantinedrift, ungdomsrelaterte aktiviteter, samt avtaler som gjelder arbeidstrening/tilrettelagte arbeidsplasser. 7. Driftsstøtte til aktiviteter i pkt. 6omsøkes og avklares mellom driver og kommunen. 8. Til klargjøring/istandsetting av lokalene bevilges inntil kr PS 66/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Sekretariat Værnesregionen Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Attn.: Arild Hamrum-Norheim Deres ref: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/ Marthe Abelsen Strømmen Bes oppgitt ved henvendelse Innspill til Statens vegvesens arbeid med nasjonal transportplan Det vises til oversendt brev til Værnesregionen og e-post til Sekretariatet i Værnesregionen ang. utsettelse av fristen for innspill til Sekretariatet i Værnesregionen fikk i Regionrådet mandat til å utforme et felles innspill fra Værnesregionen. For Værnesregionen blir det viktig at nasjonal transportplan sikrer: - Videre utbygging av firefelts motorvei på E6 mellom Ranheim og Åsen. - Utbygging og utbedring av Fv 705 som nasjonal avlastningsvei for E6. - Videre utbedring og vedlikehold av E14. - Planlegging av motorveikryss på E6 i Hommelvik, for bygging av tverrforbindelsen til Frigården industriområde. - Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. På vegne av Regionrådet i Værnesregionen Med hilsen Marthe Abelsen Strømmen konstituert sekretariatsleder Kopi til: FROSTA KOMMUNE Alstad 7633 FROSTA MALVIK KOMMUNE Postboks HOMMELVIK TYDAL KOMMUNE ÅS 7590 TYDAL SELBU KOMMUNE Gjelbakken SELBU MERÅKER KOMMUNE RÅDHUSET 7530 MERÅKER STJØRDAL KOMMUNE Postboks STJØRDAL Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: Stjørdal kommune Sekretariat Værnesregionen (m/kid) NO MVA Postboks (u/kid) 7501 Stjørdal

22 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/89830_fix.html Side 1 av Fra: Strømmen Marthe Dato: :25:08 Til: Kopi: STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune; Postmottak Meråker kommune; Postmottak Selbu kommune; FRO.Postmottak.Frosta.kommune Tittel: Innspill fra Værnesregionen ang. Statens vegvesens arbeid med nasjonal transportplan Hei! Her kommer felles innspill fra Værnesregionen til Statens vegvesens arbeid med nasjonal transportplan Gjør oppmerksom på at denne forsendelsen kun går digitalt. --- Med vennlig hilsen Marthe Abelsen Strømmen Rådgiver, Sekretariatet i Værnesregionen Tlf Mob

23 RØROS KOMMUNE Radmann med stab l Adresseliste Røros, va, f Loprnr. Arkilkrrde Sukxbellamller Dem ref I4/ /IS PLAN 2014 Petter Hermansen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 20l HQRINGSUTKAST. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte , sak 41/15: Med hjemmel iplun- og bjgrrirrgrluverrr Il«]4 legges"utkast til.\'aiuflnuz.\ ricif0rrøros kommune Z , rlzrlcr! , ul lil høring ug offentlig fltenvvrr. Ilørilrgsfrisrerr series lil Vedlagt følger planutkastet sammen med grunnlagsdokumentcr «Nøkkeltall og utfordringen, samt sæmtskrifl for kommunestyrets førslegangsbehandling. Grunnlagsdokumentet synliggjør kommunens tilnærming på en rekke temaer som har relevans for både samfunnsdelen og for påfølgende prosess med revisjon av arealdelen. Dokumentet er tenkt brukt som et oppslagsdokument dersom det er utvalgte tema en høringsrnstans ønsker å se nærmere på. Det er også anledning til å gi merknader lil grunnlagsdokumentet. Vi minner om at samfunnsdelen vil gi viktige føringer for den kommende prosessen med revisjon av arealdelen. jfr. blant annet kapittelet om overordnede føringer for arealbruk. Arealdelen skal være samfunnsdelens arealrele\ans. Plandokumentene er også tilgjengelige pa kommunens hjemmeside \vvv\v.roros.kommune.no under fanene «Høringer og plancr\ Kommuneplaner \ Planer under arbeid \ Kommuneplanen » Merknader og innspill sendes Røros kommune innen Med hilsen /fi r./., /fu Perler Hennansen Kommuneplanlegger Pnsladresse nesamdrese Telefon Telefaks own; No939m 743MVA Bergmannxgata 19 Bergmannsgata Bankgim42)i0.05.ZJ(IZ RØROS 7374 RØROS Postgiro:

24 ADRESSELISTE OFFENTLIG ETTERSYN SAMFUNNSDEL. Offentlige høringsinstanser Fylkesmannen l Sør- Trøndelag * Sør-Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling Statens vegvesen Reglon Midt Jembaneverkcl Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Sametinget Direktoratet for Mineralforvaltning Forsvaret v/ Forsvarsbygg Avinor Postboks 4710 Sluppen Postboks 2350 Sluppen Julsundvegen 9 Postboks Vestre Rosten`81 A\j ovàrgeaidnu 50 Postboks 3021 Lade Postboks 405 Sentrum Dronning Eufemias gate 6 Postboks 150 "7463TRONDHEIM 7004 TRONDHEIM i 6412 MOLDE 2306 HAMAR 7075 TILLER 9730 KARASJOK N»7441 TRONDHEIM 0103 OSLO 2061 GARDERMOEN Andre regionale instanser Regionrådet for Fjellregionen 1 Rørosregtonen Næringshage Destinasjon Røros Naturvemforbundet i Rørosregionen v/ Geir Tønnesen Rørosmuseet Næringsforum i Fjellregionen v/ Vingelen Utvikling AS Gàebrien Stjte, v/ Unni Fjellheim Saanti Sijte, v/ Laila M. Bergstrøm Aumliveien 4e 'To1lefBredalsvei 13 PederHiortgata 2 Volageien 8 Postboks 224 Sagmoen Postboks 236 Postboks 236 Z500 l YNSET 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7361 RØROS 2552 VINGELEN 7361 RØROS 7361 RØROS Kommunale instanser Hovedutvalg for oppvekst Hovedutvalg for helsevem og sosial omsorg i Hovedutvalg for kultur Det viltfaglige utvalg Bamerepresentanten Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for likestilling for funksjonshemmede v/ etatsleder, her v/ etatsleder, her v/ etatsleder, her v/ naturforvalter, her v/ etatsleder oppvekst, her v/ Ungdommens Hus, her v/ frivillighetssentralen, her v' elalsleder helse, her

25 Lokale lag og foreninger Grunnelerorgnnlusjoncr (videreformidlesleder (v/ lederstorvillomràder) jaktvald) Hådalenstorviltområde v/ IvarKnrssjøen Aursundenslorviltomràde v/ GeirMage Ryttervoll Tamnesetstorviltområde v/ JensKurås Hyllirgdalenslorviltornréde v/ JanOlaSkott Valsetliastorviltomràde v/ AmsteinStensaas Storwartzstorviltområde v/ TerjeBorgos Hamranstorviltområde v/ HansWilly Gullikstad Sølendetstorviltområde v/ YngveKurâs Vaulaviltomráde v/ Ove Skott Rørosvestreviltområde v/ JonIndset 7374RøRos 7372GLAMos 7370BREKKEBYGD 7370BREKKEBYGD 7374RøRos 7374Rønos 7374aønos 737oBREKKEBYGD 7370BREKKEBYGD 7374RøRos RørosUtmarksrad BrekkenUtmarkslag Erlia Utmarkslag v/ Ola Erlien Hanesetgnmneierlag RørosFjellstyre v/ Ole RagnarLangen AursundenFjellstyre FeragenFjellstyre v/ LarsErik Sundt Fughglandbruk RørosBondelag RørosBonde-og Smäbnrkarlag RørosSauog geit Glåmos/ Aursund Jnrdbmkslag RørosSankelag AursundcnSankelag v/ ViggoErlien v/ HenningSjøvold Stigersveien10 v/ Bjgg H. Skjærdingstad Konstknektveien24 v/ FrancisKonow Feragen v/ PerAlbertSødal v/ KasperIzngen v/ OlaHaugen v/ RandiSandnes v/ MagnusEngelius v/ RuneKuräs 7372oLÅMos 7370BREKKEBYGD 7374RøRos 7380ALEN 7374RøRos 7372GLAMos 7374RØROS 7372GLAMos 7374RøRos 7372GLAMOS 7372GLAMos 7374nønos 7372GLAMos Idrettslag RørosIdrettslag BrekkenIdrettslag Hitterdalog FeragenIdrettslag GlåmosIdrettslag H.E.G. Idrettslag Postboks27 v/ PerIngeSjøvold v/ AmeJørgenMelien v/ JanKlemetvold v/ Tor Ame Holden 7374Rønos 7370annruusevco 7374Rønos 7372GLAMos 7374nønos RørosIdrettsråd v/ Ivar AndreasVaa Jamtveien RØROS Vellorenlnger I Bygdnlng GlåmosBygdalag FeragenBygdalag v/ HeidiMølmann v/ Rolf J. Feragen 7372GLAMos 7374Rønos

26 Brekken Ungdomslag Djupsjølia Ungdomslag Aursund Ungdomslg Hådalcn Bygdalag Bergstaden Vel v/ JensHerman Wahl Bratthaugen Vel v/ Stig Arvid Leinum Galåen Boligfelt Velforening v/ Bente Sundt Gjøsvika Velforening v/ Rune Meli Hagan Vel v/eva Nordfjell Haugan Velforening v/ Frank Hågensen Hjulmakerveien Vel v/ Ame Olav Elven Langset Velforening v/oddnyrud Mælan Velforening v/ Astrid Nordfiell Plantefeltet Velforening v/ Hanne Hauge Rabben Velforening v/ Erik Harnland Saxekroken Velforening v/ Jan Lundkvist Stonnoen Velforening v/ Christian Bakken Øyaveien Vel v/1'rine Lise Murberg Trønnes Andre Røros Tur» og løypeforening v/ Knut Brathagen Røros Jeger- og Fiskerforening Røros Museum og historielag v/ Ståle Lund Norsk Zoologisk forening v/ Ame Krohn Røros Handelstandsforening Røros E-Verk v/ Brit Unsgård Prøsch v/ Frode Bukkvoll v/ Bente Ryttervoll Tellebon v/ Kåre Tørres Loveien 7 Galåen Galåen Belgmakerveien 7 Hagaveien 17 Ol>K1emetsaveien 15 Hiulmakerveien 3 Grubbsteinveien 15 Mælan 36 Hgiulmakerveien4 Bersvendsrabben 10 Saxekroken 13 Joh. Kviknes vei 12 Øyaveien 58 Hjulmakerveien 16 Postboks 65 Flanderborg 8 Mælan 7 Postboks 99 Osloveien 16 Postuttak EB 7370 BREKKEBYGD 7374 RØROS 7372 GLÅMOS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7361 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7361 RØROS 7374 RØROS

27 Grunneiere som har fremmet innspill om arealbruk og utbygging: Innspill behandlet i tidligere planprosess (jfr. rapport fra arbeidsgruppa november 2010L Innspill nr. l f Innspill nr. 2 f Iniispill nr. 3, 5 f Innspill nr. 4 f Innspill nr. (i f Innspill utgårf avklartgjennom reguleringsplan. Knut Brynhildsvoll f Eggset. gnr.l50, bnr.20. Knut Brynhildsvoll og Wenche Kverneng. Galåen RØROS, Odd IngarDøhl f Galåen Nordre, grir.151,bnr.5. Odd IngarDøhl og Bjørg Elsa Engan Dølil, Galåen, RØROS. Steinar Skjerdingstadf Galåen Ytre, gjir.152.bnr.7. SteinarSkjerdingstad,Vækerøveien196 C OSLO. Innspill utgårf eiendommen er solgt, Innspillnr. 7 f Per HjalmarHøsøienf HånesetSøndre.grir.l32.bnr.l 13. Per HjalmarHøsoien, Hånesset RØROS. Innspill nr. 8 f Innspill nr. 9 f Arild Berget f Hånesct Øvre, gnr.l32,bnr.1l4. Arild Berget, Hånesset, 7374 RØROS. Odd IdarHaugen - Håneset Nordre, grir.132,bnr.1l5. Odd Idar Haugen, Ilånesset, 7374 RØROS. Innspill nr. 10 f RolfMagnus Engzelius f Litltrøa,gnr.42, bnr.l og 2. Engzeliusl & Son as, postboks 304, 7361 RØROS. Innspill nr. ll f Iniispill nr. 12 f Innspill nr. 13 f Innspill nr. I4 f Innspillnr, 15 f Innspill nr. 16 f IdarSverre Indseth - Rørosgård gnr.35, hnr.i. IdarSverre Indseth, Rørosgård, 7374 RØROS. Stein Indseth- Rørosgård gnr.35. bnr.2 Stein Indseth, Rorosgård, 7374 RØROS. Knut JoarKrogh f Bakken Nordre - g1r.25,bnr.1, KnutJoarKrogh,Malmvegen562, 7380 ÅLEN. Viggo Erlienf Rugldal Søndre. gnlio,bnr.3. ViggoErlienog TorunnK.Motrøen,7372GLÅMOS. Sofie B. Haugenf Moen, gnr.l2, bnr.l. Sofie Berit Haugen. Bersvendsarabben RØROS. Diverse gninneieref Langstranda,grir.10,bnr.1 og bnr.z,gnr.12. bnr.2. Sofie Bcril Haugen, Bersvendsarabben 17, 7374 RØROS, Anne-Grethe Ryen, 7350 BUVIKA. Anders Sandnes m.fi.. Ysterhagaveien 24b, 7374 RØROS.

28 lnnspill nr. I7 f Innspill nr. Else Jensvold - Jensvold, gnr.l7, bnri. ElseK.JensvoldJansson,7372GLÅMOS. Hans Vintervold f Vintervolden, gnr.62. bnr.7. Hans Vintervold, Vintervollen, 7372 GLÅMOS. Innspill nr. 9 f Ingunn K. Nilsgård f Klemetvolden, gnr.63, bnr.2. Ingunn K. Nllsgård, Vollbergel 78, 7372 GLÅMOS. Innspill nr Innspill nr. 21 f Innspill nr. 22 f Innspill nr. 23 f lnnsplil nr. 24 f Innspill nr. 25 f Innspill nr. 26 f Innspill nr. 27 f Innspill nr. 28 f Innspill nr. 29, 30 f Innspill nr. 3l f Innspill nr. 32 f Innspill nr. 33 f Terje Solhus f Sulus, gnr.132, bnr.274. Terje Solhus, Kjennergrinda 19, 3420 LIERSKOGEN. Innspill utgår f eiendommen er solgt. Kjell Petter Fuglstad - Lassevollen, gnr.l22, bnr.6. Kjell Petter Fuglstad, Bendixvollen, 7372 GLÅMOS. Laila Bendixvold, 7372 GLÅMOS (tinglyst grunneier) Reidar Sommer - Klasvollen Søndre, gnr. I 32, bnr.2ó9. Reidar Sommer og Inger Signe Ulberg, Konstkneklveien 73, 7374 RØROS. Rune Kurås f Klasvollen Vestre, gnr.132, bnr.270. Rune Kurås, 7372 GLÅMOS Jamtvollen Vestre, gnr.l32, bn:.264. Kristin Jamtvoll, Rønningslia 59, 7380 ÅLEN. Ola T. Haugen f Haugen Nedre, gnr.76, bnr.1. Ola Haugen, Haugen, 7372 GLÅMOS. Amt Haugen Haugen Øvre, gnr.76, bnr.8. Amt Haugen, Haugen, 7372 GLÅMOS. Torsvellen, gnr.82, bnri. Helge Thorsvoll, 7370 BREKKEBYGD. Anders Tamnes f Tamneset, gnr bnr.1. Anders Tamnes, 7370 BREKKEBYGD Ole Jørgen Tamnes Tamneset, gnr. 103, bnr.4. Ole Jørgen Tamnes, 7370 BREKKEBYGD. Knut og Elisabeth Tamnes, gnr.l03, bnr.7. Knut Tamnes, 7370 BREKKEBYGD. Jens Kurås - Klokken/Olden, gnr.l04, bnr.1. Jens Kurås, 7370 BREKKEBYGD.

29 Innspillnr. Innspillnr. 35f Innspillnr. 36f Innspillnr. 37f TorgrimTorpet- Tor-pet,gnr.105, bnr.l. TorgrimTorpet,Torpet, 7370 BREKKEBYGD. Våkhåmmcren Hytteområde, gnr.99, bnr.l6. Erik Strickert.Torpet,7370 BREKKEBYGD. Odd Ivar Volden f Elveplassen, gnr.98, bnr.1. Skogvegen 7, 7620 SKOGN. Fanny Sundmocn Ryen f Ryen, gnr.94, bnr. l. Fanny Sundmoen Ryen, 7370 BREKKEBYGD. Innspillnr 38f Eva og Helge Østby f Strømmelia Nedre, gnr.]08, bnr.3. Eva Østby, Hitterdal, 7374 RØROS. Innspillnr. 39f Innspillnr lnnspill nr. 41- Innspillnr. 42f Innspillnr. 44f Innspillnr. 45, 46 f SteinVidar Tcllehon - Kommandantvollen gnr.132, bnr.l94. SteinVidar Tellcbon, Djupsjølia,7374 RØROS. KnutAme og IngerLise Tellebon - Tørresvollen gnr.l32, bnr.l78. KnutAme Tcllebon, Hitterdal,7374 RØROS. MetteSollif Tronsmyra - r,nr.132, bnr.l 72. Metter Solli, Harsjøcn, 7374 RØROS. Tor P. Kjelsberg f Harsjøen Nordre - gnr.l3z, bnr Tor P. Kjelsberg, Harsjøen, 7374 RØROS. KnutOve Rugldal f Sagmcsterlia - gnr.132, bnr.225. KnutOve Rugldal, Stnnnnveien61 A, 7374 RØROS. Ole Didrik Sevatdal - Sevatdalen, gnr.50,bnr.1. Ole Didrik Sevatdal, I-lädalen, 7374 RØROS. Innspillnr 47f ArnoGranmo f Solbakken, gnr.58, bnr.5. Ame Granmo og Elin KlausenAasberg, Pinsti,7374 RØROS.

30 Side I av 6 SAMLET Arkivsak: 14/1210 SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAl(SFREMSTlLLING - KOMMUNEPLAN FØRSTEGANGS BEHANDLING Arkiv: PLAN 2014 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/1210 PetterHermansen Saksnr. Utvalg Møtedato 38/14 Utvalg for plansaker /14 Fomrannskapet /14 Kommunestyret /14 Fomrannskapet /14 Kommunestyret /14 Utvalg for plansaker /14 Utvalg for plansaker /15 Forrnannskapet / I 5 Kommunestyret /15 Utvalg for plansaker /15 Fomrannskapet /15 Kommunestyret Vedlegg: 1. Utkast til kommuneplanens samfunnsdel, daten Utkast lil utfordringsdokument.daten Andre dokumenter i saken: I Planprogram, vedtatt I 16 høringsuttalelser ttl planprogram ø Dokumenter knyttet til saksbehandling av planprogram og utfordringsdokuntent, som saksutredningen høringsbrev, etc. I Varsel om oppstart av planarbeid, brev daten og avisannonse Rapport fra konsulent oppsummering av visjonsprosessert Saksopplysninger: Gjeldende samfunnsdelfor Røroskommune er fra En har i lengretid vært klar over behovetfor å utarbeideen ny og tidsmessigsamfunnsdel.arbeidet med samfunnsdelenble gitt prioritet i kommunal planstrategi,vedtatt av kommunestyret Planarbeideter i henhold til planstrategten,men det har tatt noelenger lid enn anslåttå komme i gang med arbeidet. Planarbeidetstartetjuni 2014 med utarbeidelseav et felles planprogramfor ny samfunnsdel og revisjonav kommuneplanensarealdelfra Prosessener lagtoppslik at samfunnsdelenkommeri forkant av og gir føringer for revisjon av arealdelen.ulkasl til planprogramble behandleti kommunestyret26.juni 2014 og lagt ut til høring og offentlig ettersyni begynnelsenav september.på sammetid ble planarbeidetvarslet igangsatt. Planprogrammetble endelig vedtatt av kommunestyret

31 Side2 av 0 Planprosessener gjennomført etter to ulike arbeidsmåter' 1. El fakta- og utredningsbasertarbeid medet utfordrtngsdokumcnt. 2. El medvirkningsonentenog identitetsbasenarbeidmedvisjonog verdier. De to deleneav prosessenhar vaertknyttet sammenog det som har framkommeti hver del har hatt stor overføringsverdi for den andredelen. Utfordnngsdokumentet. Utfordringsdokumentethar bakgrunni en erkjennelseav at det er nødvendigå ha mest mulig objektiv kunnskapog fakta om statusog utfordringeri Rørossainfunnet,slik at retningsvalgenefor framtiden blir kunnskapsbaserte.ønsketom mer kunnskaper delvis et resultat av arbeidetmed kommunal planstrategi;en sånødvendighetenav å gjøre et enda grundigerearbeidi forkantav kornmuneplanrevisjonen. Utfordringsdokumentetdanneret kunnskapsgrunnlagbådefor arbeidetmed ny samfunnsdel og det påfølgendearbeidetmed revisjon av arealdelen.arbeidet er i hovedsakutført av kommuneadmtnistrasjonen,men planutvalg. formannskapog kommunestyrehar behandletog gitt viktige innspill til dokumentetunderveis.arbeidet med arealbrukskapitleletmed vedlegg startetalleredeseptember2013. men dokumenteteri hovedsakutarbeideti perioden september2014 mars Vis'on og verdier. Grunnlagetfor dermedelen av arbeideter gruppearbeidmed utgangspunkti såkaltetankekart med l3 forhåndsdefinertespørsmål: l. Hva vil dereat andreskal si om folk på Røros? 2. Hva tror dereat andresier om folk på Røros? 3. Hvordan er dere?beskriv en fra Røros. 4. Er Rørospregetav åpenhet?begrunnsvaret. 5. Er Rørospregetav samhold?begrunnsvaret. 6 Er Rørospregetav engasjement?bcgmnn svaret 7. Kongenkommer på besøk.velg ut tre ting å vise fram. 8. Hva er det viktig at Rørostar varepå? 9 Hva bør Rørossatsepå? 10.llva er viktigst: Vekst eller vem? Begrunnsvaret. l l. 3 ting sommå skje for at flere skal bosettesegpå Røros 12.Er Røroset godt stedå bo eller et godt stedå besøke. 13.Et godt råd til Røroser..._.

32 Side 3 av 6 Gruppearbeidene startet med et åpent folkemøte i Storstuggu mandag 17,november 2014 og ble avsluttet med nytt folkemøte onsdag 4,februar I tiden mellom ble det gjennomfon gruppearbeid med 9 utvalgte grupper; kommunale mellomledere, kommunestyretepresentanter. pensjonister, 9.trinn ved Røros skole, sørsaiiiisk befolkning. tilflyttere'tilhakefly1tere. innbyggere i Brekken. innbyggere på Glåmos og flyktninger I tillegg ble det gjennomført spørreundersøkelser mot kommunalt ansatte. hytteeiere og næringsliv l alt har nfennere 500 personer vaert engasjert i planprosessen, De 6 tørste spørsmålene pit tankekartet har hatt direkte relevans for arbeidet med visjon og verdier De 7siste spørsmålene har hatt en mer generell relevans for arbeidet med samfunnsdelen Se for eksempel kap. 13,4 i utfordringsdokumentet om hvordan svarene på disse spørsmålene er oppsummert og brukt videre i planarbeidet. Et foreløpig resultat av prosessen. i fonn av 7altemativer til visjon. ble presentert og diskutert på folkemotet O-Hehruar. I etterkant. fram mot kommunestjremotet 30.april. har det nun jobbet med tre visjonsaltematiter. samt med verdiene. De mest signilikante verdiene som framkom fra gruppearbeidet var kulturelle, inkluderende, stolte, engasjerte, dugnadsånd. For å tilføre visjonen mer lokal egenart. er det valgt en noe utradisjonell tilnærming hva gjelder framstilling av verdiene, En har lagt til grunn at verdiene omfattes av selve visjonen, og aitemati\t trukket fram tre k\aliteter som betegner. beskrixer og gir Rorossamfunnet identitet; kultur. verdensarv og industri. Dette gir 3 altemative Usjonsforslag: PULSEN l FJELLET KULTUR VERDENSARV INDUSTRI

33 Side 4 av 6 STOLT ARV, NYE BEGYNNELSER KULTUR VERDENSARV INDUSTRI FJELLROM KULTUR VERDENSARV INDUSTRI De tre altemativene ble presentert, med et foreløpig utkast til hilledbruk og formgiving for hvert visjoiisalteniativ. i planutvalget l5.apnl, formannskapet 16 april og kommunestyret 30.april. Det har framkommet mangegode synspunkter om forslagene. på tross av at den endelige tilbakenieldingen om valg av altemativ i kommunestyret 30.april ble noe uklar. Administrasjonen har oppfattet følgende symspunkter: o Det har gjennomgående vært liten stemning for altemativet Fjellrom. - Begge de to andre altemativene har vaert nirdert som aktuelle og interessante. o Stolt arv. nye begynnelser er svært tydelig på tidslinjen fortid framtid. al framtiden må bygges på kulturarven, men har en tung og kjedelig ordlyd og kan bli noe begrensende fordi ziltemativet er såpass konkret. 0 Det er mest stemning for Pulsen i fjellet. Både styrken og svakheten ved alternativet er at meningsinnholdet ikke er like opplagt. Derfor er altemativet utfordrende. Det utfordrer den enkelte til å tenke gjennom hva man leggeri visjonen. For mange er Pulsen i fjellet stolt arv og nye begynnelser, mens altemativel også kan romme verdier som samhold, fellesskap, engasjement, skapervilje og være del av en større helhet, ete. Med bakgrunn i dette, samt at Pulsen i ljellet antageligvis vil vaere det beste altemativet for merkevarebygging og markedsfiiring, har administrasjonen valg kun å legge Pulsen i ljellet inn i planforslaget. Planarbeidet og omstilling i kommuneorganiszisionen. Planarbeidet har vært sterkt knyttet til omstilling og utvikling av kominuneorganisasjonen. Både i oppfølging av KOSTRA-analysen fra 2012 og Kommunekompass-evalueringen i 20I3/l4 er okt satsing på helhetlige styringssystem og overordnet, helhetlig planlegging anbefalt. Dette for å oppnå en mer målrettet, effektiv og kostnadstilpasset drift av kommunens tjenester. Kommuneplanens samfunnsdel vil som den inest overordnede kommunale planen etablere et grunnlag for bedre styringssystemcr og mer planmessig tilnaenmng Lokalsamfunnets visjon skal også være kommuneorganisasjonen visjon. og visjonen skal bli plattfonnen kommuneorganisasjonen skal utvikles på. Delen av planarbeidet som er knyttet til visjonen har vært finansiert med omstillingsmidler og skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Szimfunnsdelen. Det foreliggende utkastet til samfunnsdel representerer en videreføring av utfordringsdokumentet, samt at utkast til visjon er innarbeidet. I utfordringsdokumentets kapittel I3 er kommunens samlede utfordringer oppsummert og koblet med forslag til satsingsområder fra visjonsprosessen. Dette gir en lang bruttoliste med satsingsområder.

34 Side 5 av 6 En erkjente tidlig at Røroskommune ikke kan ha samtlige utfordringsområder som satsingsområder. En ville da endt opp med en plan uten prioritering og retning. En så at det var nødvendig å gi noen områder prioritet foran andre. Dette innebærer ikke at områdene som ikke er nevnt blir nedprioritert, men at kommunens arbeid på disse områdene videreføres som i dag. På dette grunnlaget ble det gjennomført workshoper for å plukke ut hovedsatsingsområder; først med utvidet ledergruppe mandag 9.mars, så med politiske representanter torsdag l9.mars. Prioriteringene til utvidet ledergruppe og politikergnippa var overraskende like. Det eneste som skilte gruppene var at utvidet ledergruppe i større grad er opptatt av kommuneorganisasjonens omdømme, som for tiden ikke er spesielt godt, og hvordan dette påvirker Rørossamfunnet. Ut fra Iedergnippas workshop alene, kunne det vært formulert et tredje hovedsatsingsområde knyttet til temaer som omdømme. kommunikasjon, rolleforståelse og samhandling. lplanutkastet ligger dette punktet særlig i delmål 6 under «Bokvaliletm mcn en finner også elementer av temaene andre steder i dokumentet som for eksempel under «Verdensarv» De nevnte workshopenc har også gitt viktige innspill til delmål og strategier, sammen med utfordringsdokumentet, innspill fia visjonsprosessen og strategisk næringsplan fra Temaene «Verdensarv» og «Folkehelse» er ikke betegnet som satsingsområde, men som gjennomgående tema. Grunnen til dette er at temaene i særlig grad er tverrsektorielle og viktige for lokalsamfunnet Røros. At disse temaene ligger som et tverssektorielt fundament for aktivitet og virke i lokalsamfuiuiet har vi forsøkt å synliggjøre. Til sist inneholder planutkastet overordnede retningslinjer for arealbruk. Disse trekker opp overordnede arealbruksprinsipper for to ulike situasjoner; tettstedsutvikling i Røros sentrum (bergstaden) og fritidsbebyggelse. Saksviirdering: Etter administrasjonens vurdering er det siden oppstart ijuni 2014 gjennomført en grundig og god planprosess, i henhold til krav i plan- og bygningsloven om deltakelse og medvirkning, samt kunnskapsgrunnlag og analyse av kommunens langsiktige utfordringer. Det har vært et underliggende mål å lage en plan med lokalt eierskap En samfunnsdel som blir lest, forstått og tatt i bruk som det styringsredskap for samfunnsutvikling den er ment å være. For å lykkes med dette er det helt avgjørende at dokumentet er lett tilgjengelig og ikke for omfattende. Kommunen skal på den annen side tilfredsstille krav til utredning og analyse, ofte fonriidlet sektorvis gjennom forventninger og høringsuttalelser fra andre myndigheter. Vi har løst dette dilemmaet ved å lage et utfordringsdokument som er ment å være et bakgrunnsdokument tilknyttet selve samfunnsdelen. Et dokument man kan slå opp i for å få mer kunnskap om kommunens tilnænriing og håndtering av et spesielt tema. Såhar vi skilt ut visjon, satsingsområder, mål og strategieri et eget måldokument som utgjør selve samfunnsdelen. Samfunnsdelen er en overordnet, strategisk plan. Konkrete tiltak er derfor ikke medtatt. Tiltakene hører hjemme i kommuneplanens handlingsdel / økonomiplanen, men skal selvfølgelig utledes fra samfunnsdelen.

35 Side o m' 6 Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges utkast til samfunnsdel for Rams kommune , (laten ut til høring og offentlig ettersyn. Bchandlingi Utvalg for plansaker : Innstilling etistemtnig xfetltatt. Vedtak i L`t\alg for plansaker : Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges utkast til samfunnsdel for Rnrus kommune , daten ut til ltøritigog ttffentlig ettersyn. Behandlingi Formannskapet den l5 sak 47/15: Forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet den 2l sak 47/15: Med lnemmel i plan- og bygningslovens legges utkast til sanifttnnstlel for Røros kommune 2016 ~-2028, datert ut til høring og offentlig ettersyn. Behandling i kommuncsqret den sak 41/15: Ordfører H. Vintervnld foreslo tlwlgeittletillegg: llmingsfrisleit settes til Forslag til ittnstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kunlmuncstyrcl : Med hjemmel i plan- ng bygningslovens l 1-14 legges utkast ttl samfunnsdel for Rnrus kommune datert ut til høring og offentlig ettersyn. lløriitgsfrtsteit settes til

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 26.06.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 26.06.2015 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 03.07.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 03.06.2011. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 03.06.2011 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Kl. 09.00 Befaring Tydal Kirke.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 10.06.2013. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 10.06.2013 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 17.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Dato: 13.09.2012 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/12 12/197 OVERSENDELSESFORSLAG FRA KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.08.2012 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes på telefon 52 85 74 19 / 21 eller på e-post til valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen Fra saknr.: 88/11 Til saknr.: 93/11 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 26

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 20.03.2012 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer