Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 17.08.2015. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:"

Transkript

1 TYDAL KOMMUNE Dato: Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest til ordfører. Vararepresentanter møter kun etter nærmere innkalling. John Paulsby ordfører

2 Saksliste PS 67/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 83/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 84/15 RS 85/15 RS 86/15 RS 87/15 RS 88/15 NOTAT ANG. FORSKRIFTER FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TYDAL KOMMUNE ORIENTERINGSSAK FOR FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRET INNSPILL FRA VÆRNESREGIONEN ANG. STATENS VEGVESENS ARBEID MED NASJONAL TRANSPORTPLAN (KOPI AV BREV SENDT TIL STATENS VEGVESEN) HØRINGSUTKAST - KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2016/2028 I RØROS KOMMUNE ANALYSERESULTATER FOR STUGGUDAL VANNVERK NY - ANALYSEPERIODE /120 X 2014/ / / /156 RS 89/15 LVKS ÅRSBERETNING /681 RS 90/15 LÅN/GARANTI TYDALFISK AS DOKUMENT Saker til behandling: 2015/205 PS 68/15 SØKNAD OM STØTTE TIL TYDAL VERTSHUS FRA NÆRINGSFONDET 2015/716 PS 69/15 SØKNAD OM STØTTE, FJELLDRIV AS 2015/435 PS 70/15 ANMODNING OM ØKNING I BOSETTING AV ANTALL FLYKTNINGER 2013/661 PS 71/15 KULTURSCENE KLØFTA 2015/774 PS 72/15 HALVÅRSRAPPORT /626 PS 73/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

3 PS67/15Referater

4 TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: Tidspunkt: 09:00-11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. John Lidvar Paulsby ORD V/SP Berit Øian Kåsen VARAORD V/SP Lars Græsli MEDL A/SV Mona Moan Lien MEDL A/SV John Inge Sørensen MEDL TL Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Heidi Horndalen Næring og landbruksjef Berit J da Silva Møtesekretær John L Paulsby ordfører

5 Saksliste PS 64/15 Innhold REFERATER Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr RS 80/15 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET /119 RS 81/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING - SØSTRENES KAMMERS AS RS 82/15 SVAR PÅ SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - SØSTRENES KAMMERS AS PS 65/15 PS 66/15 ARBEIDSTRENINGSPLASSER OG KAFEDRIFT I LOKALENE ETTER TYDAL VERTSHUS GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 2015/ / /85 PS 64/15 Referater Behandling i Formannskapet Referater godkjent PS 65/15 Arbeidstreningsplasser og kafedrift i lokalene etter Tydal Vertshus Behandling i Formannskapet Formannskapet har fått framlagt oversikt over påløpte kostnader i prosjektet og dette viser overskridelser i forhold til vedtaket i kommunestyret Arbeidstreningsplasser og kafedrift i lokalene etter Tydal Vertshus er et politisk prosjekt som formannskap og ordfører skal drive Lokalene istandsettes og klargjøres slik at de tilfredsstiller mattilsynets krav. Det vil bli avklart med leietaker angående leiekontrakt og navn på lokaler. Dato for oppstart av Tydal Vertshus settes til den 15. september 2015.

6 Vedtak i Formannskapet Arbeidstreningsplasser og kafedrift i lokalene etter Tydal Vertshus er et politisk prosjekt som formannskap og ordfører skal drive Lokalene istandsettes og klargjøres slik at de tilfredsstiller mattilsynets krav. Det vil bli avklart med leietaker angående leiekontrakt og navn på lokaler. Dato for oppstart av Tydal Vertshus settes til den 15. september Kopi fra Kommunestyret Vedtak i Kommunestyret Det etableres et prosjekt for å drive Tydal Vertshus i lokalene til dagens Tydal Restaurant. Prosjektets varighet begrenses til 2 år. 2. Tydal Vertshus skal drives som et ordinært åpent serveringssted. 3. Tydal Vertshus skal tilby inntil 4 arbeidstreningsplasser/tilrettelagte arbeidsplasser. Arbeidsplassene skal i hovedsak etableres i samråd med NAV 4. Vertshusets drift utlyses for drift på privat basis. 5. Husleie og energiutgifter dekkes av kommunen i prosjektperioden. 6. Det kan inngås avtaler om ulike oppdrag for kommunen herunder møteservering og kantinedrift, ungdomsrelaterte aktiviteter, samt avtaler som gjelder arbeidstrening/tilrettelagte arbeidsplasser. 7. Driftsstøtte til aktiviteter i pkt. 6omsøkes og avklares mellom driver og kommunen. 8. Til klargjøring/istandsetting av lokalene bevilges inntil kr PS 66/15 Godkjenning av møteprotokoll Behandling i Formannskapet Møteprotokoll godkjent

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Sekretariat Værnesregionen Statens vegvesen Region midt Fylkeshuset 6404 MOLDE Attn.: Arild Hamrum-Norheim Deres ref: Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2015/ Marthe Abelsen Strømmen Bes oppgitt ved henvendelse Innspill til Statens vegvesens arbeid med nasjonal transportplan Det vises til oversendt brev til Værnesregionen og e-post til Sekretariatet i Værnesregionen ang. utsettelse av fristen for innspill til Sekretariatet i Værnesregionen fikk i Regionrådet mandat til å utforme et felles innspill fra Værnesregionen. For Værnesregionen blir det viktig at nasjonal transportplan sikrer: - Videre utbygging av firefelts motorvei på E6 mellom Ranheim og Åsen. - Utbygging og utbedring av Fv 705 som nasjonal avlastningsvei for E6. - Videre utbedring og vedlikehold av E14. - Planlegging av motorveikryss på E6 i Hommelvik, for bygging av tverrforbindelsen til Frigården industriområde. - Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen. På vegne av Regionrådet i Værnesregionen Med hilsen Marthe Abelsen Strømmen konstituert sekretariatsleder Kopi til: FROSTA KOMMUNE Alstad 7633 FROSTA MALVIK KOMMUNE Postboks HOMMELVIK TYDAL KOMMUNE ÅS 7590 TYDAL SELBU KOMMUNE Gjelbakken SELBU MERÅKER KOMMUNE RÅDHUSET 7530 MERÅKER STJØRDAL KOMMUNE Postboks STJØRDAL Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Organisasjonsnr: Stjørdal kommune Sekretariat Værnesregionen (m/kid) NO MVA Postboks (u/kid) 7501 Stjørdal

22 file://varncores01/pdftemp/ephortetyd/89830_fix.html Side 1 av Fra: Strømmen Marthe Dato: :25:08 Til: Kopi: STJ.Postmottak.Stjørdal.kommune; Tyd.Postmottak Tydal kommune; Postmottak Meråker kommune; Postmottak Selbu kommune; FRO.Postmottak.Frosta.kommune Tittel: Innspill fra Værnesregionen ang. Statens vegvesens arbeid med nasjonal transportplan Hei! Her kommer felles innspill fra Værnesregionen til Statens vegvesens arbeid med nasjonal transportplan Gjør oppmerksom på at denne forsendelsen kun går digitalt. --- Med vennlig hilsen Marthe Abelsen Strømmen Rådgiver, Sekretariatet i Værnesregionen Tlf Mob

23 RØROS KOMMUNE Radmann med stab l Adresseliste Røros, va, f Loprnr. Arkilkrrde Sukxbellamller Dem ref I4/ /IS PLAN 2014 Petter Hermansen KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 20l HQRINGSUTKAST. Kommunestyret fattet følgende vedtak i sitt møte , sak 41/15: Med hjemmel iplun- og bjgrrirrgrluverrr Il«]4 legges"utkast til.\'aiuflnuz.\ ricif0rrøros kommune Z , rlzrlcr! , ul lil høring ug offentlig fltenvvrr. Ilørilrgsfrisrerr series lil Vedlagt følger planutkastet sammen med grunnlagsdokumentcr «Nøkkeltall og utfordringen, samt sæmtskrifl for kommunestyrets førslegangsbehandling. Grunnlagsdokumentet synliggjør kommunens tilnærming på en rekke temaer som har relevans for både samfunnsdelen og for påfølgende prosess med revisjon av arealdelen. Dokumentet er tenkt brukt som et oppslagsdokument dersom det er utvalgte tema en høringsrnstans ønsker å se nærmere på. Det er også anledning til å gi merknader lil grunnlagsdokumentet. Vi minner om at samfunnsdelen vil gi viktige føringer for den kommende prosessen med revisjon av arealdelen. jfr. blant annet kapittelet om overordnede føringer for arealbruk. Arealdelen skal være samfunnsdelens arealrele\ans. Plandokumentene er også tilgjengelige pa kommunens hjemmeside \vvv\v.roros.kommune.no under fanene «Høringer og plancr\ Kommuneplaner \ Planer under arbeid \ Kommuneplanen » Merknader og innspill sendes Røros kommune innen Med hilsen /fi r./., /fu Perler Hennansen Kommuneplanlegger Pnsladresse nesamdrese Telefon Telefaks own; No939m 743MVA Bergmannxgata 19 Bergmannsgata Bankgim42)i0.05.ZJ(IZ RØROS 7374 RØROS Postgiro:

24 ADRESSELISTE OFFENTLIG ETTERSYN SAMFUNNSDEL. Offentlige høringsinstanser Fylkesmannen l Sør- Trøndelag * Sør-Trøndelag fylkeskommune Enhet for regional utvikling Statens vegvesen Reglon Midt Jembaneverkcl Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Sametinget Direktoratet for Mineralforvaltning Forsvaret v/ Forsvarsbygg Avinor Postboks 4710 Sluppen Postboks 2350 Sluppen Julsundvegen 9 Postboks Vestre Rosten`81 A\j ovàrgeaidnu 50 Postboks 3021 Lade Postboks 405 Sentrum Dronning Eufemias gate 6 Postboks 150 "7463TRONDHEIM 7004 TRONDHEIM i 6412 MOLDE 2306 HAMAR 7075 TILLER 9730 KARASJOK N»7441 TRONDHEIM 0103 OSLO 2061 GARDERMOEN Andre regionale instanser Regionrådet for Fjellregionen 1 Rørosregtonen Næringshage Destinasjon Røros Naturvemforbundet i Rørosregionen v/ Geir Tønnesen Rørosmuseet Næringsforum i Fjellregionen v/ Vingelen Utvikling AS Gàebrien Stjte, v/ Unni Fjellheim Saanti Sijte, v/ Laila M. Bergstrøm Aumliveien 4e 'To1lefBredalsvei 13 PederHiortgata 2 Volageien 8 Postboks 224 Sagmoen Postboks 236 Postboks 236 Z500 l YNSET 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7361 RØROS 2552 VINGELEN 7361 RØROS 7361 RØROS Kommunale instanser Hovedutvalg for oppvekst Hovedutvalg for helsevem og sosial omsorg i Hovedutvalg for kultur Det viltfaglige utvalg Bamerepresentanten Ungdomsrådet Eldrerådet Rådet for likestilling for funksjonshemmede v/ etatsleder, her v/ etatsleder, her v/ etatsleder, her v/ naturforvalter, her v/ etatsleder oppvekst, her v/ Ungdommens Hus, her v/ frivillighetssentralen, her v' elalsleder helse, her

25 Lokale lag og foreninger Grunnelerorgnnlusjoncr (videreformidlesleder (v/ lederstorvillomràder) jaktvald) Hådalenstorviltområde v/ IvarKnrssjøen Aursundenslorviltomràde v/ GeirMage Ryttervoll Tamnesetstorviltområde v/ JensKurås Hyllirgdalenslorviltornréde v/ JanOlaSkott Valsetliastorviltomràde v/ AmsteinStensaas Storwartzstorviltområde v/ TerjeBorgos Hamranstorviltområde v/ HansWilly Gullikstad Sølendetstorviltområde v/ YngveKurâs Vaulaviltomráde v/ Ove Skott Rørosvestreviltområde v/ JonIndset 7374RøRos 7372GLAMos 7370BREKKEBYGD 7370BREKKEBYGD 7374RøRos 7374Rønos 7374aønos 737oBREKKEBYGD 7370BREKKEBYGD 7374RøRos RørosUtmarksrad BrekkenUtmarkslag Erlia Utmarkslag v/ Ola Erlien Hanesetgnmneierlag RørosFjellstyre v/ Ole RagnarLangen AursundenFjellstyre FeragenFjellstyre v/ LarsErik Sundt Fughglandbruk RørosBondelag RørosBonde-og Smäbnrkarlag RørosSauog geit Glåmos/ Aursund Jnrdbmkslag RørosSankelag AursundcnSankelag v/ ViggoErlien v/ HenningSjøvold Stigersveien10 v/ Bjgg H. Skjærdingstad Konstknektveien24 v/ FrancisKonow Feragen v/ PerAlbertSødal v/ KasperIzngen v/ OlaHaugen v/ RandiSandnes v/ MagnusEngelius v/ RuneKuräs 7372oLÅMos 7370BREKKEBYGD 7374RøRos 7380ALEN 7374RøRos 7372GLAMos 7374RØROS 7372GLAMos 7374RøRos 7372GLAMOS 7372GLAMos 7374nønos 7372GLAMos Idrettslag RørosIdrettslag BrekkenIdrettslag Hitterdalog FeragenIdrettslag GlåmosIdrettslag H.E.G. Idrettslag Postboks27 v/ PerIngeSjøvold v/ AmeJørgenMelien v/ JanKlemetvold v/ Tor Ame Holden 7374Rønos 7370annruusevco 7374Rønos 7372GLAMos 7374nønos RørosIdrettsråd v/ Ivar AndreasVaa Jamtveien RØROS Vellorenlnger I Bygdnlng GlåmosBygdalag FeragenBygdalag v/ HeidiMølmann v/ Rolf J. Feragen 7372GLAMos 7374Rønos

26 Brekken Ungdomslag Djupsjølia Ungdomslag Aursund Ungdomslg Hådalcn Bygdalag Bergstaden Vel v/ JensHerman Wahl Bratthaugen Vel v/ Stig Arvid Leinum Galåen Boligfelt Velforening v/ Bente Sundt Gjøsvika Velforening v/ Rune Meli Hagan Vel v/eva Nordfjell Haugan Velforening v/ Frank Hågensen Hjulmakerveien Vel v/ Ame Olav Elven Langset Velforening v/oddnyrud Mælan Velforening v/ Astrid Nordfiell Plantefeltet Velforening v/ Hanne Hauge Rabben Velforening v/ Erik Harnland Saxekroken Velforening v/ Jan Lundkvist Stonnoen Velforening v/ Christian Bakken Øyaveien Vel v/1'rine Lise Murberg Trønnes Andre Røros Tur» og løypeforening v/ Knut Brathagen Røros Jeger- og Fiskerforening Røros Museum og historielag v/ Ståle Lund Norsk Zoologisk forening v/ Ame Krohn Røros Handelstandsforening Røros E-Verk v/ Brit Unsgård Prøsch v/ Frode Bukkvoll v/ Bente Ryttervoll Tellebon v/ Kåre Tørres Loveien 7 Galåen Galåen Belgmakerveien 7 Hagaveien 17 Ol>K1emetsaveien 15 Hiulmakerveien 3 Grubbsteinveien 15 Mælan 36 Hgiulmakerveien4 Bersvendsrabben 10 Saxekroken 13 Joh. Kviknes vei 12 Øyaveien 58 Hjulmakerveien 16 Postboks 65 Flanderborg 8 Mælan 7 Postboks 99 Osloveien 16 Postuttak EB 7370 BREKKEBYGD 7374 RØROS 7372 GLÅMOS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7361 RØROS 7374 RØROS 7374 RØROS 7361 RØROS 7374 RØROS

27 Grunneiere som har fremmet innspill om arealbruk og utbygging: Innspill behandlet i tidligere planprosess (jfr. rapport fra arbeidsgruppa november 2010L Innspill nr. l f Innspill nr. 2 f Iniispill nr. 3, 5 f Innspill nr. 4 f Innspill nr. (i f Innspill utgårf avklartgjennom reguleringsplan. Knut Brynhildsvoll f Eggset. gnr.l50, bnr.20. Knut Brynhildsvoll og Wenche Kverneng. Galåen RØROS, Odd IngarDøhl f Galåen Nordre, grir.151,bnr.5. Odd IngarDøhl og Bjørg Elsa Engan Dølil, Galåen, RØROS. Steinar Skjerdingstadf Galåen Ytre, gjir.152.bnr.7. SteinarSkjerdingstad,Vækerøveien196 C OSLO. Innspill utgårf eiendommen er solgt, Innspillnr. 7 f Per HjalmarHøsøienf HånesetSøndre.grir.l32.bnr.l 13. Per HjalmarHøsoien, Hånesset RØROS. Innspill nr. 8 f Innspill nr. 9 f Arild Berget f Hånesct Øvre, gnr.l32,bnr.1l4. Arild Berget, Hånesset, 7374 RØROS. Odd IdarHaugen - Håneset Nordre, grir.132,bnr.1l5. Odd Idar Haugen, Ilånesset, 7374 RØROS. Innspill nr. 10 f RolfMagnus Engzelius f Litltrøa,gnr.42, bnr.l og 2. Engzeliusl & Son as, postboks 304, 7361 RØROS. Innspill nr. ll f Iniispill nr. 12 f Innspill nr. 13 f Innspill nr. I4 f Innspillnr, 15 f Innspill nr. 16 f IdarSverre Indseth - Rørosgård gnr.35, hnr.i. IdarSverre Indseth, Rørosgård, 7374 RØROS. Stein Indseth- Rørosgård gnr.35. bnr.2 Stein Indseth, Rorosgård, 7374 RØROS. Knut JoarKrogh f Bakken Nordre - g1r.25,bnr.1, KnutJoarKrogh,Malmvegen562, 7380 ÅLEN. Viggo Erlienf Rugldal Søndre. gnlio,bnr.3. ViggoErlienog TorunnK.Motrøen,7372GLÅMOS. Sofie B. Haugenf Moen, gnr.l2, bnr.l. Sofie Berit Haugen. Bersvendsarabben RØROS. Diverse gninneieref Langstranda,grir.10,bnr.1 og bnr.z,gnr.12. bnr.2. Sofie Bcril Haugen, Bersvendsarabben 17, 7374 RØROS, Anne-Grethe Ryen, 7350 BUVIKA. Anders Sandnes m.fi.. Ysterhagaveien 24b, 7374 RØROS.

28 lnnspill nr. I7 f Innspill nr. Else Jensvold - Jensvold, gnr.l7, bnri. ElseK.JensvoldJansson,7372GLÅMOS. Hans Vintervold f Vintervolden, gnr.62. bnr.7. Hans Vintervold, Vintervollen, 7372 GLÅMOS. Innspill nr. 9 f Ingunn K. Nilsgård f Klemetvolden, gnr.63, bnr.2. Ingunn K. Nllsgård, Vollbergel 78, 7372 GLÅMOS. Innspill nr Innspill nr. 21 f Innspill nr. 22 f Innspill nr. 23 f lnnsplil nr. 24 f Innspill nr. 25 f Innspill nr. 26 f Innspill nr. 27 f Innspill nr. 28 f Innspill nr. 29, 30 f Innspill nr. 3l f Innspill nr. 32 f Innspill nr. 33 f Terje Solhus f Sulus, gnr.132, bnr.274. Terje Solhus, Kjennergrinda 19, 3420 LIERSKOGEN. Innspill utgår f eiendommen er solgt. Kjell Petter Fuglstad - Lassevollen, gnr.l22, bnr.6. Kjell Petter Fuglstad, Bendixvollen, 7372 GLÅMOS. Laila Bendixvold, 7372 GLÅMOS (tinglyst grunneier) Reidar Sommer - Klasvollen Søndre, gnr. I 32, bnr.2ó9. Reidar Sommer og Inger Signe Ulberg, Konstkneklveien 73, 7374 RØROS. Rune Kurås f Klasvollen Vestre, gnr.132, bnr.270. Rune Kurås, 7372 GLÅMOS Jamtvollen Vestre, gnr.l32, bn:.264. Kristin Jamtvoll, Rønningslia 59, 7380 ÅLEN. Ola T. Haugen f Haugen Nedre, gnr.76, bnr.1. Ola Haugen, Haugen, 7372 GLÅMOS. Amt Haugen Haugen Øvre, gnr.76, bnr.8. Amt Haugen, Haugen, 7372 GLÅMOS. Torsvellen, gnr.82, bnri. Helge Thorsvoll, 7370 BREKKEBYGD. Anders Tamnes f Tamneset, gnr bnr.1. Anders Tamnes, 7370 BREKKEBYGD Ole Jørgen Tamnes Tamneset, gnr. 103, bnr.4. Ole Jørgen Tamnes, 7370 BREKKEBYGD. Knut og Elisabeth Tamnes, gnr.l03, bnr.7. Knut Tamnes, 7370 BREKKEBYGD. Jens Kurås - Klokken/Olden, gnr.l04, bnr.1. Jens Kurås, 7370 BREKKEBYGD.

29 Innspillnr. Innspillnr. 35f Innspillnr. 36f Innspillnr. 37f TorgrimTorpet- Tor-pet,gnr.105, bnr.l. TorgrimTorpet,Torpet, 7370 BREKKEBYGD. Våkhåmmcren Hytteområde, gnr.99, bnr.l6. Erik Strickert.Torpet,7370 BREKKEBYGD. Odd Ivar Volden f Elveplassen, gnr.98, bnr.1. Skogvegen 7, 7620 SKOGN. Fanny Sundmocn Ryen f Ryen, gnr.94, bnr. l. Fanny Sundmoen Ryen, 7370 BREKKEBYGD. Innspillnr 38f Eva og Helge Østby f Strømmelia Nedre, gnr.]08, bnr.3. Eva Østby, Hitterdal, 7374 RØROS. Innspillnr. 39f Innspillnr lnnspill nr. 41- Innspillnr. 42f Innspillnr. 44f Innspillnr. 45, 46 f SteinVidar Tcllehon - Kommandantvollen gnr.132, bnr.l94. SteinVidar Tellcbon, Djupsjølia,7374 RØROS. KnutAme og IngerLise Tellebon - Tørresvollen gnr.l32, bnr.l78. KnutAme Tcllebon, Hitterdal,7374 RØROS. MetteSollif Tronsmyra - r,nr.132, bnr.l 72. Metter Solli, Harsjøcn, 7374 RØROS. Tor P. Kjelsberg f Harsjøen Nordre - gnr.l3z, bnr Tor P. Kjelsberg, Harsjøen, 7374 RØROS. KnutOve Rugldal f Sagmcsterlia - gnr.132, bnr.225. KnutOve Rugldal, Stnnnnveien61 A, 7374 RØROS. Ole Didrik Sevatdal - Sevatdalen, gnr.50,bnr.1. Ole Didrik Sevatdal, I-lädalen, 7374 RØROS. Innspillnr 47f ArnoGranmo f Solbakken, gnr.58, bnr.5. Ame Granmo og Elin KlausenAasberg, Pinsti,7374 RØROS.

30 Side I av 6 SAMLET Arkivsak: 14/1210 SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAl(SFREMSTlLLING - KOMMUNEPLAN FØRSTEGANGS BEHANDLING Arkiv: PLAN 2014 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/1210 PetterHermansen Saksnr. Utvalg Møtedato 38/14 Utvalg for plansaker /14 Fomrannskapet /14 Kommunestyret /14 Fomrannskapet /14 Kommunestyret /14 Utvalg for plansaker /14 Utvalg for plansaker /15 Forrnannskapet / I 5 Kommunestyret /15 Utvalg for plansaker /15 Fomrannskapet /15 Kommunestyret Vedlegg: 1. Utkast til kommuneplanens samfunnsdel, daten Utkast lil utfordringsdokument.daten Andre dokumenter i saken: I Planprogram, vedtatt I 16 høringsuttalelser ttl planprogram ø Dokumenter knyttet til saksbehandling av planprogram og utfordringsdokuntent, som saksutredningen høringsbrev, etc. I Varsel om oppstart av planarbeid, brev daten og avisannonse Rapport fra konsulent oppsummering av visjonsprosessert Saksopplysninger: Gjeldende samfunnsdelfor Røroskommune er fra En har i lengretid vært klar over behovetfor å utarbeideen ny og tidsmessigsamfunnsdel.arbeidet med samfunnsdelenble gitt prioritet i kommunal planstrategi,vedtatt av kommunestyret Planarbeideter i henhold til planstrategten,men det har tatt noelenger lid enn anslåttå komme i gang med arbeidet. Planarbeidetstartetjuni 2014 med utarbeidelseav et felles planprogramfor ny samfunnsdel og revisjonav kommuneplanensarealdelfra Prosessener lagtoppslik at samfunnsdelenkommeri forkant av og gir føringer for revisjon av arealdelen.ulkasl til planprogramble behandleti kommunestyret26.juni 2014 og lagt ut til høring og offentlig ettersyni begynnelsenav september.på sammetid ble planarbeidetvarslet igangsatt. Planprogrammetble endelig vedtatt av kommunestyret

31 Side2 av 0 Planprosessener gjennomført etter to ulike arbeidsmåter' 1. El fakta- og utredningsbasertarbeid medet utfordrtngsdokumcnt. 2. El medvirkningsonentenog identitetsbasenarbeidmedvisjonog verdier. De to deleneav prosessenhar vaertknyttet sammenog det som har framkommeti hver del har hatt stor overføringsverdi for den andredelen. Utfordnngsdokumentet. Utfordringsdokumentethar bakgrunni en erkjennelseav at det er nødvendigå ha mest mulig objektiv kunnskapog fakta om statusog utfordringeri Rørossainfunnet,slik at retningsvalgenefor framtiden blir kunnskapsbaserte.ønsketom mer kunnskaper delvis et resultat av arbeidetmed kommunal planstrategi;en sånødvendighetenav å gjøre et enda grundigerearbeidi forkantav kornmuneplanrevisjonen. Utfordringsdokumentetdanneret kunnskapsgrunnlagbådefor arbeidetmed ny samfunnsdel og det påfølgendearbeidetmed revisjon av arealdelen.arbeidet er i hovedsakutført av kommuneadmtnistrasjonen,men planutvalg. formannskapog kommunestyrehar behandletog gitt viktige innspill til dokumentetunderveis.arbeidet med arealbrukskapitleletmed vedlegg startetalleredeseptember2013. men dokumenteteri hovedsakutarbeideti perioden september2014 mars Vis'on og verdier. Grunnlagetfor dermedelen av arbeideter gruppearbeidmed utgangspunkti såkaltetankekart med l3 forhåndsdefinertespørsmål: l. Hva vil dereat andreskal si om folk på Røros? 2. Hva tror dereat andresier om folk på Røros? 3. Hvordan er dere?beskriv en fra Røros. 4. Er Rørospregetav åpenhet?begrunnsvaret. 5. Er Rørospregetav samhold?begrunnsvaret. 6 Er Rørospregetav engasjement?bcgmnn svaret 7. Kongenkommer på besøk.velg ut tre ting å vise fram. 8. Hva er det viktig at Rørostar varepå? 9 Hva bør Rørossatsepå? 10.llva er viktigst: Vekst eller vem? Begrunnsvaret. l l. 3 ting sommå skje for at flere skal bosettesegpå Røros 12.Er Røroset godt stedå bo eller et godt stedå besøke. 13.Et godt råd til Røroser..._.

32 Side 3 av 6 Gruppearbeidene startet med et åpent folkemøte i Storstuggu mandag 17,november 2014 og ble avsluttet med nytt folkemøte onsdag 4,februar I tiden mellom ble det gjennomfon gruppearbeid med 9 utvalgte grupper; kommunale mellomledere, kommunestyretepresentanter. pensjonister, 9.trinn ved Røros skole, sørsaiiiisk befolkning. tilflyttere'tilhakefly1tere. innbyggere i Brekken. innbyggere på Glåmos og flyktninger I tillegg ble det gjennomført spørreundersøkelser mot kommunalt ansatte. hytteeiere og næringsliv l alt har nfennere 500 personer vaert engasjert i planprosessen, De 6 tørste spørsmålene pit tankekartet har hatt direkte relevans for arbeidet med visjon og verdier De 7siste spørsmålene har hatt en mer generell relevans for arbeidet med samfunnsdelen Se for eksempel kap. 13,4 i utfordringsdokumentet om hvordan svarene på disse spørsmålene er oppsummert og brukt videre i planarbeidet. Et foreløpig resultat av prosessen. i fonn av 7altemativer til visjon. ble presentert og diskutert på folkemotet O-Hehruar. I etterkant. fram mot kommunestjremotet 30.april. har det nun jobbet med tre visjonsaltematiter. samt med verdiene. De mest signilikante verdiene som framkom fra gruppearbeidet var kulturelle, inkluderende, stolte, engasjerte, dugnadsånd. For å tilføre visjonen mer lokal egenart. er det valgt en noe utradisjonell tilnærming hva gjelder framstilling av verdiene, En har lagt til grunn at verdiene omfattes av selve visjonen, og aitemati\t trukket fram tre k\aliteter som betegner. beskrixer og gir Rorossamfunnet identitet; kultur. verdensarv og industri. Dette gir 3 altemative Usjonsforslag: PULSEN l FJELLET KULTUR VERDENSARV INDUSTRI

33 Side 4 av 6 STOLT ARV, NYE BEGYNNELSER KULTUR VERDENSARV INDUSTRI FJELLROM KULTUR VERDENSARV INDUSTRI De tre altemativene ble presentert, med et foreløpig utkast til hilledbruk og formgiving for hvert visjoiisalteniativ. i planutvalget l5.apnl, formannskapet 16 april og kommunestyret 30.april. Det har framkommet mangegode synspunkter om forslagene. på tross av at den endelige tilbakenieldingen om valg av altemativ i kommunestyret 30.april ble noe uklar. Administrasjonen har oppfattet følgende symspunkter: o Det har gjennomgående vært liten stemning for altemativet Fjellrom. - Begge de to andre altemativene har vaert nirdert som aktuelle og interessante. o Stolt arv. nye begynnelser er svært tydelig på tidslinjen fortid framtid. al framtiden må bygges på kulturarven, men har en tung og kjedelig ordlyd og kan bli noe begrensende fordi ziltemativet er såpass konkret. 0 Det er mest stemning for Pulsen i fjellet. Både styrken og svakheten ved alternativet er at meningsinnholdet ikke er like opplagt. Derfor er altemativet utfordrende. Det utfordrer den enkelte til å tenke gjennom hva man leggeri visjonen. For mange er Pulsen i fjellet stolt arv og nye begynnelser, mens altemativel også kan romme verdier som samhold, fellesskap, engasjement, skapervilje og være del av en større helhet, ete. Med bakgrunn i dette, samt at Pulsen i ljellet antageligvis vil vaere det beste altemativet for merkevarebygging og markedsfiiring, har administrasjonen valg kun å legge Pulsen i ljellet inn i planforslaget. Planarbeidet og omstilling i kommuneorganiszisionen. Planarbeidet har vært sterkt knyttet til omstilling og utvikling av kominuneorganisasjonen. Både i oppfølging av KOSTRA-analysen fra 2012 og Kommunekompass-evalueringen i 20I3/l4 er okt satsing på helhetlige styringssystem og overordnet, helhetlig planlegging anbefalt. Dette for å oppnå en mer målrettet, effektiv og kostnadstilpasset drift av kommunens tjenester. Kommuneplanens samfunnsdel vil som den inest overordnede kommunale planen etablere et grunnlag for bedre styringssystemcr og mer planmessig tilnaenmng Lokalsamfunnets visjon skal også være kommuneorganisasjonen visjon. og visjonen skal bli plattfonnen kommuneorganisasjonen skal utvikles på. Delen av planarbeidet som er knyttet til visjonen har vært finansiert med omstillingsmidler og skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Szimfunnsdelen. Det foreliggende utkastet til samfunnsdel representerer en videreføring av utfordringsdokumentet, samt at utkast til visjon er innarbeidet. I utfordringsdokumentets kapittel I3 er kommunens samlede utfordringer oppsummert og koblet med forslag til satsingsområder fra visjonsprosessen. Dette gir en lang bruttoliste med satsingsområder.

34 Side 5 av 6 En erkjente tidlig at Røroskommune ikke kan ha samtlige utfordringsområder som satsingsområder. En ville da endt opp med en plan uten prioritering og retning. En så at det var nødvendig å gi noen områder prioritet foran andre. Dette innebærer ikke at områdene som ikke er nevnt blir nedprioritert, men at kommunens arbeid på disse områdene videreføres som i dag. På dette grunnlaget ble det gjennomført workshoper for å plukke ut hovedsatsingsområder; først med utvidet ledergruppe mandag 9.mars, så med politiske representanter torsdag l9.mars. Prioriteringene til utvidet ledergruppe og politikergnippa var overraskende like. Det eneste som skilte gruppene var at utvidet ledergruppe i større grad er opptatt av kommuneorganisasjonens omdømme, som for tiden ikke er spesielt godt, og hvordan dette påvirker Rørossamfunnet. Ut fra Iedergnippas workshop alene, kunne det vært formulert et tredje hovedsatsingsområde knyttet til temaer som omdømme. kommunikasjon, rolleforståelse og samhandling. lplanutkastet ligger dette punktet særlig i delmål 6 under «Bokvaliletm mcn en finner også elementer av temaene andre steder i dokumentet som for eksempel under «Verdensarv» De nevnte workshopenc har også gitt viktige innspill til delmål og strategier, sammen med utfordringsdokumentet, innspill fia visjonsprosessen og strategisk næringsplan fra Temaene «Verdensarv» og «Folkehelse» er ikke betegnet som satsingsområde, men som gjennomgående tema. Grunnen til dette er at temaene i særlig grad er tverrsektorielle og viktige for lokalsamfunnet Røros. At disse temaene ligger som et tverssektorielt fundament for aktivitet og virke i lokalsamfuiuiet har vi forsøkt å synliggjøre. Til sist inneholder planutkastet overordnede retningslinjer for arealbruk. Disse trekker opp overordnede arealbruksprinsipper for to ulike situasjoner; tettstedsutvikling i Røros sentrum (bergstaden) og fritidsbebyggelse. Saksviirdering: Etter administrasjonens vurdering er det siden oppstart ijuni 2014 gjennomført en grundig og god planprosess, i henhold til krav i plan- og bygningsloven om deltakelse og medvirkning, samt kunnskapsgrunnlag og analyse av kommunens langsiktige utfordringer. Det har vært et underliggende mål å lage en plan med lokalt eierskap En samfunnsdel som blir lest, forstått og tatt i bruk som det styringsredskap for samfunnsutvikling den er ment å være. For å lykkes med dette er det helt avgjørende at dokumentet er lett tilgjengelig og ikke for omfattende. Kommunen skal på den annen side tilfredsstille krav til utredning og analyse, ofte fonriidlet sektorvis gjennom forventninger og høringsuttalelser fra andre myndigheter. Vi har løst dette dilemmaet ved å lage et utfordringsdokument som er ment å være et bakgrunnsdokument tilknyttet selve samfunnsdelen. Et dokument man kan slå opp i for å få mer kunnskap om kommunens tilnænriing og håndtering av et spesielt tema. Såhar vi skilt ut visjon, satsingsområder, mål og strategieri et eget måldokument som utgjør selve samfunnsdelen. Samfunnsdelen er en overordnet, strategisk plan. Konkrete tiltak er derfor ikke medtatt. Tiltakene hører hjemme i kommuneplanens handlingsdel / økonomiplanen, men skal selvfølgelig utledes fra samfunnsdelen.

35 Side o m' 6 Innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges utkast til samfunnsdel for Rams kommune , (laten ut til høring og offentlig ettersyn. Bchandlingi Utvalg for plansaker : Innstilling etistemtnig xfetltatt. Vedtak i L`t\alg for plansaker : Med hjemmel i plan- og bygningslovens legges utkast til samfunnsdel for Rnrus kommune , daten ut til ltøritigog ttffentlig ettersyn. Behandlingi Formannskapet den l5 sak 47/15: Forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet den 2l sak 47/15: Med lnemmel i plan- og bygningslovens legges utkast til sanifttnnstlel for Røros kommune 2016 ~-2028, datert ut til høring og offentlig ettersyn. Behandling i kommuncsqret den sak 41/15: Ordfører H. Vintervnld foreslo tlwlgeittletillegg: llmingsfrisleit settes til Forslag til ittnstilling med ordførerens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt Vedtak i Kunlmuncstyrcl : Med hjemmel i plan- ng bygningslovens l 1-14 legges utkast ttl samfunnsdel for Rnrus kommune datert ut til høring og offentlig ettersyn. lløriitgsfrtsteit settes til

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/1210 SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEPLAN 2016-2028- FØRSTEGANGS BEHANDLING Arkiv: PLAN 2014 Arkivsaksnr.: 14/1210 Saksbehandler: Petter Hermansen Saksnr.

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger

Anmodning om bosetting av flyktninger /--)/1(7_ ->ostadress,e.- Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kjøpmannsgt. 3 BJUGN KOMMUNE Sentrumsv. 10 7160 Bjugn Komm.nr.: 1627 Brevet bes distribuert til: Ordfører Rådmann 7.) DERES REF VÅR REFDATO

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger

Anmodning om bosetting av flyktninger lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet M O T TAT T.2OAkI5%Z535 qkjopmannsgt. 3 RISSA KOMMUNE _ Komm.nr.: 1624 Rådhusveien 13 H AUG 2015 7100 Rissa RISSA KOMMUNE Brevet bes distribuert til: Ordfører Rådmann

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas. Levanger kommune Komm.nr.: 1719. 7601 LEVANGER Wwvmmdkno. Postadresse: P~Jf\3HTFFiREj?D 9m,'::«rt ar_er~./11;n! Postboks 2438 =[1gm; gnir, Sluppen 7005Trondheim Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Besøksadresse: Peter Egges plas Levanger kommune Komm.nr.:

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 23.09.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 26.03.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV

Medlem Medlem. SP SP Svein Erik Unsgård Medlem SP Kåre Lunden Medlem SP Andreas Andersen Medlem SP Odd Gulbrandsen Medlem AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 19:00-21:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Lars Græsli Medlem AP/SV Mona

Detaljer

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre

regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre Samarbeidsavtale mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og KS om bosetting av flyktninger i kommunene og om etablering

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14

Bosetting av flyktninger. Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Bosetting av flyktninger Marit Elin Eide og Jean Hitimana 14.10.14 Flyktninger: hvorfor kommer de og hvorfor tar Norge imot dem? De er utsatt for forfølgelse i sine hjemland Har rett til beskyttelse i

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: 28.08.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Kommunestyret. Dato: Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 TYDAL KOMMUNE Dato: 20.05.2016 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 20.05.2016 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: Tittel 89/09 09/1036 REFERATER 2 90/09 09/916 ANMODNING OM MOTTAK AV FLYKTNINGER I 2010 3 SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Herredshuset : 15.12.2009 Tid: 15.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Kl 15.30

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR.

REGNSKAPSRAPPORT BÅTSFJORD KOMMUNE PR. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 19.05.2011 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING I forkant av møtet vil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Hov Møtedato: 07.09.2009 Tid: kl 1800 Til stede på møtet Medlemmer: Alle unntatt forfall: Forfall: Arvid Odden,

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Utvalg for areal, miljø og teknikk

Utvalg for areal, miljø og teknikk TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for areal, miljø og teknikk Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 09.10.2014 Tidspunkt: 19:00-20:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ketil Nilsen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise Galtung Risan MEDL SP Henning Braaten MEDL AP/SV TYDAL KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 07.12.2015 Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rep. Ingrid Haarstad MEDL SP Anne-Lise

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.09.2015 Tidspunkt: 12:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016

Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Fylkesrådmannen Lunner kommune Sandsvegen 1 2740 ROA Vår ref.: 201204016-5 Lillehammer, 17. august 2012 Deres ref.: 12/600-24 Innspill til planstrategi for Lunner kommune 2013-2016 Vi viser til oversendelse

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen

Møteinnkalling. Regionrådet Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Regionrådet Værnesregionen Væktarstua, Tydal Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til bente.bakken@varnesregionen.no eller

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.03.2012 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Guttorm Nergård, RoaT Jakobsen Unni Antonsen, Jan a.rald Jansen,

Detaljer

Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalg for næring, plan og miljø Møteprotokoll Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 22.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torstein Rognes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR MELØY KOMMUNE Arkivkode: 140,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 23.06.2016 Sak: 57/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/445 Journalpost: 10129/16 Tittel: SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Møtested: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 07.01.2016 Tid: 19.00-22.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Møteleder: Ola Øie, Unni Smestu, Arve E. Withbro, Britt

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredhuset Møtedato: 27.01.2010 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Ragnhild Søby, Harald Aase, Anne- Grethe Larsen,

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Hovedutvalg for kultur og oppvekst Møtedato: 24.03.2015 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Kl. 18.00: Felles informasjon med hovedutval for helse og velferd

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.01.2011 Tid: Kl. 09.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Reidar

Detaljer

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst

Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst Behov for bosetting av flyktninger i kommunene 2013-2016 seksjonsleder Morten Tjessem, IMDi Øst 1 24.10.2013 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Ca. 230 ansatte Ca. 190 mill. kr. i driftsbudsjett Forvalter

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Tid: 17.00 Slutt: 19.45 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Larsen/ Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/307 SAMLET SAKSFREMSTILLING - REGULERINGSPLAN FOR KJERKGÅRDSHAGAEN. ANNENGANGSBEHANDLING / ENDELIG BEHANDLING. Arkiv: PLAN 135/168 m-fl Arkivsaksnr.: 12/307

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for næring og drift Møtedato: 10.05.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) VARA- MEDLEMMER ANDRE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/ Saken skal sluttbehandles av: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ellinor Kristiansen Arkiv: 141 Arkivsaksnr.: 14/280-15 Saken skal sluttbehandles av: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan og bygningsloven

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 04.02.13. Godkjenning av møtebok fra møtet 28.11. MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 30.01.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00005 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Terje Aschim (Gbl) Roger Nyhus (Gbl)

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.12.2016 N - 346 16/28521 16/225055 Saksbehandler: Cai Birger Nesset Saksansvarlig: Kristin Nilsen Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24

Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Til: Kommuner Rundskriv: 06/2014 Dato: 31.01.2014 Saksnr: 13-01118-24 Rundskriv Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo Besøksadresse: Tollbugate 20 Internett: www.imdi.no

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 08.06.2016 Tid: Kl. 08:00-14:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder (SP), Sissel Grimstad (SP), Arne

Detaljer

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015

Forslag om kommunal planstrategi for Meråker kommune 2012-2015 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-22 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 40/13 18.04.2013 Kommunestyret 32/13 29.04.2013 Forslag om kommunal

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.09.2006 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Ragnar Olsen AP, ordfører Magne Medlie KrF Willy

Detaljer

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling.

Kommunal Planstrategi for Nome kommune første gangs behandling. Kommunal Planstrategi for Nome kommune 2017-2020 - første gangs behandling. Arkivsaknr: 16/1355 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014141 K1-140 Bjørn Erik Lona Forvaltningsorgan Dato Sak nr Formannskapet

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Nord-Trøndelag fylkeskommune Avdeling for kultur og regional utvikling Postboks 2560 7735 STEINKJER Deres ref: Vår ref: BEHA 2012/4489 Dato: 14.12.2015 Regional

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/

Frosta kommune Arkivsak: 2012/ Frosta kommune Arkivsak: 2012/1428-30 Arkiv: F31 Saksbehandler: Torgunn Østbø Dato: 04.03.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.04.2014 Kommunestyret 29.04.2014 Bosetting

Detaljer

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016

Saksframlegg. Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden 2014-2016 Søgne kommune Arkiv: F30 Saksmappe: 2013/1534-10430/2014 Saksbehandler: Marianne Kleiven og Gustav Skretting Dato: 25.03.2014 Saksframlegg Anmodning om bosetting av enslige mindreårige flyktninger i perioden

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer