Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser"

Transkript

1 Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Teoretiske og metodiske fokus på følgeevaluering av og følgeforskning på bedriftsutvikling Niels Arvid Sletterød NTF-rapport 2001:2

2 INTERREGPROSJEKTET BEDRIFTSUTVIKLING UTEN GRENSER Teoretiske og metodiske fokus på følgeevaluering av og følgeforskning på bedriftsutvikling Niels Arvid Sletterød NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001

3 Tittel Forfatter NTF-rapport : 2001:2 : INTERREGPROSJEKTET BEDRIFTSUTVIKLING UTEN GRENSER. Teoretisk og metodiske fokus på følgeevaluering av og følgeforskning på bedriftsutvikling. : Niels Arvid Sletterød ISBN : ISSN : Prosjektnummer : 1227 Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Prosjektrådgiver Medarbeider(e) Layout/redigering Referat Sammendrag Emneord : Bedriftsutvikling uten grenser : Interreg / Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag : Niels Arvid Sletterød : Gjermund Wollan : Roald Lysø Anders Sønstebø : Rapporten diskuterer perspektiv, krav og betingelser knyttet til følgeevaluering og følgeforskning, sammenhengen mellom dem og de tilhørende roller. : Norsk Dato : Februar 2001 Antall sider : 63 Pris : 75, Utgiver : Interreg, Bedriftsutvikling, Følgeevaluering, Følgeforskning : Nord-Trøndelagsforskning Serviceboks 2533, 7729 STEINKJER telefon telefax

4 i FORORD Hensikten med rapporten er å sette et teoretisk og metodisk fokus på følgeevaluering og følgeforskning. Det kan bidra til at følgeevaluering og følgeforskning blir sett på som viktige aktiviteter for å kvalitetssikre prosesser og resultater underveis mens disse forløper. NTF har håp om at rapporten kan bidra både til at oppdragsgivere blir bedre til å kravspesifisere evaluering, og at evaluatorer får et kritisk blikk på egen aktivitet, utvikler gode design og gjennomfører evaluering slik at den faktisk bidrar til prosess- og resultatutvikling. Rapporten er et resultat av at Arbetslivsinstitutet i Ôstersund og Nord- Trøndelagsforskning i Steinkjer har hatt et forskningsfaglig samarbeid i Interregprosjektet; Bedriftsutvikling uten grenser. I dette prosjektet ble det satt i gang forandringsarbeid i 31 norske og 30 svenske små og mellomstore bedrifter i Jämtland og Trøndelag. Arbetslivsinstitutet har vært hovedarkitekt for prosjektet og hatt hovedansvar for gjennomføringen inklusive forskningsdelen på svensk side. Nord-Trøndelagsforskning har hatt følgeevalueringen av og følgeforskningen på arbeidsmetoder, utviklings-koalisjoner og utviklerroller. Med utviklingskoalisjoner menes samarbeidskonstellasjonene internt i de enkelte konsulentteam samt konsulentteamene, bedrifter, offentlige etater, forskere og evaluatorer. På svensk side har flere typer konsulenter vært involvert, mens det på norsk side har vært Aetat Arbeidslivstjenesten i Nord- og Sør-Trøndelag i samarbeid med Bedriftshelsetjenester i Nord-Trøndelag som har utgjort kjerneteamene. Oppdragsgiver for NTF sin følgeevaluering har vært Fylkestrygdekontoret i Nord-Trøndelag og Forsäkringskassan i Jämtland. Nord-Trøndelagsforskning takker for en meget god og konstruktiv dialog med direktør Åke Eriksson på svensk side og direktør Ivar Lyngstad på norsk side. En spesiell takk rettes til konsulentene på norsk og svensk side som har vært ansvarlig for utviklingsarbeidet i bedriftene. Det har vært et spesielt nært samarbeid med Aetat Arbeidslivstjenesten både i Nord- og Sør-Trøndelag samt med utvalgte Bedriftshelsetjenester i regionen. Uten deres innsats hadde prosjektet vanskelig latt seg gjennomføre. Leder Rose M. Flatmo ved Aetat Arbeidslivstjenesten har vært norsk prosjektleder.

5 ii Prosjektet har bidratt til å styrke de faglige båndene mellom NTF og ALI samt Høgskolen i Ôstersund. Det er skapt særs gode personlige relasjoner, nettverk og faglige synergier som NTF i fortsettelsen vil prøve å vedlikeholde og raffinere framover gjennom prosjektsamarbeid, faglig utviklingsarbeid og mer institusjonelle samarbeidsformer. De deltakende 61 bedrifter ønskes lykke til med innsatsen videre for å utvikle egen organisasjon og positive økonomiske resultater. En spesiell takk rettes til vitenskaplig rådgiver dr. philos Gjermund Wollan for innsiktsfullhet og skarpsindighet. Kollega Roald Lysø har vært samarbeidspartner i mange følgeevalueringer som NTF har gjennomført på nittitallet. Lysø takkes for et særdeles kreativt og utviklende samarbeide også i dette prosjektet, og har følgelig satt sin valør på det teoretisk-metodiske konseptet som presenteres og drøftes i rapporten. Steinkjer, februar 2001 Niels Arvid Sletterød Seniorforsker

6 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE SAMMENDRAG i iii v vii 1. HVA ER EVALUERING? Hvorfor evaluere? Evalueringsnytte? Dynamisk eller statisk perspektiv? Former for evaluering 3 2. FØLGEEVALUERING AV OG FØLGEFORSKNING PÅ BEDRIFTSUTVIKLING Hva innebærer følgeevaluering? Endringsagent, evaluator eller forsker samspill eller konflikt? Følgeevaluering er nært beslektet med aksjonsforskning Retninger i nordisk aksjonsforskning Utviklingsfaser i norsk aksjonsforskning og følgeevaluering Korrespondanse mellom aksjonsforskning og følgeevaluering Hva forstår vi med følgeforskning? Følgeforskningen skal utvikle kunnskap for handling Finnes det en forandringens etikk? HUMANISTISKE BETINGELSER FOR UTVIKLING OG ENDRING Effektiv og kreativ humankapital Humanistiske produksjons- og motivasjonsbetingelser Kommunikasjon som forutsetning for god avkastning på investert humankapital Tillit og lagånd 24

7 iv Læring i lag Nærværskvalitet og humane produksjonsbetingelser Er lagånd en utopisk ambisjon? Lagånd som kritisk betingelse for endring og utvikling Følgeevalueringens ATKML-perspektiv på bedriftsutvikling VIKTIGE PERSPEKTIV PÅ KOMMUNIKASJON Å forstå dialog som kommunikativ praksis Evaluatorrollens kommunikative konsekvenser Alternativ konstruktivisme og diskurser Forskjellen på den ideelle samtalesituasjon og den gode dialog Dialogens diskursive vurderingskriterier Dialogformer og utvikling av handlingsfornufter VITENSKAPSTEORETISK FOKUS PÅ FØLGEEVALUERING Vitenskapsteoretisk er følgeevaluering forankret i det abduktive paradigmet Følgeevaluering som refleksiv praksis eller værensontologi? Refleksiv praksis eller værensontologi svaret er ikke "et enten eller", men "et både og!" 46 LITTERATURLISTE 49

8 v FIGURLISTE Figur side 2.1 Dynamisk design på følgeevaluering 6 3.1: Utviklingsmodellen : Utviklingspyramiden : Dialogmodellen 34

9

10 vii SAMMENDRAG Rapporten setter et kritisk og konstruktivt teoretisk-metodisk blikk på følgeevaluering, evaluatorrollen og følgeforskning mht bedriftsutvikling. Hensikten med dette er å bidra til at følgeevaluering og følgeforskning blir forstått og sett på som viktige aktiviteter for å kvalitetssikre nøkkelprosesser og resultater underveis mens prosjekter forløper. NTF har dessuten håp om at rapporten kan bidra til at oppdragsgivere blir flinkere til å kravspesifisere evaluering, at evaluatorer får et kritisk konstruktivt blikk på egen aktivitet og rolle slik at følgeevalueringsopplegg blir utformet slik at de tilhørende aktiviteter faktisk bidrar til å kvalitetssikre målsatt prosess- og resultatutvikling. Kapittel 1 gir en kortfattet introduksjon på hva evaluering er og hvorfor det er viktig å evaluere, hvilken nytte evaluering kan representere i utviklingsarbeid, hvilke hovedformer evaluering som finnes og hvilke kombinasjoner som kan være relevante for å kvalitetssikre prosess- og resultatutvikling. Kapittel 2 drøfter evaluatorrollen og mulige rollekonflikter og dilemmaer som kan oppstå. Videre klargjøres følgeevaluering som kunnskapsutviklende aktivitet i forhold til aksjonsforskning. Dernest forsøkes klargjort; (1) hva som menes med følgeforskning, og (2) den konseptuelle sammenhengen mellom følgeevaluering og følgeforskning. Kapittel 3 klargjør de viktigste humanistiske betingelser for utviklings- og endringsprosesser generelt og for bedriftsvikling spesielt. Kapitlet vektlegger det å utvikle lagånd som helt avgjørende element for å skape optimal bedriftsutvikling. I den sammenheng introduseres NTF sitt konsept benevnt ATKML-perspektivet. Det er et relasjonelt perspektiv som retter fokus både mot samarbeidsprosessene, f.eks. i utviklingskoalisjoner av ulike typer, og de arbeidsmetoder for bedriftsutvikling som nyttes De ulike bokstavene representerer sine spesielle fokus for å kvalitetssikre endrings- og utviklingsprosesser: A = retter fokus på om partene i en utviklingskoalisjon mottar eller gir hverandre anerkjennelse som kompetent utøvere med adekvat faglig bakgrunn eller erfaring.

11 viii T = retter fokus mot tilliten mellom partene i relasjonen og hva denne bygger på K = retter fokus mot de muntlige så vel som den skriftlige kommunikasjonen mellom partene i utviklingskoalisjoner som skal samarbeide. I praksis dreier det seg om å avklare om partene i utviklingskoalisjonene etablerer en erkjennelses- og utviklingsorientert kommunikasjon (dialogisk) versus en er forhandlingsorientert og maktsementerende (retorisk) form. M = retter fokus mot mobiliseringsprosessen, dvs hva engasjementet til partene i utviklingskoalisjonen er basert på. Er engasjementet basert på verdier/ideologi eller legitime behov/krav. Medvirkning er et samlet uttrykk for den reelle deltakelse og innflytelse som partene i relasjonen erfarer under prosess- og resultatutviklingen. L = retter fokus mot betingelser og premisser for læring og utvikling av lagånd blant partene i de aktuelle relasjonene. Lagånd skaper sterke motiver for læring i lag i utviklingskoalisjonen, fordi den enkelte aktør vil være opptatt av adekvat og relevant læring for å skape en utviklingskoalisjon alle parter har fordeler av skal være best mulig. Kapittel 4 går nærmere inn på dialogisk kommunikasjon som essensiell faktor for endrings og utvikling generelt og for bedriftsutvikling spesielt. Kapittel 5 klargjør kort den vitenskapsteoretiske forankringen som NTF sitt konsept på følgeevaluering har. I en slik klargjøring ligger implisitt den nødvendige og komplementære relasjon som NTF oppfatter det er mellom følgeforskning og følgeevaluering som kunnskapsproduserende aktiviteter og læringsprosesser.

12 1 1. HVA ER EVALUERING? Enhver refleksjon over eller vurdering av en prosess og de tilhørende resultater krever en begrunnelse for å kunne bli en målrettet, konstruktiv og lærende aktivitet. Evaluering må alltid være en målrettet, konstruktiv og lærende aktivitet. Enhver evaluering bør derfor være skikkelig begrunnet. Evaluering og kvalitetssikring bør i praksis være samme sak. Evaluering i en eller annen form bør derfor være et integrert element i enhver utviklingsprosess. I det følgende skal vi stikkordsmessig presentere gode grunner for å evaluere, hvilken nytte man kan ha av å evaluere, om man bør velge et dynamisk fokus eller statisk fokus på prosess og resultat, hvilke former for evaluering som kan anvendes og hvilke kombinasjoner det vil kunne være aktuelt å integrere i et design for å kvalitetsikre prosess- og resultatutvikling i et prosjekt for å forbedre egen virksomhet/bedrift. 1.1 Hvorfor evaluere? Det finnes mange gode grunner for å evaluere. Følgende liste er ikke uttømmende, men rommer viktige momenter: kartlegge, forstå og forklare virkninger av innsatser, virkemidler og organisatoriske grep avdekke, kalkulere og redusere usikkerhet, risiko, sjanser for feil etc. kvalitetssikre program og tilhørende utviklingsprosesser optimalisere og kvalitetssikre gjennomføringsbetingelsene for program og prosjekt klarlegge og formidle kloke grep og gode eksempler 1.2 Evalueringsnytte? Enhver evaluering må ha en plausibel begrunnelse. En slik begrunnelse bør blant annet inneholde presise formuleringer om forventet nytte/funksjoner som evalueringen skal bidra med. Følgende sett argumenter kan inngå i en slik begrunnelse:

13 2 forbedre, tilpasse virkemidler og innsatser underveis eller som resultat dokumentere resultat og hva som fungerer best eller godt nok i en gitt sammenheng kontrollere innsats i forhold til effekter av virkemiddelbruk etablere systematisk dokumentasjon av tiltak som iverksettes, prosessforløp og resultater som skapes styre, forbedre og økonomisere innsatser og virkemidler påvirke beslutninger ved at evalueringsdata: - inngår som del av et strategisk beslutningsgrunnlag - klarlegger resultatet av en konkret innsats - avdekker og forklarer grad av måloppnåelse skape oppmerksomhet og gi legitimitet ved at evalueringen: - motiverer og mobiliserer aktører til innsats - systematisk bidrar til læring gjennom forståelse for "gode eksempler" og "kloke grep" 1.3 Dynamisk eller statisk perspektiv? Det er avgjørende viktig for suksess at det før prosjektet starter, etableres konsensus om hvilke problemstillinger knyttet til resultat og prosess, som betinger at evalueringen har et statisk (s) eller dynamisk (d) perspektiv eller en kombinasjon av disse. En slik konsensus må etableres på øverste styringsnivå og formuleres og formidles presist til alle impliserte aktører. Eksempelvis kan det gå på: (1a) å avdekke og konstatere resultater i ettertid (s) (1b) å bidra til resultatutvikling underveis i perioden (d) (2a) å beskrive/vurdere gjennomføringsbetingelsenes evne til å realisere mål og produsere resultat i ettertid (s) (2b) å være et viktig input til prosessutvikling underveis i perioden (d)

14 3 1.4 Former for evaluering Man kan kombinere ulike former for evaluering, men slike kombinasjoner bør selvsagt alltid være godt begrunnet. Nedenfor gis en kort oppsummering av de vanligste former for evaluering som kan være aktuelt å gjennomføre separat eller i kombinasjoner. Resultatorientert evaluering Opplegget vil være bygd på "før/etter-målinger og vurdering" av f.eks. prosess, resultater og måloppfylling. På den måten kan man statisk konstatere effekter/virkninger over tid, uten at man har ambisjoner om å forklare hvorfor resultatet ble slik det ble. Utviklingsrettet evaluering Denne type evaluering er sterkt medvirkningsbasert, dialogfokusert og prosessorientert. Man ønsker at de ulike aktører deltar og bidrar til kunnskapsutviklingen slik at man kan forsterke og forbedre innsatser underveis. Eksempelvis kan dette skje ved underveisvurderinger eller milepelsevalueringer av prosess, resultater, måloppfylling samt hvordan de strukturelle, kulturelle og interaksjonelle gjennomføringsbetingelsene (prosjektets infrastruktur) fungerer for formålet. Konsekvensfokusert evaluering Hovedambisjonene med denne formen for kvalitetsikring er å: identifisere og eliminere flaskehalser avdekke og kompensere for uintenderte effekter presentere og forklare gode eksempler ta vare på og beskrive kloke grep Dette kan både gjøres underveis mens prosjektet løper og utvikler seg, og i ettertid etter at prosjektet er ferdig.

15 4 Bruker-/kunderelatert evaluering Dette opplegget setter forventninger, forventningsoppfylling, erfaringer/opplevelser og etterspurte effekter i fokus. Ex-ante evaluering (forhåndsvurdering) er ofte av denne typen. Den skal bidra til at programmer og kampanjer utformes i pakt med etablert kunnskapsstatus, erfaringer, forventninger, behov eller krav som nøkkelaktører eller viktige målgrupper har til satsningen.

16 5 2. FØLGEEVALUERING AV OG FØLGEFORSKNING PÅ BEDRIFTSUTVIKLING NTF har i gjennom andre prosjekter og publikasjoner utviklet et integrert konsept der følgeevaluering og følgeforskning sees som komplementære strategier og innsatser for å kvalitetssikre endrings- og utviklingsarbeid (Sletterød et al. 1996, Sletterød et al. 1998, Sletterød, 1999, Lysø & Sletterød 2000, Sletterød 2000). I det følgende foretar vi en kort redegjørelse for det viktigste grunnlaget for en slik konseptuell forståelse av sammenhengen mellom følgeevaluering og følgeforskning. 2.1 Hva innebærer følgeevaluering? Følgeevaluering er dynamisk, men kan også inneholde statiske fokus på prosess og resultat. Det som metodisk og prinsipielt skiller følgeevaluering fra annen evaluering, er dens skarpe fokus på kunnskapsutvikling og læring for å bidra til optimal prosess- og resultatforbedring underveis. Det kan skje f.eks. på viktige arenaer der utviklingsprogrammets og/eller de enkelte bedriftsinterne utviklingsprosjekter sine prosesser og resultater drøftes av de involverte aktører (utviklingsagenter, ledere, ansatte, evaluator, forskere etc.) Ofte er det evaluator som "kjører" slike erfaringsutvekslinger, der dialogen mellom deltakerne alltid bygger på "ferskt", systematisert og bearbeidet datamateriale. Et annet viktig skille som vi innledningsvis kan slå fast, er at å følge ikke betyr å styre. En viktig effekt av det er at intet opplegg for følgeevaluering kan være ferdig på forhånd, det er underveis på samme måte som prosessene. I prinsippet må følgeevaluering derfor alltid være noe uferdig og alltid være et svar på behov som dukker opp mht kunnskapsutvikling, kvalitetsikring og læring. Følgeevaluering vil selv både måtte være i og være en del av utviklingsprosessen. Følgeevalueringen må derfor skapes og utvikles underveis. Derfor kan man på forhånd bare enes om prinsipper og rammer for denne, ikke lage en oppskrift før man har smakt på ingrediensene for å se om de er formålstjenlige og riktige for den rett som til enhver tid skal kokes. I kontraktsfesting av følgeevalueringer er det helt nødvendig at partene har

17 6 en omforent forståelse av at designet (opplegget) stadig er under revisjon i forhold til "det som skjer" i prosjektet. Det som ligger fast er selve utøvelsen av evaluatorrollene og det metodiske grepet man har valgt for å utvikle felles kunnskap og læring underveis. Figur 2.1 Dynamisk design på følgeevaluering Figuren gir viktige perspektiv på følgeevaluering. Denne type evaluering er primært dynamisk, dvs. utviklingsorientert og har fokus rettet mot å utvikle produkt/resultat og prosess, og følgelig har klare konsekvenser for evaluatorrollen, evalueringens fokus og for kommunikasjon og samhandling med og mellom de andre endringsagentene i prosjektet. Et dynamisk design som fokuserer produkter/resultater er dermed rettet mot å kvalitetssikre kritiske betingelser for resultatutviklingen enten disse er knyttet til strukturelle (organisatoriske), kulturelle (verdier, væremåte, oppfatninger, forståelser) og interaksjonelle (samarbeid, kommunikasjon) forhold. Et dynamisk design

18 7 som fokuserer prosessen, er rettet mot å kvalitetssikre kritiske betingelser for prosessutviklingen. Evaluatorrollen betyr i praksis faglig, kritisk konstruktiv observatør og innspiller eller faglig og kritisk konstruktiv deltaker og medspiller eller en kombinasjon av begge. Som regel vil et dynamisk perspektiv ha fokus både på prosess og produkt. Følgeevaluering er systematisk og målrettet kunnskapsutvikling og læring, men er egenartet når det gjelder; (1) kommunikasjonen mellom evaluator og partene i prosjektet, (2) fokus for kunnskapsutviklingen, (3) brukerorienteringen av kunnskapen, (4) strategier for etablering og utforming av læringsarenaer og læringsaktiviteten samt (5) de ulike aktørers medvirkning på læringsarenaene. 2.2 Endringsagent, evaluator eller forsker samspill eller konflikt? Når en skal drive følgeevaluering, som pr. definisjon er intervenerende og derved blir en del av forsøket, kan man stilles overfor et mulig dilemma; er man endringsagent, evaluator eller forsker? Preben Lindøe ved Rogalandsforskning har skrevet en rapport (Lindøe, 1997) som drøfter dette problemet knyttet til Forskningsprogrammet Bedriftsutvikling 2000 (BU 2000) i Norge. Vi skal kort rekapitulere noen viktige konklusjoner som kan kaste et oppklarende lys over problematikken. Lindøe skriver innledningsvis at rapporten drøfter det spenningsinnhold forskere kommer i når en skal delta som endringsagenter i et program for bedriftsutvikling. Rapporten konkluderer med å peke på en rekke dilemmaer som forskere bør være oppmerksomme på både ved planlegging, gjennomføring og evaluering av bedriftsutvikling. Vi skal i fortsettelsen kort presentere disse Følgeevaluering er nært beslektet med aksjonsforskning I følge Lindøe (ibid.:16) er debatten om aksjonsforskning fortsatt levende både mht forskernes roller og forskningens faglige innhold. Det er også disse to sider ved aksjonsforskningen og følgeevaluering som vi mener er nært beslektet. I tillegg vil både aksjonsforskning og følgeevaluering som vitenskapelig aktivitet være underlagt de samme vitenskapsteoretiske og

19 8 vitenskapsfilosofiske premisser, slik disse er konkretisert og problematisert i debatten om forholdet mellom empirisk forskning og den norske aksjonsforskningstradisjonen (Sørensen 1992a, 1992b, Pålshaugen 1991a, 1991b og 1992), og slik Eikeland har utlagt dette i sin dr. philos avhandling 1 (1990) samt i en artikkel i tidsskriftet Sosiologi i dag (Eikeland 1994). I denne artikkelen gir Eikelands kommentarer til diskusjonen og polemiseringen mellom professor Aage Brødtker Sørensen og AFI-forsker dr. philos Øyvind Pålshaugen i forbindelse med førstnevntes evaluering av de to mest kjente aksjonsforskningsinstituttene i Norge, AFI og IFIM. Olav Eikeland (ibid.:108) problematiserer hvordan metodelæren konkret, etterprøvbart, empirisk og på eksemplarisk vis bidrar til dekonstruksjonen og opphevelsen av den cartesianske dualismen og til å plassere en bestemt form for "aksjonsforskende" selvrefleksjon i sentrum av den empiriske samfunnsforskning som dens metodologiske fundament: Poenget her er altså hvordan metodelæren som disiplin tydeliggjør: (1) forskningen som virksomhet på linje med annen samfunnsmessig handling, (2) seg selv som refleksjon og bevisstgjøring omkring denne virksomhet og (3) potensialet for en allmenngjort og "utvidet" metodelære som performativ refleksjon omkring alle typer virksomhet. På samme måte som annen samfunnsmessig handling, må datainnsamlingen ta hensyn til en mengde sosiale og historiske forhold for å oppnå sitt mål. Disse sosiale og historiske forholdene må dermed anerkjennes som virkelige før man kan samle data og for at man skal kunne samle data på en kompetent måte. De historiske og sosiale forholdene viser seg som "logisk primære" i og gjennom metodelæren selv. Isteden for å forsøke å unngå all påvirkning av det man studerer, har fokus derfor blitt rettet mer og mer mot hvordan man påvirker og virker i forskjellige sosiale kontekster. Dermed blir forskeren selv det viktigste "forskningsinstrumentet". Det forskeren gjør og refleksjonene omkring det metodelærens metode blir en form for aksjonsforskning i sentrum av forskningsprosessen. Jo mer selvbevisst og kontekstsensitiv "bruken av selvet" blir i datainnsamlingsprosessen, jo mer sosialt og historisk blir 1 Avhandlingen bærer tittelen; Erfaring, dialogikk og politikk. Et begrepshistorisk og filosofisk bidrag til rekonstruksjonen av empirisk samfunnsvitenskap.

20 9 også det erkjennende subjektet, jo mindre cartesiansk og rent anskuende blir det og jo mer humanistisk og eksistensielt i vår betydning her blir det. Dette er etter min oppfatning kjernen i den empiriske samfunnsforskning og dens metoder. Konklusjonen er at empirisk samfunnsforskning er underlagt samme vitenskaplige premisser og kritisk blikk som kan rettes mot aksjonsforskning og følgeevaluering. For alle tre fremtrer mennesket som det viktigste instrumentet, det bærende fundamentet for å reflektere, forstå, fortolke, lære, gjøre erfaringer og handle. Derfor må humanismen reintroduseres og med det mennesket som det sentrale og kritiske element for utvikling, endring og omstilling av virksomheter og bedrifter. Individenes væren og medværen med andre mennesker er altså essensielle premisser for hvilken endring, utvikling og omstilling som er mulig. Det er dessuten det sentrale fokus for å forstå og forklare prosesser og resultater. Væren og medværen uttrykkes også gjennom de forstrukturer eller fordommer man bevisst eller ubevisst går inn i slike prosesser med. Oppsummert er følgene perspektiv essensielle: Kunnskapen finnes i selve handlingen. Mennesket må oppfattes som både handlende og erfarende, mer enn et cartesiansk cogito. Bare ved å anlegge en slik grunnleggende perspektivering kan vi nå fram til en form for epistemologi som bryter med de inngrodde cartesianske tradisjoner, og som bringer oss i retningen av et humanistisk og heideggeriansk alternativ som legitimerer og krever enn annen metodologi Retninger i nordisk aksjonsforskning Rent historisk kan en si at aksjonsforskningen i Skandinavia ble spaltet i to retninger som Clausen og Lorentzen (1992) kaller for (1) teknokratiskfunksjonalistisk og (2) kulturradikal-progressiv. I følge Lindøe (1997:16) er

21 10 den første en direkte videreføring av arven fra Kurt Lewin 2 slik den finnes i følgeforskning og evaluering av myndigheters utviklingsprogram. Jfr følgeforskningen av det store nasjonale programmet for bedriftsutvikling i Norge som var benevnt BUNT (Det norske teknologioverføringsprogrammet) (Levin & Nilsen, 1991, Torvatn, 1993). Den andre retningen forsøker i følge Lindøe (1997) å bryte nye veier ved løsning av samfunnsmessige problemer, særlig innen institusjoner i helsevesen, fengsler (Borum, 1980, Mathiesen 1973). For egen del kan vi legge til at vi også finner inspirasjon fra denne tenkning i empowermentbaserte forsknings- og utviklingsprosjekter. I disse prosjekter er brukermedvirkning og brukerstyring sentrale ideologiske verdier (Sletterød et al. 1999:24/27). I NOU 1998:18 på side 216 understrekes dette poenget på følgende måte: "Empowerment/myndiggjøring er ikke noe folk blir tilført ovenfra eller utenfra eller som profesjonelle gjør med folk. Empowerment betyr at folk blir i stand til å definere sine egne problemer ut fra sin egen situasjon og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre. Altfor ofte har fagfolk invitert til deltakelse hvor lekmenn er med på å utføre arbeidet eller blir spurt om sin mening uten at det er blitt noe mere ut av det. Deltakelse krever innflytelse over hele prosessen fra idéskaping til planlegging til gjennomføring og evaluering. Empowerment er en typisk "bottom up" strategi " Aksjonsforskning og følgeevaluering handler i praksis om det samme som empowerment, nemlig at forsker og evaluator bidrar til at partene i bedriftene på basis av likeverdig dialog selv blir i stand til å definere oppgaver, mål og endringsstrategier som de skal søke å iverksette. Som kritisk konstruktiv observatør, innspiller og medspiller i utviklingsprosesser, vil evaluators innsats forhåpentligvis også bidra til å optimalisere viktige lokale strukturelle, interaksjonelle og kulturelle gjennomføringsbetingelser for lokale endringsprosesser. 2 Lewin utviklet en rolle for endringsagenten som bygger på reelt samarbeide og likeverdighet mellom deltakerne. Det utvikles en egalitær kompetanserelasjon mellom partene (ansatte og ledelsen) og mellom forskerne og partene i bedriften (Sletterød 1985), der nyvunnet kunnskap ikke monopoliseres av ledelsen eller forskerne, men tilbakeføres relasjonen som fellesviten og blir dermed et felles innovativt kraftpotensiale.

22 Utviklingsfaser i norsk aksjonsforskning og følgeevaluering Hos Elden (1979) identifiseres 3 generasjoner aksjonsforskning, mens Sørensen (1992) i tillegg identifiserer en fjerde generasjon. Lindøe (1997:16) karakteriserer disse på følgende måte langs dimensjoner som forskerrollen, prosessfokus, ledere og ansattes medvirkning og kommunikasjonen mellom forskere og partene i virksomhetene 3 : 1. Første generasjon er representert ved Samarbeidsforsøkene mellom LO (Landsorganisasjonen) og NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) der forskerne påtok seg en ekspertrolle ved utformingen av prosjektene. Forskerne hadde en meget tett oppfølging og var mye tilstede i bedriftene, og derav betegnelsen soveposegenerasjonen. 2. Andre fase kalles verktøykassegenerasjonen fordi forskerne påtok seg rollen som konsulent, og veiledet bedriftene gjennom organisasjonsendringer med et overordnet mål som skulle forene produktivitetsøkning og demokratisering. Forskningen ble et middel for å tilpasse rådgivningen til den aktuelle situasjon. 3. Tredje fase betegnes som deltakende aksjonsforskning. Partene i virksomhetene aktiviseres i større grad og forskerne fungerer som tilretteleggere for arbeidsprosessen. Fokus endres fra medbestemmelse og jobbutforming i virksomhetene til medbestemmelse og deltakelse i selve endringsforløpet. 4. I filosofigenerasjonen som er fjerde fase, er forskerne opptatt av å anvende etiske prinsipper for deltakelse eller "demokratisk teori" (Gustavsen, 1991). Fokus er nå flyttet til å etablere dialoger mellom forskere og mellom virksomhetens medarbeidere. 3 Endringer i følgeevaluatorrollen, endringer i evalueringsfokus fra produkt til prosess (betingelser for resultatutvikling), endringer i brukerorientering (relasjonen mellom evaluator og de som skal benytte seg av kunnskapen som evalueringen frembringer) og endring i praktisk bruk av evalueringskunnskapen følger tilnærmet samme mønster som utviklingen innen aksjonsforskningen i Norge.

23 12 For egen del kan jeg legge til at Bjørn Gustavsen sitt konsept "demokratisk dialog" først og fremst (ibid.) uttrykker en refleksiv praksis, dvs en praktisk arbeidsform. I følge Eikeland (1994:110) er denne praktiske arbeidsform forsøkt begrunnet som en "politisk teori" med inspirasjon fra så vidt forskjellige tenkere som Habermas, Wittgenstein og Foucault. NTF sitt følgeevalueringskonsept er på en måte forankret i filosofigenerasjonen, men vi oppfatter dialog (utviklingsorientert kommunikasjon) som en refleksiv praksis som er i opposisjon til retorikken, som er den dominerende forhandlingsorienterte kommunikasjonen mellom partene som utspilles på de lovpålagte arenaer i bedriftene der det skal hevdes rettigheter og plikter og fordeles goder og byrder. Vi mener å finne belegg for at eksponentene for filosofigenerasjonen med få unntak problematiserer forholdet mellom retorisk og dialogisk kommunikasjon. Selv ikke Bjørn Gustavsen sitt veletablerte og internasjonalt anerkjente konsept; Demokratisk dialog (DD) i bedriftsutvikling, problematiserer skillet mellom dialog og retorikk For nærmere redegjøring av DD se (van Eijnatten 1993), se Gustavsen (1990:33, 99, 156, 158, 167), Gustavsen & Toulmin 1996:41 52, , ), Gustavsen et al. (1998:1 22, 55 76, 145, 150), Gustavsen (1992:3 6, 34 38, ) se også Pålshaugen 1991:9 49). Eikeland (1994:110) utdyper kritikken slik: Det nyanseres i det hele tatt ikke mellom retorikk, dialog og "rasjonell argumentasjon". Forsøket på å slå dette sammen på å nivellere forskjellene er ikke bare historisk tvilsomt. Det har også systematisk sett problematiske konsekvenser. Den demokratiske dialog hos Gustavsen er nemlig ikke bare knyttet til saksavklaring og økt felles innsikt som dialogen hos Sokrates, Platon, Aristoteles og Habermas. Den er eksplisitt knyttet til beslutning om handling, noe alle disse har lagt til retorikkens "strategiske" arenaer og som i moderne bedrifter er nøye styrt gjennom ledelsesstrukturer, ansvars- og myndighetsdelegasjon. Vi kan også finne begrunnelse for en slik kritikk mht manglende skille mellom retorikk og dialog i beskrivelsen og de teoretiske refleksjoner omkring arbeidsmetodikken som filosofigenerasjonen har tuftet sin praksis på. Basismetodikken er fundert på et ideal om å legge til rette for utvikling av erfa-

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter!

Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Jobbing Uten Mobbing følgeevaluering av Pilot i Bedrift Ja visst - klart det nytter! Niels Arvid Sletterød Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2007 Tittel Forfatter : JOBBING UTEN

Detaljer

KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog?

KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog? KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling og arbeidsmiljøforbedring et spørsmål om kultur og dialog? Roald Lysø Niels Arvid Sletterød NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2000 Tittel : KVALITET PÅ NÆRVÆR Virksomhetsutvikling

Detaljer

"Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser

Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser "Å GRAVE GULL I EGEN ORGANISASJON" Dokumentasjon fra følgeevaluering av Interregprosjektet Bedriftsutvikling uten grenser Niels Arvid Sletterød Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING STEINKJER 2001 Tittel

Detaljer

INTERNASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG

INTERNASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG INTERNASJONALISERING OG EKSPORT I TRØNDELAG Følgeevaluering av Eksportsatsing Trøndelag Sluttrapport Roald Lysø Espen Carlsson Trøndelag Forskning og Utvikling as STEINKJER 2008 Tittel Forfattere Rapport

Detaljer

Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan

Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan Følgevaluering av Økt kunnskap om hvordan Om tenkesettet og spredning - Studie i perioden september 2010 - mai 2011 Karin Gustavsen, Lars Opdal og Åse Streitlien TF-notat nr. 20/2011 TF-notat Tittel: Undertittel:

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17

www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 www.tfou.no Litteraturhus Nord-Trøndelag. Følgeevaluering Roald Lysø Rapport 2012:17 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no Litteraturhus

Detaljer

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning?

Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Skolen som lærende organisasjon - hvordan opplever skoleledere idealer og realiteter i skolens arbeid med spesialundervisning? Masteroppgave i endringsledelse Møyfrid Oftedal Vea Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

EVALUERING AV ENSI 3

EVALUERING AV ENSI 3 Stig Bjørshol Inge Vinje Øyvind Wistrøm EVALUERING AV ENSI 3 MILJØLÆRE OG SKOLEUTVIKLING Andre rapport Including English summary Tønsberg: Høgskolen i Vestfold, 2002 Rapport 6/2002 Rapport 6/2002 Copyright:

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen

Det er nå en levealder siden oljeutvinningen Ellen Ramvi Sikkerhet, følelser og fellesskap Opplevelse av stagnasjon i arbeidet med sikkerhet i nordsjøen, har fått oljeindustrien til å søke nye veier for å komme videre i sikkerhetsarbeidet. Denne

Detaljer

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid

Skolelederens betydning for lærernes samarbeid Skolelederens betydning for lærernes samarbeid The Significance of School Administrator for Cooperation with the Teachers Sigrunn Reitan Masteroppgave i skoleledelse En kvalitativ studie av en lærergruppes

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet

Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Innovasjonssystemet i Nord-Trøndelag En vurdering blant aktører i innovasjonssystemet Jørund Aasetre Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:5 Prosjektnummer

Detaljer

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby

Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby FoU-rapport nr. 2/2001 Mellom kultur og næring En analyse av næringslivet i Indre Finnmark med eksempler fra Guovdageaidnu/Kautokeino og Unjárga/Nesseby James Karlsen og Anne Kirsti Ryntveit Tittel Forfattere

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Politiske reformer og frivillige organisasjoner

Politiske reformer og frivillige organisasjoner HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Politiske reformer og frivillige organisasjoner Samhandlingsreformens reise inn i Diabetesforbundet Ida Trældal

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening

ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 23 ELEVROLLE, LÆRERROLLE OG IKT En søken etter mening FORFATTERE Inge Vinje Øyvind Wistrøm Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave

VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter. Fra visjon til oppgave VERDIDOKUMENT for Mølla Kompetansesenter Fra visjon til oppgave Innhold: 01: Bakgrunn......................................................... 3 02: Hvorfor er verdier så viktig for Mølla....................................

Detaljer

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha?

Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Folkehelsearbeid i Nordland Hvilken rolle kan fylkeskommunen ha? Espen Carlsson Roald Lysø Christian Wendelborg NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfattere NTF-arbeidsnotat : 2003:3 Prosjektnummer

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Planlegging av påtvunget endring:

Planlegging av påtvunget endring: Planlegging av påtvunget endring: Hvordan gå frem for å lykkes? - en kvalitativ studie Vegard Aanestad Masteroppgave i endringsledelse Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Stavanger Vår

Detaljer