Presario Sikkerhetsinformasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presario Sikkerhetsinformasjon"

Transkript

1 Presario Sikkerhetsinformasjon Compaq Computer Corporation. Med enerett. Compaq og Compaq-logoen er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office. Trykt i USA, Brasil, Canada, Japan, Singapore, Taiwan og Storbritannia. Første utgave, april 2001

2 Presario Sikkerhetsinformasjon Første utgave (april 2001) Delnummer Compaq Computer Corporation

3 Merknad 2001 Compaq Computer Corporation COMPAQ og Compaq-logoen er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office. Alle andre produktnavn som er nevnt i dette dokumentet kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive selskaper. Compaq tar ikke ansvar for tekniske feil, redigeringsfeil eller utelatelser i dette dokumentet. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel og gis SLIK DEN ER, UTEN GARANTIER AV NOE SLAG. RISIKOEN VED BRUK AV DENNE INFORMASJONEN HVILER HELT OG HOLDENT PÅ MOTTAKER. IKKE I NOE TILFELLE VIL COMPAQ VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE ELLER TILFELDIG SKADE, ELLER FØLGESKADE. HELLER IKKE GIS DET STRAFFEERSTATNING, SPESIELL ERSTATNING ELLER ANNEN ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL ERSTATNING FOR TAPT FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV FORRETNINGSINFORMASJON), SELV OM COMPAQ HAR BLITT GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE KRAV. DET FOREGÅENDE GJELDER UANSETT OM UAKTSOMHET ELLER ANNEN FEIL KAN TILLEGGES EN AV PARTENE OG UANSETT OM SLIKT ANSVAR KOMMER TIL UTTRYKK I KONTRAKT, UAKTSOMHET, SKADESERSTATNING, ELLER NOEN ANNEN FORM FOR JURIDISK ERSTATNINGSANSVAR, OG UANSETT OM EVENTUELLE FORSØK PÅ BEGRENSET OPPRETTELSE MISLYKTES. De begrensede garantiene for Compaq-produkter er utelukkende definert i dokumentasjonen som følger produktene. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som en videreføring av eller tillegg til disse garantiene. Compaq Presario Sikkerhetsinformasjon Første utgave (april 2001) Delnummer

4 Sikkerhet og komfort Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet og offentlige godkjenninger. Når det gjelder fullstendig og detaljert informasjon for å redusere risikoen for skade og øke komforten, viser vi til veiledningen Sikkerhet og komfort på dokumentasjons-cd-en som følger med PC-en. Grunntrekkene for sikker og komfortabel bruk av PC-en din er oppsummert under: Det er viktig at du setter opp arbeidsstasjonen din riktig for å unngå langsiktig skade. Du bør ta hensyn til belysning, arbeidsstilling og arbeidsstasjonens plassering. Du bør justere kroppsstillingen din slik at du finner en komfortabel arbeidsstilling. Lange perioder med stillesitting kan forårsake ubehag og tretthet. Det hjelper å endre stilling innenfor din "komfortsone". Legg spesielt vekt på: tilstrekkelig benplass rett nøytral håndleddstilling plasseringen av skuldre og albuer å hvile øynene og blunke tilstrekkelig ofte skjermplasseringen med skjermen parallelt til ansiktet riktig innstilling av lysstyrke og kontrast å eliminere lysskinn og reflekser Hvis du opplever eventuelle symptomer du tror kan ha sammenheng med bruken av PC-en, enten du opplever dem på jobben eller på et annet tidspunkt, bør du ta kontakt med lege eller bedriftshelsetjenesten. Sikkerhetsinformasjon 1

5 Informasjon om elektrisk og mekanisk sikkerhet Compaq-produkter er utformet for å fungere sikkert når de installeres og brukes i henhold til generelle sikkerhetsrutiner. Retningslinjene i dette avsnittet forklarer de forskjellige sikkerhetsrisikoene som er knyttet til drift av datamaskiner, og beskriver viktige sikkerhetsrutiner som er utarbeidet for å redusere disse risikoene til et minimum. Ved å følge informasjonen i dette avsnittet nøye, kan du beskytte deg selv mot farer og skape et sikrere arbeidsmiljø for bruk av datamaskiner. Dette avsnittet gir informasjon om følgende emner: Produktsikkerhetspolicy Produktinstalleringskrav Generelle sikkerhetsregler for alle Compaq-produkter Hvis du har et alvorlig sikkerhetsspørsmål omkring sikker bruk av utstyret som din autoriserte Compaq-serviceleverandør ikke kan svare på, kan du ringe Compaqs kundestøtte for ditt område. Produktsikkerhetspolicy og generelle rutiner Sikkerhetsstandarder Compaq-produkter er utformet for og testet etter IEC 950, som er en sikkerhetsstandard for IT-utstyr. Denne standarden fra IEC (International Electrotechnical Commission) dekker typen utstyr som Compaq produserer. Testing kan omfatte evaluering i henhold til andre kriterier, for eksempel ifølge mange av de internasjonale, nasjonale og regionale standardene som er basert på avvik fra IEC 950. IEC 950-standardene stiller generelle sikkerhetskrav til design som reduserer faren for personskade både for datamaskinbrukeren og serviceleverandøren. Disse standardene beskytter mot følgende farer: Elektrisk Farlige spenningsnivåer i deler av produktet støt Brann Overbelastning, temperatur, materialets brennbarhet Mekanisk Skarpe kanter, bevegelige deler, ustabilitet Energi Kretser med høyt energinivå (240 volt-ampere) eller brannskadepotensial Varme Tilgjengelige deler av produktet ved høye temperaturer 2 Sikkerhetsinformasjon

6 Kjemisk Kjemisk gass og damp Stråling Støy, ionisering, laser, ultrasoniske bølger Installasjonskrav K NB: Compaq-produkter fungerer sikkert når de brukes i henhold til deres angitte elektriske verdier og bruksinstruksjoner. Bruk utstyr som overholder følgende elektriske regler for å oppnå sikker drift av Compaq-produkter: I alle andre land enn USA og Canada skal produktet brukes i kommersielle bygninger eller boliger som har elektrisk installasjoner i samsvar med lokale og regionale regler for elektrisk kabling i kontorer og boliger, som International Electrotechnical Commission (IEC) 364 del 1 t.o.m. 7. Ikke bruk Compaq-produkter i områder klassifisert som farlige steder. Slike områder omfatter pasientomsorgsområder ved medisinske og odontologiske institusjoner, oksygenfylte miljøer eller industrielle anlegg. Kontakt dine lokale myndigheter for elektrisitet, bygg/anlegg, vedlikehold og sikkerhet hvis du vil ha mer informasjon om installasjon av ethvert produkt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du slå opp i informasjonen, håndbøkene og litteraturen som følger med produktet, eller du kan kontakte din lokale salgsrepresentant. Generelle forholdsregler for Compaqprodukter Ta vare på produktets sikkerhets- og driftsinstruksjoner for fremtidige referanseformål. Følg alle drifts- og bruksinstruksjoner. Følg alle advarsler på produktet og i driftsinstruksjonene. Hvis du vil redusere faren for brann, personskade og skader på utstyret, må du etterleve følgende forholdsregler. Skade krever service Trekk ut pluggen fra den elektriske kontakten, og ta med deg produktet til en autorisert Compaq-serviceleverandør ved følgende forhold: Strømledningen, skjøteledningen eller pluggen er skadet. Væske er sølt eller en gjenstand har falt inn i produktet. Produktet har vært utsatt for vann. Produktet er mistet eller ødelagt på en eller annen måte. Sikkerhetsinformasjon 3

7 Det finnes merkbare tegn på overoppheting. Produktet fungerer ikke normalt når du følger driftsinstruksjonene. Service Med unntak av på måter som er forklart andre steder i Compaqdokumentasjonen, må du ikke utføre service på noe Compaq-produkt selv. Åpning eller fjerning av deksler som er markert, kan utsette deg for elektriske støt. Nødvendig service på komponenter inne i disse rommene må utføres av en autorisert Compaq-serviceleverandør. Montere tilbehør Ikke bruk produktet på et ustabilt bord, en vogn, en trille, et stativ eller i en brakett. Produktet kan falle og forårsake alvorlig personskade og alvorlig skade på produktet. Bruk det bare med et bord, en vogn, en trille, et stativ eller i en brakett som er anbefalt av produsenten, eller som selges sammen med produktet. Montering av produktet bør følge produsentens instruksjoner, og det bør bruke monteringstilbehør som er anbefalt av produsenten. Ventilasjon Hull og åpninger i produktet er der for ventilasjon og bør aldri blokkeres eller dekkes til. Disse sørger for sikker drift av produktet og beskytter det mot overoppheting. Åpningene bør aldri blokkeres ved å plassere produktet på en seng, sofa, et teppe eller en annen lignende overflate. Produktet bør ikke plasseres i en innebygd anretning, for eksempel en bokhylle eller et stativ, med mindre apparatet er spesielt utformet for produktet, produktet får skikkelig ventilasjon, og produsentens instruksjoner er fulgt. Vann og fuktighet Ikke bruk produktet på et vått sted. 4 Sikkerhetsinformasjon

8 Jordede produkter Noen produkter er utstyrt med en trepolet jordingstypeplugg som har en tredje pinne for jording. Denne pluggen går bare inn i en jordet elektrisk kontakt. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Ikke omgå formålet med jordingstypepluggen ved å sette den inn i en kontakt uten jording. Hvis du ikke kan sette pluggen inn i kontakten, kontakter du elektriker for å bytte ut den foreldede kontakten. Strømkilder Produktet bør bare drives av den typen strømkilde som er angitt på produktets merkeplate for elektrisitet. Hvis du har spørsmål om hvilken type strømkilde du skal bruke, kan du ta kontakt med en autorisert Compaq-serviceleverandør eller det lokale elverket. Hvis du har et produkt som drives på batteristrøm eller andre strømkilder, må du slå opp i driftsinstruksjonene som følger med produktet. Tilgjengelighet Kontroller at strømkontakten som du plugger strømledningen inn i, er enkelt tilgjengelig og plassert så nær utstyrets operatør som mulig. Når du må koble strømmen fra utstyret, må du plugge ut strømledningen fra den elektriske kontakten. Spenningsvelger Kontroller at bryteren for valg av volt er i riktig posisjon for spenningstypen du bruker (115 VAC eller 230 VAC). Internt batteri Datamaskinen kan inneholde en intern, batteridrevet sanntidsklokkekrets. Ikke prøv å lade opp batteriet, demontere det, senke det i vann eller kaste det i ild. Batteriet bør skiftes ut av en autorisert Compaq-serviceleverandør, og da bare med reservedelen som er angitt av Compaq for datamaskinen. Sikkerhetsinformasjon 5

9 Strømkabler Hvis du ikke fikk med strømkabel til datamaskinen eller til vekselstrømsutstyr som er laget for å brukes med datamaskinen, bør du kjøpe en strømkabel som er godkjent for bruk i landet du bor i. Strømledningen må være godkjent for spenningen og strømnivået som det er angitt at produktet krever. Maksimal spenning og strømstyrke for ledningen bør være større enn maksimal oppgitt spenning og strømstyrke som er angitt på produktet. I tillegg bør kabelens diameter være minst 0,75 mm 2 /18AWG, og den bør være mellom 1,5 og 2 meter lang. Hvis du har spørsmål om hvilken type strømkabel du skal bruke, kan du kontakte en autorisert Compaq-serviceleverandør. Plasser strømkabelen slik at ingen kan gå på eller snuble i den, og slik at den ikke kan klemmes eller stikkes hull på av gjenstander som plasseres oppå eller mot den. Spesiell oppmerksomhet må rettes mot pluggen, strømuttaket og punktet der kabelen kommer ut av produktet. Beskyttende tilkoblingsplugg I noen land kan produktkabelsettet være utstyrt med en veggplugg som overbelastningsbeskyttelse. Dette er en sikkerhetsfunksjon. Hvis pluggen må byttes ut, må du sørge for at den autoriserte Compaqserviceleverandøren bruker en bytteplugg som produsenten har angitt at har samme overbelastningsbeskyttelse som originalpluggen. Skjøteledning Hvis du bruker en skjøteledning eller strømskinne, må du kontrollere at ledningen eller skinnen er merket for produktet og at samlede ampereverdier for alle produktene som er plugget inn i skjøteledningen eller skinnen, ikke overskrider 80 % av skjøteledningens eller skinnens amperegrense. Overbelastning Ikke overbelast en elektrisk kontakt, strømskinne eller stikkontakt. Samlet systembelastning må ikke overskride 80 % av kursverdien. Hvis strømskinner er i bruk, må belastningen ikke overskride 80 % av strømskinnens inngangsverdi. 6 Sikkerhetsinformasjon

10 Rengjøre Trekk pluggen ut av veggkontakten før du rengjør produktet. Ikke bruk flytende rengjøringsmidler eller aerosolmidler. Bruk en fuktig klut til rengjøringen. Varme Produktet bør plasseres borte fra radiatorer, varmeovner, komfyrer og annet utstyr (medregnet forsterkere) som genererer varme. Reservedeler Når reservedeler er nødvendig, må du passe på at serviceleverandøren bruker reservedeler som er angitt av Compaq. Sikkerhetskontroll Etter at service eller reparasjon er utført på produktet, må du passe på at den autoriserte Compaq-serviceleverandøren gjennomfører sikkerhetskontroller for å fastslå at produktet er i driftsmessig stand. Tilleggsutstyr og oppgraderinger Bruk bare tilleggsutstyr og oppgraderinger som er anbefalt av Compaq. Varme overflater Gi utstyrets interne komponenter og direktekoblede stasjoner anledning til å kjøle før du berører dem. Gjenstander i produktet Du må aldri skyve et fremmedlegeme gjennom en åpning i produktet. Sikkerhetsinformasjon 7

11 I tillegg til de generelle forholdsreglene som er beskrevet tidligere i dette avsnittet, må du etterleve følgende forholdsregler når du bruker et bærbart datamaskinprodukt. Hvis du ikke etterlever disse forholdsreglene, kan det føre til brann, personskade og skade på utstyret. Deksel for skjermstøtte Ikke plasser en skjerm med ustabil base eller en tyngre skjerm enn 25 kg oppå et deksel for skjermstøtte. Plasser i stedet skjermen på en arbeidsflate ved siden av tilkoblingsbasen. Oppladbart batteri Batteriet må ikke knuses eller stikkes hull på, og metallkontaktene må ikke kortsluttes. Du må heller ikke prøve å åpne eller reparere batteriet. Tilkoblingsbase Hvis du ikke vil klemme fingrene, må du ikke berøre baksiden av datamaskinen når du kobler den til en base. Sikkerhetstiltak for bærbare datamaskinprodukter Forholdsregler for server- og nettverksprodukter I tillegg til de generelle forholdsreglene som er beskrevet tidligere i dette avsnitttet, må du etterleve følgende forholdsregler når du bruker server- og nettverksprodukter. Hvis du ikke etterlever disse forholdsreglene, kan det føre til brann, personskade og skade på utstyret. Sikkerhet sperrer og omslutninger For å forhindre tilgang til områder som inneholder farlige strømnivåer, er enkelte servere utstyrt med omslutninger og sikkerhetssperrer. Mange Compaq-servere er sperret slik at strømforsyningen deaktiveres når omslutningsdekselet fjernes. Hvis du har servere som er utstyrt med sikkerhetssperrer, må du etterleve følgende forholdsregler: Ikke fjern omslutningsdeksler eller forsøk å omgå sikkerhetssperrer. Ikke reparer tilleggsutstyr og ekstrautstyr inne i omsluttede eller sperrede områder av systemet. Reparasjoner bør bare utføres av personer som er kvalifisert i service på datamaskinutstyr og opplært i behandling av produkter som kan generere farlige strømnivåer. 8 Sikkerhetsinformasjon

12 Tilleggs- og ekstrautstyr Installasjon av tilleggs- og ekstrautstyr i sperrede områder bør bare utføres av personer som er kvalifisert i service på datamaskinutstyr og opplært i behandling av produkter som kan generere farlige strømnivåer. Produkter med trillehjul Produkter med trillehjul bør flyttes forsiktig. Hurtige stopp, for stor kraft og ujevne overflater kan føre til at produktene velter. Direktekoblet strømforsyning Følg disse retningslinjene når du kobler strøm til og fra strømforsyningsenheter: Installer strømforsyningen før du kobler strømledningen til strømforsyningsenheten. Trekk ut strømledningen før du fjerner strømforsyningsenheten fra serveren. Hvis systemet har flere strømkilder, kobler du strøm fra systemet ved å trekke alle strømledninger ut av strømforsyningsenhetene. Gulvplasserte produkter Kontroller at bunnstabilisatorene på utstyret er montert og fullt uttrukket. Kontroller at utstyret er riktig stabilisert og understøttet før du installerer tilleggsutstyr og kort. Rack-monterbare produkter Fordi racket gir deg mulighet til å stable datamaskinkomponenter vertikalt, må du ta forholdsregler for å gjøre det stabilt og sikkert: Ikke prøv å flytte store rack selv. På grunn av rackets høyde og vekt anbefaler Compaq at denne oppgaven utføres av minst to personer. Før du arbeider på racket, må du sørge for at vatringsføttene går ned til gulvet og at hele vekten av racket hviler på gulvet. Installer også stabiliseringsføtter på ett enkelt rack, eller slå sammen flere rack før du begynner arbeidet. Sikkerhetsinformasjon 9

13 Fyll alltid racket fra bunnen og opp, og legg det tyngste elementet i racket først. Dette gjør racket bunntungt og bidrar til å hindre at racket blir ustabilt. Kontroller at racket står stabilt i vater før du trekker en komponent ut av racket. Trekk ut bare én komponent om gangen. Racket kan bli ustabilt hvis mer enn én komponent trekkes ut. Vær forsiktig når du trykker på komponentskinnens frikoblingshendel og skyver en komponent på plass i racket. Skyveskinnene kan klemme fingrene dine. Ikke overbelast vekselstrømskursen som forsyner racket med strøm. Samlet rackbelastning bør ikke overskride 80 % av kursverdien. Forholdsregler for produkter med eksterne TV-antennekontakter I tillegg til de generelle forholdsreglene som er beskrevet tidligere i dette avsnitttet, må du etterleve følgende forholdsregler når du bruker eksterne TV-antenner sammen med produktet. Hvis du ikke etterlever disse forholdsreglene, kan det føre til brann, personskade og skade på utstyret. Kompatibilitet Compaqs TV-tunerkort med antenneforbindelser bør bare brukes sammen med Compaqs personlige datamaskiner som er beregnet for hjemmebruk. Jording av ekstern TV-antenne Hvis en ekstern antenne eller et kabelsystem er koblet til produktet, må du sørge for at antennene eller kabelsystemet er elektrisk jordet for å beskytte mot spenningssjokk og oppmagasinerte statiske ladninger. Artikkel 810 i National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, inneholder informasjon om riktig elektrisk jording av mast og støttestruktur, jording av innføringsledningen til en antenneutladningsenhet, størrelsen på jordingskontaktene, plasseringen av antenneutladningsenheten, tilkobling til jordingselektroder og krav til jordingselektroden. 10 Sikkerhetsinformasjon

14 Beskyttelse mot lyn Når du skal beskytte et Compaq-produkt under tordenvær eller når produktet skal stå ubetjent eller ubrukt i lang tid, trekker du ut ledningen fra den elektriske kontakten og kobler antennen eller kabelsystemet fra produktet. Dette forhindrer skade på produktet på grunn av lyn eller overspenning på kraftlinjer. Kraftlinjer Ikke plasser et eksternt antennesystem i nærheten av kraftlinjer eller andre elektriske lys- eller strømkretser, eller der det kan falle inn i kraftlinjer eller strømkretser. Når du installerer et eksternt antennesystem, må du være svært forsiktig så du ikke berører kraftlinjer eller strømkretser, ettersom kontakt med dem kan være dødelig. Sikkerhetsinformasjon 11

15 Antennejording Denne påminnelsen skal minne installatøren av kabel-tv-systemet om paragraf i NEC (National Electrical Code), som inneholder retningslinjer for riktig jording og som, nærmere bestemt, angir at kabeljording skal være koblet til jordingssystemet i bygningen, så nær punktet der kabelen kommer inn som praktisk mulig. Antennejording Nr. Komponent 1 Elektrisk serviceutstyr 2 Power Service Grounding Electrode System (NEC Art 250, Part H) 3 Jordingsklemmer 4 Jordingsledere (NEC paragraf ) 5 Antenneutladningsenhet (NEC Section ) 6 Jordingsklemme 7 Antenneinnføringsledning 12 Sikkerhetsinformasjon

16 Forholdsregler for produkter med modem-, telekommunikasjons- eller nettverksutstyr VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Når du bruker denne enheten, må alltid grunnleggende sikkerhetsforholdsregler, som de på listen nedenfor, følges slik at risikoen for brann, elektriske støt og personskader reduseres: Ikke bruk dette produktet i nærheten av vann, for eksempel et badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask eller vaskebøtte, i en våt kjeller eller i nærheten av et svømmebasseng. Ikke bruk dette produktet i tordenvær. Det finnes en liten risiko for at lyn kan gi elektrisk støt. Bruk ikke dette produktet til å varsle om gasslekkasje hvis du er i nærheten av lekkasjen. Koble alltid fra modemkabelen før du åpner utstyret eller tar på uisolert modemkabel, plugg eller interne komponenter. Hvis dette produktet ikke ble levert med en telefonkabel, bruker du kun telekommunikasjonskabel av typen nr. 26 AWG eller større, slik at faren for brann reduseres. Ikke plugg en modem- eller telefonledning inn i nettverkskontakten. Sikkerhetsinformasjon 13

17 Offentlige godkjenninger Merknad for den europeiske union Produkter med CE-merking overholder kravene i EMC-direktivet (89/336/EØF) og Lavspenningsdirektivet (73/23/EØF) fra Kommisjonen i De europeiske fellesskaper, og hvis dette produktet har telekommunikasjonsfunksjonalitet, R&TTE-direktivet (1999/5/EC). Overholdelse av disse direktivene medfører samsvar med følgende europeiske normer (de tilsvarende internasjonale standardene og bestemmelsene er angitt i parentes): EN (CISPR 22) - Elektromagnetiske forstyrrelser EN (IEC 60950) - Produktsikkerhet EN (IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4) - Beskyttelse mot elektromagnetisk stråling EN (IEC 555-2) - Kraftlinjeharmonisering Godkjenning av telekommunikasjonsenheter Telekommunikasjonsenheten i datamaskinen er godkjent for tilkobling til telefonnettet i landene som har sitt godkjenningsmerke på produktetiketten på undersiden av datamaskinen eller på modemet. Slå opp i dokumentasjonen som fulgte med produktet, og forsikre deg om at produktet er konfigurert for bruk i landet der det befinner seg. Hvis du velger et annet land enn det produktet befinner seg i, kan det medføre at modemet konfigureres på en måte som bryter med telekommunikasjonsbestemmelser og -lover i dette landet. Dessuten er det ikke sikkert at modemet vil fungere ordentlig hvis ikke riktig land er valgt. Hvis du får en melding når du velger land, som sier at dette landet ikke støttes, betyr det at modemet ikke er blitt godkjent for bruk i dette landet og derfor ikke bør brukes. 14 Sikkerhetsinformasjon

18 Merknad for BABT-brukere i UK (SupraExpress 56i Pro Global Modem - Desktop Products Only) Modemet er bare ment brukt i en Compaq Internet PC. Med hensyn til BABT-godkjenning er modemet klassifisert som et vertsuavhengig produkt. Telefonnettforbindelse Modemet egner seg for tilkobling til det offentlige telenettets (Public Switched Telephone Network PSTN) direktelinjer og aktuelle sentralbordsystemer (PBXer). Et REN (Ringer Equivalent Number ) er en verdi som tildeles alle apparater som skal kobles til PSTN. Denne verdien kan innhentes og brukes til å beregne det maksimale antallet utstyrsenheter som kan parallellkobles uten at det reduserer ytelsen til standardkretsen. 1. REN = 3/n der n er det maksimale antallet enheter som kan brukes parallelt. 2. Maksimalt REN på en linje er 4. Derfor bør totalt REN for alle apparater som er koblet til linjen (fremkommer ved å summere alle individuelle REN-verdier) ikke overskride 4,0. Denne verdien omfatter eventuelle utstyrsenheter fra BT, som hver fortutsettes å ha REN-verdien 1,0 med mindre noe annet er angitt. Hvis du overskrider REN-verdien på 4,0, kan det føre til at telefonen(e) ringer svakt eller ikke i det hele tatt. 3. Bare ett modem bør være koblet til en telefonlinje. Parallelltilkobling av modemer med ett eller flere telefoninstrumenter er ikke tillatt. 4. REN for dette utstyret er 0,8. 5. Sentralen bør ha muligheter for enten oppringing via sløyfefrakobling (puls) eller multifrekvens (tone). Modemet kan konfigureres for begge systemer. 6. Under oppringing vil dette apparatet kanskje gi små klemt på andre telefoner som bruker samme linje. Dette er ikke en feil, og vi advarer deg om ikke å kontakte reparasjonstjenesten. 7. Modemet som er angitt i denne veiledningen, er for Compaq Internet PC. Sikkerhetsinformasjon 15

19 8. Dette apparatet er godkjent for følgende funksjoner: Tilkobling til direkte sentrallinjer som tilbyr DTMFsignalering Tilkobling til kompatible PBXer som tilbyr DTMFsignalering Operasjon i fravær av fortsettelsesindikasjon. Kan velges av bruker Funksjoner for overvåking av samtalens fremdrift Datamodemfunksjoner Automatiske oppringingsfunksjoner Automatiske svarerfunksjoner All annen bruk vil annullere apparatets godkjenning, hvis det medfører at det ikke lenger overholder standardene som godkjenningen ble tildelt mot. Alle apparater som er koblet til dette modemet, og dermed koblet direkte eller indirekte til British Telecoms PSTN (Public Switched Telephone Network), må være et godkjent apparat som definert i paragraf 22 i British Telecommunications Act av Selv om dette utstyret kan bruke enten sløyfefrakobling eller DTMFsignalering, er bare ytelsen til DTMF-signaleringen underlagt reguleringskrav for riktig drift. Det anbefales derfor på det sterkeste at utstyret konfigureres for DTMF-signalering for å få tilgang til offentlige eller private nødtjenester. DTMF-signalering gir raskere oppsett av samtaler. Modemet kan ikke brukes på forlengelsesledninger som bruker pluggpinnene 1 og 6. Hvis du er i tvil, må du innhente råd fra en kompetent telekommunikasjonsekspert. Vanskeligheter kan av og til skyldes andre apparater som er koblet til BT PSTN via modemapparatet. Slike vanskeligheter kan omfattede følgende: vanskeligheter med å etablere samtaler problemer som oppleves av begge parter i samtalen 16 Sikkerhetsinformasjon

20 Til å begynne med vil vanlig drift være mulig. Endringer av eller modernisering av nettet (som en naturlig del av utviklingen) kan føre til at apparatet kobles til en nettjeneste som den ikke er designet for å være kompatibel med. Hvis apparatet svikter under slike forhold, er det kanskje ikke nettoperatørens feil. Hvis disse vanskelighetene oppstår, kontakter du produktleverandøren eller den autoriserte Compact-forhandleren din i Storbritannia. Denne enheten støtter automatiske svar på innkommende anrop. Under normale forhold vil anropere være vant med at anrop besvares innen 10 sekunder, og et flertall av anropere vil avbryte anrop som ikke besvares innen 45 sekunder. Flere alternativer er tilgjengelige for automatisk svar. Standardinnstillingen er for to innkommende ringesignaler. Dette er den anbefalte innstillingen for normal drift for de fleste datamaskinbrukere. Automatisk oppringing med modemet Når du oppgir telefonnumre, må du kontrollere at nummeret på skjermen er riktig før du begynner å ringe. Benutzerhinweise für besondere Bestimmungen in Österreich Hinweis für die Benutzung in Österreich Wahlsperre Sofern Sie das SupraExpress 56i Pro global Modem an einer Nebenstellenanlage benutzen wollen, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler nach der Möglichkeit, die Amtsholung einzustellen. Ein Modem darf, beispielsweise im unbeaufsichtigten Betrieb, nicht pausenlos dieselbe Rufnummer anwählen (Wahlsperre). Nach zwölf erfolglosen Wählversuchen innerhalb einer Stunde gibt das Modem die Meldung BLACK-LISTE (Wahlsperre) aus. Danach ist jeder weitere Wählversuch blockiert. Die Wahlsperre wird wieder aufgehoben, wenn eines der drei folgenden Ereignisse eintritt: Sie starten den Computers neu (reboot), oder Ablauf einer Stunde, oder Sie erhalten einen Anruf. Sikkerhetsinformasjon 17

21 Benutzerhinweise für besondere Bestimmungen in Deutschland Hinweis für die Benutzung in der Bundesrepublik Deutschland Dieses Gerät ist mit einem mindestens 4-adrigen Anschlußkabel mit TAE-Stecker mit Kodierung N ausgestattet und verfügt über weiterführende Sprechadern. Es kann als einzige Endeinrichtung oder mit weiteren Endeinrichtungen am Netzanschluß betrieben werden. Weitere Endeinrichtungen, die sich an dem Telefonanschluß befinden, werden beim Einstecken des Gerätes nicht von der Leitung getrennt. Der Stecker kann nur in N-Hkodierte Anschlußdosen gesteckt werden. Brugerinstruktioner i overensstemmelse med danske krav Opkaldskoder P og T Compaq-modemet SupraExpress 56i Pro global modem understøtter ikke impuls-signalering. Både opkaldskode P (impulssignalering) og T (tonesignalering) tvinger modemet til at anvende tonesignalering. Speciale gebruiksinstructies voor Nederland Aansluitfactor Wachten op kiestoon Handenvrij bellen 1. Het modem is geschikt voor aansluiting op het openbare geschakelde telefoonnetwerk en op (analoge) telefooncentrales binnen bedrijven en instellingen. 2. De aansluitfactor is een waarde die wordt toegekend aan alle apparaten die op het openbare telefoonnetwerk kunnen worden aangesloten. Met deze waarde kan worden berekend hoeveel apparaten maximaal parallel kunnen worden geschakeld. De maximale aansluitfactor van een lijn is 5. De aansluitfactor van alle apparaten die zijn aangesloten op één lijn mag daarom nooit hoger zijn dan 5. U berekent de aansluitfactor door de waarden van de afzonderlijke apparaten op te tellen. 3. De aansluitfactor voor dit apparaat is 1,0. Het modem moet altijd eerst een kiestoon ontvangen voordat wordt geprobeerd een verbinding tot stand te brengen. Deze vereiste kan niet worden uitgeschakeld met de opdracht ATX<n>. Handenvrij bellen is toegestaan bij gebruik van een apparte (goedgekeurtde) telefoon set. 18 Sikkerhetsinformasjon

22 Användarinstruktioner i överensstämmelse med svenska krav Uppringningskod P och T Modemet till SupraExpress 56i Pro global modem stödjer inte pulssignalering. Både uppringningskod P (pulssignalering) och T (tonsignalering) är jämförbara och vill tvinga modemet att använda tonsignalering. Batterier Å ADVARSEL: Å ADVARSEL: Ä OBS: Hvis du vil ha mer informasjon om bytte av batteriet til sanntidsklokken, kan du kontakte en autorisert Compaq-forhandler eller - serviceleverandør. Datamaskinen leveres med en batteridrevet sanntidsklokkekrets. Det kan oppstå eksplosjonsfare og risiko for personskade hvis batteriet blir skiftet ut på feil måte eller blir behandlet feil. Ikke prøv å lade opp batteriet, demontere det, fjerne det, senke det i vann eller kaste det i ild. Denne datamaskinen kan inneholde et litium-ion eller nikkelmetall-hydrid-batteri. Det kan oppstå ildsfare og og risiko for forbrenninger hvis batteriet ikke blir behandlet på riktig måte. Ikke demonter, knus, stikk hull på, kortslutt eksterne kontakter på, kast i vann eller ild, eller utsett batteriet for høyere temperaturer enn 60 C. Ikke kast batterier sammen med vanlig husholdningsavfall. Når du skal kaste eller resirkulere dem, bruker du det offentlige innsamlingssystemet i samsvar med lokale reguleringer, eller returnerer dem til Compaq, en autorisert Compaq-partner eller salgsstedet. Sikkerhetsinformasjon 19

Sikkerhet og komfort

Sikkerhet og komfort Sikkerhet og komfort Også tilgjengelig på www.hp.com/ergo Document Part Number: 297660-092 Denne veiledningen beskriver riktig utforming av arbeidsplassen, arbeidsstilling og helse- og arbeidsvaner for

Detaljer

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok

Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Sikkerhet og komfort Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om

- Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om Hurtigreferanse Inneholder - Viktig sikkerhetsinformasjon - Garantiopplysninger og andre merknader - Konfigureringsopplysninger - Informasjon om programvaregjenoppretting - Informasjon om problemløsing

Detaljer

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok

OL-29508-01. Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok OL-29508-01 Cisco modell DPC3928/EPC3928 DOCSIS/EuroDOCSIS 3.0 8x4 trådløs gateway med innebygd digital taleadapter Brukerhåndbok Les dette Viktig Les hele denne håndboken. Hvis denne håndboken inneholder

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR

VIRUS-ADVARSEL VARSEL OM TORDENVÆR OPPHAVSRETT Packard Bell Brukerhåndbok. Opphavsrett 2002 NEC Computers International B.V. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon

Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Storm Series BlackBerry Storm 9500/9530 Smartphones Sikkerhets- og produktinformasjon Du finner oppdatert sikkerhets- og produktinformasjon på www.blackberry.com/docs/smartphones. MAT-29280-031

Detaljer

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588

Din bruksanvisning HTC TOUCH2 http://no.yourpdfguides.com/dref/3462588 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410

Phaser 3200MFP. Brukerhåndbok 604E39410 Phaser 3200MFP Brukerhåndbok 604E39410 Copyright 2007 Xerox Corporation. Med enerett. Opphavsrettsbeskyttelsen omfatter alle former for opphavsrettsbeskyttet materiale og informasjon som nå er tillatt

Detaljer

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support

WorkCentre 5020/DN. Brukerhåndbok XE3026NO0-1. www.xerox.com/support WorkCentre 5020/DN Brukerhåndbok XE3026NO0-1 www.xerox.com/support Oversatt av: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 1BU Storbritannia 2008 ved Fuji Xerox Co.,

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry Curve 8310 Smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry Curve 8310 Smartphone MAT-15839-031 Rev. 002 PRINTSPEC-021 SWDT43156-169706-0801123408-031 RBN41GW Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon...3 Sikkerhetsinformasjon...3

Detaljer

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004

Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 NO Sikkerhet og brukerstøtte PSP-2004 7010194 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. FORSIKTIG Bruk av kontroller eller justering

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone

Sikkerhets- og produktinformasjon. BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone Sikkerhets- og produktinformasjon BlackBerry 7130g smartphone BlackBerry 7130v smartphone SWDT53056-53056-1221032458-031 Innhold Sikkerhets- og produktinformasjon... 3 Sikkerhetsinformasjon... 3 Overholdelsesinformasjon...

Detaljer

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret.

Advarsler (med overskriften Advarsel): må følges nøye for å unngå personskade. må overholdes for å unngå skade på utstyret. Laserskriver 1 Sette sammen skriveren................3 2 Installere forbruksvarer.................5 3 Gjøre skriveren klar til bruk.............12 4 Installere skriverprogramvaren..........26 5 Installere

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen må du lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken for laser-mfp inneholder informasjon om oppsett

Detaljer

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM

Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Brukerhåndbok NetVista Type 6644, 6645 og 6646 IBM Merk Før du bruker disse opplysningene og produktet det vises til, må du lese Sikkerhetsinformasjon

Detaljer

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+)

Sikkerhets- og produktinformasjon. 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) Sikkerhets- og produktinformasjon 4G LTE BlackBerry PlayBook tablet (LTE/HSPA+) %"$!)'!#'%+!"%*)!-&")%*"%*"&!*"*%"%*")&&!*"*%%&&'!)&*!*!&')!1 MAT-45531-031 MAT-45531-031 PRINTSPEC-021 SWD-1697586-0525023435-031

Detaljer

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok

TravelMate 2000/2500 Series. Brukerhåndbok TravelMate 2000/2500 Series Brukerhåndbok Copyright 2004. Acer Incorporated. Med Enerett. Brukerhåndbok for TravelMate 2000/2500 Series Opprinnelig Utgave: Mars 2004 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt.

2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rettigheter forbeholdt. Denne håndboken er utelukkende utarbeidet til informasjonsformål. Informasjonen i håndboken kan endres uten varsel. Samsung Electronics er ikke ansvarlig for eventuelle endringer, direkte eller indirekte,

Detaljer

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok

Aspire 4920 Series. Brukerhåndbok Aspire 4920 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 4920 Series Opprinnelig utgave: 05/2007 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne

Detaljer

Extensa 5620/5620Z/5220 Series. Brukerhåndbok

Extensa 5620/5620Z/5220 Series. Brukerhåndbok Extensa 5620/5620Z/5220 Series Brukerhåndbok Copyright 2008. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Extensa 5620/5620Z/5220 Series Opprinnelig utgave: 01/2008 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok

HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok HTC HD2 Utvidet Brukerhåndbok 2 Les dette før du fortsetter BATTERIET ER IKKE FULLT LADET NÅR DU TAR DET UT AV ESKEN. IKKE FJERN BATTERIET NÅR ENHETEN LADES. GARANTIEN BLIR UGYLDIG HVIS DU DEMONTERER ELLER

Detaljer

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com

IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490. From ManualLib.com IBM Hurtigreferanse Manual http://www.manuallib.com/file/2621490 From ManualLib.com ManualLib.com collects and classifies the global product instrunction manuals to help users access anytime and anywhere,

Detaljer

Produktsikkerhetsguide 1 DCP-J562DW/MFC-J480DW/J680DW/J880DW

Produktsikkerhetsguide 1 DCP-J562DW/MFC-J480DW/J680DW/J880DW (kun EU) Produktsikkerhetsguide 1 DCP-J562DW/MFC-J480DW/J680DW/J880DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Les dette heftet før du tar produktet i bruk, eller

Detaljer

Aspire 7720Z/7720/7320 Series. Brukerhåndbok

Aspire 7720Z/7720/7320 Series. Brukerhåndbok Aspire 7720Z/7720/7320 Series Brukerhåndbok Copyright 2007. Acer Incorporated. Med enerett. Brukerhåndbok for Aspire 7720Z/7720/7320 Series Opprinnelig utgave: 06/2007 Endringer av informasjonen i denne

Detaljer

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok

Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Inneholder: Sikkerhet & komfort Service- & støtteinformasjon Mobil Internett-PC Brukerhåndbok Serie 300, 1200, 1600, 1800, og 1900 Innhold Innhold i KAPITTEL 1 Hvordan bruke denne håndboken Tekstkonvensjoner...

Detaljer

Veiledning for daglig bruk

Veiledning for daglig bruk Veiledning for daglig bruk Meldinger... 2 Introduksjon... 4 Skriverens deler og funksjonene i kontrollpanelet... 5 Skriverdeler... 5 Kontrollpanel... 6 Legge i papir... 7 Velge papirtype... 7 Legge papir

Detaljer

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare

Om brukerhåndboken brukerhåndboken Brukerveiledning for programvare Om brukerhåndboken Denne brukerhåndboken gir deg informasjon om hvordan du setter opp maskinen. Den inneholder også detaljerte instruksjoner for bruk av maskinen som skriver, skanner, kopimaskin og faksmaskin

Detaljer

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen

INNHOLD. 1. Sikkerhetsinformasjon. 2. Informasjon for denne maskinen. 3. Oppsett av maskinen Les dette først INNHOLD Innledning...3 Slik leser du denne håndboken... 4 Symboler...4 Ansvarsfraskrivelse... 4 Merknader... 4 Om Operating Instructions...5 Kontrollere maskinens innhold...6 Hovedenhet...

Detaljer

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen.

For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. For sikker og riktig bruk av maskinen, må du sørge for å lese sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken før du tar i bruk maskinen. Om brukerhåndboken Maskinen leveres med referanser: Denne brukerhåndboken

Detaljer