Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf , eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf , eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 14/1 Verdihåndboka PS 14/2 Oppfølging av Uups! Opp igjen (styrkning av barnehagenes frisknærvær) PS 14/3 Nærvær / fravær 2013 PS 14/4 Selja barnehage søknad om rammetillatelse, uttalelse fra AMU (AU) PS 14/5 Fagerlia barnehage Søknad om rammetillatelse, uttalelse fra AMU (AU) PS 14/6 Arbeidstilsyn desember 2013 PS 14/7 HMS-rådgiver orienterer februar 2014 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, den 17. februar 2014 Max Jenssen Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1102 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /1 VERDIHÅNDBOKA Vedlegg: Verdihåndboka legges frem i møtet Ingress: Harstad kommunes verdihåndbok er ferdig Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til etterretning og vil etter beste evne implementere kommunens verdier i størst mulig grad ved behandling av saker i utvalget. Saksopplysninger Personalsjefen informerer i møtet. Vurdering Verdienes grunnleggende effekt skal tydeliggjøre lederskapet og gi våre godt over 2000 ansatte en felles plattform for utøvelse av sin tjeneste i og for Harstad kommune som går utover det mål, rammer, regler og lover kan. Verdiene skal tjene som ryggmargsreflekser hos ledere og ansatte på hva som er rett og galt i ulike situasjoner, både internt og eksternt. Det vil også utgjøre bedre og mer omfattende standarder/kriterier for vurdering handlinger og den praksis som utøves både av enkelt ansatte og organisatoriske enheter. Andre viktige effekter er: Etablerer ambisjoner blant ansatte Øker refleksjons- og bevissthetsnivået i daglig arbeid Etablerer en fellesfrekvens for kommunikasjonen Forener organisasjonen Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side3

4 Saksdokument Saksmappenr: 2012/4134 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /2 OPPFØLGING AV UUPS! OPP IGJEN (STYRKNING AV BARNEHAGENES FRISKNÆRVÆR) Vedlegg: IA- rapport fra prosessen Uups! Oppsummering av prosessen (powerpoint) Andre saksdokumenter: (ikke vedlagt) Sak ephorte Ingress: Uups! Opp igjen er arbeidstittelen på en prosess for å avdekke utfordringer og styrke nærværet blant ansatte i barnehagen. Rådmannens tilrådning: AMU ber rådmannen prioritere arbeidet med prosessen samt ha et spesielt fokus på å styrke de områder som arbeidsgruppa/ pilotbarnehager/ spørreundersøkelsen har avdekka som utfordrende for drift og arbeidsmiljø. Herunder nevnes spesielt organisering av barnehagene. Saksopplysninger HMS- rådgiver orienterer i møtet. Vurdering Se vedlegg. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side4

5 IA-rapport januar 2014 Uups! Opp igjen! - Kartlegging av arbeidsmiljøet i Harstad kommunes barnehager 2013 IA-rapporten bygger på resultatene fra spørreundersøkelsene i de enkelte barnehagene slik de er presentert i rapportene fra Sør-Troms HMS-tjeneste, og drøftinger underveis i styringsgruppa for prosjektet. Utgangspunktet er et IA-perspektiv. IA-rapporten kan leses som et supplement til styringsgruppas rapport. «Hvor skal du hen?», sa Ole Brum, Og skyndte seg etter han. «Ingen steder», sa Kristofer Robin, og så gikk de dit. 1. Inkluderende arbeidsliv (IA) IA-avtalens overordnede mål er: - Å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Harstad kommune er «IA-bedrift», det innebærer både rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står tilretteleggingsplikten for virksomheten, og medvirkningsplikten for ansatte. Begge «pliktene» er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker i en IA-bedrift skal: - Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø - Si fra om ting som kan endres til det bedre - Lete etter alternative løsninger for fravær, hvis du er/står i fare for å bli sykemeldt - Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen - Snakke med lederen din om hva du er i stand til å gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet Arbeidsgiver i en IA-bedrift skal: - Sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden og ha konkrete mål for IA-arbeidet 1 Side5

6 - Arbeide systematisk med arbeidsmiljøforbedring - Ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen - Utarbeide rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med representanter for de ansatte - Tilrettelegge så langt som mulig når en ansatt blir syk eller får problemer med å mestre sine vanlige oppgaver - Utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med ansatt 2. Suksesskriterier Kjennetegn ved virksomheter som lykkes i nå målene i IA-avtalen. Resultater fra forskningsprosjekter de seineste årene kan oppsummeres slik: God og tydelig ledelse gir mindre sykefravær Uavhengig av type arbeidsplass, har forskere identifisert 4 organisasjons- og ledelsesfaktorer som påvirker medarbeidernes helse og bidrar til arbeidsplasser med lavt sykefravær: 1) De har en bedre stemning medarbeiderne mellom enn i andre bedrifter 2) Medarbeidere kjenner bedriftens mål 3) Medarbeiderne deltok i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for å nå målene 4) Medarbeiderne fikk konkret og direkte tilbakemelding fra ledelsen 3. Situasjonen i barnehagene i Harstad kommune Sykefraværet i de kommunale barnehagene er høyt. Det er naturlig å se dette i sammenheng med arbeidsmiljøet, men det er i spørreundersøkelsene ikke framkommet opplysninger som gir grunnlag for å hevde at årsaken til høyt sykefravær er et dårlig arbeidsmiljø. Derimot er det grunnlag for å påpeke at høyt fravær påvirker arbeidsmiljøet negativt. Dette framkommer blant annet i svarene som avdekker utfordringer rundt planlegging, bruk av vikarer, tidsbruk, tid til å få oppgavene gjort og at «andre oppgaver» tar tid som skulle vært brukt til ordinære oppgaver. Et sykefravær for de kommunale barnehagene på vel prosent i 2013, vil nødvendigvis måtte innvirke på det daglige arbeidet. Rutiner, planer etc. vil måtte endres, med det merarbeidet dette medfører. I tillegg kommer tidsbruk for alternative løsninger og til å finne vikarer. Svarene i undersøkelsen avdekker også opplevelse av at bruk av vikarer krever ekstra innsats i form av informasjon, opplæring og veiledning fra gjenværende personale. Et flertall har vært syk siste året og i enkeltbarnehager har alle vært syk. Vanligere er at flertallet er sjelden syk, noe som gir grunn til å spørre hvorfor andelen langtidsfriske er lav. Med få langtidsfriske blir det færre til å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i det daglige arbeidet. 2 Side6

7 4. Fravær og årsaker Denne rapporten går ikke inn på problemstillinger knyttet til hvorvidt det å jobbe i barnehage i seg selv er så belastende at fraværet derfor vil ligge høyt. I stedet tas det utgangspunkt i intensjonene i IA-avtalen basert på at jobbnærværet generelt kan styrkes, - uavhengig at bransje og type virksomhet. Det legges også til grunn erfaringer fra barnehager rundt om i landet som gjennom IAarbeid og økt oppmerksomhet rundt fravær og tilrettelegging, har lyktes i å redusere fraværet. Videre legges det til grunn at fraværet varierer mellom de kommunale barnehagene, 3. kvartal i 2013 fra to til 13,5 prosent, og at sykefraværet i Harstad i snitt er lavere i private enn i kommunale barnehager. I sum gir dette grunn til å lete etter faktorer som påvirker fraværet i kommunale barnehager i Harstad spesielt. Som tidligere påpekt gir spørreundersøkelsene ikke grunnlag for å hevde at dårlig arbeidsmiljø er en årsak. Tvert om vitner svarene om trivsel på jobb, stolthet av yrket og opplevelse av å gjøre en viktig jobb. Faktorer som i arbeidslivsforskning som påpekes som viktige for trivsel og jobbnærvær. Svarene avdekker fysiske utfordringer i enkelte av barnehagene, men disse framstår ikke som en avgjørende fraværsårsak. Bevissthet rundt ergonomi, bruk av hjelpemidler, rutiner som sparer den enkeltes helse og reduserer belastningene for personalet, synes å være på plass. Men her kan det være mer å hente. Da gjenstår det som naturlig å se nærmere på om forhold knyttet til organisasjon, antall ansatte, organisering og/eller administrering i sin konsekvens påvirker sykefraværet. Det vil også være naturlig å se på holdninger i personalgruppene. 5. Organisering For en som på forhånd ikke kjenner barnehagesektoren i Harstad kommune, har det vært ei utfordring å forstå «organisasjonskartet». Enkeltstående barnehager, basebarnehager, oppvekstsenter, hus Ikke alt framstår som klart og forståelig. Det samme gjelder styringslinjene politisk og administrativt for barnehagesektoren fra rådhusnivå. Som medlem av styringsgruppa for prosjektet har denne IA-rådgiveren enkelte ganger opplevd den kommunale barnehagesektoren i Harstad som uoversiktlig, overadministrert og hemmet av uklar utvalgsstruktur og offer for en møtekultur. Slike inntrykk fra en utenforstående basert på en kortere periode, skal likevel ikke overdrives. Men når disse inntrykkene bekreftes i spørreundersøkelsene i form av svar som avdekker uklare roller og usikkerhet rundt lederrollen, er det likevel grunn til å se nærmere på dette. I flere fritekstsvar framkommer «møter» som et negativt ladet ord. Det er signaler som bør tas på alvor. 6. Antall ansatte vikarbruk Svarene i undersøkelsen viser at mange kommunalt barnehageansatte føler at tida ikke strekker til i forhold til oppgavene. Det er likevel min påstand at det ikke er avdekket personalmangel. Utfordringene som påpekes kan med respekt å melde ikke svares med bare å øke antall ansatte i 3 Side7

8 barnehagene. I stedet er det grunnlag for å se på organisering av oppgavene og fleksibilitet i utnyttelse av personellressursene. Tydeligst framkommer dette i svarene som går på vikarbruk. Her framstår utfordringer knyttet til mer effektiv utnyttelse av vikarer. Ut fra et IA-perspektiv og med erfaringsgrunnlag fra andre IAbarnehager, er det naturlig å etterlyse om den enkelte barnehage har noe å gå på i form av mer bevisst vikarbruk. Altså drøftinger i forkant, for en mer planlagt og organisert bruk av vikarer. I dette bildet hører også tilgangen på gode vikarer og eventuelt behov for felles kursing/opplæring av faste vikarer i en «pool» for alle barnehagene. Spørsmålet er om tid brukt til planlegging/forberedelse, kan spare tid i det daglige når vikar er hentet inn? Erfaringer fra IA-tiltak med bruk av ungdom/eldre som deltidsansatte/praksisplass tilpasset behovene i den enkelte barnehage kan også være noe å se på. Vår, sommer, høst, vinter kan gi ulike muligheter. Undersøkelsen indikerer også en vei å gå når det gjelder og evne/vilje til å se på tvers av avdelinger/baser for bedre og mer effektiv ressursutnyttelse i det daglige. 7. Forutsetninger som mangler God og synlig ledelse, er ifølge forskning viktige bidrag til redusert fravær. Når så mange i spørreundersøkelsen svarer at de ikke vet hvem deres nærmeste leder er, mangler kommunale barnehager i Harstad en viktig forutsetning for å redusere fraværet. Her handler det ikke bare om gode ledere, men også om organisering og kultur for å gi rom for den gode og synlige lederen. Dette framkommer også i svar som vitner om «slitasje» hos ledere på ulike nivåer. Slik det er uklart for den ansatte hvem som er nærmeste leder, virker det også som ledere/mellomledere er usikre på hverandres og egen rolle, og også mangler opplevelsen av støtte oppover i organisasjonen. Uklarhet rundt roller og rolleforståelse vil nødvendigvis måtte gi negative ringvirkninger: - Hvordan få til en god medarbeidersamtale mellom ansatt og nærmeste leder når lederrollen er uklar? - Hvordan kan ansatte oppleve konkret og direkte tilbakemelding fra leder når de ikke vet hvem som er leder? - Kan de da kjenne virksomhetens mål og aktivt delta i prosesser for å nå målene? I et IA-perspektiv tuftet på erfaring og kunnskap om viktigheten av god og synlig ledelse og en åpen og tillitsfull dialog mellom ansatte og leder, tolkes dette som tydelige signaler om at barnehagesektoren i Harstad organisatorisk har et stykke vei å gå. Rådet fra et IA-ståsted er å sette seg ned med «blanke ark og fargestifter» og tegne et nytt organisasjonskart fra øverste barnehageansvarlige på rådhuset, via barnehagene til den enkelte ansatte/vikar. Svar som vitner om slitasje og tretthet i organisasjonen, understreker behovet for å ta grep for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser i et nært samarbeid med de ansatte. 4 Side8

9 8. Holdninger IA-perspektivet vektlegger arbeidsplassen som arena for forebyggende og helsefremmende innsats. Dette krever tydelig organisering, men også positive holdninger til felles innsats. Også for barnehagesektoren i Harstad kommune og den enkelte barnehage, bør holdninger til fravær, tilrettelegging og medvirkning stå på dagsorden. I undersøkelsen gir fritekstsvar signaler om at ansatte opplever at det negative kan prege praten på jobb. «Mindre prat, mer handling», er signaler som går igjen. Utfordringer den enkelte har på jobb hører kanskje ikke hjemme på pauserommet, men bør i god IAånd tas opp direkte med leder/kollega. Utfordringer på hjemmebane er kanskje heller ikke alltid egnet som åpent samtaletema på jobb. Er det legitimt å bruke utfordringer «på privaten» som argument for fravær som rammer kollegers arbeidsdag? IA-perspektivet vil her etterspørre holdninger til hva som er påregnelig belastning ved å jobbe i barnehage. Spørsmålet blir videre om forventningene til tilrettelegging for den enkelte er overdrevet, og om ledere urettmessig forventer at all tilrettelegging skal utløse tilretteleggingstilskudd? Her dreier det seg om holdninger og om medvirkning, og om å bli enige om kjøreregler for «hvordan vil vi ha det hos oss». Utfordringen blir å flytte og endre «prat» i uformelle arenaer, til løsningsbasert samhandling i formelle fora. Tips: Hvordan bidra til medvirkning - Erkjennelse og aksept - fra arbeidsgiver og arbeidstaker Dialog vise interesse og engasjement, lytte for å forstå hverandre, godt ytringsklima, avklare forventninger, skape eierskap til prosesser, mv. 9. Oppsummering Forslag til IA-tiltak for barnehagene i Harstad kommune. Personalgruppene: - Ta fram prosjektene «La mæ få klar det sjøl!» (Trondheim kommune) og «Best sammen om å øke nærværet i barnehager» (KS) - Finn fram de gode eksemplene fra drøft lære- og nytteverdi. - I en hektisk hverdag; hva kan gjøres smartere/annerledes hos oss - Drøft holdninger til egen arbeidsplass hvordan vil vi ha det hos oss Leder/mellomledere: - Er alle møtene like viktige? - I en hektisk hverdag; hva kan gjøres smartere/annerledes 5 Side9

10 - Holdninger hvordan vil vi ha det hos oss «Rådhusnivået»(trappevasken starter alltid øverst): - Trekk lærdom fra private barnehager i Harstad. De fikk IA-prisen i Sør-Troms høsten Finn fram blanke ark og fargestifter - tegn organisasjonskartet på nytt - Se på organisering av vikarbruken/krav til vikarer, opplæring - Rutiner for forankring/evaluering av endringer Felles: Hit skal vi, og slik kommer vi dit! -- Ole Erik Mathisen IA-seniorrådgiver Nav Arbeidslivssenter Troms, avd. Harstad Telefon dir.: // mobil: Side10

11 Kartlegging av arbeidsmiljøet i Harstad kommunes barnehager 2013 Dette fakta arket presenterer hovedfunnene fra Harstad kommunes spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet i kommunens barnehager vår/høst Fakta arket er basert på rapport/ tilbakemelding til hvert enkelt barnehage-«hus» Samarbeid mellom ledelse og ansatt: Rolleavklaring: Svært mange kjenner ikke til hvem som er deres nærmeste leder. Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalget vedtok å starte en prosess, våren 2013, for å finne tiltak som kan styrke nærværet i barnehagene i Harstad kommune. I tillegg til at hver enkelt avdeling fokuserer på helsefremmende løsninger i «eget hus», er det et hovedmål å finne tiltak på felles utfordringer. Spørsmålene i undersøkelsen var tilpasset slik at barnehagen som arbeidsplass var i sentrum for undersøkelsen. Spørsmålene ble derfor utformet på en slik måte at arbeidstakerne skulle oppfatte disse som relevante. To barnehageenheter; Hinnstein og Byggeklossen ble valgt ut som piloter. Disse ble valgt på bakgrunn av deres ulikheter i oppbygging og drift. Alle ansatte i Harstad kommunes barnehager besvarte undersøkelsen, totalt 271 stk. Fordeling Type stilling Styrere 3,o% Ass,styrere 4,1% Ped.ledere 22,1% Førskolelærere 6,3% Fagarbeidere 18,1% Assistenter 41,0% Lærlinger 0,7% 15% av disse har midlertidig ansettelse. Aldersfordeling: år Stillingsstørrelse: % stilling ,2% % ,2% % ,2% % ,7% Under 50 2% ,2% Sammenlagt er ikke summen 100%. Årsaken er at alle har ikke svart på alt, eller at noen har krysset i flere ruter. Medarbeidersamtaler: 42 % oppgir at de ikke har hatt regelmessige medarbeidersamtaler med sin leder. Verneombud: De alle fleste kjenner til hvem som er verneombud på sin arbeidsplass. Fysisk arbeidsmiljø: Tilgang til pc/internett: 58% oppgir at de har tilgang til pc og internett. Støy: De aller fleste av arbeidstakerne opplever støy som et problem. Ergonomi: 65 % oppgir at deres barnehage har ergotekniker, men at denne benyttes i varierende grad. 69 % oppgir at det finnes tilstrekkelig med ergonomiske hjelpemidler. Faglig arbeidsmiljø Kompetanseutvikling: 77 % har fått tilbud om kompetanseutvikling i løpet av de 2 siste år. 15 % mener at det ikke er samsvar mellom kompetanse og arbeidsoppgaver. Mestring: 8% opplever mindre grad av mestring. Tid til arbeidsoppgaver: 50% oppgir at de ikke har tid til å utføre sine arbeidsoppgaver som planlagt. Fagstolthet: Bli verdsatt, sett og hørt av både kolleger, leder og barnas pårørende er kommentarer som går igjen i besvarelsene. Karakterisering av daglige arbeidsoppgaver: Nedenfor er det rangert de 4 (av i alt 12) punkter som karakteriserer daglige oppgaver: 1. Varierte 2. Utfordrende 3. Morsomme 4. Interessante Side11

12 Psykososialt arbeidsmiljø Trivsel: De aller fleste gleder seg til å gå på jobb, og over 90% er delvis eller helt enig i påstanden jeg trives i jobben min. Samarbeidsklima: 90 % opplever et godt samarbeidsklima mellom de ansatte. Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsrelatert sykefravær: 85 % oppgir at de har hatt sykefravær det siste året, men at dette i svært liten grad skyldes forhold på arbeidsplassen. Det kommer likevel klart frem at smitte fra barn også er årsak til fravær. Vikarbruk: Behov for vikarer avhenger av situasjonen i barnehagen, og vurderes i hvert tilfelle. Det er ofte lite tilgang på opplærte vikarer. Vikaropplæring: Rutiner og etterlevelse av rutiner for opplæring av vikarer varierer sterkt mellom de ulike barnehagene. Motivasjon Å ha en viktig rolle for barnas utvikling samt skape trygge omgivelser er noen av mange faktorer som arbeidstakerne har oppgitt. Arbeidstakerne brenner for barnas hverdagsmiljø, og ikke nødvendigvis sitt eget arbeidsmiljø. Framtid i barnehagen: Arbeidstakerne ble bedt om å prioritere blant 12 ulike tiltak som er viktige for deres fremtid i barnehagen. Nedenfor er det rangert de tiltakene som fikk flest prioriteter: 1. Økt pedagogtetthet/bemanning 2. Stabil vikarordning 3. Bedre fysisk arbeidsmiljø 4. Bedre lønnsvilkår 5. Mer tid til samarbeid 6. Romsligere økonomi i barnehagen 7. Tilgjengelig leder Det generelle bildet viser at barnehagene er gode arbeidsplasser med høy trivsel og et høyt faglig nivå. Felles utfordringer og forslag til tiltak: Støy: Langvarig høy eksponering for støy kan gi helseplager, i tillegg til at støy virker negativt inn på barns og voksnes konsentrasjons- og yteevne. Det er stort behov for å jobbe bevisst med støyproblematikk, og dette bør være et prioritert fokusområde. Erfaringer med støyreduserende tiltak må deles med andre barnehager. Rolleavklaring i forhold til nærmeste leder er en konkret og nødvendig oppgave for organisasjonen. Rolleavklaringen må resultere i klare ansvarsforhold og beslutningsmyndighet. Medarbeidersamtaler: For å kunne gjennomføre gode medarbeidersamtaler kreves det at leder har nødvendig kunnskap og øvelse i dette. Forslag til tiltak: Revidere mal. Interne kurs. Smitte: Barn som leveres i barnehagen før de er smittefrie er et problem. Etterlevelse av 48-timers regel etter sykdom må innskjerpes, og like regler må gjelde i alle barnehagene. Utnytte ressurser: Enkelte oppgir at de innehar kompetanse som de ikke får benytte. Dette bør kartlegges og utnyttes i kollegiet. Tidstyver: Møtevirksomhet, administrative oppgaver, rapportering, innkjøp etc krever mye tid, noe som går på bekostning av f.eks tid sammen med barna, tid til personal-ledelse. Kan oppleves som en stressfaktor for mange. Dette må granskes i hver enkelt barnehage. Lean-metoden kan være et godt tiltak. Vikarressurser: For å sikre god tilgang på vikarer er det viktig at disse blir godt ivaretatt. Felles grunnopplæring av vikarer er et tiltak som sikrer at vikarene kjenner gjeldende regler. Dette vil lette arbeidet med videre opplæring i de ulike avdelingene. Ergonomi: Arbeidstakerne opplever belastninger ved håndtering av barn inn og ut av vogn, påklednings- og stellesituasjoner. Inventaret i barnehagene er i stor grad tilpasset barna, og dette fører til ugunstige arbeidsstillinger for ansatte. Kartlegging av arbeidsmiljøet i Harstad kommunes barnehager 2013 Side12

13 Uups! Opp igjen Gjennomført i alle barnehager. Perioden vår-høst 2013 Side13

14 Organisering Ikke alt er like logisk Antall hus? Antall kilometer? Ex. Oppvekstsentrene Evalueres/ rulleres: 2014: strategisk plan for barnehage 2014: ved unge krefter; oppvekstplan Side14

15 Uklare roller Relatert til «mellomledernivå»: ped.ledere Ass. Styrer! Hvor hører hun «hjemme»? Forslag til tiltak: Start på nytt Side15

16 Hvem? Kompetanse? Myndighet? Medarbeidersamtaler Forslag til tiltak: Revidering av mal? Kurs m/ utgangspunkt i kommunens mal Gjennomføring av medarbeidersamtaler må ses i sammenheng med organisering. Side16

17 Materialtretthet Energilekkasjer Personlighet? Riktig «hylle»? Forslag til tiltak: Vip 24 Side17

18 Mestring/ kompetanse Opplæring? Hva? Spørsmål som ikke kan besvares grunnet manglende myndighet Vikarer Nyansatte Registrering av kompetanse (herunder også real-kompetanse) Veileder i barnehage (departement) 1 års veiledning Side18

19 Smitte/ hygiene Syke barn For tidlig tilbake Variasjon fra barnehage til barnehage Tiltak: Felles regler (spesifisert) Info fastleger (via kommuneoverlege) Side19

20 Samhandling Organisasjonen er sliten! deler ikke (goder på bemanningssiden den som er best bemannet) Tiltak alà Lenvik (spør Ranveig) Side20

21 Forventninger reelle? For høye? Utfordringer ved IA-modellen Forventninger hos ansatte Arbeidsgivers forventninger om økonomisk kompensasjon Forslag til tiltak: NAVs dannelsesreise (Ole sender epost til Siw med innhold, tidsaspekt) Side21

22 Bemanning?? Pedagogtetthet? Ikke den største utfordringa p.d.d Vikarbehov/ vikartilgang Opplæring av vikarer Bemanningsnorm? ½ ansatt mindre enn normen? Side22

23 Side23

24 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1051 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /3 NÆRVÆR / FRAVÆR 2013 Vedlegg: Sykefraværstatistikk 2013 Frisknærvær 2013 Ingress: Nærværet i Harstad kommune var i 2013 på 89,9 %. Det samme som året før. Rådmannens tilrådning: Saken legges frem uten innstilling. Saksopplysninger Personalsjefen orienterer i møtet. Vurdering Sett under ett er det Helse og omsorg som står for den største økninga i frisknærværet. I skoler og barnehager er den fremdeles synkende. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Saksdokument Saksmappenr: 2008/6523 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /4 SELJA BARNEHAGE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, UTTALELSE FRA AMU (AU) Vedlegg: Uttalelse fra AMU (AU) Ingress: Den midlertidige barnehagen Selja planlagt flyttet til areal ved siden av Byggeklossen barnehage. Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til orientering Saksopplysninger AU har flere merknader. Se vedlegg. Vurdering Vedlegg. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side29

30 Side30

31 Saksdokument Saksmappenr: 2008/6523 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /5 FAGERLIA BARNEHAGE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, UTTALELSE FRA AMU (AU) Vedlegg: Uttalelse fra AMU Ingress: Nytt barnehagebygg planlegges oppført i Fagerlia Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til orientering. Saksopplysninger AU har, med mandat fra AMU, behandlet saken. Uttalelser er påført søknad om rammetillatelse som sendes arbeidstilsynet. Vurdering Se vedlegg. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side31

32 Side32

33 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1104 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /6 ARBEIDSTILSYN DESEMBER 2013 Vedlegg: Rapport arbeidstilsyn Sama sykehjem desember 2013 Rapport arbeidstilsyn Stangnes sykehjem desember 2013 Rapport arbeidstilsyn Omsorg Sør desember 2013 Rapport arbeidstilsyn Sentraladministrasjon Rådhus 1a, desember 2013 Ingress: I desember 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet fler tilsyn innafor pleie og omsorg i Harstad kommune. Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til orientering. AMU ber Rådmannen, v/kvalitetsutvalg for pleie og omsorg, utarbeide plan for lukking av pålegg innen arbeidstilsynets frist. Saksopplysninger Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Kort om varslete pålegg: Det varsles ingen pålegg etter tilsynet hos Rådmann og Sama sykehjem og etter tilsynet hos Stangnes sykehjem Imidlertid varsler ett pålegg på bakgrunn av tilsynet ved Omsorg Sør Varsel om pålegg Arbeidstilsynet varsler om at de vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis vi mener at beskrivelsenikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber de om skriftlig tilbakemelding senest Denne fristen er utsatt til (jfr.epost fra Arbeidstilsynet) Vi vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstøy og personlig verneutstyr (ref. 1) Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr, dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne i hjemmesykepleien i Harstad kommune får utlevert, og blir pålagt å bruke, hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr Hjemmel: arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-7 Side33

34 Dersom pålegg, vil fristen settes til: Vurdering Kvalitetsutvalget vurderer saken. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side34

35 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av /32895 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A v/rådmann Postmottak 9479 HARSTAD Tilsyn - SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A Vi viser til tilsynet hos SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A den Vi vil be dere distribuere rapporten internt til kopimottakerne. Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom kommunen og sykehus/helseforetak Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan påvirke arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Asbjørn Selsbanes gate HARSTAD Til stede fra virksomheten: Hugo Thode Hansen (rådmann), Max Jenssen (personalsjef), Siw Schultz Gabrielsen (HMS-rådgiver), Dag Gyltnes (hovedverneombud), Tone Skoglund (omsorgsfaglig rådgiver), Eva Granås (HTV,fagforbundet), Silje Pettersen (HTV, FO), Aud Johansen (enhetsleder, koordinerende enhet), Beate Monsen (HTV, delta) og Liv Bodil Hansen (bedriftshelsetjeneste). POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge Side35

36 VÅR REFERANSE 2 av /32895 Til stede fra Arbeidstilsynet: Olaug Iren Fossbakk (seniorrådgiver) og Jon Helge Vaeng (seniorrådgiver) Generelt om virksomheten Rådmannen informerte om under tilsynet at Harstad kommune er inne i ei omstilling som er preget av økonomiske kutt, også innen helse og omsorg. I denne prosessen ser de både på selve oppgaveløsninga og om det driftes effektivt. Det jobbes samtidig med å få sykefraværet ned. Tredje kvartal i 2013 var sykfraværet på 9,7%. Innen helse og omsorg er det ca 900 ansatte. I løpet av 21 måneder har kommunen redusert med 60 årsverk. Ved fravær og permisjoner benyttes vikarer. Tema som er kontrollert og funnet i orden Systematisk HMS: Rådmann og enhetsleder for helse og omsorg har grunnopplæring i HMS(40t) Hovedverneombudet(HVO) tas med på råd gjennom månedlige møter med rådmann, personalssjef og tillitsvalgte. Verneombudene tas med på råd gjennom deltakelse HMS-gruppene. Det er noe ulik praksis på hvordan verneombudene i avdelingene blir tatt med på råd utover HMSgruppene. Harstad kommune er tilknyttet Sør-Troms HMS-tjeneste(BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet. HMS-rådgiver er kontaktperson oppmot BHT og hun sørger for at kommunen får utarbeidet plan for BHTs bistand. Planen tas opp internt i kommunen 4 ganger pr år. Ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet er avklart ved at rådmann har ansvaret og konkrete oppgaver er delegert til enhetsledere. Vi får opplyst om at HMS-oppgaver for avdelingsledere er beskrevet i stillingsinstruksen deres. AMU deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger utviklingen. Et eksempel som kan trekkes fram er en skole med dårlig inneklima. Her følger AMU utviklingen i oppfølgingen. Det systematiske HMS-arbeidet utøves i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennom AMU-møter og månedlige møter med verneombud og tillitsvalgte. Harstad kommune har rutine for hvordan avvik skal meldes og følges opp. Det meldes elektronisk, men ansatte kan også melde skriftlig på papir der det ikke er tilgang på PC. Omstilling: Kommunen har rutiner som sikrer at risikovurdering gjøres under planlegging og gjennomføring av omstilling eller endring som påvirker arbeidstakernes arbeidsmiljø. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, blir vi kjent med at kommunen har bygd opp et spesialisert sykehjem for å kunne ta i mot de mest syke. Hjemmetjenesten har Side36

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE v. Arbeidstilsynet VAR DATO 04.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 1 av 5 VIKNA KOMMUNE v/rådmann Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK Tilsyn - RØRVIK SYKESTUE

Detaljer

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES

L-f(qc. Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN. 1 SEPT20u. BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata STORSTE1NNES IÅriYA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 16.09.201 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE REFERANSE 1 av 6 Lf(qc BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTE1NNES

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA

IIAUrA. Tilsyn - NORDRE LAND KOMMUNE ÅPEN OMSORG AVD BOFELLESSKAP. NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA IIAUrA Arbeidstilsynet VAR DATOVAR 04.02.2014 DERES DATODERES REFERANSE REFERANSE 1 av 5 VAR SAKSBEHANDLER Jan Arne Erlimo, tlf. 99369113 NORDRE LAND KOMMUNE v/rådmannen Storgata 28 2870 DOKKA Tilsyn -

Detaljer

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG

Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 30.10.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox, tlf. 95275018 FROGN KOMMUNE Postboks 10 1441 DRØBAK Orgnr 963999089 Tilsyn - ULLERUD HELSEBYGG Vi viser til tilsyn den 24.10.2017.

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU)

Tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER AVD 2 (TPU) Arbeidstilsynet A 17.06.201 201/68376 DERES DATO DERES REFERANSE VAR SAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 957132 VIKNA KOMMUNE HELSE OG SOSIALETAT Postboks 133 Sentrum 7901 RØRVIK c.(31.37?li'3

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /[2rA Arbeidstilsynet BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES V Mr, 1h, I rtcrcrtmivo. 13.10.201201/65516 DERES DATODERES VAR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 REFERANSE

Detaljer

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER

Tilsyn - BALSFJORD BO- OG SERVICESENTER IAWYA VAR DATO 11 12 2015 DERES DATO DERES REFERANSE 1 av 7 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER OLAUG IREN FOSSBAKK 91889748 TLF BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES Tilsyn BALSFJORD

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - MODUMHEIMEN SYKEHJEM

Tilsyn - MODUMHEIMEN SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR

Tilsyn - HJEMMETJENESTEN SONE SØR VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VARDATO 28.06.2013 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tone Orekåsa, tlf. 95280453 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 6 SENTRALADMINISTRASJON/RÅDMANNEN Serviceboks 2530 7729 STEINKJER Tilsynsrapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN

Tilsyn - HELSESØSTERTJENESTEN PrÅ3A Arbeidstilsynet 13.10.201201/65518 DERES DATODERES REFERANSE VAR SAKSBEIIANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 9188978 BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 9050 STORSTEINNES OKI7fm Tilsyn HELSESØSTERTJENESTEN

Detaljer

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal

Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 04.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Wenche Vik tlf 911 09 533 Kvinesdal kommune v/ rådmannen Nesgt.11 4480 Kvinesdal SKOLEPROSJEKTET MED SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hovedgården ungdomsskole i Asker kommune dato 07.05.2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gro Kværnå tlf 408 73 901 Asker kommune sentraladministrasjonen Postboks 355 1383 Asker TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I AUDNEDAL KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.10.2010 2010/13981 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Conny Bruun tlf 938 95 566 Audnedal Kommune v/ Rådmannen Postboks 68 4525 KONSMO TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Åsen skole i Lørenskog kommune 20.10.2010. Mette S. Haugstvedt, verneombud skole Elin Wanne, rektor VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 21.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED

Detaljer

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud

Til stede fra skolens ledelse og vernetjeneste: Ellen Løchen Børresen, rektor Sigmund Snørøs, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG- HAMMER SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hammer skole i Lørenskog kommune dato 20.10.2010. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 16.12.2010 2010/16935 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Lørenskog kommune v/rådmannen Postboks 304 1471 LØRENSKOG TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN

/42r A. Melding om tilsyn. BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate BJUGN /42r A VAR DATO 04.09.2015 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 4 Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER ELIN SKANCKE, TLF 92812064 BJUGN KOMMUNE HELSE OG OMSORG Alf Nebbs gate 2 Melding om tilsyn

Detaljer

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tilsyn - BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 13.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lisbeth Tveit, tlf. 48204656 BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Postboks 7700 5020 BERGEN Tilsyn - BERGEN

Detaljer

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok:

Vi viser til tilsyn ved Kastellet skole den 13.9.2011 hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/16463 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Kastellet skole Birger Olivers vei 34 1176 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Svinndal skole i Våler kommune den 03.06. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune v/rådmann Herredshuset 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - SVINNDAL

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - MAURA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Maura skole i Nannestad kommune dato 08.06.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Tone Eriksen tlf 979 85 146 Nannestad kommune v/ Rådmannen Kommunehuset 2030 Nannestad TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG SKJØNHAUG SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Skjønhaug skole i Trøgstad kommune den 16.09.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 03.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lene Cecilie Skahjem tlf 954 79 624 TRØGSTAD KOMMUNE Postboks 34 1861 Trøgstad Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE

Tilsyn - VIKNA KOMMUNE VA VAR DATO 03.03.2014 DERES DATO VAR REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 5 Arbeidstilsynet var SAKSBEHANDLER Margrethe M Aune, tlf. 90541602 VIKNA KOMMUNE Rolb v/rådmann Postboks 133 Sentrum H 7901 RØRVIK

Detaljer

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den

Tilsyn - SOI 5 AS. SOI 5 AS Postboks LANGESUND. Orgnr Vi viser til tilsyn den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 08.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 SOI 5 AS Postboks 75 3970 LANGESUND Orgnr 915051774 Tilsyn - SOI 5 AS Vi viser

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA I OFFENTLIGE BYGG, HERUNDER SKOLER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 05.12.2011 2011/14733 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom tlf 971 97 095 FET KOMMUNE Postboks 100 1901 FETSUND TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG TEMA: INNEKLIMA

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER

Tilsyn - ÅMLI PLEIE- OG OMSORGSSENTER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI PLEIE-

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009

Vi viser til tilsynsbesøk ved Åmot skule i Vinje kommune 1.oktober 2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Åmot skule

Detaljer

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune.

Rygge kommune v/rådmann Larkollveien DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG. Vi viser til tilsyn den hos Rygge kommune. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 06.01.2011 2010/19750 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Jan Ivar Marthinsen tlf 918 14 505 Rygge kommune v/rådmann Larkollveien 9 1570 DILLING TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

STJØRDAL KOMMUNE. Møteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsmiljøutvalget Halsen, Rådhuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til hanne.elin.ovesen@stjordal.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Arbeidsmiljøutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

I tilsynet fremkom det blant annet at:

I tilsynet fremkom det blant annet at: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 17.12.2010 2010/12243 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke tlf 92812064 Bjugn kommune v/ Rådmannen Rådhuset, Alf Nebbs gate 2 7160 BJUGN TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Vi viser til tilsyn gjennomført ved Båstad skole i Trøgstad kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 27.10.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Cathrine Louise Holme tlf 416 00 414 Trøgstad Kommune v/rådmann Postboks 34 1861 TRØGSTAD TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 13.05.2011 2011/11278 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørn Maur tlf 905 82 205 SUNNDAL KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJ Postboks 94 6601 SUNNDALSØRA TILSYNSRAPPORT OG

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

19 APR201S. Tilsynsrapportmed varselom pålegg. Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet PB 4720 Sluppen 7468 Trondheim 32 MANDAL KOMMUNE Postboks 905 4509 MANDAL MANDAL KOMMUNE SENTRAL1\RK1Va 19 APR201S Tilsynsrapportmed varselom pålegg Nå kan du raskere motta brev fra Arbeidstilsynet.

Detaljer

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk?

Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? Hva har vi gjort når det gjelder gravide arbeidstakere og seniorpolitikk? - eller hva skal til for at gravide og seniorer blir i jobben? Åsbjørn Vetti, rådgiver, Hva har KS gjort? - eller hva skal til

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Landøya ungdomsskole i Asker kommune 5. mai 2009. Ingunn Steinnes, verneombud VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 28.08.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann VEDTAK OM PÅLEGG Vi

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG HAGALØKKA SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Hagaløkka skole i Asker kommune VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker Kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 ASKER Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok:

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG ELLINGSRUDÅSEN SKOLE. Vi viser til tilsyn ved Ellingsrudåsen skole den hvor følgende deltok: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 09.09.2011 2011/16459 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Marianne Rustad Siljeholm tlf 938 21 781 Ellingsrudåsen skole P.B. 23 Ellingsrudåsen 1064 OSLO TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet

Erfaringer og kunnskap. Snorre Nordstrand og Edle Utaaker. Arbeidstilsynet Erfaringer og kunnskap Snorre Nordstrand og Edle Utaaker Mål for revisjonene i sykehusene Styrket partssamarbeid i sykehusene Styrket systematisk og forebyggende HMS-arbeid i sykehusene Økt forståelse

Detaljer

Tilsyn - TYDAL HELSEHUS

Tilsyn - TYDAL HELSEHUS VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 27.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Elin Skancke, tlf. 92812064 TYDAL KOMMUNE HELSE- OG SOSIALADMINISTRASJON v/rådmann 7590 TYDAL Tilsyn - TYDAL HELSEHUS

Detaljer

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE- OG UNGDOMSSKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 08.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti Eldby tlf 481 08 940 Narvik Kommune Boks 504 8500 NARVIK RAPPORT ETTER TILSYN - VARSEL OM PÅLEGG - BJERKVIK BARNE-

Detaljer

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE

Tilsyn - ÅFJORD KOMMUNE HELSESØSTERTJENESTE 2019/EV? VÅR DATO VAR REFERANSE 1 av 7 22.09.2017 2017/32247 DERES DATO DERES REFERANSE 8 CL ) f Afbeldsfllsynet VAR SAKSBEHANDLER TONE OREKÅSA, TLF 95280453 ÅFJORD KOMMUNE Øvre Åmes 7 7170 ÅFJQRD Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Belset skole i Bærum kommune dato 5.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, BELSET SKOLE Vi

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr

VÅLIrA. Tilsyn - OPPDAL KOMMUNE HJEMMETJENESTEN ( OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg OPPDAL. Orgnr VÅLIrA Arbeidstilsynet VAR DATO 07.07.2017 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF 95741342 var REFERANSE DERES REFERANSE 1 av 7 OPPDAL KOMMUNE Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL Orgnr

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I GRAN KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 19.10.2010 2010/16047 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Solveig Juløy Johansen tlf 469 33 259 Gran kommune v/ Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE

Detaljer

Inkluderende arbeidsliv

Inkluderende arbeidsliv Inkluderende arbeidsliv Håkon Hide Rådgiver NAV Arbeidslivssenter Oppland Tlf. 61 41 77 50 - Mobil 99 23 44 61 hakon.hide@nav.no Arbeidslivssenter Oppland Agenda Inkluderende arbeidsliv Roller i IA-arbeidet

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Våk skole i Våler kommune den VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2009 DYKKAR DATO DYKKAR REFERANSE VÅR SAKSHANDSAMAR Hildegunn Molvær tlf Våler Kommune Herredshuset v/rådmann 1592 VÅLER I ØSTFOLD TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG - VÅK

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG FOR KLEVSTRAND SKOLE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.09.2010 2010/12397 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Krog Tysvær tlf 411 46 607 PORSGRUNN KOMMUNE v/rådmann Postboks 128 3915 PORSGRUNN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Handlingsplan for helsefremmende arbeid

Handlingsplan for helsefremmende arbeid Vestre Toten kommune Handlingsplan for helsefremmende arbeid 2014 2018 Økt mestring gir bedre kvalitet som fører til økt nærvær Innholdsfortegnelse 1. Intensjon med handlingsplanen 2. Vår plattform. 16

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG Solberg skole. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Solberg skole i Asker kommune 6. mai 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Monica Brox tlf 952 75 018 Asker kommune Sentraladministrasjon Postboks 355 1383 Asker Att: Rådmann TILSYNSRAPPORT MED VARSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møte nr. 2/2014 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Administrasjonsutvalget holder møte den 10.06.2014 klokka 09:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG

VEDLIKEHOLDSPLANER M.M. VEDTAK OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.09.2011 2011/10331 DERES DATO 02.08.2011 VÅR SAKSBEHANDLER Hilmar Remen tlf 412 18 476 DERES REFERANSE Andøy kommune v/ Rådmann Rådhuset 8480 Andenes Att. Kirsten Lehne Pedersen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09.

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rykkin skole i Bærum kommune dato 7.5.09. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.05.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 Bærum kommune v/rådmann 1304 Sandvika TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG, RYKKIN SKOLE Vi

Detaljer

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER

VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN GOD VAKT! TIL UBALANSE MELLOM OPPGAVER OG RESSURSER VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Heidi Wølneberg tlf 922 31 717 SYKEHUSET ØSTFOLD FREDRIKSTAD Postboks 16 1603 FREDRIKSTAD VARSEL OM PÅLEGG, SYKEHUSKAMPANJEN

Detaljer

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009.

Vi viser til tilsyn gjennomført ved Rauland skule i Vinje kommune 28.september 2009. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.11.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Mona Helene Brakstad tlf 952 22 599 Vinje Kommune v/rådmannen 3890 VINJE Tilsynsrapport med varsel om pålegg Rauland skule

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03. GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.03.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

HMS/IA handlingsplan

HMS/IA handlingsplan HMS/IA handlingsplan 2017-2018 Bakgrunn og mål skal gjennom målretta aktiviteter og tiltak utvikle og vedlikeholde helsefremmende arbeidsplasser som skaper trivsel og gode tjenester. Se HMS-håndbok for

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

for Dønna kommune

for Dønna kommune IA handlingsplan Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune 2014-2018 Vedtatt i adm.utv sak 4/15 3.2.2015. OM IA-AVTALEN Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) bygger på en tradisjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Kjell J. Lillegård Randi Lillegård MEDL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 15.06.2015 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Nenad Tomic, tlf. 41249003 ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE Rødtvetveien 40 0955 OSLO Tilsyn - ATTENDO OMSORG AS HJEMMETJENESTE

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VA Arbeidstilsynet VAR DATO 28.02.2012 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Tahereh Talebi DERES REFERANSE 1 av 6 OSLO KOMMUNE HYRADSAVDELING FOR VELFERD OG SOSIALE TJENESTER Olav Vs gate 4 0161 OSLO Tilsynsrapport

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg

Tilsynsrapport og varsel om pålegg VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 16.04.2012 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Rita Lindbom SENTRALADMINISTRASJON Postuttak 1640 RÅDE Tilsynsrapport og varsel om pålegg Dette brevet er en rapport

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG VEDRØRENDE SIKRING AV VEDLIKEHOLD OG ET TILFREDSTILLENDE INNEKLIMA I LARVIK KOMMUNE SINE SKOLEBYGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.10.2010 2010/13021 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bente Rød-Karlsen tlf 920 36 090 SENTRALADMINISTRASJON Postboks 2020 3255 LARVIK TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 10:00 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.08.2017 Tidspunkt: 10:00 11:00 Eventuelt forfall, eller spørsmål om habilitet, må meldes snarest på tlf. 73

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening

Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer