Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf , eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16, eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 09:00 Eventuelle forfall meldes til tlf , eller pr epost til møtesekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr Tittel PS 14/1 Verdihåndboka PS 14/2 Oppfølging av Uups! Opp igjen (styrkning av barnehagenes frisknærvær) PS 14/3 Nærvær / fravær 2013 PS 14/4 Selja barnehage søknad om rammetillatelse, uttalelse fra AMU (AU) PS 14/5 Fagerlia barnehage Søknad om rammetillatelse, uttalelse fra AMU (AU) PS 14/6 Arbeidstilsyn desember 2013 PS 14/7 HMS-rådgiver orienterer februar 2014 Dokumentene vedrørende ovenstående saker er lagt ut til ettersyn på kommunens hjemmeside Harstad, den 17. februar 2014 Max Jenssen Leder Side1

2 Side2

3 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1102 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /1 VERDIHÅNDBOKA Vedlegg: Verdihåndboka legges frem i møtet Ingress: Harstad kommunes verdihåndbok er ferdig Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til etterretning og vil etter beste evne implementere kommunens verdier i størst mulig grad ved behandling av saker i utvalget. Saksopplysninger Personalsjefen informerer i møtet. Vurdering Verdienes grunnleggende effekt skal tydeliggjøre lederskapet og gi våre godt over 2000 ansatte en felles plattform for utøvelse av sin tjeneste i og for Harstad kommune som går utover det mål, rammer, regler og lover kan. Verdiene skal tjene som ryggmargsreflekser hos ledere og ansatte på hva som er rett og galt i ulike situasjoner, både internt og eksternt. Det vil også utgjøre bedre og mer omfattende standarder/kriterier for vurdering handlinger og den praksis som utøves både av enkelt ansatte og organisatoriske enheter. Andre viktige effekter er: Etablerer ambisjoner blant ansatte Øker refleksjons- og bevissthetsnivået i daglig arbeid Etablerer en fellesfrekvens for kommunikasjonen Forener organisasjonen Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side3

4 Saksdokument Saksmappenr: 2012/4134 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /2 OPPFØLGING AV UUPS! OPP IGJEN (STYRKNING AV BARNEHAGENES FRISKNÆRVÆR) Vedlegg: IA- rapport fra prosessen Uups! Oppsummering av prosessen (powerpoint) Andre saksdokumenter: (ikke vedlagt) Sak ephorte Ingress: Uups! Opp igjen er arbeidstittelen på en prosess for å avdekke utfordringer og styrke nærværet blant ansatte i barnehagen. Rådmannens tilrådning: AMU ber rådmannen prioritere arbeidet med prosessen samt ha et spesielt fokus på å styrke de områder som arbeidsgruppa/ pilotbarnehager/ spørreundersøkelsen har avdekka som utfordrende for drift og arbeidsmiljø. Herunder nevnes spesielt organisering av barnehagene. Saksopplysninger HMS- rådgiver orienterer i møtet. Vurdering Se vedlegg. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side4

5 IA-rapport januar 2014 Uups! Opp igjen! - Kartlegging av arbeidsmiljøet i Harstad kommunes barnehager 2013 IA-rapporten bygger på resultatene fra spørreundersøkelsene i de enkelte barnehagene slik de er presentert i rapportene fra Sør-Troms HMS-tjeneste, og drøftinger underveis i styringsgruppa for prosjektet. Utgangspunktet er et IA-perspektiv. IA-rapporten kan leses som et supplement til styringsgruppas rapport. «Hvor skal du hen?», sa Ole Brum, Og skyndte seg etter han. «Ingen steder», sa Kristofer Robin, og så gikk de dit. 1. Inkluderende arbeidsliv (IA) IA-avtalens overordnede mål er: - Å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet Harstad kommune er «IA-bedrift», det innebærer både rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker. Sentralt står tilretteleggingsplikten for virksomheten, og medvirkningsplikten for ansatte. Begge «pliktene» er hjemlet i Arbeidsmiljøloven. Arbeidstaker i en IA-bedrift skal: - Bidra til å skape et godt arbeidsmiljø - Si fra om ting som kan endres til det bedre - Lete etter alternative løsninger for fravær, hvis du er/står i fare for å bli sykemeldt - Opplyse om fraværet har sammenheng med arbeidssituasjonen - Snakke med lederen din om hva du er i stand til å gjøre, slik at arbeidsgiver kan tilrettelegge arbeidet Arbeidsgiver i en IA-bedrift skal: - Sette inkluderende arbeidsliv på dagsorden og ha konkrete mål for IA-arbeidet 1 Side5

6 - Arbeide systematisk med arbeidsmiljøforbedring - Ta initiativ til en åpen og god dialog på arbeidsplassen - Utarbeide rutiner for sykefraværsoppfølging i samarbeid med representanter for de ansatte - Tilrettelegge så langt som mulig når en ansatt blir syk eller får problemer med å mestre sine vanlige oppgaver - Utarbeide oppfølgingsplan i samarbeid med ansatt 2. Suksesskriterier Kjennetegn ved virksomheter som lykkes i nå målene i IA-avtalen. Resultater fra forskningsprosjekter de seineste årene kan oppsummeres slik: God og tydelig ledelse gir mindre sykefravær Uavhengig av type arbeidsplass, har forskere identifisert 4 organisasjons- og ledelsesfaktorer som påvirker medarbeidernes helse og bidrar til arbeidsplasser med lavt sykefravær: 1) De har en bedre stemning medarbeiderne mellom enn i andre bedrifter 2) Medarbeidere kjenner bedriftens mål 3) Medarbeiderne deltok i planlegging og gjennomføring av aktiviteter for å nå målene 4) Medarbeiderne fikk konkret og direkte tilbakemelding fra ledelsen 3. Situasjonen i barnehagene i Harstad kommune Sykefraværet i de kommunale barnehagene er høyt. Det er naturlig å se dette i sammenheng med arbeidsmiljøet, men det er i spørreundersøkelsene ikke framkommet opplysninger som gir grunnlag for å hevde at årsaken til høyt sykefravær er et dårlig arbeidsmiljø. Derimot er det grunnlag for å påpeke at høyt fravær påvirker arbeidsmiljøet negativt. Dette framkommer blant annet i svarene som avdekker utfordringer rundt planlegging, bruk av vikarer, tidsbruk, tid til å få oppgavene gjort og at «andre oppgaver» tar tid som skulle vært brukt til ordinære oppgaver. Et sykefravær for de kommunale barnehagene på vel prosent i 2013, vil nødvendigvis måtte innvirke på det daglige arbeidet. Rutiner, planer etc. vil måtte endres, med det merarbeidet dette medfører. I tillegg kommer tidsbruk for alternative løsninger og til å finne vikarer. Svarene i undersøkelsen avdekker også opplevelse av at bruk av vikarer krever ekstra innsats i form av informasjon, opplæring og veiledning fra gjenværende personale. Et flertall har vært syk siste året og i enkeltbarnehager har alle vært syk. Vanligere er at flertallet er sjelden syk, noe som gir grunn til å spørre hvorfor andelen langtidsfriske er lav. Med få langtidsfriske blir det færre til å sikre kontinuitet og forutsigbarhet i det daglige arbeidet. 2 Side6

7 4. Fravær og årsaker Denne rapporten går ikke inn på problemstillinger knyttet til hvorvidt det å jobbe i barnehage i seg selv er så belastende at fraværet derfor vil ligge høyt. I stedet tas det utgangspunkt i intensjonene i IA-avtalen basert på at jobbnærværet generelt kan styrkes, - uavhengig at bransje og type virksomhet. Det legges også til grunn erfaringer fra barnehager rundt om i landet som gjennom IAarbeid og økt oppmerksomhet rundt fravær og tilrettelegging, har lyktes i å redusere fraværet. Videre legges det til grunn at fraværet varierer mellom de kommunale barnehagene, 3. kvartal i 2013 fra to til 13,5 prosent, og at sykefraværet i Harstad i snitt er lavere i private enn i kommunale barnehager. I sum gir dette grunn til å lete etter faktorer som påvirker fraværet i kommunale barnehager i Harstad spesielt. Som tidligere påpekt gir spørreundersøkelsene ikke grunnlag for å hevde at dårlig arbeidsmiljø er en årsak. Tvert om vitner svarene om trivsel på jobb, stolthet av yrket og opplevelse av å gjøre en viktig jobb. Faktorer som i arbeidslivsforskning som påpekes som viktige for trivsel og jobbnærvær. Svarene avdekker fysiske utfordringer i enkelte av barnehagene, men disse framstår ikke som en avgjørende fraværsårsak. Bevissthet rundt ergonomi, bruk av hjelpemidler, rutiner som sparer den enkeltes helse og reduserer belastningene for personalet, synes å være på plass. Men her kan det være mer å hente. Da gjenstår det som naturlig å se nærmere på om forhold knyttet til organisasjon, antall ansatte, organisering og/eller administrering i sin konsekvens påvirker sykefraværet. Det vil også være naturlig å se på holdninger i personalgruppene. 5. Organisering For en som på forhånd ikke kjenner barnehagesektoren i Harstad kommune, har det vært ei utfordring å forstå «organisasjonskartet». Enkeltstående barnehager, basebarnehager, oppvekstsenter, hus Ikke alt framstår som klart og forståelig. Det samme gjelder styringslinjene politisk og administrativt for barnehagesektoren fra rådhusnivå. Som medlem av styringsgruppa for prosjektet har denne IA-rådgiveren enkelte ganger opplevd den kommunale barnehagesektoren i Harstad som uoversiktlig, overadministrert og hemmet av uklar utvalgsstruktur og offer for en møtekultur. Slike inntrykk fra en utenforstående basert på en kortere periode, skal likevel ikke overdrives. Men når disse inntrykkene bekreftes i spørreundersøkelsene i form av svar som avdekker uklare roller og usikkerhet rundt lederrollen, er det likevel grunn til å se nærmere på dette. I flere fritekstsvar framkommer «møter» som et negativt ladet ord. Det er signaler som bør tas på alvor. 6. Antall ansatte vikarbruk Svarene i undersøkelsen viser at mange kommunalt barnehageansatte føler at tida ikke strekker til i forhold til oppgavene. Det er likevel min påstand at det ikke er avdekket personalmangel. Utfordringene som påpekes kan med respekt å melde ikke svares med bare å øke antall ansatte i 3 Side7

8 barnehagene. I stedet er det grunnlag for å se på organisering av oppgavene og fleksibilitet i utnyttelse av personellressursene. Tydeligst framkommer dette i svarene som går på vikarbruk. Her framstår utfordringer knyttet til mer effektiv utnyttelse av vikarer. Ut fra et IA-perspektiv og med erfaringsgrunnlag fra andre IAbarnehager, er det naturlig å etterlyse om den enkelte barnehage har noe å gå på i form av mer bevisst vikarbruk. Altså drøftinger i forkant, for en mer planlagt og organisert bruk av vikarer. I dette bildet hører også tilgangen på gode vikarer og eventuelt behov for felles kursing/opplæring av faste vikarer i en «pool» for alle barnehagene. Spørsmålet er om tid brukt til planlegging/forberedelse, kan spare tid i det daglige når vikar er hentet inn? Erfaringer fra IA-tiltak med bruk av ungdom/eldre som deltidsansatte/praksisplass tilpasset behovene i den enkelte barnehage kan også være noe å se på. Vår, sommer, høst, vinter kan gi ulike muligheter. Undersøkelsen indikerer også en vei å gå når det gjelder og evne/vilje til å se på tvers av avdelinger/baser for bedre og mer effektiv ressursutnyttelse i det daglige. 7. Forutsetninger som mangler God og synlig ledelse, er ifølge forskning viktige bidrag til redusert fravær. Når så mange i spørreundersøkelsen svarer at de ikke vet hvem deres nærmeste leder er, mangler kommunale barnehager i Harstad en viktig forutsetning for å redusere fraværet. Her handler det ikke bare om gode ledere, men også om organisering og kultur for å gi rom for den gode og synlige lederen. Dette framkommer også i svar som vitner om «slitasje» hos ledere på ulike nivåer. Slik det er uklart for den ansatte hvem som er nærmeste leder, virker det også som ledere/mellomledere er usikre på hverandres og egen rolle, og også mangler opplevelsen av støtte oppover i organisasjonen. Uklarhet rundt roller og rolleforståelse vil nødvendigvis måtte gi negative ringvirkninger: - Hvordan få til en god medarbeidersamtale mellom ansatt og nærmeste leder når lederrollen er uklar? - Hvordan kan ansatte oppleve konkret og direkte tilbakemelding fra leder når de ikke vet hvem som er leder? - Kan de da kjenne virksomhetens mål og aktivt delta i prosesser for å nå målene? I et IA-perspektiv tuftet på erfaring og kunnskap om viktigheten av god og synlig ledelse og en åpen og tillitsfull dialog mellom ansatte og leder, tolkes dette som tydelige signaler om at barnehagesektoren i Harstad organisatorisk har et stykke vei å gå. Rådet fra et IA-ståsted er å sette seg ned med «blanke ark og fargestifter» og tegne et nytt organisasjonskart fra øverste barnehageansvarlige på rådhuset, via barnehagene til den enkelte ansatte/vikar. Svar som vitner om slitasje og tretthet i organisasjonen, understreker behovet for å ta grep for å oppfylle arbeidsgivers forpliktelser i et nært samarbeid med de ansatte. 4 Side8

9 8. Holdninger IA-perspektivet vektlegger arbeidsplassen som arena for forebyggende og helsefremmende innsats. Dette krever tydelig organisering, men også positive holdninger til felles innsats. Også for barnehagesektoren i Harstad kommune og den enkelte barnehage, bør holdninger til fravær, tilrettelegging og medvirkning stå på dagsorden. I undersøkelsen gir fritekstsvar signaler om at ansatte opplever at det negative kan prege praten på jobb. «Mindre prat, mer handling», er signaler som går igjen. Utfordringer den enkelte har på jobb hører kanskje ikke hjemme på pauserommet, men bør i god IAånd tas opp direkte med leder/kollega. Utfordringer på hjemmebane er kanskje heller ikke alltid egnet som åpent samtaletema på jobb. Er det legitimt å bruke utfordringer «på privaten» som argument for fravær som rammer kollegers arbeidsdag? IA-perspektivet vil her etterspørre holdninger til hva som er påregnelig belastning ved å jobbe i barnehage. Spørsmålet blir videre om forventningene til tilrettelegging for den enkelte er overdrevet, og om ledere urettmessig forventer at all tilrettelegging skal utløse tilretteleggingstilskudd? Her dreier det seg om holdninger og om medvirkning, og om å bli enige om kjøreregler for «hvordan vil vi ha det hos oss». Utfordringen blir å flytte og endre «prat» i uformelle arenaer, til løsningsbasert samhandling i formelle fora. Tips: Hvordan bidra til medvirkning - Erkjennelse og aksept - fra arbeidsgiver og arbeidstaker Dialog vise interesse og engasjement, lytte for å forstå hverandre, godt ytringsklima, avklare forventninger, skape eierskap til prosesser, mv. 9. Oppsummering Forslag til IA-tiltak for barnehagene i Harstad kommune. Personalgruppene: - Ta fram prosjektene «La mæ få klar det sjøl!» (Trondheim kommune) og «Best sammen om å øke nærværet i barnehager» (KS) - Finn fram de gode eksemplene fra drøft lære- og nytteverdi. - I en hektisk hverdag; hva kan gjøres smartere/annerledes hos oss - Drøft holdninger til egen arbeidsplass hvordan vil vi ha det hos oss Leder/mellomledere: - Er alle møtene like viktige? - I en hektisk hverdag; hva kan gjøres smartere/annerledes 5 Side9

10 - Holdninger hvordan vil vi ha det hos oss «Rådhusnivået»(trappevasken starter alltid øverst): - Trekk lærdom fra private barnehager i Harstad. De fikk IA-prisen i Sør-Troms høsten Finn fram blanke ark og fargestifter - tegn organisasjonskartet på nytt - Se på organisering av vikarbruken/krav til vikarer, opplæring - Rutiner for forankring/evaluering av endringer Felles: Hit skal vi, og slik kommer vi dit! -- Ole Erik Mathisen IA-seniorrådgiver Nav Arbeidslivssenter Troms, avd. Harstad Telefon dir.: // mobil: Side10

11 Kartlegging av arbeidsmiljøet i Harstad kommunes barnehager 2013 Dette fakta arket presenterer hovedfunnene fra Harstad kommunes spørreundersøkelse om arbeidsmiljøet i kommunens barnehager vår/høst Fakta arket er basert på rapport/ tilbakemelding til hvert enkelt barnehage-«hus» Samarbeid mellom ledelse og ansatt: Rolleavklaring: Svært mange kjenner ikke til hvem som er deres nærmeste leder. Bakgrunn Arbeidsmiljøutvalget vedtok å starte en prosess, våren 2013, for å finne tiltak som kan styrke nærværet i barnehagene i Harstad kommune. I tillegg til at hver enkelt avdeling fokuserer på helsefremmende løsninger i «eget hus», er det et hovedmål å finne tiltak på felles utfordringer. Spørsmålene i undersøkelsen var tilpasset slik at barnehagen som arbeidsplass var i sentrum for undersøkelsen. Spørsmålene ble derfor utformet på en slik måte at arbeidstakerne skulle oppfatte disse som relevante. To barnehageenheter; Hinnstein og Byggeklossen ble valgt ut som piloter. Disse ble valgt på bakgrunn av deres ulikheter i oppbygging og drift. Alle ansatte i Harstad kommunes barnehager besvarte undersøkelsen, totalt 271 stk. Fordeling Type stilling Styrere 3,o% Ass,styrere 4,1% Ped.ledere 22,1% Førskolelærere 6,3% Fagarbeidere 18,1% Assistenter 41,0% Lærlinger 0,7% 15% av disse har midlertidig ansettelse. Aldersfordeling: år Stillingsstørrelse: % stilling ,2% % ,2% % ,2% % ,7% Under 50 2% ,2% Sammenlagt er ikke summen 100%. Årsaken er at alle har ikke svart på alt, eller at noen har krysset i flere ruter. Medarbeidersamtaler: 42 % oppgir at de ikke har hatt regelmessige medarbeidersamtaler med sin leder. Verneombud: De alle fleste kjenner til hvem som er verneombud på sin arbeidsplass. Fysisk arbeidsmiljø: Tilgang til pc/internett: 58% oppgir at de har tilgang til pc og internett. Støy: De aller fleste av arbeidstakerne opplever støy som et problem. Ergonomi: 65 % oppgir at deres barnehage har ergotekniker, men at denne benyttes i varierende grad. 69 % oppgir at det finnes tilstrekkelig med ergonomiske hjelpemidler. Faglig arbeidsmiljø Kompetanseutvikling: 77 % har fått tilbud om kompetanseutvikling i løpet av de 2 siste år. 15 % mener at det ikke er samsvar mellom kompetanse og arbeidsoppgaver. Mestring: 8% opplever mindre grad av mestring. Tid til arbeidsoppgaver: 50% oppgir at de ikke har tid til å utføre sine arbeidsoppgaver som planlagt. Fagstolthet: Bli verdsatt, sett og hørt av både kolleger, leder og barnas pårørende er kommentarer som går igjen i besvarelsene. Karakterisering av daglige arbeidsoppgaver: Nedenfor er det rangert de 4 (av i alt 12) punkter som karakteriserer daglige oppgaver: 1. Varierte 2. Utfordrende 3. Morsomme 4. Interessante Side11

12 Psykososialt arbeidsmiljø Trivsel: De aller fleste gleder seg til å gå på jobb, og over 90% er delvis eller helt enig i påstanden jeg trives i jobben min. Samarbeidsklima: 90 % opplever et godt samarbeidsklima mellom de ansatte. Arbeidsmiljø og sykefravær Arbeidsrelatert sykefravær: 85 % oppgir at de har hatt sykefravær det siste året, men at dette i svært liten grad skyldes forhold på arbeidsplassen. Det kommer likevel klart frem at smitte fra barn også er årsak til fravær. Vikarbruk: Behov for vikarer avhenger av situasjonen i barnehagen, og vurderes i hvert tilfelle. Det er ofte lite tilgang på opplærte vikarer. Vikaropplæring: Rutiner og etterlevelse av rutiner for opplæring av vikarer varierer sterkt mellom de ulike barnehagene. Motivasjon Å ha en viktig rolle for barnas utvikling samt skape trygge omgivelser er noen av mange faktorer som arbeidstakerne har oppgitt. Arbeidstakerne brenner for barnas hverdagsmiljø, og ikke nødvendigvis sitt eget arbeidsmiljø. Framtid i barnehagen: Arbeidstakerne ble bedt om å prioritere blant 12 ulike tiltak som er viktige for deres fremtid i barnehagen. Nedenfor er det rangert de tiltakene som fikk flest prioriteter: 1. Økt pedagogtetthet/bemanning 2. Stabil vikarordning 3. Bedre fysisk arbeidsmiljø 4. Bedre lønnsvilkår 5. Mer tid til samarbeid 6. Romsligere økonomi i barnehagen 7. Tilgjengelig leder Det generelle bildet viser at barnehagene er gode arbeidsplasser med høy trivsel og et høyt faglig nivå. Felles utfordringer og forslag til tiltak: Støy: Langvarig høy eksponering for støy kan gi helseplager, i tillegg til at støy virker negativt inn på barns og voksnes konsentrasjons- og yteevne. Det er stort behov for å jobbe bevisst med støyproblematikk, og dette bør være et prioritert fokusområde. Erfaringer med støyreduserende tiltak må deles med andre barnehager. Rolleavklaring i forhold til nærmeste leder er en konkret og nødvendig oppgave for organisasjonen. Rolleavklaringen må resultere i klare ansvarsforhold og beslutningsmyndighet. Medarbeidersamtaler: For å kunne gjennomføre gode medarbeidersamtaler kreves det at leder har nødvendig kunnskap og øvelse i dette. Forslag til tiltak: Revidere mal. Interne kurs. Smitte: Barn som leveres i barnehagen før de er smittefrie er et problem. Etterlevelse av 48-timers regel etter sykdom må innskjerpes, og like regler må gjelde i alle barnehagene. Utnytte ressurser: Enkelte oppgir at de innehar kompetanse som de ikke får benytte. Dette bør kartlegges og utnyttes i kollegiet. Tidstyver: Møtevirksomhet, administrative oppgaver, rapportering, innkjøp etc krever mye tid, noe som går på bekostning av f.eks tid sammen med barna, tid til personal-ledelse. Kan oppleves som en stressfaktor for mange. Dette må granskes i hver enkelt barnehage. Lean-metoden kan være et godt tiltak. Vikarressurser: For å sikre god tilgang på vikarer er det viktig at disse blir godt ivaretatt. Felles grunnopplæring av vikarer er et tiltak som sikrer at vikarene kjenner gjeldende regler. Dette vil lette arbeidet med videre opplæring i de ulike avdelingene. Ergonomi: Arbeidstakerne opplever belastninger ved håndtering av barn inn og ut av vogn, påklednings- og stellesituasjoner. Inventaret i barnehagene er i stor grad tilpasset barna, og dette fører til ugunstige arbeidsstillinger for ansatte. Kartlegging av arbeidsmiljøet i Harstad kommunes barnehager 2013 Side12

13 Uups! Opp igjen Gjennomført i alle barnehager. Perioden vår-høst 2013 Side13

14 Organisering Ikke alt er like logisk Antall hus? Antall kilometer? Ex. Oppvekstsentrene Evalueres/ rulleres: 2014: strategisk plan for barnehage 2014: ved unge krefter; oppvekstplan Side14

15 Uklare roller Relatert til «mellomledernivå»: ped.ledere Ass. Styrer! Hvor hører hun «hjemme»? Forslag til tiltak: Start på nytt Side15

16 Hvem? Kompetanse? Myndighet? Medarbeidersamtaler Forslag til tiltak: Revidering av mal? Kurs m/ utgangspunkt i kommunens mal Gjennomføring av medarbeidersamtaler må ses i sammenheng med organisering. Side16

17 Materialtretthet Energilekkasjer Personlighet? Riktig «hylle»? Forslag til tiltak: Vip 24 Side17

18 Mestring/ kompetanse Opplæring? Hva? Spørsmål som ikke kan besvares grunnet manglende myndighet Vikarer Nyansatte Registrering av kompetanse (herunder også real-kompetanse) Veileder i barnehage (departement) 1 års veiledning Side18

19 Smitte/ hygiene Syke barn For tidlig tilbake Variasjon fra barnehage til barnehage Tiltak: Felles regler (spesifisert) Info fastleger (via kommuneoverlege) Side19

20 Samhandling Organisasjonen er sliten! deler ikke (goder på bemanningssiden den som er best bemannet) Tiltak alà Lenvik (spør Ranveig) Side20

21 Forventninger reelle? For høye? Utfordringer ved IA-modellen Forventninger hos ansatte Arbeidsgivers forventninger om økonomisk kompensasjon Forslag til tiltak: NAVs dannelsesreise (Ole sender epost til Siw med innhold, tidsaspekt) Side21

22 Bemanning?? Pedagogtetthet? Ikke den største utfordringa p.d.d Vikarbehov/ vikartilgang Opplæring av vikarer Bemanningsnorm? ½ ansatt mindre enn normen? Side22

23 Side23

24 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1051 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /3 NÆRVÆR / FRAVÆR 2013 Vedlegg: Sykefraværstatistikk 2013 Frisknærvær 2013 Ingress: Nærværet i Harstad kommune var i 2013 på 89,9 %. Det samme som året før. Rådmannens tilrådning: Saken legges frem uten innstilling. Saksopplysninger Personalsjefen orienterer i møtet. Vurdering Sett under ett er det Helse og omsorg som står for den største økninga i frisknærværet. I skoler og barnehager er den fremdeles synkende. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side24

25 Side25

26 Side26

27 Side27

28 Side28

29 Saksdokument Saksmappenr: 2008/6523 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /4 SELJA BARNEHAGE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, UTTALELSE FRA AMU (AU) Vedlegg: Uttalelse fra AMU (AU) Ingress: Den midlertidige barnehagen Selja planlagt flyttet til areal ved siden av Byggeklossen barnehage. Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til orientering Saksopplysninger AU har flere merknader. Se vedlegg. Vurdering Vedlegg. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side29

30 Side30

31 Saksdokument Saksmappenr: 2008/6523 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /5 FAGERLIA BARNEHAGE SØKNAD OM RAMMETILLATELSE, UTTALELSE FRA AMU (AU) Vedlegg: Uttalelse fra AMU Ingress: Nytt barnehagebygg planlegges oppført i Fagerlia Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til orientering. Saksopplysninger AU har, med mandat fra AMU, behandlet saken. Uttalelser er påført søknad om rammetillatelse som sendes arbeidstilsynet. Vurdering Se vedlegg. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side31

32 Side32

33 Saksdokument Saksmappenr: 2014/1104 Saksbehandler: Siw Schultz Gabrielsen Arkivkode: 440 Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Arbeidsmiljøutvalget /6 ARBEIDSTILSYN DESEMBER 2013 Vedlegg: Rapport arbeidstilsyn Sama sykehjem desember 2013 Rapport arbeidstilsyn Stangnes sykehjem desember 2013 Rapport arbeidstilsyn Omsorg Sør desember 2013 Rapport arbeidstilsyn Sentraladministrasjon Rådhus 1a, desember 2013 Ingress: I desember 2013 gjennomførte Arbeidstilsynet fler tilsyn innafor pleie og omsorg i Harstad kommune. Rådmannens tilrådning: AMU tar saken til orientering. AMU ber Rådmannen, v/kvalitetsutvalg for pleie og omsorg, utarbeide plan for lukking av pålegg innen arbeidstilsynets frist. Saksopplysninger Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Kort om varslete pålegg: Det varsles ingen pålegg etter tilsynet hos Rådmann og Sama sykehjem og etter tilsynet hos Stangnes sykehjem Imidlertid varsler ett pålegg på bakgrunn av tilsynet ved Omsorg Sør Varsel om pålegg Arbeidstilsynet varsler om at de vurderer å gi pålegg til virksomheten. Hvis vi mener at beskrivelsenikke er korrekt eller har kommentarer til de pålegg og frister som er varslet, ber de om skriftlig tilbakemelding senest Denne fristen er utsatt til (jfr.epost fra Arbeidstilsynet) Vi vil deretter motta et eget brev om den videre oppfølgingen. Pålegg - Biologisk helsefare - utlevering av arbeidstøy og personlig verneutstyr (ref. 1) Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakerne får utlevert og blir pålagt å bruke hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr, dersom de helsefarlige biologiske faktorene ikke kan fjernes eller unngås. Vilkår: For å kunne vurdere om pålegget er oppfylt, må vi innen fristen ha mottatt: Skriftlig bekreftelse på at arbeidstakerne i hjemmesykepleien i Harstad kommune får utlevert, og blir pålagt å bruke, hensiktsmessig arbeidstøy og personlig verneutstyr Hjemmel: arbeidsmiljøloven 4-5 første ledd og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) 6-7 Side33

34 Dersom pålegg, vil fristen settes til: Vurdering Kvalitetsutvalget vurderer saken. Hugo Thode Hansen Rådmann Siw Schultz Gabrielsen HMS-rådgiver Side34

35 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av /32895 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A v/rådmann Postmottak 9479 HARSTAD Tilsyn - SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A Vi viser til tilsynet hos SENTRALADMINISTRASJONEN RÅDHUS 1 A den Vi vil be dere distribuere rapporten internt til kopimottakerne. Hensikten med tilsynet Hensikt med tilsynet var å rette spesiell oppmerksomhet mot hvordan ledelse, verneombud og tillitsvalgte samarbeider for å få til gode arbeidsbetingelser og et helsefremmende arbeidsmiljø. Tema i tilsynet var blant annet: Fordeling av roller, oppgaver, ansvar og myndighet i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet Rekruttering og opplæring for å løse virksomhetens oppgaver Bruk av vikarer og innleie av arbeidskraft Samhandling mellom kommunen og sykehus/helseforetak Endring i antall langtidsplasser og korttidsplasser i sykehjem, og hvordan dette kan påvirke arbeidsforholdene Vurdering av konsekvenser for arbeidsmiljøet ved endring og omstilling Arbeidstidsordninger Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Oppsummering av tilsynet Kontrollen ble utført på/ved: Asbjørn Selsbanes gate HARSTAD Til stede fra virksomheten: Hugo Thode Hansen (rådmann), Max Jenssen (personalsjef), Siw Schultz Gabrielsen (HMS-rådgiver), Dag Gyltnes (hovedverneombud), Tone Skoglund (omsorgsfaglig rådgiver), Eva Granås (HTV,fagforbundet), Silje Pettersen (HTV, FO), Aud Johansen (enhetsleder, koordinerende enhet), Beate Monsen (HTV, delta) og Liv Bodil Hansen (bedriftshelsetjeneste). POSTADRESSE E-POST TELEFON ORGANISASJONSNR Postboks 4720 Sluppen Trondheim INTERNETT TELEFAKS Norge Side35

36 VÅR REFERANSE 2 av /32895 Til stede fra Arbeidstilsynet: Olaug Iren Fossbakk (seniorrådgiver) og Jon Helge Vaeng (seniorrådgiver) Generelt om virksomheten Rådmannen informerte om under tilsynet at Harstad kommune er inne i ei omstilling som er preget av økonomiske kutt, også innen helse og omsorg. I denne prosessen ser de både på selve oppgaveløsninga og om det driftes effektivt. Det jobbes samtidig med å få sykefraværet ned. Tredje kvartal i 2013 var sykfraværet på 9,7%. Innen helse og omsorg er det ca 900 ansatte. I løpet av 21 måneder har kommunen redusert med 60 årsverk. Ved fravær og permisjoner benyttes vikarer. Tema som er kontrollert og funnet i orden Systematisk HMS: Rådmann og enhetsleder for helse og omsorg har grunnopplæring i HMS(40t) Hovedverneombudet(HVO) tas med på råd gjennom månedlige møter med rådmann, personalssjef og tillitsvalgte. Verneombudene tas med på råd gjennom deltakelse HMS-gruppene. Det er noe ulik praksis på hvordan verneombudene i avdelingene blir tatt med på råd utover HMSgruppene. Harstad kommune er tilknyttet Sør-Troms HMS-tjeneste(BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet. HMS-rådgiver er kontaktperson oppmot BHT og hun sørger for at kommunen får utarbeidet plan for BHTs bistand. Planen tas opp internt i kommunen 4 ganger pr år. Ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet er avklart ved at rådmann har ansvaret og konkrete oppgaver er delegert til enhetsledere. Vi får opplyst om at HMS-oppgaver for avdelingsledere er beskrevet i stillingsinstruksen deres. AMU deltar i planleggingen av verne- og miljøarbeidet og følger utviklingen. Et eksempel som kan trekkes fram er en skole med dårlig inneklima. Her følger AMU utviklingen i oppfølgingen. Det systematiske HMS-arbeidet utøves i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennom AMU-møter og månedlige møter med verneombud og tillitsvalgte. Harstad kommune har rutine for hvordan avvik skal meldes og følges opp. Det meldes elektronisk, men ansatte kan også melde skriftlig på papir der det ikke er tilgang på PC. Omstilling: Kommunen har rutiner som sikrer at risikovurdering gjøres under planlegging og gjennomføring av omstilling eller endring som påvirker arbeidstakernes arbeidsmiljø. I forbindelse med innføring av samhandlingsreformen, blir vi kjent med at kommunen har bygd opp et spesialisert sykehjem for å kunne ta i mot de mest syke. Hjemmetjenesten har Side36

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 02.12.2013 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID FAUSKE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Desember 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Stjørdal kommune som arbeidsgiver

Stjørdal kommune som arbeidsgiver Stjørdal kommune som arbeidsgiver Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte Stjørdal kommune Forvaltningsrevisjon nr 1714-2/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS 2011

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær

Forebygging og oppfølging av sykefravær FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Forebygging og oppfølging av sykefravær Sarpsborg kommune 25.1.11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...5

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune -

Forebygging og oppfølging av sykefravær. - Notodden kommune - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 707014 2012 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse SAMMENDRAG... IV 1 INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær

Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Nærværsledelse og forebygging av sykefravær Hitra kommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden juni - november 2007.

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Sykefravær og IA-avtalen

Sykefravær og IA-avtalen www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2015 Sykefravær og IA-avtalen HAMMERFEST KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 1 0.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...

Detaljer

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i

Kommuner. Kommuner. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i KOMMUNER. Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeid i Kommuner Kunnskap og erfaringer fra IA-arbeidet For å kunne jobbe målrettet med å skape et mer inkluderende arbeidsliv (IA), er det viktig å kjenne til utfordringer for og kjennetegn ved hver enkelt bransje.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.06.2015 Tid: 18:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Sykefravær og nærvær

Sykefravær og nærvær FORVALTNINGSREVISJON Sykefravær og nærvær Meldal kommune Januar 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Meldal kommunes kontrollutvalg i perioden april 2012

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG

8 APR. ^^rjo. Arbeidstilsynet. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VEDTAK OM PÅLEGG l.-ø"^ ",^ ^ Arbeidstilsynet HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG v/ Rektor 7004 TRONDHEIM VAR DATO 27.04.2009 DERES DATO VAR SAKSBEHANDLER Jan Norman Bjørkmo tlf 941 53 217 VAR REFERANSE DERES REFERANSE l '.:8`..^...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer