Arbeidslivet rusmiddelfri sone?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidslivet rusmiddelfri sone?"

Transkript

1 Arbeidslivet rusmiddelfri sone? Foto: Tommy Olofsson/MIRA/Samfoto I etterkrigstida har arbeidslivet har tradisjonelt vært en av de tryggeste rusmiddelfrie sonene. Når vi jobber, bruker vi ikke rusmidler. Unntagen julebordet, da. Ja, også på seminar. Og på konferanser. Og studieturer og og. Kort sagt: Et moderne arbeidsliv innebærer nye ufordringer, men også nye muligheter for å forebygge rusmiddelproblemer og for å mobilisere arbeidstakerkollektivet. Arbeidsplassen står sentralt i våre liv. Folk går svært langt i å skjule et rusmiddelproblem for å beholde arbeidet og for å ivareta bildet av seg selv som god kollega og god arbeidstaker. Nettopp dette gir unike muligheter for forebygging og hjelp på arbeidslivsarenaen. Mange arbeidsplasser landet over tar disse utfordringene og utvikler kreative tiltak og strategier. Men ikke på arbeidsplassene i rusmiddelfeltet. Tanken at vi og våre kolleger skulle trenge hjelp for rusproblemer eller at rusing skulle være et kollektivt ansvar også for oss, synes fjern. Er dette er et symptomatisk uttrykk for at vi ikke tror på det vi driver med; at vi ikke synes det er verdt bryet å utsette oss selv for de tiltak vi tilbyr våre klienter? Eller er grunnen at vi fortsatt ikke ser at ansatte i en moderne rusomsorg ikke lenger er trygt plassert bak avholdsløftet? 17 rus & avhengighet nr

2 Rusmidler i et arbeidsliv i endring Holdningene til rusmiddelbruk i arbeidslivet er motsetningsfylte, og de endrer seg. Utfordringene er store og kan gi inntrykk av at vi har kommet kort. Ny kunnskap og omfattende erfaringer gir imidlertid gode muligheter for å utvikle nye arbeidsmetoder. Av SVERRE NESVÅG Holdningene om at alkoholbruk i arbeidstiden ikke kan aksepteres, står i dag sterkere enn før. De aller fleste norske arbeidsplasser har formelle regler eller sterke uformelle normer om dette, med høy legitimitet blant både arbeidsgivere og ansatte. En landsrepresentativ undersøkelse om folks holdninger til alkoholbruk i ulike situasjoner (MMI/ Alkokutt 1999), viste at 94 prosent av de spurte mente at man bør la være å drikke alkohol når man er på jobben. På den andre siden var det bare 11 prosent som mente man ikke bør drikke alkohol når man er på firmafest. Store endringer i arbeidslivet skaper en rekke nye anledninger for bruk av alkohol i situasjoner som er mer eller mindre tilknyttet arbeidet, mellom «jobben» og «firmafesten» (Nesvåg, Ramvi & Tungland, 1999). Felles for mange av disse nye situasjonene, er at de befinner seg i grenselandet mellom det som oppfattes som arbeidstid og det som oppfattes som fritid. I disse situasjonene er innstillingen til alkoholbruk en helt annen. Holdningene i arbeidslivet til andre rusmidler er som i samfunnet for øvrig; sterke negative holdninger blant de fleste. Men mer positive undergrunnsholdninger vokser fram blant et økende mindretall, spesielt blant yngre arbeidstakere. Arbeidsplassen påvirker Arbeidslivet selv har en sterk påvir- rus & avhengighet nr kningskraft på folks rusmiddelvaner og holdninger. Selv om ulik tilgjengelighet til rusmidler i jobben og graden av stress og fremmedgjøring kan forklare variasjoner i forbruk og misbruksproblemer blant de ansatte (Kjærheim m.fl., 1995; Greenberg & Grunberg, 1995), viser forskningen at disse sammenhengene ikke er entydige og at det må letes etter ulike mellomliggende variabler. Variasjon i kollektive normer og forventinger om bruk av rusmidler som strategi for mestring av belastninger, gir en bedre forklaring på variasjonen i rusmiddelforbruket enn variasjoner i tilgjengelighet eller belastninger alene (Ames & Janes, 1992). Tilsvarende viste en studie av over 7000 ledere i 114 amerikanske bedrifter, hvordan variasjonen i alkoholforbruket kunne forklares med hvilken arbeidsplass lederne tilhørte, uavhengig av andre variabler (Howland m. fl, 1996). De særegne normene og forventningene til rusmiddelbruk på den enkelte arbeidsplass, gjør dermed arbeidslivet selv til en viktig faktor i formingen av vaner og holdninger hos de enkelte ansatte. Rusmidlenes janus-ansikt Arbeidslivet er en arena der man kan observere både de opplevd positive og negative effektene ved rusbruk; rusmidlenes janus-ansikt (se ramme s. 19). Med opplevde effekter mener jeg subjektive opplevelser og erfaringer hos 18 ansatte og ledelse og den subjektive fortolkningen av disse erfaringene. Det en imidlertid svært lav bevissthet i bedriftene, både om de opplevd positive og negative effektene av rusmiddelbruk. De positive sidene kan man spøke om, men sjelden snakke om på en seriøs måte. Risikoen ved bruken av rusmidler snakkes det enda mindre om. I stedet blir oppmerksomheten i stor grad rettet mot misbruksproblemer hos enkeltpersoner. Forskningen har imidlertid dokumentert en rekke skadevirkninger av rusmiddelbruk i tilknytning til arbeid som angår de fleste. De mest omtalte skadevirkningene er rusmiddelrelatert fravær (Hammer, 1999), arbeidsulykker (Webb, 1994), yteevne og kvalitet på utført arbeid (French 1995) og skadevirkninger i forhold til sosiale relasjoner på arbeidsplassen (Henderson 1996). Risikoen ved bruk av rusmidler er altså både knyttet til de ansattes helse, psykososiale arbeidsmiljø og sikkerhet (HMS Helse, Miljø, Sikkerhet), og mot bedriftenes anseelse, produktivitet og lønnsomhet. Både bedrifter og ansatte har derfor meget gode grunner til å drive et aktivt forebyggende arbeid. Strategier for forebygging og rehabilitering Den sterke mobiliseringen mot alkoholbruk i arbeiderbevegelsens barndom, var en del av en politisk kamp for

3 Rusmidlenes Janusansikt Den rusmiddelbruk som kan oppleves som en konstruktiv mestring av belastninger og lidelser, innebærer også en risiko for utvikling av mestringsstrategier som blir avhengige av rusmidler. Den rusmiddelbruk som gir opplevelse av trivsel, gode sosiale relasjoner og fellesskap på jobben, innebærer også en risiko for mistrivsel, ødelagte sosiale relasjoner og fellesskap eller ekskludering fra jobbfellesskapet. 1 Den rusmiddelbruk som er ment å skulle utvikle gode team og god lagånd, innebærer også risiko for et team som har gjort seg avhengig av rusmidler, fordi man ikke kommer på eller tør å bruke andre virkemidler. Den rusmiddelbruk som gir tilgang til sensitiv informasjon, innebærer også risiko for at sensitiv informasjon kommer på avveie. Den rusmiddelbruk som oppleves å øke prestasjonsevnen og kreativiteten, innebærer også en fare for sikkerhet, yteevne og kreativitet. Den rusmiddelbruk som er et symbol på dannelse, romslighet og gjestfrihet, innebærer også en risiko for å bli et tegn på vulgaritet og ødselhet. (Nesvåg & Tungland, 1999). 1 Paradoksalt nok vil også det å ikke ville bruke noe rusmiddel, kunne føre til ekskludering fra fellesskapet. Foto: David Trood/2 maj/samfoto frigjøring. Mobiliseringen uttrykte også en omsorg for enkeltindivider som sto i fare for å få sine liv ødelagt av alkoholmisbruk. AKAN (Arbeidslivets komite mot alkoholisme og narkomani) ble etablert i 1953 på mye av det samme grunnlaget. Engasjerte personer i LO gikk i bresjen. Deres mål var å sikre grunnlaget for rusmiddelarbeidet gjennom å få det inn i det partsamarbeidet som var i ferd med å utvikle seg i norsk arbeidsliv. De mente det var viktig å tone ned det sterke ideologiske avholdsstandpunktet som hadde dominert arbeidet helt fram til andre verdenskrig. Uten en slik av-ideologisering ville det være umulig å sikre arbeidsgiveres og statens støtte i arbeidet. Målet skulle være å sikre at personer som hadde utviklet et rusmiddelproblem og sto i fare for å miste jobben, i stedet skulle tilbys hjelp og støtte for å komme seg ut av sitt misbruk. Kollega-engasjementet og ikke kamerat-støtte ble dermed en del av et organisert system på arbeidsplassene, basert på avtaler, definerte roller og partsammensatte utvalg. I andre land gikk utviklingen i en noe annen retning (Sonnenstuhl 1999). I USA hadde også avholds- og forbudsbevegelsen stor innflytelse på rusmiddelpolitikken på mange arbeidsplas- 19 rus & avhengighet nr

4 Rusmiddeltesting 1 I arbeidslivet forekommer det fire former for rusmiddeltesting (blåseprøver, urintest, blodprøve) som har ulike formål og ser ut til å ha ulike effekter: 1. Testing av alle aktuelle søkere ved ansettelse. Dette forekommer også i en del norske selskap og er svært omfattende i andre land, spesielt i USA. Forskningen viser at denne form for testing reduserer andelen ansatte som bruker illegale rusmidler (mest ved at brukere ikke søker arbeid ved slike arbeidsplasser) 2. Testing etter spesielle hendelser eller på mistanke om påvirkning. Dette forekommer ofte i både norsk og utenlandsk arbeidsliv og er ikke spesielt omstridt. Ved utreise til offshore-arbeid er det etablert faste rutiner for testing ved mistanke om påvirkning. Effekten av dette er det forsket lite på, sannsynligvis fordi man aksepterer slik testing som en viktig undersøkelsesmetode, tilsvarende den politiet foretar for eksempel etter trafikkulykker. 3. Testing av personer som er under rehabilitering for sine misbruksproblemer. Også denne form for testing er lite omstridt men innebærer selvsagt mange problemstillinger i forhold til personvernet. Lite forskning på effektene. 4. Tilfeldig testing av alle ansatte eller av ansatte i definerte posisjoner. I Norge er det gitt tillatelse til å kunne teste folk som er spesielt sikkerhets-sensitive posisjoner. Men også testing på dette grunnlaget er lite utbredt i Norge. Det er denne formen for testing som diskusjonene mest har dreid seg om. Forskningen viser at slik testing ikke reduserer ulykkesrisikoen (MacDonald 1997) og det er heller ingen bevis for at den endrer omfanget av annen skadelig rusmiddelbruk på arbeidsplassen. 1 For generell informasjon om urintesting, se for eksempel: Stoffmisbruk 1/94: TEMA: Urintesting. rus&avhengighet 6/99: Anne Schillinger: Urinprøver et hjelpemiddel? rus & avhengighet nr ser. For eksempel var det flere jernbaneselskap rundt århundreskiftet som nektet å ansette arbeidere som ikke var avholdsfolk. Men særlig etter andre verdenskrig fikk AA-bevegelsen stor innflytelse over folks syn på rusmiddelproblemer og den samfunnsorienterte avholdsideologien ble avløst av en individ-orientert ideologi. Både bedriftsledelse og ansatte utviklet en rekke forskjellige programmer som ut fra sin målsetting har mye til felles med det norske AKAN. Men uten noen tradisjoner for parts-samarbeid, måtte organiseringen av arbeidet bli et annet. Det mest kjente av disse programmene, er de såkalte EAPs (Employee Assistance Programs) som i dag finnes på over halvparten av amerikanske arbeidsplasser og også på arbeidsplasser i andre land som er påvirket av forholdene i amerikansk arbeidsliv. Dette er egne kommersielle bedrifter som har sine counsellers inne i eller i tilknytning til bedriften. Disse har som mål å identifisere troubled employees. I starten gjaldt dette kun rusmiddelproblemer, men etter hvert har man også inkludert psykiske problem, økonomiske vansker, samlivsproblem osv. Målet er å motivere de ansatte til å gjøre noe med sine problem, henvise dem til aktuelle behandlingsinstitusjoner og følge dem opp i forhold til arbeidsplassen. Fra midten av 80-tallet har igjen den amerikanske (og internasjonale) utviklingen tatt en ny retning. Amerikanske fagforeninger har i varierende grad vært skeptiske til EAPs. Uten et avtalt samarbeid, har det vært mye opp til ledelsen på den enkelte arbeidsplass å avgjøre hvilken rolle EAP skulle spille. Resultatet har vært alt fra godt fungerende hjelpesystem med stor tillit hos både bedrift og ledelse, til ordninger som har fungert svært mye på bedriftsledelsens premisser. I kjølvannet (sic!) av ulykken på Exxon Valdez 1, har testing av biologisk materiale urin, blod, hår for å påvise rusmiddelbruk, blitt svært utbredt i amerikansk arbeidsliv (se ramme). Ut 20 fra min tolkning kan det ikke skyldes at testing har vist seg å være så effektivt til å forebygge skadevirkninger av rusmiddelmisbruk. Tvert om viser forskningen at testing har minimal forebyggende effekt (se ramme s. 20). Å ha et system for testing vil derimot være viktig å vise til dersom en bedrift får et erstatningssøksmål mot seg etter en rusmiddelrelatert ulykke og det blir spørsmål om hva bedriften har gjort for å hindre slike ulykker. 2 Effektene av rusmiddeltesting har imidlertid vært store i en annen retning. Mange bedrifter som har avslørt rusmiddelmisbrukere med en test, har brukt test-resultatet som grunnlag for direkte oppsigelse, heller enn å henvise dem til EAP og videre behandling. Dermed har de ansattes organisasjoner mistet enda mer tillit til arbeidsgiverne og til EAP. I flere land, for eksempel i Canada, har fagforeningene gått til rettssak for å stoppe testingen. I USA har mange fag- og yrkesforeninger etablert en ny type hjelpesystem, MAPs (Member Assistance Programs). Målsettingene med arbeidet er de samme, men den kollegiale støtten er det viktigste. Dette er program som minner mest om forholdene i norsk arbeidsliv før AKAN. I dagens norske arbeidsliv har vi bare sett tilsvarende hjelpesystem innen en del yrkesgrupper der rusmiddelbruk representerer en svært stor trussel mot videre ansettelse som blant flygere. Rusmiddeltesting ser ut til å gripe om seg i stadig flere land. Til og med i land som Sverige, der fagforeninger og partssamarbeid står sterkt, har vi sett mars 1989 gikk oljetankeren Exxon Valdez på grunn i Alaska fat olje rant ut i et meget sårbart økosystem. Opprenskingen kostet 2,1 milliarder dollar og oljeselskapet Exxon (Esso) ble dømt til å betale 250 millioner dollar i skadeerstatning. Det kom fram at skipets kaptein hadde rusmiddelproblemer og var påvirket under grunnstøtingen. Selskapet visste om kapteinens problemer, men hadde ikke gjort noe med det. Dette ble tatt med i skjerpende retning ved vurderingen av erstatningsansvaret. 2 For en oversikt over testing i USA og EAPsystemet, se for eksempel Petersen 1994.)

5 Foto: David Trood/2 maj/samfoto stadig mer testing. Men gjennom enigheten i AKAN om at en ikke ønsker rusmiddeltesting som strategi i norsk arbeidsliv, ser det ikke ut til at dette vil bli noen omfattende strategi hos oss. Dermed kan vi ta fatt i utfordringer av mer offensiv karakter. Utfordringer Skal rusmiddelarbeidet i norsk arbeidsliv bli bedre, er det særlig på tre områder jeg mener innsatsen bør settes inn. 1. Rehabilitering av alkoholmisbrukere I det eksterne hjelpeapparatet har arbeidsarenaen i stor grad blitt sett på som en ressurs rusmiddelmisbrukeren ikke har tilgang til eller står i ferd med å miste. Men den rusmiddelkultur som finnes på den enkelte arbeidsplass og den posisjon misbrukeren har på arbeidsplassen, kan fungere både konstruktivt og destruktivt i forhold til en rehabiliteringsprosess (Ramvi & Sagvaag, 1999). Relasjonen til ulike aktører på arbeidsplassen må få en sentral rolle og en må spørre seg om utviklingen i de ulike relasjonene bidrar til å styrke misbrukerens mulighet til å bygge opp en konstruktiv posisjon som kollega og arbeidstaker. Forholdet mellom arbeidsplassene og det eksterne hjelpeapparatet har i stor grad vært preget av manglende kunnskap om hverandres arbeids-forutsetninger og mistillit til hverandres motiver. Arbeidsplassen har ofte stilt urealistiske krav om rask endring, mens hjelpeapparatet har isolert seg bak plikten til taushet. Utvikling av nye samarbeidsmodeller mellom arbeidsplassens aktører og det eksterne hjelpeapparatet er en svært aktuell oppgave. Målet må være å finne fram til kommunikasjonsformer som er til beste for den rusmiddelmisbrukeren som både vil ut av sitt misbruk og gjenvinne sin posisjon som god kollega og solid arbeidstaker. 2. Strategier for det forebyggende arbeidet Å komme til med hjelpetiltak overfor en rusmiddelmisbruker, før vedkommende står svært nær grensen for oppsigelse, har i praksis vist seg svært vanskelig. Å beholde arbeidet oppleves å ha så stor verdi (se Sagvaag i dette nummer) at misbruket forsøkes hold skjult til problemene er blitt svært store. Den nærmeste overordnede har ofte store problemer med å gripe inn, selv om han har ansvaret for å gjøre det. Kurs i både indikasjoner på misbruk og i den vanskelige samtalen, ser ikke ut til å endret vesentlig på dette. Grunnene kan være mange; fokuset på brudd på arbeidsreglementet som det nødvendige bevis, synet på misbrukere som manipulerende og løgnaktige og misbruk som et tabubelagt tema. Ved Rogalandsforskning har vi i de siste tre årene arbeidet med prosjekter 21 rus & avhengighet nr

6 der målsettingen har vært å nærme seg denne problematikken på en mer offensiv måte. Vi mener at den største vanskeligheten med å få til såkalt tidlig intervensjon, er mangelen på bevisste holdninger om rusmiddelbruk generelt i bedriften. Hvordan skal en leder eller kollega kunne reagere på uakseptabel rusmiddelbruk, dersom man aldri har drøftet og blitt seg bevisst hvilken rusmiddelbruk man kan akseptere? Vår påstand er at problemene med å få til en tidligere inngripen overfor uakseptabel rusmiddelbruk, ikke kan starte med stadige nye kurs for å få ledere til å ta sitt ansvar. Tvert om må en starte med det primærforebyggende arbeidet. Ved Rogalandsforskning har vi utviklet en forebyggingstrategi som går ut på å sette ledelse og ansatte sammen i stand til å kartlegge og foreta kritiske vurderinger av rusmiddelbruk i jobbsammenheng (Nesvåg & Tungland, 1999). Ved å utvikle bevisste holdninger og en klar rusmiddelpolitikk, vil en både kunne forebygge de skadevirkninger som all rusmiddelbruk gir risiko for og samtidig kunne reagere på bruk man er blitt enige om ikke kan aksepteres. Da har også ledere et legitimt grunnlag for å gripe inn. 3. Strategier rettet mot bruk av vanedannende medikamenter og illegale rusmidler Både i det forebyggende arbeidet og ved rehabilitering, representerer også de vanedannende medikamentene og de illegale rusmidlene store utfordringer for arbeidslivet. I det forebyggende arbeidet er det svært vanskelig å skape et felles grunnlag for dialogen når så mange av brukerne enten definerer stoffet som nødvendig medisin eller som et rusmiddel på linje med alkohol. Jeg tror løsningen er å gå inn i den samme prosessen som for alkohol og invitere til en kritisk refleksjon over risikoen ved egen bruk, spesielt i forhold til arbeid, heller enn å forsøke å tre egne standpunkt ned over hodet på brukerne. Det betyr at bedriftsledelse og ansatte-organisasjoner kan stå for rus & avhengighet nr klare standpunkt i sitt syn på disse stoffene samtidig som de som når det gjelder alkohol kan anerkjenne brukerens positive opplevelser som virkelige for ham. I rehabiliteringsarbeidet ligger den største utfordringen i å klare å møte brukere av disse stoffene, med hjelpetiltak som er så differensierte som hjelpebehovet tilsier. Det stereotype bildet av den narkomane stenger for en slik differensiert tilnærming. Den unge arbeidstakeren som blir sløv av hasj-røyking i helgene, 30-åringen som bruker amfetamin i stort omfang og den eldre arbeidstakeren som bruker valium og paralgin forte, er både i helt ulike livssituasjoner, har en rusmiddelbruk med helt ulike konsekvenser for arbeidet og ser selv helt ulikt på sin rusmiddelbruk. Da kan en ikke møte dem med standard advarsler og kontrakter som grunnlag for å gi dem tilbud om hjelp. Dersom man ikke raskt kommer igang med utprøving av nye strategier for både forebygging og rehabilitering i forhold til brukere av disse stoffene, vil gamle stereotyper bare vedlikeholdes og fortsatt stenge for mer effektive arbeidsmåter. Godt utgangspunkt Disse utfordringene kan synes store og vanskelige og kanskje gi inntrykk av at vi er kommet kort i arbeidet. Men da skal vi huske på at mens resten av verden står i stampe i en krangel om testing, har vi mulighetene til å videreutvikle gode forebyggings- og rehabiliteringsstrategier basert på økt kunnskap og erfaring. Jeg er overbevist om at testing før eller siden kommer til å utspille sin rolle. Allerede i dag finnes det mange utenlandske miljøer innen både forskning og arbeidsliv som er klar over at vi her i landet arbeider langs andre baner og som er svært interessert i de erfaringene vi gjør oss. SVERRE NESVÅG er seniorforsker ved Rogalandsforskning. 22 Litteratur: Ames, G. & Janes C. (1992) A Cultural Approach to Conceptualizing Alcohol and the Workplace, Alcohol Helath & Research World, vol. 16, No 2. French, M. m.fl. (1995): Prevalence and Consequences of Smoking, Alcohol Use, and illicit Drug use at Five Worksites. Public Health Reports Vol Greenberg. E. & Grunberg, L. (1995): Work Alienation and Problem Alcohol Behaviour. Journal of Health and Social Behaviour, Vol. 36. Hammer, T. (1999) Sykefravær og rusmiddelbruk blant unge i arbeid. NOVA 6/99. Henderson, M. m.fl. (1996): Alcohol and the Workplace, WHO Howland, J. m.fl. (1996): Work-site variation in managerial drinking, Addiction nr. 91 Kjærheim, K. m.fl. (1995): Heavy Drinking in the Restaurant Business: the Role of Social Modelling and Structural Factors of the Workplace. Addiction Vol. 90. MacDonald, S. (1997): Work-place alcohol and other drug testing: a review of the scientific evidence. Drug and Alcohol Review no. 16, s Nesvåg, S., Ramvi, E. & Tungland, E. (1999) Arbeidslivet i forandring. Nye rammer for alkoholbruk. Nordisk Alkohol og Narkotikatidsskrift, 3/99 Nesvåg, S. & Tungland, E. (1999) Rusmiddelbruk i arbeidslivet. 8 bedrifters kartlegging og kritiske vurdering av rusmiddelbruk i jobbsammenheng. RF-Rogalandsforskning. Petersen, G. Narkotikaanalyser i urin i USA. Stoffmisbruk 1/94 Ramvi, E. & Sagvaag, H. (1999): Takling av rusproblemer på jobb, RF-Rogalandsforskning. Sonnenstuhl, W. (1999): Occupational drinking. Encyclopedia of Deviant Behavior. (in press) Webb, G. m.fl. (1994): The Relationships between High-Risk and Problem Drinking and the Occurence of Work Injuries and related Absenses. Journal of Studies on Alcohol, Vol 55 (4).

7 Feier ikke for egen dør Få arbeidsplasser i russektoren har ordninger for å ivareta ansatte som selv får rusmiddelproblemer. Blant de som skulle vite mest om omfanget av rusproblemer, løses denne delen av personalpolitikken oftest ad hoc. Av TONE ØIERN En rundspørring r&a har gjort (se tabell side 35) viser at få av de større bedriftene innen rusmiddelsektoren i Norge har organisert egne tiltak for å hanskes med rusproblemer i egen arbeidstokk. Og om de har AKAN eller liknende ordninger slik for eksempel Oslo kommunes rusmiddeletat fikk retningslinjer for i 1998 vet få om den og den er lite brukt. Blant 500 rusarbeidere i Oslo har det bare vært 5-6 AKAN saker. Holdninger til ansattes bruk av alkohol i gråsoner mellom arbeids og privatliv ser heller ikke ut til å være satt på dagsorden i russektoren, få løfter fram debatten om ansatte som rollemodeller for rusmiddelbruk og for ansatte eksmisbrukere som sprekker, finnes lite formalisert system på oppfølging. Rusmiddeldirektoratet Rusmiddeldirektoratet er intet unntak fra regelen om lav profil i denne delen av personalpolitikken. Først ganske nylig opprettet den statlige forebyggende lokomotivet et AKAN-utvalg, men retningslinjene i dette AKAN-arbeidet er ennå ikke vedtatt. Direktør Stein Berg som samtidig er medlem i den sentrale AKAN-komiteen, inn- rømmer å være sent ute. Når vi som arbeider i sektoren vet hvor utbredte problemene er; hvordan kan vi bli så blinde for at vi selv kan få slike problemer? Jeg tror vi bør se spørsmålet historisk. Tidligere har det vært oppfattet som usannsynlig at ansatte i sektoren i det hele tatt brukte rusmidler. Ansatte i Hvite Bånd, Blå Kors og andre avholdsorganisasjoner som startet med alkoholistbehandling, hadde gjerne avlagt avholdsløfte. Når så de sekulære aktørene kom på banen og det ble krevet mer profesjonell kompetanse, hadde vi grunn til å se oss selv mer på linje med andre arbeidsplasser. Likevel er utviklingen på dette området blitt hengende etter. Vi kan skylde på antakelser om at mange som arbeider i sektoren er mer bevisste i omgangen med rusmidler enn andre grupper ansatte. At dagens ansatte selv om de sjelden rekrutteres fra rusmiddelpolitiske organisasjoner, er spesielt interesserte og motiverte for å arbeide med misbruksproblemer. Er mangelen på ordninger noe man skyver under teppet for å dekke institusjonens troverdighet? Rollen som veileder blir utvilsomt vanskeligere hvis ikke du selv eller institusjonen mestrer de spørsmålene du skal hjelpe andre med, understreker Berg. Andre siden av bordet Stiftelsen Bergensklinikkene og Borgestadklinikken er kommet like kort i arbeidet som Rusmiddeldirektoratet; de har AKAN-utvalg, men ikke retningslinjer. Fagsjef Frid Hansen ved Borgestadklinikken tror vanskene med å komme ut av startgropen i arbeidet med å utarbeide en lokal avtale delvis skyldes at noen av de ansatte som ordningen skal omfatte, vil komme til å møte AKAN på den andre siden av bordet. Å gå fra rollen som samarbeidspartner til «klient» kan føre til rolleforvirring og ineffektiv hjelp. Blant annet derfor skal Borgestadklinikken utvikle et opplegg litt på siden av AKAN. Fallhøyden for ansatte i russektoren kan være stor og skremmende. Men det er ingen grunn til at vi ikke selv skal ha det, sier AKANs leder Lucie Paus Falch. Det viktigste ved en AKAN-ordning er ikke behandlingspolicyen. At folk i bedriften er kjent med at det finnes et system som AKAN 23 rus & avhengighet nr

8 Foto: Ulf Isacson/MIRA/Samfoto sikrer at man tør gripe inn før problemene har ballet for kraftig på seg. Å integrere rus i en helse miljø og sikkerhetspolitikk, signaliserer først og fremst en holdning. Eksmisbrukere En del behandlingssteder har eksmisbrukere i staben. Hva gjør man når noen i denne gruppen ansatte sprekker? Ved Vestfoldklinikkens langtidsenhet (tidligere Vivestadkolletkivet) er eksmisbrukerne i staben en viktig grunn til at de har en godt innarbeidet AKAN-ordning. Ved Vangseter er derimot slike ordninger uaktuelle. Alkohol er totalforbudt, og brudd på denne hovedregelen fører til oppsigelse, sier leder Britt Eggen. En eksmisbruker som faller tilbake rus & avhengighet nr til misbruk finner det ofte uforenlig å takle sprekken og arbeide videre, sier Arnfinn Børresen, leder for Veksthuset i Oslo, der eksmisbrukere alltid har vært en del av staben. AKAN-ordningen bidrar først og fremst til at de da får en god oppfølging. Blir slike saker behandlet annerledes enn for andre grupper ansatte? Folk som har gjennomgått Veksthus-programmet ønsker selv å bli betraktet på linje med andre grupper ansatte. Smertefull erfaring blant annet med sprekker har ført til bestemmelser om at slike ansettelser ikke vurderes før fem år etter at programmet er avsluttet og etter at vedkommende har gjennomført relevant sosial- eller helsefaglig utdanning. 24 Holdninger og tabu Veksthuset har ingen egne nedskrevne regler for de ansattes omgang med rusmidler. I følge lederen er det en selvfølgelig etikette at kolleger for eksempel ikke drikker sammen ute på byen. Kollegial bearbeiding av slitenhet og jobb-traumer over noen glass pils, frarådes i veiledningssammenheng. Rådet er heller å søke andre former for avkopling sammen, sier Børresen. Alle rustiltak bør ha en policy på hvordan man omgås legal rus, mener leder for Vestfoldklinikkens langtidsenhet Arild Åsen. Direktør Stein Berg er enig: Hvis en ikke har klare holdninger, påvirker det klientarbeidet direkte og svekker bedriftens seriøsitet, sier han. Rusmiddeletaten i Oslo kommune

9 har egne bestemmelser i ansettelseskontrakten om at «bruk av rusmidler i arbeidssammenheng kan gi grunnlag for opphør av arbeidsforholdet». Liknende spesielle formuleringer finnes ikke i Rusmiddeldirektoratets ansettelseskontrakter, men Tjenestemannsloven hjemler i følge Berg oppsigelse for eksempel ved beruselse knyttet til tjenesteoppdrag. Denne loven skal hindre atferd som kan bryte ned offentlige tjenestemenns anseelse og tillit. Hva er tjenesteoppdrag eller «arbeidssammenheng» når kolleger for eksempel er ute og reiser sammen? Grensen mellom tjenesteutøvelse og privatliv blir mer flytende når reiseog hotelldøgn på kurs og seminarer øker, sier Berg. Vi får flere kollegiale møteplasser med tilgjengelighet og brukemulighet. Man møter kolleger fra land som har en mer liberal holdning til rusmidler ved siden av at vi utvikler en mer liberal omgang med rusmidler også her til lands. Som ledere er det derfor mer aktuelt enn tidligere å spørre enkeltmedarbeidere om deres praksis i forhold til rusmidler, både alkohol, piller og stoff og for det kollegiale fellesskapet å drøfte egne normer på området. Men selv i vår sektor kan det se ut til at dette ennå er tabubelagte tema. Undersøkelse stanset Hvor tabubelagt spørsmålet er, fikk man nylig et eksempel på fra Oslo kommune. Kompetansesenter Rus Oslo og Akershus satte for et par år siden i gang en undersøkelse blant alle institusjonene i sin region om de ansattes holdning til egen rusbruk. De kom ikke lenger enn til utsendingen av spørreskjemaene, før Rusmiddeletaten påla institusjonene å la være å besvare dem, igjen etter pålegg fra Byrådsavdelingen. Institusjon, eier/driftsforhold Private/ offentlig, tidligere drevet av kristen/ avholdsorgansiasjon Borgestadklinikken Blå Kors enheten av Vestfoldklinikken Rogaland A-senter Vestmo behandlingssenter Lade behandlingssenter Stiftelsen Bergensklinikkene Private institusjoner Veiviseren Stiftelsen Renåvangen Vangseter A/S Kirkens Bymisjon Tyrilistiftelsen Offentlige Institusjoner drevet av Rusmiddeletaten i Oslo Post 5 Veum Østfold Sentralsykehus Langtidsavdeling av Vestfoldklinikken (tdl Vivestad-kollektivet) A-klinikken Kristiansand Statens klinikk for narkomane Hov i Land Nordlandsklinikken Rusmiddeldirektoratet Har institusjonen AKAN-ordning? Jobber med å innnføre et eget AKANopplegg Nei Nei Har AKAN-kontakt Nei Har utvalg/ jobber med å utarbeide ret ningslinjer Nei Nei Nei, men alle ansatte har veiledere Nei, bare et attføringsutvalg Nei Utvalg felles for alle institusjonene i etaten Er tilknyttet ordningen for sentralsykehuset Ja, via bedriftshelsetjenesten i Vestfold fylkeskommune Har hatt, men ikke lenger Nei Nei Under planlegging 25 rus & avhengighet nr

Et glass vin etter jobben?

Et glass vin etter jobben? Rusmiddelvaner i det kvinnedominerte arbeidslivet Prosjektrapport Arvid Skutle*, Kristin Buvik** og Erik Iversen* *Stiftelsen Bergensklinikkene **Akan Kompetansesenter ISBN 978-82-8224-014-7 Rusmiddelvaner

Detaljer

RUSMIDDELFOREBYGGING I ARBEIDSLIVET - ETTER AKAN-MODELLEN. AKANs metode- og opplæringsperm 2011

RUSMIDDELFOREBYGGING I ARBEIDSLIVET - ETTER AKAN-MODELLEN. AKANs metode- og opplæringsperm 2011 RUSMIDDELFOREBYGGING I ARBEIDSLIVET - ETTER AKAN-MODELLEN AKANs metode- og opplæringsperm 2011 1 AKANs metode- og opplæringsperm foreligger nå i en sjuende utgave. Permen kan være et oppslagsverk for alle

Detaljer

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland

Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk. Kristin Buvik og Kjetil Frøyland Fra papp til pynt? dialog med ansatte og ledere om et kvinneperspektiv på arbeidsrelatert alkoholbruk Kristin Buvik og Kjetil Frøyland AKAN publikasjon nr. 1/2010 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for

Detaljer

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført

Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført Artikel SVERRE NESVÅG TERJE LIE Rusmiddelbruk blant ansatte i norsk privat arbeidsliv Iløpet av de siste ti årene er det gjennomført en rekke studier om alkoholbruk blant ansatte i ulike deler av arbeidslivet.

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015

RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR LARDAL KOMMUNE 2011-2015 Visjon for det ruspolitiske arbeidet i Lardal; Levende samarbeid i samhold mot rus Innledning Regjeringens overordnede mål på det ruspolitiske området

Detaljer

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

Heidi Gautun. De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere Heidi Gautun De gjemte og glemte barna En evaluering av prosjektet pedagogiske

Detaljer

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon»

Bergljot Baklien og Tonje Wejden. Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» irus Sirus-Rapport 1/2009 Bergljot Baklien og Tonje Wejden Evaluering av prosjektet «Barn i rusfamilier tidlig intervensjon» Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2009 Bergljot Baklien og Tonje

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

15-åringer hvem drikker?

15-åringer hvem drikker? ISBN 978-82-7894-341-0 ISSN 0808-5013 En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009 Tormod Øia Åse Strandbu 1/2010 Rapport nr 1/10 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt.

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal Kommune 2014-2018 Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Nore og Uvdal kommune 2014-2018 Innholdsfortegnelse: 1 Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan? s. 3 1.1 Innledning s. 3 1.2 Arbeidet med planen s. 3 2 Rusmiddelsituasjonen

Detaljer

Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE

Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve. 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Eli Torild Hellandsjø Bu Arne Klyve Dag Rekve 2Idrett og alkohol NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE Eli Torild Hellandsjø Bu STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE OG NORGES IDRETTSHØGSKOLE Arne Klyve STIFTELSEN

Detaljer

En årsrappor t fra Arbeidstilsynet 2007. ingenting. ellom. linjene

En årsrappor t fra Arbeidstilsynet 2007. ingenting. ellom. linjene En årsrappor t fra Arbeidstilsynet 2007 ingenting ellom linjene a l t t å l e r d a g e n s l y s og vi i Arbeidstilsynet viser at vi er solid og kompetent, synlig i n n h o l d 04 Leder 05 Kor t om Arbeidstilsynet

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

teksthefte konfliktogram

teksthefte konfliktogram teksthefte konfliktogram ET verktøy for bedre konfliktforståelse 1 Innledning Tekstdelen som du nå leser er først og fremst ment for deg som skal være tilrettelegger, men kan også med fordel leses av andre

Detaljer

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015

RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Løten kommune RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2011-2015 Vedtatt i Løten kommunestyre den 31.08.2011, K-sak 41/11 INNHOLDSFORTEGNELSE KAP. 1 INNLEDNING 2 1.1 Planprosessen 2 1.2 Lovgivning på området 3

Detaljer

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad

Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Brukerperspektiv på brukerstyrt personlig assistanse i Fredrikstad Gunnar Salthe Klaus Michael Thomsen Høgskolen i Østfold Arbeidsrapport 2007:5 Online-versjon (pdf) Utgivelsessted: Halden Det må ikke

Detaljer

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003

Samfunnsviteren. Store forskjeller på innvandrergruppers. utdanningsnivå! Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Samfunnsviteren Organ for Samfunnsviternes fagforening 5 2003 Store forskjeller på innvandrergruppers utdanningsnivå! 1 redaktørens spalte Gunn Kvalsvik, redaktør Kanskje er det hausten, at sumaren er

Detaljer

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv

Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Kari Kjestveit, Britt Hege Skaugen og Kari Anne Holte Unge arbeidstakere i bygg og anlegg fra skole til arbeidsliv Andre trinn: En kvalitativ studie Rapport IRIS - 2008/238 Prosjektnummer: 7202028 Prosjektets

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 209 1999 10. mai Helseministerens redegjørelse om folkehelsen

Forhandlinger i Stortinget nr. 209 1999 10. mai Helseministerens redegjørelse om folkehelsen Forhandlinger i Stortinget nr. 209 1999 10. mai Helseministerens redegjørelse om folkehelsen 3121 Møte mandag den 10. mai kl. 12 President: H ans J. Røsjorde Dagsorden (nr. 87): 1. Helseministerens redegjørelse

Detaljer

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap

Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer. Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Anja Bredal og Julia Orupabo Et trygt sted å bo. Og noe mer Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap Institutt for samfunnsforskning Oslo 2008 ISF 2008 Rapport

Detaljer

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt?

Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Arbeidsrelatert rusmiddelbruk og forebygging hva er nytt? Av: Kjetil Frøyland, forsker/forskningsleder, Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus (2014) Hva slags ny kunnskap om temaet

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim 1 Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim

FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim Anne Grytbakk og Jannicke H. Borgestrand FØLELSER I DRIFT - Om ungdom under 18 år som selger /bytter seksuelle tjenester i Trondheim NTNU Samfunnsforskning AS Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge

Detaljer