Selbu kommune. Årsmelding 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selbu kommune. Årsmelding 2013"

Transkript

1 Selbu kommune Årsmelding 2013

2 Arkvisak nr 2014/292-32

3 INNHOLD Vedtak i Kommunestyret INNLEDNING Visjon og verdier Mål Organisering Politiske utvalg Administrasjon ÅRSBERETNING Resultatvurdering Endringstiltak Oppsummering Nøkkeltall Befolkningsutvikling Driftsinntekter Driftsutgifter Netto driftsutgifter pr sektor Dekningsgrader Driftsresultat Investeringer Langsiktig gjeld Renter og avdrag Likviditet Soliditet Fond Nøkkeltall Diskriminering Likestilling Folkevalgte: Ansatte:

4 2.6 Vesentlige budsjettavvik Inntekter Utgifter INVESTERINGSREGNSKAPET DRIFTSREGNSKAPET SENTRAL ØKONOMI/ FINANS SENTRALADMINISTRASJONEN Organisering Regnskapstall pr Rådmannen Status/hendelser i Økonomi Seksjon økonomi Status/ hendelser i Økonomi Interkommunalt samarbeid Seksjon arkiv, informasjon og sekretariat Bemanning: Servicetorgets hovedarbeidsoppgaver: Økonomi Overformynderiet Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger Kontroll av tobakkskadeloven Seksjon personal Seksjonens hovedarbeidsoppgaver: Regnskap 2013 ansvarsområde 170 og Antall ansatte/årsverk i Selbu kommune i

5 6.6.4 Opplæring/personalutvikling Intern opplæring: Lærlingeordningen Velferdstiltak HMS-arbeid/internkontroll Statistikk sykefravær Inkluderende Arbeidsliv (IA) Arbeidstrening, attføring og bedriftsintern attføring Seniorpolitikk Frivilligsentralen Finansiering: Oppfølging politiske vedtak KOSTRA OPPVEKST Organisering Nøkkeltall for etaten Grunnskolen SFO Barnehagene Kulturskolen Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) Voksenopplæringa Folkebiblioteket Konsulent fritid og SLT Oppvekstetatens administrasjon Regnskapstall pr Status og måloppnåelse

6 7.4.1 Barnehage Grunnskole Kulturskolen PPT Selbu folkebibliotek Forebyggende arbeid/slt Interkommunalt samarbeid Nearegionen Værnesregionen Tydal Oppfølging av politiske vedtak HELSE OG SOSIAL Innledning Organisering Spesielle hendelser Hendelser i Økonomisk resultat Regnskapstall pr Oppfølging av politiske vedtak Aktivitet i tjenestene Helse og sosialadministrasjonen Helsestasjon ansvar Lege-/psykiatri Medisinsk rehabilitering - ansvar Samhandlingsreform og folkehelsearbeid Miljørettet helsevern Smittevern

7 8.8.8 Psykiatri Helsemessig og sosial beredskap Medisinskfaglig rådgivning NAV sosialtjenesten ansvar Hjemmetjenesten 1 ansvar Hjemmetjenesten 2 ansvar 340, 341 og Institusjon, Selbu sykehjem - ansvar 351, 352 og Fellesutgifter/inntekter hjemmetjenesten Kjøkken BYGDAUTVIKLING Organisering Regnskapstall pr Oppfølging av politiske vedtak Status og måloppnåelse Næring ansvar Landbruk og miljø - Ansvar Ansvar 430 Kultur Teknisk drift - Ansvar Kommunale veger og plasser - Ansvar Brann og feiing - Ansvar VAR- områdene - Ansvar 460 og KIRKEN OG LIVSSYNSORGANISASJONER Regnskapstall pr

8 Vedtak i Kommunestyret Selbu kommunes årsmelding for 2013 vedtas med følgende endring: 1. Kommunestyret vil rette en stor takk til ansatte for den arbeidsinnsats de har lagt ned i Regnskapet for 2013 viser igjen store avvik mellom revidert driftsbudsjett og driftsregnskapet, noe som bekrefter at økonomistyringen ikke er god nok. Budsjettet er det viktigste styringsdokumentet administrasjonen har. Det må derfor tilstrebes større samsvar mellom det reviderte driftsbudsjettet og det endelige driftsregnskapet. Budsjetteringa må bli bedre og mer realistisk, og kontrollene gjennom året må bli hyppigere, slik at det er mulig å foreta endringer i løpet av året. 3. Kommunestyret ber rådmannen tilstrebe større samsvar mellom investeringsbudsjett og hvilke investeringer kommunen har kapasitet til å gjennomføre. Jfr kontrollutvalgets uttalelse til kommunens regnskap. 4. Et sykefravær på 11% i kommunen er urovekkende høyt. Årsakene må utredes og kartlegges og tiltak settes inn, slik at en får redusert sykefraværet vesentlig. En reduksjon til ned mot rundt 7%, eller aller helst enda lavere, vil gi store økonomiske besparelser. 5. Kommunestyret savner fortsatt en bedre oversikt over oppfølging av vedtak som blir gjort i Kommunestyre og hovedutvalg. 6. Kommunestyret vil understreke betydningen av at nødvendige ressurser stilles til disposisjon slik at planer ferdigstilles, dette eventuelt ved kjøp av tjenester finansiert av fondsbruk. Investeringer i infrastruktur som er nødvendig for å øke boligbygging, samt økt tilflytting, må prioriteres. 7. Kommunestyret ber om at det tas initiativ til en temadiskusjon høsten 2014 om våre etiske verdier, i forhold til bevisstgjøring blant politikere, ledere og andre ansatte. Rådmann legger fram forslag til et opplegg som vedtas av ADMU. 8

9 1 INNLEDNING I kommuneplanens samfunnsdel er Selbu kommunes visjon, verdiplattform og strategiske satsingsområder vedtatt. Kommunestyret har satt mål og strategier for 8 ulike satsingsområder. Disse skal være styrende for kommunens virksomhet i alle ledd. 1.1 Visjon og verdier Visjonen gir uttrykk for at vi gjennom å bygge på tradisjoner, kreativitet og nyutvikling vil kultivere og dyrke fram rosa Selbu, slik at folk velger seg bygda og ønsker å bygge en framtid her. I Selbu kommune skal vi gjennom samspill ha fornøyde innbyggere og stolte ansatte ved å legge til grunn våre verdier. 1.2 Mål Kommunal tjenesteproduksjon Kommunen skal, innenfor de ressurser en rår over, ha servicetilbud som til enhver tid møter innbyggernes og næringslivets behov. For å styrke dette er Selbu Tomteselskap AS etablert. Eiere av selskapet er Selbu kommune, Selbu Energiverk og Selbu Sparebank. Selskapet skal bl.a. bistå utbyggere, erverve arealer samt overdra disse til tomtekjøpere. Stedsutvikling og boligtilbud Kommunesenteret og grendesamfunn skal ha lokale særpreg og estetiske kvaliteter for å skape gode møteplasser for innbyggerne og besøkende. Det skal til enhver tid være et godt og variert boligtilbud som er i samsvar med innbyggernes og tilflytternes ønsker. Næringsutvikling Eksisterende bedrifter, landbruksnæringene og nyetableringer skal gis muligheter for videreutvikling. Oppvekstmiljø Barnehage- og skolemiljøet skal ha trygge og gode oppvekstmiljø for barn og ungdom med høge utviklings- og læringsmål. Kultur- og fritidstilbud Kommunen skal legge til rette for et mangfoldig kultur- og fritidstilbud av god kvalitet. Livskvalitet og tilbud innen helse/sosial Alle aldersgrupper skal ha et godt helse- og velferdstilbud i gode nærmiljø. Likeså at det etablerers boligtilbud ut fra brukernes ønsker. Kommunikasjon Offentlige veitilbud skal være trygg og sikker for alle trafikkanter. Hovedvegnettet skal h en standard som er tilpasset trafikkbehovet. Alle innbyggerne skal ha tilgang til elektronisk nettverk som videreutvikles i tråd med teknologisk utvikling. 9

10 Kommunestruktur/regionalt samarbeid Selbu kommune skal bestå som egen kommune. Kommunen skal bidra til økt verdiskaping og bosetting i Trøndelagsregionen. Årsmeldingen er sammen med tertialrapportene rådmannens tilbakemelding til kommunestyret for året I tillegg er årsmeldingen et svært viktig grunnlag for videre rullering av økonomiplan og andre planer. Selv om den gir en detaljert sektorvis gjennomgang er det viktig å ha kommunens overordnede mål som et bakteppe. Som del av årsmeldingen legges det fram en årsberetning. Denne skal tilfredsstille kravene i regnskapsforskriftens 10. Regnskapet for 2013 legges fram og behandles samtidig med årsmeldingen. 1.3 Organisering Politiske utvalg Kommunestyret Kommunestyret er kommunens øverste organ og består av 25 medlemmer. Valg av nytt kommunestyre for 4 år ble gjennomført høsten Dagens kommunestyre er sammensatt slik: Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti 12 medlemmer Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre 6 medlemmer Høyre 4 medlemmer Fremskrittspartiet 3 medlemmer Ordfører/varaordfører Ordfører er Inga Balstad (AP) og varaordfører er Per Røsseth (felleslista SP/Krf/V) Formannskapet Formannskapet består av 7 medlemmer som er valgt blant kommunestyrets medlemmer. Formannskapet er sammensatt slik: Inga Balstad, Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Per Røsseth, Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre Jon Bakken, Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Tanja Fuglem, Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti Anne Haave, Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre Johan Marius Bye Setsaas, Fremskrittspartiet Nils Even Fuglem, Høyre Hovedutvalg og administrasjonsutvalg Det er opprettet 3 hovedutvalg. Dette er: Hovedutvalg for oppvekst, leder Tanja Fuglem, Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Hovedutvalg for helsevern- og sosial omsorg, leder Kolbjørn Uthus Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Hovedutvalg for bygdautvikling og drift leder Per Røsseth, Fellesliste Kristelig folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg bestående av 3 medlemmer fra arbeidsgiver (folkevalgte) og 2 fra de ansatte. Utvalget ledes av Inga Balstad, Fellesliste Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti. 10

11 Råd Kommunen har i tillegg 3 råd. Dette er: Ungdomsrådet Råd for eldre og funksjonshemmede Statistikk over saker og møter Utvalg møter saker møter Saker møter saker møter saker møter saker møter saker Kommunestyret Formannskapet 1) Adm.utvalget HU oppvekst HU helse og sosial 2) HU bygdautvikling Planutvalget ) Fra høsten 2003 ble det faste utvalg for plansaker lagt til formannskapet. I 2008 ble det igjen opprettet et fast utvalg for plansaker. Medlemmene er de samme som i formannskapet. Det første møte i det nye planutvalget ble avholdt Antall saker i formannskapet for årene 2008 og 2009 er således ikke helt sammenlignbare med de øvrige år i denne oversikten. 2) Inkl. saker i klientutvalget Administrasjon Kommunens administrative organisering er tre sektorsjefer som rapporterer til rådmannen. Innen de enkelte sektorer er det tjenesteledere som rapporterer til sektorsjefen. Hans Kristian Knudsen tiltrådte som sektorsjef Helse og Sosial august 2013 Karsten Reitan fungerte som sektorsjef frem til tiltredelsen. Rådmannens ledergruppe pr 31/ : Rådmann Karsten Reitan Sektorsjef oppvekst Ann Kristin Geving Sektorsjef bygdautvikling Thomas Engan Sektorsjef helse og sosial Hans Kristian Knudsen Leder seksjon lønn og personal Anita Røset Økonomisjef Kolbjørn Ballo 11

12 2 ÅRSBERETNING 2.1 Resultatvurdering Selbu kommune står overfor en alvorlig økonomisk utfordring og må i 2014 og de kommende år oppnå en markert forbedring av driftsbalansen. På tross av klare signaler fra Kommunestyret om den økonomiske situasjonen og påpekning av utviklingstendensen fra Rådmannen i tidligere årsberetninger, er situasjonen nå blitt kritisk. Driftsresultatet for 2013 viser et merforbruk på kr i forhold til Justert budsjett Merforbruk skal i henhold til regnskapsforskriften dekkes opp gjennom å foreta strykninger i noen av budsjettpostene. Det er en bestemt rekkefølge på disse. I 2013 er merforbruket dekket gjennom redusert avsetning til disposisjonsfondet på kr Selbu kommune fikk i 2013 et netto driftsresultat på - kr Netto driftsresultat er inntekter minus utgifter før interne finanstransaksjoner og er et godt uttrykk for kommunens økonomiske situasjon. Det er verdt å merke seg at justert budsjett ved utgangen av 2013 balanserer med et budsjettert netto driftsresultat på - kr Dette innebærer at regnskapet for 2013 viser en forverring av netto driftsresultat med - kr i forhold til justert budsjett. Dersom også interne finanstransaksjoner tas i betraktning framkommer det totale overforbruket (uttrykt gjennom økt netto forbruk at disposisjonsfondet) på kr i forhold til justert budsjett. Justert budsjett 2013 forutsetter et netto forbruk av disposisjonsfondet på kr Med merforbruket på kr medfører dette at den totale ubalansen i kommunens drift i 2013 er på kr Dette utgjør ca 3,8 % av kommunens driftsutgifter ekskl avskrivninger. Ubalansen må dekkes over disposisjonsfondet og fondet inneholder etter dette kr pr Dette innebærer at Selbu kommune ikke har dekning for netto budsjettert forbruk av disposisjonsfondet i 2014 på kr Endringstiltak For å bedre den økonomiske situasjonen har rådmannen satt i gang en prosess fra årsskiftet med sikte på en vesentlig revidering av budsjett 2014 og utredning av en rekke tiltak med sikte på neste økonomiplanrullering. Prosessen har som målsetting å oppnå driftsbalanse allerede i 2014 og legger opp til at hvert av årene i økonomiplanen skal gi et positivt driftsresultat. I forkant av økonomiplanprosessen vil det bli utarbeidet ferske oversikter som viser utviklingen av kommunens KOSTRA-data i forhold til relevante sammenligningskommuner. Det legges videre opp til en hyppig kontroll av de reviderte budsjettrammene for 2014 og en kontinuerlig dialog med de enkelte tjenestelederne i forbindelse med økonomistyringen Oppsummering Selbu kommune har en vekst i inntektene fra 2012 til 2013 på ca 3,4 %. Det er verdt å merke seg at noen av inntektene er usikre og kan variere fra år til år: Eiendomsskatten er en av disse. Dersom det blir en oppheving av maksimalsatsen for kraftanlegg vil dette bety en årlig inntektsøkning for kommunen. LVK jobber med denne saken. Så langt er maksimalsatsen noe utvidet dette vil gi en viss økning i inntekten fra eiendomsskatt for kommunen. I tillegg vil utbyggingen som er i gang i regi av Usma Kraft AS gi en viss inntektsøkning fra Videre vil eiendomsskattegrunnlaget bli gjennomgått i 2014 med sikte på justering av grunnlaget. Regnskapet viser at vi i 2013 hadde en 12

13 inntektsøkning på eiendomsskatten på ca kr i forhold til 2012 og en økning på ca kr i forhold til justert budsjett Konsesjonskraftinntektene er også en inntekt som vil variere fra år til år. Pga fallende spotpriser på strøm ligger disse inntektene ca kr lavere enn justert budsjett. Det er verdt å merke seg at konsesjonskraftsinntektene er redusert med ca kr fra 2011 til Inntekter og utgifter i forbindelse med konsesjonskraft er budsjettert som nettoinntekt på konto 1890 Konsesjonskraftinntekter. I regnskapet finner vi sammenlignbar nettoinntekt ved å se konto 1476 (Kjøp av konsesjonskraft) og konto 1654 (Salg konsesjonskraft) i sammenheng. I budsjett 2014 er inntektene fra salg av konsesjonskraft redusert med kr 2,0 mill i forhold til nivået i budsjett Utbytte fra aksjeselskaper ble i 2013 på 12,96 mill kr. Beløpet er ca kr høyere enn i justert budsjett. Pga lavere strømpris og dermed redusert lønnsomhet for energiverkene er disse inntektene budsjettert kr 1,0 mill lavere i I 2013 bruker vi ca kr av momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet. Dette er ca kr lavere enn budsjettert pga lavere investeringstakt enn opprinnelig forventet. Endringer av regelverket medfører at bruk av momskompensasjon fra investeringer i driftsregnskapet ikke lenger vil være mulig fra Pr i dag bruker vi i alle inntekter til drift. I tillegg tilføres det store beløp fra disposisjonsfondet for å oppnå balanse i driften. Gitt den økonomiske situasjonen bør Selbu kommune kontinuerlig vurdere hvordan eventuelle investeringer påvirker den årlige driftsbalansen. Rådmannen vil også påpeke positive elementer i kommunens økonomi. KOSTRA-analysene viser at vi har et stort økonomisk potensiale som utgangspunkt for å foreta endringer. Kommunen betaler i 2013 ca kr 3,7 mill mer i avdrag pr år enn beregnet minimumsavdrag. Kommunen har hatt/vil få en merkbar reduksjon av sine overordnede inntekter, spesielt når det gjelder salg av konsesjonskraft, utbytte fra aksjeselskaper og momskompensasjon fra investeringer. Dette er stort sett tatt høyde for i budsjett 2014 og gjeldende økonomiplan. Nøkkeltallene nedenfor viser likevel en negativ utvikling som det er helt nødvendig å snu i tide. For at vi skal nå målet om et positivt netto driftsresultat er vi avhengig av foreta merkbare endringer i prioriteringene. Dette blir en utfordring både administrativt og politisk. 13

14 2.2 Nøkkeltall som utgjør kr 327,8 mill i Sammenlignet med 2012 er dette en økning på 4,2 % Befolkningsutvikling Lønn og sosiale utgifter er kommunens største utgifter. Disse utgjør 68,8 % av driftsutgiftene eks avskrivninger i Diagrammet viser folkemengden pr 1. januar i perioden Vi ser at vi har samme folkemengde i 2014 som i Over hele perioden er folketallet høyest i 2012 med 4042 innbyggere og lavest i 2000 med innbyggere. Figuren nedenfor viser folkemengde etter alder Oversiktene viser at driftsutgiftene relativt sett øker noe mer enn driftsinntektene fra 2012 til Netto driftsutgifter pr sektor Tabellen og figuren nedenfor viser hvordan netto driftsutgifter fordeler seg mellom sektorene Driftsinntekter Figuren viser sammensetningen av kommunens totale driftsinntekter, som utgjør 326 mill kr i Sammenlignet med 2013 er dette en økning på 3,4 %. Av figuren ser vi at overføringer med krav til motytelse (refusjon sykepenger, fødselspenger, merverdiavgift, øremerkede statstilskudd og andre refusjoner), salgsinntekter, rammetilskudd og skatt på inntekt for formue er kommunens viktigste inntekter Driftsutgifter Dekningsgrader Dekningsgraden er beregnet i forhold til kommunens driftsutgifter. Figuren nedenfor viser dekningsgrad for skatt, rammetilskudd og andre driftsinntekter (eks avskrivninger). I skatt inngår skatt på inntekt og formue og eiendomsskatt på verker og bruk. I driftsinntekter inngår brukerbetaling, salgs- og leieinntekter, overføringer fra staten, og andre direkte og indirekte skatter. For 2013 utgjør inntektene totalt 99,4 % av driftsutgiftene (eks avskrivninger). Dette betyr at driften ikke gir noe bidrag til dekning av renter/avdrag og driftsmidler til Figuren viser sammensetningen av kommunens totale driftsutgifter ekskl avskrivninger 14

15 iinvestering Langsiktig gjeld Figuren nedenfor viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser fordelt på långiver. Totalt har vi langsiktig lånegjeld (ekskl. pensjonsforpliktelser) på kr 284,4 mill pr Dette er en reduksjon på kr 9,1 mill fra Driftsresultat Figuren viser netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter. Netto driftsresultat gir uttrykk for handlefriheten i økonomien. Netto driftsresultat viser hvor store midler som blir frigjort i løpet av året, og som kan brukes til finansiering av investeringer eller til avsetninger. Selbu kommune har et negativt netto driftsresultat på 2,6 % i Anbefalt minimum er et positivt resultat på 3 3,5 %. Figuren viser med all tydelighet den negative trenden i kommunens driftsbalanse. I kroner er driftsresultatet på -8,3 mill. Dette er en forverring på ca 1,16 mill fra Neste figur viser langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser lånegjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling inngår også i indikatoren Anbefalt maksimumsverdi er %. I 2013 ligger Selbu kommune på 87,3 %. Dette viser at vi har noe mer lånegjeld enn anbefalt med vårt inntektsnivå Investeringer Figuren viser brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter. I 2013 utgjør brutto investeringsutgifter 7,8 % av brutto driftsinntekter. Anbefalt maksverdi er 15 % Renter og avdrag Figuren nedenfor viser netto rente- og avdragsutgifter. Ekstraordinære avdrag og avdrag på videreutlån er ikke tatt med, fordi dette føres i investeringsregnskapet. Investeringsutgiftene er knyttet til både selvfinansierende og ikke selvfinansierende tjenester. 15

16 Figuren nedenfor viser netto rente- og avdragsutgifter, ført i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter. Resultatbegrepet viser hvor stor andel av driftsinntektene som er bundet opp til tilbakebetaling av lån. For 2013 utgjør dette 5,9 %. Anbefalt maksimumsverdi er 6 %. Gjeldsgraden er også et uttrykk for soliditeten. Denne viser forholdet mellom total gjeld og totalkapitalen. Soliditeten er bedre jo lavere fremmedkapitalprosenten er Likviditet Likviditetsgrad 1 sier noe om hvor godt grunnlag kommunen har for å dekke de løpende forpliktelsene. Likviditetsgrad 1 viser omløpsmidler i forhold til kortsiktig gjeld. Figuren nedenfor viser at vi har dårligere likviditet i forhold til Forholdstallene egenkapitalprosent og gjeldsgrad gir i realiteten uttrykk for det samme Fond Tabellen nedenfor viser saldoen på en del fond pr Soliditet Begrepet soliditet står for forholdet mellom egenkapital og totalkapital. Jo større egenkapitalprosenten er, jo bedre er soliditeten. God soliditet gir større handlefrihet og muligheter til å frigjøre midler til å finansiere investeringer. Figuren nedenfor viser at egenkapitalprosenten har hatt en negativ utvikling de siste årene. Pr er den på 15,9 %. Disposisjonsfondet er det største fondet. Dette kan brukes fritt. Nedenfor vises utviklingen for fondet de siste 9 årene. 16

17 2.3 Nøkkeltall Etter en intern prosess vedtok kommunestyret den 5.desember 2008 etiske retningslinjer for Selbu kommune. I retningslinjene inngår også at folkevalgte og ansatte skal registrere sine verv i styrevervregistret til KS. De etiske retningslinjer er med å sikre en høyere etisk standard i kommunen. 2.4 Diskriminering Selbu kommune vedtok nytt tilsettingsreglement i Der er det nedfelt at Selbu kommune har som mål at det så langt det er mulig skal innkalles minst én kandidat med fremmedspråklig/bakgrunn og én kandidat med nedsatt funksjonsevne til intervju på hver ledige stilling, dersom de er tilstrekkelig kvalifisert for stillingen. 2.5 Likestilling Kommunesektoren er en kvinnedominert arbeidsplass. Slik er det også i Selbu kommune. Når det gjelder kommunestyret er det et flertall av menn. I de øvrige utvalg er tilnærmet lik kjønnsfordeling. I inneværende valgperiode er kvinneandelen i formannskap og hovedutvalg høyere enn i forrige valgperiode Folkevalgte: Kommuneloven har bestemmelser som sikrer likestillingen mellom kjønnene. Ved nominasjonen har de politiske partier et ansvar for at kandidatene settes opp etter disse bestemmelsene. Det er imidlertid bygdas innbyggere som hvert 4. år, med bakgrunn i partienes lister, velger kommunestyrets medlemmer. Ved valget for perioden ble kommunestyret sammensatt av 7 kvinner og 18 menn. Kommunestyret velger formannskap, hovedutvalg og andre utvalg. Formannskapet og de tre hovedutvalgene består av sju medlemmer. For inneværende periode er formannskapet og ett hovedutvalg sammensatt av tre kvinner og fire menn, et annet hovedutvalg av 4 kvinner og 3 menn, og det tredje av 2 kvinner og 5 menn. I 2003 ble formannskapet tillagt oppgaven som likestillingsutvalg Ansatte: KS (Kommunenes Sentralforbund) har inngått to sentrale avtaler med arbeidstakerorganisasjonene; Hovedavtalen (HA) og Hovedtariffavtalen (HTA). Det er der tatt inn bestemmelser som ivaretar likestilling. Lønnssystemet som er beskrevet i HTA ivaretar lik avlønning av arbeid av lik verdi for kvinner og menn. Lønn til de ansatte fastsettes og reguleres gjennom sentrale avtaler, der en del av lønnen fastsettes lokalt. Alle våre sentrale avtaler er kjønnsnøytrale. Prinsipper for fastsetting av lønn er bl.a. stillingens ansvarsområde, den ansattes realkompetanse og formelle kompetanse. HTA har også bestemmelser som sikrer deltidsansatte (i hovedsak kvinner) rett til utvidelse av stilling når vedkommende er kvalifisert for stillingen. Kommunen arbeider bevisst for at antall deltidsstillinger skal reduseres (bl.a. ved å opprette vikarpool ved helse- og sosialsektoren med faste stillingsdeler/år). Pr var det i Selbu kommune 432 ansatte i faste stillinger, fordelt på 363 (84 %) kvinner og 69 (16 %) menn. Dette fordeles på 329,1 årsverk. 17

18 Kjønnsfordelingen i kommunens toppledelse avviker fra den totale kjønnsfordelingen ellers i bedriften. I 2013 har rådmannens ledergruppe bestått av 2 kvinner og 4 menn. Kommunen hadde per til sammen 17 tjenesteledere og 3 seksjonsledere. Stilling som tjenesteleder Bygg og eiendom var ikke besatt per Totalt er kjønnsfordelingen i kommunens ledelse pr kvinner og 10 menn. Tabell over ledere, fordelt på kjønn pr Kvinner Menn Sum Ant % Ant % Rådmannens ledergruppe , ,67 Rådmann og sektorsjefer , ,67 Tjenesteledere/seksjonsledere Tj.ledere/seksj.ledere Sentraladministrasjonen , ,33 Sektor oppvekst ,7 3 27,3 Sektor helse og social Sektor bygdautvikling Vesentlige budsjettavvik Nedenfor er det gitt en redegjørelse for en del vesentlige avvik mellom regnskap og justert budsjett Inntekter Skatt på inntekt og formue/andre direkte eller indirekte skatter Skatt på inntekt og formue og andre direkte og indirekte skatter viser en inntektsøkning på kr 2,74 mill. Dette er en økning i forhold til budsjett på ca 3,5 %. Ved budsjettering av skatteinntektene brukes KS s prognosemodell. Ordinært rammetilskudd Ordinært rammetilskudd inklusive inntektsutjevnende tilskudd viser et avvik på kr 1,99 mill (lavere inntekt enn budsjett). Nivået på rammetilskuddet må sees i sammenheng med den økte skatteinngangen. Også for budsjettering av rammetilskudd bruker vi KS s prognosemodell. Dersom vi ser skatt og rammetilskudd samlet har vi ca kr mer i inntekt enn budsjettert. Renteinntekter og utbytte Renteinntekter og utbytte viser en merinntekt på ca kr Hovedårsaken er at utbyttet fra aksjeselskaper er budsjettert noe for lavt. 18

19 Brukerbetalinger Brukerbetalingene er omtrent på samme nivå som budsjettert og vil bli nærmere kommentert i sektorenes årsmeldinger. Overføringer med krav til motytelse Posten har et avvik på ca kr 12,5 mill. I denne posten ligger refusjon av sykelønn og fødselspenger. Disse to postene budsjetteres ikke og utgjør størstedelen av avviket. Andre statlige overføringer Andre statlige overføringer har et avvik mellom budsjett og regnskap på kr 3,8 mill. Avviket skyldes diverse mottatte prosjekt- og skjønnsmidler som ikke er budsjettert. Dette gjelder også prosjekter i Værnesregionen hvor Selbu kommune, på vegne av alle kommunene, har stått som søker. Disse midlene er videreført til Stjørdal kommune. Avviket blir kommentert nærmere i sektorenes årsmeldinger Utgifter Lønnsutgifter og sosiale utgifter Lønnsutgiftene er ca kr 13,5 mill høyere enn budsjettert. Refunderte sykepenger og fødselspenger utgjør størsteparten av dette avviket. De reelle avvikene vil bli kommentert nærmere i sektorenes årsmeldinger. Pensjonsutgiftene har økt med ca kr 1,7 mill ut over budsjettert nivå på sektorene (premiefond premieavvik). Overføringer Overføringene viser et merforbruk på ca kr 10,1 mill. Dette skyldes ikke-budsjettert kjøp av konsesjonskraft (budsjettert netto), samt større overføringer fra ulike fond til andre (f.eks. Næringsfond) enn budsjettert. Avsetning til disposisjonsfond Posten har et avvik mellom budsjett og regnskap på kr 8,9 mill. Årsaken er at regnskapet kom ut med et overforbruk/underskudd. Når dette skjer skal det i følge regnskapsforskriften foretas strykninger. Rekkefølgen på disse er også bestemt. Avviket skyldes i sin helhet at det er foretatt strykninger. Avsetninger til bundne fond Det er avsatt kr 4,95 mill mer til bundne fond enn budsjettert. Dette skyldes i hovedsak ikkebudsjetterte avsetninger til næringsfond og VAR-fond. Avvikene blir kommentert nærmere i sektorenes årsmeldinger. Selbu, Karsten Reitan rådmann 19

20 3 INVESTERINGSREGNSKAPET Kommunestyret vedtok et investeringsbudsjett på kr , fordelt på 13 objekter, ved behandling av økonomiplan og budsjett for I ettertid er et investeringstiltak på kr omdefinert til drift pga for lav investeringsramme. Netto vedtatt blir dermed kr Det ble i samme sak delegert til rådmannen å overføre midler for investeringstiltak fra revidert budsjett 2012 som ikke ble fullført i Totalt er det overført kr fordelt på 22 objekter for ikke fullførte tiltak. Pr er det dessuten gitt bevilgninger til følgende investeringer KS 2012 Kjøp av eiendom Flatås Kapitalfond KS 5/13 Brann og ambulansestasjon Lånemidler KS 30/13 Barnehage Innbygda Lånemidler KS 31/13 Objekt 4133 Utbedring av FV flønes Kapitalfond FS 90/13 Objekt 4135 Nytt høydebasseng Flora Lånemidler KS 34/13 Objekt 4023 Infrastruktur Dragsten boligfelt Kapitalfond KS 32/13 Objekt 4150 Kjøp av areal Kvellomyra Næringsfond FS 89/13 Objekt 4104 Kommunale veger asfaltering Lånemidler KS 55/13 Objekt 4156 Opprydding landbruksdelen andelssagbruket Sum Kapitalfond Til sammen blir dette kr i budsjetterte investeringer for Finansiering av de budsjetterte investeringer er som følger: Driftsmidler Tilskudd Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Lånemidler Sum Følgende investeringer er bokført pr 31/ :7 Regnskap Buds(end) Budsjett Regnskap IT-INVESTERINGER Investeringer år 2-4 i økonomiplanen ØVERBYGDA SKOLE - VENTILASJONSANL INNBYGDA BARNEHAGE NY MEBOND BARNEHAGE RENOVERING UNGDOMSSKOLEN MEBONDEN BARNEHAGE, ADKOMST ELDRESENTER BYGGETR. OMSORGSBOLIGER GRUNNVANNSANLEGG FLORA VANN MEBUSTÅSEN

Selbu kommune. Årsmelding 2011

Selbu kommune. Årsmelding 2011 Selbu kommune Årsmelding 2011 Arkvisak nr INNHOLD 1 INNLEDNING... 8 1.1 Visjon og verdier... 8 1.2 Mål... 8 1.3 Organisering... 9 1.3.1 Politiske utvalg... 9 1.3.2 Administrasjon... 11 2 ÅRSBERETNING...

Detaljer

Rådmannens årsberetning Regnskapsåret 2015

Rådmannens årsberetning Regnskapsåret 2015 Selbu kommune Rådmannens årsberetning Regnskapsåret 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Resultatvurdering... 3 2. Driftstiltak... 4 3. Vesentlige budsjettavvik - drift... 4 Inntekter... 4 utgifter... 5 4. Vesentlige

Detaljer

Selbu kommune. Årsmelding 2012

Selbu kommune. Årsmelding 2012 Selbu kommune Årsmelding 2012 Arkvisak nr INNHOLD 1 INNLEDNING... 9 1.1 Visjon og verdier... 9 1.2 Mål... 9 1.3 Organisering... 10 1.3.1 Politiske utvalg... 10 1.3.2 Administrasjon... 11 2 ÅRSBERETNING...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Selbu kommune. Årsmelding 2015

Selbu kommune. Årsmelding 2015 Selbu kommune Årsmelding 2015 INNHOLD 1 INNLEDNING... 11 1.1 Kommunens overordnede mål:... 11 1.2 Visjon og verdier... 11 1.3 Mål... 11 1.3.1 Kommunal tjenesteproduksjon... 11 1.3.2 Stedsutvikling og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Arkvisak nr 2011/464

Arkvisak nr 2011/464 Arkvisak nr 2011/464 INNHOLD 1 INNLEDNING...3 1.1 Visjon og verdier...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisering...4 1.3.1 Politiske utvalg...4 1.3.2 Administrasjon...5 2 ÅRSBERETNING...7 2.1 Statlige styringssignaler...7

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Revidert budsjett per Behandling i FSK og KS Selbu kommune Arkivkode: 151 Arkivsaksnr: 2013/1352-27 Saksbehandler: Anne Grete Bakken Stokmo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Revidert budsjett per 25.03.14 - Behandling

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

Forsand kommune Saksframlegg

Forsand kommune Saksframlegg Rådmannen Forsand kommune Saksframlegg SAKSGANG Saksnr Utval Dato 045/16 Formannskapet 02.11.2016 051/16 Formannskapet 23.11.2016 Kommunestyret Arkivkode Saksbehandlar Arkivsak/j.post K1-150 Søren Jensen

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014

Detaljer

Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Formannskapets møterom, Selbu rådhus Selbu kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.10.2014 Formannskapets møterom, Selbu rådhus Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Inga Johanne

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer