Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag"

Transkript

1 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Etterstad Sør Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Etterstad Sør Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Etterstad Sør Borettslag avholdes onsdag 29. april 2015 kl i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra styret - Kjøp av tomt til parkeringsformål B) Forslag fra styret - Tak over balkonger C) Forslag fra styret - Salg av tjenesteleilighet D) Forslag fra Arne Storelv - Innglassing av veranda E) Forslag fra Arne Storelv Vaktmestertjenester F) Forslag fra Trygve Aasjord - Endret løsning for parkeringsløsning G) Forslag fra Trygve Aasjord Omgjøring av vedtak i generalforsamlingen 2014 om opprusting av uteområdene Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Oslo Styret i Etterstad Sør Borettslag Dag-Egil Bull Sletholt/s/ Outi Torvinen /s/ Clara-Cecilie Günther /s/ Henrik Larsen /s/ Kristin P Lauvstad Tufte/s/

3 3 Etterstad Sør Borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Dag-Egil Bull Sletholt Etterstadsletta 61 B Nestleder Outi Torvinen Etterstadsletta 81 B Styremedlem Clara-Cecilie Günther Etterstadsletta 89 A Styremedlem Henrik Larsen Etterstadsletta 61 C Styremedlem Kristin P Lauvstad Tufte Etterstadsletta 79 B Varamedlem Tor Midtskog Etterstadsletta 59 A Varamedlem Anne Kastet Etterstadsletta 59 B Varamedlem Jonas Møller Etterstadsletta 73 A Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Dag-Egil Bull Sletholt Varadelegert Outi Torvinen Etterstadsletta 61 B Etterstadsletta 81 B Valgkomiteen Anders Bø Pål Bakkevig Inger Lien Gusdal Steffen S Hellestøl Turid Monsen Ann-Brit Ndiaie Etterstadsletta 71 A Etterstadsletta 59 A Etterstadsletta 89 A Etterstadsletta 59 B Etterstadsletta 65 A Etterstadsletta 73 B Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Etterstad Sør Borettslag Borettslaget består av 300 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Etterstad Sør Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 1 Gamle Oslo i Oslo kommune med følgende adresse: Etterstadsletta Gårds- og bruksnummer:

4 4 Etterstad Sør Borettslag Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Etterstad Sør Borettslag har en ansatt vaktmester. Det har ikke vært registrert noen personskader i borettslaget i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak økning av leie til parkering, sent oppgjør av kostnader ifm vaktmestersamarbeidet på Etterstad og en tilbakebetaling av feil betalt faktura til Statoil. Andre inntekter består i hovedsak av tilbakebetaling fra andre boligselskap på Etterstad i forbindelse med vaktmestersamarbeidet og inntekt for utleie av plass for mobilmast. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak at styret har utsatt andre vedlikeholdsoppgaver i påvente av prosjektet for oppgradering av uteområdet. Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler er en vesentlig størrelse knyttet til borettslagets økonomi og utgjorde pr kr ,-.

5 5 Etterstad Sør Borettslag For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold som omfatter oppgradering av utomhusområdet inklusive lekeplasser, nytt brannvarslingsanlegg og annet generelt vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med kr ,- 1. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Etterstad Sør Borettslag. Lån Borettslaget har 2 lån i Eika til en flytende rentesats 3,35 % pr Lånene vil være nedbetalt henholdsvis og Borettslaget har 1 lån i Husbanken til fastrente på 4,60 %. Fastrenteperioden løper til Dette lånet vil være nedbetalt Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar Forretningsførerhonoraret til OBOS er redusert med ca 8 %. Til orientering har myndighetene innført moms på denne typen tjenester for tilknyttede borettslag fra Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Premien løper fra til

6 6 Etterstad Sør Borettslag Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter den gjennomførte økning av felleskostnadene på 5 % fra I tillegg vil styret ta opp lån for å dekke de vedtatte rehabiliteringskostnadene ifm utomhusområdet. Men på grunn av borettslagets gode økonomi har en fortsatt disponible midler på drifts- og sparekonto som vil dekke de planlagte kostnadene i Derfor vil det vedtatte låneopptaket på kr 7,5 millioner sannsynlig bli i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Etterstad Sør Borettslag Dag-Egil Bull Sletholt /s/ Outi Torvinen /s/ Clara-Cecilie Günther /s/ Henrik Larsen /s/ Kristin P Lauvstad Tufte /s/

7 Til generalforsamlingen i Etterstad Sør Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Etterstad Sør Borettslag, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Etterstad Sør Borettslag per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

8 Revisors beretning Etterstad Sør Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 24. mars 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

9 . 9 Etterstad Sør Borettslag 48 ETTERSTAD SØR BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

10 10 Etterstad Sør Borettslag 48 - ETTERSTAD SØR BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Vaskeri Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital

11 11 Etterstad Sør Borettslag 48 - ETTERSTAD SØR BORETTSLAG EIENDELER ANLEGGSMIDLER BALANSE Note Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 300 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0

12 12 Etterstad Sør Borettslag OSLO, , STYRET FOR ETTERSTAD SØR BORETTSLAG Dag-Egil Bull Sletholt /s/ Outi Torvinen /s/ Clara-Cecilie Günther /s/ Henrik Larsen /s/ Kristin P Lauvstad Tufte /s/

13 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler Framleietillegg Tilbakebetaling av utlegg vinduer SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

14 14 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Tilbakebetaling fra Etterstad Øst Brl-feilaktig betalt av Etterstad Sør Brl Inntekt (Innbytte ved kjøp av nye plenklipper) Fakturert andre selskaper ifm samarbeide på Etterstad Leie plass på tak - Mobile Norway AS Tilretteleggingstilskudd fra NAV Fakturert beboer for vindusutskifting SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Bedriftshelsetjeneste Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt et årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket julebord for kr , jf. note 11. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS OBOS Prosjekt AS/Utomhus SUM KONSULENTHONORAR

15 15 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader -876 SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Olje (Innbetalt kr.nota fra Statoil kr.6.- mindre en faktura) -6 Andre fyringskostnader SUM ENERGI / FYRING

16 16 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Diverse leiekostnader/leasing Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker -500 Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Gaver -961 Bank- og kortgebyr -920 Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER EIKA lån1 - renter EIKA lån2 - -renter Husbank lån - renter EIKA lån1 - gebyr -600 EIKA lån2 - -gebyr -600 Husbank lån - gebyr -120 SUM FINANSKOSTNADER

17 17 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 14 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Oppskrevet SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.237/bnr.18 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 15 VARIGE DRIFTSMIDLER Feiemaskin nr.1 Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 1 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år -1 Kopimaskin Tilgang Avskrevet tidligere Plentraktor Tilgang Avskrevet i år Plog til traktor Tilgang Avskrevet tidligere Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Sandsilo Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser nr.1 Kostpris Tilgang Avskrevet tidligere

18 18 Etterstad Sør Borettslag Avskrevet i år Vaskemaskin Tilgang Avskrevet tidligere Traktor Wille 455 med utstyr Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Garasje Kostpris Søppelanlegg Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 16 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Etterstad Kabel-TV. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer: 301 Pålydende: 10 Balanseført verdi: kr Etter informasjon fra Etterstad Kabel TV eier borettslaget nå 3010 aksjer. NOTE: 17 KUNDEFORDRINGER Kundefordringer Tap på krav SUM KUNDEFORDRINGER NOTE: 18 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader: Forsikring 2015 (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER

19 19 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 19 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,65%. Løpetiden er 10 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,65%. Løpetiden er 13 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et annuitetslån med fastrenteavtale frem til Rentesatsen pr var 4,60%. Løpetiden er 24 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 20 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Korrigert innskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 21 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum lokaler Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 22 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER

20 Etterstad Sør Borettslag NOTE: 23 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 24 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

21 21 Etterstad Sør Borettslag 4. INNKOMNE FORSLAG A. Forslag fra styret - Kjøp av tomt til parkeringsformål Borettslaget leier av Oslo Kommune et område langs 50-raden som brukes til parkering. Det dreier seg om 375 kvadratmeter som utgjør 28 parkeringsplasser. Parkeringsplassene er i dag brukt som utleieplasser for beboere i borettslaget, nummer 37-64, se kart: (http://www.etterstadsor.no/arch/_img/ pdf) Styret fikk 21. februar 2014 tilbud om å kjøpe denne parsellen for ca. 1,4 millioner kroner etter at vi kontaktet Oslo Kommune hvor vi fremmet et ønske om mulig kjøp. Bakgrunnen for vår henvendelse var leieprisen ble økt relativt mye mot slutten av Styret har imidlertid satt spørsmålet om kjøp i bero for å se hvordan det eventuelt påvirker prosjektet om oppgradering av våre uteområder. Det har skjedd i forståelse med Oslo Kommune, og det har fra kommunens side blitt forsikret at tomten ikke vil selges til andre inntil vi fatter en beslutning. Styret mener nå at det ligger til rette for at vi anskaffer dette arealet. Vi sparer ca ,- kroner i årlige leie til Oslo Kommune, og dette vil mer enn dekke rentekostnadene ved et eventuelt lån dersom det blir nødvendig å låne penger for å kjøpe arealet. Styret vil vurdere å sette tomten i bedre stand samtidig som 50-raden settes i stand som en del av prosjektet for oppgradering av uteområdene. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å kjøpe tomt gnr. bnr. 237/2 av Oslo Kommune for ca. 1,4 millioner kroner. Samt foreta eventuelt låneopptak med sikkerhet foran innskudd dersom banken krever det.

22 22 Etterstad Sør Borettslag B. Forslag fra styret - Tak over balkonger Generalforsamlingen i 2014 vedtok at styret skulle jobbe videre med planene om tak over balkonger for de som bor i øverste etasje. Forslag til vedtak: 1. Beboere i toppetasjene som ønsker det, tillates å montere tak over sin balkong. Det er ikke krav om at alle i samme blokk gjør dette. Forutsetningen er at dette godkjennes av plan- og bygningsmyndighetene. Det forutsettes videre at kostnadene for det enkelte tak dekkes av beboeren selv, og at taket følger borettslagets enhetlige utforming. 2. Vedtektsendring vedrørende at vedlikeholdsansvaret for balkongtakene ivaretas av andelseier i de leiligheter som eventuelt monterer tak over sin balkong. Nytt punkt 5-1 (4) «Andelseier i leilighet hvor det er bygd tak over balkong er ansvarlig for nødvendig vedlikehold og utskifting av dette.»

23 23 Etterstad Sør Borettslag

24 24 Etterstad Sør Borettslag

25 25 Etterstad Sør Borettslag C. Forslag fra styret - Salg av tjenesteleilighet l Borettslaget eier en tjenesteleilighet i Etterstadsletta 85 B. Leilighetene er en 3-roms med opprinnelig boligareal på 65,2 m2. Borettslagets tjenesteleilighet er nå ubebodd, etter et langvarig utleieforhold. Styret anser at behovet for en tjenesteleilighet til vaktmester ikke er tilstede i dag, og anser at det er positivt for borettslaget å selge leiligheten for å frigjøre kapital til finansiering av borettslagets rehabiliteringsoppgaver. Styret har innhentet en foreløpig prisvurdering: Salg av tjenesteleiligheten innebærer at det opprettes en andel på leiligheten som registreres i Statens Kartverk. Forretningsfører vil bistå styret med den formelle opprettelsen av ny andel. Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å opprette andel på tjenesteleiligheten og sørge for at den selges. D. Forslag fra Arne Storelv - Innglassing av veranda Innglassing av ca. 8 m2 veranda utvider hver enkelt leilighets praktiske bruksareal, er verdiøkende ved salg, og er "energi-/lydisolerende". Laget har i dag retningslinjer knytta til markiser, som den enkelte bekoster. Åpning for innglassing kan følge samme prinsipp. (Ingen utgifter for laget.) Vi ser og at lagene i nærområdet har akseptert innglassing av veranda. Forslag til vedtak: «I Etterstad Sør er det anledning for den enkelt andelseier å "glasse" inn egen veranda. Styret utarbeider retningslinjer og får godkjent utforming av innglassing jf. føringer/regler om fasade endringer for å sikre helhetlig/estetisk utseende.» Styrets innstilling: «Styret bes utrede mulige løsninger for innglassing av balkonger, og legge dette frem for neste generalforsamling.»

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole.

Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. 1 Etterstad Vest Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Mandag 21. mai 2012 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen.

torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. 1 Vestliskogen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling torsdag 29. mars 2012 kl. 19.00 i Ragnhild Schibbyes vei 40, underetasjen. Innkallingen du holder i hånden inneholder

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag

Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til beboerne i Etterstad Vest Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 22. mai 2013 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Solrabben Borettslag

Til andelseierne i Solrabben Borettslag 1 Solrabben Borettslag Til andelseierne i Solrabben Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til beboerne i Storgården Borettslag

Til beboerne i Storgården Borettslag 1 Storgården Borettslag Til beboerne i Storgården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 212. Styret håper du leser

Detaljer