Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Hallagerbakken borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, tale- og stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Dersom en andel eies av flere, må disse ble enig om hvordan man skal stemme. Ved uenighet forkastes stemmemuligheten. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Skal en annen enn andelseier stemme, må vedkommende ha fullmakt, selv om man bor sammen med andelseieren. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen. Side 1 av 44

2 Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Hallagerbakken borettslag avholdes tirsdag 21. april 2014 kl i Holmlia skole. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG 4.1 Utbedring av gangvei fra nedre plan/rekke 90 til rundkjøringen 4.2 Revisjon av husordensreglene 4.3 Endre fellesutgiftene for å følge prisstigningen 4.4 Utskifting av vinduer og balkongdører i blokkene 4.5 Salg/overføring av lokaler a) Salg av bodmulighet til andelseiere uten bodplass b) Overføre sykkelboden i oppgang 52 til andel VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 4 varamedlemmer for 1 år C) Valg av valgkomité for 1 år D) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS' generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Hallagerbakken Borettslag Bjørn Tommy Tollånes /s/ Asgeir Enersen /s/ Ebba Irgens Hylland /s/ Inger Aguilar /s/ Geir Brunsvik /s/ Side 2 av 44

3 2. Årsberetning for 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A Nestleder Asgeir Enersen Hallagerbakken 84 B Styremedlem Ebba Irgens Hylland Hallagerbakken 38 Styremedlem Inger Aguilar Hallagerbakken 60 H Styremedlem Geir Brunsvik Hallagerbakken 68 B Varamedlem Morten Olsen Hallagerbakken 76 E Varamedlem Jeannette Dahl Hallagerbakken 56 Varamedlem Vigdis Hansen Hallagerbakken 94 F Varamedlem Cathrine Watz Hallagerbakken 44 Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Bjørn Tommy Tollånes Hallagerbakken 74 A Varadelegert Ikke valgt Valgkomiteen Tone Helen Hansen Hallagerbakken 52 Morten Hansen Hallagerbakken 80 B Øystein Olausen Hallagerbakken 86 D Styrets medlemmer består i dag av 2 kvinner og 3 menn. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om borettslaget Borettslaget består av 219 andelsleiligheter. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 15 Søndre Nordstrand i Oslo kommune. Adresse: Hallagerbakken Gårds- og bruksnummer: , 44, 45. Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har ingen faste ansatte. Ungdommer bosatt i borettslaget har imidlertid kunnet ha sommer-/deltidsjobb i korte perioder. Det har ikke vært sykefravær ifb sommer- /deltidsjobbene. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har forenklet forretningsførerkontrakt med OBOS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PriceWaterhouseCoopers AS. Side 3 av 44

4 Kommentarer til årsregnskapet for 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene, og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien. Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av salg av garasjenøkler og portåpnere. Innkrevde felleskostnader avviker noe pga. leiefritak ved ledige plasser og lokaler. Avviket vil reduseres i kommende år ved at lokaler som er i varig bruk av borettslaget fjernes fra listen over utleieobjekter. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Følgende avvik fra budsjettet kommenteres: Andre honorarer gjelder utbetalt beløp til Byggeutvalget. Konsulenthonorar gjelder i hovedsak radon-målinger av NGI AS, og Hjellnes Consult sitt arbeid i forbindelse med radonprosjektet, taksikring og drenering og er spesifisert under note 7. Drift og vedlikehold: Garantisaker fra rehabiliteringsprosjekt medfører et avvik i forhold til budsjetterte utgifter Energi: økte kostnader som følge av elbiler som lades i garasjeanlegget. Andre driftskostnader har vært lavere enn antatt Resultat Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler per utgjorde kr ,- For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Side 4 av 44

5 Kommentarer til budsjettet for 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Budsjettet er basert på bokførte tall for inneværende år, og vi har tatt høyde for prisøkninger i den grad det foreligger estimater for disse. Budsjettet er satt opp med forutsetning av en liten økning i fellesutgiftene og et låneopptak på 8 mill. i Inntekter ("fellesutgifter") På inntektssiden har vi tatt utgangspunkt i en økning i fellesutgiftene på 3% fra "Fellsutgiftene" ble sist økt mars 2008, mens konsumprisindeks har steget med ca. 13% i samme tidsrom (mars 2008 januar 2015). Forretningsførerhonoraret Honorar til forretningsfører øker fordi det nå innføres merverdiavgift på denne typen tjenester. Som en følge av at flere beboere benytter e-faktura/avtalegiro vil kostnader til porto for utsendelse av felleskostnader bli redusert i takt med inngåtte avtaler. Elektrisk energi og fjernvarme I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med samme energikostnader som beregnet for hele Vi må ta høyde for at energikostnadene historisk sett har vært variable og vanskelige å anslå. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vi har budsjettert kommunale avgifter for 2015 i tråd med Oslo byråd sitt forslag. På bakgrunn av dette forventer vi at vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Det foreslås ingen endring i feieavgiften. Forsikring Forsikringspremien for 2015 er budsjettert med kr ,-. På bakgrunn av signaler fra forsikringsselskapene og økningen i byggekostnadsindeksen (+6,6%) foreslo forsikringsavdelingen en generell økning på ca. 7 10% ved budsjettering. I tillegg vil forsikringsselskapet foreta individuell prisjustering basert på boligselskapets egen skadehistorikk. Vi har lagt til grunn en økning på 10% av årets premie. Drift og vedlikehold Til drift og vedlikehold er det budsjettert med reparasjons- og vedlikeholdskostnader på samme nivå som på de siste årene. Vi forutsetter også at vår avtale om vaktmestertjenester og snørydding/ strøing fortsetter ut Radon tiltakene er ikke ferdigstilte. På dette området må vi forsøke tiltak som vi mener er best, men vi vet ikke før etterpå i hvilken grad det har fungert. Dette gjør også at kostnadene i 2015 på området er usikre. Vi har budsjettert med ca. 1/2 mill. i år på dette i tillegg til kr som er betalt i år for arbeid gjort i fjor. Styret tar sikte (se forslag til vedtak på generalforsamlingen) på å skifte ut alle vinduer og balkongdører i blokkene. På grunnlag av innhentede tilbud har vi et estimat på kr 6,5 mill. inkludert prosjektledelse. Side 5 av 44

6 I 2014 tok vi en systematisk gjennomgang av (stort sett små) vedlikeholdsoppgaver som er kommet i tiden etter rehabiliteringen av rekkehusene. Noen av disse stiller vi krav om skal håndteres via garantier, men de fleste er vårt eget ansvar. Vi har estimert en kostnad på kr til å få håndtert det meste av dette. Vi regner med å få gjort dette nå i sommerhalvåret. En mer detaljert oversikt over planlagte utgifter til drift og vedlikehold samt forventete andre driftskostnader i 2015 finnes under «styrets noter til budsjett» på side 25. Vi har også flere andre vedlikeholdsoppgaver som står litt på vent blant annet på grunn av usikkerheten rundt kostnaden på radon-tiltakene. Eksempler på dette er fasadeoppussing på parkeringshuset (ca. 1,2 mill.) og flere av tiltakene nedenfor som vi ikke har gode nok prisestimater på ennå. Innenfor det ordinære vedlikeholdsbudsjettet tar styret sikte på å utrede og prosjektere følgende tiltak: Utskifting av lys(armatur) på vei/boder/i blokkene Tilrettelegging for elbil dvs egne elbil-stasjoner på egne parkeringsplasser. Rehabilitering av «flaggstang-område» inkl. større/innbygd søppelrom og forbedret gangsti Oppgradering av gangstiene/områdene mellom veiene i borettslaget Kontroll av tekking / behov for omtekking med isolering av yttertak. Plan for håndtering av overvann (drenering) integrert med vedlikehold/oppjustering av uteområdene. Opp-pussing/rehabilitering av søppelhusene Medlemskontingent Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for 2015., totalt kr ,-. Side 6 av 44

7 Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter en økning av felleskostnadene på 3 % fra I tillegg ser styret at det er nødvendig å ta opp lån på ,- for å dekke de planlagte drifts- og vedlikeholdsoppgavene. Ifølge budsjettet vil de økte felleskostnader sammen med låneopptaket, øke borettslagets disponible midler. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Hallagerbakken Borettslag Bjørn Tommy Tollånes /s/ Asgeir Enersen /s/ Ebba Irgens Hylland /s/ Inger Aguilar /s/ Geir Brunsvik /s/ Side 7 av 44

8 Revisors beretning Side 8 av 44

9 Side 9 av 44

10 . Informasjon om årsregnskapet Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån Tillegg for nye langsiktige lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR Side 10 av 44

11 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold a Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader b SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Side 11 av 44

12 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Andre varige driftsmidler Aksjer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kundefordringer Tap på krav Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 100 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Brenselsregnskap Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Side 12 av 44

13 Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, Styret i Hallagerbakken Borettslag Bjørn Tommy Tollånes /s/ Asgeir Enersen /s/ Ebba Irgens Hylland /s/ Inger Aguilar /s/ Geir Brunsvik /s/ Side 13 av 44

14 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag.. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Lokaler Leietillegg for påbygg SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Inntektsført gammel gjeldsavsetning Salg av nøkler og portåpnere SUM ANDRE INNTEKTER Side 14 av 44

15 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, sommerjobbprosjektet Påløpte feriepenger Arbeidsgiveravgift Gaver til ansatte -255 Kantinekostnader -997 Bedriftshelsetjeneste Andre personalkostnader -728 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret og Byggeutvalget fått dekket juleavslutning for kr 4 471, jf. note 10. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Forvaltning, tilleggstjenester OBOS Prosjekt AS, utskifting av vinduer Hjellnes Consult AS : Taksikring Radonprosjektet Drenering VVS-teknisk Scanning tegninger Påslag og reisekostnader NGI AS, radonmålinger SUM KONSULENTHONORAR Side 15 av 44

16 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Hjellnes Consult AS, byggeledelse/prosjektledelse fasaderehabilitering DVS Entreprenør AS, vinterhage og sluttfaktura fasaderehabilitering AllConnect AS, montering ekstra antennepunkt SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Radontiltak/sikring Taksikring Nøkkelsystem Vedr.lås Skilt Diverse reparasjoner Vedr fuktskader Befaringer Rørstrekk Diverse småoppdrag Vakt og Service ltd Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drenering Fartsdump/reparere veihull og asfalt Ferdigplen Reparere lekeplass Beskjære/klippe hekk Platting, urner, reparere urner Juletre + bortkjøring juletre Diverse ( befaring, bytte lampe med mer) Drift/vedlikehold brannsikring Norsk Brannvern AS, årlig service Norsk Brannvern AS, Parat redningsheis Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. Side 16 av 44

17 NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Søndre Nordstrand Enøk Andre Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Reisekostnader -370 Bank- og kortgebyr -950 Velferdskostnader Konstaterte tap Avsetning tap på fordringer SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 11 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER Side 17 av 44

18 NOTE: 12 FINANSKOSTNADER Eika-lån Eika-lån Eika-lån Termingebyr Eika-lån Renter på leverandørgjeld -57 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 13 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i Gnr.185/bnr.43, 44 og 45. Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 14 VARIGE DRIFTSMIDLER Kopimaskin Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Stillas Tilgang Avskrevet tidligere PC med utstyr Tilgang Avskrevet tidligere SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 15 AKSJER Selskapet eier aksjer i Multinett AS. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, det vil si at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. Antall aksjer Pålydende Balanseført verdi SUM AKSJER Side 18 av 44

19 NOTE: 16 KORTSIKTIGE FORDRINGER Utlegg skadesaker Avsetning tap på kundefordringer SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 17 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika BoligKreditt AS Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er 8 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika BoligKreditt AS 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er 16 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Eika Boligkreditt AS 3 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er 30 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 18 BORETTSINNSKUDD (egenbetaling når borettslaget ble bygget) Opprinnelig 1986 og 2002 (leilighet nr 2006) Opprinnelig 2005, leilighet nr 102 og Opprinnelig 2006, leilighet nr SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 19 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Side 19 av 44

20 NOTE: 20 BRENSELSREGNSKAP Fjernvarme mai-desember Ista, leasing mai-desember Diverse, tilbakeføring småbeløp -180 Deposita brenselsoppgjør Brenselstillegg, innbetalt àkonto mai-desember Oppgjørskonto SUM BRENSELSREGNSKAP NOTE: 21 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger Fakturagebyr og purregebyr, OBOS SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 22 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant:. Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag 0 TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi:. Bygninger Tomt TOTALT Side 20 av 44

21 Styrets noter til budsjettet NOTE a DRIFT OG VEDLIKEHOLD I 2015 Radonhåndtering Brannstige/-tau i ca. 68 leiligheter i blokkene Diverse vedlikeholdsoppgaver / etterslep Beplantning / trefelling/-trimming i fellesområder Utskifting av vinduer/balkongdører i alle leilighetene i blokkene SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD I Drift/vedlikehold bygninger: ordinært vedlikehold, heriblant: Drenering / 96-rekken Ca SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE b ANDRE DRIFTSKOSTNADER I 2015 Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Stiftelsen Holmlia Nærmiljø (inkl. vektertjenesten) Ca Søndre Nordstrand Enøk Ca Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER Side 21 av 44

22 3. Godtgjørelser A. Styrehonorar Styret har et ansvar og en arbeidsbelastning som indikeres i årsberetningen. Forslag til vedtak: Styrehonoraret for 2014 settes tilsvarende som for foregående år, dvs på totalt kr ,-. B. Andre godtgjørelser Ingen andre godtgjørelser. Side 22 av 44

23 4. Innkomne forslag 4.1 Utbedring av gangvei fra nedre plan/rekke 90 til rundkjøringen 4.2 Revisjon av husordensreglene 4.3 Endre fellesutgiftene for å følge prisstigningen 4.4 Utskifting av vinduer og balkongdører i blokkene 4.5 Salg/overføring av lokaler a) Salg av bodmulighet til andelseiere uten bodplass b) Overføre sykkelboden i oppgang 52 til andel Utbedring av gangvei fra nedre plan/rekke 90 til rundkjøringen (parkeringshuset) Forslagsstiller: Grete Langangen, Hallagerbakken 82 B Grunnen til at vi ønsker denne utbedringen, er at veien i dag er for bratt og lite brukbar for barnevogner, rullestoler og andre personer med forflytningsvansker. Veien er spesielt vanskelig brukbar på vinterstid. Metalltrappa som løper ved siden av gangveien er ofte om vinteren utsatt for et tynt islag, som gjør det farlig å bruke den. I tillegg er det en underlig form på trappa, ikke minst øverst der det et er et slags langt trinn som heller svakt nedover. Det kjennes ustøtt og ubehagelig å gå der. Innstilling: Vi ønsker derfor at generalforsamlingen tar stilling til hvordan denne saken skal løses. Kommentar: Styret er enig med forslagsstilleren. Vi ser en rehabilitering av hele flaggstangområdet med potensielt delvis forstørrelse og innbygging av søppelhuset, samt forbedring av den nevnte gangsveien som ønskelig. Prosjektering av dette med utarbeidelse av plantegninger og innhenting av priser tar vi sikte på å få gjort i Styrets forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styrets orientering til etterretning. 4.2 Revisjon av husordensreglene Forslagsstiller: Styret Styret har hatt en grundig gjennomgang av gjeldende husordensregler, samt sett på tilsvarende reguleringer fra flere andre borettslag på Holmlia. Med utgangspunkt i denne gjennomgangen og konkrete forbedringer som vi selv har opplevd behov for, har vi formulert en større revisjon av våre husordensregler. Formålet har vært å bli tydeligere for både andelseierne og styret for hvilke reguleringer som gjelder, og bidra til at styret lettere kan foreta beslutninger på grunnlag av husordensreglene. I vedlagte forslag har vi påpekt når innholdet er i samsvar med gjeldende Husordensreglement, når det er innholdsendringer og når det er nye reguleringer. Forslag til vedtak: Forslaget fra styret til reviderte husordensregler vedtas (evnt. med korrigeringene fra generalforsamlingen), og erstatter tidligere reglement. Forslag til nye husordensregler ligger etter de andre forslagene her. [PS! Vi ber andelseiere som har konkrete forslag til endringer i styrets forslag om å ha dette med skriftlig til generalforsamlingen, og helst gjerne ha sendt dette inn på forhånd til Dette for å spare tid på generalforsamlingen. Vi kan kun behandle skriftlige forslag der! NB! Det er kun endringsforslag til styrets forslag som kan behandles, ikke nye forslag.] Side 23 av 44

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag

Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag 1 Nordskrenten Borettslag Til andelseierne i Nordskrenten Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag

Til andelseierne i Fagerholt Borettslag 1 Fagerholt Borettslag Til andelseierne i Fagerholt Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag

Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Til andelseierne i Karihaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag

Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag 1 Blåfjellet Borettslag Til andelseierne i Blåfjellet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Åsly B/L

Til andelseierne i Åsly B/L 1 Åsly B/L Til andelseierne i Åsly B/L Velkommen til generalforsamling torsdag 22. mai 2014 kl. 19.00 i musikkrommet på Grindbakken skole Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til andelseierne i Etterstad Nord Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag

Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag 1 Lindebergskogen Borettslag Til andelseierne i Lindebergskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Rognerud Borettslag

Til andelseierne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til andelseierne i Rognerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag

Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseierne i Øvre Veitvet Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Plogveien Borettslag!

Til beboerne i Plogveien Borettslag! 1 Plogveien Borettslag Til beboerne i Plogveien Borettslag! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer i. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer i Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Marmorberget Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00

Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 14. mai kl. 18.30 i Lambertseter Kirke. Det vil som vanlig bli servert kaffe/te, brus og noe å bite i fra kl 18.00 Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Torgveien Borettslag

Til andelseierne i Torgveien Borettslag Til andelseierne i Torgveien Borettslag Velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Haugerud Borettslag

Til andelseierne i Haugerud Borettslag 1 Haugerud Borettslag Til andelseierne i Haugerud Borettslag Velkommen til generalforsamling 26.mai 2015. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag

Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Til andelseierne i Torshov Kvartal VII Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer