Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bidrar til at rusproblemer mestres"

Transkript

1 2013 Vi bidrar til at rusproblemer mestres

2 ÅRSMELDING 2013 LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS BA Lade Behandlingssenter Blå Kors BA eies og drives av Blå Kors. Senteret har i h.h.t. driftsavtale med Helse Midt Norge RHF i oppdrag å yte tjenester innenfor spesialisert tverrfaglig rusbehandling. Driftsavtalen ble i desember 2012 forlenget til etter utløsning av opsjon fra Helse Midt Norge RHF Helse Midt Norge RHF gjennomførte i desember 2013 forhandlinger om en endringsavtale i tillegg til driftsavtalen. Lade Behandlingssenter Blå Kors har i løpet av 2013 gjennomgått flere endringer organisasjonsmessig: Direktør Rolf Windspoll fratrådte sin stilling Kristin Wall ble fra konstituert som direktør og fast ansatt som direktør fra Rusbehandling Midt- Norge HF ble nedlagt fra og fra samme dato opprettes Klinikk for rus- og avhengighet ved St. Olavs Hospital som vil få ansvar for oppfølging av Lade Behandlingssenters driftsavtale med Helse Midt Norge RHF Blå Kors Norge omorganiserer fra til en divisjonsmodell der Lade Behandlingssenter vil tilhøre Divisjon behandling. Disse endringen har hatt betydning for styring og drift av Lade Behandlingssenter allerede i 2013 fordi endringene i stor grad betyr omstilling både før og etter at den trår i kraft. Visjon: Lade Behandlingssenter bidrar til at rusproblemer mestres. DRIFTSSTYRET Virksomhetens driftsstyre hadde i 2013 følgende sammensetning: ANSATTE LBS hadde ved utgangen av 2013 totalt 121 årsverk fordelt på 163 personer. De ansatte har til sammen et bredt spekter av fagkompetanse. Oversikt over faggrupper/ansatte pr : Leger 5 Psykologer 14 Sykepleiere 43 Barnevernspedagoger 7 Sosionomer 24 Vernepleiere 10 Fysioterapeuter 1 Prester 1 Miljøterapeuter m/3-årig utd 4 Førskolelærere 2 Ergoterapeuter 2 Miljøterapeut/miljøarb m/1-årig utd 16 Assistenter 5 Kjøkken/tekn./støttefunksjoner 29 I tillegg har LBS 2,0 årsverk som besettes av stud.med. i sitt 5. og/eller 6.studieår. ORGANISASJONEN Siri Frost Sterri, styreleder Odd Anders With, nestleder Per Håpnes Gunn-Inger Løvseth Stein Bratseth Heidi Midtgaard, ans. repr. Thea Fornes Johnsen, ans. repr. Solveig Mjølsnes, vara, eierrepr. Morten Morken, vara, eierrepr. til Gisle Hallan, vara, ans. repr. Line Haukø, vara, ans.repr. Konferanse og undervisningsoppdrag LBS har bidratt med innlegg både ved konferanser og lokale kurs, blant annet knyttet til pårørendearbeid, kompetanseutvikling når det gjelder gravide og småbarnsforeldre og formidling til faggrupper fra andre helseregioner og fra Italia. LBS har deltatt i regionale opplæringsnettverk og FoU-nettverk. Det har vært gjennomført internundervisning knyttet til en rekke aktuelle faglige tema. LBS er involvert i undervisning i forhold til ulike fagutdanninger og videreutdanninger.

3 Studenter fra HIST har vært utplassert ved LBS i fjor som i tidligere år. Pasientsikkerhetskampanjen i regi av Helsedirektoratet. LBS har deltatt med et eget team i læringsnettverket for den nasjonale kampanjen rettet mot forebygging av overdoser, og har deltatt i kursvirksomhet, regional arbeidsgruppe og lokalt kvalitetssikringsarbeid knyttet til den delen av pasientsikkerhetskampanjen som omhandler rutiner for forebygging av selvmord. Videreutdanning i traumebehandling Syv ansatte fra flere avdelinger deltar i kompetanseprogrammet Fokus på traumer ved RVTS. Flere ansatte deltar også i videreutdanning Traumer og traumatisering ved HINT. Sykefravær LBS hadde en total sykefraværsprosent i 2013 på 9,5 %. Sykefravær i 2012 var 8,4 %. LBS er en IA-bedrift og har inngått en IA-avtale for perioden Ca. 25 % av fraværet er innenfor arbeidsgiverperioden. Resten er langtidsfravær. Gjennom hele 2013 har man fortsatt arbeidet med å få på plass gode og felles rutiner for oppfølging av fravær. Enkelte avdelinger har etablert praksis om at personalleder deltar i alle oppfølgingssamtalene. Der man har vurdert det som hensiktsmessig er bedriftshelsetjenesten involvert. Nytt personalsystem med egen modul for sykefravær og sykefraværsoppfølging ble innført høsten Systemet sikrer at lovpålagt oppfølging av sykefravær utføres enklere, mer effektivt og korrekt etter regelverk og beste praksis. I dette systemet får man også bedre rapporter som gir den enkelte leder bedre oversikt. Det har blitt vurdert individuell tilrettelegging i oppfølgingssamtaler underveis i sykefraværet. Der man har hatt mulighet til å tilrettelegge har dette blitt gjennomført. I enkelte tilfeller har det blitt leid inn vikar sammen med den som har redusert arbeidskapasitet, slik at den ansatte har kunnet være på jobb. Opplæring i nye retningslinjer for oppfølging, har i denne perioden vært en viktig faktor i arbeidet med å redusere sykefraværet som en oppfølging av 2012 og innføring av nytt personalsystem. Det har blitt jobbet spesifikt mot avdelinger med spesielt høyt fravær. HMS Arbeidsmiljøutvalget ved LBS har hatt kvartalsvise møter. Egen årsrapport er utarbeidet. LBS er medlem av Lade Bedriftshelsetjeneste (Lade BHT). Lade BHT er representert i møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), AKAN-utvalg samt i arbeid med konkrete saker i vedrørende fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Lade BHT bistår med arbeidsplasskartlegging, oppfølging av sykemeldte gjennom individuelle opplegg samt vurdering av virkemidler fra NAV. Lade BHT har også utarbeidet egen årsrapport som beskriver aktiviteten som er gjennomført overfor LBS. LBS etablerte i 2008 bedriftsidrettslag med eget styre. Aktiviteten er i hovedsak innen fotball og volleyball samt høy deltagelse fra alle avdelinger i kampanjen «Sykle til jobben». De nye treningslokalene brukes aktivt av ansatte både før og etter arbeidstid. Kvalitetssikring LBS satser på å ha et godt kvalitetssystem. Virksomheten benytter samme elektroniske kvalitetssystem som Helse Midt-Norge RHF; EQS. Det er igangsatt tiltak for å se på muligheten for sterkere integrering mellom kvalitetssystem ved LBS og Rusbehandling Midt- Norge HF. Selv om Rusbehandling Midt Norge opphørte fra så vil samarbeidet med Klinikk for rus og avhengighetsmedisin om kvalitetssikring fortsette. Derfor startet vi høsten 2013 et arbeid for en sterkere samkjøring av de to systemene. Det foreligger begrensinger mht. å oppfylle juridiske krav for å få en integrering. LBSs interne kvalitetsutvalg har fokus på et stort spekter av kvalitetsutviklingsområder herunder sikre at avvikssystemet blir brukt både for melding, oppfølging, korrigerende tiltak og læring. LBS deltar i Rusbehandling Midt-Norge HFs kvalitetsutvalg. Dette er en viktig arena for erfaringsutveksling Likestillingsrapport Virksomheten hadde til sammen 121 kvinner (71 %) og 49 menn (29 %) ansatt ved utgangen av av 8 ledere er kvinner, dvs. 37,5 %. LBS arbeider aktivt for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene uavhengig av stillingskategori. Lønnsmessige skjevheter som følge av kjønn skal ikke forekomme, og er tatt med som en viktig del av lønnspolitisk plan som ble utarbeidet i Det tilstrebes også å redusere andelen ufrivillig deltid bl.a. ved om mulig å tilby deltidsansatte større stillingsandel ved ledighet i stillinger. I driftsstyret er 4 av 7 medlemmer kvinner, dvs. 57 %. Ytre miljø Virksomheten driver kildesortering og er tilknyttet fjernvarmenettet til Trondheim Energi. LBS har ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Det er et kontinuerlig fokus på energiøkonomiserende tiltak. Diskriminering

4 Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn. LBS arbeider målrettet for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. LBS har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Finansiell risiko Selskapet anses å være utsatt for liten finansiell risiko. Markedsrisiko Selskapet har alle sine inntekter i norske kroner. Selskapet har per ingen rentebærende langsiktig gjeld, og er derfor ikke eksponert mot endringer i rentenivå. Kredittrisiko Risiko for at selskapet ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav og det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet vurderes som tilfredsstillende og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. FOU-prosjekter 1. Ringer i vann (Poliklinikken) Samarbeid med Kriminalomsorgen om rusbehandling til forvaringsdømte. Fått midler fra Extrastiftelsen. 2. Heving av veiledningskompetansen hos ansatte ved LBS (Flere avdelinger) Oppfriskningskurs og veiledning til ansatte med tidligere veilederutdanning. Hovedmålet er å øke kvantitet og kvalitet på veiledningstilbudet til ansatte ved LBS. Innvilget midler fra Helsedirektoratet. 3. Film om pårørendeinvolvering (Klinikkavdelingen) Innspilling av film om en familie som har vært involvert i behandling ved Klinikkavdelingen, hvor perspektivene fra de ulike medlemmene i familien og effekten involveringen har hatt for dem kommer fram. Filmen skal vises for fagfolk, pårørende i pårørendekveld og inneliggende pasienter som et utgangspunkt for refleksjon rundt og økt motivasjon for pårørende/familieinvolvering. 4. Ladestasjonen (Klinikkavdelingen) Handlingsplan på bakgrunn av flere arbeidsmiljøundersøkelser. Tilskudd fra NAV arbeidslivssenter og Virke OU-fond. 5. Å bygge et liv- og ta vare på det (AGS) Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utvikling av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling. Finansiert av EC Dahls stiftelse og Husbanken. 6. Hvordan går det med barna? (AGS) Masteroppgave-prosjekt som skal undersøke hvordan det går med barna som har bodd på AGS. Innvilget FoU-midler fra Rusbehandling Midt- Norge. 7. Evaluering av fagverktøy utviklet gjennom prosjektet «Å Bygge et liv- og ta vare på det» (AGS/NTNU) Masteroppgave-prosjekt tilknyttet AGS. 8. Tverrløft (RMN/AGS) Samhandlingsprosjekt for gravide rusmiddelavhengige. RMN eier prosjektet, men har gjennom en avtale lagt ansvaret for gjennomføring til LBS/AGS. Prosjektet er 3-årig, men har kun finansiering for det første året. Deretter må det søkes for de kommende årene. 9. Bedre livskvalitet og økt mestring ved hjelp av kreative metoder i behandlingen (Klinikkavdelingen) Det potensielle rom hvordan skapes det og hva kan det brukes til? En teoretisk masteroppgave med en kritisk drøfting av egen praksis gjennom fenomenologisk metodologi. 10. Spagatprosjektet (Administrasjonsavdelingen) Implementering av kvalitetssystem for å sikre kompatibilitet med vår oppdragsgiver, og utvikling av nye IT-systemer knyttet til fag og administrasjon.

5 Eksterne prosjekter: 11. Deltakelse i Kunnskapssenterets «Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2013» 12. Effekten av fysisk trening som medisin for personer med rusavhengighet i behandling PhD-prosjekt ( ) St.Olav. Hovedmål med studien er å undersøke om pasienter innlagt for rusmiddelavhengighet har nedsatt fysisk helse, og om en normalisering av den fysiske helsen kan ha en effekt på rusbehandlingen. LBS deltar i studien. BEHANDLINGSTILBUDET Endring i behandlingstilbudet som følge av endringsavtale Følgende endringer vil bli gjort i behandlingstilbudet som følge av endringsavtalen i løpet av 2014: Overføring av rusakutt Innleggelse i rusakutt overføres fra til klinikk for rus- og avhengighet ved St. Olav Opprettelse av dagtilbud Opprettes i løpet av 3. kvartal. Tilbudet vil i hovedsak rettes mot pasienter med ROPproblematikk og mot gravide og småbarnsfamilier Overføring av vurderingsinstans Vurderingsinstansen overføres til St. Olav ved Klinikk for rus- og avhengighet fra og med Opprettelse av fleksiplasser Det opprettes 7 fleksiplasser ved Lade Behandlingssenter. 2 av disse skal brukes til å øke fleksibiliteten til å ta imot tvangspasienter raskt og vil være omgjøring av to plasser i skjermingsposten. Omleggingen skjer fra De øvrige 5 fleksiplasser er omgjøring av rusakuttplassene fra til fleksible avrusingsplasser slik at vi kan øke kapasiteten på avrusing og samtidig ivareta behovet for lengre avrusing for de pasientene som legges inn på rusakutt ved St. Olav. Kompetanseoverføring om gravide og småbarnsfamilier Dette er en videreføring og en utvidelse av et arbeid som har pågått over tid fra Avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier. Avdelingen ble i 2013 tildelt prosjektmidler til dette arbeidet og inkluderingen av dette i endringsavtalen legger sterkere føringer på at dette ønskes videreført som en del av driftsavtalen i neste forhandlinger Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelsen i 2013 var på 96,6. Antall polikliniske konsultasjoner var dette er svært tilfredsstillende tall som det skal bemerkes at det er gjort en betydelig innsats for å få til i alle avdelinger. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS) har 6 familieplasser. Målgruppen er gravide med og uten eget samtykke samt småbarnsfamilier med barn i førskolealder. En familieplass kan være alt fra en gravid til en familie med flere voksne og barn. Avdelingen gir et langsiktig tilbud med ulike målsetninger. For de gravide vil hovedmålsettingen være å holde fosteret fritt for ruspåvirkning. I noen av sakene vil resultatet bli omsorgsovertakelse frivillig eller ved vedtak i fylkesnemnd, mens det i de fleste tilfellene vil være slik at barnet bor sammen med foreldrene etter fødsel. I disse sakene fortsetter ofte familien oppholdet på avdelingen etter fødselen. Til sammen har 13 kvinner, 6 menn og 12 barn vært innskrevet i av kvinnene var gravide ved inntak, og 3 ble innskrevet uten eget samtykke. Det var totalt 31 henvendelser om plass i I 2013 var 13 kvinner, 6 menn og 11 barn innskrevet. 11 av kvinnene var gravide ved inntak, og 2 ble innskrevet uten eget samtykke. Det var totalt 30 henvendelser om plass i For begge årene gjelder at det har vært stor pågang etter råd og veiledning. Alle innlagte pasienter får tilbud om en avtale om minimum to års oppfølging. Tilbudet innebærer individualsamtaler, samspillsveiledning foreldre/barn og miljøterapi ved hjemmebesøk, deltakelse i ansvarsgruppe med mer. I 2012 gjennomførte avdelingen 800 polikliniske konsultasjoner, mens antall konsultasjoner i 2013 var mer enn 900. I samtlige saker der partner har vært innlagt sammen med kvinnen har partner hatt selvstendig rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Partner får et fullverdig behandlingstilbud ved avdelingen, noe som krever like mye ressurser som for ivaretakelsen av kvinnene. Vi erfarer at ved en aktiv invitasjon og tilrettelegging for barnefar parallelt, mobiliseres også partners ressurser og evne til å fokusere på barnet. Situasjonen for paret stabiliseres ved et familietilbud. Det var ingen avbrudd i behandling verken i 2012 eller Til tross for at alle de innlagte pasientene hadde rett til Individuell Plan (I.P.) hadde de færreste I.P. ved inntak. De fleste ønsket I.P. og fikk det i løpet av oppholdet ved AGS.

6 Aglo I 2011 ble det inngått avtale med RMN om bruk av 2 behandlingsplasser ved AGLO familiesenter for perioden 1/ til 30/ Avtalen ble senere forlenget til I tillegg ga avtalen åpning for kjøp av spotplasser ved behov. AGS ble tildelt det faglige ansvaret også for disse plassene. Til sammen har 6 kvinner, 6 menn og 8 barn vært innskrevet i Av kvinnene var 1 gravid ved inntak. I 2013 var det 1 kvinne og 1 barn innskrevet. Kurs i barns rettigheter AGS drifter et gruppetilbud for barn og unge med rusbelastninger i alderen 9-16 år. Tilbudet er delt i en barnegruppe (9-12 år), og en ungdomsgruppe (13-16 år). Tilbudet innebærer 13 gruppemøter hvert semester samt familiesamtaler med alle i forkant av oppstart. I alle sakene har det også vært familiesamtaler etter avslutning av gruppemøtene samt at det ved behov har blitt gjennomført familiesamtaler underveis i semesteret. Semestrene har vært tilpasset skoleruta. ø-hjelpsfunksjon. Dette gjøres ved å ha faste akutte vurderingstimer og ved at teamet drar på hjemmebesøk der det er aktuelt. Teamet ivaretar også et oppfølgingstilbud for pasienter etter innleggelse på Rusakutt der situasjonen er uavklart og i en overgangsfase før øvrig hjelpeapparat er på plass. De 13 elektive behandlingsplassene i avdelingen gjennomfører avrusing og avgifting på alle typer rusmidler og vanedannende medikamenter for pasienter som i all hovedsak skal til videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er fortsatt alkohol som er det mest brukte enkeltstående rusmidlet som er årsak til innleggelser i avdelingen. Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelsen i 2013 var på 47,8 % for Rusakuttplassene, og 100 % på de elektive plassene. Tilsvarende tall fra 2012 var hhv 43,9 og 96,9 %. For Rusakuttplassene er det ikke beleggskrav, for elektive plasser er beleggskravet 95 %. Det samhandles godt mellom inntakskonsulenter, leger og avdelingspersonell for å få til en maksimal utnyttelse av avrusingsplassene. Akutt- og avrusingsavdelingen Avdelingen har 5 plasser for øyeblikkelig hjelp (Rusakutt) og 13 elektive behandlingsplasser. Rusakutt-tilbudet er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven 3-1 og har som forutsetning behandlingstid på timer før utskrivning eller videre behandling/oppfølging. Det kan legges inn pasienter gjennom hele døgnet og tilbudet sees i sammenheng med avdelingens Ambulante Team. Lokal funksjon. Rusakutten skal motta pasienter som har påtrengende nødvendig behov for spesialisert medisinsk behandling som krever systematisk observasjon, men som ikke krever medisinsk overvåkning. I tillegg til den somatiske siden av den akutte situasjonen, skal den psykiske og sosiale siden knyttet til rustilstanden ivaretas. Elementene i behandling ved Rusakutten er systematisk observasjon og håndtering av somatiske og psykiske abstinensreaksjoner stabiliseringstiltak; somatisk og psykisk tilstand psykososial kriseintervensjon motivasjonsarbeid vurdere oppfølgingstiltak for nødvendig sikring av forsvarlig utskriving vurdere behov for henvisning til tiltak innen kommune- og spesialisthelsetjeneste; inklusive ø- hjelp innen somatisk sykehus og psykisk helsevern vurdere udekte tiltaksbehov i akutt fase knyttet til sosial situasjon; eks. familiære forhold IP-avklaring Motivasjonsarbeidet ved Rusakutt vil ha som hovedfokus å motivere pasienten til å fullføre ø-hjelpsbehandlingen og motivere for eventuelle videreføringstiltak ved utskrivning. Ambulant Team består av 2 psykiatriske sykepleiere som ivaretar avdelingens polikliniske Poliklinikken Poliklinikken er tverrfaglig spesialisert ruspoliklinikk for rusavhengige over 23 år. I tillegg gis det behandling til pårørende over 18 år. Pårørende er personer som har vokst opp eller som bor / har bodd sammen med personer med rusproblem. I 2013 har vi brukt 8,36 årsverk inklusive avdelingslederen til å gjennomføre polikliniske konsultasjoner. I tillegg har vi 4 årsverk knyttet til prosjektet Raskere Tilbake. Raskere Tilbake har gjennomført 833 polikliniske konsultasjoner og 200 liggedøgn. Utviklingstrekk i Samlokaliseringen av poliklinikken til resten av Lade Behandlingssenter i desember 2011 har begynt å bære frukter. Ett av de mest synlige trekkene er at det er økt samarbeid mellom klinikken og poliklinikken rundt pasienter. Polikliniske pasienter blir fulgt opp av behandleren ved poliklinikken dersom de blir innlagt. Antallet samarbeidsmøter med andre deler av helse- og sosialvesenet, NAV og kommunene er økende. Dette er en ønsket utvikling fra sentrale myndigheter.. Vi får flere henvendelser som gjelder problem rundt spillavhengighet. Ventetid. Poliklinikken har hatt noen få tilfeller av fristbrudd mht oppstart av behandling, men stort sett har vi klart å gi pasienter behandling innen ca 2 mnd.

7 Skjermings- og Utredningsavdelingen Avdelingen har i 2013 hatt tre ledere pga av endringer andre steder i organisasjonen: Kristin Wall var leder fram til da hun ble konstituert som direktør. I perioden til var Anders Haugen konstituert som avdelingsleder fram til Brede Gaupseth ble fast ansatt som ny avdelingsleder fra Skjermings- og Utredningsavdelingen består av to poster: Utredningsposten og Skjermingsposten Utredningsposten (A2) Posten har 7 plasser til utredning, primært for utredning av videre behandlingsbehov, og kartlegging av uavklart tilstand. Ved behandlingsavbrudd i andre poster ved Lade Behandlingssenter kan plassene brukes til skjermingsopphold for pasienter som trenger skjerming/stabilisering. Det arbeides aktivt med utredningsverktøy og fokus på videre kvalitetssikring av miljøterapien for å gi et godt grunnlag til å peke på rett behandling og styrke motivasjonsarbeidet. Samhandler i posten forbereder innleggelse, samarbeider med henvisende instans, før, under og etter innleggelsen. Der det er behov jobbes det og med å få på plass, bolig og arbeidskvalifiserende tiltak. Der det er ønskelig fra pasientens side er og pårørende involvert. Standard utredningsopphold er 6 uker. Dette gir en stabil situasjon i posten. I 2013 var 50 pasienter innlagt. Posten har en svært høy prosentandel som gjennomfører utredningen, og skjermingen. To av de ansatte gjennomførte i 2013 kompetansehevende kurs om traumer i regi av RVTS. Flere ansatte er og delaktige i overdosekampanjen «I trygge hender». Skjermingsposten (A4) Posten er særskilt tilrettelagt for pasienter som tilbakeholdes etter helse- og omsorgstjenestelovens tvangsparagrafer og som har store skjermingsbehov. Hovedandelen av pasienter har sammensatte lidelser, og det oppleves at det er mange henvisninger fra psykisk helsevern og spørsmål om samarbeid rundt krevende pasienter. Det arbeides meget aktivt og strukturert med videreutvikling og implementering av miljøterapi som metode, men også med å heve den generelle kunnskapen om psykiske lidelser. En tilstreber å jobbe etter ROPveilederen. Samhandler i posten forbereder innleggelse, samarbeider med henvisende instans, før, under og etter innleggelsen. Der det er behov jobbes det og med å få på plass, bolig og arbeidskvalifiserende tiltak. Der det er ønskelig fra pasientens side er og pårørende involvert. Posten har 7 plasser, og hadde 84 innleggelser i Antall pasienter innlagt på tvang etter else- og Omsorgstjenestelovens (HOTL) 10-2, i 2013 var 16, antall innlagt etter HOTL 10-3 var 3, og en hadde ingen innlagt etter HOTL 10-4 i år, men en ble initiert i skjermingsposten og gjennomførte oppholdet i Utredningsposten. Fokus for hele skjermings- og utredningsavdelingen i 2014 vil være videreutvikling og stabilisering av eksisterende strukturer. Klinikkavdelingen Klinikkavdelingen har i 2013 opprettholdt innsats mot sykefravær. Personalet reiste til London og arbeidet med verdier og kommunikasjon i februar, og hadde flere samlinger i løpet av vinteren hvor vi anvendte Langtidsfriskmetoden. Langtidsfriskprosjektet Ladestasjonen ble avsluttet til sommeren. Styret ble orientert om effektene av prosjektet, og vi er enige om å følge opp videre med regelmessige questbacks i avdelingen som vi gjennomgår i avdelingsmøtene. I mai 2013 hadde vi fagdager på Ørlandet, hvor vi la grunnlaget for Handlingsplan for 2013 til I denne planen er det valgt ut tre utviklingsområder: Pårørende- og familiearbeid Samhandling Økt tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpasienten Det ble nedsatt arbeidsgrupper med hvert sitt utviklingsområde, og gruppene møttes flere ganger i løpet av høsten. Vi arbeider videre med dette i planperioden, og dette danner grunnlaget for vårt bidrag til Strategi I tillegg ønsker vi fremover mer felles kompetanseheving for alle ansatte i avdelingen nå som flere ansatte har fullført videreutdanninger i løpet av Vi vil prioritere økt kompetanse på samtidig rusproblemer og psykisk lidelse. I de tilfeller hvor det er aktuelt, vil vi invitere pasientene med til undervisning. Fra sommeren 2013 innledet vi et samarbeid med en familie og filmselskapet Klipp og Lim. Dette resulterte i filmen Den usynlige muren, som hadde premiere med rød løper og alt som hører med I løpet av perioden hvor filmen er blitt til og i etterkant av premieren, har vi blitt invitert til å dele vår kompetanse eksternt, både i kommuner og på konferanser. Vi ser fram

8 til å ha økt ekstern formidling også i 2014, og håper å kunne søke prosjektmidler for å øke innsatsen ytterligere uten at det tar for mye av tiden en trenger til daglig drift. Litt statistikk for 2013 Det sendes hver måned en rekke data om våre pasienter og den behandling vi har gitt dem til Helsedirektoratet og vår oppdragsgiver. Et lite utplukk av disse presenteres i tabellene under. Til sammen personer var i kontakt med Lade Behandlingssenter i 2013, 913 menn og 573 kvinner. Aldersfordelingen ser vi i tabellen under. Aldersfordeling - alle i behandling Mest brukte rusmiddel alle innl. 22 % 1 % 2 % 27 % < % 13 % 56 % Alkohol Cannabis 24 % 24 % > 12 % 12 % Heroin/opiater Vanedannende medikamenter Sentralstim. midler Det er ikke store endringer i aldersfordeling fra år til år, men vi har over tid sett en utvikling med en større andel unge pasienter i aldersgruppe 20 til 30 år og en tilsvarende reduksjon av pasienter over 50 år. Mønsteret i bruk av rusmidler endrer seg også over tid og vi har her sett en reduksjon av pasienter med opiater som viktigste rusmiddel. For første gang på mange år er opiatmisbrukerne bare den fjerde største pasientgruppen ved LBS. Vi ser størst økning i bruken av cannabis samtidig som vi kan konstatere at det fortsatt er klart flest pasienter ved LBS med alkohol som hovedrusmiddel. Fullføringsprosent innleggelser A1 A2 A4 MP KP Famavd Fullføringsprosent 2012 Fullføringsprosent %-vis andel av epikriser sendt ut innen 7-dagersfristen A1 A2 A4 MP KP Fam.avd Polikl

9 Tilslutt vil vi presentere to plansjer hvor den første viser data som vi er svært fornøyde med og mener er gode indikatorer for hvordan vi lykkes i pasientbehandlingen. Det ansees som et udiskutabelt kriterium for et vellykket behandlingsforløp at pasienter fullfører sin behandling. Når 9 av 10 pasienter fullfører sin behandling på i en så krevende prosess som de må gjennom i vår Akutt- og avrusningsavdeling, er dette et kvalitetsstempel for denne virksomheten ved LBS, og vi ser også meget gode tall for fullføring av behandlingen i de andre avdelingene. Siste plansje viser et annet område som vi har strevet mye mer med de siste 2 årene. Gjennomsnittstida for utsendelse av epikrise er ikke innenfor det kravet som stilles innenfor spesialisthelsetjenesten, men det jobbes her kontinuerlig med å forbedre rutiner samt sikre en legedekning som er tilstrekkelig til å ivareta legenes mulighet til å ivareta dere sentrale plass i utsendelsen av disse viktige dokumentene.

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET

Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET PROSJEKTRAPPORT Å BYGGE ET LIV OG TA VARE PÅ DET Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utviklingen av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling

Detaljer

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF. til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2012 for St. Olavs Hospital HF til Helse Midt-Norge RHF 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag... 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og

Detaljer

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken

Innhold. Årsmelding 2013 Trasoppklinikken Innhold 3 4 10 16 20 21 24 25 25 26 Driftsstyrets årsmelding Årsmelding 2013 Behandlingstilbud Aktiviteter og resultater Samarbeidsinstanser Kvalitetsarbeidet Antall årsverk Måling av brukertilfredshet

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

MESTRING AV RUSPROBLEMER

MESTRING AV RUSPROBLEMER ÅRSRAPPORT 2007 STIFTELSEN BERGENSKLINIKKENE 1 MESTRING AV RUSPROBLEMER 2863 behandlinger 101% belegg 2853 pasienthenvisninger 9672 konsultasjoner 23 kurs 1354 kursdeltakere 172 undervisningsoppdrag 267

Detaljer

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst

ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst ÅRSRAPPORT AVDELING FOR UNGE VOKSNE - Ungdom i vekst Mestring Kontinuitet i relasjon Samhandling Integrert behandling Tidlig intervensjon Behandlingsprosesser og omstillinger AUV vokser både i antall ansatte,

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden

SPOR. 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri. 4 Ny kunnskap om ruspasienter. 16 LARiNord omorganiseres. 18 Unge & Rus i vinden SPOR 11 07 Informasjonsavis fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 10. årgang 8 Forskningsprosjekt om rus og psykiatri 4 Ny kunnskap om ruspasienter 16 LARiNord omorganiseres 18 Unge & Rus i vinden Leder:

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier

Skrevet av. Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket. Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Skrevet av Idun Marie Ljønes Prosjektleder modellkommuneforsøket Heidi Tessand psykolog, avd. barn og familier Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Bakgrunn for å bli forsøkskommune...2 1.2 Organisering av prosjektarbeidet...2

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015

STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF. Foretaksmøte 12. februar 2015 STYRINGSKRAV OG RAMMER 2015 FOR ST. OLAVS HOSPITAL HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Sak 13/15 Vedlegg 3 Styremøte 5. februar 2015 1 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Generelle føringer... 3 1.2

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017

Masterplan fag - Langsiktig del. Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 1 Masterplan fag - Langsiktig del Divisjon Psykisk helsevern 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse Innhold... 1 Introduksjon.... 3 Spesialistdekning... 4 Lege og psykologstillinger... 4 Utredning, diagnostisering,

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren

Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Sykefravær, kapasitet og kompetanse i pleie- og omsorgssektoren Moss kommune 12.11.10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014

Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013. Mars 2014 Årsrapport brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF for året 2013 Mars 2014 2 Brukerutvalgets årsrapport 2013 1.0 Oppnevning av nytt brukerutvalg Helse Sør-Øst RHF oppnevnte i 2013 nytt brukerutvalg med funksjonstid

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer