Vi bidrar til at rusproblemer mestres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi bidrar til at rusproblemer mestres"

Transkript

1 2013 Vi bidrar til at rusproblemer mestres

2 ÅRSMELDING 2013 LADE BEHANDLINGSSENTER BLÅ KORS BA Lade Behandlingssenter Blå Kors BA eies og drives av Blå Kors. Senteret har i h.h.t. driftsavtale med Helse Midt Norge RHF i oppdrag å yte tjenester innenfor spesialisert tverrfaglig rusbehandling. Driftsavtalen ble i desember 2012 forlenget til etter utløsning av opsjon fra Helse Midt Norge RHF Helse Midt Norge RHF gjennomførte i desember 2013 forhandlinger om en endringsavtale i tillegg til driftsavtalen. Lade Behandlingssenter Blå Kors har i løpet av 2013 gjennomgått flere endringer organisasjonsmessig: Direktør Rolf Windspoll fratrådte sin stilling Kristin Wall ble fra konstituert som direktør og fast ansatt som direktør fra Rusbehandling Midt- Norge HF ble nedlagt fra og fra samme dato opprettes Klinikk for rus- og avhengighet ved St. Olavs Hospital som vil få ansvar for oppfølging av Lade Behandlingssenters driftsavtale med Helse Midt Norge RHF Blå Kors Norge omorganiserer fra til en divisjonsmodell der Lade Behandlingssenter vil tilhøre Divisjon behandling. Disse endringen har hatt betydning for styring og drift av Lade Behandlingssenter allerede i 2013 fordi endringene i stor grad betyr omstilling både før og etter at den trår i kraft. Visjon: Lade Behandlingssenter bidrar til at rusproblemer mestres. DRIFTSSTYRET Virksomhetens driftsstyre hadde i 2013 følgende sammensetning: ANSATTE LBS hadde ved utgangen av 2013 totalt 121 årsverk fordelt på 163 personer. De ansatte har til sammen et bredt spekter av fagkompetanse. Oversikt over faggrupper/ansatte pr : Leger 5 Psykologer 14 Sykepleiere 43 Barnevernspedagoger 7 Sosionomer 24 Vernepleiere 10 Fysioterapeuter 1 Prester 1 Miljøterapeuter m/3-årig utd 4 Førskolelærere 2 Ergoterapeuter 2 Miljøterapeut/miljøarb m/1-årig utd 16 Assistenter 5 Kjøkken/tekn./støttefunksjoner 29 I tillegg har LBS 2,0 årsverk som besettes av stud.med. i sitt 5. og/eller 6.studieår. ORGANISASJONEN Siri Frost Sterri, styreleder Odd Anders With, nestleder Per Håpnes Gunn-Inger Løvseth Stein Bratseth Heidi Midtgaard, ans. repr. Thea Fornes Johnsen, ans. repr. Solveig Mjølsnes, vara, eierrepr. Morten Morken, vara, eierrepr. til Gisle Hallan, vara, ans. repr. Line Haukø, vara, ans.repr. Konferanse og undervisningsoppdrag LBS har bidratt med innlegg både ved konferanser og lokale kurs, blant annet knyttet til pårørendearbeid, kompetanseutvikling når det gjelder gravide og småbarnsforeldre og formidling til faggrupper fra andre helseregioner og fra Italia. LBS har deltatt i regionale opplæringsnettverk og FoU-nettverk. Det har vært gjennomført internundervisning knyttet til en rekke aktuelle faglige tema. LBS er involvert i undervisning i forhold til ulike fagutdanninger og videreutdanninger.

3 Studenter fra HIST har vært utplassert ved LBS i fjor som i tidligere år. Pasientsikkerhetskampanjen i regi av Helsedirektoratet. LBS har deltatt med et eget team i læringsnettverket for den nasjonale kampanjen rettet mot forebygging av overdoser, og har deltatt i kursvirksomhet, regional arbeidsgruppe og lokalt kvalitetssikringsarbeid knyttet til den delen av pasientsikkerhetskampanjen som omhandler rutiner for forebygging av selvmord. Videreutdanning i traumebehandling Syv ansatte fra flere avdelinger deltar i kompetanseprogrammet Fokus på traumer ved RVTS. Flere ansatte deltar også i videreutdanning Traumer og traumatisering ved HINT. Sykefravær LBS hadde en total sykefraværsprosent i 2013 på 9,5 %. Sykefravær i 2012 var 8,4 %. LBS er en IA-bedrift og har inngått en IA-avtale for perioden Ca. 25 % av fraværet er innenfor arbeidsgiverperioden. Resten er langtidsfravær. Gjennom hele 2013 har man fortsatt arbeidet med å få på plass gode og felles rutiner for oppfølging av fravær. Enkelte avdelinger har etablert praksis om at personalleder deltar i alle oppfølgingssamtalene. Der man har vurdert det som hensiktsmessig er bedriftshelsetjenesten involvert. Nytt personalsystem med egen modul for sykefravær og sykefraværsoppfølging ble innført høsten Systemet sikrer at lovpålagt oppfølging av sykefravær utføres enklere, mer effektivt og korrekt etter regelverk og beste praksis. I dette systemet får man også bedre rapporter som gir den enkelte leder bedre oversikt. Det har blitt vurdert individuell tilrettelegging i oppfølgingssamtaler underveis i sykefraværet. Der man har hatt mulighet til å tilrettelegge har dette blitt gjennomført. I enkelte tilfeller har det blitt leid inn vikar sammen med den som har redusert arbeidskapasitet, slik at den ansatte har kunnet være på jobb. Opplæring i nye retningslinjer for oppfølging, har i denne perioden vært en viktig faktor i arbeidet med å redusere sykefraværet som en oppfølging av 2012 og innføring av nytt personalsystem. Det har blitt jobbet spesifikt mot avdelinger med spesielt høyt fravær. HMS Arbeidsmiljøutvalget ved LBS har hatt kvartalsvise møter. Egen årsrapport er utarbeidet. LBS er medlem av Lade Bedriftshelsetjeneste (Lade BHT). Lade BHT er representert i møter i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), AKAN-utvalg samt i arbeid med konkrete saker i vedrørende fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Lade BHT bistår med arbeidsplasskartlegging, oppfølging av sykemeldte gjennom individuelle opplegg samt vurdering av virkemidler fra NAV. Lade BHT har også utarbeidet egen årsrapport som beskriver aktiviteten som er gjennomført overfor LBS. LBS etablerte i 2008 bedriftsidrettslag med eget styre. Aktiviteten er i hovedsak innen fotball og volleyball samt høy deltagelse fra alle avdelinger i kampanjen «Sykle til jobben». De nye treningslokalene brukes aktivt av ansatte både før og etter arbeidstid. Kvalitetssikring LBS satser på å ha et godt kvalitetssystem. Virksomheten benytter samme elektroniske kvalitetssystem som Helse Midt-Norge RHF; EQS. Det er igangsatt tiltak for å se på muligheten for sterkere integrering mellom kvalitetssystem ved LBS og Rusbehandling Midt- Norge HF. Selv om Rusbehandling Midt Norge opphørte fra så vil samarbeidet med Klinikk for rus og avhengighetsmedisin om kvalitetssikring fortsette. Derfor startet vi høsten 2013 et arbeid for en sterkere samkjøring av de to systemene. Det foreligger begrensinger mht. å oppfylle juridiske krav for å få en integrering. LBSs interne kvalitetsutvalg har fokus på et stort spekter av kvalitetsutviklingsområder herunder sikre at avvikssystemet blir brukt både for melding, oppfølging, korrigerende tiltak og læring. LBS deltar i Rusbehandling Midt-Norge HFs kvalitetsutvalg. Dette er en viktig arena for erfaringsutveksling Likestillingsrapport Virksomheten hadde til sammen 121 kvinner (71 %) og 49 menn (29 %) ansatt ved utgangen av av 8 ledere er kvinner, dvs. 37,5 %. LBS arbeider aktivt for en mer likeverdig fordeling mellom kjønnene uavhengig av stillingskategori. Lønnsmessige skjevheter som følge av kjønn skal ikke forekomme, og er tatt med som en viktig del av lønnspolitisk plan som ble utarbeidet i Det tilstrebes også å redusere andelen ufrivillig deltid bl.a. ved om mulig å tilby deltidsansatte større stillingsandel ved ledighet i stillinger. I driftsstyret er 4 av 7 medlemmer kvinner, dvs. 57 %. Ytre miljø Virksomheten driver kildesortering og er tilknyttet fjernvarmenettet til Trondheim Energi. LBS har ikke aktiviteter som forurenser det ytre miljø. Det er et kontinuerlig fokus på energiøkonomiserende tiltak. Diskriminering

4 Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, hudfarge, språk, religion og livssyn. LBS arbeider målrettet for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. LBS har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det arbeides målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Finansiell risiko Selskapet anses å være utsatt for liten finansiell risiko. Markedsrisiko Selskapet har alle sine inntekter i norske kroner. Selskapet har per ingen rentebærende langsiktig gjeld, og er derfor ikke eksponert mot endringer i rentenivå. Kredittrisiko Risiko for at selskapet ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav og det har historisk sett vært lite tap på fordringer. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet vurderes som tilfredsstillende og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen. FOU-prosjekter 1. Ringer i vann (Poliklinikken) Samarbeid med Kriminalomsorgen om rusbehandling til forvaringsdømte. Fått midler fra Extrastiftelsen. 2. Heving av veiledningskompetansen hos ansatte ved LBS (Flere avdelinger) Oppfriskningskurs og veiledning til ansatte med tidligere veilederutdanning. Hovedmålet er å øke kvantitet og kvalitet på veiledningstilbudet til ansatte ved LBS. Innvilget midler fra Helsedirektoratet. 3. Film om pårørendeinvolvering (Klinikkavdelingen) Innspilling av film om en familie som har vært involvert i behandling ved Klinikkavdelingen, hvor perspektivene fra de ulike medlemmene i familien og effekten involveringen har hatt for dem kommer fram. Filmen skal vises for fagfolk, pårørende i pårørendekveld og inneliggende pasienter som et utgangspunkt for refleksjon rundt og økt motivasjon for pårørende/familieinvolvering. 4. Ladestasjonen (Klinikkavdelingen) Handlingsplan på bakgrunn av flere arbeidsmiljøundersøkelser. Tilskudd fra NAV arbeidslivssenter og Virke OU-fond. 5. Å bygge et liv- og ta vare på det (AGS) Konkretisering av helhetlig behandling med barnet i sentrum gjennom utvikling av metodeverktøy for bedre funksjonsvurdering, kompetanseheving og samhandling. Finansiert av EC Dahls stiftelse og Husbanken. 6. Hvordan går det med barna? (AGS) Masteroppgave-prosjekt som skal undersøke hvordan det går med barna som har bodd på AGS. Innvilget FoU-midler fra Rusbehandling Midt- Norge. 7. Evaluering av fagverktøy utviklet gjennom prosjektet «Å Bygge et liv- og ta vare på det» (AGS/NTNU) Masteroppgave-prosjekt tilknyttet AGS. 8. Tverrløft (RMN/AGS) Samhandlingsprosjekt for gravide rusmiddelavhengige. RMN eier prosjektet, men har gjennom en avtale lagt ansvaret for gjennomføring til LBS/AGS. Prosjektet er 3-årig, men har kun finansiering for det første året. Deretter må det søkes for de kommende årene. 9. Bedre livskvalitet og økt mestring ved hjelp av kreative metoder i behandlingen (Klinikkavdelingen) Det potensielle rom hvordan skapes det og hva kan det brukes til? En teoretisk masteroppgave med en kritisk drøfting av egen praksis gjennom fenomenologisk metodologi. 10. Spagatprosjektet (Administrasjonsavdelingen) Implementering av kvalitetssystem for å sikre kompatibilitet med vår oppdragsgiver, og utvikling av nye IT-systemer knyttet til fag og administrasjon.

5 Eksterne prosjekter: 11. Deltakelse i Kunnskapssenterets «Pasienterfaringsundersøkelser innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 2013» 12. Effekten av fysisk trening som medisin for personer med rusavhengighet i behandling PhD-prosjekt ( ) St.Olav. Hovedmål med studien er å undersøke om pasienter innlagt for rusmiddelavhengighet har nedsatt fysisk helse, og om en normalisering av den fysiske helsen kan ha en effekt på rusbehandlingen. LBS deltar i studien. BEHANDLINGSTILBUDET Endring i behandlingstilbudet som følge av endringsavtale Følgende endringer vil bli gjort i behandlingstilbudet som følge av endringsavtalen i løpet av 2014: Overføring av rusakutt Innleggelse i rusakutt overføres fra til klinikk for rus- og avhengighet ved St. Olav Opprettelse av dagtilbud Opprettes i løpet av 3. kvartal. Tilbudet vil i hovedsak rettes mot pasienter med ROPproblematikk og mot gravide og småbarnsfamilier Overføring av vurderingsinstans Vurderingsinstansen overføres til St. Olav ved Klinikk for rus- og avhengighet fra og med Opprettelse av fleksiplasser Det opprettes 7 fleksiplasser ved Lade Behandlingssenter. 2 av disse skal brukes til å øke fleksibiliteten til å ta imot tvangspasienter raskt og vil være omgjøring av to plasser i skjermingsposten. Omleggingen skjer fra De øvrige 5 fleksiplasser er omgjøring av rusakuttplassene fra til fleksible avrusingsplasser slik at vi kan øke kapasiteten på avrusing og samtidig ivareta behovet for lengre avrusing for de pasientene som legges inn på rusakutt ved St. Olav. Kompetanseoverføring om gravide og småbarnsfamilier Dette er en videreføring og en utvidelse av et arbeid som har pågått over tid fra Avdeling for Gravide og Småbarnsfamilier. Avdelingen ble i 2013 tildelt prosjektmidler til dette arbeidet og inkluderingen av dette i endringsavtalen legger sterkere føringer på at dette ønskes videreført som en del av driftsavtalen i neste forhandlinger Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelsen i 2013 var på 96,6. Antall polikliniske konsultasjoner var dette er svært tilfredsstillende tall som det skal bemerkes at det er gjort en betydelig innsats for å få til i alle avdelinger. Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Avdeling for gravide og småbarnsforeldre (AGS) har 6 familieplasser. Målgruppen er gravide med og uten eget samtykke samt småbarnsfamilier med barn i førskolealder. En familieplass kan være alt fra en gravid til en familie med flere voksne og barn. Avdelingen gir et langsiktig tilbud med ulike målsetninger. For de gravide vil hovedmålsettingen være å holde fosteret fritt for ruspåvirkning. I noen av sakene vil resultatet bli omsorgsovertakelse frivillig eller ved vedtak i fylkesnemnd, mens det i de fleste tilfellene vil være slik at barnet bor sammen med foreldrene etter fødsel. I disse sakene fortsetter ofte familien oppholdet på avdelingen etter fødselen. Til sammen har 13 kvinner, 6 menn og 12 barn vært innskrevet i av kvinnene var gravide ved inntak, og 3 ble innskrevet uten eget samtykke. Det var totalt 31 henvendelser om plass i I 2013 var 13 kvinner, 6 menn og 11 barn innskrevet. 11 av kvinnene var gravide ved inntak, og 2 ble innskrevet uten eget samtykke. Det var totalt 30 henvendelser om plass i For begge årene gjelder at det har vært stor pågang etter råd og veiledning. Alle innlagte pasienter får tilbud om en avtale om minimum to års oppfølging. Tilbudet innebærer individualsamtaler, samspillsveiledning foreldre/barn og miljøterapi ved hjemmebesøk, deltakelse i ansvarsgruppe med mer. I 2012 gjennomførte avdelingen 800 polikliniske konsultasjoner, mens antall konsultasjoner i 2013 var mer enn 900. I samtlige saker der partner har vært innlagt sammen med kvinnen har partner hatt selvstendig rett til tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Partner får et fullverdig behandlingstilbud ved avdelingen, noe som krever like mye ressurser som for ivaretakelsen av kvinnene. Vi erfarer at ved en aktiv invitasjon og tilrettelegging for barnefar parallelt, mobiliseres også partners ressurser og evne til å fokusere på barnet. Situasjonen for paret stabiliseres ved et familietilbud. Det var ingen avbrudd i behandling verken i 2012 eller Til tross for at alle de innlagte pasientene hadde rett til Individuell Plan (I.P.) hadde de færreste I.P. ved inntak. De fleste ønsket I.P. og fikk det i løpet av oppholdet ved AGS.

6 Aglo I 2011 ble det inngått avtale med RMN om bruk av 2 behandlingsplasser ved AGLO familiesenter for perioden 1/ til 30/ Avtalen ble senere forlenget til I tillegg ga avtalen åpning for kjøp av spotplasser ved behov. AGS ble tildelt det faglige ansvaret også for disse plassene. Til sammen har 6 kvinner, 6 menn og 8 barn vært innskrevet i Av kvinnene var 1 gravid ved inntak. I 2013 var det 1 kvinne og 1 barn innskrevet. Kurs i barns rettigheter AGS drifter et gruppetilbud for barn og unge med rusbelastninger i alderen 9-16 år. Tilbudet er delt i en barnegruppe (9-12 år), og en ungdomsgruppe (13-16 år). Tilbudet innebærer 13 gruppemøter hvert semester samt familiesamtaler med alle i forkant av oppstart. I alle sakene har det også vært familiesamtaler etter avslutning av gruppemøtene samt at det ved behov har blitt gjennomført familiesamtaler underveis i semesteret. Semestrene har vært tilpasset skoleruta. ø-hjelpsfunksjon. Dette gjøres ved å ha faste akutte vurderingstimer og ved at teamet drar på hjemmebesøk der det er aktuelt. Teamet ivaretar også et oppfølgingstilbud for pasienter etter innleggelse på Rusakutt der situasjonen er uavklart og i en overgangsfase før øvrig hjelpeapparat er på plass. De 13 elektive behandlingsplassene i avdelingen gjennomfører avrusing og avgifting på alle typer rusmidler og vanedannende medikamenter for pasienter som i all hovedsak skal til videre behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er fortsatt alkohol som er det mest brukte enkeltstående rusmidlet som er årsak til innleggelser i avdelingen. Kapasitetsutnyttelse Kapasitetsutnyttelsen i 2013 var på 47,8 % for Rusakuttplassene, og 100 % på de elektive plassene. Tilsvarende tall fra 2012 var hhv 43,9 og 96,9 %. For Rusakuttplassene er det ikke beleggskrav, for elektive plasser er beleggskravet 95 %. Det samhandles godt mellom inntakskonsulenter, leger og avdelingspersonell for å få til en maksimal utnyttelse av avrusingsplassene. Akutt- og avrusingsavdelingen Avdelingen har 5 plasser for øyeblikkelig hjelp (Rusakutt) og 13 elektive behandlingsplasser. Rusakutt-tilbudet er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven 3-1 og har som forutsetning behandlingstid på timer før utskrivning eller videre behandling/oppfølging. Det kan legges inn pasienter gjennom hele døgnet og tilbudet sees i sammenheng med avdelingens Ambulante Team. Lokal funksjon. Rusakutten skal motta pasienter som har påtrengende nødvendig behov for spesialisert medisinsk behandling som krever systematisk observasjon, men som ikke krever medisinsk overvåkning. I tillegg til den somatiske siden av den akutte situasjonen, skal den psykiske og sosiale siden knyttet til rustilstanden ivaretas. Elementene i behandling ved Rusakutten er systematisk observasjon og håndtering av somatiske og psykiske abstinensreaksjoner stabiliseringstiltak; somatisk og psykisk tilstand psykososial kriseintervensjon motivasjonsarbeid vurdere oppfølgingstiltak for nødvendig sikring av forsvarlig utskriving vurdere behov for henvisning til tiltak innen kommune- og spesialisthelsetjeneste; inklusive ø- hjelp innen somatisk sykehus og psykisk helsevern vurdere udekte tiltaksbehov i akutt fase knyttet til sosial situasjon; eks. familiære forhold IP-avklaring Motivasjonsarbeidet ved Rusakutt vil ha som hovedfokus å motivere pasienten til å fullføre ø-hjelpsbehandlingen og motivere for eventuelle videreføringstiltak ved utskrivning. Ambulant Team består av 2 psykiatriske sykepleiere som ivaretar avdelingens polikliniske Poliklinikken Poliklinikken er tverrfaglig spesialisert ruspoliklinikk for rusavhengige over 23 år. I tillegg gis det behandling til pårørende over 18 år. Pårørende er personer som har vokst opp eller som bor / har bodd sammen med personer med rusproblem. I 2013 har vi brukt 8,36 årsverk inklusive avdelingslederen til å gjennomføre polikliniske konsultasjoner. I tillegg har vi 4 årsverk knyttet til prosjektet Raskere Tilbake. Raskere Tilbake har gjennomført 833 polikliniske konsultasjoner og 200 liggedøgn. Utviklingstrekk i Samlokaliseringen av poliklinikken til resten av Lade Behandlingssenter i desember 2011 har begynt å bære frukter. Ett av de mest synlige trekkene er at det er økt samarbeid mellom klinikken og poliklinikken rundt pasienter. Polikliniske pasienter blir fulgt opp av behandleren ved poliklinikken dersom de blir innlagt. Antallet samarbeidsmøter med andre deler av helse- og sosialvesenet, NAV og kommunene er økende. Dette er en ønsket utvikling fra sentrale myndigheter.. Vi får flere henvendelser som gjelder problem rundt spillavhengighet. Ventetid. Poliklinikken har hatt noen få tilfeller av fristbrudd mht oppstart av behandling, men stort sett har vi klart å gi pasienter behandling innen ca 2 mnd.

7 Skjermings- og Utredningsavdelingen Avdelingen har i 2013 hatt tre ledere pga av endringer andre steder i organisasjonen: Kristin Wall var leder fram til da hun ble konstituert som direktør. I perioden til var Anders Haugen konstituert som avdelingsleder fram til Brede Gaupseth ble fast ansatt som ny avdelingsleder fra Skjermings- og Utredningsavdelingen består av to poster: Utredningsposten og Skjermingsposten Utredningsposten (A2) Posten har 7 plasser til utredning, primært for utredning av videre behandlingsbehov, og kartlegging av uavklart tilstand. Ved behandlingsavbrudd i andre poster ved Lade Behandlingssenter kan plassene brukes til skjermingsopphold for pasienter som trenger skjerming/stabilisering. Det arbeides aktivt med utredningsverktøy og fokus på videre kvalitetssikring av miljøterapien for å gi et godt grunnlag til å peke på rett behandling og styrke motivasjonsarbeidet. Samhandler i posten forbereder innleggelse, samarbeider med henvisende instans, før, under og etter innleggelsen. Der det er behov jobbes det og med å få på plass, bolig og arbeidskvalifiserende tiltak. Der det er ønskelig fra pasientens side er og pårørende involvert. Standard utredningsopphold er 6 uker. Dette gir en stabil situasjon i posten. I 2013 var 50 pasienter innlagt. Posten har en svært høy prosentandel som gjennomfører utredningen, og skjermingen. To av de ansatte gjennomførte i 2013 kompetansehevende kurs om traumer i regi av RVTS. Flere ansatte er og delaktige i overdosekampanjen «I trygge hender». Skjermingsposten (A4) Posten er særskilt tilrettelagt for pasienter som tilbakeholdes etter helse- og omsorgstjenestelovens tvangsparagrafer og som har store skjermingsbehov. Hovedandelen av pasienter har sammensatte lidelser, og det oppleves at det er mange henvisninger fra psykisk helsevern og spørsmål om samarbeid rundt krevende pasienter. Det arbeides meget aktivt og strukturert med videreutvikling og implementering av miljøterapi som metode, men også med å heve den generelle kunnskapen om psykiske lidelser. En tilstreber å jobbe etter ROPveilederen. Samhandler i posten forbereder innleggelse, samarbeider med henvisende instans, før, under og etter innleggelsen. Der det er behov jobbes det og med å få på plass, bolig og arbeidskvalifiserende tiltak. Der det er ønskelig fra pasientens side er og pårørende involvert. Posten har 7 plasser, og hadde 84 innleggelser i Antall pasienter innlagt på tvang etter else- og Omsorgstjenestelovens (HOTL) 10-2, i 2013 var 16, antall innlagt etter HOTL 10-3 var 3, og en hadde ingen innlagt etter HOTL 10-4 i år, men en ble initiert i skjermingsposten og gjennomførte oppholdet i Utredningsposten. Fokus for hele skjermings- og utredningsavdelingen i 2014 vil være videreutvikling og stabilisering av eksisterende strukturer. Klinikkavdelingen Klinikkavdelingen har i 2013 opprettholdt innsats mot sykefravær. Personalet reiste til London og arbeidet med verdier og kommunikasjon i februar, og hadde flere samlinger i løpet av vinteren hvor vi anvendte Langtidsfriskmetoden. Langtidsfriskprosjektet Ladestasjonen ble avsluttet til sommeren. Styret ble orientert om effektene av prosjektet, og vi er enige om å følge opp videre med regelmessige questbacks i avdelingen som vi gjennomgår i avdelingsmøtene. I mai 2013 hadde vi fagdager på Ørlandet, hvor vi la grunnlaget for Handlingsplan for 2013 til I denne planen er det valgt ut tre utviklingsområder: Pårørende- og familiearbeid Samhandling Økt tverrfaglig samarbeid rundt enkeltpasienten Det ble nedsatt arbeidsgrupper med hvert sitt utviklingsområde, og gruppene møttes flere ganger i løpet av høsten. Vi arbeider videre med dette i planperioden, og dette danner grunnlaget for vårt bidrag til Strategi I tillegg ønsker vi fremover mer felles kompetanseheving for alle ansatte i avdelingen nå som flere ansatte har fullført videreutdanninger i løpet av Vi vil prioritere økt kompetanse på samtidig rusproblemer og psykisk lidelse. I de tilfeller hvor det er aktuelt, vil vi invitere pasientene med til undervisning. Fra sommeren 2013 innledet vi et samarbeid med en familie og filmselskapet Klipp og Lim. Dette resulterte i filmen Den usynlige muren, som hadde premiere med rød løper og alt som hører med I løpet av perioden hvor filmen er blitt til og i etterkant av premieren, har vi blitt invitert til å dele vår kompetanse eksternt, både i kommuner og på konferanser. Vi ser fram

8 til å ha økt ekstern formidling også i 2014, og håper å kunne søke prosjektmidler for å øke innsatsen ytterligere uten at det tar for mye av tiden en trenger til daglig drift. Litt statistikk for 2013 Det sendes hver måned en rekke data om våre pasienter og den behandling vi har gitt dem til Helsedirektoratet og vår oppdragsgiver. Et lite utplukk av disse presenteres i tabellene under. Til sammen personer var i kontakt med Lade Behandlingssenter i 2013, 913 menn og 573 kvinner. Aldersfordelingen ser vi i tabellen under. Aldersfordeling - alle i behandling Mest brukte rusmiddel alle innl. 22 % 1 % 2 % 27 % < % 13 % 56 % Alkohol Cannabis 24 % 24 % > 12 % 12 % Heroin/opiater Vanedannende medikamenter Sentralstim. midler Det er ikke store endringer i aldersfordeling fra år til år, men vi har over tid sett en utvikling med en større andel unge pasienter i aldersgruppe 20 til 30 år og en tilsvarende reduksjon av pasienter over 50 år. Mønsteret i bruk av rusmidler endrer seg også over tid og vi har her sett en reduksjon av pasienter med opiater som viktigste rusmiddel. For første gang på mange år er opiatmisbrukerne bare den fjerde største pasientgruppen ved LBS. Vi ser størst økning i bruken av cannabis samtidig som vi kan konstatere at det fortsatt er klart flest pasienter ved LBS med alkohol som hovedrusmiddel. Fullføringsprosent innleggelser A1 A2 A4 MP KP Famavd Fullføringsprosent 2012 Fullføringsprosent %-vis andel av epikriser sendt ut innen 7-dagersfristen A1 A2 A4 MP KP Fam.avd Polikl

9 Tilslutt vil vi presentere to plansjer hvor den første viser data som vi er svært fornøyde med og mener er gode indikatorer for hvordan vi lykkes i pasientbehandlingen. Det ansees som et udiskutabelt kriterium for et vellykket behandlingsforløp at pasienter fullfører sin behandling. Når 9 av 10 pasienter fullfører sin behandling på i en så krevende prosess som de må gjennom i vår Akutt- og avrusningsavdeling, er dette et kvalitetsstempel for denne virksomheten ved LBS, og vi ser også meget gode tall for fullføring av behandlingen i de andre avdelingene. Siste plansje viser et annet område som vi har strevet mye mer med de siste 2 årene. Gjennomsnittstida for utsendelse av epikrise er ikke innenfor det kravet som stilles innenfor spesialisthelsetjenesten, men det jobbes her kontinuerlig med å forbedre rutiner samt sikre en legedekning som er tilstrekkelig til å ivareta legenes mulighet til å ivareta dere sentrale plass i utsendelsen av disse viktige dokumentene.

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter

Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter Rusbehandling Midt-Norge Oppsøkende seminar Midt-Norge runden Stoppested: Lade Behandlingssenter VIRKSOMHETSIDE LADE BEHANDLINGS- SENTER BIDRAR TIL AT RUSPROBLEMER KAN MESTRES Lade Behandlingssenter Eid

Detaljer

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp

3.1 Henvisning til spesialisthelsetjenesten ved øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011nr 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 1og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste med mer 2-1 e. Tjenesteavtale for innleggelse i sykehus*

Detaljer

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken

Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer. Ungdomsklinikken Nytt tilbud til ungdom med rusrelaterte problemer Ungdomsklinikken Ungdomsklinkken Rusbehandling Midt-Norge HF har som eneste helseregion valgt å organisere tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk

Detaljer

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE

RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE RUSBEHANDLING ROBERT MULELID PROSJEKTLEDER RASKERE TILBAKE Hva er rusbehandling? Rusbehandling er: Tverrfaglig På ulike nivå (nettbasert/poliklinikk/klinikk) Ulik med tanke på behandlingstilnærming (12-trinn

Detaljer

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING

FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING FRA A TIL Å TRONDHEIM ET SAMHANDLINGSPROSJEKT MELLOM LADE BEHANDLINGSSENTER KORUS MIDT NORGE TRONDHEIM KOMMUNE OG TRØNDELAG FORSKNING OG UTVIKLING Lade Behandlingssenter Blå Kors: Tverrfaglig spesialisert

Detaljer

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av

rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge HF (RMN). www.rus-midt.no

Detaljer

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE

PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE PASIENTFORLØP - GRAVID INNLAGT MOT EGET SAMTYKKE Marit Kristiansen, spesialsosionom, Avdeling for gravide og småbarnsfamilier, Lade BehandlingsSenter Blå Kors Fra første henvendelse - til vedtak etter

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Å bryte gjennom den usynlige muren

Å bryte gjennom den usynlige muren Å bryte gjennom den usynlige muren - om betydningen av å involvere pårørende i rusbehandling Barnet og rusen 2015 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås Undervurder aldri ein lykkeleg mann

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom ORIGOSENTERET og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr x 1) Tjenestevolum og pris Antall behandlingsdøgn

Detaljer

Læring - utvikling - mestring

Læring - utvikling - mestring Læring - utvikling - mestring Voksenklinikken, avdeling Nidarosklinikken Voksenklinikken Helse Midt-Norge har organisert all rusbehandling i regionen i et eget helseforetak Rusbehandling Midt-Norge HF.

Detaljer

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Betydningen av å involvere pårørende i tverrfaglig spesialisert rusbehandling Pårørendeseminar Stjørdal 13.03.14 med Blåkorsfarerne Åse Prestvik og Ingebjørg Flatås 15.00: Undervurder aldri ein lykkeleg

Detaljer

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus

Nordnorsk Kompetansesenter - Rus Oppdragsgivere / organisering Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS OPPDRAGSBREV NNK- Rus Hovedmål for NNK-Rus Bidra til en kunnskapsbasert praksis både innen forebygging, tidlig intervensjon

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste ved Bergfløtt Behandlingssenter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 1.1.2016-31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde HELSENORD-TRØNDELAG HELSENORD-TRØNDELAG 1111111~.1911/1 IN INOM VÆRNESREGIONEN www. -Fro fiord til eli Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret

Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge Lærings- og mestringssenteret Rapport 05/2014 Pasient- og pårørendeopplæring blant ansatte ved behandlingsklinikker i Midt-Norge En spørreundersøkelse blant ansatte i offentlige og private klinikker Lærings- og mestringssenteret Lars

Detaljer

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig. Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Å bygge et liv og ta vare på det Fra institusjon til bolig Psykologspesialist Hege Renée Welde Avdeling for gravide og småbarnsfamilier Film Erfaringer fra bruker Avdeling for gravide og småbarnsfamilier

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører?

4. Hvordan samhandle innenfor område med sentrale aktører? Gruppeoppgaver Bårdshaug 28.10.09 Oppgave gruppe 1-4 (områdegruppene): 1. Noen refleksjoner om hva som kjennetegner russituasjonen i området? 2. Hvordan utvikle robuste kommunale tjenester i området? 3.

Detaljer

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler

Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Mestre eget liv uten avhengighet av rusmidler Informasjon om tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB) i Midt-Norge og øvrige tilbud tilknyttet Rusbehandling Midt-Norge Rusrelaterte

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Stiftelsen Kirkens bymisjon, Origosenteret:

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar!

Rusbehandling Midt-Norge HF. Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Rusbehandling Midt-Norge HF Liten virksomhet stort samfunnsansvar! Hvor var vi Rusreformen 1.1 2004 Løfte de rusavhengiges status Eget HF i Midt-Norge Hvorfor eget rusforetak? Utfordringene i Midt-Norge

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2014 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Kalfaret Behandlingssenter

Kalfaret Behandlingssenter Kalfaret Behandlingssenter 1 Innhold Illustrasjonsfoto: Thor Brødreskift Modeller: Aprilla Casting Bergen Design: Paper Plane Trykk: Molvik Grafisk Kalfaret Behandlingssenter Målgruppe Tjenester på ulike

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken

Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt. Nordlandsklinikken Sammen for en bedre fremtid Kvalitet trygghet - respekt Nordlandsklinikken Organisasjon Nordlandsklinikken er en seksjon under Avdeling for Rusbehandling, som er en del av Psykisk helse-og rusklinikken

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9

Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Oppfølging av tilsyn i LAR Helse Stavanger HF, Utkast. Versjon 0,9 Vedlegg til styresak. Dokumentet vil løpende oppdateres fram til frist for å lukke avviket, 28.februar 2014 Observasjon Tiltak Frist Framdrift

Detaljer

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager

Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med. rus- og psykiske helseplager Samhandlingsstrategi med handlingsplan for pasienter med rus- og psykiske helseplager 1. Bakgrunn Med mål om å identifisere samhandlingsområder som har behov for et særskilt fokus i det langsiktige planarbeidet

Detaljer

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm

Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB. Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Akuttbehandling / øyeblikkelig hjelp i TSB Presentasjon til overgangskurset 4. Juni 2015 Rune T. Strøm Forståelse av akuttbegrepet Fra opptrappingsplan: Alle rusmiddelavhengige skal møtes med et utgangspunkt

Detaljer

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Lukas Stiftelsen ved Skjelfoss psykiatriske senter og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2015 31.12.2015 Bestilling Kapasitet: Helse Sør-Øst RHF skal disponere 10 plasser (3 650

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju.

Prosjekt 24SJU AGENDA 24SJU 24SJU 24SJU. Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014. Lars Linderoth. Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo www.24sju. AGENDA Lav terskel og høyt under taket 8.mai 2014 ü Prosjekt ü Samhandlingsteamet i Bærum ü ROP Tøyen Lars Linderoth Overlege, Rehabiliteringspoliklinikken og Samhandlingsteamet Bærum DPS, Vestre Viken

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 59/08 Behandlingstilbud til pasienter med sykelig overvekt - videreutvikling av tiltak i Helse Midt-Norge Saksbeh: Unni Dahl Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/105 ADM. DIREKTØRS

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Senter for psykisk helse, Sør-Troms

Senter for psykisk helse, Sør-Troms Senter for psykisk helse, Sør-Troms Ansatte ved Ambulant team, Sør Troms Ervik med Grytøy og Senja i bakgrunnen Et tverrfaglig team Sykepleiere Vernepleiere Klinisk sosionom Barnevernspedagog Psykolog

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

Ytelsesavtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF Ytelsesavtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF for perioden 01.01.2016 31.12.2016 I denne perioden gjelder følgende ramme for Trasoppklinikken Fagområde: TSB Delytelse Antall plasser/ Antall

Detaljer

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge

Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Behandlingsorientert dag Strategier og organisering i Rusbehandling Midt-Norge Nasjonal ruskonferanse Pepper og joggesko 9. desember 2010, Stjørdal Ved Reidar Hole, fagdirektør Agenda Behandlingstilbudet

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar

Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Anita Berg Tennøy Utviklingsprosjekt: Desentralisering av Legemiddelassistert rehabilitering-lar Nasjonalt topplederprogram November 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Midt-Norge

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne. Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Avdeling unge voksne Samhandlingsseminar 3. 0ktober 2012 TSB Avrusing og stabilisering Ambulante og polikliniske tjenester/behandling Utredning/kartlegging

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005

Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Habilitering av barn hvordan jobber vi med IP? NSH konferanse 15. og 16. september 2005 Anne-Karin Hagen, sykepleier Cathrine Utne Sandberg, ergoterapeut Sykehuset Østfold HF Habiliteringstjenesten Seksjon

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge

14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2 Praksis ved avrusningsenheter i Norge 14.2.1 Innledning Som ledd i arbeidet med en nasjonal retningslinje for avrusning fra ulike rusmidler og vanedannende legemidler ble det i 2011 2012 foretatt

Detaljer

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15

Rus og psykisk helsetjeneste. Namdal legeforum 16.04.15 Rus og psykisk helsetjeneste Namdal legeforum 16.04.15 Organisering av tjenestene Helse og omsorgssjef Stab Hjemmetjenester Rus og psykisk helsetjeneste Familiens hus Organisering av tjenestene Rus og

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Incognito klinikk. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Incognito klinikk og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 % dekning

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni

Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Jubileumsseminar innen rusbehandling Haugesund 12. og 13. juni Samhandling i praksis flere eksempler på god samhandling Ingen trenger å falle utenfor. Samhandling i praksis Oppsøkende Behandlingsteam Stavanger

Detaljer

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N

PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N PTØ Norge Beskrivelse av delytelse N Delytelse N1.5: Tilbud til barn, ungdom og unge voksne med vekt på tilpasset fysisk aktivitet, familie og utdanning, barn og ungdom under 18 år, gruppebasert tilbud

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Trasoppklinikken. Helse Sør-Øst RHF VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12.15 Samlet kontraktsum: kr x til avtale mellom Trasoppklinikken og Helse Sør-Øst RHF Godtgjørelsen beregnes ut fra 100 %

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

ÅRSMELDING NIDAROSKLINIKKEN. Nidarosklinikken sett fra Elgeseter bru

ÅRSMELDING NIDAROSKLINIKKEN. Nidarosklinikken sett fra Elgeseter bru ÅRSMELDING 2007 NIDAROSKLINIKKEN Nidarosklinikken sett fra Elgeseter bru 1 1. Om behandlingstilbudet Nidarosklinikken er en del av Rusbehandling Midt-Norge HF, det statlige helseforetaket for rusbehandling

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina.

VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom. Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina. VEDLEGG 1 (BESKRIVELSE AV TJENESTETILBUDET) til avtale mellom Blå Kors Øst Avdeling Blå Kors Behandlingssenter Eina og Helse Sør-Øst RHF Gjeldende for perioden 01.01.15-31.12 15 Samlet kontraktsum: kr

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1.

Helsenettverk Lister. Søknad om midler til Lindring i Lister 2012. Saksfremlegg Saksnr: 1/12. Bakgrunn: Forslag til søknadstekst: Møtedato: 18.1. Helsenettverk Lister Møtedato: 18.1.12 Saksfremlegg Saksnr: 1/12 Søknad om midler til Lindring i Lister 2012 Bakgrunn: Bakgrunnen for at Helsenettverk Lister etablerte fagforum Lindring, og søkte om tilskudd

Detaljer

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2012 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole

Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Akutte tjenester / vaktfunksjoner RMN (TSB) 2020-møte (fagdirektørene) Uke 1, 2010 Reidar Hole Hovedpoeng/agenda 1. God rusbehandling hva er det? Viktig med en profesjonell og kunnskapsbasert tilnærming

Detaljer

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad

Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad Pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2013 Resultater for Stiftelsen Solliakollektivet: Avdeling Trogstad PasOpp rapport Nr 8-2013 Tittel English title Institusjon

Detaljer

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen

1. Videreutvikle rutiner for sykefraværsoppfolaing i kommunen øø Randaberg kommune Fylkesmannen i Rogaland Postboks 59 Sentrum 4001 Stavanger Arkivsaknr.ArkivkodeAvd/Sek/Saksb 233KOM/PER/TD Deres ref. Dato: 09.09.2013 SKJØNNSTILSKUDD 2012/2013 RAPPORT Randaberg kommune

Detaljer

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok

Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin. Evaluering av Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA) i Karasjok Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Klinikksjef Klinikk Helsevern og Rus Inger Lise Balandin Sak nr: 67/2011 Navn på sak: Evaluering

Detaljer

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne

Velkommen til Utredningsseksjon for Unge. - en åpen spesialavdeling for unge voksne Velkommen til Utredningsseksjon for Unge - en åpen spesialavdeling for unge voksne Informasjon om USU Om seksjonen Seksjonen gir et utrednings- og behandlingstilbud tilrettelagt unge voksne fra 18 til

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune

Fylkesmannen i Telemark Psykiatri og rus tjenester i egen kommune Psykiatri og rus tjenester i egen kommune May Trude Johnsen Ass. fylkeslege 05.02.16 Kommunens plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Voldtektsmottaket Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Beskrivelse av tilbudet s. 3 2. Statistikk s. 4 o Tabell 1 - Antall pasienter s. 4 o Tabell 2 - Aldersfordeling s. 5 o Tabell 3

Detaljer

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord

Traumebehandling i nord. Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Traumebehandling i nord Gro M. Nilssen & Marianne S. Ryeng RVTS Nord Regionalt ressurssenter om vold traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord Etablert i 2006 Et av fem sentre i Norge Administrativt

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer