Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav"

Transkript

1 Saksnr. 16/ Høringsnotat - Endringer i reglene om betaling av skatte- og avgiftskrav

2 Innhold 1 Innledning Adgang til å betale skatte-og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene Gjeldende rett Departementets vurderinger og forslag Økonomiske og administrative konsekvenser Rentesatsen ved tilbakebetaling av eiendomsskatt Dekningsrekkefølgen ved motregning Skattebetalingsforskriften Skattebetalingsforskriften Side 2

3 1 INNLEDNING Departementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i reglene om betaling av skatt og avgift. Det foreslås at det ikke lenger skal være adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene, dvs. skattekontorene og skatteoppkreverkontorene, se punkt 2. Videre foreslås det å endre rentesatsen ved tilbakebetaling av eiendomsskatt, se punkt 3. Det foreslås også endringer i reglene om dekningsrekkefølgen ved motregning av skatte- og avgiftskrav, se punkt 4. 2 ADGANG TIL Å BETALE SKATTE-OG AVGIFTSKRAV HOS INNKREVINGSMYNDIGHETENE 2.1 Gjeldende rett Skatte- og avgiftskrav skal betales til den myndighet som er angitt som innkrevingsmyndighet for kravet i eller i medhold av skattebetalingsloven 2-1 og 2-2. Innkrevingsmyndighetene består i dag i hovedsak av skattekontorene og de kommunale skatteoppkreverne. I skattebetalingsloven er det gitt nærmere regler om betalingsmåte. Skatte- og avgiftspliktige kan som hovedregel velge om betaling av skatte- og avgiftskrav skal skje med kontanter eller ved overføring til innkrevingsmyndighetenes konto, jf. 9-1 første ledd første punktum. Bestemmelsen, som er utformet etter mønster av sentralbankloven 14 og finansavtaleloven 38 første ledd, fastsetter at skatte- og avgiftskrav kan betales med «tvungne betalingsmidler» eller «ved overføring av beløpet til innkrevingsmyndighetenes konto, med mindre innkrevingsmyndighetene har bedt om betaling med kontanter». Til regelen om innkrevingsmyndighetens adgang til å be om oppgjør i kontanter er det i Ot.prp. nr. 83 ( ) side 179 uttalt at i spesielle tilfeller hvor det er tale om å unnlate å iverksette tvangsinnfordringstiltak, kan det være praktisk å kreve kontant betaling for å sikre at oppgjør finner sted. Side 3

4 Av skattebetalingsloven 9-1 annet ledd følger det at krav som er belastet dagsoppgjørsordningen (kredittordningen for fortollinger som foretas samme dag) skal betales kontant, men at skattekontoret kan bestemme at oppgjøret også kan skje ved elektronisk betaling via bank. I praksis er elektronisk betaling via bank likevel den alminnelige betalingsmåten for krav under ordningen, mens kontant betaling kun forekommer unntaksvis. For enkelte krav som skattekontoret er innkrevingsmyndighet for, er det ikke adgang til å betale kravet med kontanter. Dette gjelder merverdiavgift som skal betales av tilbyder i den forenklede registreringsordningen og petroleumsskatt, jf. skattebetalingsloven henholdsvis 9-1 første ledd annet punktum og 9-3. I disse tilfellene er det bestemt at betaling skal skje til innkrevingsmyndighetens konto. Videre er adgangen til å betale merverdiavgift og arveavgift med kontanter hos skattekontoret begrenset ved at betaling bare kan skje til enkelte nærmere angitte kontorer, jf. skattebetalingsloven 9-1 tredje ledd og skattebetalingsforskriften første ledd. Merverdiavgift og arveavgift kan likevel betales kontant til skattekontorets representant under tvangsinnfordring, jf. skattebetalingsforskriften annet ledd. Når skatteoppkreveren er innkrevingsmyndighet for kravet, følger det av instruks fra Skattedirektoratet at betaling skal kunne foretas hos skatteoppkreveren. Betaling kan i noen tilfeller skje til annen myndighet på vegne av innkrevingsmyndighetene. For eksempel vil tollregionen i forbindelse med vareførselen til Norge og ved stansning av kjøretøy ha en tilstedeværelse som gjør det naturlig at tollregionen mottar betaling av krav på vegne av skattekontoret. Dette er nærmere regulert i skattebetalingsforskriften og Tidspunktet for når betaling anses skjedd til rett innkrevingsmyndighet følger av skattebetalingsloven 9-2 og 9-3 annet ledd. Etter skattebetalingsloven 9-2 første ledd første punktum anses betaling av skatte- og avgiftskrav for å være skjedd når Side 4

5 beløpet er kommet frem til rett innkrevingsmyndighet. Bestemmelsen tilsvarer gjeldsbrevloven 3. I Ot.prp. nr. 83 ( ) side 66, er det uttalt at de øvrige reglene i 9-2 må ses på som presiseringer og unntak fra denne hovedregelen når betaling skjer via bank. I skattebetalingsloven 9-3 annet ledd er det en særlig regel for når betaling anses for å være skjedd for petroleumsskatt. Reglene om betaling via bank i 9-2 og 9-3 annet ledd bygger i hovedsak på reglene i finansavtaleloven Departementets vurderinger og forslag Adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene medfører at skattekontorene og skatteoppkreverkontorene må ha infrastruktur for å ivareta innbetalingene, bl.a. i form av kassefunksjoner og ordninger for sikring av kontanter ved oppbevaring og transport. De aller fleste velger å betale sine skatte- og avgiftskrav via nettbank, og antallet skatteog avgiftspliktige som har benyttet betalingsfunksjonen hos skattekontorene og skatteoppkreverne har vært sterkt avtagende de senere år. Tall fra Skattedirektoratet viser at under 0,1 promille av de totale innbetalingene av skatte- og avgiftskrav skjer hos innkrevingsmyndighetene. Ved de skattekontorene hvor det er adgang til å foreta kontant betaling av merverdiavgift og arveavgift, ble det i 2015 foretatt kun 36 innbetalinger av merverdiavgift på til sammen kroner. I 2015 ble det innbetalt 57,6 millioner kroner over kasse hos skatteoppkreverkontorene. Tilsvarende tall for 2010 var til sammenligning 106,6 millioner kroner. Tallene omfatter kontanter og sjekker mv. mottatt av skatteoppkreverne. Andre land har de senere år avviklet eller innskrenket skattemyndighetenes tilbud om å ta imot kontant betaling. Skattemyndighetene i Sverige tar i dag kun imot betaling av skatt og avgift via nettbank eller ved girering til konto. I Danmark har skattemyndighetene lagt ned alle sine kontantkasser. Nedleggelsen var begrunnet med at muligheten til å betale kontant ikke var en tjeneste mange etterspurte, samtidig som kostnadene ved ordningen og sikkerhetsrisikoen var høy. Side 5

6 Etter departementets oppfatning bør det vurderers om det i Norge er behov for å opprettholde en betalingsfunksjon hos innkrevingsmyndighetene. Kontobaserte betalingsløsninger er lett tilgjengelige for de aller fleste, enten betaling skjer via nettbank eller med andre løsninger, for eksempel ved bruk av brevgiro. Ved behov for å betale skatte- og avgiftskrav med kontanter, viser departementet til at slik betaling fortsatt vil kunne foretas i bank, postkontor eller Bank i butikk/post i butikk. Ordningen med adgang til å betale skatte- og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene fremstår på dette grunnlag som unødvendig og lite effektiv ressursbruk. Departementet foreslår derfor å avvikle ordningen. For å tilrettelegge for en avvikling av adgangen til å betale skatte- og avgiftskrav hos innkrevingsmyndighetene, foreslår departementet at skattebetalingsloven 9-1 første ledd første punktum endres slik at skatte- og avgiftskrav som hovedregel skal betales ved overføring av beløpet til innkrevingsmyndighetenes konto. Etter bestemmelsen skal likevel innkrevingsmyndigheten kunne akseptere kontant betaling i tilfeller hvor dette av innfordringsmessige grunner anses som hensiktsmessig. Dette kan for eksempel være aktuelt i forbindelse med tvangsinnfordring som nevnt i Ot.prp. nr. 83 ( ) side 66, se ovenfor under punkt 2.1. Endringen av hovedregelen for betalingsmåte i skattebetalingsloven 9-1 medfører at det ikke lenger vil være behov for en egen bestemmelse om plikt til å overføre betaling til innkrevingsmyndigheten konto for tilbyder i forenklet registreringsordning i første ledd annet punktum. Denne bestemmelsen foreslås derfor opphevet. Departementet foreslår også å oppheve bestemmelsen i annet ledd om kontant betaling av krav som er belastet dagsoppgjørsordningen. I praksis betales slike krav i all hovedsak ved overføring til innkrevingsmyndighetens konto, og denne praksisen samsvarer følgelig med den foreslåtte regelen i første ledd. Side 6

7 Etter departementets oppfatning bør det imidlertid for visse typer krav likevel opprettholdes en adgang for kontant betaling av skatte- og avgiftskrav til innkrevingsmyndighetene eller dens representant. Departementet foreslår derfor at det i skattebetalingsloven 9-1 annet ledd fastsettes at det i forskrift kan gjøres unntak fra hovedregelen om betalingsmåte i første ledd. Med hjemmel i bestemmelsen vil det kunne fastsettes i forskrift at skatte- og avgiftspliktige i særlige tilfeller skal ha adgang til å foreta kontant betaling til innkrevingsmyndighetene eller dens representant. Departementet foreslår blant annet at det i skattebetalingsforskriften fastsettes en slik adgang for krav om toll og avgifter som oppstår ved innførsel, og som ikke belastes tollkreditt- eller dagsoppgjørsordningen. Slike toll- og avgiftskrav oppstår samtidig som tollplikten og skal betales til tollregionen, som mottar betalingen på vegne av skattekontoret ved adkomst til tollområdet, jf. skattebetalingsforskriften Videre vil det være behov for en adgang til å betale krav som er belastet dagsoppgjørsordningen kontant til innkrevingsmyndighetens representant. Slike krav forfaller dagen etter innførselstidspunktet, og i enkelte tilfeller vil en adgang til å foreta kontant betaling være nødvendig for å unngå mislighold. Departementet foreslår også å forskriftsfeste at avgifter og gebyrer som etter skattebetalingsforskriften kan betales på stedet ved stansning av kjøretøy for å forhindre inndragning av kjennemerkene, fortsatt skal kunne betales kontant til skattekontorets representant. Bestemmelsen i skattebetalingsforskriften annet ledd, om adgang til å betale krav på merverdiavgift og arveavgift kontant til skattekontorets representant under tvangsinnfordring, anses som overflødig ved siden av unntaket i skattebetalingsloven 9-1 første ledd om at innkrevingsmyndigheten skal kunne akseptere kontant betaling i tilfeller hvor det av innfordringsmessige grunner anses som hensiktsmessig. Bestemmelsen foreslås derfor opphevet. Av skattebetalingsloven 9-2 første ledd fjerde punktum fremgår det hvilket tidspunkt betaling anses for å være skjedd i tilfeller hvor oppgjør skjer ved at den skatte- eller avgiftspliktige via bank stiller kravsbeløpet til innkrevingsmyndighetens disposisjon i Side 7

8 form av et betalingskort eller annen utbetalingsfullmakt. Bestemmelsen vil bli overflødig hensett til forslaget i 9-1 første ledd om at betaling skal skje til innkrevingsmyndighetenes konto og foreslås derfor opphevet. Som følge av forslaget om at betaling som hovedregel skal skje til innkrevingsmyndighetenes konto, blir særregelen om at betaling av petrolemsskatt skal skje ved overføring til konto i skattebetalingsloven 9-3 unødvendig. Bestemmelsen i 9-3 annet ledd tredje punktum om betalingsfrist for petroleumsskatt foreslås derfor tatt inn i 9-2 annet ledd bokstav c. Departementet legger til grunn at det øvrige innholdet i 9-3 vil ivaretas i 9-1 og 9-2 og at 9-3 derfor kan oppheves. Det vises til utkast til endringer i skattebetalingsloven kapittel 9 og i skattebetalingsforskriften Økonomiske og administrative konsekvenser Forslaget antas å ha begrensede virkninger for de skatte- og avgiftspliktige. For dem som ønsker å betale skatte- og avgiftskrav over skranke med kontanter eller på annen måte, vil konsekvensene av nedleggelse av kassefunksjonen ved skattekontorene og skatteoppkreverkontorene i hovedsak være at de må benytte seg av bank eller postkontor, evt Bank i butikk/post i butikk. Dette vil som regel medføre et gebyr. Dette er imidlertid en kostnad som mange lett vil kunne redusere eller unngå ved å benytte andre betalingsmåter. For skattytere som ikke ønsker å benytte elektronisk betaling kan eksempelvis brevgiro benyttes. For skattemyndighetene antas forslaget å innebære en besparelse som følge av bortfall eller reduksjon av behov for kontanthåndtering ved kontorstedene, herunder ordninger for sikring av kontanter, for eksempel avtaler med selskaper som driver med verditransport. Side 8

9 3 RENTESATSEN VED TILBAKEBETALING AV EIENDOMSSKATT Eigedomsskattelova 26 fastsetter at det av eiendomsskatt som blir betalt for sent, eller som blir betalt tilbake, skal svares renter i samsvar med regler som Kongen gir. I forskrift fastsatt ved kgl.res. 18. desember 1987 nr er det fastsatt at det av eiendomsskatt til kommunene som blir betalt tilbake, skal svares rente med seks prosent for hvert år, regnet fra betalingsdagen og til skatten blir betalt tilbake. Rentesatsen på seks prosent har stått uendret i lang tid. Finansdepartementet mener det er naturlig å se rentesatsen i sammenheng med satsene for rentegodtgjørelse for vanlig skatt, og foreslår at rentesatsen endres slik at den tilsvarer den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året. Med en slik regel vil bestemmelsen bli mer robust ved at den bedre vil tilpasses den løpende renteutviklingen i samfunnet. Departementet foreslår samtidig å endre eigedomsskattelova 26 slik at myndigheten til å fastsette forskrift om renter flyttes fra Kongen til departementet. Departementet viser til forslag til endringer i eigedomsskattelova 26 og i forskrift 18. desember 1987 nr. 977 om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende 2. 4 DEKNINGSREKKEFØLGEN VED MOTREGNING 4.1 Skattebetalingsforskriften SI-loven 4 fastsetter at når Statens innkrevingssentral (SI) gjennomfører motregning til dekning av flere krav, dekkes kravene i den prioritetsrekkefølgen som følger av dekningsloven 2-8. Dekningsrekkefølgen for krav som SI motregner er: 1. krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling, 2. krav på bøter, 3. krav på skatt eller offentlig avgift, Side 9

10 4. andre krav Dekningsrekkefølgen ved motregning i til gode skatt er i skattebetalingsforskriften til sammenligning som følger: «a) utskrevet forskuddsskatt for det år avregningen gjelder og annen forfalt forskuddsskatt, b) restskatt, c) ordinært forfalte terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsåret, d) terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsår med fremskyndet forfall, e) forskuddstrekk, artistskatt og lønnstrekk etter svalbardskatteloven, f) utleggstrekk, g) arbeidsgiveravgift, h) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende skatte- og avgiftskrav som nevnt i bokstav a til g foran, i) underholdsbidrag etter ekteskapsloven og barneloven, j) merverdiavgift og arveavgift, k) øvrige skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven 1-1, 1) feilutbetalt trygdeytelse og feilutbetalt stønad, m) eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr, n) andre statlige krav etter skattebetalingsloven 1-2 og krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven 1. o) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav i til n foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen.» Bokstav n medfører at krav SI krever inn, med unntak for årsavgiften som omfattes av bokstav k, er gitt laveste prioritet. Dette medfører at dersom SI erklærer motregning mot skyldner med erstatningskrav eller bøter og et årsavgiftskrav, har årsavgiftskravet best prioritet etter skattebetalingsforskriften, mens erstatningskrav og bøter vil ha best prioritet etter SI-loven 4 og dekningsloven 2-8. Side 10

11 Departementet foreslår å endre dekningsrekkefølgen i skattebetalingsforskriften slik at «erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling» og «bøter» gis dekning etter krav som nevnt i bokstav i. Forslaget bidrar til å harmonisere prioritetsrekkefølgen i skattebetalingsforskriften med prioritetsrekkefølgen i SI-loven 4. Dette vil, etter at SI ble innlemmet i Skatteetaten 1. januar 2015, gi mer rettslikhet for krav som nå sorterer inn under Skatteetaten. Forslaget vil også styrkede privilegier krav på erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling og bøter er gitt i dekningsloven 2-8 ved at slike krav gis forrang foran krav som nevnt i skattebetalingsforskriften bokstavene j til m. Det vises til forslag til endringer i skattebetalingsforskriften Skattebetalingsforskriften Skattebetalingsforskriften angir dekningsrekkefølgen ved motregning i andre krav mot offentlige kreditorer enn til gode skatt. Etter første punktum motregnes hovedkrav og motkrav «hos samme innkrevingsmyndighet», før andre krav kan kreves dekket. Annet punktum fastsatter at det samme gjelder for merverdiavgift som oppstår ved innførsel og merverdiavgift som inngår i det ordinære merverdiavgiftsoppgjøret. Bestemmelsen i annet punktum må ses i sammenheng med at innkrevingsmyndigheten for innførselsmerverdiavgift før 1. januar 2016 lå til tollregionen, og at bestemmelsen før dette innebar et unntak fra kravet om «samme innkrevingsmyndighet» i første punktum. I tredje punktum er det fastsatt at reglene om dekningsrekkefølge i forskriften gjelder tilsvarende så langt de passer. Med overføringen av Statens innkrevingssentral og innkrevingen av toll, særavgifter og merverdiavgift, til Skatteetaten, er flere krav samlet inn under Skatteetaten og skattekontoret er blitt innkrevingsmyndighet for et større antall kravstyper. En naturlig språklig forståelse av ordlyden i bestemmelsen tilsier at også krav som skattekontoret nå er blitt ny innkrevingsmyndighet for skal kunne motregnes før andre krav kan kreves dekket. Det er behov for å klargjøre reglene om dekningsrekkefølge ved Side 11

12 motregning som følge av at Skatteetatens kravportefølje vokser og også fordi en praksis i tråd med ordlyden, vil kunne gi en tilfeldig og ulogisk dekningsrekkefølge. Departementet foreslår derfor å endre bestemmelsen slik at dekningsrekkefølgen tydeliggjøres når det motregnes i andre tilgodebeløp enn skatt. Dette foreslås gjort ved at første punktum endres slik at det fremgår at det kan foretas motregning for krav av «samme art» før andre krav kan kreves dekket. Samtidig foreslås det å oppheve bestemmelsen i annet punktum siden denne ikke lenger har noen selvstendig betydning. Motregning av krav av «samme art» skal kunne skje før motregning i andre krav uavhengig av om hovedkrav og motkrav har oppstått på samme tidspunkt eller er en del av det samme sakskompleks. Dette innebærer for eksempel at refusjonskrav på innenlands merverdiavgift først motregnes med eventuelle krav på merverdiavgift staten har på den avgiftspliktige. Deretter kan resterende tilgodebeløp motregnes med krav av en annen art, eksempelvis skatt. Man vil da falle tilbake på dekningsrekkefølgen i så langt denne passer. Det vises til forslag til endringer i skattebetalingsforskriften Side 12

13 Forslag til lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) I lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) gjøres følgende endring: I 26 skal lyde: 26. Av eigedomsskatt som ikkje er oppgjord seinast rette betalingsdagen, eller vert betalt attende, skal det svarast rente i samsvar med reglar som departementet gjev. Endringen under I trer i kraft straks. II Forslag til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) I lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) gjøres følgende endringer: I 9-1 skal lyde: 9-1.Betalingsmåte (1) Skatte- og avgiftskrav skal betales ved overføring av beløpet til innkrevingsmyndighetenes konto, med mindre innkrevingsmyndighetene har akseptert betaling med kontanter. (2) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om betalingsordningen for skatteog avgiftskrav, herunder om finansinstitusjoners plikt til å avvise betalingsoppdrag med manglende opplysninger, og om adgang til å betale kontant til innkrevingsmyndighetene. Side 13

14 9-2 skal lyde: 9-2.Tid og sted for betaling (1) Betaling av skatte- og avgiftskrav anses for å være skjedd når beløpet er kommet fram til rett innkrevingsmyndighet. Ved betaling via bank anses betaling for å være skjedd når beløpet er godskrevet innkrevingsmyndighetenes bank. Ved overføring innen samme bank anses betaling for å være skjedd når beløpet er godskrevet mottakerens konto. (2) En fastsatt betalingsfrist anses dessuten for å være avbrutt a. når betalerens oppdrag er mottatt av en bank b. når innkrevingsmyndighetene mottar og aksepterer sjekk eller annet betalingsinstrument. c. når petroleumsskatt er godskrevet innkrevingsmyndighetens konto. (3) Finansavtaleloven 39 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende for avbrudd av betalingsfrist etter annet ledd bokstav a og b. 9-3 oppheves. Endringene under I trer i kraft fra 1. januar II Forskrift om endring i forskrift 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) I forskrift 21. desember 2007 nr til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) gjøres følgende endringer: skal lyde: I Side 14

15 9-1-2.Kontant betaling Krav som nevnt i første ledd første og annet punktum og kan betales kontant til angitt betalingsmottaker første ledd skal lyde: (1) Ved motregning i tilgodeskatt dekkes restanser i følgende rekkefølge: a) utskrevet forskuddsskatt for det år avregningen gjelder og annen forfalt forskuddsskatt, b) restskatt, c) ordinært forfalte terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsåret, d) terminer av utskrevet forskuddsskatt for det løpende inntektsår med fremskyndet forfall, e) forskuddstrekk, artistskatt og lønnstrekk etter svalbardskatteloven, f) utleggstrekk, g) arbeidsgiveravgift, h) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende skatte- og avgiftskrav som nevnt i bokstav a til g foran, i) underholdsbidrag etter ekteskapsloven og barneloven, j) erstatning eller oppreisning for skade voldt ved en straffbar handling k) bøter l) merverdiavgift og arveavgift, m) øvrige skatte- og avgiftskrav etter skattebetalingsloven 1-1, n) feilutbetalt trygdeytelse og feilutbetalt stønad, o) eiendomsskatt, avfallsgebyr, feieavgift, vann- og kloakkavgift, parkeringsgebyr og piggdekkgebyr, p) andre statlige krav etter skattebetalingsloven 1-2 og offentlige krav som Statens innkrevingssentral krever inn i medhold av SI-loven 1. q) forsinkelsesrente og omkostninger vedrørende krav som nevnt i bokstav i til p foran dekkes sammen med det krav de er knyttet til før dekning av neste krav i rekkefølgen. Side 15

16 skal lyde: Dekningsrekkefølgen ved motregning i andre krav mot offentlige kreditorer Så langt hovedkrav og motkrav er av samme art, foretas motregning mellom disse før andre krav kan kreves dekket. Reglene om rekkefølge i gjelder tilsvarende så langt de passer. Endringene under I trer i kraft 1. januar II Forskrift om endring av forskrift fastsatt ved kgl. res. 18. desember 1987 nr. 977om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende I forskrift 18. desember 1987 nr. 977 om rentegodtgjersle når eigedomsskatt vert innbetalt for seint eller betalt attende gjøres følgende endring: I 2 skal lyde: 2. Av eigedomsskatt til kommunane som vert betalt attende, skal det svarast rente rekna frå betalingsdagen og til skatten vert betalt attende. Rentesatsen skal svare til den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar det aktuelle året. Endringen under I trer i kraft 1. januar II Side 16

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011

En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 En del sentrale bestemmelser i finansavtaleloven som omtales i forelesningene i obligasjonsrett (pengekravsrett) våren 2011 1. Virkeområde (1) Denne loven gjelder for avtaler og oppdrag om finansielle

Detaljer

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard

Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Sak: 15/3505 30.09.2015 Høringsnotat - forslag om endret forfallsfrist for betaling av lønnstrekk til Svalbard Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn og gjeldende rett... 3 3 Departementets

Detaljer

Besl. O. nr. 30. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 30. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007)

Besl. O. nr. 30. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 30. Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Besl. O. nr. 30 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 30 Jf. Innst. O. nr. 10 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) År 2006 den 1. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør

Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 28.05.2010 Høringsnotat - Endringer i regelverket om skatteoppgjør 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG Finansdepartementet foreslår å åpne for flere skatteoppgjør for personlige skattytere enn de to man har i

Detaljer

Skattebetalingshåndboken. 1. utgave 2010

Skattebetalingshåndboken. 1. utgave 2010 Skattebetalingshåndboken 1. utgave 2010 Gyldendal Norsk Forlag AS 2010 1. utgave, 1. opplag 2010 ISBN 978-82-05-40069-6 Utarbeidet av Skattedirektoratet og Toll- og avgiftsdirektoratet www.skatteetaten.no

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 130 ( ) og Ot.prp. nr. 83 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 130 ( ) og Ot.prp. nr. 83 ( ) Besl. O. nr. 118 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 118 Jf. Innst. O. nr. 130 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 83 (2004-2005) År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Finansdepartementet

Finansdepartementet Finansdepartementet 28.01.2013 Høringsnotat om endringer i ligningsloven adgang for skattekontoret til å endre sitt vedtak til fordel for skattyter under den forberedende klagesaksbehandlingen 1. Innledning

Detaljer

ÅRSAVGIFT 2009. Rundskriv nr. 3/2009 Mo. Oslo 19. desember 2008

ÅRSAVGIFT 2009. Rundskriv nr. 3/2009 Mo. Oslo 19. desember 2008 ÅRSAVGIFT 2009 Rundskriv nr. 3/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 24 Internett:

Detaljer

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1

Notat. Faktum - jfr. Statens vegvesens brev av 11. juni 2001 - side 1 HENNING JAKHELLN professor Institutt for offentlig rett Universitetet i Oslo Karl Johansgt. 47 (Domus Bibliotheca) Postboks 6706 St. Olavs plass 0162 Oslo Notat Tlf.: 22 85 94 31 Fax: 22 85 94 20 henning.jakhelln@jus.uio.no

Detaljer

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen

Høring om endrede oppgave- og betalingsfrister i skatte- og avgiftslovgivningen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Jorid A Øvrebø 19.07.2006 Telefon Deres referanse Vår referanse 22 07 73 67 04/3781 SL EMa/HTK 2006/192740 /RR-AV/ JAO/ Finansdepartementet Postboks

Detaljer

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv.

Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven 2005 mv. DET KONGELIGE FINANS DEPARTEMENT Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 00300SLO Deres ref Vår ref 14/2710 SL EF!KR 5 Dato 19.09.2014 Høring - Forslag til lov om ikraftsetting av straffeloven

Detaljer

OMREGISTRERINGS- AVGIFT

OMREGISTRERINGS- AVGIFT OMREGISTRERINGS- AVGIFT 2009 Rundskriv nr. 5/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks

Detaljer

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse:

A-opplysningsloven Utskriftsdato: Status: Dato: Nummer: Sammendrag: Utgiver: Dokumenttype: Full tittel: Ikrafttredelse: A-opplysningsloven Utskriftsdato: 31.12.2017 11:07:03 Status: Gjeldende Dato: 22.6.2012 Nummer: LOV-2012-06-22-43 Sammendrag: Rettsområde: Arbeidsrett; Ansettelse. Avskjed. Oppsigelse; Forvaltnings- og

Detaljer

VEDLEGG 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I SKATTEBETALINGSLOVEN I forslaget til lovendringer har vi hovedsakelig begrenset oss til endringer som er nødvendige som følge av at oppgaver som i dag utføres av skatteoppkreveren,

Detaljer

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Finansdepartementet 16. oktober Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven Finansdepartementet 16. oktober 2009 Høringsnotat forslag om søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven 1. Innledning og sammendrag Finansdepartementet sender på høring et forslag om å innføre

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Høringsinstanseneiht. liste Deres ref Vår ref Dato 14/3202 SL SWN/KR 01.12.2014 Overføring av skatteoppkrevingen til Skatteetaten - høring 1. Innledning Finansdepartementetsender med dette på høring forslag

Detaljer

Vår ref.:dato: 10/

Vår ref.:dato: 10/ STATENS INNKREVINGSSENTRAL Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 04/3782 SL KSTE/PBU Vår ref.:dato: 10/01027-229.10.2010 Høring ny lov om Statens innkrevingssentral Statens

Detaljer

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2011 Endringer i merverdiavgiftsloven mv. Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 9/10 15. desember 2010 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. juli 2011 innføres merverdiavgiftsplikt

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

ÅRSAVGIFT 2010. Rundskriv nr. 3/2010 Mo. Oslo 1. januar 2010

ÅRSAVGIFT 2010. Rundskriv nr. 3/2010 Mo. Oslo 1. januar 2010 ÅRSAVGIFT 2010 Rundskriv nr. 3/2010 Mo Oslo 1. januar 2010 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om:

Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: Som personlig skatteyter er det endel informasjon som er viktig for deg å vite mer om: - Penger tilgode ved skatteoppgjøret - Restskatt ved skatteoppgjøret - Klage på skatteoppgjøret - Lemping av skatt

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2014 Mo. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2014 Mo. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2014 Rundskriv nr. 2/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2015 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2015 Rundskriv nr. 21/2015 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Linn Murem Humerfelt 04.08.2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 2016/433565 FINANSDEPARTEMENTET Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Høring - styrking

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2014 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2014 S TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2014 Rundskriv nr. 21/2014 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV AVFALL

SLUTTBEHANDLING AV AVFALL AVGIFT PÅ SLUTTBEHANDLING AV AVFALL 2014 Rundskriv nr. 19/2014 S Avgiftskode SA Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett:

Detaljer

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv.

Høringsnotat. Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. Høringsnotat Transportører i utlandet adgang til refusjon av merverdiavgift mv. 1 1. Innledning... 3 2. Tidligere ordning og gjeldende rett... 3 3. Direktoratets vurderinger og forslag... 4 3.1 Behovet

Detaljer

VEKTÅRS- AVGIFT 2008

VEKTÅRS- AVGIFT 2008 VEKTÅRS- AVGIFT 2008 Rundskriv nr. 4/2008 Mo Oslo 24. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 24

Detaljer

OMREGISTRERINGS- AVGIFT 2008

OMREGISTRERINGS- AVGIFT 2008 OMREGISTRERINGS- AVGIFT 2008 Rundskriv nr. 5/2008 Mo Oslo 24. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22

Detaljer

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_

Finansdepartementet, Høringsnotat. Forslag til endringer i ligningsloven. \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_ Finansdepartementet, 16.12.2011 Høringsnotat Forslag til endringer i ligningsloven Side 0 \\fil1\brukere$\hkt\høringsnotat_mt_2011_16122011.docx Høringsnotat om lovendringer i ligningsloven 1. Innledning

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen

Innst. O. nr ( ) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Innst. O. nr. 130 (2004 2005) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 83 (2004-2005) Innstilling fra finanskomiteen om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Detaljer

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk.

FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. Side 1 av 5 FOR 2002-12-03 nr 1352: Forskrift om påleggstrekk. DATO: DEPARTEMENT: FOR-2002-12-03-1352 FIN (Finansdepartementet) AVD/DIR: Skattelovavd. PUBLISERT: 12002 hefte 17 IKRAFTTREDELSE: 2003-01-01

Detaljer

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER. Rundskriv nr. 17/2014 S. Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ BÅTMOTORER. Rundskriv nr. 17/2014 S. Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ BÅTMOTORER 2014 Rundskriv nr. 17/2014 S Avgiftskode BM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA

19.12.2012. Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA 19.12.2012 Høringsnotat om endringer i skattelovforskriften 11-20 omdanning av NUF til AS/ASA Innledning Omdanning fra en selskapsform til en annen vil i utgangspunktet innebære skattemessig realisasjon

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 2/2015 Mo. Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2015 Rundskriv nr. 2/2015 Mo Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

Høringsnotat om lov- og forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr

Høringsnotat om lov- og forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr 23. april 2004 Høringsnotat om lov- og forskriftsendringer som følge av omlegging til etterskuddsvis betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr 1. INNLEDNING I dette høringsnotatet foreslår Finansdepartementet

Detaljer

ÅRSAVGIFT Rundskriv nr. 3/2009 Mo. Oslo 1. januar 2009

ÅRSAVGIFT Rundskriv nr. 3/2009 Mo. Oslo 1. januar 2009 ÅRSAVGIFT 2009 Rundskriv nr. 3/2009 Mo Oslo 1. januar 2009 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

VEKTÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2014 Mo. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

VEKTÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2014 Mo. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET VEKTÅRSAVGIFT 2014 Rundskriv nr. 3/2014 Mo Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold side Endringer

Detaljer

Vedlegg til høringsuttalelse fra SKD av 15. oktober Kommentar vedrørende forholdet mellom skattebetalingsloven av 2005 og forskriftsutkastet

Vedlegg til høringsuttalelse fra SKD av 15. oktober Kommentar vedrørende forholdet mellom skattebetalingsloven av 2005 og forskriftsutkastet Vedlegg til høringsuttalelse fra SKD av 15. oktober 2006 1 Kommentar vedrørende forholdet mellom skattebetalingsloven av 2005 og forskriftsutkastet Det vises til tidligere kommentarer og innspill vedrørende

Detaljer

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

ÅRSAVGIFT. Rundskriv nr. 3/2012 Mo. Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET ÅRSAVGIFT 2012 Rundskriv nr. 3/2012 Mo Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 35 Internett:

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 00/406 SL KjS/rla

Deres ref.: Vår ref.: Dato: 00/406 SL KjS/rla Det kongelige Finansdepartement Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Dato: 00/406 SL KjS/rla 200600131-2 11.10.2006 FORSKRIFTER TIL NY SKATTEBETALINGSLOV - HØRING Statens innkrevingssentral

Detaljer

oyi 3oT c - is- Arkinu.

oyi 3oT c - is- Arkinu. FORBUND FOR KOMMUNAL ØKONOMIFORVALTNING OG SKATTEINNFORDRING FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet 31. JUL. 2008 Postboks 8008 Dep 0030 Oslo s~ oyi 3oT c - is- Arkinu. Oslo, den 24. juli 2008 Høringssvar

Detaljer

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2008 S

AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) Rundskriv nr. 21/2008 S AVGIFT PÅ TRIKLORETEN (TRI) OG TETRAKLORETEN (PER) 2008 Rundskriv nr. 21/2008 S Avgiftskoder TR, PR Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122

Detaljer

Saksbehandler Anna Lie. Telefon

Saksbehandler Anna Lie. Telefon Skattedirektoratet Saksbehandler Anna Lie Deres dato 31.01.2012 Vår dato 25.04.2012 Telefon 22077350 Deres referanse 08/3016 Vår referanse 2012/90918 FINANSDEPARTEMENTET postmottak@fin.dep.no Høring -

Detaljer

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften

Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Saksnr. 16/203 25.10.2016 Høringsnotat - Utmåling av overtredelsesgebyr etter tolloven - forslag til endringer i tollforskriften Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Vurderinger og forslag... 4

Detaljer

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( )

Lovvedtak 22. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Beriktiget. Innst. 108 L ( ), jf. Prop. 127 L ( ) Lovvedtak 22 (2012 2013) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 108 L (2012 2013), jf. Prop. 127 L (2011 2012) I Stortingets møte 10. desember 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om Statens

Detaljer

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv.

Revidert nasjonalbudsjett endringer i merverdiavgiftsloven mv. meldinger SKD 7/10, 25. juni 2010 Rettsavdelingen, avgift Revidert nasjonalbudsjett 2010 - endringer i merverdiavgiftsloven mv. 1 Revidert nasjonalbudsjett 2010 2 Endringer i merverdiavgiftsloven 3 Endringer

Detaljer

Ot.prp. nr. 21 ( )

Ot.prp. nr. 21 ( ) Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ot.prp. nr. 21 (2008 2009) Tilråding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet av 12. desember 2008, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift

Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift Statsbudsjettet 2012 Endringer i merverdiavgiftsloven Stortingets vedtak om merverdiavgift meldinger SKD 16/11, 20. desember 2011 Rettsavdelingen, avgift Med virkning fra 1. januar 2012 gjeninnføres fritaket

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Ot.prp. nr. 83 ( ) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

Ot.prp. nr. 83 ( ) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) Ot.prp. nr. 83 (2004 2005) Om lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 9 7 Lovens kapittel 1: Alminnelige be- 1.1 Innledning...

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Finansdepartementet 12.05.2011 Høringsnotat om endringer i merverdiavgiftsloven og merverdiavgiftsforskriften Forslag om elektronisk levering av omsetningsoppgaver for merverdiavgift 1. Innledning Departementet

Detaljer

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2008 S Avgiftskode SU Oslo 31. januar 2008

AVGIFT PÅ SUKKER MV Rundskriv nr. 18/2008 S Avgiftskode SU Oslo 31. januar 2008 AVGIFT PÅ SUKKER MV. 2008 Rundskriv nr. 18/2008 S Avgiftskode SU Oslo 31. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 0 30 12 Telefaks

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Forfall og renter. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [januar 2011]

Forfall og renter. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [januar 2011] Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [januar 2011] Forfall og renter Januar 2011 Pkt 2.8 Nytt om behandlingskompetanse og renteplikt Pkt 3.3.4 Presisering av eksempel Pkt 2.4 og Del 3

Detaljer

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn

Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn Høringsnotat Ligning av ektefeller, foreldre og barn 2004 1. Innledning Erfaringer knyttet til forenklet og forhåndsutfylt selvangivelse har vist at enkelte bestemmelser i skatteloven om ligning av ektefeller,

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

ÅRSAVGIFT Rundskriv nr. 3/2008 Mo. Oslo 23. januar 2008

ÅRSAVGIFT Rundskriv nr. 3/2008 Mo. Oslo 23. januar 2008 ÅRSAVGIFT 2008 Rundskriv nr. 3/2008 Mo Oslo 23. januar 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00 Telefaks 22 86 02 24 Internett:

Detaljer

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder

Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene. 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Erfaringer fra skattemyndighetene om konkursbehandling og samarbeid mellom aktørene 25. Mai 2011 Lindis Skeide Nyland Kemner/virksomhetsleder Tema Konkursvurdering Erfaring - behandling av konkursbegjæringer

Detaljer

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger

meldinger Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger meldinger SKD 1/12 9. januar 2012 Rettsavdelingen, innkreving Skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd

Detaljer

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial

Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Informasjon til kunder i Kaupthing Bank Hf.s norske filial Kaupthings norske filial er satt under offentlig administrasjon. Den islandske banken Kaupthings filial i Norge ble søndag 12.oktober 2008 satt

Detaljer

SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV.

SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. AVGIFT PÅ SJOKOLADE- OG SUKKERVARER MV. 2014 Rundskriv nr. 5/2014 S Avgiftskode SJ Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

Detaljer

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten

SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten SKATTEDIREKTORATET Skattemessig behandling når renter legges til hovedstolen og kreditor senere ikke får oppgjøre - betydningen for fradragsretten 1. Innledning Skattedirektoratet har mottatt spørsmål

Detaljer

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto

Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 22.09.2017 Vår ref.: 17-1333 Behov for enkelte tilpasninger i reglene om aksjesparekonto Finans Norge har tidligere uttrykt tilfredshet med at Regjeringen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og

HØRINGSNOTAT. Forslag til. - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og Arbeids- og sosialdepartementet HØRINGSNOTAT Forslag til - endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og - ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet ved midlertidig

Detaljer

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014

Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2014 Høringsnotat - Forslag til endringsforskrift til forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og 1. Innledning I St.meld. nr. 12 (2003-2004) Om modernisering av Statens lånekasse for utdanning

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning

Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Desember 2003 Høringsnotat om skattlegging av individuelle livrenter og kapitalforsikringer uten garantert avkastning Side 1 L:\02_2588_notat_vs.doc 1. BAKGRUNN OG SAMMENDRAG Skattereglene for individuelle

Detaljer

AS REVISION INFORMASJON

AS REVISION INFORMASJON AS REVISION INFORMASJON Nr. 1 2017 REGELENDRINGER PR. 1. JANUAR 2017 Nedenfor følger en oversikt over regelendringer i forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 og andre endringer som er vedtatt. Skatter

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Fagavdelingen 09.12.2010 201002568

Fagavdelingen 09.12.2010 201002568 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0030 OSLO Fagavdelingen 09.12.2010 201002568 01.11.2010 201004733-/IHO HØRING FORSKRIFT OM FORRENTNING OG TILBAKEBETALING OG TAP AV RETTIGHETER 2011 Vi viser til

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008

DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Vedlegg 1 DELEGASJONSVEDTAK UNDER FINANSDEPARTEMENTET à jour per 19. juni 2008 Delegering av myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6-10 nr. 4 (FOR-2008-05-28-521

Detaljer

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften

Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet notat Dato Referanse 06.12.2016 2016/682224 Høringsnotat - veibruksavgift på naturgass og LPG - forslag til endringer i særavgiftsforskriften Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat om utkast til lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav m.m. (ny skatteinnkrevingslov)

Høringsnotat om utkast til lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav m.m. (ny skatteinnkrevingslov) Juli 2003 Høringsnotat om utkast til lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav m.m. (ny skatteinnkrevingslov) Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDINNHOLDET I HØRINGSNOTATET...10 1.1 Innledning...10

Detaljer

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere

Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat oppgave- og dokumentasjonsplikt for selskaper og innretninger som har kontrollerte transaksjoner og mellomværender med offentlige eiere Høringsnotat om oppgave- og dokumentasjonsplikt for

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Rundskriv nr. 20/2014 S. Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2014 Rundskriv nr. 20/2014 S Avgiftskode SM Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven

Høringsbrev - forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a- opplysningsloven Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Anne Graadahl 04.03.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse Pressetelefon 945 01 000 2013/173983 Høringsinstanser iht liste Høringsbrev - forslag

Detaljer

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat -

Saksnr. 13/1173. Høringsnotat - Saksnr. 13/1173 Høringsnotat - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet Finansdepartementet 24.04.2013 1.

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Høring forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven ref. 2013/173983

Høring forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven ref. 2013/173983 Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO (edag-regelverk@skatteetaten.no) Oslo 3. juni 2013 Høring forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av a-opplysningsloven ref. 2013/173983 1.

Detaljer

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016

AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. Oslo 1. januar 2016 AVGIFT PÅ SMØREOLJE MV. 2016 Oslo 1. januar 2016 Skattedirektoratet Særavgiftsseksjonen Fredrik Selmers vei 4, Helsfyr Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO www.skatteetaten.no Innhald: Stortingets vedtak om

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

notat Skattedirektoratet

notat Skattedirektoratet Skattedirektoratet notat Dato Referanse 08.05.2017 2017/422804 Høringsnotat - forslag om endring i skatteforvaltningsforskriften - krav om elektronisk levering av skattemelding for særavgifter for registrerte

Detaljer

HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK)

HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) AVGIFT PÅ HYDROFLUOR- KARBONER (HFK) OG PERFLUOR- KARBONER (PFK) 2012 Rundskriv nr. 7/2012 S Avgiftskode FK Oslo 1. januar 2012 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks

Detaljer

Ot.prp. nr. 50 ( )

Ot.prp. nr. 50 ( ) Ot.prp. nr. 50 (2000-2001) Om lov om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 skatteloven (forhøyelse av avskrivningssats for landbruket) Tilråding fra Finansdepartementet av 23. mars 2001, godkjent i statsråd

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for

Samtidig foreslås å oppheve forskrift nr. 309 om norsk ansvarlig organ for Notat Dato: 21.11.2012 Saksnr.: 12/7171 Høringsnotat - forslag om endringer i lov om merking av forbruksvarer og opphevelse av forskrift om norsk ansvarlig organ for EUs miljømerke, gebyrer, standardkontrakt

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen

Høringsuttalelse forslag om statliggjøring av den kommunale skatteinnkrevingen SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 19.02.2015 16/15 Kommunestyret 02.03.2015 28/15 Avgjøres av: Sektor: Økonomiavdelingen Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Helge Moen 2010/616-7

Detaljer