Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta Havn KF ÅRSBERETNING. Vedtatt i kommunestyret. Alta stamnetthavn i nord"

Transkript

1 2008 Alta Havn KF ÅRSBERETNING Vedtatt i kommunestyret Alta stamnetthavn i nord

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering 1.1 Havnestyret 1.2 Administrasjon 1.3 Formål og ansvarsområde 1.4 Strategier 1.5 Resultat 1.6 Alta Industribygg AS 1.7 Cruiseprosjekt et samarbeid mellom Alta Havn KF, VIA, Alta kommune og Avinor 1.8 Helse, miljø og sikkerhet 1.9 Pensjon 2.0 Årsresultat 2.0 Generelt 2.1 Sammenligning med tidligere års regnskap 2.2 Merknader til årets regnskapsskjema 1A/1B driftregnskap 2.3 Merknader til årets regnskapsskjema 2A/2B investeringsregnskap 2.4 Merknader til balanseregnskap Styrets oppsummering 3.0 Vedlegg Regnskapsskjema 1A Driftregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftregnskapet Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet 2008 Note 1 Aksjer Note 2 Likviditetsreserve Note 3 - Kapitalkonto Lån pr Leasing pr Statistikk: Figur 2. Samlet Godsvolum Figur 3. Gods hovedtyper Figur 4. Transportformer Figur 5. Containere Figur 6. Rute 007 Alta-Hammerfest 2

3 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering Alta kommunestyre er havnas øverste organ. Alta Havn KF ledes av Alta havnestyre. Den daglige drift av havnen forestås av havneadministrasjonen med havnesjefen som daglig leder. 1.1 Havnestyret Havnestyret for vedtatt , jf. K-sak 100/07 Steinar Karlstrøm, leder Monica Nielsen, nestleder Tommy R.Pettersen Bjørn Kvernmo Solfrid Andreassen Jens K.Kristoffersen Bjørn Lange Politisk parti/ Brukerrep. AP AP Frp Kyst BR BR ANS Tabell 1. Styrets sammensetning i Administrasjon Alta havnevesen hadde pr faste stillinger. Havnesjef Havnekaptein Konsulent 100% stilling 100% stilling 50% stilling I forbindelse med årlig vedlikehold av kommunens kai- og bygningsmasse, ble det i 2008 engasjerer en havnebetjent i 3 mnd. i 100% stilling. Renhold av oppholdsrom og havnekontorer utføres etter avtale. Foto: Alta Havn KF 3

4 1.3 Formål og ansvarsområde I vedtektene for Alta Havn KF, 1 er følgende formål og ansvarsområde definert: 1.4 Strategier o Alta Havn skal ivareta administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i medhold av havne- og farvannsloven. 2 o Alta Havn skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune. Styret har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Med utgangspunkt i denne målsetningen, har det i 2008 vært arbeidet på alle nivå i Alta kommune for å videreutvikle Alta Havn til en kostnadseffektiv og attraktiv havn for dagens og nye brukere. 1.5 Resultat Havneplan : Havnestyret har i 2008 gjennomført tiltak vedtatt i Havneplan Handlingsdel Pri. Tiltak Tiltak Merknader 1 Altnes Altnes kai renoveres- Gjennomført klassifiseres som passasjerkai 2 Urnesbukta Ny marina liggekai for Gjennomført fiskeri- og fritidsfartøy 3 Nyvoll marina Ny marina Gjennomført 4 Fiskerihavn i Sentral- Forprosjekt Gjennomført Alta 5 Bullkaia Forlengelse Videreføres i Havneplan Kvalfjord marina Ny marina Utsatt til 2009 grunnet manglende finansiering 7 Talvik Sikring av marina Ut fra sikkerhetsmessige hensyn er marina flyttet til Urnesbukta. 8 Store Lerresfjord Kaikrane Gjennomført 9 Utvidelse av Forprosjekt Gjennomført Terminalkaia 10 Kåfjord Ny marina Videreføres i Havneplan Russeluft Ny marina Utgår manglende sikring Tabell 2. Havneplan Handlingsdel (jfr vedtak i K-møte og ) 2 Lov om havner og farvann (LOV ) 4

5 Saker behandlet i Havnestyret: H - sak 03/08 Hurtigruta 2012 Havnestyret har vært opptatt av at Hurtigrutas seilingsmønster videreføres etter 2012 (2010), og at Alta tas med i ny seilingsplan etter 2012 (2010). H sak 05/08 Nasjonal transportplan (NTP ) Havnestyret har sammen med Alta kommune jobbet aktivt for å få Alta havn inn som Stamnetthavn i NTP Kystverket og Finnmark fylkeskommune har støttet opp om kommunens forslag. I St.meld. nr. 17 ( ) ble Alta Havn tatt inn som Stamnetthavn sammen med Kirkenes, Honningsvåg og Hammerfest. H sak 06/08 Fartsbegrensning Havnestyret har vedtatt fartsbegrensning i indre havn. Maks. 5 knop fra rett linje trukket mellom Alta lufthavn og Amtmannsnes. Saken godkjennes av Kystverket. H sak - 11/08 Storekorsnes molo Havnestyret har tatt opp med Kystverket en mulig utglidning av Storekorsnes molo kan få for Storekorsnes fiskerihavn. Med bakgrunn i folkemøte på Storekorsnes, har Kystverket utredet mulige tiltak for å stabilisere moloen. Kystverket vil prioritere tiltak i planperiode H sak 19/08 Evaluering av Talvik marina Havnestyret har ut fra sikkerhetsmessige hensyn vedtatt å flytte Talvik marina til Urnesbukta. Havnestyret har inngått dialog med leietakerne for bl.a. å finne en løsning for sommermarina i Talvik. H sak 22/08 Ny havnelov Havnestyret har drøftet forslag til ny Lov om havner og farvann (Havneloven), jf. Ot.prp. nr. 75. H sak 24/08 Rullering av havneplan Havnestyret nedsatte en arbeidsgruppe som skulle fremme forslag til ny Havneplan (Strategiplan) for periode Havneplanen fremmes for kommunestyret i mnd. skifte mai/juni H sak 031/08 Driftstilskudd til private ekspedisjonskaier En sak som fikk mye media omtale var finansiering av private ekspedisjonskaier innenfor Alta havnedistrikt. Etter flere runder med fylkeskommunen, fikk man til en tilskudds ordning som alle parter aksepterte. 1.6 Alta Industribygg AS Kommunestyret delegerte i , vederlagsfritt til Alta Havn KF forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS. Selskapets styre har i 2008 bestått av: Steinar Karlstrøm, leder, Rigmor Endresen, nestleder og Bjørnar Bull, styremedlem. Regnskapet for 2008 viser at selskapet har en positiv utvikling. 1.7 Cruiseprosjekt et samarbeid mellom Alta Havn KF, VIA, Alta kommune og Avinor Et av satsningsområdene for Alta Havn har vært og er fortsatt cruisemarkedet. Det har opp gjennom årene versert flere modeller for å øke cruisetrafikken til/fra Alta. Havnestyret vedtok i H-sak 004/04 å inngå en 3-års samarbeidsavtale med VIA Alta 3 (jfr K-sak 010/04) 5

6 Tours. Havnestyret vedtok i 2007 å videreføre cruiseprosjekt til Sammen med VIA og Alta kommune, er prosjektet i fase II utvidet med en ny aktør, Avinor Alta. 1.8 Helse, miljø og sikkerhet Alta Havn har ikke hatt skader eller ulykker for noen av sine ansatte i Det er ingen ansatte som har vært sykemeldinger i denne periode. Alta Havn KF forurenser ikke det ytre miljø. 1.9 Pensjon Da Alta Havn ble organisert som KF i 2002, ble ansatte på Alta Havn meldt ut av kommunens pensjonsordning. Alta Havn KF har etter samtale med Alta kommune og Vital Forsikring ASA opprettet ny avtale pr med opptjening tilbake til Foto: Alta Havn KF. 6

7 2.0 Årsresultat 2.0 Generelt Alta Havns regnskap følger Forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Sammenligning med tidligere års regnskap Driftsregnskapet for 2008 viser en nedgang i driftsinntekter og en økning i driftsutgifter sammenlignet med Fig. 1. Driftsregnskap Merknader til årets regnskapsskjema 1A/1B - driftsregnskap Regnskapet viser at Alta Havn har i 2008 et regnskapsmessig merforbruk på kr ,-. Investeringsregnskapet viser et merforbruk på Kr ,-. Inntektene for 2008 er regnskapsført med kr Det er kr ,- mindre enn vedtatt budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2007, viser inntektssiden en reduksjon på kr ,-. Reduksjonen skyldes i hovedsak mindre trafikk/gods, jfr. vedlagt Statistikk Utgiftssiden er regnskapsført med kr ,-. Det er kr ,- i merforbruk sett i forhold til vedtatt budsjett. Sammenlignet med regnskapet for 2007 viser utgiftssiden en økning på kr Lønn, folketrygd og pensjon Økningen i lønn, folketrygd og pensjon fra 2007 til 2008 på kr ,- skyldes i hovedsak lønnsøkning på 5% i 2008, bruk av vikarer til vedlikehold og pensjon. Da Alta Havn ble organisert som KF i 2002, ble ansatte på Alta Havn meldt ut av kommunens pensjonsordning. Alta Havn KF har etter samtale med Alta kommune og Vital Forsikring ASA opprettet ny avtale pr med opptjening tilbake til I H-møte , jf. H-sak 20/08 vedtok havnestyret i budsjettregulering 1/08 en engangspremie på kr ,- som overføres fra disposisjonsfondet til 4 FOR , av

8 fullfinansiering av tjenestepensjon for tidsrommet Fra er engangspremien til Vital på kr ,-. Samlet tjenestepensjon på kr ,- for tidsrommet er regnskapsført i 2008 under lønn, folketrygd og pensjon (1B). Andre driftsutgifter/vedlikehold Årsaken til økningen i andre driftsutgifter/vedlikehold fra 2007 til 2008 på kr ,- er løpende vedlikehold og uforutsette kostnader på kommunale kaier samt rullering av havneplan. 2.3 Merknader til årets regnskapsskjema 2A/2B - investeringsregnskap Investeringer som er foretatt i 2008 er i hovedsak på Marinekaia (ny elektrisk tilføring). 2.4 Merknader til balanseregnskap 2008 Anleggsmidler er redusert fra kr ,- i 2007, til kr ,- i Omløpsmidlene er redusert fra kr i 2007 til kr ,- i Egenkapitalen er redusert fra kr ,- i 2007, til kr ,- i Balanseregnskapet for 2008 viser en reduksjon i langsiktig gjeld på kr sammenlignet med 2007,-. Kortsiktig fordringer Havnestyret vedtok under H-sak innskudd ved leie av marinaplasser. Innskudd for 2008 utgjør kr ,- som er ført i balanseregnskapet under kortsiktige fordringer. 2.5 Styrets oppsummering Generelt: Styret har i 2008 avholdt 6 styremøter og behandlet 34 saker. Styrets har som målsetning å videreutvikle havnevesenet til en effektiv og moderne bedrift som skal yte service til brukere av Alta Havn. Sentralt i utviklingen har vært gjennomføring av tiltak i Havneplanen, som ble vedtatt Regnskap: Regnskapet for 2008 er satt opp i samsvar med regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven med forskrifter. Etter flere år med overskudd på drift, viser regnskapet for 2008 et regnskapsmessig underskudd på kr ,-. Hovedårsaken til underskudd i 2008 skylles i hovedtrekk etterbetaling av pensjon og redusert inntekt. Det er igangsatt tiltak som vil bedre driften utover året. Driften av Alta Havn i 2008 er etter styrets mening tilfredsstillende, men en fortsatt reduksjon i inntekter for 2009 vil gi strengere prioriteringer. Gods: Året 2008 sett under ett, viser at Alta Havn fortsatt styrker sin posisjon som Finnmarks største godshavn. Vi registrerer en liten økning i samlet tonnasje over offentlige og private kaier. Containerutvikling viser at Alta fortsatt er en betydelig containerhavn i Nord-Norge. Alta har ukentlig containerrute til Bodø med M/S Tege. Det er i hovedsak båt og bil som benyttes som transportmiddel med faste ruter til/fra Alta. Alta Havn har en betydelig reduksjon i stykkgods, jf. fig. 3. Kommunikasjon: Hurtigbåtforbindelsen mellom Alta og Hammerfest er et viktig kommunikasjonstilbud. For å få til en konkurransedyktig, forutsigbar og tilgjengelig rutestruktur, er det etter havnestyrets mening behov for en omlegging av dagens hurtigbåtruter. Trafikken til/fra Melkøya er redusert. Havnestyret vil henstille til fylkeskommunen om og tilpasser dagens rutestruktur ut fra reisemønster, trafikkgrunnlag og andre transportformer. 8

9 Cruise: VIA Alta Tours har gått inn som aksjonær i paraplyorganisasjonen Cruise Norway, og har jobbet aktivt mot beslutningstakere i cruisebransjen. VIA Alta Tours har markedsført Alta på cruisemesser i Miami, Hamburg og ved flere seminarer og workshops i Norge. I tillegg er det arrangert visningsturer i Alta og omegn for en del beslutningstakere i cruisemiljøet. Det er utarbeidet egen cruisemanual Alta Cruise Port. Havnestyret forventer at dette prosjektet innen et par år skal gi en markert økning i antall cruiseskip til Alta. I tillegg er Alta blitt presentert som vekslingspunkt mellom cruiseskip og fly. Alta Industribygg AS: For å få et organ som optimalt kan forvalte og utvikle Alta Havn i takt med den utfordring som synes å komme, ble forvaltningsretten av kommunens aksjer i Alta Industribygg AS vederlagsfritt delegert til Alta Havn KF i Regnskapet for Alta Industribygg AS viser i 2008 en positiv utvikling. Styret i Alta Industribygg AS har i denne periode består av; Steinar Karlstrøm, styreleder, Rigmor Andresen, nestleder og Bjørnar Bull, styremedlem. Havnestyret: Havnestyret har og vil fortsatt vektlegge utbygging og utbedring av flerbruksanlegg som ett av flere viktig ledd i å bedre tilbudet for bosetning i distriktet, fiskeri- og fritidsbruk. Det er spesielt viktig at Alta som knutepunkt mellom sjø, veg og luft, kan utvikles optimalt med hensyn til lokalt og regionalt næringsliv. De største utfordringer som Finnmark og Alta kommune står overfor, er utbygging og drift innen olje/gassutbygging i Barentshavet. Sentrale elementer for Alta er og blir et viktig transport- og kommunikasjonsknytepunkt for, leveranser, salg av tjenester og kompetanse. Havnestyret er opptatt av å tilrettelegge for gode sjørettede industriområder i tilknytning til Sentral-Alta. Dette i en framtidig logistikk og havneutvikling innen olje- og gassindustri og fiskeri (oppdrett), etc. Alta, Steinar Karlstrøm Monica Nielsen Bjørn S. Odden Styreleder Nestleder Styre repr. Bengt S. Johansen Solfrid Andreassen Bjørn Lange Bruker repr. Bruker repr. Ansattes repr. Jens-Petter Mathisen Havnesjef Vedlegg: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Balanseregnskapet 2008 Noter 9

10 3.0 Vedlegg Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapssjema 1A - Driftsregnskapet Regnskap 2008 Regulert budsjettt 2008 Vedtatt budsjett 2008 Regnskap 2007 Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansinntekter og utgifter Renteinntekter, utbytte, ekstra ordinære inntekter ,00 0,00 0, ,00 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter , , , ,00 Avdrag på lån ,00 0,00 0, ,00 Netto finansinntekter/-utgifter , , , ,00 Avsetninger og bruk av avsetninger Til dekning av tidligere års regnskapsm merforbruk Til ubundne avsetninger , ,00 Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige overskudd Bruk av ubundne avsetninger , ,00 Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger , , ,00 0,00 Overført til investeringsregnskapet 0, , ,00 0,00 Til fordeling drift , , , ,00 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B - Driftsregnskapet Til fordeling drift fra regnskapsskjema 1A , , , ,00 Lønn, folketrygd, pensjon , , , ,00 Kjøp av varer og tjenester , , , ,00 Andre driftsutgifter/vedlikehold , , , ,00 Utgifter , , , ,00 Havneavgift , , , ,00 Vareavgift , , , ,00 Leieinntekter bygg og eiendom , , , ,00 Leieinntekter parkering/småbåtplass 0,00 0,00 0, ,00 Andre inntekter/tilskudd , , , ,00 Inntekter , , , ,00 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk ,51 0, , ,00 10

11 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 A - Investeringsregnskapet Regnskap 2008 Reg.budsjett 2008 Opprinnelig budsjett 2008 Regnskap 2007 Investeringer i ansleggsmidler , , ,00 Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov , ,00 0, ,00 Finansiert slik: Tilskudd til investeringer ,00 Mottatte avdrag på utlån og ref. Andre inntekter Sum ekstern finansiering 0,00 0,00 0, ,00 Overført fra driftsregnskapet , ,00 Bruk av avsetninger ,00 Sum finansiering 0, ,00 0, ,00 Regnskapsskjema 2B Investeringsregnskapet Regnskapsskjema 2 B - Investeringsregnskapet Terminalkaia ,00 Pullert ny ,00 Storekosnes kai ,00 Krane, kailys Lerresfjord ,00 Nyvoll Marina ,00 Redningsstige ,00 Talvik båtopptrekk ,00 Havneplan ,50 0,00 Natokaia ,20 0,00 Sum investeringer ,70 0,00 0, ,00 Netto investeringsutgifter/-inntekter ,70 0,00 0,00 0,00 11

12 Balanseregnskap 2008 Regnskap 2008 Regnskap 2007 Eiendeler , ,00 Anleggsmidler , ,00 Faste eiendommer og anlegg , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler , ,00 Utlån 0,00 Aksjer og andeler , ,00 Omløpsmidler , ,00 Kortsiktige fordringer , ,00 Aksjer og andeler 0,00 Sertifikater 0,00 Obligasjoner 0,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,00 Egenkapital og gjeld , ,00 Egenkapital , ,00 Disposisjonsfond , ,00 bundne driftsfond 0,00 Ubundne driftsfond 0,00 Ubundet investeringsfond 0,00 Bundne investeringsfond 0,00 Regnskapsmessig mindreforbruk, drift ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk, investering 0,00 Regnskapsmessig merforbruk ,89 0,00 Regnskapsmessig merforbruk, invetseringer ,70 0,00 Likviditetsreserve , ,00 Kapitalkonto , ,00 Gjeld Langsiktig gjeld , ,00 Ihendehaverobligasjoner ,00 Sertifikatlån 0,00 Andre lån ,00 0,00 Kortsiktig gjeld , ,00 Kassekredittlån 0,00 Annen kortsiktig gjeld , ,00 12

13 NOTER Note nr.1 - Aksjer Selskap Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel Alta industribygg AS ,00 Badeland ,00 Note 2 - likviditetsreserve , ,43 Note 3 - kapitalkonto Balanse Debetposteringer Salg av fast eiendom og anlegg Nedskrivning fast eiendom Avskrivninger fast eiendom og maskiner ,75 Salg av utstyr, maskiner og transportmidler nedskrivning av utstyr, maskin er og transportmidler Avskrivning av utstyr, maskin er og transportmidler Salg av aksjer og andeler Nedskrivning av aksjer og andeler Avdrag på formidlings-/startlån Avdrag på sosiale lån Avdrag på utlånte egne midler Avsrkivning andre lån Bruk av midler fra eksterne lån Pensjonsmidler Balanse ,52 Kreditposteringer Aktivering av fast eiendom og anlegg ,70 Oppsrkivning av fast eiendom Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjoer og andeler Oppsrkivning av aksjoer og andeler Utlån formidlings/startlån Utlån sisiale lån Utlån egne medler Oppskrivning utlån Avdrag på eksterne lån ,00 Pensjonsmidler Urealisert kurstap utenlandslån Urealisert kursgevinst utenlandslån Balanse , Balanse 13

14 Lån pr : Konto Objekt Gjeld Renter Avdrag Marinekaia Passasjerterminalen Alta Industribygg Talvik marina SUM Leasing pr : Selskap Kontraktsnummer Gjenstand Avtale inngått Avtale utgår Årlig beløp Antall år Samlet forpliktelser SG Urnesbukta , ,- Finans marina SG Nyvoll marina , ,- Finans GE Kopimaskin , ,- Capital SG Urnesbukta , ,- Finans marina SUM , ,- 14

15 4.0 Statistikk: Figur 2. Samlet godsvolum Merknader: Vi registrerer en liten økning i samlet godsvolum for Økningen skylles økt tørrbulk. Figur 3. Gods-hovedtyper Merknader: Vi registrerer en økning i tørrbulk fra 2007 til 2008, men en betydelig reduksjon i stykkgods fra 2007 til Reduksjonen er urovekkende. 15

16 Figur 4. Transportformer Merknader: En mindre økning i 2008 ved bruk av bil som transportmiddel. Figur 5. Containere Merknader: Antall containere synes å være stabilt også i

17 Figur 6. Rute 007 Alta Hammerfest. Merknader: Nedgangen i antall reisende med rute 007 er for 2008 urovekkende. Det jobbes med justeringer av eksisterende rute, men nedgangen er så urovekkende at fylkeskommunen bør ta tak i saken. Foto: Alta Havn KF 17

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I

ARSBERETNING 2OL4. Alta - starnnefthôvn i nord. Alta Havn KF. Vedtatt i. kommunestyret. xx.xx.2015. Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Alta Havn KF o ARSBERETNING 2OL4 t l1; t" Foto: Hans Roar Christiansen - Mein Schiff I Vedtatt i Alta - starnnefthôvn i nord kommunestyret xx.xx.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Styrets beretning 1.0 Organisering

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 08.05.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 08.05.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Foto: Jan Inge Larsen Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med 317 992 tonn i 2013, tilsvarende 7,70

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY

ÅRSMELDING 2012 WITH ENGLISH SUMMARY ÅRSMELDING 212 WITH ENGLISH SUMMARY Medlemmer og varamedlemmer BERGEN OG OMLAND HAVNESTYRE 212-215 REPRESENTANTER MED FULLE RETTIGHETER: MEDLEM Bergen kommune Øistein Christoffersen (FrP), leder Ragnhild

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsregnskap 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune 15.2.2013 Internt notat uten behandlingskontroll Saksbehandler: Saksnummer: Arkiv: Dato: Tone M. Reitlo 12/00529-21 123 15.2.2013 Økonomifunksjonen 15.2.2013

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune

inderoy kommune .11,111% 0.1 115 Årsregnskap 2008 Inderøy kommune inderoy kommune.11,111% 0.1 115 HU!llI Årsregnskap 2008 Inderøy kommune INNLEDNING Dette dokumentet er deler av Inderøy kommunes årsoppgjør for regnskapsåret 2008 og inneholder regnskapstall for 2008 for

Detaljer

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013

MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Organisasjons nr. 989 049 267 ÅRSMELDING - ÅRSREGNSKAP 2013 Vedtatt av styret i Molde og Romsdal Havn IKS 02.04.2014 Vedtatt av rådet i Molde og Romsdal Havn IKS 09.04.2014 0

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer

Innhold. 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi 18 Investeringer ÅRSRAPPORT 2005 Innhold 5 Havnedirektøren har ordet 6 Havnestyret 8 Strategiske utfordringer 12 Organisasjon 12 Tromsø Havns selskaper 13 BEDRIFTER I HAVNA 14 Nøkkeltall 15 Trafikkutvikling 17 Økonomi

Detaljer

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012

13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 13/1000-1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2012 For regnskapetåret 2012 utarbeides følgende dokumenter: Regnskap/årsberetning for 2012. er utarbeidet etter føringer i kommuneloven 48 samt bestemmelser i regnskapsforskriften

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer