ÅRSMELDING Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2011. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS."

Transkript

1 ÅRSMELDING 211 Mo i Rana Havn KF

2 ÅRSMELDING 211 PRODUKSJONSMÅL Økning i godsomsetningen over Mo i Rana Havn i 211 Godsomsetningen over Mo i Rana Havn økte med tonn i 211, tilsvarende 4,4 % i forhold til driftsåret 21. Totalt godsomslag for alle kaiavsnitt ble på tonn, og er det 3. største noen sinne. Bare driftsårene 24 og 27 kan vise til større aktivitet. Den største økningen gjennom året hadde man på Rana Industriterminal AS. Fordelingen mellom innenriks og utenriks godstransport ble henholdsvis og tonn, tilsvarende 35 & 65 %. Antall skipsanløp økte fra 979 i 21 til 115 i 211. Forholdet mellom losset og lastet gods viser 48 og 52 %, tilnærmet retningsbalanse. Det faktum at det kommer like mye gods inn som det går ut over kaiene, betyr mye for miljøet og de skip som trafikkerer havna, og reduserer ballastreiser. Mo i Rana Havn forventer at den positive utviklingen som vi har sett de to siste årene fortsetter i transportnavet Mo i Rana i 212, ikke bare over havna men også med bil og bane, og over øst- vest korridoren E12, til og fra de viktige markedene i Sverige, Finland og Russland. Prøveordningen med modulvogntog på 25,25 meter over E12, fra Svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana er forlenget. 2 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding 211 3

3 DRIFTSREGNSKAPET Sammensetning Rana havnestyre Representanter vararepresentanter Lars Midtstraum (leder) Mia Hansen Karen Hagland Amundsen Asmund Amundsen Per Ingebrigtsen Hilde Birgitte Rønningsen Driftsinntekter inkl. overføringer kr ,- kr ,- Driftsutgifter inkl. avskrivninger kr ,- kr ,- Brutto driftsresultat kr ,- kr ,- Driftsinntektene er redusert med kr ,- og skyldes overføringen fra RK kr ,- utbetalt i 21. Driftsutgiftene er økt med kr ,- og skyldes kjøp av varer og tjenester (vedlikehold) Eksterne finansinntekter kr Eksterne finansutgifter Renter, provisjon m.m kr Avdragsutgifter kr Sum eksterne finansutgifter kr Det vises til driftsregnskapet som etter de lovbestemte regnskapsføringer viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr , etter at kr er avsatt til disposisjonsfondet. KOMMENTARER TIL DRIFTSREGNSKAPET OG REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 211 Havnas driftsregnskap for 211 gav et netto driftsresultat på kr som før disposisjoner fremkommer slik: Som nevnt økte godsomsetningen over Mo i Rana Havn med ca. 4,4 % i forhold til driftsåret 21, og bidro i form av brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter til overskuddet. Det vises for øvrig til: Driftsregnskapet. De største enkeltpostene på inntektssiden er: Brukerbetaling/havneavgifter anløpsavgiften og kai og vare vederlag Andre salgs- og leieinntekter/vederlag kraninntekter og inntekter på taubåtene På inntektssiden kan følgende bemerkes i forhold til 21 regnskapet: Havneavgiftene viser en økning på kr Vederlag/vareavgift viser en nedgang på kr De største enkeltposter på utgiftssiden er: Lønn og sosiale utgifter. Lønnsutgiftene er inndelt i fastlønn egne mannskaper, overtid og pensjon samt lønn m.m. for innleide mannskaper Kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonen/ vedlikeholdsutgifter Sum driftsutgifter er økt med kr i 211, et forhold som skyldes variable utgifter, og økt aktivitet på kraner, flytende materiell og annet utstyr. På Bulkterminalen havarerte transportbandet i kai-kanalen, som følge av forurenset last fra skip. Ca. 7 % av kostnadene på ca. kr. 8.-, ble dekket av lasteeier og forsikringen. Orientering til kommunestyret K-styret i Rana blir orientert om utviklingen i havna gjennom året Allan Johansen Brukerrepresentanter Svein Are Olsen Villy J. Jacobsen Espen Lervik Gunnar Flønes Rune Jacobsen Årets regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) kr Avsetning til disposisjonsfond i samsvar med budsjett kr Driftsoverskudd 211 kr Ansatte representant Herman Breiland Kirsten Bovim 4 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding 211 5

4 foto: Tommy Skog LÅNEPORTEFØLJEN Ved utløpet av 211 har Mo i Rana havn KF en langsiktig lånegjeld på i Kommunalbanken. Lånegjelden per utløpet av 21 var på Pensjonsforpliktelser 211 utgjør kr Gj.sn. rente 5,31% Langsiktig gjeld med fast rente: kr Gj.sn. rente 3,67% Langsiktig gjeld med flytende rente: kr Avdrag. Mo i Rana havn KF betalte i avdrag på lån nr i Kommunalbanken. Dette beløpet utgjør årets samlede avdragsbelastning. Renteprognoser. I tabellen nedenfor fremskriver vi renten i bedriftens låneportefølje for de 5 neste år: Prognose rente Mo i Rana havn KF benytter seg av ekstern bistand i arbeidet med låneporteføljen, den samme som Rana kommune, og benytter Kommunalbanken som kilde for billig kreditt. Saksutredning Havnas regnskap legges fram for Kontrollutvalget og Kommunestyret. Likestilling Foretaket arbeider løpende gjennom rekruttering og forfremmelse for likestilling mellom kjønnene. Mo i Rana havn KF arbeider aktivt for å øke godsomsetningen over Bulkterminalen og Toraneskaia og vi er i god dialog med havnebrukerne om dette. Det årlige Brukerkontaktmøtet der alle de største havnebrukerne er representert, bebuder full sysselsetting og økt aktivitet for sine bedrifter i deres tidsperspektiv. Sykefraværet År Fravær 5,75 % 3,69 % 3,42 % 2,8 %,75 % Havna har hatt en langtidssykemeldt gjennom året, etter ryggoperasjon. Sykefraværet blant havnas ansatt viser en gledelig nedgang siste år. Vurdering Den økonomiske situasjonen i Mo i Rana havn KF er i god bedring etter en økning i godsomsetningen over Mo i Rana Havn i 21 og 211, god kontroll med utgiftssiden, og det forebyggende vedlikehold. Prognosene for det kommende år gir videre grunn til optimisme, på tross av den usikkerheten som råder rundt i Europa. Det er betalt avdrag på vår låneportefølje kr og totale rentekostnader utgjør kr Mo i Rana havn KF har leid ut Frihavnsområdet for en periode på 1 år for produksjon av plasskrevende merder. Produksjonen gikk for fullt i 211. Økonomisk utvikling endringer gjennom året En hver driftsmessig endring hos våre havnebrukere, det være seg driftsøkning eller reduksjon, vil merkes først i havna, og slå positivt eller negativt ut på våre regnskaper, ref. Finanskrisen og omfanget av denne. 6 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding 211 7

5 SAMFUNNSSIKKERHET Foto: Brann- og redningstjenesten i Rana Sjøveien vår alternative motorvei La oss se litt på egen havn og eget nærområde, og forhold som kan bidra til å illustrere: Mo i Rana havn er en viktig aktør nasjonalt, regionalt og internasjonalt for næringslivet. Mange av bedriftene i vårt omland er avhengig av at havnen fungerer som den skal. Årlig har vi en godsomsetning på ca 3,6 millioner tonn, og det sendes ut like mye gods som det tas inn over havna. Det er i dag store skip som anløper i havnen og dette i kombinasjon med effektive terminaler gir god transportøkonomi og en stor miljøgevinst i og med at mange av skipene unngår lange ballastreiser for nye oppdrag. Få havner i Norge kan vise til lignende. Mo i Rana huser videre en av landets største industriparker, Mo Industripark (MIP) som blomstrer. Mange av MIPs 12 bedriftene arbeider mot olje og gassvirksomheten på Helgelandskysten og andre steder. I tillegg kommer annen stor aktivitet i omlandet. Samfunnsansvar Beskrivelse Den viktige rollen Mo i Rana havn har som nasjonalt og internasjonal transportknutepunkt stiller strenge kvalitetskrav til tjenestene som tilbys. Havna har sterk fokus på sikkerhet i alle ledd, og hensynet til miljø og lokalsamfunn skal være en naturlig del av den kommersielle og regionale utvikling. Mangfoldet i de trusler og risikoer samfunnet står ovenfor kan gi en rekke sektorer betydelige sikkerhetsmessige utfordringer. Transportsektoren, bestående av veg, jernbane, luft og sjø, har stor samfunnsmessig betydning. Beredskapsvakt havnebåtene Mo i Rana havn KF ivaretar sikkerheten i havna/havnedistriktet når det gjelder beredskap, beredskapsvakt og oljevern m.m. Det vises for øvrig til Mo i Rana havn KFs hjemmeside: der dette med oljevernberedskap og annen beredskap i Norge er fyldig dokumentert. Havnas ansatte Mo i Rana havn KF drives i dag med en minimumsbemanning og sysselsetter 1 personer, 6 av disse går inn i beredskapsvaktordningen og driften av taubåtene. Ved behov suppleres det blant annet med mannskaper fra Mo Losse- og lastekontor til krankjøring. I tillegg til dette har Industrikaiene og godsterminalene egne mannskaper. Nasjonal Transportplan Rana kommune og Mo i Rana havn KF er tilfreds med at Regjeringen og Storting har utpekt Mo i Rana Havn som en av tre stamnetthavner i Nordland. Det er videre konkludert med at Mo i Rana totalt sett har en sentral plass i Nordland som knutepunkt for transport og som viktig bruker av stamleden. Ny NTP fra transportetatene fremlegges 29. februar, og skal i hovedsak videreføre gjeldende transportplan, men skal også fange opp nye utviklingstrekk og utfordringer som gjelder utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Utover dette omtales kombiterminal i Mo, der det fremheves at terminalen i Mo er godt lokalisert og det bør være gode muligheter for integrasjon med sjøtransport. Logistikkknutepunkt Få steder ligger forholdene bedre til rette for en moderne og effektiv omlastingsterminal mellom bil, båt og bane enn i Mo i Rana havn. Nordlandsbanen er nærmeste nabo til havneområdene. På Toraneskaia er det lagt jernbanespor langs hele kaifronten, CargoNets godsterminal ligger i bakområdet til havna, bare 2 meter fra kai og Ro Ro anlegg. Mo i Rana havn er plassert i skjæringspunktet mellom stamveiene E6 og E12, jernbane og sjøgående trafikk midt i Norge. Ledelsens ansvar Miljøpolitikk Høy etisk standard HMS Mo i Rana Havn KF er sertifisert av Det Norske Veritas etter Kvalitetssystemet ISO 91:28 for følgende områder: Forvaltning og drift av havnedistriktet, herunder havnevesenets terminaler og taubåter. Første sertifikat gyldig fra , nåværende sertifikat er gyldig til Kvalitetshåndboken informerer om: Ledelsens ansvar: Ledelsen forplikter seg til å utvikle og innføre et kvalitetssystem, gjennomføre kvalitetshåndbokens angitte punkter samt ivareta menneskers liv og helse, det ytre miljø, anlegg og produksjon, kunnskap og informasjon. Miljøpolitikk: Mo i Rana Havn KF skal gjennom kontinuerlig forbedring sikre en miljøvennlig havn for omgivelsene, byen og våre kunder. Ledelsen skal påse at ansvar og oppgaver for ytre miljø er definert og følges opp. HMS: Havna er tilsluttet Helse & Sikkerhet BA med bakgrunn i Arbeidsmiljølovens Kap.3 3, herunder overvåking av de ansattes helse. Alle ansatte ble i undersøkelse bedt om kommentarer til både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Kommentarene er meget positive. Alle trives på jobb og har et godt arbeidsmiljø. Ref. egen rapport. Rana kommunes eierskapsmelding og oppfølging av denne Havnestyret i Mo i Rana Havn KF har i møte den 7. september som sak 33/11, og i senere møter, behandlet en del sider ved eierskapsmeldingen for Rana kommune og oppfølgingen av denne. Arbeidet med eierskapsmeldin- gen og oppfølgingen av denne har foregått uten at Mo i Rana Havns havnestyre og havneadministrasjon har deltatt i prosessen. Havnestyret og Mo i Rana Havn s administrasjon har i brevs form bedt om møte med Rana kommunes politiske ledelse før saken igjen settes på sakskartet. Rana Gruber AS Behov for større utskipningsanlegg Rana Gruber AS har hatt en positiv utvikling de senere år, og kan ha behov for utvidelse av havnekapasiteten slik at bedriften kan ta i mot større skip. Mo i Rana Havn KF er i god dialog med bedriften og har foreslått et opplegg som muliggjør lasting av skip opp mot 3 DWT. Bulkterminalen blir i dette opplegget vurdert som utskipningskaia for dagens skipsstørrelse ved utskipningsanlegget, i en eventuell byggeperiode. Dialogen med Rana Gruber AS fortsetter. Tilknytning mellom kaispor på Toraneskaia og Jernbaneterminalen Siste kontakt mellom Jernbaneverket var i brev av 25. oktober 211 fra samme. Vurdering av nytt sidespor må gjøres med bakgrunn i de lover og forskrifter som gjelder for jernbanen. Arbeidet for etableringen av kaispor fortsetter. 8 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding 211 9

6 VIKTIGE BEGIVENHETER 211 foto: Tommy Skog Kommende Nasjonal transportplan NTP Ny NTP skal legges fram våren 213, og skal i hovedsak videreføre gjeldende transportplan, men skal også fange opp nye utviklingstrekk og utfordringer som gjelder utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Hovedrapport fra utredningsfasen ble overlevert departementene 1. februar 211. Nasjonal Transportplan Utredningsfasen Transportetatene og Avinor har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet å utarbeide et faglig forslag til regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan for Etatenes og Avinors forslag vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om NTP, som skal behandles av Stortinget i vårsesjonen 213. Etatene og Avinor vil presentere sine anbefalinger i et felles planforslag i februar 212. Havnefogden har deltatt på flere møter i sakens anledning og om Nordområdene gjennom året. Utdrag fra utredningen: Stamnetthavner i korridor 7 Mo i Rana Kystverket kjenner ikke til spesielle problemer eller flaskehalser for havna i Mo i Rana. Muligheten for god integrering mellom havn og bane er god. Mo Kombiterminal utvidelsesmulighet Terminalen i Mo er godt lokalisert, med romslig plass. Mulighetene for eventuell integrasjon med sjøtransport med hensyn til infrastruktur er svært god. CargoNet har flyttet all kombitransport i regionen til Mo. Dette vil ligge til grunn også for den videre utviklingen. Kombiterminalen i Mo er i utgangspunktet bra med rikelig kapasitet slik den i dag ligger. Det vil ikke være behov for kapasitetsøkende investeringer på svært lang tid. Basert på dagens trafikk og et driftsmønster hvor lasting/ lossing avikles i løpet av 12 timer, er kapasitetsreserven på 34 prosent. E12 fra svenskegrensen til Mo i Rana modulvogntog Prøveordningen med modulvogntog med inntil 25,25 meter lengde og 6 tonn totalvekt på strekningen fra svenskegrensen til terminaler i Mo i Rana, har pågått siden 1. juni 28 og fikk i utgangspunktet en varighet på tre år. Ordningen er meget viktig for aktiviteten på europaveien, og bidrar til mer effektive og miljømessige godstransporter. Ordningen ble forlenget fra 211. LOV nr 19: Lov om havner og farvann Ny lov om havner og farvann er vedtatt, jf. lov 17. april 29 nr. 19. Loven trådte i kraft 1. januar 21 og erstatter lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann mv. Hovedmålsettingen med loven er å etablere et juridisk rammeverk som bidrar til at havnene utvikles til logistikknutepunkt, og til effektiv og trygg sjøtransport som med sitt miljøfortrinn hevder seg i konkurransen med andre transportformer. 1. Lovens formål Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet i samsvar med allmenne hensyn og hensynet til fiskeriene og andre næringer. Loven skal videre legge til rette for effektiv og sikker havnevirksomhet som ledd i sjøtransport og kombinerte transporter samt for effektiv og konkurransedyktig sjøtransport av personer og gods innenfor nasjonale og internasjonale transportnettverk. Loven består av en farvannsdel og en havnedel i tillegg til flere nye forskrifter og endringer i eksisterende forskriftverk. Loven gir hjemmel til å fatte en rekke enkeltvedtak og gi forskrifter for å oppnå lovens formål. Mo i Rana havn KF følger tett med i markedsutviklingen, og har god kommunikasjon med våre havnebrukere. Brukerkontaktmøte avvikles årlig i slutten av november, der ca. 8 % brukere er representert for utveksling av gjensidig informasjon blant annet om kommende driftsår. Havna står godt rustet for fremtiden og er klar for den oppgangen som vil komme. Det vises til regnskapstall og til noter. Mo i Rana havn KF, 13. mars 212 Per Anders Nygaard Havnefogd Stig Framarsvik Havnestyreleder 1 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding

7 REVISJONSBERETNING 211 foto: Tommy Skog 12 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding

8 14 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding

9 DRIFTSREGNSKAPET BALANSE Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Premieavvik Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum eiendeler Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger Årets regnskapsmessige overskudd (mindreforbruk) Årets regnskapsmessige underskudd (merforbruk) Sum = I + J - K Egenkapital og gjeld Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering) Regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) Regnskapsmessig underskudd (merforbruk) Udisponert i investeringsregnskapet Udekket i investeringsregnskapet Likviditetsreserve Kapitalkonto Gjeld: Langsiktig gjeld Penjonsforpliktelse Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto for memoriakontiene 16 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn Årsmelding

10 INVESTERINGSREGNSKAPET 212 MÅL OG STRATEGIER Nasjonal transportplan Logistikkpunkt Miljø Sikkerhet og samfunnsansvar Kvalitet Alltid tilstede Momenter for revidert STP Mo i Rana Havn KF VISJON Knutepunkt Nord Norge (Bil Båt Bane Fly) Murmansk Narvik Mo i Rana Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap Vasa Tammerfors Oslo 18 Årsmelding 211 Mo i Rana Havn Helsingfors St Petersburg Göteborg Malmö Trelleborg Köpenhamn Hull Lübeck Dublin Sassnitz Swinoujscie Hamburg Rotterdam Tilbury foto: Tommy Skog Stockholm Tallin Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udisponert i år Udekket i år Karleby Umeå Utgifter Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Herne Antwerpen Gent Mo i Rana Havn Årsmelding

11 Mo i Rana Havn Mo i Rana Havn KF Postadresse: Postboks 185, 861 Mo i Rana Besøksadresse: Midtre gate 23, 8624 Mo i Rana Telefon: Telefaks: Epost: forsidebilde: Tommy Skog

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF

Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF Årsmelding 2013 Mo i Rana Havn KF 1 Produksjonsmål 2013 ble et godt år for Mo i Rana havn. Foto: Jan Inge Larsen Dette til tross for at godsomsetningen gikk ned med 317 992 tonn i 2013, tilsvarende 7,70

Detaljer

Årsmelding og årsregnskap 2013

Årsmelding og årsregnskap 2013 Årsmelding og årsregnskap 2013 Innholdsfortegnelse 1. Årsmelding s. 3 A. Organisasjon, arbeidsmiljø og HMS s. 7 B. Økonomisk oversikt drift og investering s. 9 B.1 Likviditet s. 9 B.2 Økonomisk resultat

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 26.02.2015 kl.16:00 OBS! OBS! Vi serverer et måltid varmmat i kantinen i 1. etg. fra kl. 15.30 16.00 Innkalling er

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7

Innhold. Generelt... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Årsmelding 1 2 Innhold Generelt.... 5 Organisasjon... 6 Organisasjonskart... 7 Vannproduksjon... 8 Vanndistribusjon... 8 Avløpsrensing... 9 Avløpstransport... 9 Kvalitet og beredskap.... 9 HMS... 10 Direktørens

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune

Årsrapport 2012. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Meløy kommune Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for Innhold Rådmannens kommentar... 2 Årsregnskap og årsberetning... 3 Helse, miljø og sikkerhet... 18 Likestilling... 19 Politisk virksomhet... 21 Rådmannens stabsavdelinger...

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009

Hammerfest Kommune. Årsrapport 2009 Hammerfest Kommune Årsrapport 2009 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 INNLEDNING... 3 3 ORGANISASJON... 4 4 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 6 5 STYRINGSPERSPEKTIV... 7 5.1 Økonomi... 7 5.2 Medarbeidere... 9 5.3 Likestilling,

Detaljer

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12

Havnedirketøren har ordet 3. Dette er Tromsø Havn 4. Vår virksomhet 8. Grøtsund havneavsnitt 9. Sentrumshavna 10. Breivika havneavsnitt 12 2 0 1 2 Årsrapport INNHOLD Havnedirketøren har ordet 3 Dette er Tromsø Havn 4 Vår virksomhet 8 Grøtsund havneavsnitt 9 Sentrumshavna 10 Breivika havneavsnitt 12 Strategi 15 Miljø og samfunn 18 Et blikk

Detaljer

Eierskapsmelding for Verran kommune

Eierskapsmelding for Verran kommune 2012 Eierskapsmelding for Verran kommune Oversikt over Verran kommunes involvering i andre selskap/bedrifter, samt kommunens samlede eierskap. Et styringsdokument for folkevalgte og administrasjon. Innhold

Detaljer

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet

Årsmelding 2012. Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet Ålesund brannvesen - Det gode brannvesenet 1 Årsmelding 2012 INNHOLD Brannsjefens kommentar... 3 Styret 2012... 5 Foretakets mål og kjernevirksomhet... 6 Organisasjonskart... 8 Hovedtall fra driftsregnskapet...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28599/2015 2015/2319 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/40 Bystyret 07.05.2015 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr.

ÅRSBERETNING 2008. 1. januar 2008 var driftsfondet på 33,3 mill. kr. Ved årets slutt var saldoen 60,6 mill. kr. ÅRSBERETNING 2008 Innledning Årsberetningen er en økonomisk redegjørelse for virksomheten i 2008. Den er utarbeidet av fylkesrådmannen. I årsberetningen skal viktige hendelser omtales sammen med en vurdering

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014

Årsberetning 2014. Analyse av regnskap 2014 Årsberetning 2014 Analyse av regnskap 2014 1 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Driftsregnskapet... 6 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 6 2.2 Driftsresultat... 8 2.3 Netto driftsresultat... 11

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 -

Årsberetning 2009 / årsregnskap 2009 - 1 - KLÆBU KOMMUNE Dokument 1: ÅRSBERETNING 2009 Dokument 2: ÅRSREGNSKAP 2009-1 - FORORD Rådmannen legger med dette fram årsberetning og årsregnskap for 2009. Årsberetningen og årsregnskapet er utarbeidet etter

Detaljer

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK

Årsberetning og årsmelding 2009. Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding 2009 Layout og produksjon: Info NTFK Trykk: Kopisenter NTFK Årsberetning og årsmelding for 2009 I dette dokument fremlegges Nord-Trøndelag fylkeskommunes beretning og årsmelding

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy

Karmsund Havnevesen. Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Karmsund Havnevesen IKS Foto: Karmsund Trafikkhavn Husøy Årsberetning 2011 Bokn bømlo Haugesund karmøy Sveio tysvær Innhold Hardangerfjorden ROSENDAL STORD BØMLO s. 3...Styrets beretning s. 7...Havnestyret

Detaljer

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF

Årsberetning 2013. Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF Hst- sak 13. mars 2014 Årsberetning 2013 Oslo Havn KF 1 STYRETS BERETNING... 3 1.1 Overordnede målsetninger, prioriteringer og tiltak... 3 1.2 Utfordringer og fokusområder fremover...

Detaljer

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014

Årsberetning 2013 Arendal kommune 2014 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. POLITISK ORGANISERING OG AKTIVITET... 5 2.1 Politisk organisering og aktivitet i kommunen 2013... 5 2.2 Arendalsuka 2013... 8 3. FOLKETALL OG BEFOLKNINGSSAMMENSETNING...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.

Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune. kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver: kommune Redaktører: Gerd

Detaljer