HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen Forfall: Varamedlemmer: Svein Helge Nøstdal, Stig Setså Jan Erik Ellefsen, Evelyn Jakobsen Fellesliste for H. KRF og V: Medlemmer, Ingar Nikolaisen Kuoljok, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy Forfall: Stig Kåre Amundsen Varamedlemmer: Ivar Otto Knutsen Senterpartiet: Medlemmer: Forfall: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen Ungdomslista i Tysfjord: Medlemmer: Jonny Langmo Forfall: Mette Seljenes, Varamedlemmer: Kurt Solstrøm Sosialistisk Venstreparti: Medlemmer: Leif Kristian Klæboe Fra adm. (evt. andre): Rådmann Konrad Sætra, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen, teknisk sjef Pål Strøm Jensen Permisjoner: Leif Kristian Klæboe permisjon fra kl og for resten av møtet. (var med under behandlingen frem tom sak 43/10) Innkalling: Godkjent Postadresse: Besøksadresse: Telefon: KJØPSVIK KJØPSVIK Telefaks:

2 Saksliste: Godkjent Behandlede saker: 31/10 52/10 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Anders Sæter Ordfører Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Skriftlige spørsmål Side 2 av 22

3 Tor Asgeir Johansen 1 Hvilke avtaler har Tysfjord kommune angående konsesjonskraft? Er det lenge siden inngåelse av avtaler, skal det snart gjennomføres nye forhandlinger, og hvilken økonomisk betydning har dette for Tysfjord kommune? 2 I forrige kommunestyremøte ble det tatt opp at det var mangelfull informasjon og skilting om og til Nasjonalfjellet Stetind. Dette ble lovet å ta tak i. Hvor langt er dette arbeidet kommet? 3 Ordfører og rådmann har, ifølge informasjon undertegnede muntlig har fått hos ordfører, nylig vært i møtet hos fylkesmannen. Agenda her skal ha vært en begrensning i verneplanarbeidet i Indre Tysfjord, slik at verneområdet ikke vil berøre de planlagte vindmølleparker i området. Kan det gis en redegjørelse i sakens anledning? Svar på spørsmål 1: Tysfjord kommune har en to- årig avtale med Nord-Salten Kraftlag A/L om anvendelse av konsesjonskraft i egen bygningsmasse, den utløper ved første årsskifte. Konsesjonskraft fra Sørfjord kraftverk er solgt på ettårs- kontrakt til SKS Kraftsalg, og den utløper også ved første årsskifte. Svar på spørsmål 2: Tidligere rådmann har avholdt møte med Statens vegvesen ang. skilting. Har fått tilbakemelding om at det vil bli satt opp henvisningsskilt til nasjonalfjellet ved Sætran. Kommunen har tatt opp saken med Rimo skilt, tekst må utarbeides. Svar på spørsmål 3 Konklusjon fra møte med Fylkesmannen: Fylkesmannen beklager at vernespørsmålet rundt Tysfjord/Hellemo ikke er avklart. Fylkesmannen har påpekt dette hvert år i rapportering til Departementet Tysfjord kommune har ved gjeldende kommuneplan bevist at kommunen selv er i stand til å forvalte kommunens arealer på en bærekraftig måte Tysfjord kommune viser til naturmangfoldloven 44 som trådte i kraft i 2009 og som påpeker at planprosesser skal ha en varighet på 4 år, men med mulighet for forlengelse 2 år Tysfjord kommune viser til nytt kommuneplanprogram som ble vedtatt i mars Kommunen ønsker å videreføre forvaltningsmodellen fra gjeldende kommuneplan dvs. sterk grad av lokal råderett til arealforvaltningen Fylkesmannen hevder at vindmøllene ligger utenfor vernegrensen 5 av vindmøllene ligger imidlertid i et sårbart område, jfr. rapport fra NINA. Fylkesmannen presiserer at det vil gå brev til Nordkraft Vind A/S om dette Partene enig om at spørsmålet om utbygging må håndteres i forhold til konkrete prosjekter og avveiningene for/mot utbygging må behandles i hvert enkelt tilfelle. Side 3 av 22

4 Guttorm Aasebøstøl 1. Kan ordføreren redegjøre for Stetind prosjektet, hva har skjedd og hvilke forventninger har vi i fortsettelsen? 2. Når skal ordføreren sette disse evinnelige veiene våre på dagsorden? Her er veier i Kjøpsvik som selv traktorene har problemer med å forsere. Jeg tør ikke tenke på Brann og Ambulanse bilene hvis disse må begi seg ut på disse veiene. Det kunne vært greit om noen kunne gjort et kostnads- overslag på hva dette ville kostet oss. Svar på spørsmål 1: Ordføreren refererte fra møtet med Miljøverndepartementet avholdt , samt brev fra statssekretær Heidi Sørensen datert Svar på spørsmål 2: Teknisk sjef regner med å legge frem sak ang. alle kommunale veier til kommunestyrets møte i juni. Når det gjelder Koraveien vil tiltak bli iverksatt snart. Side 4 av 22

5 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/10 06/2069 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT OFOTEN 32/10 09/601 BOLIGFELT NORDNES - DRAG 33/10 09/693 SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - HØRING 34/10 10/11 SAMISK BOKBUSS OMSTRUKTURERING? 35/10 10/69 VEDTEKTER - KULTURSKOLE 36/10 10/114 BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE 37/10 10/118 SOMMERÅPENT - DRAG BARNEHAGE 38/10 10/201 AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSAMARBEID 39/10 07/1018 REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE 40/10 10/205 SØKNAD OM FRITAK FRA TVUNGEN RENOVASJON PÅ HAUKØY 41/10 10/221 INVESTERING I HENHOLD TIL HOVEDPLAN VANN 42/10 10/226 AVTALE OM FELLES LANDBRUKSFORVALTNING I NORD-SALTEN 43/10 10/236 OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITE 44/10 10/241 LEGEKONTOR - FLERKULTURELT HELSESENTER PÅ DRAG 45/10 10/245 HØGSKOLENE I NORDLAND Side 5 av 22

6 46/10 10/249 REGLEMENT FOR TYSFJORD ELDRERÅD 47/10 10/252 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET /10 10/258 EIENDOMSSKATT FOR IDEELLE ORGANISASJONER 49/10 10/284 SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 50/10 10/303 FORPROSJEKT - MUSKENVEIEN 51/10 10/278 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 NY GROVAVFALLSPLASS - DRAG 52/10 10/329 KOMMUNALT LÅNEOPPTAK Side 6 av 22

7 31/10 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT OFOTEN Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten) Innstillingen enstemmig vedtatt. Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten) 32/10 BOLIGFELT NORDNES - DRAG BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere av tilskudd på kr ,- fra Nordnes byggefelt til Hamnhågen byggefelt. Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10. Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes. Innstillingen enstemmig vedtatt. BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere av tilskudd på kr ,- fra Nordnes byggefelt til Hamnhågen byggefelt. Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10. Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes. 33/10 SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - HØRING Tysfjord kommune har behandlet høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg fra Kulturdepartementet, med følgende merknader: Tysfjord kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende dekningsgrad/tilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å definere dette som anlegg pr innbyggere. Ved å bruke denne framstillingsmåten er det gitt at Side 7 av 22

8 det blir svært få driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder. Kommunen mener denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av landets befolkning har en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til det ønskede anlegget. Alt utover 50 km i avstand til et anlegg, gjør anlegget utilgjengelig. Tysfjord kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i høringen for å fjerne de særlige tilskuddssatsene (jf pkt 2.2). Det påstås bl.a at Det ikke er grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet. Kommunen kan framsette en rekke eksempler på at det motsatte er tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter i anbudskonkurranser er høyere i befolkningstette områder i Sør-Norge. Større konkurranse gir lavere kostnad. Kriteriet som går på antall innbyggere er endret fra hele befolkningen til innbyggere i alderen 6-19 år. Endringen er i tråd med all politikk på området i forhold til hvem som er prioritert målgruppe. Vi synes derfor endringen er fornuftig. Det er gjort en del endringer i kriteriet anleggsfordeling. Man har gjort forenklinger ved å ta inn de anleggskategoriene som står for 80-90% av søknadsvolumet. Dette mener Tysfjord kommune er fornuftig. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tysfjord kommune har behandlet høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg fra Kulturdepartementet, med følgende merknader: Tysfjord kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende dekningsgrad/tilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å definere dette som anlegg pr innbyggere. Ved å bruke denne framstillingsmåten er det gitt at det blir svært få driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder. Kommunen mener denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av landets befolkning har en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til det ønskede anlegget. Alt utover 50 km i avstand til et anlegg, gjør anlegget utilgjengelig. Tysfjord kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i høringen for å fjerne de særlige tilskuddssatsene (jf pkt 2.2). Det påstås bl.a at Det ikke er grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet. Kommunen kan framsette en rekke eksempler på at det motsatte er tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter i anbudskonkurranser er høyere i befolkningstette områder i Sør-Norge. Større konkurranse gir lavere kostnad. Kriteriet som går på antall innbyggere er endret fra hele befolkningen til innbyggere i alderen 6-19 år. Endringen er i tråd med all politikk på området i forhold til hvem som er prioritert målgruppe. Vi synes derfor endringen er fornuftig. Det er gjort en del endringer i kriteriet anleggsfordeling. Man har gjort forenklinger ved å ta Side 8 av 22

9 inn de anleggskategoriene som står for 80-90% av søknadsvolumet. Dette mener Tysfjord kommune er fornuftig. 34/10 SAMISK BOKBUSS OMSTRUKTURERING? Kommunestyret vedtar å: Gi rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften. Dersom dette ikke lykkes stilles operativ drift i bero fra 1. okt 2010 og ut året. Arbeidskraft brukes innenfor bibliotektjenesten. Driften vil videre bli tilpasset tildelt ramme fra Sametinget Det tas sikte på å utforme ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord kommune angående driften av lulesamisk bokbuss, samt inngå nye avtaler med samarbeidende kommuner. Forslag v/ Tor A. Johansen: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften av Lulesamisk Bokbuss. Dersom det ikke lykkes rådmannen å få til en slik avtale, settes operartiv drift i bero fra og med det tidspunktet en ikke har økonomi til annet enn lønn ut året (dom tidligst 1. november). De ansatte på Lulesamisk Bokbuss engasjeres innenfor den øvrige bibliotekdriften. Videre drift av den Samiske Bokbussen tilpasses den tildelte rammen fra Sametinget. 2. Det tas sikte på å utforme en ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord kommune angående videre drift av Lulesamisk Bokbuss, samt inngå nye avtaler med samarbeidende kommuner. 3. For å bedre effektiviteten og oversikten i den daglige driften av bokbussen, bør det jobbes for å få en 50 % stilling som kontorpersonale for Lulesamisk Bokbuss på Drag. Ansvar for utvikling og økonomi skal fortsatt ligge innen biblioteksjefens ansvarsområde, dette for å sikre oversiktlig og sterk styring med kommunens lokale bibliotekvirksomhet. 4. Omstrukturering av Lulesamisk bokbuss virksomhet må ikke føre til at bibliotekene får redusert stillingsprosent. Votering: Johansens forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 9 mot 7 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag. Kommunestyret vedtar å: Side 9 av 22

10 Gi rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften. Dersom dette ikke lykkes stilles operativ drift i bero fra 1. okt 2010 og ut året. Arbeidskraft brukes innenfor bibliotektjenesten. Driften vil videre bli tilpasset tildelt ramme fra Sametinget Det tas sikte på å utforme ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord kommune angående driften av lulesamisk bokbuss, samt inngå nye avtaler med samarbeidende kommuner. 35/10 VEDTEKTER - KULTURSKOLE Driftsutvalgets innstilling: Driftsutvalget vedtar virksomhetsplan, opptakskriterier og elevreglement for Tysfjord Kulturskole Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar virksomhetsplan, opptakskriterier og elevreglement for Tysfjord Kulturskole 36/10 BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: Formannskapets innstilling fra møtet den 4.03 legges frem. 1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors kostnadskalkyle på kr ,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH midler. 2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom stedsutviklingsprosjektet for Musken. Tilleggsforslag v/ Johansen og Olsen: Pkt 3) Utbygging av fiber tas opp igjen når dette er mulig og tilgjengelig. Pkt 4) Tysfjord kommune søker om midler til brebåndsutbyggingen gjennom at det etableres et prosjekt for fiberoptisk brebåndsløsning i kommunen Votering: Side 10 av 22

11 Først ble innstillingen tatt opp til votering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Deretter ble tilleggsforslaget fra Johansen og Olsen tatt opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors kostnadskalkyle på kr ,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH midler. 2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom stedsutviklingsprosjektet for Musken. 3) Utbygging av fiber tas opp igjen når dette er mulig og tilgjengelig. 4) Tysfjord kommune søker om midler til brebåndsutbyggingen gjennom at det etableres et prosjekt for fiberoptisk brebåndsløsning i kommunen 37/10 SOMMERÅPENT - DRAG BARNEHAGE Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag Dekning tas innenfor eget budsjett Tilleggsforslag v/ Tor A. Johansen Sommeråpen barnehage på Drag tas med i arbeidet med budsjett for Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt, Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag Dekning tas innenfor eget budsjett Sommeråpen barnehage på Drag tas med i arbeidet med budsjett for /10 AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSAMARBEID Side 11 av 22

12 Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy, Tysfjord og Steigen. Punkt 16 i avtalen forandres til EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 % stilling. Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling, vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene. Innstillingen enstemmig vedtatt Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy, Tysfjord og Steigen. Punkt 16 i avtalen forandres til EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 % stilling. Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling, vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene. 39/10 REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE 1. Alle anbud på skolebygningene forkastes. 2. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og lavere kostnader. 3. Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse 4. Kommunestyret foretar låneopptak på kr (eks. m.va). til utbygging av Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere kommunestyrevedtak 6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 4, og Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig kvalitetsikring av prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene. Det ble bestemt i kommunestyrets møte at sak 39/10 skulle deles opp i to saker, slik at innstillingens pkt 4, 5 og 6, blir behandlet under sak kommunalt låneopptak. Pkt 7 skal behandles under begge sakene. Side 12 av 22

13 Forslag v/tor A. Johansen: 1 Alle anbud på skolebyggingen forkastes 2 Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og lavere kostnader 3 Konkret plan for rehabilitering av Drag og Kjøpsvik skoler med kostnadsoverslag fremlegges 4 Konkret plan for utbygging av Drag skole med kostnadsoverslag fremlegges 5 Etter plantegninger er godkjente foretas anbudsinnbydelse 6 Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å kvalitetssikre prosjektene mht sikkerheten i kostnadsberegningene. Votering: Johansens forslag ble satt opp mot innstillingens pkt 1, 2, 3, og 7 Innstillingen vedtatt med ordførerens dobbeltstemme mot 8 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag 1. Alle anbud på skolebygningene forkastes. 2. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og lavere kostnader. 3. Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse 4. Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig kvalitetsikring av prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene. 40/10 SØKNAD OM FRITAK FRA TVUNGEN RENOVASJON PÅ HAUKØY I medhold av Tysfjord kommunes renovasjonsforskrift, gitt med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 34, avslås søknaden om fritak for renovasjon på Haukøy. Plikten til å betale renovasjonsgebyr etter denne bestemmelsen gjelder alle eiendommer som er omfattet av den kommunale renovasjonsordningen, jfr. Forurensningsloven 30. Innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av Tysfjord kommunes renovasjonsforskrift, gitt med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 34, avslås søknaden om fritak for renovasjon på Haukøy. Plikten til å betale renovasjonsgebyr etter denne bestemmelsen gjelder alle eiendommer som er omfattet av den kommunale renovasjonsordningen, jfr. Forurensningsloven 30. Side 13 av 22

14 41/10 INVESTERING I HENHOLD TIL HOVEDPLAN VANN 1. Tysfjord Kommune vedtar å følge opp investeringsplan i hovedplan vann for I henhold til søknad sendt Fylkeskommunen vedtas investering for kr.7,95 millioner. 3. Investeringene utføres uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Søknad om lån, størrelse og vilkår, tas opp som egen sak etter søknad om tilskudd er behandlet 4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag Tilleggsforslag v/leif H. Olsen: Pkt 5 Det må utredes nærmere hvordan vannsituasjonen på Korsnes kan forbedres. Votering: Først ble innstillingen tatt opp til votering. Innstillingen enstemmig vedtatt, Deretter ble Olsens forslag tatt opp til votering. Olsens forslag enstemmig vedtatt. 1. Tysfjord Kommune vedtar å følge opp investeringsplan i hovedplan vann for I henhold til søknad sendt Fylkeskommunen vedtas investering for kr.7,95 millioner. 3. Investeringene utføres uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Søknad om lån, størrelse og vilkår, tas opp som egen sak etter søknad om tilskudd er behandlet 4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag 5. Det må utredes nærmere hvordan vannsituasjonen på Korsnes kan forbedres. 42/10 AVTALE OM FELLES LANDBRUKSFORVALTNING I NORD-SALTEN Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i Nord Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner. Side 14 av 22

15 Innstillingen enstemmig vedtatt. Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i Nord Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner. 43/10 OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITE 1. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret 2. Følgende faste byggekomite oppnevnes: Valgene foretas av kommunestyret. Forslag Marleif Eriksen Beathe Rahka Knutsen Harald Pedersen Enstemmig valgt. Forslag v/leif K. Klæboe: Som leder velges Marleif Eriksen Enstemmig valgt 1. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret 2. Følgende faste byggekomite oppnevnes: 1 Marleif Eriksen 2 Beathe Rahka Knutsen 3 Harald Pedersen Side 15 av 22

16 Som leder velges Marleif Eriksen 44/10 LEGEKONTOR - FLERKULTURELT HELSESENTER PÅ DRAG Innstilling for kommunestyret: 1. Tysfjord kommunestyre takker for tilbudet fra Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor, men kan ikke se at disse lokalene tilfredsstiller kravene til utvikling av et helhetlig helse- og omsorgstilbud på Drag. 2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, Helse Nord, Sanks Sametinget, Drag Utvikling, eldrerådet m.flere til å utarbeide et komplett forprosjekt for finansiering av et flerkulturelt Helse- og Omsorgssenter på Drag hvor ulike finansieringsmodeller for drift og investering blir fremlagt. Prosjektet må ligge innenfor rammen av kommunestyrets vedtak i sak 52/07 og at planene koordineres i forhold til samhandlingsreformen, utvikling av prehospitale tilbud i distriktene og hvor allmenlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenesten og rehabilitering er ivaretatt 3. Ordføreren i gis fullmakt til å utdype og presisere mandatet samt å oppnevne referansegruppe etc. Ordføreren gis også fullmakt til evt. å supplere arbeidsgruppa. 4. Utredningsarbeidet gjennomføres som et prosjekt med Tysfjord kommune som prosjekteier. Utover Tysfjord kommunes egenandel på kr søkes fullfinansiering gjennom regionale og statlige organer. Det gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til arbeidet. 5. Tysfjord kommunes egenandel på kr finansieres gjennom ledige fondsmidler avsatt til Drag legekontor. 6. Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar Protokolltilførsel fra Ellbjørg Mathisen: Vi anser at vedtaket vil skyve etableringen av legekontor på Drag ut i uoverskuelig framtid. Viser til møte med Dep, jfr sak 52\07 og tidligere negativt svar fra Sametinget Omforent forslag: 1 Tysfjord kommune innleder forhandlinger med Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor. I tillegg utredes mulige kommunale lokaliteter. 2 Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere avtale om kostnader og leietid. Leietiden settes til maks 5 år. 3 Ledige fondsmidler avsatt til Drag legekontor benyttes til investering i nødvendig utstyr til legekontoret. 4 Videre arbeid med flerkulturelt helsesenter finansieres eksternt. Side 16 av 22

17 5 Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, aktuelle helseforetak. SANKS og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta. Rådmannen får fullmakt til å invitere andre fagpersoner dersom det ansees nødvendig. 6 Rådmannen gis fullmakt til og finne finansiering til Tysfjord kommunes egenandel på kr Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar Forslaget enstemmig vedtatt. 1 Tysfjord kommune innleder forhandlinger med Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor. I tillegg utredes mulige kommunale lokaliteter. 2 Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere avtale om kostnader og leietid. Leietiden settes til maks 5 år. 3 Ledige fondsmidler avsatt til Drag legekontor benyttes til investering i nødvendig utstyr til legekontoret. 4 Videre arbeid med flerkulturelt helsesenter finansieres eksternt. 5 Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, aktuelle helseforetak. SANKS og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta. Rådmannen får fullmakt til å invitere andre fagpersoner dersom det ansees nødvendig. 6 Rådmannen gis fullmakt til og finne finansiering til Tysfjord kommunes egenandel på kr Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar /10 HØGSKOLENE I NORDLAND Uttalelse Nordlandsutvalgets innstilling. Innstilling for kommunestyret: 1. Tysfjord kommunestyre slutter seg til Nordlandsutvalgets innstilling om fusjonering av høgskolene i Nordland. Kommunestyret mener at flertallsinnstillingen best kan sikre at Nordland får et attraktivt høyskoletilbud basert på gode faglige tilbud og effektiv ressursutnyttelse 2. Kommunestyret forutsetter at den høyere utdanningen i Nordland i den fusjonerte enhet blir også basert på høy grad av desentralisering av de faglige tilbud 3. Kommunestyret er svært fornøyd med at Árran lulesamiske senter får en rolle som studiesenter i den nye høyskolemodellen. Forslag v/ Tor A. Johansen: Saken trekkes. Side 17 av 22

18 Votering: Johansens forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag. Protokolltilførsel v/tor A. Johansen: Tysfjord Arbeiderparti ser positivt på utredningen, men er uenig i konklusjonen hvor det foreslås en fusjon og en felles organisering. Vi viser til vedtaket i arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd, hvor det enstemmig ble vedtatt at høgskolene i Nordland skulle bestå som selvstendige enheter. Tysfjord kommune er her medlem, og vi finner det sterkt beklagelig at Tysfjord kommune i ettertid fatter et vedtak i strid med tidligere vedtak i Ofoten Regionråd. Uttalelse Nordlandsutvalgets innstilling. Innstilling for kommunestyret: 1. Tysfjord kommunestyre slutter seg til Nordlandsutvalgets innstilling om fusjonering av høgskolene i Nordland. Kommunestyret mener at flertallsinnstillingen best kan sikre at Nordland får et attraktivt høyskoletilbud basert på gode faglige tilbud og effektiv ressursutnyttelse 2. Kommunestyret forutsetter at den høyere utdanningen i Nordland i den fusjonerte enhet blir også basert på høy grad av desentralisering av de faglige tilbud 3. Kommunestyret er svært fornøyd med at Árran lulesamiske senter får en rolle som studiesenter i den nye høyskolemodellen. Protokolltilførsel v/tor A. Johansen: Tysfjord Arbeiderparti ser positivt på utredningen, men er uenig i konklusjonen hvor det foreslås en fusjon og en felles organisering. Vi viser til vedtaket i arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd, hvor det enstemmig ble vedtatt at høgskolene i Nordland skulle bestå som selvstendige enheter. Tysfjord kommune er her medlem, og vi finner det sterkt beklagelig at Tysfjord kommune i ettertid fatter et vedtak i strid med tidligere vedtak i Ofoten Regionråd. 46/10 REGLEMENT FOR TYSFJORD ELDRERÅD Rådmannens innstilling: Forslag til reglement for eldrerådet godkjennes med følgende endring: 1. Avsnitt i pkt 6 endres til: En representant fra eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret og driftsutvalget i saker som angår de eldre. 2. avsnitt uendret. Innstillingen enstemmig vedtatt Side 18 av 22

19 Forslag til reglement for eldrerådet godkjennes med følgende endring: 1. Avsnitt i pkt 6 endres til: En representant fra eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret og driftsutvalget i saker som angår de eldre. 2. avsnitt uendret. 47/10 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2009 Rådmannens innstilling: Eldrerådets årsmelding legges frem for kommunestyret Forslag v/anders Sæter: Eldrerådets årsmelding for 2009 tas til etterretning. Forslaget enstemmig vedtatt. Eldrerådets årsmelding for 2009 tas til etterretning. 48/10 EIENDOMSSKATT FOR IDEELLE ORGANISASJONER Rådmannens innstilling: 1. Ideelle organisasjoner nevnt i saksutredning fritas for eiendomsskatt jf. eiendomsskattelovens For fremtiden legges det inn et generelt vedtak om fritak for ideelle organisasjoner i eiendomsskattevedtaket. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Ideelle organisasjoner nevnt i saksutredning fritas for eiendomsskatt jf. eiendomsskattelovens For fremtiden legges det inn et generelt vedtak om fritak for ideelle organisasjoner i eiendomsskattevedtaket. Side 19 av 22

20 49/10 SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Eldrerådet foreslår at følgende velges: Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen Innstillingen enstemmig vedtatt. Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen 50/10 FORPROSJEKT - MUSKENVEIEN Rådmannens innstilling: På bakgrunn av samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og Arbeidsgruppa for Muskenveien oppnevnes følgende kommunale reprensentanter til styringsgruppen for prosjektet: Forslag v/jan Ivar Jakobsen: Anders Sæter Forslag V/Svein Arne Jakobsen: Ellbjørg Mathisen Andres Sæter og Ellbjørg Mathisen enstemmig valgt På bakgrunn av samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og Arbeidsgruppa for Muskenveien oppnevnes følgende kommunale reprensentanter til styringsgruppen for prosjektet: 1. Anders Sæter Side 20 av 22

21 2. Ellbjørg Mathisen 51/10 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 NY GROVAVFALLSPLASS - DRAG Tilbud fra Thor Ellingsen aksepteres. Ny grovavfallsplass etableres i steinbrudd, tilhørende Thor Ellingsen. Finansieres over renovasjonsbudsjett. Innstillingen enstemmig vedtatt Tilbud fra Thor Ellingsen aksepteres. Ny grovavfallsplass etableres i steinbrudd, tilhørende Thor Ellingsen. Finansieres over renovasjonsbudsjett. 52/10 KOMMUNALT LÅNEOPPTAK 1. Kommunestyret foretar låneopptak på kr (eks. m.va). til utbygging av Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere kommunestyrevedtak 3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 1, og Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig kvalitetsikring av prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene. Det ble bestemt i kommunestyrets møte at sak 39/10 skulle deles opp i to saker, slik at innstillingens pkt 4, 5 og 6, blir behandlet under sak kommunalt låneopptak. Pkt 7 skal behandles under begge sakene. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret foretar låneopptak på kr (eks. m.va). til utbygging av Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for 2010 Side 21 av 22

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 13.06.2008 Tid: kl 10.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 10.00 17.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 11.00 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 03.11.2009 Tidspunkt: 13:00 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.03.2011 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: kl. 09.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 15/11 11/227 ØKONOMIRAPPORTERING 2/2011 PS 16/11

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer