HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen"

Transkript

1 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Til stede på møtet Medlemmer: Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen Forfall: Varamedlemmer: Svein Helge Nøstdal, Stig Setså Jan Erik Ellefsen, Evelyn Jakobsen Fellesliste for H. KRF og V: Medlemmer, Ingar Nikolaisen Kuoljok, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy Forfall: Stig Kåre Amundsen Varamedlemmer: Ivar Otto Knutsen Senterpartiet: Medlemmer: Forfall: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen Tverrpolitisk liste for Tysfjord: Medlemmer: Guttorm Aasebøstøl, Jan-Einar Pedersen Ungdomslista i Tysfjord: Medlemmer: Jonny Langmo Forfall: Mette Seljenes, Varamedlemmer: Kurt Solstrøm Sosialistisk Venstreparti: Medlemmer: Leif Kristian Klæboe Fra adm. (evt. andre): Rådmann Konrad Sætra, formannskapssekretær Ante Martin Eriksen, teknisk sjef Pål Strøm Jensen Permisjoner: Leif Kristian Klæboe permisjon fra kl og for resten av møtet. (var med under behandlingen frem tom sak 43/10) Innkalling: Godkjent Postadresse: Besøksadresse: Telefon: KJØPSVIK KJØPSVIK Telefaks:

2 Saksliste: Godkjent Behandlede saker: 31/10 52/10 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at hovedutskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Kjøpsvik, Anders Sæter Ordfører Ante Martin Eriksen formannskapssekretær Skriftlige spørsmål Side 2 av 22

3 Tor Asgeir Johansen 1 Hvilke avtaler har Tysfjord kommune angående konsesjonskraft? Er det lenge siden inngåelse av avtaler, skal det snart gjennomføres nye forhandlinger, og hvilken økonomisk betydning har dette for Tysfjord kommune? 2 I forrige kommunestyremøte ble det tatt opp at det var mangelfull informasjon og skilting om og til Nasjonalfjellet Stetind. Dette ble lovet å ta tak i. Hvor langt er dette arbeidet kommet? 3 Ordfører og rådmann har, ifølge informasjon undertegnede muntlig har fått hos ordfører, nylig vært i møtet hos fylkesmannen. Agenda her skal ha vært en begrensning i verneplanarbeidet i Indre Tysfjord, slik at verneområdet ikke vil berøre de planlagte vindmølleparker i området. Kan det gis en redegjørelse i sakens anledning? Svar på spørsmål 1: Tysfjord kommune har en to- årig avtale med Nord-Salten Kraftlag A/L om anvendelse av konsesjonskraft i egen bygningsmasse, den utløper ved første årsskifte. Konsesjonskraft fra Sørfjord kraftverk er solgt på ettårs- kontrakt til SKS Kraftsalg, og den utløper også ved første årsskifte. Svar på spørsmål 2: Tidligere rådmann har avholdt møte med Statens vegvesen ang. skilting. Har fått tilbakemelding om at det vil bli satt opp henvisningsskilt til nasjonalfjellet ved Sætran. Kommunen har tatt opp saken med Rimo skilt, tekst må utarbeides. Svar på spørsmål 3 Konklusjon fra møte med Fylkesmannen: Fylkesmannen beklager at vernespørsmålet rundt Tysfjord/Hellemo ikke er avklart. Fylkesmannen har påpekt dette hvert år i rapportering til Departementet Tysfjord kommune har ved gjeldende kommuneplan bevist at kommunen selv er i stand til å forvalte kommunens arealer på en bærekraftig måte Tysfjord kommune viser til naturmangfoldloven 44 som trådte i kraft i 2009 og som påpeker at planprosesser skal ha en varighet på 4 år, men med mulighet for forlengelse 2 år Tysfjord kommune viser til nytt kommuneplanprogram som ble vedtatt i mars Kommunen ønsker å videreføre forvaltningsmodellen fra gjeldende kommuneplan dvs. sterk grad av lokal råderett til arealforvaltningen Fylkesmannen hevder at vindmøllene ligger utenfor vernegrensen 5 av vindmøllene ligger imidlertid i et sårbart område, jfr. rapport fra NINA. Fylkesmannen presiserer at det vil gå brev til Nordkraft Vind A/S om dette Partene enig om at spørsmålet om utbygging må håndteres i forhold til konkrete prosjekter og avveiningene for/mot utbygging må behandles i hvert enkelt tilfelle. Side 3 av 22

4 Guttorm Aasebøstøl 1. Kan ordføreren redegjøre for Stetind prosjektet, hva har skjedd og hvilke forventninger har vi i fortsettelsen? 2. Når skal ordføreren sette disse evinnelige veiene våre på dagsorden? Her er veier i Kjøpsvik som selv traktorene har problemer med å forsere. Jeg tør ikke tenke på Brann og Ambulanse bilene hvis disse må begi seg ut på disse veiene. Det kunne vært greit om noen kunne gjort et kostnads- overslag på hva dette ville kostet oss. Svar på spørsmål 1: Ordføreren refererte fra møtet med Miljøverndepartementet avholdt , samt brev fra statssekretær Heidi Sørensen datert Svar på spørsmål 2: Teknisk sjef regner med å legge frem sak ang. alle kommunale veier til kommunestyrets møte i juni. Når det gjelder Koraveien vil tiltak bli iverksatt snart. Side 4 av 22

5 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 31/10 06/2069 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT OFOTEN 32/10 09/601 BOLIGFELT NORDNES - DRAG 33/10 09/693 SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - HØRING 34/10 10/11 SAMISK BOKBUSS OMSTRUKTURERING? 35/10 10/69 VEDTEKTER - KULTURSKOLE 36/10 10/114 BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE 37/10 10/118 SOMMERÅPENT - DRAG BARNEHAGE 38/10 10/201 AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSAMARBEID 39/10 07/1018 REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE 40/10 10/205 SØKNAD OM FRITAK FRA TVUNGEN RENOVASJON PÅ HAUKØY 41/10 10/221 INVESTERING I HENHOLD TIL HOVEDPLAN VANN 42/10 10/226 AVTALE OM FELLES LANDBRUKSFORVALTNING I NORD-SALTEN 43/10 10/236 OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITE 44/10 10/241 LEGEKONTOR - FLERKULTURELT HELSESENTER PÅ DRAG 45/10 10/245 HØGSKOLENE I NORDLAND Side 5 av 22

6 46/10 10/249 REGLEMENT FOR TYSFJORD ELDRERÅD 47/10 10/252 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET /10 10/258 EIENDOMSSKATT FOR IDEELLE ORGANISASJONER 49/10 10/284 SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET 50/10 10/303 FORPROSJEKT - MUSKENVEIEN 51/10 10/278 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 NY GROVAVFALLSPLASS - DRAG 52/10 10/329 KOMMUNALT LÅNEOPPTAK Side 6 av 22

7 31/10 GODKJENNING AV SAMARBEIDSAVTALE FOR PPT OFOTEN Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten) Innstillingen enstemmig vedtatt. Tysfjord kommunestyret godkjenner det framlagte forslag til samarbeidsavtale fra for PPT Ofoten (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste i Ofoten) 32/10 BOLIGFELT NORDNES - DRAG BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere av tilskudd på kr ,- fra Nordnes byggefelt til Hamnhågen byggefelt. Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10. Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes. Innstillingen enstemmig vedtatt. BBI AS, Bodø innvilges å kunne omdisponere av tilskudd på kr ,- fra Nordnes byggefelt til Hamnhågen byggefelt. Betingelsene for tilskuddet er de samme som ble vedtatt i kommunestyrets vedtak i sak 6/10. Ytterligere kommunalt tilskudd til boligfeltet kan ikke påregnes. 33/10 SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - HØRING Tysfjord kommune har behandlet høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg fra Kulturdepartementet, med følgende merknader: Tysfjord kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende dekningsgrad/tilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å definere dette som anlegg pr innbyggere. Ved å bruke denne framstillingsmåten er det gitt at Side 7 av 22

8 det blir svært få driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder. Kommunen mener denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av landets befolkning har en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til det ønskede anlegget. Alt utover 50 km i avstand til et anlegg, gjør anlegget utilgjengelig. Tysfjord kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i høringen for å fjerne de særlige tilskuddssatsene (jf pkt 2.2). Det påstås bl.a at Det ikke er grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet. Kommunen kan framsette en rekke eksempler på at det motsatte er tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter i anbudskonkurranser er høyere i befolkningstette områder i Sør-Norge. Større konkurranse gir lavere kostnad. Kriteriet som går på antall innbyggere er endret fra hele befolkningen til innbyggere i alderen 6-19 år. Endringen er i tråd med all politikk på området i forhold til hvem som er prioritert målgruppe. Vi synes derfor endringen er fornuftig. Det er gjort en del endringer i kriteriet anleggsfordeling. Man har gjort forenklinger ved å ta inn de anleggskategoriene som står for 80-90% av søknadsvolumet. Dette mener Tysfjord kommune er fornuftig. Innstillingen enstemmig vedtatt. Tysfjord kommune har behandlet høring om kriterier for fordeling av spillemidler til idrettsanlegg fra Kulturdepartementet, med følgende merknader: Tysfjord kommune ser at bakgrunnsinformasjonen (Bl.a Sundbergutvalget) vedrørende dekningsgrad/tilgjengelighet taler til fordel for befolkningstette og pressede områder ved å definere dette som anlegg pr innbyggere. Ved å bruke denne framstillingsmåten er det gitt at det blir svært få driftstimer i anlegget pr innbygger i svært tett befolkede områder. Kommunen mener denne definisjonen er uheldig, da det ikke tar hensyn til at store deler av landets befolkning har en annen definisjon av tilgjengelighet; antall kilometer til det ønskede anlegget. Alt utover 50 km i avstand til et anlegg, gjør anlegget utilgjengelig. Tysfjord kommune stiller store spørsmålstegn ved enkelte av argumentene i pkt 7.4 i høringen for å fjerne de særlige tilskuddssatsene (jf pkt 2.2). Det påstås bl.a at Det ikke er grunnlag for å anta at kostnadene knyttet til etablering av idrettsanlegg er høyere i de aktuelle områdene enn i resten av landet. Kommunen kan framsette en rekke eksempler på at det motsatte er tilfelle. Dette gjelder både i ren frakt av varer og tjenester, men også ved at antall konkurrenter i anbudskonkurranser er høyere i befolkningstette områder i Sør-Norge. Større konkurranse gir lavere kostnad. Kriteriet som går på antall innbyggere er endret fra hele befolkningen til innbyggere i alderen 6-19 år. Endringen er i tråd med all politikk på området i forhold til hvem som er prioritert målgruppe. Vi synes derfor endringen er fornuftig. Det er gjort en del endringer i kriteriet anleggsfordeling. Man har gjort forenklinger ved å ta Side 8 av 22

9 inn de anleggskategoriene som står for 80-90% av søknadsvolumet. Dette mener Tysfjord kommune er fornuftig. 34/10 SAMISK BOKBUSS OMSTRUKTURERING? Kommunestyret vedtar å: Gi rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften. Dersom dette ikke lykkes stilles operativ drift i bero fra 1. okt 2010 og ut året. Arbeidskraft brukes innenfor bibliotektjenesten. Driften vil videre bli tilpasset tildelt ramme fra Sametinget Det tas sikte på å utforme ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord kommune angående driften av lulesamisk bokbuss, samt inngå nye avtaler med samarbeidende kommuner. Forslag v/ Tor A. Johansen: 1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften av Lulesamisk Bokbuss. Dersom det ikke lykkes rådmannen å få til en slik avtale, settes operartiv drift i bero fra og med det tidspunktet en ikke har økonomi til annet enn lønn ut året (dom tidligst 1. november). De ansatte på Lulesamisk Bokbuss engasjeres innenfor den øvrige bibliotekdriften. Videre drift av den Samiske Bokbussen tilpasses den tildelte rammen fra Sametinget. 2. Det tas sikte på å utforme en ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord kommune angående videre drift av Lulesamisk Bokbuss, samt inngå nye avtaler med samarbeidende kommuner. 3. For å bedre effektiviteten og oversikten i den daglige driften av bokbussen, bør det jobbes for å få en 50 % stilling som kontorpersonale for Lulesamisk Bokbuss på Drag. Ansvar for utvikling og økonomi skal fortsatt ligge innen biblioteksjefens ansvarsområde, dette for å sikre oversiktlig og sterk styring med kommunens lokale bibliotekvirksomhet. 4. Omstrukturering av Lulesamisk bokbuss virksomhet må ikke føre til at bibliotekene får redusert stillingsprosent. Votering: Johansens forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 9 mot 7 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag. Kommunestyret vedtar å: Side 9 av 22

10 Gi rådmannen fullmakt til å inngå forhandlinger med Sametinget for å få fullfinansiert driften. Dersom dette ikke lykkes stilles operativ drift i bero fra 1. okt 2010 og ut året. Arbeidskraft brukes innenfor bibliotektjenesten. Driften vil videre bli tilpasset tildelt ramme fra Sametinget Det tas sikte på å utforme ny avtale mellom Sametinget, Fylkesbiblioteket og Tysfjord kommune angående driften av lulesamisk bokbuss, samt inngå nye avtaler med samarbeidende kommuner. 35/10 VEDTEKTER - KULTURSKOLE Driftsutvalgets innstilling: Driftsutvalget vedtar virksomhetsplan, opptakskriterier og elevreglement for Tysfjord Kulturskole Innstillingen enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar virksomhetsplan, opptakskriterier og elevreglement for Tysfjord Kulturskole 36/10 BREDBÅND I TYSFJORD KOMMUNE Rådmannens innstilling: Formannskapets innstilling fra møtet den 4.03 legges frem. 1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors kostnadskalkyle på kr ,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH midler. 2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom stedsutviklingsprosjektet for Musken. Tilleggsforslag v/ Johansen og Olsen: Pkt 3) Utbygging av fiber tas opp igjen når dette er mulig og tilgjengelig. Pkt 4) Tysfjord kommune søker om midler til brebåndsutbyggingen gjennom at det etableres et prosjekt for fiberoptisk brebåndsløsning i kommunen Votering: Side 10 av 22

11 Først ble innstillingen tatt opp til votering. Innstillingen enstemmig vedtatt. Deretter ble tilleggsforslaget fra Johansen og Olsen tatt opp til votering. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1) Det etableres bredbåndutbygging for sentralen Botn/Korsnes i samsvar med Telenors kostnadskalkyle på kr ,- slik som meddelt fra Bredbåndsprosjektet den Beløpet dekkes ved tilskudd HøyKom, KRD og avsatte STH midler. 2) Etablering av bredbåndforbindelse til Musken forutsettes å skje senest gjennom stedsutviklingsprosjektet for Musken. 3) Utbygging av fiber tas opp igjen når dette er mulig og tilgjengelig. 4) Tysfjord kommune søker om midler til brebåndsutbyggingen gjennom at det etableres et prosjekt for fiberoptisk brebåndsløsning i kommunen 37/10 SOMMERÅPENT - DRAG BARNEHAGE Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag Dekning tas innenfor eget budsjett Tilleggsforslag v/ Tor A. Johansen Sommeråpen barnehage på Drag tas med i arbeidet med budsjett for Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt. Johansens tilleggsforslag enstemmig vedtatt, Administrasjonen bes finne en løsning som gir sommeråpen barnehage på Drag Dekning tas innenfor eget budsjett Sommeråpen barnehage på Drag tas med i arbeidet med budsjett for /10 AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKTSAMARBEID Side 11 av 22

12 Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy, Tysfjord og Steigen. Punkt 16 i avtalen forandres til EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 % stilling. Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling, vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene. Innstillingen enstemmig vedtatt Tysfjord kommune vedtar ny revidert avtale om interkommunal legevakt mellom Hamarøy, Tysfjord og Steigen. Punkt 16 i avtalen forandres til EDB-støtte dekkes av Hamarøy kommune med 10 % stilling. Dersom registreringen av tidsbruken i forhold til avtalens punkt 15 overstiger 10 % stilling, vil dette bli gjenstand for forhandlinger mellom de tre kommunene. 39/10 REHABILITERING AV DRAG OG KJØPSVIK SKOLE 1. Alle anbud på skolebygningene forkastes. 2. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og lavere kostnader. 3. Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse 4. Kommunestyret foretar låneopptak på kr (eks. m.va). til utbygging av Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere kommunestyrevedtak 6. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 4, og Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig kvalitetsikring av prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene. Det ble bestemt i kommunestyrets møte at sak 39/10 skulle deles opp i to saker, slik at innstillingens pkt 4, 5 og 6, blir behandlet under sak kommunalt låneopptak. Pkt 7 skal behandles under begge sakene. Side 12 av 22

13 Forslag v/tor A. Johansen: 1 Alle anbud på skolebyggingen forkastes 2 Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og lavere kostnader 3 Konkret plan for rehabilitering av Drag og Kjøpsvik skoler med kostnadsoverslag fremlegges 4 Konkret plan for utbygging av Drag skole med kostnadsoverslag fremlegges 5 Etter plantegninger er godkjente foretas anbudsinnbydelse 6 Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å kvalitetssikre prosjektene mht sikkerheten i kostnadsberegningene. Votering: Johansens forslag ble satt opp mot innstillingens pkt 1, 2, 3, og 7 Innstillingen vedtatt med ordførerens dobbeltstemme mot 8 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag 1. Alle anbud på skolebygningene forkastes. 2. Det utarbeides nye plantegninger som ivaretar ønskene om bedre funksjonalitet og lavere kostnader. 3. Etter at plantegninger er godkjent foretas anbudsinnbydelse 4. Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig kvalitetsikring av prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene. 40/10 SØKNAD OM FRITAK FRA TVUNGEN RENOVASJON PÅ HAUKØY I medhold av Tysfjord kommunes renovasjonsforskrift, gitt med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 34, avslås søknaden om fritak for renovasjon på Haukøy. Plikten til å betale renovasjonsgebyr etter denne bestemmelsen gjelder alle eiendommer som er omfattet av den kommunale renovasjonsordningen, jfr. Forurensningsloven 30. Innstillingen enstemmig vedtatt. I medhold av Tysfjord kommunes renovasjonsforskrift, gitt med hjemmel i forurensningsloven av 13. mars 1981 nr. 6 34, avslås søknaden om fritak for renovasjon på Haukøy. Plikten til å betale renovasjonsgebyr etter denne bestemmelsen gjelder alle eiendommer som er omfattet av den kommunale renovasjonsordningen, jfr. Forurensningsloven 30. Side 13 av 22

14 41/10 INVESTERING I HENHOLD TIL HOVEDPLAN VANN 1. Tysfjord Kommune vedtar å følge opp investeringsplan i hovedplan vann for I henhold til søknad sendt Fylkeskommunen vedtas investering for kr.7,95 millioner. 3. Investeringene utføres uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Søknad om lån, størrelse og vilkår, tas opp som egen sak etter søknad om tilskudd er behandlet 4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag Tilleggsforslag v/leif H. Olsen: Pkt 5 Det må utredes nærmere hvordan vannsituasjonen på Korsnes kan forbedres. Votering: Først ble innstillingen tatt opp til votering. Innstillingen enstemmig vedtatt, Deretter ble Olsens forslag tatt opp til votering. Olsens forslag enstemmig vedtatt. 1. Tysfjord Kommune vedtar å følge opp investeringsplan i hovedplan vann for I henhold til søknad sendt Fylkeskommunen vedtas investering for kr.7,95 millioner. 3. Investeringene utføres uavhengig av grad av tilskudd fra Nordland Fylkeskommune. Søknad om lån, størrelse og vilkår, tas opp som egen sak etter søknad om tilskudd er behandlet 4. Etter intense problemer innen vannforsyningen bes administrasjonen komme med forslag og kostnader for å oppnå stabil vannforsyning på Kjøpsvik og Drag 5. Det må utredes nærmere hvordan vannsituasjonen på Korsnes kan forbedres. 42/10 AVTALE OM FELLES LANDBRUKSFORVALTNING I NORD-SALTEN Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i Nord Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner. Side 14 av 22

15 Innstillingen enstemmig vedtatt. Tysfjord kommune godkjenner fremlagt forslag til avtale om felles landbruksforvaltning i Nord Salten.Det forutsettes av avtalen godkjennes av Hamarøy og Steigen kommuner. 43/10 OPPRETTELSE AV BYGGEKOMITE 1. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret 2. Følgende faste byggekomite oppnevnes: Valgene foretas av kommunestyret. Forslag Marleif Eriksen Beathe Rahka Knutsen Harald Pedersen Enstemmig valgt. Forslag v/leif K. Klæboe: Som leder velges Marleif Eriksen Enstemmig valgt 1. Retningslinjer og mandat for fast byggekomite slik det er beskrevet i saksvurderingen godkjennes og trer i kraft fra det tidspunkt det er vedtatt i kommunestyret 2. Følgende faste byggekomite oppnevnes: 1 Marleif Eriksen 2 Beathe Rahka Knutsen 3 Harald Pedersen Side 15 av 22

16 Som leder velges Marleif Eriksen 44/10 LEGEKONTOR - FLERKULTURELT HELSESENTER PÅ DRAG Innstilling for kommunestyret: 1. Tysfjord kommunestyre takker for tilbudet fra Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor, men kan ikke se at disse lokalene tilfredsstiller kravene til utvikling av et helhetlig helse- og omsorgstilbud på Drag. 2. Det nedsettes ei arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, Helse Nord, Sanks Sametinget, Drag Utvikling, eldrerådet m.flere til å utarbeide et komplett forprosjekt for finansiering av et flerkulturelt Helse- og Omsorgssenter på Drag hvor ulike finansieringsmodeller for drift og investering blir fremlagt. Prosjektet må ligge innenfor rammen av kommunestyrets vedtak i sak 52/07 og at planene koordineres i forhold til samhandlingsreformen, utvikling av prehospitale tilbud i distriktene og hvor allmenlegetjenesten, spesialisthelsetjenesten, omsorgstjenesten og rehabilitering er ivaretatt 3. Ordføreren i gis fullmakt til å utdype og presisere mandatet samt å oppnevne referansegruppe etc. Ordføreren gis også fullmakt til evt. å supplere arbeidsgruppa. 4. Utredningsarbeidet gjennomføres som et prosjekt med Tysfjord kommune som prosjekteier. Utover Tysfjord kommunes egenandel på kr søkes fullfinansiering gjennom regionale og statlige organer. Det gis fullmakt til å engasjere ekstern bistand til arbeidet. 5. Tysfjord kommunes egenandel på kr finansieres gjennom ledige fondsmidler avsatt til Drag legekontor. 6. Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar Protokolltilførsel fra Ellbjørg Mathisen: Vi anser at vedtaket vil skyve etableringen av legekontor på Drag ut i uoverskuelig framtid. Viser til møte med Dep, jfr sak 52\07 og tidligere negativt svar fra Sametinget Omforent forslag: 1 Tysfjord kommune innleder forhandlinger med Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor. I tillegg utredes mulige kommunale lokaliteter. 2 Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere avtale om kostnader og leietid. Leietiden settes til maks 5 år. 3 Ledige fondsmidler avsatt til Drag legekontor benyttes til investering i nødvendig utstyr til legekontoret. 4 Videre arbeid med flerkulturelt helsesenter finansieres eksternt. Side 16 av 22

17 5 Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, aktuelle helseforetak. SANKS og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta. Rådmannen får fullmakt til å invitere andre fagpersoner dersom det ansees nødvendig. 6 Rådmannen gis fullmakt til og finne finansiering til Tysfjord kommunes egenandel på kr Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar Forslaget enstemmig vedtatt. 1 Tysfjord kommune innleder forhandlinger med Drag Servicesenter om lokaler til et legekontor. I tillegg utredes mulige kommunale lokaliteter. 2 Rådmannen får fullmakt til å inngå nærmere avtale om kostnader og leietid. Leietiden settes til maks 5 år. 3 Ledige fondsmidler avsatt til Drag legekontor benyttes til investering i nødvendig utstyr til legekontoret. 4 Videre arbeid med flerkulturelt helsesenter finansieres eksternt. 5 Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Tysfjord kommune, aktuelle helseforetak. SANKS og andre offentlige myndigheter inviteres til å delta. Rådmannen får fullmakt til å invitere andre fagpersoner dersom det ansees nødvendig. 6 Rådmannen gis fullmakt til og finne finansiering til Tysfjord kommunes egenandel på kr Utredningsarbeidet må være fullført innen 1. februar /10 HØGSKOLENE I NORDLAND Uttalelse Nordlandsutvalgets innstilling. Innstilling for kommunestyret: 1. Tysfjord kommunestyre slutter seg til Nordlandsutvalgets innstilling om fusjonering av høgskolene i Nordland. Kommunestyret mener at flertallsinnstillingen best kan sikre at Nordland får et attraktivt høyskoletilbud basert på gode faglige tilbud og effektiv ressursutnyttelse 2. Kommunestyret forutsetter at den høyere utdanningen i Nordland i den fusjonerte enhet blir også basert på høy grad av desentralisering av de faglige tilbud 3. Kommunestyret er svært fornøyd med at Árran lulesamiske senter får en rolle som studiesenter i den nye høyskolemodellen. Forslag v/ Tor A. Johansen: Saken trekkes. Side 17 av 22

18 Votering: Johansens forslag ble satt opp mot innstillingen. Innstillingen vedtatt med 8 stemmer mot 7 stemmer som ble avgitt for Johansens forslag. Protokolltilførsel v/tor A. Johansen: Tysfjord Arbeiderparti ser positivt på utredningen, men er uenig i konklusjonen hvor det foreslås en fusjon og en felles organisering. Vi viser til vedtaket i arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd, hvor det enstemmig ble vedtatt at høgskolene i Nordland skulle bestå som selvstendige enheter. Tysfjord kommune er her medlem, og vi finner det sterkt beklagelig at Tysfjord kommune i ettertid fatter et vedtak i strid med tidligere vedtak i Ofoten Regionråd. Uttalelse Nordlandsutvalgets innstilling. Innstilling for kommunestyret: 1. Tysfjord kommunestyre slutter seg til Nordlandsutvalgets innstilling om fusjonering av høgskolene i Nordland. Kommunestyret mener at flertallsinnstillingen best kan sikre at Nordland får et attraktivt høyskoletilbud basert på gode faglige tilbud og effektiv ressursutnyttelse 2. Kommunestyret forutsetter at den høyere utdanningen i Nordland i den fusjonerte enhet blir også basert på høy grad av desentralisering av de faglige tilbud 3. Kommunestyret er svært fornøyd med at Árran lulesamiske senter får en rolle som studiesenter i den nye høyskolemodellen. Protokolltilførsel v/tor A. Johansen: Tysfjord Arbeiderparti ser positivt på utredningen, men er uenig i konklusjonen hvor det foreslås en fusjon og en felles organisering. Vi viser til vedtaket i arbeidsutvalget i Ofoten Regionråd, hvor det enstemmig ble vedtatt at høgskolene i Nordland skulle bestå som selvstendige enheter. Tysfjord kommune er her medlem, og vi finner det sterkt beklagelig at Tysfjord kommune i ettertid fatter et vedtak i strid med tidligere vedtak i Ofoten Regionråd. 46/10 REGLEMENT FOR TYSFJORD ELDRERÅD Rådmannens innstilling: Forslag til reglement for eldrerådet godkjennes med følgende endring: 1. Avsnitt i pkt 6 endres til: En representant fra eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret og driftsutvalget i saker som angår de eldre. 2. avsnitt uendret. Innstillingen enstemmig vedtatt Side 18 av 22

19 Forslag til reglement for eldrerådet godkjennes med følgende endring: 1. Avsnitt i pkt 6 endres til: En representant fra eldrerådet har møte- og talerett i kommunestyret og driftsutvalget i saker som angår de eldre. 2. avsnitt uendret. 47/10 ÅRSMELDING FOR ELDRERÅDET 2009 Rådmannens innstilling: Eldrerådets årsmelding legges frem for kommunestyret Forslag v/anders Sæter: Eldrerådets årsmelding for 2009 tas til etterretning. Forslaget enstemmig vedtatt. Eldrerådets årsmelding for 2009 tas til etterretning. 48/10 EIENDOMSSKATT FOR IDEELLE ORGANISASJONER Rådmannens innstilling: 1. Ideelle organisasjoner nevnt i saksutredning fritas for eiendomsskatt jf. eiendomsskattelovens For fremtiden legges det inn et generelt vedtak om fritak for ideelle organisasjoner i eiendomsskattevedtaket. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Ideelle organisasjoner nevnt i saksutredning fritas for eiendomsskatt jf. eiendomsskattelovens For fremtiden legges det inn et generelt vedtak om fritak for ideelle organisasjoner i eiendomsskattevedtaket. Side 19 av 22

20 49/10 SUPPLERINGSVALG AV VARAMEDLEMMER TIL ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Eldrerådet foreslår at følgende velges: Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen Innstillingen enstemmig vedtatt. Einar Pedersen velges som vara for Aud May Akre Jenny Søberg velges som vara for Mareno Mikkelsen 50/10 FORPROSJEKT - MUSKENVEIEN Rådmannens innstilling: På bakgrunn av samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og Arbeidsgruppa for Muskenveien oppnevnes følgende kommunale reprensentanter til styringsgruppen for prosjektet: Forslag v/jan Ivar Jakobsen: Anders Sæter Forslag V/Svein Arne Jakobsen: Ellbjørg Mathisen Andres Sæter og Ellbjørg Mathisen enstemmig valgt På bakgrunn av samarbeidsavtalen mellom Tysfjord kommune og Arbeidsgruppa for Muskenveien oppnevnes følgende kommunale reprensentanter til styringsgruppen for prosjektet: 1. Anders Sæter Side 20 av 22

21 2. Ellbjørg Mathisen 51/10 Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 NY GROVAVFALLSPLASS - DRAG Tilbud fra Thor Ellingsen aksepteres. Ny grovavfallsplass etableres i steinbrudd, tilhørende Thor Ellingsen. Finansieres over renovasjonsbudsjett. Innstillingen enstemmig vedtatt Tilbud fra Thor Ellingsen aksepteres. Ny grovavfallsplass etableres i steinbrudd, tilhørende Thor Ellingsen. Finansieres over renovasjonsbudsjett. 52/10 KOMMUNALT LÅNEOPPTAK 1. Kommunestyret foretar låneopptak på kr (eks. m.va). til utbygging av Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for Det opptas lån på kr. 1,1 million til utbygging av boligfelt på Drag, jfr. Tidligere kommunestyrevedtak 3. Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån og godkjenne vilkår, jfr. Vedtakets punkt 1, og Før prosjektene igangsettes har rådmannen fullmakt til å innhente en uavhengig kvalitetsikring av prosjektene for å belyse sikkerheten i kostnadsberegningene. Det ble bestemt i kommunestyrets møte at sak 39/10 skulle deles opp i to saker, slik at innstillingens pkt 4, 5 og 6, blir behandlet under sak kommunalt låneopptak. Pkt 7 skal behandles under begge sakene. Innstillingen enstemmig vedtatt. 1. Kommunestyret foretar låneopptak på kr (eks. m.va). til utbygging av Drag/Helland kirke, jfr. Behandling av budsjettet for 2010 Side 21 av 22

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.08.2009 Tid: 10.00 17.15 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså, Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.04.2010 Tid: 10.00 15.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendehus Møtedato: 30.03.2009 Tid: 10.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Leif Kristian Klæboe

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Leif Kristian Klæboe HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 22.04.2010 Tid: 09.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krog Storøy, Johanne Ellingsen, Leif Kristian Klæboe

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag - Helland Samfunnshus Møtedato: 06.10.2008 Tid: 11.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Tor Asgeir Johansen, Stig Setså, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 11.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Pernille

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Johanne Ellingsen, Pernille Krogh Storøy, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne Drag Møtedato: 15.06.2011 Tid: 12.45 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo Johanne Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 10.00 17.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2012 Tid: 08.00 Til stede på møtet: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Filip Mikkelsen, Pernille

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.03.2011 Tid: 08.30 09.45 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl, Ellbjørg Mathisen Forfall: Pernille

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 30.11.2010 Tid: 09.00 10.35 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 14.00 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Storjord Turistsenter Møtedato: 26.05.2011 Tid: 09.15 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Pernille Krogh Storøy, Johanne Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.08.2009 Tid: 10.00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Jan Ivar Jakobsen, Mette

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Behandlede saker: 69/09 73/09 med unntak av sak 69/09 og 71/09 som ble utsatt.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Behandlede saker: 69/09 73/09 med unntak av sak 69/09 og 71/09 som ble utsatt. HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.09.2009 Tid: 09.00 10.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Ellbjørg Mathisen Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Tysfjord Turistsenter, Storjord Møtedato: 26.08.2010 Tid: 09.30 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2011 Tid: 10.00 13.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Pernille Krogh Storøy, Guttorm Aasebestøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Fra adm. (evt. andre): fung. Rådmann Lill Tove Hansen, formannskapssekretær Ante M. Eriksen, tek.sjef Pål Strøm Jensen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.08.2009 Tid: 08.00 09.30 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Stig Kåre Amundsen Forfall: Varamedlemmer: Inge Olsen, Johanne Ellingsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Leif K. Klæboe

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Leif K. Klæboe HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.11.2009 Tid: 11.00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Leif K. Klæboe Forfall: Pernille Krog Storøy,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendahus, Hamarøy Møtedato: 17.08.2017 Tid: 10:00-15:30 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Medlemmer: Forfall: Uavhengige Medlemmer: Uavhengige Forfall: Tor

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Drag Samfunnshus Møtedato: 19.12.2016 Tid: 09:00-17:45 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen og Johan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Tysfjord rådhus Møtedato: 19.10.2009 Tid: 08.00 13.55 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 10.06.2010 Tid: 13.00 14.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 08.00 11.50 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Johanne Ellingsen, Tor Asgeir Johansen, Leif K. Klæboe, Jan-Einar

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.03.2011 Tid: 11.00-15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2009 Tid: 08.00 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer: Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.06.2008 Tid: 08.00 09.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: 12.00 15.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Forfall: Ellbjørg Mathisen, Stig Setså,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.01.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tid: 10.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Forfall: Varamedlemmer:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 14.11.2016 Tid: 08:00 15.35 Til stede på møtet Det norske Arbeiderparti medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen, Tommy Kristensen,

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.05.2010 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 08:10-12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Kurt Solstrøm

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Landbrukskontoret, Drag Møtedato: 31.01.2008 Tid: 11.00 14.30 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Storjord Turistsenter Møtedato: 05.06.2008 Tid: 09.30 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Inge Olsen, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Leif

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 09.00 10.50 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Jonny Langmo, Pernille Krogh Storøy, Jan Einar Pedersen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.02.2011 Tid: 08.00 09.20 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Leif Harald Olsen, Leif Kristian Klæboe, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Leif Harald Olsen, Leif Kristian Klæboe, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2008 Tid: 08.00 11.00 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Leif Harald Olsen, Leif Kristian Klæboe, Jan Einar Pedersen Forfall:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.02.2011 Tid: 10.00-17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen,, Svein-Arne Jakobsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Filip Mikkelsen og Heidi Kalvåg

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Filip Mikkelsen og Heidi Kalvåg Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 14.09.2017 Tid: 8:00-11:40 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Vara: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Filip Mikkelsen og Heidi

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan Einar Pedersen

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan Einar Pedersen HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 19.05.2009 Tid: 12.45 17.55 Til stede på møtet Medlemmer: Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen, Tor A. Johansen, Leif K. Klæboe, Jan

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2011 Tid: 10.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krog Storøy, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Pernille Krogh, Filip Mikkelsen

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Pernille Krogh, Filip Mikkelsen HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 01.12.2011 Tid: 09.00-13.00 Til stede på møtet Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Ellen Verdier Pedersen, Pernille Krogh,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Jan Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen, Emma Kristensen, Anne Kari Solheim

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Jan Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen, Emma Kristensen, Anne Kari Solheim HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 17.06.2016 Tid: 10.00 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 21.11.2016 Tid: 10:00-15:35 Til stede på møtet: Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl, Kurt Solstrøm Filip Mikkelsen, Heidi Kalvåg Fra

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 12.04.2011 Tid: 11.00 14.40 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Pernille Krogh Storøy, Ellbjørg Mathisen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 25.10.2017 Tid: 10:00-11:50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara: Jan-Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen og Johanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2012 Tid: 10.00 15.00 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Alfhild Larsen, Edvard Olav Stenbakk, Unn-Mari

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 21.02.2017 Tid: 08:00 15.45 Til stede på møtet Arbeiderpartiet Forfall: Vara: Tor Asgeir Johansen, Emma Kristensen og Johan Daniel Hætta

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Berg kommune MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.10.20 14 Tid: 12:00-16:00 Medlemmer: Guttorm Nergård, Gunvald Wilsgård, Tommy Nilsen, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Bengt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.01.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Berit Sivertsen, Reiner

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 24.08.2017 Tid: 10:05-10:20 Til stede på møtet: : Forfall: Vara: Tor Asgeir Johansen og Ellen Verdier Pedersen Guttorm Aasebøstøl og Filip

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.12.2008 Tid: 08.15 19.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså, Svein-Arne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2017 Tid: 09:30 10:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: John-Erik S. Johansen, Hilde Andreassen,

Detaljer

HOVUDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Møtedato: Tid:

HOVUDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Møtedato: Tid: HOVUDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Gamle skolen, Drag Møtedato: 14.02.2017 Tid: 09.00-12.05 Til stede på møtet: Forfall: Varamedlemmer: Jan-Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen, Emma Kristensen

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.03.2012 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 12.10.2010 Tid: 10.00 13.40 Til stede på møtet Medlemmer: Asgeir Forfall: Varamedlemmer: Leif Harald Olsen, Pernille Krogh Storøy, Johanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset, kjøpsvik Møtedato: 01.09.2011 Tid: 10.00 15.45 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Alfhild Larsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen

HOVEDUTSKRIFT. Valgstyret. Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen og Ellen Verdier Pedersen Emma Kristensen HOVEDUTSKRIFT Valgstyret Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 22.05.2017 Tid: 12:20-12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Vara Tor-Asgeir Johansen, Guttorm Aasebøstøl og Heidi Kalvåg Filip Mikkelsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Storjord skole Møtedato: 06.05.2008 Tid: 09.20-17.30 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Ellbjørg Mathisen, Stig Setså Forfall: Tor Asgeir Johansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret. Senterpartiet: Anders Sæter, Leif Harald Olsen, Johanne Ellingsen HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 15.09.2010 Tid: 12.00 17.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Forfall: Svein Arne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes,

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Tysfjord Asvo, Drag Møtedato: 20.04.2009 Tid: 09.00 14.25 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Forfall: Varamedlemmer: Ellbjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 21.02.2017 Tid: 08:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Roy-Willy Hansen, Geir Tony Vildgren Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 22.09.2009 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Dagmar Strøm, Trond Abelsen. Berit Sivertsen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 2/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2012 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 08.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.03.2009 Tid: 17.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2008 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 01.07.2010 Tid: 12:00 Slutt: 16.10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen (SP), Petter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 08.09.2010 Tid: Kl 09.00 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 24.01.2013 Tid: 09:00 13:10 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Alf E. Jakobsen Ordfører AP Marianne Sivertsen Næss Varaordfører

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Kommunestyret Tilstede var: Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Roy Mienna Kjell Pedersen for Ulf Arne Hansen Monika Olsen for Målfrid

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.06.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Sindre Helmersen Ole Kr. Holand Åsmund Nilsen. Medlem Medlem Medlem Leka kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 17.06.2015 Tidspunkt: 10:45 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder Trond C.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 30.08.2007 Tid: 18.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Guttorm Nergård,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Mehamn samfunnshus, Lillesalen Møtedato: 31.01.2012 Tid: 10:00-00:00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Inga Manndal Nestleder Torfinn Vassvik

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 27.04.2017 Tid: 08:00-11:45 Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan-Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Håkon Kristiansen Hanne Bjerkmo Are Olaf Øien Siv Mari Andersen Selnes Roy Josefsen Kurt Andre Jenssen Arnold Paulsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 12.03.2009 Tid: Kl 18.00-20.25 Til stede på møtet Medlemmer: Eva Ottesen Håkon Kristiansen Hanne

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl.

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm Aasebøstøl. Møtested: Maskinistbolig i Sørfjord Møtedato: 30.05.2008 Tid: 08.30 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Jan Ivar Jakobsen, Mette Seljenes, Ellbjørg Mathisen, Guttorm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 13.10.09 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Medlemmer: Forfall: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Ingrid Evertsen, Roy-Willy Hansen Ingen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor Asgeir Johansen, Heidi Kalvåg, Guttorm Aasebøstøl, Filip Mikkelsen og Kurt Solstrøm

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Tor Asgeir Johansen, Heidi Kalvåg, Guttorm Aasebøstøl, Filip Mikkelsen og Kurt Solstrøm HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Kjøpsvik Møtedato: 07.03.2017 Tid: 10:00 13.35 Til stede på møtet: Fra adm. (evt. andre): Tor Asgeir Johansen, Heidi Kalvåg, Guttorm Aasebøstøl, Filip Mikkelsen

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Jan-Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen, Anne Kari Solheim, Johanne Ellingsen, Berit Mølderup

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget. Jan-Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen, Anne Kari Solheim, Johanne Ellingsen, Berit Mølderup HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset, Kjøpsvik Møtedato: 14.03.2016 Tid: 10.00-13.50 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan-Einar Pedersen, Marleif Eriksen, Hugo Ellingsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet

MØTEPROTOKOLL. Næringsfondet Berg kommune MØTEPROTOKOLL Næringsfondet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17. 08. 2017 Tid:ll:00-13:00 Til stede på møtet Medlemmer: Roar Jakobsen Eli-Ann A. Jensen Jan-Harald Jansen Hildegunn Simonsen

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 30.03.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Øystein Pettersen

Detaljer