MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR VERKER OG BRUK VEDTEKTER OG 2/11 09/935 VIDERE FRAMDRIFT /11 11/13 VALG AV SKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT /11 11/14 VALG AV OVERSKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT /11 11/31 STIPEND TIL VIDEREUTDANNING AV SYKEPLEIERE /11 11/24 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 STARTLÅNSSØKNAD /11 11/32 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 DISPENSASJON GODKJENNING BARNEHAGE A10 & /11 05/1107 REGULERINGSPLAN NORE PARK 207/1 OG 208/1 - ENDRING AV REG.BESTEMMELSER L /11 10/772 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALFORMÅL I KOMMUNEPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE GNR 178/ /11 11/34 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT GNR 178/ /11 11/28 Unntatt offentlig ofl 13Ofl 13 ØKNING AV KOSTNADER I BARNEVERNTJENESTEN F

2 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (Ordfører) Asle Bøe (Varaordfører) Åse Marit Hovden Odd Henning Bentsen Inge Thorud Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt Møtt/Forfall/ Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Tilstede fra administrasjonen, evt. andre: Rådmann Marit Lesteberg Kontorleder Helge Skjeggerud Innkalling/Merknader: Av 5 medlemmer var således 5 til stede. Behandlede saker: Fra sak 02/11 til sak 11/11 Møtet slutt kl

3 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 232 Arkivsaknr.:09/935 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR VERKER OG BRUK VEDTEKTER OG VIDERE FRAMDRIFT Vedlegg: Forslag til vedtekter Saksopplysninger: I henhold til signaler gitt i Kommestyret, sist gang under behandlingen av budsjett 2011, har administrasjonen tatt tak i ønsket om en retaksering av de verker og bruk som allerede betaler eiendomsskatt i Krødsherad, samt taksering av verker og bruk som kommer inn under samme kategori, men som ennå ikke er skattlagt. I tillegg vil det bli foretatt en vurdering med tanke på å innføre eiendomsbeskatning av øvrige næringseiendommer i kommunen. Administrasjonen har hatt et møte med representant for firmaet Norkart Geoservice, som har sagt seg villig til å bistå oss i arbeidet med retaksering av verker og bruk. Denne gjennomgangen avdekket at dersom vi nå også skulle taksere øvrig næringseiendom, som jo var kommunestyrets intensjon, så ville vi ikke rukket tidsfristen 1. mars, som er nødvendig for at nye takster skal bli gjeldende i inneværende år. Norkart har derfor fått i oppdrag å konsentrere seg om å retaksere allerede eksisterende skatteobjekter, samt taksering av de verker og bruk som av ulike årsaker ikke tidligere er skattlagt. Blant disse kraftlinjer og diverse tele- og datanett. Øvrige næringseiendommer vil deretter bli gjennomgått, og kommunestyret vil få framlagt en sak i løpet av dette året, som muliggjør innføring av eiendomsskatt også på disse objektene fra og med budsjettåret Før vi kan igangsette takseringarbeidet må vi ha på plass vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Krødsherad kommune, og også ha oppnevnt en skattetakstnemd og en overskattetakstnemd (se de to påfølgende saker i denne innkalling). Vedtektsforslaget er utarbeidet på grunnlag av standardvedtekter anbefalt av KS. Hva angår kostnader og økonomi for å gjennomføre dette tiltaket, er det vanskelig å forutsi noe som helst. Vår kontakt i Norkart sier at kommunene gjennomsnittlig sitter igjen med ca. halvparten av inntekten fra eiendomsskatten i gjennomføringsåret. Administrasjonen vil derfor foreslå at våre kostnader til takseringsprosessen dekkes opp via økte inntekter fra eiendomskatten. Dersom dette viser seg ikke å bli tilstrekkelig, må vi få komme tilbake med en sak om restfinansiering. Til saksliste 3

4 I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommunestyre godkjenner det framlagte forslag som vedtekter for skattetakster over verk og bruk i Krødsherad kommune. Vedtektene trer i kraft fra og med Arbeidet med taksering/retaksering av verker og bruk startes opp umiddelbart. Når det gjelder eiendomsbeskatning av øvrig næringseiendom, vil dette bli lagt fram som egen sak i løpet av Krødsherad kommune benytter seg av firmaet Norkart Geoservice som besiktigelsesmenn/ konsulent for dette oppdraget. Kostnadene dekkes fortrinnsvis ved hjelp av økningen i inntekter fra eiendomskatten. ( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling tiltres. Til saksliste 4

5 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:11/13 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: VALG AV SKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til Lov om eiendomsskatt 33 med tilhørende noter, skal Kommunestyret velge en skattetakstnemd til gjennomføring og taksering av de eiendommer Kommunestyret bestemmer skal omfattes av beskattningen. Nemdas oppgaver er følgende: Utarbeide retningslinjer for hvordan takseringen skal gjennomføres for å sikre rettferdighet og likebehandling av de ulike objekter som skal takseres Beramme når takst skal finne sted Sørge for at eier, eller fullmektig for denne, blir orientert om når takst skal finne sted Ha ansvar for forhandlings- og takstprotokoller Innstille overfor Kommunestyret hvilke takstgrunnlag som bør benyttes Legge ut takstlistene til offentlig ettersyn Underette Overskattetakstnemda om eventuelle klagesaker Sekretær for skattetakstnemda vil være kontorleder ved rådmannskontoret. Skattetakstnemda skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer, og Kommunestyret skal selv velge nemdas leder og nestleder. Det vil være en fordel om de som blir valgt inn i nemda har en viss kompetanse innen bygg og anlegg. Administrasjonen vil understreke nødvendigheten av at slik nemd raskt kommer på plass og oppfordrer derfor formannskapet som valgnemd å starte arbeidet med å finne kandidater så snart denne møteinnkallinga er mottatt. Saken legges fram for formannskapet som valgnemd uten innstilling. Til saksliste 5

6 ( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Navneforslag vil foreligge til kommunestyrets behandling. Til saksliste 6

7 MØTEBOK Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 033 Arkivsaknr.:11/14 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: VALG AV OVERSKATTETAKSTNEMD FOR EIENDOMSSKATT Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: I henhold til Lov om eiendomsskatt 33 med tilhørende noter, skal Kommunestyret velge en overskattetakstnemd til å behandle eventuelle klager på fastsatt eiendomsskattetakst. Overskattetakstnemda skal føre protokoller, og disse skal legges ut til offentlig ettersyn når de er ferdigstilt. Sekretær for overskattetakstnemda vil være kontorleder ved rådmannskontoret. Overskattetakstnemda skal bestå av 6 medlemmer og 6 varamedlemmer, og Kommunestyret skal selv velge nemdas leder og nestleder. Det vil være en fordel om de som blir valgt inn i nemda har en viss kompetanse innen bygg og anlegg. Administrasjonen vil understreke nødvendigheten av at slik nemd raskt kommer på plass og oppfordrer derfor formannskapet som valgnemd å starte arbeidet med å finne kandidater så snart denne møteinnkallinga er mottatt. Saken legges fram for formannskapet som valgnemd uten innstilling. ( ): Behandling: Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Navneforslag vil foreligge til kommunestyrets behandling. Til saksliste 7

8 MØTEBOK Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: 430 Arkivsaknr.:11/31 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: STIPEND TIL VIDEREUTDANNING AV SYKEPLEIERE. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Det vises til tidligere orientering til formannskapets medlemmer vedr. rekruttering av sykepleiere. Krødsherad kommune har i dag ikke tilstrekkelig antall sykepleiere ansatt i omsorgstjenesten. Dette medfører at vi er tvunget til en kostbar bakvakts ordning for sykepleiere, en kostnad som kan reduseres vesentlig, og gi oss mulighet til smartere bemanningsløsniner, hvis vi har flere fast tilsatte sykepleiere. Administrasjonen er kjent med at noen av våre fagarbeidere vurderer å gjennomføre sykepleierutdanning. For å gjennomføre slik utdanning, må de ha permisjon fra jobb, og således svært reduserte inntektsmuligheter i de 3 årene utdanningen varer. Rett til utdanningspermisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens Hvis det i forbindelse med utdannelse som er av verdi både for arbeidstakeren og arbeidsgiver, er nødvendig med hel eller delvis permisjon, skal dette innvilges, med mindre særlige grunner er til hinder for det. Det er således ingen tvil om at en evt. permisjonssøknad for å gjennomføre utdanningen vil bli innvilget. Det som er hovedspørsmålet i denne sammenheng er hvorvidt Krødsherad kommune skal gi årlig utdanningsstipend av noe størrelse for å lokke noen av våre ansatte i omsorgstjenesten til å gjennomføre slik utdanning. Hvis vi som kommune yter vesentlig økonomisk støtte til utdanning, kan vi, i henhold til Hovedtariffavtalens 14.3, kreve bindingstid i Krødsherad kommune etter endt utdanning. Slikt krav om plikttjeneste er begrenset til maks. 2 år. Rådmannens kommentar: Rådmannen viser til tidligere drøftinger med formannskapet, sist i budsjettdebatten høsten 2010, hvor det også ble signalisert politisk vilje til å vurdere en stipendordning for videreutdanning til sykepleier. Til saksliste 8

9 Rådmannen er fullt ut klar over at vi innenfor Krødsherad kommune også har andre yrkesgrupper hvor vi fra tid til annen har store utfordringer med å skaffe fagpersonell. Det kan derfor være mulig at vi på sikt også bør vurdere utdanningsstipend for andre grupper hvis dette viser seg å gi positive resultater. Krødsherad kommune har en stabil og god fagarbeidergruppe i omsorg. Administrasjonen ser klart at det ville være en stor fordel å tilby våre fast tilsatte en studiepermisjon, med håp om at de også blir i vår personalgruppe som sykepleiere etter endt utdanning og bindingstid. Det ble i årsbudsjettet ikke avsatt midler til slik studiepermisjon. Når administrasjonen nå er kjent med at noen av våre ansatte i omsorgstjenesten seriøst vurderer å søke opptak på videreutdanning til sykepleier, synes det nødvendig å framlegge en egen sak vedr. vurdering av mulighet for stipendordning, på nåværende tidspunkt. Dette uavhengig av prosessen jobb smartere i Krødsherad kommune. Søknadsfristen for opptak til sykepleierhøgskolen er Rådmannen vil anbefale at Krødsherad kommune går inn for å gi årlig stipend kr ,- årlig i 3 år til fagarbeidere i omsorg som ønsker å gjennomføre sykepleierutdanning. Samtidig med dette bør kommunen forplikte seg til å tilrettelegge på best mulig måte slik at studentene også kan være i deltidsarbeid i Krødsherad kommunes omsorgstjeneste i studietiden. Av økonomiske årsaker bør stipendordningen i første omgang begrenses til 2 studenter årlig. Midler til dekning av stipend, begrenset oppad til kr ,- pr. år, må i tilfelle bevilges fra disposisjonsfond. Muligheten til å søke Krødsherad kommune om stipend kunngjøres blant fast ansatte i Krødsherad kommunes omsorgstjeneste. Melding om evt. innvilget permisjon med stipend forelegges formannskap til orientering. Midler fra disposisjonsfond avsettes tilsvarende innvilgede søknader, begrenset oppad til 2 studenter årlig i 3 år. Kriterier for evt. utvelgelse av stipend mottakere utarbeides av ledelsen i omsorgsetaten sammen med fagforeningsrepresentanter fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet. Rådmannen viser til foranstående og foreslår formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. For Krødsherad kommune er det svært viktig å styrke sykepleierbemanningen i omsorgstjenesten. På denne bakgrunn ønsker Krødsherad kommune å tilby fast ansatte fagarbeidere i omsorgssektoren i Krødsherad kommune kr årlig i 3 år i stipend for å gjennomføre videreutdanning til sykepleier. I henhold til Hovedtariffavtalens gis de ansatte som nyter godt av Til saksliste 9

10 Rådmannen viser til foranstående og foreslår formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. For Krødsherad kommune er det svært viktig å styrke sykepleierbemanningen i omsorgstjenesten. På denne bakgrunn ønsker Krødsherad kommune å tilby fast ansatte fagarbeidere i omsorgssektoren i Krødsherad kommune kr årlig i 3 år i stipend for å gjennomføre videreutdanning til sykepleier. I henhold til Hovedtariffavtalens gis de ansatte som nyter godt av ovenstående stipendordning en bindingstid på 2 år i omsorgssektoren i Krødsherad kommune. Av økonomiske årsaker begrenses stipendordningen i første omgang til 2 sykepleiestudenter årlig. Midler fra disposisjonsfond avsettes tilsvarende innvilgede søknader, begrenset oppad til 2 studenter årlig i 3 år. Kriterier for evt. utvelgelse av stipend mottakere utarbeides av ledelsen i omsorgsetaten sammen med fagforeningsrepresentanter fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet opg bekjentgjøres samtidig med intern utlysing av muligheten for å søke stipend. ( ): Ordfører foreslo følgende tillegg: Krødsherad kommune, som arbeidsgiver, vil også kunne vurdere å gi tilsvarende tilbud til andre arbeidstakergrupper for nøkkelstillinger, som vi har vansker med å rekruttere til. Innstilling/vedtak: Formannskapet (Skinnes, Bøe, Hovden, Bentsen og Thorud) innstiller: Rådmannens innstilling med ordførers tillegg tiltres. 10

11 MØTEBOK Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: 252 Arkivsaknr.:11/24 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: STARTLÅNSSØKNAD Til saksliste 11

12 MØTEBOK Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Saksbeh.:Olav Skinnes Arkivnr.: A10 &18 Arkivsaknr.:11/32 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: DISPENSASJON GODKJENNING BARNEHAGE Til saksliste 12

13 MØTEBOK Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: L12 Arkivsaknr.:05/1107 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: / / /06 KOMMUNESTYRET / /11 SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN NORE PARK 207/1 OG 208/1 - ENDRING AV REG.BESTEMMELSER Vedlegg: o Reguleringsbestemmelser forslag til dokument som legges ut til offentlig ettersyn etter behandling i møtet o Reguleringsbestemmelser vedtatt av kommunestyret i sak 0070/06. Saksopplysninger: Reguleringsplanen for Nore Park i Krødsherad kommune ble vedtatt i kommunestyret i sak 0070/06. I de vedtatte reguleringsbestemmelsene mangler et punkt i rekkefølgebestemmelsene, - at hotellet skal være første byggetrinn. Denne rekkefølgebestemmelsen ble vedtatt tatt inn ved 1.gangs behandling av planforslaget, men er ikke ivaretatt i videre saksgang. Det har, hele tiden og blant alle aktører, vært holdningen og oppfatningen at dette punktet er med i rekkefølgebestemmelsene. I forkant av vedtaket var planen behandlet på følgende måte: ble forslag til reguleringsplan for Nore Park behandlet i formannskapet (planutvalget) 1.gang og følgende vedtak ble fattet: Forslag til reguleringsplan for Nore Park legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningslovens Kunngjøring skal skje i Drammens Tidende og Bygdeposten samtidig som plankart med bestemmelser legges ut på kommunens hjemmesider. Naboer tilskrives og planen sendes uttaleberettigede offentlig etater til uttalelse. Følgende endringer legges til grunn for den videre saksbehandling og må være på plass før 2.gangs behandling i planutvalget: Tiltakshaver kvalitetssikrer beregningene for parkeringsbehov, eventuelt gjennomfører en ny analyse av uavhengig konsulent. Heliport tegnes inn på plankartet. Behov for tillatelse fra luftfartsmyndighetene og støyberegning avklares. Nødvendig støyberegning gjennomføres. Til saksliste 13

14 Støybelastning fra heliport med regulær drift vil være stor, og anses som uheldig. Utbyggingsavtale utarbeides og underskrives sammen med kommunen. Mulighetene for bebyggelse i friluftsområdene tas ut av planen. Det tas inn i bestemmelsene at igangsettingstillatelse for byggearbeider ikke kan gis før det er foretatt registreringer av automatisk fredede kulturminner. I rekkefølgebestemmelsene tas det inn at hotellet skal være første byggetrinn ble naboer og berørte parter tilskrevet, og planforslaget med beskrivelse og bestemmelser ble oversendt ble planforslaget ble kunngjort i Bygdeposten og Drammens Tidende. Dokumentene ble også lagt ut på kommunens hjemmeside. Det ble ikke foretatt endringer i reguleringsbestemmelsene i forkant av utsendingene. Endringene som ble vedtatt at skulle gjennomføres, framgår av den politiske behandlingen. Plansaken ble lagt fram til 2.gangs behandling i planutvalget i sak 0114/06. Planutvalget vedtok følgende innstilling til kommunestyret: Reguleringsplan for Nore Park vedtas med følgende endringer i reguleringsbestemmelsene: 3 nytt ledd. Bygge- og aktivitetsområder må sikres med nødvendig fysisk avstand eller avskjerming i forhold til golfbanen. 16 nytt ledd. Før det kan gis brukstillatelse skal det være etablert gang- og sykkelvei langs Norefjellveien ned til veien til Heia. 3 nytt ledd. Alle inngrep innen planområdet må gjøres på en slik måte at den naturlige vanntilførselen til dammen ved golfbanens klubbhus ikke reduseres. Heliport er ikke utredet. 14 om heliport tas ut av planbestemmelsene. 16 nytt ledd. For å sikre en bedret trafikkavvikling på fylkesvei 192 og riksvei 7 i Noresund skal krysset i Noresund bygges om til rundkjøring før det kan gis brukstillatelse på nye enheter i Nore Park. 15 nytt ledd. I forbindelse med rammesøknaden skal det gjennomføres støyberegninger. 14 ny tekst. Hvis det under anleggsarbeidene oppdages automatisk fredede kulturminner skal arbeidene straks stanses og Buskerud Fylkeskommunes regionalavdeling varsles. Til saksliste 14

15 På kartet og i bestemmelsene skal all tekst endret slik at det i byggeområdene for fritidsbebyggelse står bolig- og fritidsbebyggelse. Kommunestyret vedtok planutvalgets innstilling i kommunestyremøtet i sak 0070/ ble berørte grunneiere, naboer og parter tilskrevet om vedtaket i kommunestyret. I oversendelsesbrevet framgår det av teksten at: Kommunestyrets vedtak, samt skriv vedrørende klageadgang følger som vedlegg. Planen ble kunngjort i Bygdeposten og Drammens Tidende Administrasjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen og avklart at, for å rette opp reguleringsbestemmelsene slik at de også innehar rekkefølgebestemmelsen om at hotellet skal være første byggetrinn, skal planen behandles ihht pbl Endring og oppheving av reguleringsplan. Reguleringsplanen må legges ut til nytt offentlig ettersyn. Fristen for høring/offentlig ettersyn kan settes kortere enn ordinær frist. Rådmannen viser til foranstående og foreslår at planutvalget fatter slikt vedtak: Forslag til reguleringsplan for Nore Park legges ut til offentlig ettersyn i medhold av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (PBL) Planforslaget kunngjøres i Bygdeposten og Drammens Tidende samtidig som plankart med bestemmelser legges ut på kommunens hjemmesider. Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet, samt naboer skal tilskrives. Planforslaget oversendes uttaleberettigede offentlig etater. Uttalefrist settes til 3 uker. ( ): Behandling: Ordføreren foreslo å utsette saken. Innstilling/vedtak: Saken utsatt. Til saksliste 15

16 MØTEBOK Saksbeh.:Marit Lesteberg Arkivnr.: GNR 178/2 Arkivsaknr.:10/772 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM DISPENSASJON FRA AREALFORMÅL I KOMMUNEPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: Kartutsnitt. Saksopplysninger: Frode Larsen, eier av gnr. 178, bnr. 2 i Krødsherad kommune søker i brav av om dispensasjon fra arealformål i gjeldende kommuneplan for Krødsherad kommune. Søknaden er begrunnet som følger: Arealet ligger inneklemt mellom vei, jernbane og eksisterende industriområde. Området avgrenses i nordøst mot bratt terreng. Som særlige grunner for dispensasjonssøknaden vektlegger søker: o Områdets beliggenhet, inneklemt og i nær tilknytning til eksisterende industriområde, jfr. ovenstående beskrivelse og vedlagte kart. o Allerede etablert avkjøring til større industriområde fra RV 280. o Områdets beskaffenhet. Furumo. Lite aktuelt som dyrkbar jord. o o Fradelingen vil ikke være til hinder for øvrig drift av eiendommen. Samfunnsgagnet for Krødsherad kommune vil være større ved omdisponering av skogareal til fordel for næringsutvikling. Landbrukskontoret har vurdert søknad om fradeling av arealet, totalt ca m2, og funnet at dette kan godkjennes under forutsetning av at dispensasjon fra kommuneplanens arealbruk kan innvilges. Rådmannens kommentar. I henhold til gjeldende kommuneplan ligger det omsøkte areal i LNF-område i nær tilknytning til, og som en naturlig forlengelse av, område regulert til industriformål. Arealet ligger inneklemt mellom vei, jernbane og eksisterende industriområde, og avgrenses i nordøst bot bratt terreng. Det synes således kurant å innvilge dispensasjon fra gjeldende kommuneplan for området. PBL 19-1 fastslår uttalerett for regionale og statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt. Dette innebærer at saken må oversendes Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen til uttalelse før endelig godkjenning av søknaden. Saken er oversendt regionale og statlige myndigheter Rådmannen viser til foranstående og foreslår at formannskapet (planutvalget) fatter slikt vedtak: Til saksliste 16

17 Under forutsetning av positiv uttalelse fra statlige og regionale myndigheter innvilges søknad om dispensasjon fra gjeldende arealformål i kommuneplan for Krødsherad kommune. Arealets størrelse ca m2. Arealet omdisponeres fra LNF-område til område for næring og industri. Begrunnelse: Området ligger i direkte forlengelse av eksisterende industriområde (Slettemoen). Området kan, under forutsetning av at SVV gir utvidet utkjøringstillatelse, benytte allerede eksisterende avkjøring til industriområde fra RV 280. Omdisponering av arealet vil ikke gi miljømessige eller sikkerhetsmessige ulemper. Samfunnsgagnet for Krødsherad kommune vil være større ved omdisponering av skogsarealet til nærings-/industriformål. ( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Under forutsetning av positiv uttalelse fra statlige og regionale myndigheter innvilges søknad om dispensasjon fra gjeldende arealformål i kommuneplan for Krødsherad kommune. Arealets størrelse ca m 2. Arealet omdisponeres fra LNF-område til område for næring og industri. Begrunnelse: Området ligger i direkte forlengelse av eksisterende industriområde (Slettemoen). Området kan, under forutsetning av at SVV gir utvidet utkjøringstillatelse, benytte allerede eksisterende avkjøring til industriområde fra RV 280. Omdisponering av arealet vil ikke gi miljømessige eller sikkerhetsmessige ulemper. Samfunnsgagnet for Krødsherad kommune vil være større ved omdisponering av skogsarealet til nærings-/industriformål. Til saksliste 17

18 MØTEBOK Saksbeh.:Inger Merete Bjerkerud Arkivnr.: GNR 178/109 Arkivsaknr.:11/34 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT Vedlegg: Kopi av søknad om redusert vannavgift fra Tyri AS, datert Kopi av brev fra Krødsherad kommune til Tyri, datert Saksopplysninger: Tyri AS har søkt om reduksjon av vannavgift for Tyri oppgir å ha hatt et forbruk i januar 2010 på m 3, mens de i snitt de siste 7 årene har forbrukt 252 m 3 i januar. Totalt forbuk i 2010 hos Tyri har vært m 3. De har fått en faktura fra kommunen på kr eks mva (kr ,50 inkl mva). Søknaden om redusert avgift er begrunnet slik: 1) Pga lav vannstand i Krøderfjorden i januar 2010, var det ikke høy nok vannstand til at Tyris pumpe fikk tilgang til vann. De måtte derfor plassere egne pumper lenger ut i fjorden. I mellomtiden måtte de bruke kommunalt vann. 2) En kran i fabrikken hadde stått åpen ei helg i januar. Kommunen sendte, etter å ha vært i muntlig dialog med Tyri rett før jul 2009 og 14.januar 2010, et brev til Tyri om uttak av kommunalt vann til kjøling. Brevet er datert I brevet framkommer det at kommunen rett før jul i 2009 registrerte et unormalt stort vannforbruk fra Slettemoen vannverk. Alarm på det kommunale anlegget viste lav vannstand i bassenget. Feilsøk ble igangsatt, og konklusjonen var at det ikke var feil på kommunens nett, - Tyri hadde stort vannforbruk. Tyri ble kontaktet og forklaringen var at de hadde problemer med å pumpe opp eget kjølevann fra elva. Tyri ble gjort oppmerksom på at kommunen ikke kan levere slike mengder over lengre tidsrom, men at det kunne leveres så mye vann for perioden fram til produksjonsstans Tyri skulle raskest mulig avklare dette og sørge for at nødvendige utbedringer ble utført. Det ble muntlig sagt fra kommunen at dersom det skulle være behov for kjølevann fra kommunalt nett på et tidspunkt, måtte Tyri ta dette opp med kommunen før slik bruk startet. Til saksliste 18

19 I brevet fra kommunen framkommer det også at kommunen, , fikk ny alarm om kritisk lav vannstand. Undersøkelser viste at Tyri fortsatt tappet kjølevann fra kommunens nett, at det ikke var gjort noe for å sikre at eget kjølvann ble pumpet opp. Kommunen må sikre vann til sine abonnenter, samt en minimumsreserve for brannvann, og Tyri ble bedt om umiddelbart å begrense/stoppe uttaket av kjølevann fra kommunalt vannledningsnett. 6.desember 2010 viser alarm at det er lavt nivå i Slettemoen vannbasseng. Tyri tappet også nå kjølevann fra kommunens nett. Kommunen hadde ikke blitt kontaktet om dette i forkant. Administrasjonens vurdering Kommunen har vært imøtekommende og brukt ressurser på feilsøk i forbindelse med at forbruket økte dramatisk før jul Tyri har akseptert at de må sørge for utbedring av de problemer som gjør at de ikke er selvforsynte med kjølevann. Dette har ikke Tyri utført og tapper fortsatt, i perioder, kjølevann fra kommunens vannledningssystem. Argument 1) kan ikke aksepteres, da Tyri selv må sørge for eget kjølevann. Argument 2) er en forklaring på en mulig årsak til stort vannforbruk, men dette er også Tyris ansvar å rette opp i. Kommunen er ikke årsak til Tyris store vannforbruk. Kommunen har faktisk bidratt til at Tyris produksjon kan gå uten stopp i en periode da Tyri selv ikke hadde eget kjølevann. Det er, på denne bakgrunn, ikke rimelig at kommunen reduserer vannavgiften for Rådmannen vil, på bakgrunn av ovenstående, anbefale at formannskapet fatter følgende vedtak: Søknaden fra Tyri AS om reduksjon av vannavgift for 2010 avslås. ( ): Behandling: Innstilling/vedtak: ENSTEMMIG VEDTAK: Søknaden fra Tyri AS om reduksjon av vannavgift for 2010 avslås i henhold til opplysningene i saksframlegget. Til saksliste 19

20 MØTEBOK Unntatt offentlig ofl 13 Ofl 13 Saksbeh.:Helge Skjeggerud Arkivnr.: F46 Arkivsaknr.:11/28 Utvalg: Møtedato: Saksnr.: /11 SAKSPROTOKOLL: ØKNING AV KOSTNADER I BARNEVERNTJENESTEN Vedlegg: Ingen Til saksliste 20

21 MØTET SLUTT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Noresund, Inge Thorud Asle Bøe Olav Skinnes Helge Skjeggerud Kontorleder

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 03.05.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 63/12 08/937 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 13.12.2012 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 155/12 12/620 REGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.02.2009 Tid: 19.45 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Olav Skinnes (ordfører) Møtt/Forfall/

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 09.09.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 80/10 10/541 FOLKETS TALERSTOL 033 3 FRAMTIDIG

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.06.2010 Tid: 20.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 62/10 10/462 FOLKETS TALERSTOL 033 3 63/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 29.03.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Faste medlemmer: Møtt/Forfall/Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes Møtt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 100/10 10/838 FOLKETS TALERSTOL 033 101/10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 25.10.2007 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: Møtt/Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Olav Skinnes (ordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 19.04.2012 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET SAKSLISTE. Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2010 Tid: 13.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr : Tittel Arkivkode Side 111/10 10/881 ENDRING AV BETALINGSSATSER FOR

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 11.11.2010 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 30.06.2011 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer