Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001"

Transkript

1 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon , telefax

2 Tromsø kommune, Kulturavdelingen Mellomvn. 33 Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon Telefax

3 Innhold Forord... 4 Oversikt over kommunale tilskuddsordninger, stipend og priser innen kultur og fritid... 5 Målsetting... 6 Generelle retningslinjer... 6 Kriterier for tildeling av tilskudd...6 Vilkår for utbetaling...7 Anke - klageadgang...7 Søknadsfrist...7 Utlysing og informasjon...7 Tilskuddsordninger... 8 Større kunst- og kulturtiltak...8 Kunst- og kulturformål...8 Frie sceniske grupper...8 Musikkorps...8 Kultur og helse...9 Møteplassen...10 Barne- og ungdomstiltak - Driftstilskudd til private fritidsklubber og lekegrupper...10 Idrett og friluftsliv...11 Aktivitetstiltak og anlegg i nærmiljø og friluftsområder 11 Tilskudd til private idrettsanlegg 11 Drift av private idrettsanlegg...11 Refusjonsordninger...11 Tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn...11 Stipender...12 Kulturstipend til kunstnere og kulturarbeidere...12 Kulturstipend for ungdom...12 Priser...13 Hederspris...13 Kulturpris

4 Stipend- og tilskuddsordninger til kultur og fritid Forord Ønsker du å søke tilskudd til en aktivitet som har med kunst- og kulturarbeid å gjøre? Da finnes det flere forskjellige tilskuddsordninger i Tromsø. Vi håper dette heftet kan være til nytte i denne sammenhengen. I sak 10/ februar vedtok kulturkomitéen nye tilskuddsordninger for kultur og fritid. Vedtaket innebærer nye retningslinjer, justeringer av noen tilskuddsordninger, etablering av nye ordninger med egne retningslinjer. Frivilligmillionen opphører som sådan, men blir videreført i de nye ordningene. Søkere må merke seg de nye generelle retningslinjene. For 2001 blir søknadsfristen 15. mars, f.o.m blir søknadsfristen for alle ordninger1. desember Det er krav til bruk av søknadsskjema. Informasjon og søknadsskjema fås i Tromsø kommune Kulturavdelinga, Informasjonen i Rådhuset, Tromsø Bibliotek, Ungdomshuset Tvibit eller på internett Ta kontakt med kulturavdelingen for mer informasjon. Irene Valstad Simonsen kommunaldirektør Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar 2001

5 Stipend- og tilskuddsordninger til kultur og fritid Oversikt over kommunale ordninger for tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid Programområde Formål Stipend og priser Avtalefestede tilskudd Søkbare tilskudd Kunstnerisk nyskaping og mangfold Fremme profesjonalisering av arrangementer, aktiviteter, m.m. Støtte til produksjoner for å fremme nyskaping og høg kunstnerisk kvalitet Kulturstipend for ungdom Kulturstipend for kunstnere og kulturabeidere Hederspris Avtaler med 10 institusjoner, organisasjoner og festivaler Større kunst- og kulturtiltak Kultur for alle Gi støtte til arrangementer, prosjekter og tiltak, samt stimulere til rekruttering og kvalitet innen sang, musikk, bilde- og scenekunst, m.m. Kulturpris Kunst- og kulturformål Frie sceniske grupper Musikkorps Kulturarven Fremme forståelse for lokal natur- og kulturhistorie. Kulturvernpris Avtaler med 2 muséer Kulturvern inkl. lokalhistoriske publikasjoner Møteplassen Sikre arenaer for sosiale og kulturelle aktiviteter, forsamlingslokaler og teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet. Møteplassen Lokale kulturhus og kulturanlegg med utearealer Kultur og helse Ta i bruk kulturtenking og - tiltak som helsefremmende virkemidler Kultur og helse Kulturtiltak for å fremme trivsel og helse i nærmiljøet Kultur i rehabilitering Barne- og ungdomstiltak Bidra til allsidige kultur- og fritidstilbud i regi av frivillig sektor i lokalsamfunnene Private fritidsklubber og lekegrupper Idrett, lek og friluftsliv Fremme allsidig idrett og aktiviteter i friluft, både i nærmiljøene og i utfartsområdene. Avtaler med 2 idrettslag og 1 rideklubb Aktivitetstiltak og anlegg i nærmiljø og friluftsområder Drift private idrettsanlegg Investeringer private idrettsanlegg Refusjoner Lovpålagt Trossamfunn og livssynssamfunn Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar

6 Målsetting Tilskuddene er virkemidler for å Stimulere til allsidig kunstnerisk aktivitet på høgt nivå Rekruttere talenter og motivere til skapende aktiviteter Rekruttere og motivere til sosialt og humanitært engasjement Ta i bruk kultur som forebyggende og helseskapende arbeid Sikre gode møteplasser i lokalsamfunnene Sikre og videreutvikle Tromsø som flerkulturelt samfunn og legge til rette for internasjonal kulturutveksling Ta vare på den lokale kulturarven Generelle retningslinjer Det gis normalt ikke tilskudd til drift av organisasjoner eller annen løpende virksomhet. Søknaden skal være skrevet på gjeldende søknadsskjema og inneholde opplysninger om: Tittel og kort beskrivelse av formål som tydeliggjør at søknaden faller innafor tilskuddsordningas formål Prosjektleder eller ansvarlig person Organisering og styring Målgruppe Forventa resultat Tidsramme og fremdriftsplan Budsjett med spesifisering av prosjektets samla utgifter og inntekter. Delfinansiering må spesifiseres, dvs. det skal opplyses hvor det er søkt om midler, beløpsstørrelse og om eventuelle tilsagn. Mangelfulle søknader og søknader som er poststempla etter fristens utløp vil ikke bli realitetsbehandla, med mindre det finnes særlige grunner for det. Dersom søknaden inneholder flere prosjekter, må hvert prosjekt være spesifisert på eget skjema. Dersom søkeren er en organisasjon/institusjon, må søknaden være forankra i ledelsen og årsbudsjettet for organisasjonen/institusjonen. Kriterier for tildeling av tilskudd Tromsø kommune vurderer innkomne søknader i forhold til tilskuddsordningens formål, retningslinjer, disponible tilskuddsmidler og etter følgende kriterier: Tilskudd gis som engangstilskudd, og gjelder for budsjettåret. Det gis normalt ikke støtte til flerårige prosjekter. Det kan imidlertid søkes om midler over flere år, det forutsettes da revidert søknad for hvert år med oppdatert prosjektstatus. Samfinansiering med andre instanser skal redegjøres for. Det stilles krav til egeninntjening som dugnad og egenkapital ved investeringstiltak, og billettinntekter ved arrangementer og deltakerbetaling ved aktivitetstilbud. For institusjoner og større arrangementer, skal det legges vekt på at søkeren har en formidlings- og markedsføringsplan. Søknader fra institusjoner, organisasjoner eller andre organiserte virksomheter vil normalt bli prioritert fremfor søknader fra enkeltpersoner. Det vurderes som en klar fordel at organisasjoner eller institusjoner står som formell søker, med sikte på institusjonell og faglig forankring. Dette er dog ikke å anse som et absolutt krav. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar 2001

7 Tiltaket må foregå i Tromsø-området. Det gis ikke tilskudd til reiser. Dette gjelder ikke for kunstnerstipend og for reiser som foretas av sentrale og åpenbare ambassadører for Kulturbyen Tromsø. Selv godt kvalifiserte søknader kan bli helt eller delvis avslått på grunn av avgrensa (eller knappe) tilskuddsbevilgninger. Det kan gis støtte til forskjellige typer av utviklingsarbeid. Dette kan f. eks være aktiviteter som gjelder formidling, presentasjon og dokumentasjon. Alle større arrangementer i regi av institusjoner og organisasjoner, skal registreres i arrangementsdatabasen på som er en nettportal med en fyldig kultur- og aktivitetskalender for Troms med særskilt arrangementskalender, og gjerne også turistkontorets hjemmesider. Videre skal det synliggjøres i skriftlig materiale at søker/prosjektet er støtta av Tromsø kommune. Garanti for underskudd gis etter egne regler. Vilkår for utbetaling Det gis forhåndstilsagn på grunnlag av eget budsjett i søknaden. Et generelt krav for alle mottakere av kommunale tilskudd er at det skal sendes inn rapport og regnskap ved avslutta prosjekt/tiltak. Unntaksvis kan det utbetales forskudd. Anke - klageadgang I henhold til Forvaltningslovens bestemmelser er vedtak om avslag på tilskuddspostene gjenstand for klageadgang. Kulturkomitéen er ankeinstans på vedtak gjort av administrasjonen. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt melding om vedtaket, og anken må stiles til den instans som har gjort vedtaket. Søknadsfrist Fristen er 01. desember foregående år. Som en overgangsordning blir søknadsfristen i år mars. For søknader for 2002 er fristen 01. desember Utlysing og informasjon Midlene lyses ut i pressen en gang i året. I 2001 medio februar, for seinere år i månedsskiftet oktober/ november. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar 2001

8 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Tilskuddsordninger Større kunst- og kulturtiltak Formål Fremme nyskaping og høg kunstnerisk kvalitet, samt profesjonalisering av arrangementer, aktiviteter, m.m. Det gis tilskudd til produksjoner, arrangementer, aktiviteter og prosjekter innen kulturområdet. Det gis ikke tilskudd til drift. De generelle retningslinjer gjelder. Kunst- og kulturformål Formål Stimulere til rekruttering og kvalitet innen sang, musikk, bilde- og scenekunst, m.m. Det gis tilskudd eller underskuddsgarantier til Arrangementer, prosjekter og andre kulturtiltak. De generelle retningslinjer gjelder. Frie sceniske grupper Tilskuddet gjelder drift, produksjon og oppsetninger. De generelle retningslinjer gjelder. Musikkorps Tilskuddet tildeles etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av Fellesnemnda for musikkorps. De generelle retningslinjer gjelder. Kulturarven Formål Stimulere til bevisstgjøring og lokal aktivitet innafor kulturvernfeltet som kommer allmennheten til gode. Det gis tilskudd til Vern, sikring og istandsetting av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø i kommunen Publikasjoner og andre tiltak for formidling av lokalhistorie, museale oppgaver innen innsamling, dokumentasjon, registreringer og bevaring, samt utstillinger og andre historiske arrangementer Hvem kan søke Målgruppe er eiere av verneverdige anlegg, kulturminner og kulturmiljø. Unntak fra dette er kulturminne og kulturmiljø som eies av det offentlige. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, foreninger/organisasjoner/sameier, frivilllige organisasjoner eller lignende. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

9 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Tiltak som kan få tilskudd Utvalgte kulturminner som inngår i en utviklingsplan der vern er et formål, og der man legger vekt på konkret tilrettelegging for allmennheten. Det blir lagt vekt på å bruke tilskuddene til konkrete tiltak knytta til sikring og bevaring av den antikvariske verdi. Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, handverk, dessuten opplæring og kunnskapsoppbygging, er viktige grunner for tildeling av tilskudd. Dokumentasjon, publikasjoner og arrangementer om lokal natur og kulturhistorie som kommer allmennheten til gode. Tiltak i regi av organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen, kan ikke få støtte. Kultur og helse Formål 1. Legge til rette for å bruke kulturaktiviteter i nærmiljø og lokalsamfunnene som forebyggende psykososialt tiltak 2. Legge til rette for å bruke kultur i rehabilitering av kronisk syke og funksjonshemmede. 3. Legge til rette for at vanskeligstilte, funksjonshemmede og syke i størst mulig grad kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter i organisasjonslivet på lik linje med og i samvær med andre. Hvem kan søke Frivillige, humanitære/samfunnsnyttige organisasjoner, pasientorganisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke om midler til kulturtiltak i helseog/eller rehabiliterings prosjekter som retter seg mot målgrupper i Tromsø. Stiftelser, frivillige lag og foreninger som planlegger eller driver rehabiliteringstiltak og møteplasser der kultur brukes som virkemidler. Tiltakene skal primært være brukerstyrte. Offentlige myndigheter, fagorganisasjoner, partipolitiske organisasjoner og liknende, kan ikke stå som søker. Det gis tilskudd til Kulturtiltak og informasjonstiltak i rehabilitering av kronisk syke og funksjonshemmede Fritidstilbud, møteplasser og informasjonstiltak tilpassa vanskeligstilte grupper Generelle fordelingskriterier Ved fordeling skal det legges vekt på: At midlene stimulerer til ny virksomhet innen de definerte formål. Langsiktige og nyskapende tiltak som kan øke den enkeltes livskvalitet og bidra til trivsel, og psykisk og fysisk helse Omfanget av helseproblemet i samfunnet. Vanskeligstilte barnefamilier Barn og unge med psykososiale helseproblemer og rusproblemer Prosjekter med brukermedvirkning og brukerstyring, og prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom organisasjoner og ulike fagmiljøer. Brukerstyring og likemannsarbeid i prosjektet må dokumenteres. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

10 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Møteplassen Formål Sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnene Utnytte potensialet og ressursene i privateide kulturbygg med utearealer gjennom standardheving og forbedringer Hvem kan søke Eiere av private kulturbygg og forsamlingslokaler av ulike typer, velforeninger, frivillige lag/organisasjoner kan søke. Det gis støtte til 1. Større investeringer, rehabilitering og utstyr til lokale forsamlingslokaler og kulturbygg med uteområder 2. Tiltak som bidrar til å skape tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalområdet, dvs. ha en mest mulig åpen profil. Det vil bli lagt vekt på søkerorganisasjoner som kan dokumentere at de arbeider aktivt med Å videreutvikle organisasjon og kompetanse Nettverksarbeid og kulturutveksling mellom lokalsamfunn og organisasjoner både i og utenfor kommunen Å utnytte mulighetene i samvirke mellom kultur, fritid og reiseliv Det gis ikke støtte til: Saker som gjelder enkeltpersoner. Ordinær drift. Tiltak som medfører at kommunen tar på seg et arbeidsgiver- eller driftsansvar. Barne- og ungdomstiltak - Driftstilskudd til private fritidsklubber og lekegrupper Formål Bidra til allsidige kultur og fritidstilbud i regi av frivillig sektor i lokalsamfunnene Tiltak som kan få tilskudd Aktivitetstilbud og møteplasser som er åpne for alle barn og unge i lokalmiljøet innenfor en fastsatt aldersgruppe. Lekegrupper: For førskolebarn som ikke går i barnehage. Faste og regelmessige aktivitetstilbud, for eksempel 2 g/uka eller 1 kveld i måneden, gjerne basert på medlemsskap, men også åpne arrangementer. Det stilles krav til budsjett, helårsplan, regnskap og årsmelding for foregående år. Barn og ungdom skal ha innflytelse på tilbudet. Det kan søkes om midler til drift og til utstyr, evt. til særskilte satsingsområder. Hvem kan søke: ungdomslag, utviklingslag, foreldre- eller ungdomsgrupper i et lokalmiljø eller liknende. Tiltak der samarbeid med andre i og utenfor lokalsamfunnet prioriteres. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

11 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Idrett, lek og friluftsliv Aktivitetstiltak og anlegg i nærmiljø og friluftsområder Tilskudd gis til Utstyr og tilrettelegging i nærmiljøet for opphold, lek, ballspill, m.m. Utstyr og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv Ordninga er en videreføring av frivilligmillionen. De generelle retningslinjer gjelder. Tilskudd til private idrettsanlegg Ordninga gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg eid av lag og foreninger. Ordninga vil bli revidert. De generelle retningslinjer gjelder. Drift av private idrettsanlegg Ordninga gjelder drift av idrettsanlegg eid av lag og foreninger. Ordninga vil bli revidert. De generelle retningslinjer gjelder. Refusjonsordninger Tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn Uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn kan søke om kommunalt tilskudd i medhold av trossamfunnsloven 19 og 19a, og livssynssamfunn i medhold av livssamfunnsloven 1. Tilskudd tildeles etter medlemstall, og etter en sats som fastsettes årlig av kommunen. Livssynssamfunn må ha mer enn 500 tilskuddsberettigete medlemmer for å kunne søke om støtte. Ved første gangs søknad må tallet på tilskuddsberettigede medlemmer bekreftes av statsautorisert revisor eller advokat. Medlemsliste må vedlegges. Søknadsfrist 1, juli. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

12 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Stipender Kulturstipend til kunstnere og kulturarbeidere 1. I den utstrekning det over årsbudsjettene gis bevilgninger til formålet, fordeler kulturkomitèen midlene. Stipendene bør over tid søkes spredt over flest mulig virkefelter innen det utvidete kulturbegrep. 2. Kulturstipend kan tildeles aktive kunstnere, kulturarbeidere og ledere i frivillige organisasjoner som har kulturarbeid på sitt program. Stipend gis normalt ikke til lønns- eller kompetansegivende kurs/studier/virksomhet. 3. I utgangspunktet er det bare personer bosatt i Tromsø eller med sterk tilknytning til kommunen, og som har gjort seg bemerket på det kulturelle området som kan tildeles kulturstipend. 4. Tildeling skjer normalt på grunnlag av søknad på skjema, vedlagt CV, men kan også skje etter forslag fra enkeltpersoner eller organisasjoner. Dersom det er flere søknader fra samme kulturområde, kan uttalelse innhentes fra organisasjoner på vedkommende område. Unntaksvis kan stipend gis i form av etableringstilskudd til utøvende kunstnere. 5. Kulturstipend kan normalt ikke tildeles samme person mer enn èn gang. Kulturkomitèen kan gjøre unntak fra denne regel når særlige grunner taler for det. 6. Stipendtildeling skjer ved vanlig flertallsavgjørelse og kan ikke påklages. 7. Rapport om bruken av stipendet skal sendes kulturavdelingen. Dersom stipendet ikke er brukt til det formål som var forutsetningen for tildelingen, kan det kreves tilbakebetalt. 8. Dersom stipend ikke utdeles kan kulturkomitèen omdisponere midlene til andre kulturformål. Kulturstipend for ungdom Stipendet tildeles ungdom under 20 år som har utmerka seg innen kulturlivet i Tromsø inneværende år. Det kan tildeles både enkeltpersoner og grupper. Stipendet kan brukes fritt til utvikling av kunst- og kulturuttrykket. Rapport om bruk av tilskuddet skal leveres innen 12 mndr. etter tildeling. Stipendet utgjør totalt kr ,- pr. år, men kan deles opp, maksimalt i 5 stipend á kr ,-. Ordninga er ny og neste utdeling skjer oktober En jury for ordninga oppnevnes hvert år. Juryen settes sammen av to ungdommer og tre voksne som alle arbeider med ungdomskultur. Juryen foreslår kandidat(er) til stipendet overfor kulturkomitéen. Kulturavdelingen ved ungdomshuset Tvibit skal ivareta sekretariatsfunksjonen Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

13 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Priser Hederspris Hedersprisen skal gis som en spesiell påskjønnelse og anerkjennelse til utøvende kunstnere og kulturarbeidere som gjennom kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunstglede og opplevelser for Tromsø kommunes befolkning, samt bidratt til å profilere kommunen. Kandidater vurderes av egen komité. Kulturpris Tromsø kommune deler hvert år ut en kulturpris til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har gjort seg bemerka med sin innsats på kulturområdet. Kandidater vurderes av egen komité. Kulturvernpris Gjeldende statutter: Kulturvernprisen er innstifta av kulturkomiteen for å stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte. Prisen består av en plakett og et pengebeløp som kan tildeles personer, institusjoner, foreninger og lignende i kommunen som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse. Det utdeles normalt en pris hvert anna år, men kulturkomiteen kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen. Prisen kan utdeles for: 1. Istandsetting eller utbedring av eller tilbygg til eldre bygninger eller konstruksjoner på en slik måte at det fremstår som en positiv ivaretakelse av et nærmiljø i kommunen. Arbeidet bør være utført etter antikvariske retningslinjer. 2. Nybygg som i størrelse, form, materialbruk og detaljering er tilpasset et eldre bygningsmiljø på en forbilledlig måte. 3. Tiltak til videreføring av lokale bygningsmiljøer og landskapsverdier 4. Bidrag til å gjøre vår kulturarv levende ved å bygge opp, verne og systematisere samlinger av kulturminner det være seg gjenstander, skriftlige aktstykker, lyd- eller billedmateriale eller lignende. Samlingen(e) må være offentlig tilgjengelig. Kandidater vurderes av egen komité. Prisen utdeles av kulturkomitéen. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

14 Tromsø kommune Kulturavdelingen Søknadsskjema tilskudd og stipend til kultur og fritid - Søknaden gjelder Programområde Formål Ordning Sett kryss Kunstnerisk nyskaping og mangfold Fremme profesjonalisering av arrangementer, aktiviteter, m.m. Støtte til produksjoner for å fremme nyskaping og høg kunstnerisk kvalitet Større kunst- og kulturtiltak Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere Kulturstipend for ungdom Kultur for alle Gi støtte til arrangementer, prosjekter og tiltak, samt stimulere til rekruttering og kvalitet innen sang, musikk, bilde- og scenekunst, m.m. Kunst- og kulturformål Frie sceniske grupper Musikkorps Kulturarven Møteplassen Kultur og helse Barne- og ungdomstiltak Idrett, lek og friluftsliv Fremme forståelse for lokal natur- og kulturhistorie; kulturvern, kulturminnevern og formidling av lokalhistorisk informasjon Sikre arenaer for sosiale og kulturelle aktiviteter, forsamlingslokaler og teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet. Organisering rundt møteplasser, m.m. Ta i bruk kulturtenking og - tiltak som helsefremmende virkemidler Bidra til allsidige kultur og fritidstilbud i regi av frivillig sektor i lokalsamfunnene Fremme allsidig idrett og aktiviteter i friluft, både i nærmiljøene og i utfartsområdene Kulturvern Møteplassen Kultur og helse Private fritidsklubber og lekegrupper Aktiviteter og anlegg for rekreasjon og friluftsliv Private idrettsanlegg Drift av private idrettsanlegg Geografisk område: Tiltaket gjelder bydel(er) bygd(er) - hele Tromsø by - hele Tromsø kommune. Spesifisér navn på området Søknadssum, kr. Totalkostnad, kr. Søker Organisasjonsnavn.. Underskift....Sted.... Dato... Vedlegg Prosjektbeskrivelse Siste årsmelding og regnskap Infobrosjyrer og foldere Søknadsfrist 15. mars. Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til Tromsø kommune, Kulturavdelingen Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

15 Beskrivelse av tiltaket/ prosjektet Dersom søkeren har utarbeidd egen prosjektbeskrivelse som inneholder de nødvendige opplysninger, legges denne ved søknaden. Se side 4 om utfylling av skjemaet. Formål med tiltaket.... Målgruppe/brukergruppe.. Planlagte aktiviteter/tiltak. Organisering Prosjektleder/Kontaktperson.. Evt. styringsgruppe.. Evt. samarbeidspartnere.. Nærmere beskrivelse Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

16 Budsjett (skal være fullstendig) Kostnader Honorarer, lønnsutgifter Reiser, transport Utstyr og materiell Administrasjon Husleie Opplæring/skolering/kurs Andre utgifter Sum, kr. Sum utgifter Kommentarer til budsjettet Finansieringsplan Inntekt Billettsalg Annen inntjening Tilskudd fra egen organisasjon, egenkapital Sum, kr. Egeninnsats Andre finansieringskilder Sum inntekter Kommentarer til finansieringsplanen Om egenandelen Framdriftsplan Oppstart. Varighet.. Avslutning.. Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

17 Opplysninger om søkeren/ organisasjonen Søkers/ Organisasjonens navn Besøksadresse. Postadresse.... Telefon... Telefax... Bankgironr... E-post. Hjemmeside. Kontaktperson/prosjektleder... Postadresse..... Telefon...(p) (j) Telefax... E-post. Hjemmeside. For lag og foreninger: Antall registrerte betalende medlemmer pr Medlemsavgift pr Dersom laget/gruppa er tilsluttet en landsomfattende organisasjon, skriv hvilken..... Om utfylling av skjemaet: Dette skjemaet skal brukes til alle typer søknader om tilskudd eller stipend. Vedlegg som skal legges ved for tiltak i regi av organisasjoner Årsmelding og regnskap for foregående regnskapsår Medlemsinformasjon eller aktivitetsoversikt Til bruk for Kulturavdelingens saksbehandling Søknaden har nødvendige opplysninger.. Søknaden har nødvendige vedlegg. Egenandelens størrelse Vurdering Forslag til vedtak: Innvilges med beløp Begrunnelse.. Avslås Begrunnelse. Saksbehandler.. Dato. Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE Stangeland bydelsutvalg 27.04.10 sak 11/10 - vedlegg 1 REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I SANDNES KOMMUNE HØRING INNHOLD: 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER

Detaljer

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april

Tilskudd til frivillige lag og. organisasjoner og frivillighetsarbeid. Retningslinjer. Forslag på høring svarfrist 12. april Tilskudd til frivillige lag og organisasjoner og frivillighetsarbeid Retningslinjer Forslag på høring svarfrist 12. april Innholdsfortegnelse 1 1 FORMÅL OG GENERELLE VILKÅR... 2 1.1 FORMÅL... 3 1.2 HVEM

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur

Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Rakkestad kommune Retningslinjer for tildeling av tilskudd og gaver innen kultur Saksnr. 14/19 Journalnr. 1059/14 Arkiv 223 Dato: 21.01.2014 Til behandling i Kultur- og oppvekstutvalget 28. 01.2014. OVERSIKT

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009)

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) 1 Mål RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURARBEID I VESTBY KOMMUNE (Forslag 11.02.2009) Kultur gir økt livskvalitet. Vestby kommune vil derfor bidra til en variert kulturvirksomhet som skal aktivisere

Detaljer

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål

Foto: Dag Jenssen. Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål Foto: Dag Jenssen Tilskuddsordninger til kultur, idrett og fritidsformål i Porsgrunn Innhold Forord... 3 Driftstilskudd til lag og foreninger... 4 Etableringstilskudd foreninger... 7 Aktivitetsmidler til

Detaljer

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger

Kulturkontorets meldingsblad. til lag og foreninger Kulturkontorets meldingsblad til lag og foreninger ARBEIDSÅRET 2015-2016 Til ledere for lag og foreninger i Hurum På starten av et nytt arbeidsår, har vi ved kulturkontoret en del informasjon vi ønsker

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv

Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv Retningslinjer for kommunale tilskuddsmidler til idrett og friluftsliv VEDTATT AV KULTURUTVALGET SAK 09/01 2001 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Generelt om tilskuddsordningenes formål... 3 Generelle

Detaljer

Tilskudd til lag og organisasjoner

Tilskudd til lag og organisasjoner Forvaltningsrevisjon Rapport Tilskudd til lag og organisasjoner Desember 2009 Sandnes kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15

Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser. Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Retningslinjer for støtteordninger, stipend og priser Vedtatt i drifts- og miljøutvalg 28.01.15 Ansatte i Gjesdal kommune kulturavdelingen: Jane Merete Jonassen, kulturleder Tlf: 51 61 42 91 / 40 45 47

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010.

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL. Gyldig fra 01.01.2010. RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL KULTURFORMÅL Gyldig fra 01.01.2010. 1 INNHOLD 1. Mål og virkemiddel 2. Hvem kan få tilskudd? 3. Søknad 4. Vedtak 5. Tilskuddsformer 5.1 Driftstilskudd 5.2 Aktivitetstilskudd

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE. Saksopplysninger: REVISJON AV KULTURSTØTTEREGLEMENTET. . Bame- og ungdomsorganisasjoner skal tilgodeses. SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/4564 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/14 I Saksbehandler: Stig Løvseth Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 076/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 13.06.2013 REVISJON

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten

JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten JAKTEN PÅ PENGER... Norges Kampsportforbunds guide til støtteordninger i idretten Jakten på penger... «Penger er ikke alt,» er det noe som heter - Men du verden hvor mye idrettsaktivitet vi kan skape hvis

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap.

Veileder. Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. Veileder Veileder til rundskriv Q-41/2013. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 61) Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017

Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Kulturplan for Molde kommune 2014-2017 Innhold Forord side 3 1. Planen og planarbeidet side 4 1.1 Bakgrunn side 4 1.2 Organisering av planarbeidet side 4 1.3 Planforutsetninger side 4 1.4 Planområdet formål

Detaljer

Kommunedelplan for Kultur

Kommunedelplan for Kultur Lunner kommune Kommunedelplan for Kultur 2013 2016 Arkiv 09/182 - xx 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 1.1 Mandat... 5 1.2 Avgrensninger og definisjoner... 5 1.3 Politisk behandling... 5 1.4 Arbeidsform...

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok

FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok FORENINGEN FOR MUSKELSYKE (FFM) Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok, revidert 2012 DEL 1 INNHOLD SIDE 1 1 DEL 2 FFM,S ORGANISATORISKE OPPBYGNING 2 7 2.1 FFMs Organisasjonskart... 2 2.2 Sentralstyret....

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer