Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer og søknadsskjema. Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001"

Transkript

1 Retningslinjer og søknadsskjema Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2001 Tromsø kommune, Kulturavdelinger, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon , telefax

2 Tromsø kommune, Kulturavdelingen Mellomvn. 33 Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon Telefax

3 Innhold Forord... 4 Oversikt over kommunale tilskuddsordninger, stipend og priser innen kultur og fritid... 5 Målsetting... 6 Generelle retningslinjer... 6 Kriterier for tildeling av tilskudd...6 Vilkår for utbetaling...7 Anke - klageadgang...7 Søknadsfrist...7 Utlysing og informasjon...7 Tilskuddsordninger... 8 Større kunst- og kulturtiltak...8 Kunst- og kulturformål...8 Frie sceniske grupper...8 Musikkorps...8 Kultur og helse...9 Møteplassen...10 Barne- og ungdomstiltak - Driftstilskudd til private fritidsklubber og lekegrupper...10 Idrett og friluftsliv...11 Aktivitetstiltak og anlegg i nærmiljø og friluftsområder 11 Tilskudd til private idrettsanlegg 11 Drift av private idrettsanlegg...11 Refusjonsordninger...11 Tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn...11 Stipender...12 Kulturstipend til kunstnere og kulturarbeidere...12 Kulturstipend for ungdom...12 Priser...13 Hederspris...13 Kulturpris

4 Stipend- og tilskuddsordninger til kultur og fritid Forord Ønsker du å søke tilskudd til en aktivitet som har med kunst- og kulturarbeid å gjøre? Da finnes det flere forskjellige tilskuddsordninger i Tromsø. Vi håper dette heftet kan være til nytte i denne sammenhengen. I sak 10/ februar vedtok kulturkomitéen nye tilskuddsordninger for kultur og fritid. Vedtaket innebærer nye retningslinjer, justeringer av noen tilskuddsordninger, etablering av nye ordninger med egne retningslinjer. Frivilligmillionen opphører som sådan, men blir videreført i de nye ordningene. Søkere må merke seg de nye generelle retningslinjene. For 2001 blir søknadsfristen 15. mars, f.o.m blir søknadsfristen for alle ordninger1. desember Det er krav til bruk av søknadsskjema. Informasjon og søknadsskjema fås i Tromsø kommune Kulturavdelinga, Informasjonen i Rådhuset, Tromsø Bibliotek, Ungdomshuset Tvibit eller på internett Ta kontakt med kulturavdelingen for mer informasjon. Irene Valstad Simonsen kommunaldirektør Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar 2001

5 Stipend- og tilskuddsordninger til kultur og fritid Oversikt over kommunale ordninger for tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid Programområde Formål Stipend og priser Avtalefestede tilskudd Søkbare tilskudd Kunstnerisk nyskaping og mangfold Fremme profesjonalisering av arrangementer, aktiviteter, m.m. Støtte til produksjoner for å fremme nyskaping og høg kunstnerisk kvalitet Kulturstipend for ungdom Kulturstipend for kunstnere og kulturabeidere Hederspris Avtaler med 10 institusjoner, organisasjoner og festivaler Større kunst- og kulturtiltak Kultur for alle Gi støtte til arrangementer, prosjekter og tiltak, samt stimulere til rekruttering og kvalitet innen sang, musikk, bilde- og scenekunst, m.m. Kulturpris Kunst- og kulturformål Frie sceniske grupper Musikkorps Kulturarven Fremme forståelse for lokal natur- og kulturhistorie. Kulturvernpris Avtaler med 2 muséer Kulturvern inkl. lokalhistoriske publikasjoner Møteplassen Sikre arenaer for sosiale og kulturelle aktiviteter, forsamlingslokaler og teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet. Møteplassen Lokale kulturhus og kulturanlegg med utearealer Kultur og helse Ta i bruk kulturtenking og - tiltak som helsefremmende virkemidler Kultur og helse Kulturtiltak for å fremme trivsel og helse i nærmiljøet Kultur i rehabilitering Barne- og ungdomstiltak Bidra til allsidige kultur- og fritidstilbud i regi av frivillig sektor i lokalsamfunnene Private fritidsklubber og lekegrupper Idrett, lek og friluftsliv Fremme allsidig idrett og aktiviteter i friluft, både i nærmiljøene og i utfartsområdene. Avtaler med 2 idrettslag og 1 rideklubb Aktivitetstiltak og anlegg i nærmiljø og friluftsområder Drift private idrettsanlegg Investeringer private idrettsanlegg Refusjoner Lovpålagt Trossamfunn og livssynssamfunn Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar

6 Målsetting Tilskuddene er virkemidler for å Stimulere til allsidig kunstnerisk aktivitet på høgt nivå Rekruttere talenter og motivere til skapende aktiviteter Rekruttere og motivere til sosialt og humanitært engasjement Ta i bruk kultur som forebyggende og helseskapende arbeid Sikre gode møteplasser i lokalsamfunnene Sikre og videreutvikle Tromsø som flerkulturelt samfunn og legge til rette for internasjonal kulturutveksling Ta vare på den lokale kulturarven Generelle retningslinjer Det gis normalt ikke tilskudd til drift av organisasjoner eller annen løpende virksomhet. Søknaden skal være skrevet på gjeldende søknadsskjema og inneholde opplysninger om: Tittel og kort beskrivelse av formål som tydeliggjør at søknaden faller innafor tilskuddsordningas formål Prosjektleder eller ansvarlig person Organisering og styring Målgruppe Forventa resultat Tidsramme og fremdriftsplan Budsjett med spesifisering av prosjektets samla utgifter og inntekter. Delfinansiering må spesifiseres, dvs. det skal opplyses hvor det er søkt om midler, beløpsstørrelse og om eventuelle tilsagn. Mangelfulle søknader og søknader som er poststempla etter fristens utløp vil ikke bli realitetsbehandla, med mindre det finnes særlige grunner for det. Dersom søknaden inneholder flere prosjekter, må hvert prosjekt være spesifisert på eget skjema. Dersom søkeren er en organisasjon/institusjon, må søknaden være forankra i ledelsen og årsbudsjettet for organisasjonen/institusjonen. Kriterier for tildeling av tilskudd Tromsø kommune vurderer innkomne søknader i forhold til tilskuddsordningens formål, retningslinjer, disponible tilskuddsmidler og etter følgende kriterier: Tilskudd gis som engangstilskudd, og gjelder for budsjettåret. Det gis normalt ikke støtte til flerårige prosjekter. Det kan imidlertid søkes om midler over flere år, det forutsettes da revidert søknad for hvert år med oppdatert prosjektstatus. Samfinansiering med andre instanser skal redegjøres for. Det stilles krav til egeninntjening som dugnad og egenkapital ved investeringstiltak, og billettinntekter ved arrangementer og deltakerbetaling ved aktivitetstilbud. For institusjoner og større arrangementer, skal det legges vekt på at søkeren har en formidlings- og markedsføringsplan. Søknader fra institusjoner, organisasjoner eller andre organiserte virksomheter vil normalt bli prioritert fremfor søknader fra enkeltpersoner. Det vurderes som en klar fordel at organisasjoner eller institusjoner står som formell søker, med sikte på institusjonell og faglig forankring. Dette er dog ikke å anse som et absolutt krav. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar 2001

7 Tiltaket må foregå i Tromsø-området. Det gis ikke tilskudd til reiser. Dette gjelder ikke for kunstnerstipend og for reiser som foretas av sentrale og åpenbare ambassadører for Kulturbyen Tromsø. Selv godt kvalifiserte søknader kan bli helt eller delvis avslått på grunn av avgrensa (eller knappe) tilskuddsbevilgninger. Det kan gis støtte til forskjellige typer av utviklingsarbeid. Dette kan f. eks være aktiviteter som gjelder formidling, presentasjon og dokumentasjon. Alle større arrangementer i regi av institusjoner og organisasjoner, skal registreres i arrangementsdatabasen på som er en nettportal med en fyldig kultur- og aktivitetskalender for Troms med særskilt arrangementskalender, og gjerne også turistkontorets hjemmesider. Videre skal det synliggjøres i skriftlig materiale at søker/prosjektet er støtta av Tromsø kommune. Garanti for underskudd gis etter egne regler. Vilkår for utbetaling Det gis forhåndstilsagn på grunnlag av eget budsjett i søknaden. Et generelt krav for alle mottakere av kommunale tilskudd er at det skal sendes inn rapport og regnskap ved avslutta prosjekt/tiltak. Unntaksvis kan det utbetales forskudd. Anke - klageadgang I henhold til Forvaltningslovens bestemmelser er vedtak om avslag på tilskuddspostene gjenstand for klageadgang. Kulturkomitéen er ankeinstans på vedtak gjort av administrasjonen. Klagefristen er tre uker fra søkeren har mottatt melding om vedtaket, og anken må stiles til den instans som har gjort vedtaket. Søknadsfrist Fristen er 01. desember foregående år. Som en overgangsordning blir søknadsfristen i år mars. For søknader for 2002 er fristen 01. desember Utlysing og informasjon Midlene lyses ut i pressen en gang i året. I 2001 medio februar, for seinere år i månedsskiftet oktober/ november. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. Februar 2001

8 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Tilskuddsordninger Større kunst- og kulturtiltak Formål Fremme nyskaping og høg kunstnerisk kvalitet, samt profesjonalisering av arrangementer, aktiviteter, m.m. Det gis tilskudd til produksjoner, arrangementer, aktiviteter og prosjekter innen kulturområdet. Det gis ikke tilskudd til drift. De generelle retningslinjer gjelder. Kunst- og kulturformål Formål Stimulere til rekruttering og kvalitet innen sang, musikk, bilde- og scenekunst, m.m. Det gis tilskudd eller underskuddsgarantier til Arrangementer, prosjekter og andre kulturtiltak. De generelle retningslinjer gjelder. Frie sceniske grupper Tilskuddet gjelder drift, produksjon og oppsetninger. De generelle retningslinjer gjelder. Musikkorps Tilskuddet tildeles etter en fordelingsnøkkel utarbeidet av Fellesnemnda for musikkorps. De generelle retningslinjer gjelder. Kulturarven Formål Stimulere til bevisstgjøring og lokal aktivitet innafor kulturvernfeltet som kommer allmennheten til gode. Det gis tilskudd til Vern, sikring og istandsetting av et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø i kommunen Publikasjoner og andre tiltak for formidling av lokalhistorie, museale oppgaver innen innsamling, dokumentasjon, registreringer og bevaring, samt utstillinger og andre historiske arrangementer Hvem kan søke Målgruppe er eiere av verneverdige anlegg, kulturminner og kulturmiljø. Unntak fra dette er kulturminne og kulturmiljø som eies av det offentlige. Eiere og forvaltere kan være privatpersoner, stiftelser, foreninger/organisasjoner/sameier, frivilllige organisasjoner eller lignende. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

9 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Tiltak som kan få tilskudd Utvalgte kulturminner som inngår i en utviklingsplan der vern er et formål, og der man legger vekt på konkret tilrettelegging for allmennheten. Det blir lagt vekt på å bruke tilskuddene til konkrete tiltak knytta til sikring og bevaring av den antikvariske verdi. Bruk av tradisjonelle materialer, teknikker, handverk, dessuten opplæring og kunnskapsoppbygging, er viktige grunner for tildeling av tilskudd. Dokumentasjon, publikasjoner og arrangementer om lokal natur og kulturhistorie som kommer allmennheten til gode. Tiltak i regi av organisasjoner, museer og samlinger som får faste driftstilskudd fra kommunen, kan ikke få støtte. Kultur og helse Formål 1. Legge til rette for å bruke kulturaktiviteter i nærmiljø og lokalsamfunnene som forebyggende psykososialt tiltak 2. Legge til rette for å bruke kultur i rehabilitering av kronisk syke og funksjonshemmede. 3. Legge til rette for at vanskeligstilte, funksjonshemmede og syke i størst mulig grad kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter i organisasjonslivet på lik linje med og i samvær med andre. Hvem kan søke Frivillige, humanitære/samfunnsnyttige organisasjoner, pasientorganisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner kan søke om midler til kulturtiltak i helseog/eller rehabiliterings prosjekter som retter seg mot målgrupper i Tromsø. Stiftelser, frivillige lag og foreninger som planlegger eller driver rehabiliteringstiltak og møteplasser der kultur brukes som virkemidler. Tiltakene skal primært være brukerstyrte. Offentlige myndigheter, fagorganisasjoner, partipolitiske organisasjoner og liknende, kan ikke stå som søker. Det gis tilskudd til Kulturtiltak og informasjonstiltak i rehabilitering av kronisk syke og funksjonshemmede Fritidstilbud, møteplasser og informasjonstiltak tilpassa vanskeligstilte grupper Generelle fordelingskriterier Ved fordeling skal det legges vekt på: At midlene stimulerer til ny virksomhet innen de definerte formål. Langsiktige og nyskapende tiltak som kan øke den enkeltes livskvalitet og bidra til trivsel, og psykisk og fysisk helse Omfanget av helseproblemet i samfunnet. Vanskeligstilte barnefamilier Barn og unge med psykososiale helseproblemer og rusproblemer Prosjekter med brukermedvirkning og brukerstyring, og prosjekter som stimulerer til samarbeid mellom organisasjoner og ulike fagmiljøer. Brukerstyring og likemannsarbeid i prosjektet må dokumenteres. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

10 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Møteplassen Formål Sikre gode møteplasser og arenaer for kultur og fritid i lokalsamfunnene Utnytte potensialet og ressursene i privateide kulturbygg med utearealer gjennom standardheving og forbedringer Hvem kan søke Eiere av private kulturbygg og forsamlingslokaler av ulike typer, velforeninger, frivillige lag/organisasjoner kan søke. Det gis støtte til 1. Større investeringer, rehabilitering og utstyr til lokale forsamlingslokaler og kulturbygg med uteområder 2. Tiltak som bidrar til å skape tilhørighet, trivsel og fellesskap for flest mulig i lokalområdet, dvs. ha en mest mulig åpen profil. Det vil bli lagt vekt på søkerorganisasjoner som kan dokumentere at de arbeider aktivt med Å videreutvikle organisasjon og kompetanse Nettverksarbeid og kulturutveksling mellom lokalsamfunn og organisasjoner både i og utenfor kommunen Å utnytte mulighetene i samvirke mellom kultur, fritid og reiseliv Det gis ikke støtte til: Saker som gjelder enkeltpersoner. Ordinær drift. Tiltak som medfører at kommunen tar på seg et arbeidsgiver- eller driftsansvar. Barne- og ungdomstiltak - Driftstilskudd til private fritidsklubber og lekegrupper Formål Bidra til allsidige kultur og fritidstilbud i regi av frivillig sektor i lokalsamfunnene Tiltak som kan få tilskudd Aktivitetstilbud og møteplasser som er åpne for alle barn og unge i lokalmiljøet innenfor en fastsatt aldersgruppe. Lekegrupper: For førskolebarn som ikke går i barnehage. Faste og regelmessige aktivitetstilbud, for eksempel 2 g/uka eller 1 kveld i måneden, gjerne basert på medlemsskap, men også åpne arrangementer. Det stilles krav til budsjett, helårsplan, regnskap og årsmelding for foregående år. Barn og ungdom skal ha innflytelse på tilbudet. Det kan søkes om midler til drift og til utstyr, evt. til særskilte satsingsområder. Hvem kan søke: ungdomslag, utviklingslag, foreldre- eller ungdomsgrupper i et lokalmiljø eller liknende. Tiltak der samarbeid med andre i og utenfor lokalsamfunnet prioriteres. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

11 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Idrett, lek og friluftsliv Aktivitetstiltak og anlegg i nærmiljø og friluftsområder Tilskudd gis til Utstyr og tilrettelegging i nærmiljøet for opphold, lek, ballspill, m.m. Utstyr og tilrettelegging for rekreasjon og friluftsliv Ordninga er en videreføring av frivilligmillionen. De generelle retningslinjer gjelder. Tilskudd til private idrettsanlegg Ordninga gjelder planlegging og investeringer i nye idrettsanlegg, rehabilitering og større vedlikeholdsarbeider av eksisterende idrettsanlegg eid av lag og foreninger. Ordninga vil bli revidert. De generelle retningslinjer gjelder. Drift av private idrettsanlegg Ordninga gjelder drift av idrettsanlegg eid av lag og foreninger. Ordninga vil bli revidert. De generelle retningslinjer gjelder. Refusjonsordninger Tilskudd til trossamfunn og livssynssamfunn Uregistrerte trossamfunn og livssynssamfunn kan søke om kommunalt tilskudd i medhold av trossamfunnsloven 19 og 19a, og livssynssamfunn i medhold av livssamfunnsloven 1. Tilskudd tildeles etter medlemstall, og etter en sats som fastsettes årlig av kommunen. Livssynssamfunn må ha mer enn 500 tilskuddsberettigete medlemmer for å kunne søke om støtte. Ved første gangs søknad må tallet på tilskuddsberettigede medlemmer bekreftes av statsautorisert revisor eller advokat. Medlemsliste må vedlegges. Søknadsfrist 1, juli. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

12 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Stipender Kulturstipend til kunstnere og kulturarbeidere 1. I den utstrekning det over årsbudsjettene gis bevilgninger til formålet, fordeler kulturkomitèen midlene. Stipendene bør over tid søkes spredt over flest mulig virkefelter innen det utvidete kulturbegrep. 2. Kulturstipend kan tildeles aktive kunstnere, kulturarbeidere og ledere i frivillige organisasjoner som har kulturarbeid på sitt program. Stipend gis normalt ikke til lønns- eller kompetansegivende kurs/studier/virksomhet. 3. I utgangspunktet er det bare personer bosatt i Tromsø eller med sterk tilknytning til kommunen, og som har gjort seg bemerket på det kulturelle området som kan tildeles kulturstipend. 4. Tildeling skjer normalt på grunnlag av søknad på skjema, vedlagt CV, men kan også skje etter forslag fra enkeltpersoner eller organisasjoner. Dersom det er flere søknader fra samme kulturområde, kan uttalelse innhentes fra organisasjoner på vedkommende område. Unntaksvis kan stipend gis i form av etableringstilskudd til utøvende kunstnere. 5. Kulturstipend kan normalt ikke tildeles samme person mer enn èn gang. Kulturkomitèen kan gjøre unntak fra denne regel når særlige grunner taler for det. 6. Stipendtildeling skjer ved vanlig flertallsavgjørelse og kan ikke påklages. 7. Rapport om bruken av stipendet skal sendes kulturavdelingen. Dersom stipendet ikke er brukt til det formål som var forutsetningen for tildelingen, kan det kreves tilbakebetalt. 8. Dersom stipend ikke utdeles kan kulturkomitèen omdisponere midlene til andre kulturformål. Kulturstipend for ungdom Stipendet tildeles ungdom under 20 år som har utmerka seg innen kulturlivet i Tromsø inneværende år. Det kan tildeles både enkeltpersoner og grupper. Stipendet kan brukes fritt til utvikling av kunst- og kulturuttrykket. Rapport om bruk av tilskuddet skal leveres innen 12 mndr. etter tildeling. Stipendet utgjør totalt kr ,- pr. år, men kan deles opp, maksimalt i 5 stipend á kr ,-. Ordninga er ny og neste utdeling skjer oktober En jury for ordninga oppnevnes hvert år. Juryen settes sammen av to ungdommer og tre voksne som alle arbeider med ungdomskultur. Juryen foreslår kandidat(er) til stipendet overfor kulturkomitéen. Kulturavdelingen ved ungdomshuset Tvibit skal ivareta sekretariatsfunksjonen Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

13 Tilskudd til Kultur og fritid i Tromsø kommune. Retningslinjer Priser Hederspris Hedersprisen skal gis som en spesiell påskjønnelse og anerkjennelse til utøvende kunstnere og kulturarbeidere som gjennom kunstneriske prestasjoner utover det vanlige, har skapt kunstglede og opplevelser for Tromsø kommunes befolkning, samt bidratt til å profilere kommunen. Kandidater vurderes av egen komité. Kulturpris Tromsø kommune deler hvert år ut en kulturpris til kunstnere, kulturarbeidere eller andre som har gjort seg bemerka med sin innsats på kulturområdet. Kandidater vurderes av egen komité. Kulturvernpris Gjeldende statutter: Kulturvernprisen er innstifta av kulturkomiteen for å stimulere til tiltak som viderefører vår kulturarv på en positiv måte. Prisen består av en plakett og et pengebeløp som kan tildeles personer, institusjoner, foreninger og lignende i kommunen som har gjort seg fortjent til en påskjønnelse. Det utdeles normalt en pris hvert anna år, men kulturkomiteen kan i spesielle tilfeller gjøre unntak fra denne regelen. Prisen kan utdeles for: 1. Istandsetting eller utbedring av eller tilbygg til eldre bygninger eller konstruksjoner på en slik måte at det fremstår som en positiv ivaretakelse av et nærmiljø i kommunen. Arbeidet bør være utført etter antikvariske retningslinjer. 2. Nybygg som i størrelse, form, materialbruk og detaljering er tilpasset et eldre bygningsmiljø på en forbilledlig måte. 3. Tiltak til videreføring av lokale bygningsmiljøer og landskapsverdier 4. Bidrag til å gjøre vår kulturarv levende ved å bygge opp, verne og systematisere samlinger av kulturminner det være seg gjenstander, skriftlige aktstykker, lyd- eller billedmateriale eller lignende. Samlingen(e) må være offentlig tilgjengelig. Kandidater vurderes av egen komité. Prisen utdeles av kulturkomitéen. Tromsø kommune, Kulturavdelingen. februar

14 Tromsø kommune Kulturavdelingen Søknadsskjema tilskudd og stipend til kultur og fritid - Søknaden gjelder Programområde Formål Ordning Sett kryss Kunstnerisk nyskaping og mangfold Fremme profesjonalisering av arrangementer, aktiviteter, m.m. Støtte til produksjoner for å fremme nyskaping og høg kunstnerisk kvalitet Større kunst- og kulturtiltak Kulturstipend for kunstnere og kulturarbeidere Kulturstipend for ungdom Kultur for alle Gi støtte til arrangementer, prosjekter og tiltak, samt stimulere til rekruttering og kvalitet innen sang, musikk, bilde- og scenekunst, m.m. Kunst- og kulturformål Frie sceniske grupper Musikkorps Kulturarven Møteplassen Kultur og helse Barne- og ungdomstiltak Idrett, lek og friluftsliv Fremme forståelse for lokal natur- og kulturhistorie; kulturvern, kulturminnevern og formidling av lokalhistorisk informasjon Sikre arenaer for sosiale og kulturelle aktiviteter, forsamlingslokaler og teknisk infrastruktur i lokalsamfunnet. Organisering rundt møteplasser, m.m. Ta i bruk kulturtenking og - tiltak som helsefremmende virkemidler Bidra til allsidige kultur og fritidstilbud i regi av frivillig sektor i lokalsamfunnene Fremme allsidig idrett og aktiviteter i friluft, både i nærmiljøene og i utfartsområdene Kulturvern Møteplassen Kultur og helse Private fritidsklubber og lekegrupper Aktiviteter og anlegg for rekreasjon og friluftsliv Private idrettsanlegg Drift av private idrettsanlegg Geografisk område: Tiltaket gjelder bydel(er) bygd(er) - hele Tromsø by - hele Tromsø kommune. Spesifisér navn på området Søknadssum, kr. Totalkostnad, kr. Søker Organisasjonsnavn.. Underskift....Sted.... Dato... Vedlegg Prosjektbeskrivelse Siste årsmelding og regnskap Infobrosjyrer og foldere Søknadsfrist 15. mars. Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes til Tromsø kommune, Kulturavdelingen Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

15 Beskrivelse av tiltaket/ prosjektet Dersom søkeren har utarbeidd egen prosjektbeskrivelse som inneholder de nødvendige opplysninger, legges denne ved søknaden. Se side 4 om utfylling av skjemaet. Formål med tiltaket.... Målgruppe/brukergruppe.. Planlagte aktiviteter/tiltak. Organisering Prosjektleder/Kontaktperson.. Evt. styringsgruppe.. Evt. samarbeidspartnere.. Nærmere beskrivelse Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

16 Budsjett (skal være fullstendig) Kostnader Honorarer, lønnsutgifter Reiser, transport Utstyr og materiell Administrasjon Husleie Opplæring/skolering/kurs Andre utgifter Sum, kr. Sum utgifter Kommentarer til budsjettet Finansieringsplan Inntekt Billettsalg Annen inntjening Tilskudd fra egen organisasjon, egenkapital Sum, kr. Egeninnsats Andre finansieringskilder Sum inntekter Kommentarer til finansieringsplanen Om egenandelen Framdriftsplan Oppstart. Varighet.. Avslutning.. Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

17 Opplysninger om søkeren/ organisasjonen Søkers/ Organisasjonens navn Besøksadresse. Postadresse.... Telefon... Telefax... Bankgironr... E-post. Hjemmeside. Kontaktperson/prosjektleder... Postadresse..... Telefon...(p) (j) Telefax... E-post. Hjemmeside. For lag og foreninger: Antall registrerte betalende medlemmer pr Medlemsavgift pr Dersom laget/gruppa er tilsluttet en landsomfattende organisasjon, skriv hvilken..... Om utfylling av skjemaet: Dette skjemaet skal brukes til alle typer søknader om tilskudd eller stipend. Vedlegg som skal legges ved for tiltak i regi av organisasjoner Årsmelding og regnskap for foregående regnskapsår Medlemsinformasjon eller aktivitetsoversikt Til bruk for Kulturavdelingens saksbehandling Søknaden har nødvendige opplysninger.. Søknaden har nødvendige vedlegg. Egenandelens størrelse Vurdering Forslag til vedtak: Innvilges med beløp Begrunnelse.. Avslås Begrunnelse. Saksbehandler.. Dato. Skjema for søknader om tilskudd og stipend til kultur og fritid Tromsø kommune 2001

Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2002

Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2002 Tilskudd, stipend og priser innen kultur og fritid 2002 Retningslinjer Søknadsskjema Tromsø kommune, Kulturavdelingen, Mellomvn. 33, Postboks 727, 9257 Tromsø Telefon 77 60 50 00, telefax 77 60 50 19 1

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune.

Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Stønadsordninger og retningslinjer for ulike kulturformål i Rennesøy kommune. Generelle retningslinjer: Kommunal støtte til kulturarbeid blir gitt til personer, organisasjoner og institusjoner innen kommunen.

Detaljer

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010

Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Kulturmidlene retningslinjer Vedtatt av Levekårsutvalget 11.3.2010 Alminnelige bestemmelser: Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende

Detaljer

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE

TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE UTKAST TIL NYE RETNINGSLINJER TILSKUDD TIL KULTURTILTAK I RANDABERG KOMMUNE 1. GENERELT 2. DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG FORENINGER 3. DRIFTSTILSKUDD TIL PRIVATE KULTURBYGG OG IDRETTSANLEGG 4. TILSKUDD

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer

VENNESLA KOMMUNE. Kulturmidlene Retningslinjer VENNESLA KOMMUNE Kulturmidlene Retningslinjer Disse bestemmelsene må være oppfylt før en forening kan få økonomisk støtte fra Vennesla kommune: 1. Hvem kan søke tilskudd. Det kan gis tilskudd til foreninger

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD ETABLERINGSTILSKUDD Organisasjonens navn Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Mål for prosjektet

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Administrativt delegeringsreglement, vedtatt av rådmannen 1. august 2009, omhandler videredelegering av rådmannens myndighet til underordnede virksomhetsledere/seksjonsledere.

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak

Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RANDABERG KOMMUNE VEDTATT i HNK 05.02.2013, MED ENDRINGER FRA 21.01.2014 HNK SAK 4/14 Retningslinjer for tilskudd til kulturtiltak RETNINGSLINJER Randaberg kommune Innhold: 1. Generelt... side 3 2. Driftstilskudd

Detaljer

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015

Retningslinjer tilskudd kulturelle formål. Revidert februar 2015 Retningslinjer tilskudd kulturelle formål Revidert februar 2015 Generelt om tilskuddsordningenes formål Rana kommune yter tilskudd til ulike formål i regi av lag og foreninger i kommunen. Utgangspunktet

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL RUSFRIE HELGETILTAK FOR UNGDOM Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder

Detaljer

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte

Retningslinjer for kommunal kulturstøtte Retningslinjer for kommunal kulturstøtte 1 Generelt De frivillige organisasjoner som driver aktivt kulturarbeid, er en av Fauske kommunes viktigste ressurser for å nå de kulturpolitiske mål. Historie,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune

Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler. i Kristiansund kommune Retningslinjer for tilskudd av kulturmidler i Kristiansund kommune 1. Kulturmidler Kulturmidler er penger Kristiansund kommune setter av i kommunebudsjettet hvert år til utvikling av kulturfeltet. 2. Formål

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post:

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 26.01.2011 Arkiv: :FE-223, FA-C00 Arkivsaksnr.: 11/180 Journalpostløpenr.: 11/2245 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER Organisasjon Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse Søknaden skal

Detaljer

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune

Forslag til nye retningslinjer. Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Forslag til nye retningslinjer Retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Sarpsborg kommune Fastsatt av bystyret.. med hjemmel i lov 25.09.1992 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter

Detaljer

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 9 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009 Side 2 av 9 2.1. Kulturmidler For å fremme de overordnede kulturpolitiske målene fastsatt både

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Vedtatt av kommunestyret 16.06.2015 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner,

Detaljer

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender

Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Vedtekter for Bamble kommunes priser og stipender Bamble kommunes kulturpris vedtekter... 2 Bamble kommunes frivillighetspris vedtekter... 3 Bamble kommunes byggeskikkpris vedtekter... 4 Bamble kommunes

Detaljer

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune

Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid i Hamar kommune Fastsatt av kommunestyret 21.12.2011 med hjemmel i lov 25.09.1992 nr 107 om kommuner og fylkeskommuner. Erstatter Retningslinjer for

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyret 27. mars 2017. 1 Alminnelige bestemmelser 1.1 Kommunal støtte til kultur- og fritidsvirksomhet gis

Detaljer

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. Retningslinjer for kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid i Flekkefjord kommune. 1. Generelle retningslinjer 1.1 Kommunalt tilskudd til allment kulturarbeid tildeles organisasjoner og institusjoner

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Side 1 av 10 RETNINGSLINJER FOR TILSKUDDSFORMER TIL KULTURFORMÅL I FROLAND KOMMUNE Gjelder fra 1. januar 2009, Revidert av Froland kommunestyre pr. 22.10.12 Side 2 av 10 2.1. Kulturmidler For å fremme

Detaljer

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål

Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Tilskuddsordninger til kultur-, idretts- og friluftsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur og oppvekst 27.1.2009 revidert 7.6.2011, 20.11.2012 og i Kommunestyret 26.2.2014 og 25.2.2015. Siste revidering

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål

Retningslinjer for tilskudd til kulturformål Retningslinjer for tilskudd til kulturformål 1 Generelle bestemmelser a) Nannestad kommune ved virksomhet Kultur gir tilskudd til kulturarbeid til organisasjoner, institusjoner, enkeltpersoner eller eventuelt

Detaljer

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet

Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg. Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Vedlegg 5 til grunnlagsdokument for Rakkestad og Sarpsborg Rakkestad og Sarpsborg- Tilskuddsordninger kulturområdet Det er foretatt en gjennomgang av ulike tilskuddsordninger på kulturområdet for Sarpsborg

Detaljer

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til?

Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune. Hva gir vi tilskudd til? Tilskuddsordninger - Hedmark fylkeskommune Hva gir vi tilskudd til? Hvor finner jeg tilskuddsordningene? http://www.hedmark.org/hedmark-fylkeskommune/om-fylkeskommunen/fag-stab-og-serviceenheter/kultur-bibliotek-ogkompetanse/soeke-tilskudd

Detaljer

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015

Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Retningslinjer Vedtatt av Styret i LNU den 13/02.2015 Mangfold og inkludering 1. Målsetting Formålet med støtteordningen er å stimulere barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale

Detaljer

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL

REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Aurskog-Høland kommune REGLER FOR ØKONOMISK STØTTE TIL KULTUR- OG FRITIDSFORMÅL Vedtatt av kommunestyrer 14. april med endringer vedtatt 3. september 2007 og 9. desember 2009. 1 Alminnelige bestemmelser

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret

Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret Retningslinjer til bruk ved fordeling av midler fra Jordbæreventyret 1. Jordbæreventyret - Formål Jordbæreventyret ble stiftet i 2008. Organisasjonen er etablert for å støtte opp om og videreutvikle det

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD

SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD Frogn kommune Enhet for kultur og fritid Postboks 10 1441 Drøbak SØKNAD OM AKTIVITETSTILSKUDD TILSKUDD TIL ÅPNE KULTURARRANGEMENT Ansvarlig arrangør Adresse Post/bankgiro Formann/ansvarlig leder Adresse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE

KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE KONSERSTØTTE OSLO KOMMUNE Dette er Oslo kommunes støtteordning for frivillige lag og foreningers konserter i Oslo. Hva er kriteriene for å motta støtte? Konserten arrangeres i Oslo Tiltaket må ikke være

Detaljer

Utlysning av kulturmidler 2014

Utlysning av kulturmidler 2014 Utlysning av kulturmidler 2014 Kvalsund kommune ønsker at kulturmidler skal stimulere til økt kulturaktivitet i kommunen. Kulturkontoret opplyser om at lag og foreninger med tilhørlighet i Kvalsund kommune

Detaljer

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet. Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Kulturrådet Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet Er pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter Driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål Underlagt Kulturdepartementet

Detaljer

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan.

Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Hvorfor Kulturplan? Vedtak oppfølging Forny 2001- Kulturstrategier for Levanger kommune. Behovet for å lage Levanger kommunes første kulturplan. Levanger kommune Behovet for å sette det mangfoldige kulturlivet

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALLMENT KULTURARBEID I SKI KOMMUNE Vedtatt av brukerutvalget 10. mars 2004, sak 04/00303 Revidert i henhold til Kommunestyrets økonomiplanvedtak desember 2009 Februar 2013

Detaljer

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60)

Rundskriv Q-10/2013. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Rundskriv Q-10/2013 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2014 (kap. 857 post 60) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Til bykommunene

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015

SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015 SØKNAD OM STØTTE TIL KULTURMINNEVERN 2015 Søknadsfrist: 1. november 2014 Søknad sendes til: Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 Arendal eller postmottak@austagderfk.no 1. Søker Fylles ut av

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra

5 KONTINGENTER/ANDRE TILSKUDD Kontingent til Inntekt/tilskudd fra SØKNADSSKJEMA OG RETNINGSLINJER FOR TILDELING Vedtatt av Oppvekst- og kulturutvalget 17.11. 2009, justert 15.06 2010. 1 FORENING Navn Adresse Postnr og sted E-post Telefon Organisasjonsnummer Stiftelsesår

Detaljer

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål

RETNINGSLINJER. Tilskudd frivillige organisasjoner. Kultur- og idrettsformål Tilskudd frivillige organisasjoner Kultur- og idrettsformål RETNINGSLINJER Vedtatt i Asker kommunestyre februar 201, revidert Asker kommunestyre september 2011. Innhold DEL I Orientering. Hva må oppfylles

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 17.03.2016 16/6950 16/32438 Saksbehandler: Gro Steigum Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet

Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 11 / 2017 Regelverk for tilskudd til drift av organisasjoner i barnevernet Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 1.

Detaljer

Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt

Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for kommuner - Utviklingsprosjekt Søknadsfrist 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur og folkehelse, Svend Foyns

Detaljer

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015

Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 Bergen kommune Tilskuddsordninger 2015 FRISTER Profesjonell kunst- og kultur 1. februar Stipend 1. juni Arrangement Minimum 1 måned før Rask Respons Løpende, 3 ukers saksbehandling OFFENTLEGLOVA I henhold

Detaljer

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73)

Rundskriv Q-10/2008. Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Rundskriv Q-10/2008 Støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2009 (kap. 857 post 73) Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Til bykommunene;

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 14 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2015 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: Rundskriv. bufdir.no 14 / 2017 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 14 / 2017 Regelverk for tilskudd til aktiviteter og drift av frivillige organisasjoner og andre, som bidrar til bedre

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR

PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR PROSJEKTRAPPORT OPPFØLGING AV BEVILGEDE MIDLER TIL FRITID OG KULTUR 2009 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.2 AVGRENSING... 3 2.

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for regionale frivillige paraplyorganisasjoner Talentutvikling Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60)

Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post 60) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 02 / 2015 Regelverk for støtte til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn søknad om støtte for 2015 (kap 857 post

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2))

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2015 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak (kap. 854 post 61 (2)) Innhold Innledning...

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ C00 &11 DRAMMEN HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER Notat Til : Bystyrekomite for kultur(med idrett og kirke) Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/1164-3 C00 &11 DRAMMEN 30.05.2006 HØRING - NYE TILDELINGSORDNINGER/-KRITERIER FOR KULTURMIDLER

Detaljer

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak

Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 13 / 2017 Regelverk for tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Innhold Innledning... 3 1. Formål... 3 2.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE

Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE Reglement for søknad og tildeling av KULTURMIDLER I AUDNEDAL KOMMUNE 1. Innledning og bakgrunn Kulturmidlene tildeles ut fra et overordnet perspektiv som er i samsvar med kommunens visjon og mål; Audnedal

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011

Tilskuddsordninger. Kultur- og idrettsformål. Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Tilskuddsordninger Kultur- og idrettsformål Vedtatt i Hovedutvalget for kultur- og oppvekst 27.01.2009 revisjon 07.06.2011 Formål De kommunale tilskuddene er et virkemiddel for økt innsats i det frivillige

Detaljer

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd

Søknadsskjemaer for kulturtilskudd Søknadsskjemaer for kulturtilskudd 1. Grunntilskudd (skjema vedlagt) 2. Grunntilskudd for idrett(skjema vedlagt) 3. Leietilskudd (skjema vedlagt) 4. Deltakertilskudd (skjema vedlagt) 5. Prosjekt- og aktivitetstilskudd

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Årstad bydel 2009 Dato: 25. september 2009 ÅRBS /09 Årstad bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Årstad bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-14 Hva saken gjelder: Det legges med dette

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER BERETTIGET TIL TILSKUDD Alle frivillige foreninger, lag og klubber som driver med forebyggende og aktiviserende arbeid i Karmøy kommune i tråd

Detaljer

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater:

11. Foreningen kan beskrives som: Idrett: Sosial forening/annet: Religiøs: Korps/musikk: Kor: Kulturvern: Friluftsliv: Kunst/teater: Søkernr. Søknadsfrist 1. april 20 Sandefjord kommune Kultur- og fritidsetaten Postboks 2025 3247 Sandefjord Søknad om tilskudd til det frivillige foreningsliv Beskrivelse av foreningen 1. Foreningens navn:

Detaljer

Tilskudd til istandsetting av kulturminner

Tilskudd til istandsetting av kulturminner Oslo kommune Byantikvaren Informasjonsark Tilskudd til istandsetting av kulturminner Orientering om tilskudd til istandsetting av kulturminner i Oslo Byantikvaren skal fordele kommunale tilskuddsmidler

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler

Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2016 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:.

Les gjennom kriteriene for tilskuddsordningen før utfylling av søknadsskjemaet. Disse ligger vedlagt. Søkers / Organisasjonens navn:. Søknadsfrist 01. juni 2015 Sandefjord kommune Helse- og sosialetaten Postboks 2025 3202 Sandefjord Driftstilskudd til lokale innvandrerorganisasjoner og tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Detaljer

Foto: Ivar Kvaal Musikerordningen Formål: Stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, og styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere Profesjonelle utøvere, ensembler, grupper og artister

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Innspill til kommunereform

Innspill til kommunereform Innspill til kommunereform Oslo, 11.05.2017 2 Ungdom og Fritid Årsberetning 2016 Foto: Almedie Ungdom og Fritid landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus Vi er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd

Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Aure kommune Retningslinjer for tildeling av kulturtilskudd Hovedutvalg kommuneutvikling: Vedtak 8.3.06 / sak 14/06 og 19.3.14 / sak 24/14. Tillagt pkt om kompetansetiltak i sak 97/14 den 15.10.14 Innhold

Detaljer

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet

Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 12 / 2017 Regelverk for tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Innhold Innledning... 3 1.

Detaljer

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi.

3. Økonomiske rammer De økonomiske rammene for tilskuddet følger årlig av rundskriv og oppdragsbrev fra IMDi. Vedtatt av helse- og velferdsutvalget 22.6.2016 Retningslinje for tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunnet som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling i Fredrikstad kommune (IMDi-midler)

Detaljer

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd

Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål Søknadsskjema for profesjonelle kunstnere og ensembler - Produksjonstilskudd Søknadsfrist: 15. oktober Søknadsskjema sendes: Vestfold fylkeskommune, Kultur

Detaljer

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner.

Prosjektet/tiltaket må involvere profesjonelle kunstnere og/eller fagpersoner. Retningslinjer for tilskuddsordningen for tverrfaglige tiltak Del 1 Retningslinjer for søknad 1 Om ordningen / formål for ordningen Ordningen for Tverrfaglige tiltak har som formål å fange opp tiltak og

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2017 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Innhold Innledning... 3 Formål... 3 Målgruppe...

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg. Vedtatt av kommunestyret

Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg. Vedtatt av kommunestyret Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid/-tiltak og faste fritidsanlegg Vedtatt av kommunestyret 26.10.2017 KULTURARBEID Formål Berg kommune ønsker å støtte frivillig innsats i lag og foreninger gjennom

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Tirsdag 27. januar 2009 kl. 17.00 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE

RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE BARENTSKULT RETNINGSLINJER OG KRITERIER FOR STØTTE INNHOLD BARENTSSAMARBEIDET 3 BARENTSKULT - BAKGRUNN 3 FINANSIERINGSKILDER FOR BARENTSKULT 3 HOVEDMÅLSETTING 3 SATSINGSOMRÅDER 3 MÅLGRUPPE 4 HVEM KAN SØKE?

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014. RESTMIDLER. Søknadsskjemaet skal benyttes ved søknad om støtte til nye tiltak. Det er utarbeidet

Detaljer

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1

Tilskuddsordninger. Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Tilskuddsordninger Utfordringer ved restaurering Fenka 13.2.2012 1 Restaureringsfondet i kommunen Norsk Kulturminnefond Riksantikvaren - i sentrum Riksantikvaren/ Fylkeskommunen utenfor sentrum SMIL (spesielle

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2017 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Innhold Innledning... 3 Målgruppe... 3 Formål,

Detaljer

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune

Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune Planprogram vedtatt av Levekårsutvalget 22.aug 2017 Kulturplan for Hole kommune 2018 2024 Formålet med kulturplan og planprogramet Innledning om kulturplanen Et rikt kulturliv med et mangfold av kulturelle

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER

RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER RAKKESTAD KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV TILSKUDD OG GAVER GENERELT Det kan gi økonomisk støtte til lag, foreninger og andre som driver kulturarbeid i Rakkestad kommune. Støtten gis innenfor de

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2016 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 846 post 61) Innhold Innledning... 3 Målgruppe...

Detaljer