TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Bjørnholt skole"

Transkript

1 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Bjørnholt skole 29. april 2016

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bjørnholt skole - ungdomstrinnet Lesehjelp til tilsynsrapporten Om tilsynet med Oslo kommune Bjørnholt skole Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Tema for tilsynet Om gjennomføringen av tilsynet Om de dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Frist for retting av lovbrudd Kommunens frist til å rette...40 Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget...41

3 Sammendrag Tema og formål Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Tema for tilsynet på Bjørnholt skole er forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Hovedpunkter er: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak enkeltvedtak om spesialundervisning enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Gjennomføring Fylkesmannen åpnet 2. september 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Bjørnholt skole i Oslo kommune. Fylkesmannen har ført tilsyn med ungdomstrinnet ved Bjørnholt skole. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner i denne rapporten er basert på skriftlig dokumentasjon, herunder rektors egenvurdering og kopier av tilfeldig utvalgte elevers saksdokumenter. Se vedlagte oversikt over dokumentasjonsgrunnlag. Forhåndsvarsel og foreløpig rapport ble sendt Utdanningsetaten og Bjørnholt skole i brev av 25. februar Oslo kommune har gitt tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig rapport i brev av 21. mars Avdekkede lovbrudd Fylkesmannen har i dette tilsynet vurdert totalt 13 rettslige krav, og vi har i kapitlene 3, 4 og 5 konstatert lovbrudd. Gjennom forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport kan følgende pålegg bli aktuelle å vedta: Kapittel 3: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Oslo kommune må sørge for at saksbehandlingen ved Bjørnholt skole oppfyller forvaltningslovens krav til forhåndsvarsling av vedtak om spesialundervisning, jf. forvaltningsloven 16. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - elever/foresatte varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet - forhåndsvarslet om spesialundervisning og særskilt språkopplæring redegjør for hva saken gjelder, gir opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket 1

4 Kapittel 4: Enkeltvedtak om spesialundervisning Oslo kommune må sørge for at Bjørnholt skole ved behov for spesialundervisning oppfyller opplæringsloven 5-1, 5-3 og 5-4, jf. forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - skolen gir eleven/foresatte mulighet til å uttale seg om innholdet i den sakkyndige vurderingen før enkeltvedtak fattes - skolen fatter enkeltvedtak for elever som etter sakkyndig vurdering har behov for spesialundervisning Kapittel 5: Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Oslo kommune må sørge for at Bjørnholt skole ved behov for og opphør av behov for særskilt språkopplæring oppfyller forvaltningsloven 2 og kapittel IV og V og opplæringsloven 2-8. Oslo kommune må i denne forbindelse se til at: - det fattes enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt språkopplæring - enkeltvedtak om særskilt språkopplæring inneholder opplysninger om organiseringen av opplæringen - det fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven overføres til den ordinære opplæringen Status på rapporten og veien videre I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 1. september Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. Fylkesmannen gjør oppmerksom på at våre konklusjoner bygger på det konkrete kildematerialet som foreligger, og tar bare utgangspunkt i status på det tidspunktet tilsynsrapporten er datert. Tilsynsrapporten er avgrenset til tilsynstemaet, og er ikke noen uttømmende tilstandsvurdering av skolens øvrige virksomhet. 2

5 1. Innledning Fylkesmannen åpnet 2. september 2015 tilsyn med forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging ved Bjørnholt skole i Oslo kommune. Fylkesmannen har ført tilsyn med ungdomstrinnet ved Bjørnholt skole. Felles nasjonalt tilsyn handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og består av tre områder for tilsyn: skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) skolebasert vurdering Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell 1 knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og veiledningssamlinger. Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven første ledd. Kommunen er derfor adressat for denne tilsynsrapporten. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av lovbrudd som er avdekket under tilsynet. Fristen er 1. september Dersom lovbrudd ikke er rettet innen fristen, vil Fylkesmannen i Oslo og Akershus vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 1.1 Bjørnholt skole - ungdomstrinnet Bjørnholt skole er en offentlig skole på Bjørndal i Søndre Nordstrand og har ca. 400 elever på ungdomstrinnet skoleåret 2015/2016. Bjørnholt skole er ungdomsskole og videregående skole (8 13-skole). Skolen har en rektor og to assisterende rektorer. De assisterende rektorene har ansvar for henholdsvis ungdomstrinnet og videregående. Når vi i denne rapporten refererer til «rektor» betyr dette assisterende rektor for ungdomstrinnet. 1.2 Lesehjelp til tilsynsrapporten Rapporten har ett kapittel for hvert hovedområde for tilsynet: Kapittel 3: generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Kapittel 4: enkeltvedtak om spesialundervisning Kapittel 5: enkeltvedtak om særskilt språkopplæring 1 3

6 Kapitlene 3-5 er delt inn på følgende måte: Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Dersom Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, fremkommer dette som korreksjonspunkt. I rapportens kapittel 6 Frist for retting av lovbrudd er det en oppsummering av alle korreksjonspunkt. Fylkesmannen har benyttet enkelte forkortelser i denne foreløpige tilsynsrapporten: LK06: Læreplanverket for Kunnskapsløftet EVS: Egenvurderingsskjema UDE: Utdanningsetaten PPT: Pedagogisk-psykologisk tjeneste 4

7 2. Om tilsynet med Oslo kommune Bjørnholt skole 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven 14-1 første ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er opplæringsloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsynet Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven. Hovedpunkter i tilsynet vil være: Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Enkeltvedtak om spesialundervisning Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring Bjørnholt skole ved rektor har opplyst om at skolen per i dag ikke har elever som mottar: punktskriftopplæring tegnspråkopplæring Dette tilsynet omfatter dermed ikke forvaltningskompetanse for disse to elevgruppene. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen: sikrer elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud følger reglene for innhold i enkeltvedtak sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen. Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte. Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som kontrolleres i tilsynet; totalt 13 rettslige krav blir vurdert. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet. 5

8 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Oslo kommune ble åpnet gjennom brev av 2. september Fylkesmannen har krevd at kommunen legger fram dokumentasjon, jf. kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon fra skolen. 2.4 Om de dokumenter som inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet Fylkesmannen ba i varselbrev av 2. september 2015 om en oversikt over alle elever ved Bjørnholt skole som høsten 2015 mottok særskilt tilrettelagt undervisning ved skolen. Listen med slik oversikt ble mottatt 26. oktober Av hensyn til personvern har Fylkesmannen anonymisert elevene ved å nummerere dem. Når vi i rapporten viser til dokumentasjon knyttet til enkeltelever gjør vi dette ved å vise til elevnummer. Fylkesmannen valgte ut elleve elever fra skolens liste. I brev av 6. november 2015 ba Fylkesmannen om å få tilsendt dokumentasjon knyttet til disse elevene. Spesialundervisning For fire elever (elev 136, 155, 170 og 214) ba Fylkesmannen om å få tilsendt: - nyeste vedtak om spesialundervisning - sakkyndig vurdering(er) som vedtaket er basert på - samtykke fra foreldre og/eller elev før det igangsettes utredning av behovet for spesialundervisning - dokumentasjon som viser at foresatte har fått uttale seg om innholdet i den sakkyndig vurderingen før enkeltvedtak fattes Særskilt språkopplæring For sju elever (elev 21, 48, 63, 73, 84, 98 og 108) ba Fylkesmannen om å få tilsendt: - forhåndsvarsel om vedtak om særskilt språkopplæring - vedtak om særskilt språkopplæring I tillegg ba Fylkesmannen om å få tilsendt tre eksempler på enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring. I skolens brev av 18. november 2015 oversendte rektor elevdokumentasjon for fem elever (elev 21, 63, 73, 98 og 108). Rektor opplyste i brevet at to av elevene på Fylkesmannens liste (elev 48 og 84) var feilregistrert og derfor ikke hadde vedtak om særskilt språkopplæring. For to andre elever (elev 21 og 73) forelå det ikke samtykke og det var derfor ikke fattet vedtak, her forelå imidlertid forhåndsvarsel. Rektor opplyste også at skolen kun hadde ett vedtak om opphør av særskilt språkopplæring. Fylkesmannen ba i e-post av 15. desember 2015 om dokumentasjon for ytterligere fire elever (elev 19, 46, 74 og 85). I skolens brev av 18. desember 2015 ble det oversendt elevdokumentasjon for disse elevene. Skolen har i tillegg i brev av 12. februar 2015 oversendt vedtak for elev 73. Fylkesmannen har til sammen mottatt dokumentasjon for ni elever (elev 21, 63, 73, 98, 108, 19, 46, 74 og 85) hvorav åtte har vedtak om særskilt språkopplæring. 6

9 Følgende dokumenter ligger til grunn for tilsynet: 1. Egenvurderingsskjema fra skolens ledelse oversendt i Bjørnholt skoles e-post av 30. oktober Dokumenter det er vist til i EVS oversendt i Bjørnholt skoles e-post av 1.desember 2015 og 11. desember For fullstendig oversikt, se vår oversikt over dokumentasjonsgrunnlag (vedlegg til rapporten). 3. Elevdokumentasjon - elever med spesialundervisning: Fylkesmannen har mottatt følgende dokumentasjon: fire vedtak om spesialundervisning fire sakkyndig vurderinger som vedtakene er basert på fire samtykker til iverksetting av spesialundervisning to samtykker fra foreldre og/eller elev til å igangsette utredning av behovet for spesialundervisning (elev 170 og 214) skolens oversikt over vedtakene med forklaring 4. Elevdokumentasjon - elever med særskilt språkopplæring: Fylkesmannen har til sammen mottatt følgende dokumentasjon: - ni forhåndsvarsler - ni erklæringer vedrørende samtykke - åtte vedtak om særskilt språkopplæring (alle elevene med unntak av elev 21) - ett vedtak om opphør av særskilt språkopplæring - skolens oversikt over vedtakene med forklaring 5. Fylkesmannen har i tillegg mottatt utfyllende opplysninger knyttet til elevdokumentasjon og til skolens organisering av opplæringen. For fullstendig oversikt, se vår oversikt over dokumentasjonsgrunnlag (vedlegg til rapporten). I tillegg har Fylkesmannen mottatt Oslo kommunes tilbakemelding på foreløpig tilsynsrapport, datert 21. mars Vedlagt kommunens tilbakemelding fulgte ny dokumentasjon som gjaldt både spesialundervisning og særskilt språkopplæring: Bjørnholt skoles oppdaterte rutine for spesialundervisning to henvisninger til PPT - fra barneskolen (elev 136 og elev 155) en ny sakkyndig vurdering, datert 27. november 2015 (elev 214) fire nye vedtak om spesialundervisning, alle datert 7. mars 2016 ett vedtak om opphør av særskilt språkopplæring, datert 18. november 2015 (elev 21) forhåndsvarsel, samtykkeerklæring og vedtak fra 2014 for tre elever (elev 63, 73 og 74) 7

10 3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder generelt for enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Rettslig krav 1 Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært opplæringstilbud Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist, jf. forvaltningsloven 16. Skolen skal gi forhåndsvarselet skriftlig. Varsel til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle dersom eleven eller foreldre har - søkt eller bedt om vedtaket - hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken - fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt rimelig tid til å uttale seg Fylkesmannens undersøkelser Rektor bekrefter i EVS at skolen varsler elever og foreldre, som ikke på annen måte har uttalt seg i saken, før det fattes enkeltvedtak om avvik fra det ordinære opplæringstilbudet. Rektor opplyser at skolen har rutiner for utsendelse og innhenting av samtykke når det gjelder spesialundervisning og særskilt språkopplæring. Ifølge rektor informeres elev og foresatte også om konsekvenser ved avvik fra læreplan. Informasjonen gis via samtaler/møter/brev. Rektor viser til skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisningen og særskilt språkopplæring. Rektor viser også til følgende rundskriv fra Utdanningsetaten (UDE): Rundskriv nr 6/2015 Spesialundervisning i grunnopplæringen (inkl vedlegg) Rundskriv nr 1/2014 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Vedlegg 2 mal for forhåndsvarsling /samtykke Spesialundervisning Rektor viser i EVS til skolens rutiner og til rundskriv (inkludert vedlegg). Vedlegg 2 til rundskrivet er en mal for samtykke til å iverksette spesialundervisning. I denne malen skal foresatte/elev krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene drøftet. Her har foresatte/elev også anledning til å skrive eventuelle kommentarer til den sakkyndige vurderingen. 8

11 Videre har rektor i EVS vist til Skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisning. Her framgår det at i uke 23: - skal rådgiver/avdelingsleder kontrollere at foresatte har samtykket til at spesialundervisning kan iverksettes, og at eleven henvises til PPT for ny sakkyndig vurdering på søknadsskjema - skal rådgiver innhente samtykke for at spesialundervisning kan iverksettes, og at eleven henvises til PPT for ny sakkyndig vurdering Det er også i rutinen vist til mal for Samtykke til at eleven henvises til PPT og mal for Samtykke til at spesialundervisning iverksettes. Fylkesmannen har mottatt og gått igjennom fire vedtak om spesialundervisning. Vedtakene er alle fattet høsten Fylkesmannen har sett følgende: - For elev 136 er sakkyndig vurdering fra januar Skjema for samtykke til iverksetting av spesialundervisning er udatert fra skolen, foresatte har samtykket Eleven er under 15 år. Vedtaket er fattet i For elev 155 er sakkyndig vurdering fra mai Skjema for samtykke til iverksetting av spesialundervisning er udatert fra skolen, foresatte har samtykket i Eleven er under 15 år. Vedtaket er fattet For elev 170 er sakkyndig vurdering fra desember Skjema for samtykke til iverksetting av spesialundervisning er datert , foresatte har samtykket i Eleven er under 15 år. Vedtaket er fattet For elev 214 er sakkyndig vurdering fra Skjema for samtykke til iverksetting av spesialundervisning er udatert, foresatte har samtykket Eleven er over 15 år. Vedtaket er fattet I tre av samtykkeerklæringene (elev 136, 170 og 214) som foreligger er ikke den malen rektor har vist til i EVS benyttet. Det framgår ikke av disse samtykkeerklæringene at foresatte har fått mulighet til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen før vedtak blir fattet. Særskilt språkopplæring Rektor viser til skolens rutiner og til rundskriv 1/2014. Rundskriv 1/2014 refererer i kapittel 6 til forvaltningsloven 16 om forhåndsvarsling og fastslår deretter: «Dersom resultatet av kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, skal skolen sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke». I Bjørnholt skoles Rutinebeskrivelse for skolens arbeid med særskilt språkopplæring pkt 4 heter det: Dersom kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, skal skolen sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke til at vedtak om særskilt språkopplæring skal igangsettes. For elever over 15 år skal samtykke innhentes fra eleven, for elever under 15 år skal samtykke innhentes fra foresatte. Det framgår av rutinene at forhåndsvarsel skal sendes ut innen 20. september eller fortløpende. Fylkesmannen har mottatt kopi av forhåndsvarsel og anmodning om samtykke for ni elever. Fylkesmannen har sett følgende: 9

12 Elev 21: - forhåndsvarsel er ikke datert - frist for å svare er varselet er adressert til foresatte eleven er 13 år - eleven har ikke samtykket - erklæringen er datert og er undertegnet av eleven - det er ikke fattet vedtak - rektor opplyser at skolen har vært i kontakt med mor på telefon og at mor i etterkant (i desember) har undertegnet erklæring Elev 73: - forhåndsvarselet er ikke datert - det er ikke gitt svarfrist - varslet er adressert til foresatte - eleven er over 15 år - foresatte har underskrevet samtykkeerklæring det er ikke krysset av for om de samtykker/ikke samtykker - rektor opplyser at det har vært dialog med foresatte og at de har samtykket muntlig vedtaket er fattet eleven har byttet skole fra januar 2016 Elev 63: - forhåndsvarselet er datert det er ikke gitt svarfrist - varselet er adressert til foresatte - eleven er under 15 år - foresatte har samtykket vedtaket er fattet Elev 98 - forhåndsvarselet er datert det er ikke gitt svarfrist - varselet mangler adressat - eleven er over 15 år - eleven har samtykket vedtaket er fattet Elev forhåndsvarselet er datert det er ikke gitt svarfrist - varselet mangler adressat - eleven er over 15 - eleven har samtykket vedtaket er fattet Elev 19 - forhåndsvarselet er datert det er ikke gitt svarfrist - varselet er adressert til foresatt - eleven er under 15 år - foresatte har samtykket vedtaket er fattet Elev 46 - forhåndsvarselet er ikke datert- det er ikke gitt svarfrist - varselet er adressert til foresatte - eleven er under 15 år - foresatte har samtykket vedtaket er fattet Elev 74 - forhåndsvarselet er ikke datert - det er ikke gitt svarfrist - varslet er adressert til eleven - eleven er under 15 år - foresatte har samtykket vedtaket er fattet Elev 85 - forhåndsvarselet er datert frist for å svare er varselet mangler adressat - eleven er under 15 år - foresatte og elev har samtykket vedtaket er fattet Fylkesmannens vurderinger Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før skolen gjør et vedtak. Formålet med forhåndsvarselet er å sikre at saken er så godt opplyst som mulig før skolen fatter vedtak, og å ivareta elevenes og foresattes rettsikkerhet med anledning til å uttale seg om forhold som angår dem. 10

13 Spesialundervisning: Det foreligger ikke eget brev med forhåndsvarsel om vedtak i de fire sakene Fylkesmannen har mottatt. Dersom skolen følger de kravene til samtykke og rett til uttalelse om sakkyndig vurdering som framgår av opplæringsloven kap. 5, vil imidlertid kravet til forhåndsvarsel i forvaltningsloven 16 være ivaretatt gjennom dette. Det foreligger samtykke til iverksetting i de fire sakene Fylkesmannen har mottatt. Alle samtykkene er datert før vedtakene er fattet. UDEs nye mal, som rektor har vist til, ivaretar elevens/foresattes rett til å uttale seg om sakkyndig vurdering før enkeltvedtak fattes. Her skal foresatte krysse av for at sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene drøftet. Foresatte har også anledning til å skrive eventuelle kommentarer til den sakkyndige vurderingen. Denne malen er benyttet for ett forhåndsvarsel. Denne nye malen er ikke benyttet for tre av de samtykkeerklæringene som foreligger. Det går ikke fram av disse samtykkeerklæringene at foresatte har fått anledning til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Fylkesmannen vurderer at tre av de samtykkeerklæringene som foreligger ikke ivaretar foresattes rett til å uttale seg om den sakkyndige vurderingen. Fylkesmannen ser at den nye malen for samtykke til spesialundervisning vil ivareta kravet til forhåndsvarsel i forvaltningsloven 16. Fylkesmannen kan imidlertid ikke se at det er dokumentert at skolens nåværende praksis er i tråd med dette. Når det gjelder elev 214 har Fylkesmannen følgende bemerkning: eleven er over 15. Under forutsetning av at eleven har samtykkekompetanse skulle eleven derfor selv ha samtykket til iverksetting av spesialundervisning. Fylkesmannen vurderer at det ikke er dokumentert at skolens praksis sikrer at elever og foreldre varsles før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Særskilt språkopplæring: Både i UDEs rundskriv og i skolens rutiner framkommer det at elev/foresatte skal varsles før det blir fattet vedtak om særskilt språkopplæring. Det er utarbeidet maler for slikt varsel. Varselet må gis i så god tid at elev/foresatte får mulighet til å uttale seg om saken. I tre av tilfellene (elev 98, 108 og 63) er varselet datert henholdsvis to dager før, en dag før og samme dag som vedtaket er fattet. Dette er ikke tilstrekkelig tid til at elev/foresatte har fått reell mulighet til å uttale seg om saken. Forhåndsvarsel skal gi foresatte anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. I sju av forhåndsvarslene (elev 73, 63, 98, 108, 19 og 46) er det imidlertid ikke gitt svarfrist. På denne bakgrunn er det Fylkesmannens vurdering at Bjørnholt skole ikke i tilstrekkelig grad sørger for at elev/foresatte blir varslet før det fattes vedtak om særskilt språkopplæring. Det framkommer heller ikke at elev/foresatte har fått anledning til å uttale seg i saken på annen måte. 11

14 For elever under 15 år skal foresatte varsles og eventuelt samtykke. Elever over 15 år har selvstendig samtykkekompetanse. Skolen skal likevel varsle både elev og foresatt når eleven er mellom 15 og 18 år. I tre av sakene Fylkesmannen har sett på var eleven over 15 år da forhåndsvarsel ble sendt ut. Fylkesmannen har sett følgende: - For elev 73 er forhåndsvarselet kun adressert til foresatte. Forhåndsvarsel skulle her ha vært adressert både til elev og til foresatte. Det foreligger ikke skriftlig samtykke. Rektor opplyser at det har vært dialog med foresatte og at de har samtykket muntlig. Det er ikke opplyst om eleven har samtykket. - For elev 98 og 108 mangler forhåndsvarselet adressat. Det går derfor ikke fram om foresatte er varslet. Eleven har samtykket. I sakene hvor eleven har vært under 15 år har Fylkesmannen sett følgende: - For elev 21 er forhåndsvarsel adressert til foresatte. Det er ikke samtykket til særskilt språkopplæring. Erklæringen er undertegnet av eleven som er 13 år. Skolen har i ettertid innhentet mors underskrift, dato for når mor undertegnet går ikke fram. På forespørsel fra Fylkesmannen opplyser rektor at skolen har vært i kontakt med mor på telefon og at mor i etterkant (i desember) har undertegnet erklæringen. - For elev 74 er forhåndsvarsel adressert til eleven. Her har imidlertid foresatte samtykket. Fylkesmannen har også merket seg at det i sju av vedtakene om særskilt språkopplæring er vist til forhåndsvarsel og elevsamtykke. Skolen har benyttet begrepet elevsamtykke uavhengig av om eleven var over eller under 15 år på det tidspunktet det ble varslet. Fylkesmannen vurderer at Bjørnholt skole ikke i tilstrekkelig grad sikrer at både elev og foresatte varsles dersom eleven er over 15 år. Det sikres heller ikke at den som samtykker har samtykkekompetanse. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport når det gjelder spesialundervisning rettslig krav 1 og 2: Oslo kommune mener at elev/foresatte, til tross for at den nye malen ikke er benyttet, har fått uttale seg om sakkyndig vurdering før vedtak blir fattet. Det opplyses at det, mellom den foreløpige og den endelige sakkyndige vurderingen, har foregått et samarbeid mellom eleven/foresatte og PPT. UDE mener dette fremgår implisitt i den siste setningen i samtlige sakkyndig vurderinger: Foresatt er gjort kjent med innholdet i sakkyndig vurdering. Oslo kommune skriver bl.a. følgende: UDE er ikke enig i Fylkesmannens faktabeskrivelse, vurdering og konklusjon om at Bjørnholt skole ikke kan dokumentere at elever og foresatte varsles før det fattes enkeltvedtak om spesialundervisning. Og at elevens/foresattes rett til å få uttale seg om sakkyndig vurdering ikke er ivaretatt. Under rettslig krav 2 viser Oslo kommune til at Fylkesmannen har konkludert med at rettslig krav 1 ikke er oppfylt og at det følger av dette at rettslig krav 2 heller ikke er oppfylt. Oslo kommune er imidlertid uenig i Fylkesmannens konklusjon under rettslig krav 1. 12

15 Fylkesmannens sluttvurdering Etter Fylkesmannens vurdering vil ikke et samarbeid mellom elev/foresatte og PPT, før endelig sakkyndig vurdering foreligger, kunne erstatte forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Forhåndsvarsel skal sikre at den det gjelder skal få anledning til å uttale seg om saken, før vedtak blir fattet, og til den instans som fatter vedtaket. Det er skolen, og ikke PPT, som fatter vedtak om spesialundervisning. Fylkesmannen mener at Oslo kommunes tilbakemelding ikke gir grunnlag for å endre vår konklusjon og opprettholder konklusjonen fra foreløpig rapport om at de rettslige kravene ikke er oppfylt. Dette gjelder rettslig krav 1 og 2. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport når det gjelder særskilt språkopplæring rettslig krav 1: UDE er enig med Fylkesmannens faktabeskrivelse, men er ikke enig i Fylkesmannens vurdering og konklusjon, at det er en forutsetning at skolen gir dem en frist for å samtykke, og ikke tillater dem å samtykke før det er gått minimum en uke fra forhåndsvarslet er datert. Fylkesmannens sluttvurdering Oslo kommune er uenig med Fylkesmannen i at det er en forutsetning at skolen gir elev/foresatte en svarfrist. Fylkesmannen viser til ordlyden i forvaltningsloven 16 hvor det går klart frem av første ledd at det skal gis en frist for uttalelse. I bestemmelsen heter det: Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. I syv av ni forhåndsvarsler er det ikke gitt svarfrist. Fylkesmannen vurderer derfor at det rettslige kravet ikke er oppfylt når det gjelder å gi elev/foresatte rett til å uttale seg innen en nærmere angitt frist. UDE har videre opplyst at de er uenig i at elev/foresatte ikke kan samtykke før det er gått minimum en uke fra forhåndsvarslet er datert. Fylkesmannen vil understreke at vi ikke har uttalt at det må gå en nærmere angitt tid fra forhåndsvarslet er datert til elev/foresatte kan samtykke. Fylkesmannen ser imidlertid at følgende formulering i foreløpige rapport kan gi rom for misforståelser: I tre av tilfellene (elev 98, 108 og 63) er varselet datert henholdsvis to dager før, en dag før og samme dag som vedtaket er fattet. Dette er ikke tilstrekkelig tid til at elev/foresatte har fått reell mulighet til å uttale seg om saken. Elev/foresatte står selvsagt fritt til å samtykke umiddelbart etter at forhåndsvarsel er mottatt. Når samtykke foreligger kan skolen fatte vedtak. Fylkesmannen vil utdype og presiserer at følgende forhold underbygger vår vurdering av skolens praksis: - fire av ni forhåndsvarsler er ikke datert - tre samtykkeerklæringer er gitt samme dag, eller en og to dager etter forhåndsvarsel - ett samtykke er gitt dagen før forhåndsvarslet 13

16 Dette er ikke forhold som hver for seg representerer lovbrudd. Det er imidlertid opplysninger som, sammen med det faktum at det i syv av ni forhåndsvarsler ikke er gitt noen svarfrist, styrker Fylkesmannens vurdering av skolens praksis ikke er tilfredsstillende. I forvaltningslovens 16 er det ikke angitt hvor lang fristen for å uttale seg skal være. Skolen står derfor fritt til å fastsette fristen. Fristen må likevel være lang nok til at elev/foresatte får reell mulighet til å sette seg inn i saken og til å uttale seg. Fylkesmannen mener at Oslo kommunes tilbakemelding ikke gir grunnlag for å endre vår konklusjon og opprettholder konklusjonen fra foreløpig rapport om at de rettslige kravene ikke er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder spesialundervisning. Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder særskilt språkopplæring. Rettslig krav 2 Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven 16. Varslet må derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for eleven, hvilke type avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold som er grunnlaget for vedtaket. Fylkesmannens undersøkelser Rektor svarer ja på spørsmålet om forhåndsvarselet inneholder opplysninger om hvilke bestemmelser i loven vedtaket bygger på og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Rektor viser til forhåndsvarsling /samtykkeerklæring i rundskriv nr 6/2015 og rundskriv nr 1/2014. I følge rektor sikrer disse malene at opplæringslovens og forvaltningslovens krav oppfylles. Spesialundervisning Når det gjelder spesialundervisning har Fylkesmannen under rettslig krav 1 konkludert med at skolens praksis ikke tilfredsstiller krav til forhåndsvarsel. Særskilt språkopplæring Det framgår av UDEs rundskriv nr 1/2014 at skolen skal sende ut forhåndsvarsel med anmodning om samtykke dersom resultatet av kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring. Alle forhåndsvarslene Fylkesmannen har sett viser til opplæringsloven 2-8 og gjengir bestemmelsens ordlyd. Videre er det i alle varslene vist til at skolen har kartlagt elevens norskferdigheter og at kartleggingen viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring. Det framgår av alle varslene at rektor anbefaler at elevene skal få særskilt norskopplæring. 14

17 I ett av forhåndsvarslene (elev 19) anbefaler rektor også at elevene får morsmålsopplæring. Det framgår imidlertid av skolens oversendelsesbrev av at elevens morsmålsopplæring er noe foresatte har organisert for eleven. Morsmålsopplæringen omfattes heller ikke av skolens vedtak. I seks av forhåndsvarslene (elev 21, 63, 73, 98, 108 og 19) er det opplyst at vedtaket gjelder fra til I ett forhåndsvarsel (elev 46) er det opplyst at vedtaket vil gjelde fra til eleven går ut av 10. klasse. For ett forhåndsvarsel (elev 85) framgår det ikke når vedtaket begynner å gjelde. For ett forhåndsvarsel (elev 74)framgår det ikke hvilken periode vedtaket skal gjelde for. Rektor har i e-post av opplyst at ingen av de aktuelle elevene har mottatt særskilt språkopplæring høsten I følge rektor er den særskilte norskopplæringen hovedsakelig organisert som kurs med oppstart i januar Fylkesmannens vurderinger Spesialundervisning Når det gjelder spesialundervisning har Fylkesmannen ovenfor konkludert med at skolens praksis ikke tilfredsstiller krav til forhåndsvarsel. Det følger av dette at lovkravet heller ikke her er oppfylt. Særskilt språkopplæring Alle forhåndsvarslene Fylkesmannen har sett redegjør for det rettslige grunnlaget for det varslede vedtaket. Gjennom henvisning til kartlegging av elevens norskferdigheter og resultatet av kartleggingen, gis det informasjon om hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon som er grunnlaget for vedtaket. Rektor har i alle forhåndsvarslene anbefalt at eleven får særskilt norskopplæring. Fylkesmannen vil imidlertid påpeke at det ikke i noen av forhåndsvarslene er redegjort for at den særskilte norskopplæringen vil bli organisert som kurs med oppstart i januar I sju av forhåndsvarslene er det gitt feilaktige opplysninger om vedtaksperioden. Her heter det at vedtaket vil vare fra til eller til ny kartlegging/til eleven går ut av 10. klasse. Rektor har imidlertid opplyst at ingen av de elevene Fylkesmannen har mottatt dokumentasjon for har mottatt særskilt språkopplæring høsten De aktuelle forhåndsvarslene er for øvrig datert i november eller desember Fylkesmannen ser videre at for en elev (elev 19) omfatter forhåndsvarselet både særskilt norskopplæring og morsmålsopplæring. Rektor opplyser imidlertid at denne morsmålsopplæringen ikke er en del av skolens opplæringstilbud og ikke omfattes av skolens vedtak. Elevens morsmålsopplæring er i privat regi og noe foresatte selv organiserer. Informasjon om opplæring som ikke inngår i skolens opplæringstilbud er ikke relevant i et forhåndsvarsel om særskilt språkopplæring. Fylkesmannen vurderer at det ikke i tilstrekkelig grad gis opplysninger om hva vedtaket gjelder. 15

18 Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder spesialundervisning. Det rettslige kravet er ikke oppfylt når det gjelder særskilt språkopplæring. Rettslig krav 3 Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig og begrunnet, jf. forvaltningsloven 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt på, jf. forvaltningsloven 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket. Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at enkeltvedtakene er tilstrekkelig presise i forhold til bestemmelsene vedtakene bygger på og at vedtakene beskriver begrunnelsen for avvik og hensyn som er vektlagt Rektor viser til: Rundskriv 6/2015 Spesialundervisning i grunnopplæringen - Vedlegg 2, mal for vedtak med sentrale bestemmelser Rundskriv 1/2014 Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Vedlegg 3 mal for vedtak Rundskriv 7/2011 Opplæring for nyankomne elever grunnskolen- Vedlegg 2 mal for vedtak for elever i alfabetiserings-/mottaksgrupper Skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisning og særskilt språkopplæring Skolens internkontrollsystem for arbeidet med spesialundervisning De fire vedtakene om spesialundervisning som Fylkesmannen har mottatt viser alle til opplæringsloven 5-1 som hjemmel for vedtaket. Det framgår også av alle vedtakene at sakkyndig vurdering ligger til grunn for vedtakene. Fylkesmannen har mottatt åtte vedtak om særskilt språkopplæring. Alle vedtakene viser til opplæringsloven 2-8 som hjemmel for vedtaket. Vedtakene fastslår dessuten at elevens norskferdigheter har blitt kartlagt og at vedtaket er fattet på bakgrunn av resultatene av kartleggingen. Fylkesmannens vurderinger Når det gjelder henvisning til det rettslige grunnlaget som vedtaket bygger på er det i vedtakene som gjelder spesialundervisning vist til opplæringsloven 5-1. I vedtakene som gjelder særskilt språkopplæring er det også vist til det rettslige grunnlaget for vedtaket som her er opplæringsloven 2-8. I vedtakene skal det også redegjøres for de faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. For vedtakene som gjelder spesialundervisning er dette ivaretatt gjennom henvisning til sakkyndig vurdering og opplysning om at denne ligger til 16

19 grunn for vedtaket. For vedtakene som gjelder særskilt språkopplæring er kravet ivaretatt gjennom henvisning til resultatene fra kartlegging av elevens norskferdigheter. På bakgrunn av innsendt dokumentasjon vurderer Fylkesmannen at skolens enkeltvedtak om spesialundervisning og særskilt språkopplæring inneholder begrunnelse for vedtaket, henvisning til hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 4 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og fremgangsmåte ved klage Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven 27. Nærmere regler for saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven Skolen må opplyse om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at de malene for vedtak som skolen benytter inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og at klagen skal sendes til skolen. De vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Det framgår av vedtakene som gjelder spesialundervisning at en eventuell klage «må være begrunnet». Fylkesmannens vurderinger De vedtakene som foreligger viser at skolens vedtak om henholdsvis spesialundervisning og særskilt språkopplæring alle inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og hvor klagen skal sendes. Fylkesmannen ser også at dette er ivaretatt gjennom skolens maler. Fylkesmannen vil bemerke at det i vedtakene som gjelder spesialundervisning framgår at en eventuell klage «må være begrunnet» Det framgår imidlertid av forvaltningslovens 32 at klage bør begrunnes. Det er dermed ikke et krav at klagen begrunnes. Fylkesmannen vurderer likevel at enkeltvedtakene i tilstrekkelig grad inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. 17

20 Rettslig krav 5 Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i saken, jf. forvaltningsloven 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven 18 og 19. Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at malene for vedtak inneholder opplysninger om retten til å se sakens dokumenter. De vedtakene Fylkesmannen har fått tilsendt inneholder alle opplysninger om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 27. Fylkesmannens vurderinger Både skolens maler og de vedtakene som foreligger viser at skolens vedtak inneholder informasjon om retten til å se sakens dokumenter jfr. forvaltningsloven 27. Dette gjelder både vedtakene om spesialundervisning og vedtakene om særskilt språkopplæring. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. 18

21 4. Enkeltvedtak om spesialundervisning Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt i kapittel 3. Rettslig krav 6 Foreldre/elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven 5-4. Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i søknaden. Fylkesmannens undersøkelser I følge rektors EVS sikrer skolen at elev/foresatte samtykker til at eleven henvises til PPT for vurdering av elevens utbytte av den ordinære opplæringen. Hun opplyser også om at skjema for henvisning til PPT inneholder samtykke til at eleven blir henvist. Rektor viser til følgende dokumenter: UDEs rundskriv nr 6/2015 med vedlegg 1 mal for samtykkeerklæring (Samtykke til å utrede behovet for spesialundervisning) skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisning UDEs reviderte rundskriv, Spesialundervisning i grunnopplæringen, trådte i kraft 16. september Her presiseres det at eleven eller foresatte skal gi sitt samtykke til henvisning til PPT. Vedlegg 1 til rundskrivet er mal for samtykke til å utrede behov for spesialundervisning. Rundskrivet har også et vedlegg som heter Forslag til rutiner for skolens arbeid med spesialundervisning. I dette vedlegget står det at «rektor innhenter samtykke for å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning, og informerer foresatte». I mal vedlagt rundskrivet, Samtykke til å utrede behovet for spesialundervisning, går det fram at eleven eller foresatte skal gi samtykke før det settes i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Her må elev/foresatt krysse av for om man gir sitt samtykke eller ikke. I Bjørnholt skoles rutinebeskrivelse for spesialundervisning står det i punkt 1 «kontrollere at foresatte har samtykket til at spesialundervisning kan iverksettes, og at eleven henvises til PPT for ny sakkyndig vurdering på søknadsskjema». Dette skal gjøres i uke 23. I punkt 24 står det også at det skal innhentes samtykke til å henvise til PPT for vurdering av rett til spesialundervisning. Rådgiver er oppført som ansvarlig for dette, og dette skal gjøres løpende, ifølge rutinen. Fylkesmannen har bedt om få tilsendt dokumenter knyttet til fire elever som mottar spesialundervisning, herunder samtykke fra foreldre og/eller elev før utredning av behovet for spesialundervisning ble satt i gang. Fylkesmannen har mottatt 19

22 samtykkeerklæringer for to av elevene; én henvisning til PPT sendt fra barneskolen og én henvisning sendt fra Bjørnholt ungdomsskole. Skolen opplyser om at de to siste elevene ble henvist fra barneskolen og at skolen ikke har kopi av disse skjemaene. Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannen ser at det framgår av UDEs rundskriv med mal for henvisning at skolen skal innhente samtykke før utredning av behov for spesialundervisning blir igangsatt. Etter Fylkesmannens vurdering fyller kommunens mal for henvisning kravet til samtykke. Skolens rutiner for spesialundervisning informerer også om at det skal innhentes samtykke fra foresatte før eleven henvises til utredning hos PPT. Fylkesmannen vil imidlertid bemerke at skolens rutiner er formulert slik at det er lett å forveksle samtykke til henvisning til PPT og samtykke til å iverksette spesialundervisning. I rutinen kan det se ut som om samtykke til iverksetting skal innhentes før henvisning til utredning hos PPT. Dette inntrykket rettes i noen grad opp av at det i dokumentet er henvist både til mal for samtykke til henvisning til PPT og samtykke til å iverksette spesialundervisning. Elevene vi har bedt om opplysninger for ble henvist til PPT før rundskrivet fra kommunen trådte i kraft, og skolen har derfor brukt et annet henvisningsskjema enn det som er kommunens nye mal. Dette skjemaet er imidlertid også utformet på en måte som gjør at det ivaretar lovkravet. Når det gjelder elev 136 og elev 155 er disse henvist fra barneskolen og det er derfor denne skolen som skal ha sørget for at elev/foresatte har gitt samtykke. Her har Fylkesmannen ikke mottatt dokumentasjon som viser at foresatte samtykket til eleven ble henvist til PPT for utredning. Elev 170 er også henvist fra barneskole, her foreligger imidlertid kopi av henvisningsskjema med samtykke signert foresatte. Kun elev 214 er henvist fra Bjørnholt skole og henvisningsskjema med samtykke er signert av foresatte. Begge henvisningene er datert før vedtak. Fylkesmannen vil bemerke at elev 214 er over 15. Under forutsetning av at eleven har samtykkekompetanse skulle eleven derfor selv ha samtykket til henvisning til PPT. På bakgrunn av usikkerhet knyttet til elevens samtykkekompetanse har Fylkesmannen ikke lagt vekt på dette i sin vurdering. På bakgrunn av de to samtykkeerklæringene som foreligger finner Fylkesmannen at det er sannsynliggjort at Bjørnholt skole sikrer at foresatte/elev gir sitt samtykke før det settes i gang utredning av behov for spesialundervisning. Oslo kommune har gitt følgende tilbakemelding på forhåndsvarsel og foreløpig tilsynsrapport når det gjelder rettslig krav 6: Oslo kommune har i sin tilbakemelding vist til at Fylkesmannen har konkludert med at lovkravet er oppfylt. De har likevel sendt inn ny dokumentasjon i form av henvisninger til PPT. Dette gjelder elevene 136 og 155 og begge er henvist fra barneskolen. 20

23 Fylkesmannens sluttvurdering For elev 136 er henvisningen datert og signert av foresatte før vedtak og viser dermed at foresatte samtykket til henvisningen. Fylkesmannen registrerer at foresatte ikke har signert på henvisningen for elev 155 og at den heller ikke er datert. Vi har likevel ikke vektlagt dette i vår vurdering da henvisningen ikke er gjort av Bjørnholt skole, men av barneskolen der eleven gikk tidligere. Dette endrer derfor ikke Fylkesmannens konklusjon i foreløpig rapport om at lovkravet er oppfylt. Fylkesmannens konklusjon Det rettslige kravet er oppfylt. Rettslig krav 7 Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven 5-4. Skolen kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven 19 og reglene om taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet. Fylkesmannens undersøkelser Rektor opplyser i EVS at PPT gjennomfører «tilbakemeldingsmøter» med foresatte og skole når sakkyndig vurdering foreligger. Hun opplyser også om at den nye malen for samtykke ivaretar lovkravet om at skolen skal gi foresatte mulighet til å uttale seg om sakkyndig vurdering, og at denne malen tas i bruk fortløpende. Rektor viser her til mal for samtykke til spesialundervisning skolens rutiner for arbeidet med spesialundervisning I UDEs rundskriv framkommer det at én viktig endring fra forrige rundskriv er «Elevens og foresattes rett til å gjøre seg kjent med sakkyndig vurdering, og kunne uttale seg om denne.» I rundskrivets kapittel 8 gjentas denne retten for eleven/foresatte. Kommunens nye mal for forhåndsvarsel/samtykke til vedtak opplyser om at eleven eller foresatte har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndig vurderingen og uttale seg om denne før enkeltvedtak. Elev/foresatt skal her krysse av for om sakkyndig vurdering er gjennomgått og tilrådingene er drøftet. På skjema har elev/foresatt også anledning til å føre på ev. kommentarer til den sakkyndige vurderingen. Som vedlegg til rundskrivet har kommunen også utarbeidet et forslag til rutiner for skolens arbeid med spesialundervisning (vedlegg 11). Av punkt 8 framgår det at «rektor gjennomgår sakkyndig vurdering med foresatte, og drøfter innholdet med foresatte og elev når den sakkyndige vurderingen foregår» og at rektor har ansvar for dette. Bjørnholt skoles rutiner for spesialundervisning er imidlertid ikke identisk med kommunens forslag til rutiner. I skolens rutiner er blant annet punktet om at rektor skal gjennomgå sakkyndig vurdering med foresatte ikke tatt med. 21

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Ammerud skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Ammerud skole 5. februar 2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Ammerud skole... 3 1.2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fet kommune Hovinhøgda skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fet kommune Hovinhøgda skole 13. april 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 3. Hovinhøgda skole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordland fylkeskommune Sandnessjøen videregående skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Åssiden videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Fylkesmannen i Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Felles nasjonalt tilsyn 2015 Kvinesdal kommune Liknes skole og

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nittedal kommune Holumskogen skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nittedal kommune Holumskogen skole 11. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune ved rådmannen 3191 Horten TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Horten kommune - Borre ungdomsskole Januar - mai 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Arendal kommune - Rykene skole. Vår referanse: 2014/5140 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Arendal kommune - Rykene skole Vår referanse: 2014/5140 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Spesialrådgiver,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Høylandet kommune Høylandet skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Høylandet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino Kommune v/rådmann Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vestby kommune Vestby ungdomsskole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vestby kommune Vestby ungdomsskole 14. oktober 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Nordkapp kommune Honningsvåg skole 22.01.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Frogn kommune Dyrløkkeåsen skole 16. september 2016 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1. Innledning... 3 1.1 Dyrløkkeåsen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole. Arkivnr. TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tønsberg kommune Ringshaug ungdomsskole Arkivnr. 2016/878 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved.

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Fylkesmannen i Finnmark. Hammerfest kommune ved. Hammerfest kommune ved rådmann Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hammerfest kommune - Fuglenes skole 19.12.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Møglestu videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Spydeberg ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Spydeberg

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Spydeberg kommune Hovin skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Spydeberg kommune Hovin skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Spydeberg kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune ved fylkesrådmannen Fylkesmannen i Finnmark TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 12.06.2017

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Persbråten videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Persbråten videregående skole 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Tøndergård skole og ressurssenter 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4 2. Om tilsynet med Tøndergård

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Larvik kommune Frøy skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Frøy skole...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter 27.01.2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Mandal videregående skole Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Steigen kommune Steigenskolen Leinesfjord 08.10.2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vest-Agder fylkeskommune - Kvadraturen skolesenter Sendes til: Vest-Agder fylkeskommune ved fylkesrådmann Tine Sundtoft Vår

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Aust-Agder fylkeskommune Arendal videregående skole Saksnummer:2016/2433 Kontaktperson i fylkeskommunen: Stein Kristiansen,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Bodø kommune Hunstad ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Bodø kommune Hunstad ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Bodø kommune Hunstad

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer Tilsynsperiode: juni 2014 juni 2015 TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oppland fylkeskommune Hadeland videregående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver Kautokeino kommune. Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole Kautokeino kommune ved rådmannen Bredbuktnesveien 6 9520 Kautokeino TILSYNSRAPPORT Skolenes gjennomføring av nasjonale prøver 2014 I Kautokeino kommune Maze skole, Kautokeino barneskole, Kautokeino ungdomsskole

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vefsn kommune - Kulstad skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vefsn kommune - Kulstad skole 27.01.2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Vefsn kommune

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT A Skolens arbeid med elevenes utbytte av Opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Lund kommune Lund ungdomsskole 13.06.2016 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse - avgjørelser om særskilt tilrettelegging Eigersund kommune Grøne Bråden skole 1 Innhold: 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule

TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Etnedal kommune Etnedal skule TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Etnedal kommune Etnedal skule 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Etnedal kommune Etnedal skule... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Karmøy kommune - Åkra ungdomsskole A Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen B Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging 1 Innhold 1. Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole

Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole Leka kommune 7994 Leka TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Leka kommune Leka barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Leka kommune Leka barne-

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune

TILSYNSRAPPORT. Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena. Alta kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Opplæring ved Altagård - alternativ opplæringsarena Alta kommune 23. april 2014 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Farsund kommune ved rådmann Postboks Farsund Farsund kommune ved rådmann Postboks 100 4552 Farsund TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Farsund kommune Farsund barne- og ungdomsskole skole Innholdsfortegnelse Sammendrag...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong barne-

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED HAUGESUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/882 KOMMUNENS ADRESSE: Haugesund kommune, postboks 2160, 5504 Haugesund KOMMUNENR: 1106 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen og skolens forvaltningskompetanse Hå kommune Varhaug skule Dato: 23.06.2017 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGEN TILSYN MED LUND KOMMUNE TIDSPUNKT: Våren 2009 Vår ref: 09/883 KOMMUNENS ADRESSE: Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi KOMMUNENR: 1112 TILSYNSGRUPPE: Jorunn H.

Detaljer

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole

Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole Finnmark fylkeskommune v/fylkesrådmann TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Finnmark fylkeskommune Hammerfest videregående skole 22. januar 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4

Detaljer

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole

Til Karasjok kommune. v/rådmann TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Karasjok kommune Karasjok skole Til Karasjok kommune v/rådmann FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Karasjok kommune Karasjok skole 20. mai 2015 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Bodø kommune 10.03.2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.2 Om gjennomføringen av tilsynet...3

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter Tønsberg kommune November 2013 - februar 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Tema for tilsynet... 3 3. Om

Detaljer

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole

Gran kommune - Brandbu ungdomsskole Gran kommune ved Arne Skogsbakken Rådhusvegen 39 2770 Jaren TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Gran kommune - Brandbu ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet

Detaljer

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605

TI LSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Grimstad kommune - Holvig a skole. Vår referanse: 2014/ 1605 Utdannings - og barnehageavdelingen TI LSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Grimstad kommune - Holvig a skole Vår referanse: 2014/ 1605 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lillehammer kommune Smestad ungdomsskole...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune

Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven - Pålegg om retting - Vegårshei kommune Utdannings- og barnehageavdelingen Vegårshei kommune 4985 Vegårshei Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1606 / FMAAIMS 29.06.2015 Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 - Opplæringsloven

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Kautokeino kommune Kautokeino barneskole og Kautokeino ungdomsskole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Kautokeino kommune

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole

Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks SILJAN TI LSYNSRAPPORT. prøver. Siljan kommune - Midtbygda skole Fylkesmannen i Telemark Siljan kommune v/rådmann Jan Sæthre Postboks 16 3749 SILJAN TI LSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring prøver av nasjonale Siljan kommune - Midtbygda skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.........

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga

FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga FYLKESMANNEN I ROGALAND Utdanningsavdelinga Sokndal kommune Gamleveien 20 4380 HAUGE I DALANE Vår ref.: 2010/8945 Deres ref.: Arkivnr.: 632.4 Vår dato: 10.03.2011 Oversending av endelig tilsynsrapport

Detaljer

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet

Dagens innhold. Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn Innhold og gjennomføring av tilsynet Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017: Tilsynstema:

Detaljer

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss

Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084, 3501 Hønefoss Vår dato : 25.01.2016 Vår referanse: 2016/582 Arkivnr.: Deres referanse: S aksbehandler: Åshild Woldstad Buskerud Fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen Hønefoss videregående skole, Postboks 3084,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter

TILSYNSRAPPORT. Trafikkopplæring. Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter TILSYNSRAPPORT Trafikkopplæring Brønnøy kommune Salhus skole og Brønnøy kultur- og kompetansesenter 12.02.2016 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Brønnøy kommune

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Trosterud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Trosterud skole 26. juni 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Trosterud

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Måsøy kommune Havøysund skole FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Måsøy kommune Havøysund skole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2.

Detaljer

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring

Vurdering av behov for særskilt språkopplæring Nord-Odal kommune Postmottak Herredsvegen 2 2120 SAGSTUA Vår dato Vår referanse 21.03.2017 2017/895 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14 17 632.0

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens gjennomføring av nasjonale prøver. Lierne kommune Stortangen skole TILSYNSRAPPORT Skolens gjennomføring av nasjonale prøver Lierne kommune Stortangen skole Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Lierne kommune Stortangen skole... 4 2.1

Detaljer

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Felles nasjonalt tilsyn 2016 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Utdanning- og barnevernsavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Felles nasjonalt tilsyn 2016 Vennesla kommune Vennesla ungdomsskole TIL: Vennesla kommune VÅR

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring. Akershus fylkeskommune

TILSYNSRAPPORT. Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring. Akershus fylkeskommune TILSYNSRAPPORT Elever med behov for særskilt tilrettelegging - inntak og opplæring Akershus fylkeskommune Eidsvoll, Hvam, Kjelle og Sørumsand videregående skoler 12. januar 2018 Sammendrag Tema og formål

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Opplæringsloven kap. 5 Spesialundervisning Loppa kommune Side 2 av 9 Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Balsfjord kommune Storsteinnes skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Balsfjord kommune Storsteinnes skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Balsfjord kommune Storsteinnes skole...

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5

TILSYNSRAPPORT. Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 Snåsa kommune Sørsivegen 6 7760 Snåsa TILSYNSRAPPORT Snåsa kommune som vedtaksmyndighet for vedtak om spesialundervisning etter opplæringsloven kapittel 5 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Innledning...4

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 20.10.2014 2014/4873 Deres dato: Deres referanse: Wang Toppidrett ved styrets leder Postboks 84 3109 Tønsberg Tønsberg AS TILSYNSRAPPORT -

Detaljer

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring,

/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, Hedmark fylkeskommune Postboks 4404 Bedriftssentret 2325 HAMAR Vår dato Vår referanse 23.03.2017 2017/2023 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Anne Lise Slåtsveen Feiring, 62 55 14

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering. Alta kommune Sandfallet ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Skolebasert vurdering Alta kommune Sandfallet ungdomsskole 26.06. 2015 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson

Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Jan Petter Nielsen Mette Hallan John Dietrichson Dagens innhold Tema, formål og bakgrunn for Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Innhold og gjennomføring av tilsynet Utdanningsdirektoratets veiledningsmateriell

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Anita Tøien Johansen Vår dato: Vår referanse: 10.04.2014 2014/350 Deres dato: Deres referanse: Torderød skole Adventistkirkens grunnskole ved styrets leder Folke Bernadottes Gate 8 1511

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Skullerud skole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Oslo kommune Skullerud skole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Oslo kommune Skullerud skole 17. juni 2015 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Oslo kommune Skullerud

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Gjesdal kommune Rettedalen 7 4330 ÅLGÅRD Endelig tilsynsrapport Minoritetsspråklige elevers rett til særskilt språkopplæring Gjesdal kommune Ålgård skole Gjesdal ungdomsskole 1 1.Tema for tilsynet Tema

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering

TILSYNSRAPPORT. Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering TILSYNSRAPPORT Del A: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Del B: Skolebasert vurdering Rogaland fylkeskommune Vågen videregående skole Dato: 10.02.17 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Nord-Aurdal kommune Nord-Aurdal ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Nord-Aurdal kommune

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging. Modalen kommune Mo skole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Modalen kommune Mo skole 1 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Om tilsynet med Modalen kommune Mo skule... 3 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT ENDELEG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjerder om særskild tilrettelegging Fjell kommune Knappskog skule 20. februar 2015 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Om tilsynet med Fjell kommune Knappskog skule...

Detaljer