Torsken kommune Møteinnkalling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 55/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 40/12 Omklassifisering og nedleggelse av fv. 86 Ballesvikskaret- Gryllefjord bru RS 41/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 42/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 43/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 44/12 24/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 56/12 PS 57/12 Politiske saker Krisesenteret i Midt-Troms - godkjenning av samarbeidsavtale 2012/425 X 2012/436 X 2012/436 X 2012/ / /79 PS 58/12 Budsjett-/økonomiplanarbeidet /392 PS 59/12 Budsjettregulering drift og investering 2011/330 PS 60/12 Konvertering av byggelån til ordinært lån - Veimannsbotn/Sifjord vannverk PS 61/12 Fornyelse av kommunale bevillinger - ny bevillingsperiode for salgs og skjenkesteder i Torsken kommune. PS 62/12 Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen - opprettelse av diabetesteam PS 63/12 Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen - Etablering av intermediæravdeling 2012/ / /5 2012/5 PS 64/12 24/27- Søknad om fradeling av parsell til naust 2008/472 PS 65/12 Fastsetting av årstimetallet m.m. for skoleåret X 2012/418

3 PS 55/12 Referat saker RS 40/12 Omklassifisering og nedleggelse av fv. 86 Ballesvikskaret- Gryllefjord bru RS 41/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 42/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 43/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 44/12 24/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 56/12 Politiske saker

4 Torsken kommune Arkiv: H43 Arkivsaksnr: 2012/79-7 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 57/ Kommunestyret i Torsken Krisesenteret i Midt-Troms - godkjenning av samarbeidsavtale Rådmannens innstilling 1. Torsken kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Krisesenteret i Midt-Troms i hht. Vedlagte avtaleutkast, under forutsetning av at avtalen kan inngås med Torsken kommunestyre sitt vedtatte tilskuddsbeløp på kr ,- 2. Driftstilskuddet for 2013 arbeides tidlig inn i budsjettprosessen slik at tilskuddsbeløpet er i samsvar med Torsken kommunes eget vedtatte budsjett. Saksopplysninger Torsken kommunestyre forelegges her til godkjenning en ny samarbeidsavtale med Krisesenteret i Midt-Troms, 9300 Finnsnes Lov om kommunale krisesenter av 19. juni 2011 ( krisesenterlova) pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til kommunens innbyggere. Lovens 2 lyder: Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod. Tilbodet skal gi brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av tjenesteapparatet og skal omfatte : a) Eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod og b) Eit gratis dagtilbod og

5 c) Eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing per telefon og d) Oppfølging i reetableringsfasen, jfr, 4. Enkeltpersonar kan vende seg direkte til krisesentertilbodet som nemnt i andre ledd, utan tilvising eller timeavtale. Kommunen skal sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette har kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane. Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal være fysisk skilde. Torsken kommune har siden 1980 tallet innfridd sine forpliktelser etter krisesenterloven gjennom Krisesenteret i Midt-Troms som er en privat organisasjon uten profittmål, såkalt ideell organisasjon. Alle kommuner i Midt-Troms + Salangen og Lavangen er i dag tilknyttet krisesenteret i Midt- Troms, og utgiftene fordeles mellom kommunene. I 2009 ble den nye krisesenterlova vedtatt, bla. med utvidelse av kommunens forpliktelse til også å omfatte krisesentertilbud for menn. Med virkning fra ble dessuten tidigere øremerket tilskudd til drift av krisesenter innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, og alle utgifter må nå dekkes av kommunene. På denne bakgrunn og etter flere behandlinger i Regionrådet og Administrativt råd, satte AR ned et utvalg bestående av rådmennene i Tranøy og Målselv, regionsekretæren og et styremedlem fra Krisesenteret, med oppgave å utarbeide nye vedtekter og utkast til samarbeidsavtale mellom Krisesenteret og den enkelte kommune. Vurdering Styret for Krisesenteret har vedtatt nye vedtekter eller forslag fra nevnte arbeidsgruppe, og har oversendt utkast til nye samarbeidsavtaler til kommunene. I beregningen av kommunens tilskudd for å dekke driftsutgifter, er lagt til grunn det samme prinsipp som ved fordeling av utgifter til andre samarbeidstiltak i Midt-Troms regionråd, det vil si at 20% av utgiftene deles likt og resterende 80 % fordeles etter folketall. For Torsken kommune innebærer dette en utgift for 2012 på kr ,- Verken krisesenteret budsjett eller fordelingsnøkkel forelå da kommunebudsjettet for 2012 ble utarbeidet. Det ble ut fra et anslag beregnet på grunnlag av vedtatt budsjett 2011 kr ,- til tiltaket, det vil være behov for en økning av kr ,- Etter rådmannens vurdering er denne fellesløsningen for å oppfylle forpliktelsene i krisesenterlova både best og billigst for vår kommune. Rådmann ber om fullmakt til å inngå avtale med Krisesenteret i Midt-Troms ihht. Vedlagte avtale og kommunens allerede vedtatte tilskuddsgrunnlag som utgjør kr ,- til drift i 2012.

6 Torsken kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2012/392-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 58/ Budsjett-/økonomiplanarbeidet Rådmannens innstilling Saken legges fram for drøfting. Saksopplysninger Bakgrunn Rådmannen har startet budsjett-/økonomiplanarbeidet for 2013 til 2016 og ønsker politiske føringer tidlig i prosessen. Det er også utarbeidet en tidsplan for prosessen. Foreløpige beregninger viser at kommunen vil få økonomiske utfordringer ved at inntektene ikke vil dekke dagens drift. Drifta må tas ned noe og rådmannen ønsker politiske signaler på veien videre, for eksempel: Skal vi se på alle kommunens tjenesteområder? Er det områder som skal prioriteres/skjermes? Er det oppgaver vi skal slutte med? Er det oppgaver vi skal begynne med? Ønske om analyser/rapporter? Annet? Inntekter I kommuneproposisjonen varsles det en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på mellom 5,25 og 6 milliarder kroner. Av veksten vil mellom 4,75 og 5 milliarder kroner være

7 frie inntekter. For Torsken kommune utgjør dette om lag 0,9 mill kroner. Statsbudsjettet legges fram i oktober og vi vil først da få kjennskap til den endelige veksten. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (personlige skatteytere), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skjønnsmidler Kommunene har tidligere år lagt inn forventede skjønnsmidler ut fra KS sin prognosemodell. Fylkesmannen har bedt kommunene være forsiktig med dette. For Torsken kommune har det vært lagt inn følgende inntekter tidligere år: År Beløp Rådmannen foreslår å legge inn forventede skjønnsmidler på 2,5 mill kroner for Konsesjonskraft Netto inntekt fra konsesjonskraftinntekter er beregnet til kr Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut med en generell sats på 7 promille, og 5,5 promille for boliger/fritidsboliger. Fylkesmannen har i forbindelse med lovlighetskontroll av budsjettet for år 2012 påpekt at det her ligger et inntektspotensial som kommunestyret må vurdere i forhold til reduksjon av driftsutgifter. Plan for inndekning av tidligere underskudd Torsken kommune har utarbeidet en plan for inndekning av tidligere underskudd i samarbeid med Fylkesmannen i Troms. Kommunens foreløpige plan er inndekning av 1,6 mill kr pr år i 10 år. Ved avslutning av regnskapet for 2009 økte kommunens akkumulerte merforbruk til om lag 18,6 mill kroner. Rådmannen mener at inndekningen bør økes til 2 mill kroner pr år fra og med Rådmannen har lagt til grunn at antatt lønns- og prisvekst for kommunene (deflatoren) vil bli 3,25% fra 2012 til Endelig deflator vil bli offentliggjort i statsbudsjettet i oktober. Demografi Den varslede inntektsveksten for kommunesektoren må sees i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen. Befolkningsveksten for Norge samlet sett er meget høy. I 2011 økte folketallet med 1,3 prosent. De siste 100 år har den prosentvise veksten bare vært høyere en gang i 1920 da veksten var 1,4 prosent. Beregninger indikerer at kommunesektoren vil få store merutgifter i 2013 knyttet til den demografiske utviklingen, som må finansieres innenfor veksten i fire inntekter. Dette vil i liten grad ha betydning for Torsken kommune som har nedgang i folketallet. År Innbyggere Det er tatt utgangspunkt i skatteandelen for 2011 ved beregning av skatteinntekter i 2012 og Kommuner med atypisk/spesiell skatteinngang i 2011 blir bedt om å være spesielt oppmerksom på dette. Dette får betydning for Torsken kommune på grunn av nedgangen i folketallet.

8 Foreløpige beregninger Det er laget en oversikt over kjente tall for 2013 hittil. Rådmannen gjør oppmerksom på at det kan bli endringer når kommuneproposisjonen legges fram. Disponible rammer til drift (beløp i kr) Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Nto Konsesjonskraftinntekter Andre generelle statstilskudd SUM INNTEKTER Nto renteutgifter Nto avdragsutgifter Inndekning av tidligere års underskudd SUM UTGIFTER DISPONIBEL RAMME TIL DRIFT Behov for driftsmidler ved videreføring av årets budsjett foreløpige tall Nedenforstående tabell viser budsjett for 2012, samt behov for driftsmidler for ved videreføring av av årets drift. Usikkerhetsmomenter: Rådmannen foreslår en deflator på 3,25%, men kommunene har foreløpig ikke oversikt over forventet deflator for Det er budsjettert med positivt premieavvik på 2,197 mill kroner i Hvor stort premieavviket blir for 2013 er enda ikke klart fra KLP. Det vil sannsynligvis bli mye lavere enn i Dette er det ikke tatt hensyn til i tabellen. Endringer/budsjettreguleringer for år 2012 er ikke med i oversikten. Ramme Foreløpige rammer Budsjett 2012 Videreføring av årets budsjett med deflator 3,25% År Administrasjon Oppvekst Helse-, pleie og omsorg, 3 sosial/barnevern Teknisk Bygg- og 5 eiendomsforvaltning Sum rammer

9 Tidsplan for arbeidet med økonomiplanen for Torsken kommune Tidsplan Aktiviteter Ansvar Medio mai Kommuneproposisjonen juni Formannskapet Rådmannen - tidsplan - Politiske føringer for budsjett-/økonomiplanarbeidet Medio juni Ledergruppa Rådmannen Planlegging av budsjettarbeidet. Orientering om prognoser for rammer. August/ September Konsekvensjustert budsjett Enhetslederne utarbeider forslag til konsekvensjustert budsjett for sitt område. Gjennomgang og sammenfatning v/økonomiavdelingen 5.sept Ledergruppa møte - Omstillingsbehov - Innspill til tiltaksvurderinger 11.sept Formannskapet Første vurdering av budsjett/økonomiplan - omstillingsbehov - innspill til tiltaksvurderinger 19.sept Ledergruppa møte Informasjon til gruppa om hovedtrekkene i økonomiplangrunnlaget. innspill til endringer /.innsparingstiltak Kvalitetssikring Uke 39 Tillitsvalgte Informasjon til hovedtillitsvalgte om hovedtrekkene i økonomiplangrunnlaget. Primo okt Økonomiplangrunnlaget Rådmannens økonomiplangrunnlag sendes formannskapet til behandling. Samme informasjon sendes til ledergruppa og hovedtillitsvalgte 16. okt Formannskapet /økonomiutvalget De politiske prosessene starter opp. Politiske prioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet 17. okt Ledergruppa møte Gjennomgang Uke 43 Arbeidsmiljøutvalget Til uttalelse 13.nov Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret vedtas Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn. 14 dager Innstillingen sendes også til råd og utvalg til uttalelse. 21.nov Ledergruppa Informasjon om formannskapets prioriteringer. Hovedtillitsvalgte Drøftingsmøte vedrørende formannskapets prioriteringer. Innkomne uttalelser legges fram for kommunestyret. Enhetsledere Økonomiavd. Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen/ Formannskapet Rådmannen Rådmannen/ formannskapet Formannskapet Rådmannen Rådmannen Rådmannen

10 4. des Kommunestyret - Kommunestyrets vedtak av budsjettet Kommunestyret Uke 51 Iverksetting - Iverksetting av vedtak og informasjon. Rådmannen

11 Torsken kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 59/ Kommunestyret i Torsken Budsjettregulering drift og investering Rådmannens innstilling: Budsjettet for 2012 reguleres i tråd med følgende budsjettreguleringsskjema for drift og investering: BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA FOR TORSKEN KOMMUNE Bilagsnr: /2012 Investering Vedtak i: Kommunestyret Vedtaksdato: Gjelder: Saksbehandler: ART ANSVAR FUNKSJ BUDSJETTPOSTENS TEKST VEDTATT BUDSJETT NYTT FORSLAG MERUTGI FT MINDRE INNT. MINDRE UTG. MER INNTEKT HovedpumpestasjonGrunnfarnes Kjøp av eiendommer Bruk av lånemidler Bruk av lånemidler Salg av Torsken skole Industrikai Torsken Avsetning ubundet investeringsfond Bruk av lånemidler SUM

12 BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA FOR TORSKEN KOMMUNE Bilagsnr: /2012 Drift Vedtak i: Kommunestyret Vedtaksdato: Gjelder: Saksbehandler: ART ANSVAR FUNKSJ BUDSJETTPOSTENS TEKST VEDTATT BUDSJETT NYTT FORSLAG MERUTGIFT MINDRE INNT. MINDRE UTG. MER INNTEKT Abonnement/tilkn. fibertv Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Forsikring rettslig forsikringsansvar Personalforsikring KS kontingent Rente driftskreditt Sykelønnsrefusjon Vikarutgifter Avdrag låm SUM Saksopplysninger Investering I henhold til kommuneloven skal all investering vedtas av kommunestyret. Så snart investering er vedtatt skal det innreguleres i budsjettet ved første anledning. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Ny hovedpumpestasjon på Grunnfarnes Kommunestyret vedtok i sak 15/12 bygging av ny hovedpumpestasjon på Grunnfarnes for 1,85 mill kroner, som skal finansieres ved låneopptak. Utgiftene vil bli dekket av avløpsgebyret fra og med år Fylkesmannen har godkjent låneopptaket. Kjøp av brannstasjon Kommunestyret vedtok i sak 16/12 å kjøpe to eiendommer fra Edro AS for kr Kjøpet skal finansieres ved låneopptak. Fylkesmannen har godkjent låneopptaket. Salg av Torsken skole Kommunen har solgt Torsken skole for kroner Økt budsjett Industrikai Torsken Kommunestyret vedtok i sak 27/12 å øke låneopptaket med kr 4,729 mill kroner. Rådmannen foreslår budsjettregulering av prosjektet under forutsetning av godkjenning av Fylkesmannen.

13 Drift I henhold til kommuneloven er det kommunestyret selv som skal vedta årsbudsjettet og endringer i dette. Budsjettet for 2012 ble vedtatt av kommunestyret 6.desember Budsjettet var lagt fram og ble vedtatt ut fra den økonomiske kunnskap man hadde på dette tidspunkt. I ettertid viser det seg at det er behov for regulering av budsjettet. Lavere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Nye prognoser fra KS sin prognosemodell viser at vi vil få ca mindre i frie inntekter. Skatteinntektene blir kr lavere enn prognosene fra desember Disse mindreinntektene korrigeres med kr mot rammetilskuddet som følge av løpende inntektsutjevning. Manglende budsjett for forsikring og KS kontingent, samt feilpostering Det er foretatt feilpostering på en inntektspost. I stedet for inntekt er det lagt inn som utgift på kr Beløpet foreslås korrigert. Årlige kostnader som ikke er tatt med i budsjettet: forsikring rettslig forsikringsansvar kr personalforsikring kr KS kontingent kr Rente driftskreditt Det er budsjettert med kr i rente på driftskreditten. I fjor var denne utgiften om lag kr I år blir den lavere og rådmannen foreslår å redusere posten til kr Avdrag nye lån Rådmannen foreslår å øke budsjettet med låneavdrag med kr Kommunen har tatt opp nye lån i år. Kr til fjerning av PCB, kr til ITrehabilitering. Vi har inne lånesøknad på kr til Hovedpumpestasjon Grunnfarnes og kjøp av bygning kr Lånene er tatt opp i Kommunalbanken. Kommunen må betale første avdrag i løpet av år Til sammen kr Kommunen har også tatt opp lån til delvis finansiering av Industrikai Torsken og kommunestyret har vedtatt å lånefinansiere resten av utgiftene, men dette prosjektet er selvfinansierende. På grunn av lave renter i Kommunalbanken vil det ikke bli nødvendig å øke budsjettet på renter selv om kommunen har tatt opp nye lån. Vikar sykefravær og sykepengerefusjon Både vikarutgifter for sykefravær og refusjon sykepenger er for lavt budsjettert. Som nedenforstående tabell viser ligger kostnadene for sykevikarer hittil i år om lag på samme nivå som året før. Det samme gjelder refusjon sykepenger. Rådmannen foreslår derfor å øke begge postene i henhold til prognose. Sykepengerefusjon med 1,9 mill kroner og vikarutgifter med 1,2 mill kroner. Det er vanskelig å vite på forhånd hvilken ramme sykefraværet skal fordeles på. Rådmannen foreslår derfor å legge endringen i ramme 1: fellesutgifter, for fordeling på rammer i forbindelse med årsavslutningen for Analyse sykepenger Regnskap Budsjett Forbruk i % Prognose 2011 mai.11 Forb i % Refusjon sykepenger , ,52 Vikarutgifter pr , ,18

14

15 Torsken kommune Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 60/ Kommunestyret i Torsken Konvertering av byggelån til ordinært lån - Veimannsbotn/Sifjord vannverk Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar konvertering av byggelån til ordinært lån ved prosjekt overføringsledning fra Veimannsbotn til Sifjord vannverk. Lånet konverteres til pålydende kr Lånets avdragstid settes til 40 år. Rådmannen søker godkjenning hos Fylkesmannen i Troms og långivere i henhold til vedtatte finansreglement. Saksopplysninger Vedlegg: 1. K-sak 29/09 2. Fylkesmannens godkjenning av byggelån av 7.april Foreløpig prosjektregnskap Kommunestyret vedtok i K-sak 29/09 å ta opp byggelån på kr til finansiering av utbygging overføringsledning fra Veimannsfjorden vannverk i Veimannsbotn til Sifjord vannverk. Prosjektet er stort sett ferdig, og byggelånet som har hadde forfall må konverteres til et ordinært lån. Anlegget er ferdigstilt og overlevert til Torsken kommune. Av det foreløpige prosjektregnskapet fremgår det påløpte kostnader ekskl mva på kr Det gjenstår kr av budsjettet til diverse utvidelse og klargjøring for privat tilkobling. Regnskapet sendes om kort tid til revisor.

16

17 Torsken kommune Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/430-1 Saksbehandler: Ingrid Solberg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 61/ Fornyelse av kommunale bevillinger - ny bevillingsperiode for salgs og skjenkesteder i Torsken kommune utsettelse av frist. Bakgrunn for saken: Bevillingsperioden for salg og skjenking av alkohol går ut 30. juni Saksbehandlinga av 8 bevillingssaker kan av ulike grunner ikke ble ferdig saksbehandlet innenfor fristen. Alkoholpolitisk handlingsplan som skal danne grunnlaget for drift av serverings og skjenkesteder må gjennomdrøftes grundig, da den skal danne grunnlag for fornying av nåværende bevillinger og innvilgelse av nye bevillinger. Rådmannens innstilling Torsken kommune utsetter frist for behandling av salgs og skjenkebevillinger for en ny bevillingsperiode etter Alkohollovens og ledd. Bevillingssakene for salg og skjenking må være i tråd med Alkoholloven være behandlet av Torsken kommunestyre innen 30. september Saksopplysninger Opplysninger om bevillingsperioden 1-6: i Alkoholloven: Etter Alkohollovens ledd, kan det gis kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk i perioder på inntil 4 år, men med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre er tiltrådt. Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperioden utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor

18 endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden, etter Alkohollovens ledd. I merknadene til Alkohollovens ledd står følgende: Fristforlengelse i siste ledd gjelder likevel ikke utover 3 mnd. fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. Bevilling kan altså maksimalt løpe til og med 30. september. Fristforlengelsen gjelder kun i de tilfellene hvor det er kommunens saksbehandling som ikke er ferdig. Dersom bevillingshaver søker etter 30. juni, kan han ikke påberope seg fristforlengelse. Dette medfører at bevillingen opphører til kommunestyret eventuelt gir ny bevilling. Serveringsloven har ikke spesifikke frister for behandling av serveringsbevillinger. Torsken kommunestyre har vedtatt forskrift for åpnings/lukketider for serveringssteder i K-sak: 3/10: den Forskriften trådte i kraft 2. Mai Opplysninger om kommunens saksbehandling som årsak til utsettelse: Torsken kommune har over lengre tid arbeidet med å få på plass revidert Alkoholpolitisk handlingsplan som grunnlag for tildeling og drift av både nåværende og framtidige skjenke og salgssteder i kommunen. Torsken kommune har under behandling følgende saker: Skjenkebevillinger: Fjordkroa v/ Ginabe Motol Luistro, Gryllefjord Ginas Kafé, Pub og kiosk (tidligere Ausa) v/ Ginabe Motol Luistro, Gryllefjord Torskenkrogen v/ Mette Skogstrøm, Torsken Senja havfiskesenter Draugen v/ Bengt J. Andreassen, Kaldfarnes. Salgsbevillinger: Idar Olsen dagligvare, Flakstadvåg Helge Larsen dagligvare, Sifjord Torsken kolonial, Torsken ICA NÆR Karstein Bertheussen v/ Reidun Flakstad, Gryllefjord. Vurderinger: Torsken kommune v/ ordfører og rådmannen ser det som hensiktsmessig å ha en grundig gjennomgang av handlingsplanen før behandlinga av salgs og skjenkebevillinger for en ny periode på 4 år. Handlingsplanen må derfor innarbeides med de endringer i form av forskrifter og signaler fra Helsedirektoratet og helse og omsorgsdepartementet som er kommet til, siden handlingsplanen sist ble behandlet. Torsken kommune har gjort seg ulike erfaringer med drift av, spesielt skjenkesteder siste 4 års periode. Hvilke krav Torsken kommune har mulighet til å stille til drift av skjenkesteder blir derfor en viktig faktor for grundig vurdering ved fornying av bevillingssaker.

19

20 Torsken kommune Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2012/5-22 Saksbehandler: Anne Kaja Knutsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 62/ Kommunestyret i Torsken Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen - opprettelse av diabetesteam Rådmannens innstilling 1. Torsken kommunestyre er positive til etablering av et interkommunalt samarbeid om drift av et regionalt diabetesteam i tilknytning til DMS Midt-Troms slik som beskrevet i driftsplanen fra Motorprosjektet. 2. Torsken kommune ønsker å være med i oppstartsfasen av denne tjenesten. Det forutsettes at diabetesteamet finansieres som beskrevet i driftsplanen. 3. Det utformes en egen samarbeidsavtale med kommunene som ønsker å delta i dette tjenestetilbudet hvor Lenvik er vertskommune. 4. Utgifter til et interkommunalt diabetesteam legges inn i kommunens budsjett for Saksopplysninger Samhandlingsreformen søker å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene samfunnet står ovenfor. Personer med diabetes utgjør en stor andel av kronisk syke. Etter innføringen av Samhandlingsreformen vil mange helse- og omsorgsoppgaver ligge i grenselandet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og må løses lokalt. Gjennom et kommunalt prosjektarbeid har en utredet behov, muligheter og konsekvenser ved etablering av interkommunalt samarbeid om et diabetesteam i Midt-Troms. Et slikt regionalt

21 team skal levere en tjeneste som oppleves trygg for pasientene, som er robust og helhetlig, og som kvalitetsmessig er like godt som tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppas sammensetning: Berit Fjellstad Viken, diabetessykepleier, Lenvik kommune (Gruppeleder) Jostein Jenssen, prosjektleder Motorprosjektet, Lenvik kommune Steinar Konradsen, fastlege, Senjalegen Anita Vestad, hovedtillitsvalgt, Lenvik kommune Leif Pedersen, Diabetesforbundet Ann-Kristin Evenstad, helsefaglig rådgiver, Sørreisa og Dyrøy kommune Stig Johansen, virksomhetsleder helse, Berg kommune Lisbeth Solbø, virksomhetsleder helse, Tranøy kommune Ann Hege Kårsten, diabetes-/fagutvikings-sykepleier, Bardu kommune Saksopplysninger. Forekomsten av diabetes type 1 og type 2 øker i Norge. Et langt liv uten komplikasjoner er mulig for en person med diabetes, men det krever god kontroll og bevisste valg i egen diabetesbehandling. De fleste pasienter med type 2-diabetes er overvektige og har høyt blodtrykk. Fokus på læring og mestring står sentralt i både kontrollerende behandling og forebygging av senskader. Flere studier viser entydig at god blodsukkersenkende behandling reduserer forekomsten av komplikasjoner i øyne, nyrer og nerver. Opprettelse av regionalt diabetesteam vil bringe spesialistkompetansen nærmere pasienten. Til tross for at det er en kommunalt drevet tjeneste, vil den representere en fagprofesjon som tidligere har vært forbeholdt sykehusene i denne regionen. Driftsrapporten fra arbeidsgruppa slår fast at det vil være til størst endring for type 2-pasienten, som i stor grad følges opp av fastlegene. De har begrenset tid ved hver konsultasjon. Gjennom oppfølging hos diabetesteam vil konsultasjonene være lengre, det blir tid til flere tema, og lengre samtaler og tjenesten blir mer fagspesifikk enn hos en allmennpraktiserende lege. Nærhet til kontroll kan gjøre at pasienten kommer hyppigere til kontroll. Hyppigere kontroller kan bidra til bedre blodsukkerkontroll, dette vil igjen gi pasienten en bedre hverdag på kort sikt og begrenset omfang av seinkomplikasjoner. Nærhet gir også trygghet for pasienten. Terskelen for å ta kontakt med en lokal hjelpeinstans er ofte lavere enn å ta kontakt med spesialisthelsetjenesten. At tjenesten samlokaliseres med Senjalegen og DMS gjør at det er kjente omgivelser, de fleste pasienter vet hvor de skal, det blir mindre stress forbundet med kontrollene. Det blir kortere reisevei som er mindre belastende og billigere. Ved at det opprettes diabetesteam lokalt vil man overføre pasienter fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten, som igjen vil føre til kortere ventetid og økt effektivitet hos spesialist. Et regionalt diabetesteam, i forhold til vedlagte driftsplan, skal i all hovedsak drive veiledning til og kontroll av sykdom hos pasienter i regionen. Inntakskriterium er diagnostisert diabetes type 1 eller 2. Det er ikke lagt opp til generell forebygging av diabetes som en del av tjenesten. Forebygging krever en annen organisasjonsform, - og flere ressurser. Arbeidsgruppa foreslår at teamet i startfasen skal bestå av 2 diabetessykepleiere fordelt på 2 x 50 % stillinger og lege i 10 % stillingsressurs. Diabetessykepleier bruker journalsystemet i WinMed, slik at takstene registreres på kommunal legestilling i Lenvik. Økonomi.

22 Hoveddelen av driftsutgiftene utgjør kostnader til lønn. Andre utgifter vil være til diverse engangsutstyr, husleie, oppdatering av kompetanse og lignende. Det vil også bli investeringskostnader som må dekkes inn gjennom leieinntektene. Utgiftsfordelingen mellom kommunene kan gjøres etter følgende oppsett: 20 % av netto driftskostnadene fordeles likt på kommunene, mens resterende 80 % fordeles etter folketall. Driftsrapporten tar utgangspunkt i at inntekter skal sikres gjennom bruk av takstsystemet for fastleger ved å knytte tjenesten til Senjalegen, selv om det er sykepleiere som utfører konsultasjonene. Det stilles fra saksbehandler i Torsken spørsmål vedrørende en slik bruk av Helfo sitt takstsystem for legetjenester. Kommuneoverlegen vil undersøke saka. Kostnadene til en etablering og drift av et interkommunalt diabetesteam vil bli atskillig dyrere enn det som skisseres i driftsplanen dersom inntektene fra Helfo reduseres.

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Skjermmøte, Kommunehuset og Medby oppvekstsenter Dato: 31.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE

PROTOKOLL. Innkalling godkjent. Saksliste godkjent med tilleggssak; 26/12 Tilbud om alkoholholdig drikk til beboerne Sørreisa sykehjem SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 06.09.2012 Tilstede: Tilstede: Fra adm: Ole G Koch H Evy Nordby AP unntatt sakene 22/12 og 23/12 Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.02.2010 Tidspunkt: 12:00 Formannskapet i Torsken Videomøte på formannskapsalen i Gryllefjord og Medby skole, Kommunehuset i Gryllefjord Eventuelt

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2012/5117-1 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Dato: 30.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19000. Vararepresentanter

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 05.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Kommunestyret i Torsken Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2015

Skatteinngangen pr. mars 2015 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. mars 2015 for landets kommuner sett under ett er på 39,799 mrd. kr. Dette er 3,3 % mer enn pr. mars 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2015

Skatteinngangen pr. januar 2015 Mars 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 Skatteinngangen pr. januar 2015 for landets kommuner sett under ett er på 16,245 mrd. kr. Dette er 1,7 % mer enn i januar 2014. Iht. vedtatt statsbudsjett for

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2016

Skatteinngangen pr. januar 2016 April 2015 en pr. januar 2016 en pr. januar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 16,799 mrd. kr. Dette er en økning på 3,41 pst. i forhold til januar 2015. en for kommunene i Troms pr. januar

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Per Jensen Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Lebesby kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 27.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse og omsorgssjef Muna Larsen Innhold

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Skatteinngangen pr. mars 2016

Skatteinngangen pr. mars 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. mars 2016 Samlet skatteinngangen pr. mars 2016 for landets kommuner er på 41,952 mrd. kr. Dette er en økning på 5,41 pst. i forhold til mars 2016. Skatteinngangen for kommunene

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Signy Gautefall Arkiv: H43 Arkivsaksnr.: 10/4711-13 Dato: 20.08.10 ETABLERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM KRISESENTERTILBUD I DRAMMENSREGIONEN â INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Skatteinngangen pr. februar 2016

Skatteinngangen pr. februar 2016 April 2015 Skatteinngangen pr. februar 2016 Skatteinngangen pr. februar 2016 for landets kommuner sett under ett er på 17,738 mrd. kr. Dette er en økning på 3,21 pst. i forhold til februar 2015. Skatteinngangen

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 -

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 - Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 20.11.2012 Tid: 09:00 - Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode Revhaug

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter tilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Loppa kommune Dato for tilsynet: 18.06.13 28.11.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helse- og omsorgsleder og barnevernleder

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Oktober 2014 Skatteinngangen pr. september 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Videokonferanserommet, Medby oppvekstsenter Dato: 24.01.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet November 2014 Skatteinngangen pr. oktober 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet 2015 - Kommunenes årsbudsjett

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 14/ Kommunestyret 6/ TYDAL KOMMUNE Arkiv: 026 Arkivsaksnr: 2011/83-1 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 14/11 28.02.2011 Kommunestyret 6/11 10.03.2011 Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen

Møteinnkalling. Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Politisk nemnd for legevakt Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Skatteinngangen pr. september 2015

Skatteinngangen pr. september 2015 Oktober 2015 Skatteinngangen pr. september 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. september 2015 for landets kommuner sett under ett er på 109,397 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 4,96

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra

Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2015

Skatteinngangen pr. juli 2015 August 2015 Skatteinngangen pr. juli 2015 I revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2015 ble skatteanslaget for kommunene nedjustert med 1,322 mrd. kr. til 134,83 mrd. kr som følge av lavere vekst i skatteinngangen

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30

Møteinnkalling. Komite for helse og sosial. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite for helse og sosial Rådhuset, Dato: Onsdag 08.12.2010 Tidspunkt: Kl. 14:30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Komite for helse og sosial

Detaljer

Vestby kommune Eldrerådet

Vestby kommune Eldrerådet Vestby kommune Eldrerådet Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterom 136, eiendomsavdelingen Møtedato: 30.01.2013 Tid: 18:30 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 25.01.2011 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2015

Skatteinngangen pr. april 2015 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Februar 2016 Skatteinngangen i 2015 i kommunene i Troms og landet Den akkumulerte skatteinngangen pr. desember 2015 for landets kommuner sett under ett er på 136,6 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst i år

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.01.2012 Tidspunkt: 13:15 17:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Skatteinngangen pr. april 2016

Skatteinngangen pr. april 2016 Mai 2015 Skatteinngangen pr. april 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

Skatteinngangen pr. oktober 2015

Skatteinngangen pr. oktober 2015 November 2015 Skatteinngangen pr. oktober 2015 Den akkumulerte skatteinngangen pr. oktober 2015 for landets kommuner sett under ett er på 110,520 mrd. kr. Dette tilsvarer en vekst til nå i år på 5,29 %

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Skatteinngangen pr. januar 2017

Skatteinngangen pr. januar 2017 Mars 2017 en pr. januar 2017 en pr. januar 2017 for landets kommuner sett under ett er på 18,409 mrd. kr. Dette er en økning på 9,6 pst. i forhold til januar 2016. en for kommunene i Troms pr. januar er

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2015

Skatteinngangen pr. mai 2015 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2015 Iht. vedtatt statsbudsjett for 2015 ble det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 136,152 mrd. kr. Det ble på dette tidspunktet forutsatt en vekst i skatteinntektene

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2016

Skatteinngangen pr. mai 2016 Juni 2015 Skatteinngangen pr. mai 2016 Iht. vedtatt for 2016 er det lagt til grunn et nasjonalt skatteanslag på 144,800 mrd. kr. Skatteveksten er anslått til 8,202 mrd. kr. som utgjør 6,0 pst. I revidert

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE

PROTOKOLL. Møtets varighet; kl 09.00 12.00 Utvalget fikk omvisning på Sørreisa Omsorgssenter i etterkant av møtet. SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Helse- og sosialutvalget Møtedato: 04.05.2012 Tilstede: Ole G. Koch H Evy Nordby AP Tor Ivar Olsen AP Hanne Fredriksen Saml Erlend Dårflot Olsen Saml * Fra adm: Ann Kristin

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Juni 2014 Skatteinngangen pr. mai 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til Fylkesmannen

Detaljer

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet

Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet August 2014 Skatteinngangen pr. juli 2014 i kommunene i Troms og landet Kilder: - SSB og KOSTRA - Kommuneproposisjonen 2015/revidert nasjonalbudsjett - Kommunenes årsbudsjett for 2014 som er sendt til

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Gamvik kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 21.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Helseleder Trond Einar

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra 2010 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 30.11.2010 120/10 KTR Kommunestyret 07.12.2010 136/10 KTR Saksansv.: Karin Trosdahl Arkiv:K1-037, K2- H43 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Ordfører AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 09:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport etter sjølmeldingstilsyn med kommunens krisesentertilbud Kommune: Kautokeino kommune Dato for tilsynet: 29.09.11 23.08.13 Kontaktpersoner i kommunen: Enhetsleder, helse-

Detaljer

Skatteinngangen pr. august 2016

Skatteinngangen pr. august 2016 september 2016 en pr. august 2016 I revidert nasjonalbudsjett for 2016 er skatteanslaget for hele kommunesektoren oppjustert med 0,7 mrd. kr. Isolert for kommunene utgjør dette 0,575 mrd. kr sammenlignet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer