Torsken kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Torsken kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 55/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referat saker RS 40/12 Omklassifisering og nedleggelse av fv. 86 Ballesvikskaret- Gryllefjord bru RS 41/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 42/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 43/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 44/12 24/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 56/12 PS 57/12 Politiske saker Krisesenteret i Midt-Troms - godkjenning av samarbeidsavtale 2012/425 X 2012/436 X 2012/436 X 2012/ / /79 PS 58/12 Budsjett-/økonomiplanarbeidet /392 PS 59/12 Budsjettregulering drift og investering 2011/330 PS 60/12 Konvertering av byggelån til ordinært lån - Veimannsbotn/Sifjord vannverk PS 61/12 Fornyelse av kommunale bevillinger - ny bevillingsperiode for salgs og skjenkesteder i Torsken kommune. PS 62/12 Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen - opprettelse av diabetesteam PS 63/12 Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen - Etablering av intermediæravdeling 2012/ / /5 2012/5 PS 64/12 24/27- Søknad om fradeling av parsell til naust 2008/472 PS 65/12 Fastsetting av årstimetallet m.m. for skoleåret X 2012/418

3 PS 55/12 Referat saker RS 40/12 Omklassifisering og nedleggelse av fv. 86 Ballesvikskaret- Gryllefjord bru RS 41/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 42/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 43/12 22/68- Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. RS 44/12 24/8- Retur bekreftet egenerklæring om konsesjonfrihet ved erverv av fast eiendom mv. PS 56/12 Politiske saker

4 Torsken kommune Arkiv: H43 Arkivsaksnr: 2012/79-7 Saksbehandler: Lena Hansson Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 57/ Kommunestyret i Torsken Krisesenteret i Midt-Troms - godkjenning av samarbeidsavtale Rådmannens innstilling 1. Torsken kommunestyre godkjenner samarbeidsavtalen med Krisesenteret i Midt-Troms i hht. Vedlagte avtaleutkast, under forutsetning av at avtalen kan inngås med Torsken kommunestyre sitt vedtatte tilskuddsbeløp på kr ,- 2. Driftstilskuddet for 2013 arbeides tidlig inn i budsjettprosessen slik at tilskuddsbeløpet er i samsvar med Torsken kommunes eget vedtatte budsjett. Saksopplysninger Torsken kommunestyre forelegges her til godkjenning en ny samarbeidsavtale med Krisesenteret i Midt-Troms, 9300 Finnsnes Lov om kommunale krisesenter av 19. juni 2011 ( krisesenterlova) pålegger kommunene å sørge for et krisesentertilbud til kommunens innbyggere. Lovens 2 lyder: Kommunen skal sørge for et krisesentertilbud som skal kunne nyttast av personar som er utsette for vald eller truslar om vald i nære relasjonar, og som har behov for rådgjeving eller eit trygt og mellombels butilbod. Tilbodet skal gi brukarane støtte, rettleiing, hjelp til å ta kontakt med andre delar av tjenesteapparatet og skal omfatte : a) Eit krisesenter eller eit tilsvarande gratis, heilårs, heildøgns, trygt og mellombels butilbod og b) Eit gratis dagtilbod og

5 c) Eit heilårs og heildøgns tilbod der personar nemnde i første ledd kan få råd og rettleiing per telefon og d) Oppfølging i reetableringsfasen, jfr, 4. Enkeltpersonar kan vende seg direkte til krisesentertilbodet som nemnt i andre ledd, utan tilvising eller timeavtale. Kommunen skal sørgje for god kvalitet på tilbodet, mellom anna ved at dei tilsette har kompetanse til å ta vare på dei særskilte behova til brukarane. Butilbodet til kvinner og butilbodet til menn skal være fysisk skilde. Torsken kommune har siden 1980 tallet innfridd sine forpliktelser etter krisesenterloven gjennom Krisesenteret i Midt-Troms som er en privat organisasjon uten profittmål, såkalt ideell organisasjon. Alle kommuner i Midt-Troms + Salangen og Lavangen er i dag tilknyttet krisesenteret i Midt- Troms, og utgiftene fordeles mellom kommunene. I 2009 ble den nye krisesenterlova vedtatt, bla. med utvidelse av kommunens forpliktelse til også å omfatte krisesentertilbud for menn. Med virkning fra ble dessuten tidigere øremerket tilskudd til drift av krisesenter innlemmet i rammetilskuddet til kommunene, og alle utgifter må nå dekkes av kommunene. På denne bakgrunn og etter flere behandlinger i Regionrådet og Administrativt råd, satte AR ned et utvalg bestående av rådmennene i Tranøy og Målselv, regionsekretæren og et styremedlem fra Krisesenteret, med oppgave å utarbeide nye vedtekter og utkast til samarbeidsavtale mellom Krisesenteret og den enkelte kommune. Vurdering Styret for Krisesenteret har vedtatt nye vedtekter eller forslag fra nevnte arbeidsgruppe, og har oversendt utkast til nye samarbeidsavtaler til kommunene. I beregningen av kommunens tilskudd for å dekke driftsutgifter, er lagt til grunn det samme prinsipp som ved fordeling av utgifter til andre samarbeidstiltak i Midt-Troms regionråd, det vil si at 20% av utgiftene deles likt og resterende 80 % fordeles etter folketall. For Torsken kommune innebærer dette en utgift for 2012 på kr ,- Verken krisesenteret budsjett eller fordelingsnøkkel forelå da kommunebudsjettet for 2012 ble utarbeidet. Det ble ut fra et anslag beregnet på grunnlag av vedtatt budsjett 2011 kr ,- til tiltaket, det vil være behov for en økning av kr ,- Etter rådmannens vurdering er denne fellesløsningen for å oppfylle forpliktelsene i krisesenterlova både best og billigst for vår kommune. Rådmann ber om fullmakt til å inngå avtale med Krisesenteret i Midt-Troms ihht. Vedlagte avtale og kommunens allerede vedtatte tilskuddsgrunnlag som utgjør kr ,- til drift i 2012.

6 Torsken kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2012/392-1 Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 58/ Budsjett-/økonomiplanarbeidet Rådmannens innstilling Saken legges fram for drøfting. Saksopplysninger Bakgrunn Rådmannen har startet budsjett-/økonomiplanarbeidet for 2013 til 2016 og ønsker politiske føringer tidlig i prosessen. Det er også utarbeidet en tidsplan for prosessen. Foreløpige beregninger viser at kommunen vil få økonomiske utfordringer ved at inntektene ikke vil dekke dagens drift. Drifta må tas ned noe og rådmannen ønsker politiske signaler på veien videre, for eksempel: Skal vi se på alle kommunens tjenesteområder? Er det områder som skal prioriteres/skjermes? Er det oppgaver vi skal slutte med? Er det oppgaver vi skal begynne med? Ønske om analyser/rapporter? Annet? Inntekter I kommuneproposisjonen varsles det en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 på mellom 5,25 og 6 milliarder kroner. Av veksten vil mellom 4,75 og 5 milliarder kroner være

7 frie inntekter. For Torsken kommune utgjør dette om lag 0,9 mill kroner. Statsbudsjettet legges fram i oktober og vi vil først da få kjennskap til den endelige veksten. Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (personlige skatteytere), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skjønnsmidler Kommunene har tidligere år lagt inn forventede skjønnsmidler ut fra KS sin prognosemodell. Fylkesmannen har bedt kommunene være forsiktig med dette. For Torsken kommune har det vært lagt inn følgende inntekter tidligere år: År Beløp Rådmannen foreslår å legge inn forventede skjønnsmidler på 2,5 mill kroner for Konsesjonskraft Netto inntekt fra konsesjonskraftinntekter er beregnet til kr Eiendomsskatt Eiendomsskatt skrives ut med en generell sats på 7 promille, og 5,5 promille for boliger/fritidsboliger. Fylkesmannen har i forbindelse med lovlighetskontroll av budsjettet for år 2012 påpekt at det her ligger et inntektspotensial som kommunestyret må vurdere i forhold til reduksjon av driftsutgifter. Plan for inndekning av tidligere underskudd Torsken kommune har utarbeidet en plan for inndekning av tidligere underskudd i samarbeid med Fylkesmannen i Troms. Kommunens foreløpige plan er inndekning av 1,6 mill kr pr år i 10 år. Ved avslutning av regnskapet for 2009 økte kommunens akkumulerte merforbruk til om lag 18,6 mill kroner. Rådmannen mener at inndekningen bør økes til 2 mill kroner pr år fra og med Rådmannen har lagt til grunn at antatt lønns- og prisvekst for kommunene (deflatoren) vil bli 3,25% fra 2012 til Endelig deflator vil bli offentliggjort i statsbudsjettet i oktober. Demografi Den varslede inntektsveksten for kommunesektoren må sees i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen. Befolkningsveksten for Norge samlet sett er meget høy. I 2011 økte folketallet med 1,3 prosent. De siste 100 år har den prosentvise veksten bare vært høyere en gang i 1920 da veksten var 1,4 prosent. Beregninger indikerer at kommunesektoren vil få store merutgifter i 2013 knyttet til den demografiske utviklingen, som må finansieres innenfor veksten i fire inntekter. Dette vil i liten grad ha betydning for Torsken kommune som har nedgang i folketallet. År Innbyggere Det er tatt utgangspunkt i skatteandelen for 2011 ved beregning av skatteinntekter i 2012 og Kommuner med atypisk/spesiell skatteinngang i 2011 blir bedt om å være spesielt oppmerksom på dette. Dette får betydning for Torsken kommune på grunn av nedgangen i folketallet.

8 Foreløpige beregninger Det er laget en oversikt over kjente tall for 2013 hittil. Rådmannen gjør oppmerksom på at det kan bli endringer når kommuneproposisjonen legges fram. Disponible rammer til drift (beløp i kr) Skatt på formue og inntekt Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt Nto Konsesjonskraftinntekter Andre generelle statstilskudd SUM INNTEKTER Nto renteutgifter Nto avdragsutgifter Inndekning av tidligere års underskudd SUM UTGIFTER DISPONIBEL RAMME TIL DRIFT Behov for driftsmidler ved videreføring av årets budsjett foreløpige tall Nedenforstående tabell viser budsjett for 2012, samt behov for driftsmidler for ved videreføring av av årets drift. Usikkerhetsmomenter: Rådmannen foreslår en deflator på 3,25%, men kommunene har foreløpig ikke oversikt over forventet deflator for Det er budsjettert med positivt premieavvik på 2,197 mill kroner i Hvor stort premieavviket blir for 2013 er enda ikke klart fra KLP. Det vil sannsynligvis bli mye lavere enn i Dette er det ikke tatt hensyn til i tabellen. Endringer/budsjettreguleringer for år 2012 er ikke med i oversikten. Ramme Foreløpige rammer Budsjett 2012 Videreføring av årets budsjett med deflator 3,25% År Administrasjon Oppvekst Helse-, pleie og omsorg, 3 sosial/barnevern Teknisk Bygg- og 5 eiendomsforvaltning Sum rammer

9 Tidsplan for arbeidet med økonomiplanen for Torsken kommune Tidsplan Aktiviteter Ansvar Medio mai Kommuneproposisjonen juni Formannskapet Rådmannen - tidsplan - Politiske føringer for budsjett-/økonomiplanarbeidet Medio juni Ledergruppa Rådmannen Planlegging av budsjettarbeidet. Orientering om prognoser for rammer. August/ September Konsekvensjustert budsjett Enhetslederne utarbeider forslag til konsekvensjustert budsjett for sitt område. Gjennomgang og sammenfatning v/økonomiavdelingen 5.sept Ledergruppa møte - Omstillingsbehov - Innspill til tiltaksvurderinger 11.sept Formannskapet Første vurdering av budsjett/økonomiplan - omstillingsbehov - innspill til tiltaksvurderinger 19.sept Ledergruppa møte Informasjon til gruppa om hovedtrekkene i økonomiplangrunnlaget. innspill til endringer /.innsparingstiltak Kvalitetssikring Uke 39 Tillitsvalgte Informasjon til hovedtillitsvalgte om hovedtrekkene i økonomiplangrunnlaget. Primo okt Økonomiplangrunnlaget Rådmannens økonomiplangrunnlag sendes formannskapet til behandling. Samme informasjon sendes til ledergruppa og hovedtillitsvalgte 16. okt Formannskapet /økonomiutvalget De politiske prosessene starter opp. Politiske prioriteringer i drifts- og investeringsbudsjettet 17. okt Ledergruppa møte Gjennomgang Uke 43 Arbeidsmiljøutvalget Til uttalelse 13.nov Formannskapet Formannskapets innstilling til kommunestyret vedtas Offentlig ettersyn Formannskapets innstilling legges ut til alminnelig ettersyn. 14 dager Innstillingen sendes også til råd og utvalg til uttalelse. 21.nov Ledergruppa Informasjon om formannskapets prioriteringer. Hovedtillitsvalgte Drøftingsmøte vedrørende formannskapets prioriteringer. Innkomne uttalelser legges fram for kommunestyret. Enhetsledere Økonomiavd. Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen/ Formannskapet Rådmannen Rådmannen/ formannskapet Formannskapet Rådmannen Rådmannen Rådmannen

10 4. des Kommunestyret - Kommunestyrets vedtak av budsjettet Kommunestyret Uke 51 Iverksetting - Iverksetting av vedtak og informasjon. Rådmannen

11 Torsken kommune Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 59/ Kommunestyret i Torsken Budsjettregulering drift og investering Rådmannens innstilling: Budsjettet for 2012 reguleres i tråd med følgende budsjettreguleringsskjema for drift og investering: BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA FOR TORSKEN KOMMUNE Bilagsnr: /2012 Investering Vedtak i: Kommunestyret Vedtaksdato: Gjelder: Saksbehandler: ART ANSVAR FUNKSJ BUDSJETTPOSTENS TEKST VEDTATT BUDSJETT NYTT FORSLAG MERUTGI FT MINDRE INNT. MINDRE UTG. MER INNTEKT HovedpumpestasjonGrunnfarnes Kjøp av eiendommer Bruk av lånemidler Bruk av lånemidler Salg av Torsken skole Industrikai Torsken Avsetning ubundet investeringsfond Bruk av lånemidler SUM

12 BUDSJETTREGULERINGSSKJEMA FOR TORSKEN KOMMUNE Bilagsnr: /2012 Drift Vedtak i: Kommunestyret Vedtaksdato: Gjelder: Saksbehandler: ART ANSVAR FUNKSJ BUDSJETTPOSTENS TEKST VEDTATT BUDSJETT NYTT FORSLAG MERUTGIFT MINDRE INNT. MINDRE UTG. MER INNTEKT Abonnement/tilkn. fibertv Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Forsikring rettslig forsikringsansvar Personalforsikring KS kontingent Rente driftskreditt Sykelønnsrefusjon Vikarutgifter Avdrag låm SUM Saksopplysninger Investering I henhold til kommuneloven skal all investering vedtas av kommunestyret. Så snart investering er vedtatt skal det innreguleres i budsjettet ved første anledning. Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsavhengig. Ny hovedpumpestasjon på Grunnfarnes Kommunestyret vedtok i sak 15/12 bygging av ny hovedpumpestasjon på Grunnfarnes for 1,85 mill kroner, som skal finansieres ved låneopptak. Utgiftene vil bli dekket av avløpsgebyret fra og med år Fylkesmannen har godkjent låneopptaket. Kjøp av brannstasjon Kommunestyret vedtok i sak 16/12 å kjøpe to eiendommer fra Edro AS for kr Kjøpet skal finansieres ved låneopptak. Fylkesmannen har godkjent låneopptaket. Salg av Torsken skole Kommunen har solgt Torsken skole for kroner Økt budsjett Industrikai Torsken Kommunestyret vedtok i sak 27/12 å øke låneopptaket med kr 4,729 mill kroner. Rådmannen foreslår budsjettregulering av prosjektet under forutsetning av godkjenning av Fylkesmannen.

13 Drift I henhold til kommuneloven er det kommunestyret selv som skal vedta årsbudsjettet og endringer i dette. Budsjettet for 2012 ble vedtatt av kommunestyret 6.desember Budsjettet var lagt fram og ble vedtatt ut fra den økonomiske kunnskap man hadde på dette tidspunkt. I ettertid viser det seg at det er behov for regulering av budsjettet. Lavere frie inntekter (skatt og rammetilskudd) Nye prognoser fra KS sin prognosemodell viser at vi vil få ca mindre i frie inntekter. Skatteinntektene blir kr lavere enn prognosene fra desember Disse mindreinntektene korrigeres med kr mot rammetilskuddet som følge av løpende inntektsutjevning. Manglende budsjett for forsikring og KS kontingent, samt feilpostering Det er foretatt feilpostering på en inntektspost. I stedet for inntekt er det lagt inn som utgift på kr Beløpet foreslås korrigert. Årlige kostnader som ikke er tatt med i budsjettet: forsikring rettslig forsikringsansvar kr personalforsikring kr KS kontingent kr Rente driftskreditt Det er budsjettert med kr i rente på driftskreditten. I fjor var denne utgiften om lag kr I år blir den lavere og rådmannen foreslår å redusere posten til kr Avdrag nye lån Rådmannen foreslår å øke budsjettet med låneavdrag med kr Kommunen har tatt opp nye lån i år. Kr til fjerning av PCB, kr til ITrehabilitering. Vi har inne lånesøknad på kr til Hovedpumpestasjon Grunnfarnes og kjøp av bygning kr Lånene er tatt opp i Kommunalbanken. Kommunen må betale første avdrag i løpet av år Til sammen kr Kommunen har også tatt opp lån til delvis finansiering av Industrikai Torsken og kommunestyret har vedtatt å lånefinansiere resten av utgiftene, men dette prosjektet er selvfinansierende. På grunn av lave renter i Kommunalbanken vil det ikke bli nødvendig å øke budsjettet på renter selv om kommunen har tatt opp nye lån. Vikar sykefravær og sykepengerefusjon Både vikarutgifter for sykefravær og refusjon sykepenger er for lavt budsjettert. Som nedenforstående tabell viser ligger kostnadene for sykevikarer hittil i år om lag på samme nivå som året før. Det samme gjelder refusjon sykepenger. Rådmannen foreslår derfor å øke begge postene i henhold til prognose. Sykepengerefusjon med 1,9 mill kroner og vikarutgifter med 1,2 mill kroner. Det er vanskelig å vite på forhånd hvilken ramme sykefraværet skal fordeles på. Rådmannen foreslår derfor å legge endringen i ramme 1: fellesutgifter, for fordeling på rammer i forbindelse med årsavslutningen for Analyse sykepenger Regnskap Budsjett Forbruk i % Prognose 2011 mai.11 Forb i % Refusjon sykepenger , ,52 Vikarutgifter pr , ,18

14

15 Torsken kommune Arkiv: 251 Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Helga Alver Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 60/ Kommunestyret i Torsken Konvertering av byggelån til ordinært lån - Veimannsbotn/Sifjord vannverk Rådmannens innstilling Kommunestyret vedtar konvertering av byggelån til ordinært lån ved prosjekt overføringsledning fra Veimannsbotn til Sifjord vannverk. Lånet konverteres til pålydende kr Lånets avdragstid settes til 40 år. Rådmannen søker godkjenning hos Fylkesmannen i Troms og långivere i henhold til vedtatte finansreglement. Saksopplysninger Vedlegg: 1. K-sak 29/09 2. Fylkesmannens godkjenning av byggelån av 7.april Foreløpig prosjektregnskap Kommunestyret vedtok i K-sak 29/09 å ta opp byggelån på kr til finansiering av utbygging overføringsledning fra Veimannsfjorden vannverk i Veimannsbotn til Sifjord vannverk. Prosjektet er stort sett ferdig, og byggelånet som har hadde forfall må konverteres til et ordinært lån. Anlegget er ferdigstilt og overlevert til Torsken kommune. Av det foreløpige prosjektregnskapet fremgår det påløpte kostnader ekskl mva på kr Det gjenstår kr av budsjettet til diverse utvidelse og klargjøring for privat tilkobling. Regnskapet sendes om kort tid til revisor.

16

17 Torsken kommune Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2012/430-1 Saksbehandler: Ingrid Solberg Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 61/ Fornyelse av kommunale bevillinger - ny bevillingsperiode for salgs og skjenkesteder i Torsken kommune utsettelse av frist. Bakgrunn for saken: Bevillingsperioden for salg og skjenking av alkohol går ut 30. juni Saksbehandlinga av 8 bevillingssaker kan av ulike grunner ikke ble ferdig saksbehandlet innenfor fristen. Alkoholpolitisk handlingsplan som skal danne grunnlaget for drift av serverings og skjenkesteder må gjennomdrøftes grundig, da den skal danne grunnlag for fornying av nåværende bevillinger og innvilgelse av nye bevillinger. Rådmannens innstilling Torsken kommune utsetter frist for behandling av salgs og skjenkebevillinger for en ny bevillingsperiode etter Alkohollovens og ledd. Bevillingssakene for salg og skjenking må være i tråd med Alkoholloven være behandlet av Torsken kommunestyre innen 30. september Saksopplysninger Opplysninger om bevillingsperioden 1-6: i Alkoholloven: Etter Alkohollovens ledd, kan det gis kommunal bevilling til salg og skjenking av alkoholholdig drikk i perioder på inntil 4 år, men med opphør senest 30. juni året etter at nytt kommunestyre er tiltrådt. Dersom spørsmålet om fornyelse av gitt bevilling ikke er endelig avgjort innen bevillingsperioden utløp, er bevillingen fortsatt gyldig inntil utgangen av den måned hvor

18 endelig vedtak om ny bevilling er truffet, likevel ikke utover 3 måneder fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden, etter Alkohollovens ledd. I merknadene til Alkohollovens ledd står følgende: Fristforlengelse i siste ledd gjelder likevel ikke utover 3 mnd. fra begynnelsen av den nye bevillingsperioden. Bevilling kan altså maksimalt løpe til og med 30. september. Fristforlengelsen gjelder kun i de tilfellene hvor det er kommunens saksbehandling som ikke er ferdig. Dersom bevillingshaver søker etter 30. juni, kan han ikke påberope seg fristforlengelse. Dette medfører at bevillingen opphører til kommunestyret eventuelt gir ny bevilling. Serveringsloven har ikke spesifikke frister for behandling av serveringsbevillinger. Torsken kommunestyre har vedtatt forskrift for åpnings/lukketider for serveringssteder i K-sak: 3/10: den Forskriften trådte i kraft 2. Mai Opplysninger om kommunens saksbehandling som årsak til utsettelse: Torsken kommune har over lengre tid arbeidet med å få på plass revidert Alkoholpolitisk handlingsplan som grunnlag for tildeling og drift av både nåværende og framtidige skjenke og salgssteder i kommunen. Torsken kommune har under behandling følgende saker: Skjenkebevillinger: Fjordkroa v/ Ginabe Motol Luistro, Gryllefjord Ginas Kafé, Pub og kiosk (tidligere Ausa) v/ Ginabe Motol Luistro, Gryllefjord Torskenkrogen v/ Mette Skogstrøm, Torsken Senja havfiskesenter Draugen v/ Bengt J. Andreassen, Kaldfarnes. Salgsbevillinger: Idar Olsen dagligvare, Flakstadvåg Helge Larsen dagligvare, Sifjord Torsken kolonial, Torsken ICA NÆR Karstein Bertheussen v/ Reidun Flakstad, Gryllefjord. Vurderinger: Torsken kommune v/ ordfører og rådmannen ser det som hensiktsmessig å ha en grundig gjennomgang av handlingsplanen før behandlinga av salgs og skjenkebevillinger for en ny periode på 4 år. Handlingsplanen må derfor innarbeides med de endringer i form av forskrifter og signaler fra Helsedirektoratet og helse og omsorgsdepartementet som er kommet til, siden handlingsplanen sist ble behandlet. Torsken kommune har gjort seg ulike erfaringer med drift av, spesielt skjenkesteder siste 4 års periode. Hvilke krav Torsken kommune har mulighet til å stille til drift av skjenkesteder blir derfor en viktig faktor for grundig vurdering ved fornying av bevillingssaker.

19

20 Torsken kommune Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2012/5-22 Saksbehandler: Anne Kaja Knutsen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet i Torsken 62/ Kommunestyret i Torsken Midt-Troms i møte med samhandlingsreformen - opprettelse av diabetesteam Rådmannens innstilling 1. Torsken kommunestyre er positive til etablering av et interkommunalt samarbeid om drift av et regionalt diabetesteam i tilknytning til DMS Midt-Troms slik som beskrevet i driftsplanen fra Motorprosjektet. 2. Torsken kommune ønsker å være med i oppstartsfasen av denne tjenesten. Det forutsettes at diabetesteamet finansieres som beskrevet i driftsplanen. 3. Det utformes en egen samarbeidsavtale med kommunene som ønsker å delta i dette tjenestetilbudet hvor Lenvik er vertskommune. 4. Utgifter til et interkommunalt diabetesteam legges inn i kommunens budsjett for Saksopplysninger Samhandlingsreformen søker å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientens behov for koordinerte tjenester, og som svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene samfunnet står ovenfor. Personer med diabetes utgjør en stor andel av kronisk syke. Etter innføringen av Samhandlingsreformen vil mange helse- og omsorgsoppgaver ligge i grenselandet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og må løses lokalt. Gjennom et kommunalt prosjektarbeid har en utredet behov, muligheter og konsekvenser ved etablering av interkommunalt samarbeid om et diabetesteam i Midt-Troms. Et slikt regionalt

21 team skal levere en tjeneste som oppleves trygg for pasientene, som er robust og helhetlig, og som kvalitetsmessig er like godt som tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppas sammensetning: Berit Fjellstad Viken, diabetessykepleier, Lenvik kommune (Gruppeleder) Jostein Jenssen, prosjektleder Motorprosjektet, Lenvik kommune Steinar Konradsen, fastlege, Senjalegen Anita Vestad, hovedtillitsvalgt, Lenvik kommune Leif Pedersen, Diabetesforbundet Ann-Kristin Evenstad, helsefaglig rådgiver, Sørreisa og Dyrøy kommune Stig Johansen, virksomhetsleder helse, Berg kommune Lisbeth Solbø, virksomhetsleder helse, Tranøy kommune Ann Hege Kårsten, diabetes-/fagutvikings-sykepleier, Bardu kommune Saksopplysninger. Forekomsten av diabetes type 1 og type 2 øker i Norge. Et langt liv uten komplikasjoner er mulig for en person med diabetes, men det krever god kontroll og bevisste valg i egen diabetesbehandling. De fleste pasienter med type 2-diabetes er overvektige og har høyt blodtrykk. Fokus på læring og mestring står sentralt i både kontrollerende behandling og forebygging av senskader. Flere studier viser entydig at god blodsukkersenkende behandling reduserer forekomsten av komplikasjoner i øyne, nyrer og nerver. Opprettelse av regionalt diabetesteam vil bringe spesialistkompetansen nærmere pasienten. Til tross for at det er en kommunalt drevet tjeneste, vil den representere en fagprofesjon som tidligere har vært forbeholdt sykehusene i denne regionen. Driftsrapporten fra arbeidsgruppa slår fast at det vil være til størst endring for type 2-pasienten, som i stor grad følges opp av fastlegene. De har begrenset tid ved hver konsultasjon. Gjennom oppfølging hos diabetesteam vil konsultasjonene være lengre, det blir tid til flere tema, og lengre samtaler og tjenesten blir mer fagspesifikk enn hos en allmennpraktiserende lege. Nærhet til kontroll kan gjøre at pasienten kommer hyppigere til kontroll. Hyppigere kontroller kan bidra til bedre blodsukkerkontroll, dette vil igjen gi pasienten en bedre hverdag på kort sikt og begrenset omfang av seinkomplikasjoner. Nærhet gir også trygghet for pasienten. Terskelen for å ta kontakt med en lokal hjelpeinstans er ofte lavere enn å ta kontakt med spesialisthelsetjenesten. At tjenesten samlokaliseres med Senjalegen og DMS gjør at det er kjente omgivelser, de fleste pasienter vet hvor de skal, det blir mindre stress forbundet med kontrollene. Det blir kortere reisevei som er mindre belastende og billigere. Ved at det opprettes diabetesteam lokalt vil man overføre pasienter fra spesialisthelsetjenesten til primærhelsetjenesten, som igjen vil føre til kortere ventetid og økt effektivitet hos spesialist. Et regionalt diabetesteam, i forhold til vedlagte driftsplan, skal i all hovedsak drive veiledning til og kontroll av sykdom hos pasienter i regionen. Inntakskriterium er diagnostisert diabetes type 1 eller 2. Det er ikke lagt opp til generell forebygging av diabetes som en del av tjenesten. Forebygging krever en annen organisasjonsform, - og flere ressurser. Arbeidsgruppa foreslår at teamet i startfasen skal bestå av 2 diabetessykepleiere fordelt på 2 x 50 % stillinger og lege i 10 % stillingsressurs. Diabetessykepleier bruker journalsystemet i WinMed, slik at takstene registreres på kommunal legestilling i Lenvik. Økonomi.

22 Hoveddelen av driftsutgiftene utgjør kostnader til lønn. Andre utgifter vil være til diverse engangsutstyr, husleie, oppdatering av kompetanse og lignende. Det vil også bli investeringskostnader som må dekkes inn gjennom leieinntektene. Utgiftsfordelingen mellom kommunene kan gjøres etter følgende oppsett: 20 % av netto driftskostnadene fordeles likt på kommunene, mens resterende 80 % fordeles etter folketall. Driftsrapporten tar utgangspunkt i at inntekter skal sikres gjennom bruk av takstsystemet for fastleger ved å knytte tjenesten til Senjalegen, selv om det er sykepleiere som utfører konsultasjonene. Det stilles fra saksbehandler i Torsken spørsmål vedrørende en slik bruk av Helfo sitt takstsystem for legetjenester. Kommuneoverlegen vil undersøke saka. Kostnadene til en etablering og drift av et interkommunalt diabetesteam vil bli atskillig dyrere enn det som skisseres i driftsplanen dersom inntektene fra Helfo reduseres.

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 31.08.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventueltforfall måmeldessnarestpåtlf. 77 18 92

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00

Moteinnkalling. Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Moteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 18.12.213 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tif. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Orientering

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret i Torsken Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 22.02.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92 02 / 99 50 61 96. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon. Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer