Historikk Insulin, historikk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historikk Insulin, historikk"

Transkript

1 Legemidler i behandling av diabetes mellitus Insulin Perorale antidiabetika Inkretiner Glifloziner Ueland, P.M. Legemidler i behandling av diabetes mellitus Legemidler Insulin 1921 Insulin for inhalasjon 2006 Sulfonylureaforbindelser 1946 Introdusert / godtkjent Biguanider 1957 (metformin 1995) Glyosidase-hemmere 1995 TZDs Troglitazon Pioglitazon Rosiglitazon Glinider 1997 GLP analoger 2005 Amylin analoger 2005 DPP-4 hemmere, gliptiner 2006 Glifloziner (SGLT2 hemmere) Historikk Insulin, historikk Hendelse År Pankreasekstrakt senker blod-glukose 1921 Insulinekstrakt brukt klinisk for første gang 1922 Krystallinsk insulin (regular) utviklet 1925 NPH/lente insuliner utviklet 1950/51 Humant rekombinant insulin utviklet 1982 Den første insulinanalog (lispro) 1997 Insulinanalogene, glargine og aspart insulin 2001 Insulinanalogene, glulisine og detemir insulin 2005

2 Diabetes mellitus Insulinrespons ved type I og II diabetes Type I diabetes (IDDM) B-elle dysfunksjon B-elle autoimmunitet sekundært til infeksjon Lite/intet sirkulerende insulin Debuterer ofte i barne/ungdomsårene Type II diabetes (NIDDM) Insulin resistens og ofte svekket B-elle respons Assosiert med fedme Debuterer oftest hos voksne Utvikling av type II diabetes Patofysiologi ved diabetes mg/dl 7,0 mm Organsystem Sentral rolle Betaellene i pankreas Muskulatur Lever Bidragende rolle Fettvev Gastrointestinal tratus Alfaellene i pankreas Nyrer Nervesystemet Defekt Redusert insulinproduksjon Nedsatt glukoseopptak Økt endogen glukoseproduksjon Økt produksjon av FFA Nedsatt inkretinproduksjon Økt glukagonproduksjon Økt glukosereabsorpsjon Neurotransmitter-dysfunksjon

3 Patofysiologi ved diabetes 2 Insulin: struktur Dereased inretin effet Islet β-ell Inreased lipolysis Inreased gluagon seretion Islet α-ell Impaired insulin seretion Inreased gluose reabsorption via kidney Inreased hepati gluose prodution Neurotransmitter dysfuntion Dereased gluose uptake Insulin har en MW lik 5808 D, inneholder 51 aminosyrerer fordelt på en A og en B kjede som bindes sammen med S- S broer. Insulinreeptor Insulin UTSIDEN Sekresjon Stimuleres av gluose (andre sukkere, noen aminosyrer og vagal aktivitet) Alfa-2 adrenerg stimulering hemmer og beta-2 stimulering fremmer sekresjonen Insulinreeptor inneholder to heterodimerer som bindes sammen med S-S broer. Effekten medieres ved fosforylering av IRS-1 (insulin reeptor substrate-1). Degradering Foregår i lever (60%) og nyrer (35%) Hydrolyse av S-S bindinger (insulin transhydrogenase) og proteolyse T1/2= 3-5 minutter

4 Regulering av insulinsekresjon fra B-ellen Absorpsjon av insulin er avhengig av administrasjonen Injeksjonssted Hurtigst absorpsjon fra abdomen Blodgjennomstrømning Påvirkes av massasje, varme, aktivitet Regional muskelaktivitet Injeksjonsdybde Hurtigere absorpsjon ved im injeksjon Insulintype Volum og konsentrasjon Høye antistofftiter kan senke absorpsjonshastigheten Insulinets virkning på kullhydrat-, fettog proteinstoffskiftet Insulin analoger Metabolisme Muskelvev Fettvev Levervev Kullhydrater Glukosetransport Glukoseoksydasjon Glykoneogenese Glukoneogenese Glykogenolyse Fett Lipogenese Fettsyreoksydasjon Lipolyse Ketogenese Ketonstoff-forbrenning +? Protein Aminosyretransport Proteinsyntese Protein-nedbrytning Analoger: Lispro, Aspart, Glulisine, Glargine og Detemir

5 Plasma insulin (pmol/l) Hurtigvirkende lispro-insulin: Kinetikk Regular Lispro Insulinanaloger Insulin Effekt Innhold Innsettende Maksimal Varighet (timer) Hurtigvirkende Humalog insulin lispro NovoRapid insulin aspart Apidra insulin glulisin Langtidsvirkende Lantus >24 insulin glargine Levemir insulin detemir Tid (min) Måltid SC injeksjon Forskjellige insulintyper Insulin Effekt Protraheringsprinsipp Innsettende Maksimal Varighet (timer) Hurtigvirkende Velosulin Humulin Regular Atrapid Humalog Middels lang virketid Humulin Mix 30/ protamin Mixard protamin Insulatard protamin Humulin NPH protamin Monotard zink Langtidsvirkende Humutard Ultra zink Plasma konsentrasjonskurver for hurtig-, middels- og lagtidsvirkende insulin Insulin-nivå (µu/ml) Hurtigvirkende (lispro, aspart) Korttidsvirkende (Regular) Intermediær (NPH, Lente) Langtidsvirkende (glargine) Timer

6 Bivirkninger av insulinbehandling Hypoglyemi Vanligst Symptomer: adrenerge og CNS dysfunksjon Insulin allergi og resistens Allergi mot proteinkontaminanter, unngås ved rent, humant insulin Lavtiter IgG antiinsulin utvikles hos de fleste Hos noen kan antiinsulin bidra til insulinresistens Lipoatrofi og lipohypertrofi Lipatrofi på injeksjonsstedet, sjelden ved rent insulin Hypertrofi også ved rent insulin Perorale antidiabetika Sulfonylurea Generasjon 1: Tolbutamid, Klorpropamid Generasjon 2: Glibenklamid (= Glyburid), Glipizid Generasjon 3: Glimepirid Glinider Repaglinid Nateglinid Biguanider Metformin Alfaglukosidasehemmere Akarbose Tiazolidindioner / Glitazoner Pioglitazon Rosiglitazon DPP4 hemmere Sitagliptin Vildagliptin Saxagliptin Linagliptin Glifloziner Sulfonylureas: Strukturformler Sulfonylureas: Farmakokinetikk Generell formel: Første generasjons Tolbutamid Klorpropamid Annen generasjons Glibenklamid Glipizid Legemiddel Varighet Dosering Metabolisme av virkning (mg) (timer) Første generasjons Tolbutamid ; x2; x3 H Klorpropamid ; x4 R(30%); H (akt. m) Annen generasjons Glipizid ; x4; x2 H Glyburid ; x4; x2 H (akt. m) Glimepirid ; x4 Glilarzid

7 Sulfonylureas: Farmakodynamikk Stimulerer insulinsekresjon fra B-ellene ved binding til sulfonylurea-reeptor (SUR-1) SUR-1 er del av den ATP-sensitiv K+-kanal Binding til SUR-1og derved hemming av K+ effluks forårsaker depolarisering Depolarisering åpner Ca++ kanalen, og derved insulinsekresjon Ingen økt insulinsyntese, men insulinresponsen på glukose øker Reduksjon av glukagonnivået Trolig sekundært til økt insulinsekresjon Potensiering av insulinets perifere effekt Mulig økt insulinbinding (reeptorkonsentrasjon?) hos NIDDM pasienter behandlet med sulfonylurea Muligens sekundært til redusert glykemi Sulfonylureas: De enkelte legemidler Tolbutamid Kortidsvirkende (6-10 timer). Prolongert hypoglyemi rapportert. Klorpropamid Lang T1/2 (32 timer). Prolongert hypoglyemi, spesielt hos eldre. Leverpåvirkning ved høye doser. Antidiuretisk (vannretensjon) Annen generasjons Mer potente, stor tilbøyelighet til hypoglykemi, færre bivirkninger Glibenklamid (= Glyburid) Kort halveringstid (4-6 timer ), men lenger biologisk virkningstid (24 timer). Aktive metabolitter opphopes ved nedsatt nyrefunksjon (eldre) Glipizid Kortest halveringstid (2-4 timer ),og liten tendens til hypoglyemi Glimepirid Mest potent. Kort T1/2 (5 timer), men lang virkningstid (24 timer) Nyere antidiabetika: Glinider Legemidler: Repaglinid og nateglinid Virkningsmekanisme: Stimulerer insulinsekresjonen ved (som for sulfonylurea) å blokkere selektivt sulfonylurea-reeptoren på ATP-sensitiv K+-kanal på beta-ellene. Effekt: Hurtig innsettende, raskt opphørende effekt og mindre tendens til hypoglykemi og vektøkning (sammenliknet med sulfonylurea). Farmakokinetikk: Hurtig absorpsjon, metaboliseres i leveren, kort halveringstid på a 3 timer. Bivirkninger: Tendens til hypoglykemi. Gastointestinalt besvær, og leverenzymstigning rapportert. Interaksjoner med CYP-hemmer og induktorer Bruk: Type 2 diabetes. Gis rett før måltid, gjerne sammen med metformin. Sulfonylureas: Legemiddelinteraksjoner: Økt hypoglykemisk effekt ved NSAIDs Kumariner Alkohol Antibakterielle legemidler: sulfonamider, trimetoprim, Kloramfenikol Soppmidler (Imidazoler) Mekanismer: hemming av metabolismen, effekt på proteinbinding, hemmer utskillelse Hemming av effekt ved: Tiazider Kortikosteroider

8 Biguanider: Metformin Farmakodynamikk Hemmer kompleks 1 i mitokondriene. Aktivering av AMPaktivert protein kinase (AMPK). Hemmer glukoneogenesen. Effekten ikke avhengig av fungerende B-eller. Senker fastende og postpradial hyperglykemi hos NIDDM, men forårsaker ikke hypoglykemi Metformin (forts) Farmakokinetikk Mat kan redusere F. Utskilles uforandret i urinen. T1/2= 2-6 timer. Obs legemidler som reduserer nyrefunksjonen (ACE hemmere, NSAIDs, yklosporin, aminoglykosider) Substrat for influks (PMAT, OCTs) og effluks-transportere (MATE1). Forklarer at pyrimetamin og imetidin reduserer learane. Rifampiin øker F ved å stimulere transportere som medierer absorpsjon, opptak i lever og renal utskillelse. Genetiske varianter i SLC22A1 (reduserer OCT1) reduserer leveropptak og senker effekten Bruk Tradisjonelt ved overvekt og insulin resistens. Trygt ved graviditet. Bivirkninger Gastrointestinale hos 20%; hemmer absorpsjon av B12; lataidose mindre vanlig enn ved fenformin. Kontraindikasjoner Nyresykdom, alkoholisme, leversykdom, vevsanoksi (disponerer for lataidose). Akarbose Farmakodynamikk Hemmer glukoamylase, sukrase, og til dels maltase i tarm, og derigjennom nedbrytningen og absorpsjon av oligo- og polysakkarider. Mindre (30-50%) postprandial økning i blodglukose Bruk Tas sammen med mat Bivirkninger Flatulens (25%), diarré (3%) Perorale antidiabetika: kontraindikasjoner Sulfonylurea Metformin Akarbose Insulinavhengighet A A A* Graviditet A A A Hypersensitivitet A A A Leversykdom R A R Nyresykdom R A R Hjertesvikt - A - Kronisk lungesykdom - A - Perifer vaskulær sykdom - A - Steroid indusert diabetes R R - Inflam. tarmsykdom - A A Alvorlig sykdom R A - Kirurgi R A - Alkoholisme R A -

9 Perorale antidiabetika: bivirkninger Sulfonylurea Metformin Akarbose Hypoglykemi Ja Nei Nei Vektøkning Ja Nei Nei Hypersensitivitet Ja Nei Nei Legemiddelinteraksjon Ja Nei Nei Lataidose Nei Ja Nei Gastrointestinale Nei Ja Nei Nyere antidiabetika: Glitazoner (Tiazolidindioner) Legemidler: Pioglitazon og rosiglitazon Virkningsmekanisme: Aktiverer PPARgamma og øker hepatisk og perifer insulinsensitivitet. Aktiveringen fører til økt lipogenese, og økt opptak av fettsyrer og glukose, hovedsaklig i fettvev. Effekt: Reduksjon i blod glukose, sent inntredende, maksimal effekt etter 1-2 mndr. Vektøkning (1-4 kg) er vanlig, etter 6-12 mndr. TZD may keep fat where it belongs. Senker glykosylert hemoglobin Farmakokinetikk: Rask og god absorpsjon. Høy (>99%) proteinbinding. Utstrakt metabolisme i leveren, kort halveringstid (< 7 timer). Aktive metabolitter lang halveringstid (P, 24 t; R, 150 t). Nyere antidiabetika: Glitazoner (Tiazolidindioner) Bivirkninger: Enkelttilfeller av leverdysfunksjon (hos <0.3 %). Vektøkning og væskeretensjon (hos 4-6%) vanligst. Forverring av hjertesvikt. Hodepine, tretthet og dyspepsi. Kontraindisert hos barn, gravide og ved amming. Liten risikoøkning for blærekreft ved pioglitazon (aug 2011) Interaksjonen: Additiv effekt i forhold til antidiabetika. Inhibitorer og induktorer av CYP2C8. Bruk: Type 2 diabetes. I kombinasjon med metformin eller sulfonylurea der disse ikke gir adekvat kontroll. Metabolske effekter av PPAR agonister

10 Virkningen av tiazolidindioner i mennesker Metabolske effekter av PPAR agonister (fra Yki-Järvinen (2004) N Engl J Med 2004;351: ) 14. juni 2007: Mulig økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død ved bruk av Rosiglitazon FDA opphever noen restriksjoner på rosiglitazon

11 Usikker relasjon mellom bruk av glitazoner og hjerte-karsykdom Thiazolidinediones and IHD risk based on randomized ontrolled trials (losed and open squares) and their meta-analyses (losed and open diamonds).data for rosiglitazone are shown as losed squares and diamonds,whereas data for pioglitazone are shown as open squares and diamonds. There is overlap among the individual studies inluded in the different meta-analyses. RCT indiates randomized, ontrolled trial; CV, ardiovasular; ICT, integrated linial trial; and ACS, aute oronary syndrome. Inkretiner og inkretin-basert terapi ved diabetes type 2 Nomenklatur: INtestine secretion Insulin Inkretiner, hormoner produsert i tarm ved matinntak Øker glukoseavhengig insulinfrisetting Fører til betaellevekst og redusert betaelledød GLP-1 (glukagonlikt peptid 1) - Øker insulinfrisettingen - Reduserer glukagonfrisetting (alfa-ellene) - Reduserer ventrikkeltømming og matinntak ->vekttap GIP (glukoseavhengig insulinotropt polypetid) - Hemmer ikke matinntak, glukagonfrisetting; øker fettvev. - GIP-reeptor antagonister og GIP-agonister undersøkes GLP-1 og GIP nedbrytes raskt av dipeptidyl-peptidase 4 (DPP-4) (fra Kaul (2010) Cirulation 121:1868) Inkretin-baserte legemidler Inkretineffeker på insulinsekresjonen GLP-1 reeptoragonister - Subutan injeksjon - Korttidsvirkende(2 ganger dagl): Eksanatid (Byetta) - Langtidsvirkende (1 gang daglig): Liraglutid - Langtidsvirkende (1 gang ukentlig) Eksanatid (Bydureon) DPP-4 hemmere - Tabeletter - Korttidsvirkende(x2): Vildagliptin - Langtidsvirkende (x1): Sitagliptin, Saxagliptin, Linagliptin

12 Exenatid og første fase insulinrespons ved type 2 diabetes Exenatide depot Fra Fehse et al. J Clin Endorinol Metab Exenatide leveres ved utslipp fra mikrokuler (Medisorb) og steady state oppnås etter 6-7 uker, og viser minimale fluktuasjoner. DPP-4 hemmere (Gliptiner) Antall brukere (7000 i 2011) er 10 ganger høyere enn for GLP-1 analoger. Legemidler - Sitagliptin (Januvia ), vildagliptin (Galvus) og saxagliptin (Onglyza) Virkningsmekanisme - Hemmer nedbrytningen av inkretiner (GLP-1 og GIP). Effekt - Gir økt insulinsekresjon, reduserer plasma glukose, glukagon og HbA1C, og hemmet ventrikkeltømming. - Reduserer aterosklerose og risiko for hjerteinfarkt. - Ingen hypoglykemi. Forbedrer glykemisk kontroll. - Vektnøytralt. DPP-4 hemmere (Gliptiner) forts Farmakokinetikk - En dose daglig. Absorberes raskt etter peroral administrasjon. - Uttalt distribusjon. Vd= L. - Hepatisk (inaktive metabolitter) renal learane (Saxagliptin). - Ingen hemming eller induksjon av P Virker lenger enn T1/2 skulle tilsi pga sterk binding til målenzymet. - De forskjellige gliptiner har noe forskjellig kinetikk. Bruk - DM2 når ikke kontroll oppnås med metformin alene. Kombineres med metformin, TZD og sufonylurea-preparater. - Høy pris og usikkerhet når det gjelder langtidsvirkninger. Bivirkninger - Infeksjonstilbøyelighet, hodepine, kvalme, utslett og sjelden hypersensitivitet. - Forekomst av pankreatitt er økt 25 ganger. Pankreaskanser? - Hypoglykemi kun når gitt sammen med sufonylurea-preparater. - Trolig få interaksjoner

13 Inkretinsystemet Hypoglykemi Glukose avhengig Exenatid GI tratus Sitagliptin Matinntak Frisetting av aktive inkretiner GLP-1 og GIP Inative GLP-1 X DPP-4 enzym Inative GIP Pankreas Beta eller Alfa eller " Insulin (GLP-1 og GIP) Glukose avhengig! Glukagon (GLP-1) " Glukose opptak i perifert vev! Hepatisk glukose produksjon! Blod glukose under faste og postprandialt Inkretiner øker insulinsekresjonen etter matinntak Respons på økt blod glukose Forbedrer glykemisk kontroll Gir derfor lav insidens av (alvorlig) hypoglykemia GLP-1=gluagon-like peptide-1; GIP=gluose-dependent insulinotropi polypeptide. Inkretinanaloger og og DPP-4 hemmere Egenskaper Inkretinanaloger DPP-4 hemmere Mekanisme utelukkende via GLP-1 effekt Restitusjon av insulinsekresjonen (fase 2) Ja Ja (exenatid) Usikkert Hypoglykemi Nei Nei Motregulering med glukagon ved hypoglykemi Ja Ja Ikke undersøkt Hemming av ventrikkeltømming Ja Lite Effekt på kroppsvekt Vekttap Nøytral Bivirkninger Kvalme Ikke observert Interaksjoner Ingen Ingen Administrasjon Subutan Oral Klinisk relevante farmakokinetiske interaksjoner som involverer perorale antidiabetika Sulfonylurea Repaglinid Hemming Induksjon CYP2C8 CYP2C9 CYP3A4 P-gp OATP1B1 CYP2C CYP3A P-gp Gemfibrozil, (trimethoprim) Amiodaron, fluonazol, metronidazol, mionazol, vorionazol HIV-protease hemmere, itraonazol, ketoonazol, makrolide antibiotika Nateglinid? Pioglitazon Rosiglitazon Linagliptin Saxagliptin De fleste CYP3A4 hemmere Cylosporin, (gemfibrozil) Karbamazepin, fenytoin, rifampiin, St John s wort Modifisert fra Tornio (2012)Trends Pharmaol Si 33: 312

14 Kombinasjonsterapi Begrensninger for eksisterende behandling Begrenset effektivitet og varighet Glyburid/Metformin (Gluovane) - SU, DPP-4 hemmere Hypoglykemi Glipizid/Metformin (Metaglip) - SU, insulin Rosiglitazon/Metformin (Avandamet) Vektøkning - SU, PPARgamma agonister, insulin Glimepirid/Rosiglitazon (Avandaryl) Pioglitazon/Metformin (AtoPlusMet) Gastrointestinale bivirkninger - Metformin, GLP-1 agonister Glimepirid/Pioglitazon (AtoDuet) Væskeretensjon - SU, PPARgamma agonister, insulin Sitagliptin/Metformin (Janumet) Phlorizin OH OH Høy kapasitets-lav affinitets SGLT2 og lav kapasitets-høy affinitets SGLT1 transportere i proksimale tubuli og tynntarm OH Blod glukose Epitel i proksimale tubuli O Gluose O Tynntarmsepitel 2Na+ Glukose SGLT1 Na+ Glukose K+ Na+ K+ Na+ GLUT2 Glukose K+ Na+ SGLT1 10% 90% K+ Na+ 2Na+ Glukose SGLT2 K+ Na+ GLUT2 Glukose K+ Na+ GLUT1 Glukose

15 Renal glukosehåndtering med og uten SGLT2 hemming Renal håndtering av glukose Glukose filtrasjon/reabsorpsjon/utskillelse (mg/min) Reabsorpsjon Normal terskel SGLT2 hemming Diabetisk T max for glukose SGLT2 hemming Normal T max for glukose Utskillelse Diabetisk terskel Plasma glukose (mg/dl) Økt renal absorpsjon av glukose bidrar til hyperglykemi ved T2DM SGLT2 er ansvarlig for 90 % av glukose reabsorpsjon Hemming av SGLT2 vil - Senke reabsorpsjon av glukose - Øke urinutskillelsen av glukose Hemmet reopptak forklarer vekttap og redusert blodtrykk Glifloziner Selektive/reversible hemmere av SGLT2 Blokkerer % av glukosereabsorpsjonen fra proksimale tubuli; utskillelse av g glukose per dag. Fordeler - Insulin-uavhengige - Lav risiko for hypoglykemi - Senker HbA1 (1%), fastende og postprandial glukose - Tap av kal/dag - Reduserer vekt (2-3 kg) - Reduserer blodtrykk (3-5 mmhg) CI O HO HO OH OH Dapagliflozin CH 3 O S HO HO OH OH Canagliflozin CI O HO HO OH OH Empagliflozin OCH 2 CH 3 F O O Empagliflozin Dapagliflozin Canagliflozin Godkjent, år 2014(EU/US) 2012 (EU) 2014 (US) 2013 (EU/US) Molekylær klasse C-glykosid C-glykosid C-glykosid Dosering Administrasjon Oral Oral Oral Hyppighet 1 x dagl 1 x dagl 1 x dagl Dose 10, 25 mg 5, 10 mg 100, 300 mg PD SGLT2:SGLT1 >1:2500 1:1200 1:414 Glukoseutskillelse g/dag g/dag ~70 g/dag PK Absorp, Cmax 1,5 timer 1,5 timer 2,75-4 timer Biol. Tilgjenelighet - 78% 65% Distribusjon 13 L 118 L 119 L Proteinbinding (%) Metabolisme (R:H) Glifloziner: egenskaper Hepatisk og renal, 50:50 Hepatisk, 97:3 Hovedsakelig hepatisk Virketid (T ½ ) timer 17 timer timer

16 FDA advarer mot mulig fare for ketoaidose ved bruk av glifloziner Glifloziner: bruk og bivirkninger Forsiktighetsregler - Nedsatt nyrefunsjon - Brukes ved GFR > ml/min - Hypoglykemi (+metformin) - Hypokalemi, - Økt LDL-C - Blærekreft (Dapagliflozin) Bivirkinger få - Infeksjoner i urinvegene og genitalia - Osmotisk diurese, polyuri, tørste - Dehydrering- slag? - Elektrolyttforstyrrelser - Ortostatisk hypotensjon - Dyslipidemi (økt LDL-C og HDL-C) - Nasofaryngitt (Dapagliflozin) - Ketoaidose Bruk - Alder > 18 år - Kombinasjon med metformin, SU, TZD, insulin - Monoterapi kun ved metformin intoleranse - Monoterapi kun ved ny og mild diabetes (HbA1 7.5%) - Høy pris Målorgan og legemiddelgrupper Sammenlikning DPP-4 inhibitors GLP-1 RAs Inreased gluagon seretion SUs Glinides TZDs DPP-4 inhibitors GLP-1 RAs Islet α-ell Inreased hepati gluose prodution Insulin MET TZDs Islet β-ell Impaired insulin seretion Dereased inretin effet Neurotransmitter dysfuntion DPP-4 inhibitors GLP-1 RAs Insulin TZDs Inreased lipolysis Dereased gluose uptake Insulin MET TZDs Inreased gluose reabsorption via kidney Insulin SGLT2 inhibitors Legemiddel A1C (%) Fortrinn Ulemper Metformin 0,8 2.0 Lav pris, vekt nøytral Gi bivirkninger Sulfonylurea 0,9 2,5 Lav pris Vektøkning, hypoglykemia Glinider 0,6 1,9 Kort virkning Kort virkning hypoglykemia TZDs 1,1 1,6 Forbedret lipidprofil Væskeretensjon, vektøkning α-gluosidase hemmere DPP-4 0,6 0,8 (-1,4*) 0,4 1,3 Vekt-nøytral Gi bivirkninger, multidosering Vekt-nøytral, minimal hypoglykemia Høy pris Exenatid 0,5 1,0 Vekttap Gi bivirkninger, injeksjon, pris SGLT2 hemmere 0,5 1,0 Vekttap, reduksjon av blodtrykk, ingen/lite hypoglykemi Urinvegsinfeksjoner, Ketoaidose Høy pris

17 Sammenlikning Algoritme for glykemisk kontroll BCR-QR, Bromoriptine quik release; Praml, Pramlintide, Amylin-analog Metformin Ativates AMP-kinase (? other) Hepati gluose prodution Extensive experiene No hypoglyemia CVD events (UKPDS) Insulin seretion 2nd Generation Glyburide/glibenlamide Glipizide Glilazide Glimepiride Closes KATP hannels on b-ell plasma membranes Meglitinides (glinides) Repaglinide Nateglinide Closes KATP hannels on b-ell plasma membranes Insulin seretion TZDs Pioglitazone Rosiglitazone Ativates the nulear transription fator PPAR-g Insulin sensitivity Sulfonylureas Extensive experiene Mirovasular risk (UKPDS) Gastrointestinal side effets (diarrhea, Low abdominal ramping) Lati aidosis risk (rare) Vitamin B12 defiieny Multiple ontraindiations: CKD, aidosis, hypoxia, dehydration, et. Hypoglyemia Weight? Blunts myoardial ishemi Position Statement Biguanides exursions Dosing flexibility Hypoglyemia Dopamine-2 agonists Compound(s) Bromoriptine (quik release) Cellular mehanism(s) Ativates dopaminergi reeptors Primary physiologial ation(s) Modulates hypothalami regulation of metabolism Advantages No hypoglyemia? CVD events Insulin sensitivity SGLT2 inhibitors Canagliflozin Dapagliflozin Empagliflozin Inhibits SGLT2 in the proximal nephron Bloks gluose reabsorption by the kidney, inreasing gluosuria Low GLP-1 reeptor agonists preonditioning Low durability Postprandial gluose Table 7.1 Continued Class Moderate Weight? Blunts myoardial ishemi Exenatide Exenatide extended release Liraglutide Albiglutide Lixisenatide Dulaglutide Ativates GLP-1 reeptors Insulin seretion (gluose- dependent) Gluagon seretion (gluose-dependent) (Cyloset Safety Trial) No hypoglyemia Weight Blood pressure Effetive at all stages of T2DM No hypoglyemia Weight Postprandial gluose exursions Slows gastri emptying Satiety Some ardiovasular Gluagon seretion Slows gastri emptying Satiety Postprandial gluose risk fators Aarbose Miglitol Inhibits intestinal a-gluosidase Slows intestinal arbohydrate digestion/absorption No hypoglyemia Postprandial gluose Generally modest A1C effiay Gastrointestinal side effets exursions? CVD events Colesevelam Inhibits DPP-4 ativity, inreasing postprandial ative inretin (GLP-1, GIP) onentrations Insulin seretion Binds bile aids in intestinal trat, inreasing hepati bile aid prodution? Hepati gluose (gluose-dependent) Gluagon seretion (gluose-dependent) Insulins Moderate (flatulene, diarrhea) Frequent dosing shedule prodution? Inretin levels No hypoglyemia Well tolerated Angioedema/urtiaria and other No hypoglyemia LDL-C Generally modest A1C effiay Constipation Triglyerides May absorption of other mediations High dizziness LDL-C Creatinine (transient) Gastrointestinal side effets (nausea/ High vomiting/diarrhea) Heart rate? Aute panreatitis C-ell hyperplasia/medullary thyroid Pramlintide Ativates amylin reeptors tumors in animals exursions Weight Generally modest A1C effiay Gastrointestinal side effets (nausea/ High vomiting) High immune-mediated dermatologial effets? Aute panreatitis? Heart failure hospitalizations High Continued on p. S45 Rapid-ating analogs - Lispro - Aspart - Glulisine Short-ating - Human Regular Intermediate-ating Ativates insulin reeptors Gluose disposal Nearly universal Hypoglyemia Hepati gluose prodution response Weight gain Other Theoretially unlimited? Mitogeni effets effiay Injetable Mirovasular risk Patient relutane (UKPDS) Training requirements Variable# - Human NPH Basal insulin analogs - Glargine - Detemir - Deglude Premixed (several types) CKD, hroni kidney disease; CVD, ardiovasular disease; GIP, gluose-dependent insulinotropi peptide; HDL-C, HDL holesterol; LDL-C, LDL holesterol; MI, myoardial infartion; PPAR-g, peroxisome proliferator ativated reeptor g; PROative, Prospetive Pioglitazone Clinial Trial in Marovasular Events (30); STOP-NIDDM, Study to Prevent Non-Insulin-Dependent Diabetes Mellitus (31); TZD, thiazolidinedione; T2DM, type 2 diabetes mellitus; UKPDS, UK Prospetive Diabetes Study (32,33). Cyloset trial of quik-release bromoriptine (34). *Cost is based on lowest-pried member of the lass (see ref. 15). Not liensed in the U.S. Initial onerns regarding bladder aner risk are dereasing after subsequent study. Not liensed in Europe for type 2 diabetes. #Cost is highly dependent on type/brand (analogs. human insulins) and dosage. Adapted with permission from Inzuhi et al. (15). Position Statement Bile aid sequestrants Sitagliptin Vildagliptin Saxagliptin Linagliptin Alogliptin Genitourinary infetions Polyuria Volume depletion/hypotension/ simultaneously redued Injetable Frequent dosing shedule Training requirements (STOP-NIDDM) High Hypoglyemia unless insulin dose is Nonsystemi DPP-4 inhibitors Amylin mimetis Low S45 Diabetes Care Volume 38, Supplement 1, January 2015 a-gluosidase inhibitors Weight Edema/heart failure Bone fratures LDL-C (rosiglitazone)? MI (meta-analyses, rosiglitazone) Cost* Injetable Training requirements preonditioning Frequent dosing shedule No hypoglyemia Durability HDL-C Triglyerides (pioglitazone)? CVD events (PROative, pioglitazone) Disadvantages Generally modest A1C effiay Dizziness/synope Nausea Fatigue Rhinitis are.diabetesjournals.org S44 Table 7.1 Properties of available gluose-lowering agents in the U.S. and Europe that may guide individualized treatment hoies in patients with type 2 diabetes (15) Class Compound(s) Cellular mehanism(s) Primary physiologial ation(s) Advantages Disadvantages Cost*

Nyere antidiabetika. - en farmakologisk gjennomgang. Hyperglykemi. Behandlingsmål ved type 2 diabetes (T2D)

Nyere antidiabetika. - en farmakologisk gjennomgang. Hyperglykemi. Behandlingsmål ved type 2 diabetes (T2D) Nyere antidiabetika - en farmakologisk gjennomgang Behandlingsmål ved type 2 diabetes (T2D) Hanne Fiskvik Fleiner Legemiddelrådgiver, Master i farmasi, PhD. RELIS Midt-Norge, Avd. for klinisk farmakologi,

Detaljer

Behandling av type 2 diabetes konsensus og kontroverser. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Behandling av type 2 diabetes konsensus og kontroverser. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Behandling av type 2 diabetes konsensus og kontroverser Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL CONFIDENTIAL Hva er problemet med diabetes? Symptomer og

Detaljer

Nyere antidiabetika. Christine L. Bandlien Lege i spesialisering Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital Spesialist i allmennmedisin

Nyere antidiabetika. Christine L. Bandlien Lege i spesialisering Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital Spesialist i allmennmedisin Nyere antidiabetika Christine L. Bandlien Lege i spesialisering Avdeling for klinisk farmakologi St. Olavs hospital Spesialist i allmennmedisin Hva skal vi se på? - Åtte ulike grupper antidiabetika tre

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015. Kåre I. Birkeland

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015. Kåre I. Birkeland Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Moderne

Detaljer

Nye blodsukkersenkende

Nye blodsukkersenkende Nye blodsukkersenkende medikamenter Tore Julsrud Berg Endokrinologisk avdeling Oslo Universitetssykehus Insulin GLP-1 agon DPP-4 inhib Type blodsukker senkende behandling type 2-diabetes i Norge 2005 (n=5455)

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling

DIABETES MELLITUS TYPE 2. Medikamentell behandling DIABETES MELLITUS TYPE 2 Medikamentell behandling Gamle diagnostiske kriterier Venøs plasma-glukose Diabetes mellitus Fastende P-glukose > 7,0 mmol/l og/eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose > 11,1

Detaljer

Medikamentell behandling av diabetes type 2. «Møteplassen», Haugesund sjukehus Borghild Aakra, Medisinsk avdeling, Stord sjukehus

Medikamentell behandling av diabetes type 2. «Møteplassen», Haugesund sjukehus Borghild Aakra, Medisinsk avdeling, Stord sjukehus Medikamentell behandling av diabetes type 2 «Møteplassen», Haugesund sjukehus 22.3.17 Borghild Aakra, Medisinsk avdeling, Stord sjukehus Epidemiologi diabetes Diabetesforbundet februar-17: DM 1: 28 000

Detaljer

Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes

Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes Refusjonsrapport insulin glulisine (Apidra) til behandling av diabetes 1 Oppsummering Formål: Å vurdere insulin glulisine (Apidra) for pliktmessig refusjon etter forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om

Detaljer

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes?

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Sondre Meling, LIS Diabetespoliklinikken SUS Interessekonflikter: Mottatt honorar fra Lilly, Sanofi Aventis, BI og Novartis Glucophage Amaryl Helsedirektoratet

Detaljer

Inkretinbasert behandling ved type 2 diabetes. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo

Inkretinbasert behandling ved type 2 diabetes. Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Inkretinbasert behandling ved type 2 diabetes Kåre I. Birkeland Oslo universitetssykehus Universitetet i Oslo Inkretinbasert behandling av T2DM Hva er inkretineffekten? Hvordan kan den utnyttes ved behandling

Detaljer

DPP4-hemmere og GLP1-analoger revolusjonerende fremskritt eller ulv i fåreklær? Kåre I. Birkeland

DPP4-hemmere og GLP1-analoger revolusjonerende fremskritt eller ulv i fåreklær? Kåre I. Birkeland DPP4-hemmere og GLP1-analoger revolusjonerende fremskritt eller ulv i fåreklær? Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for

Detaljer

Agenda Nyare antidiabetika Type 2 diabetes

Agenda Nyare antidiabetika Type 2 diabetes 13.02.2017 Agenda Nyare antidiabetika Type 2 diabetes Type 2 diabetes ny forståing av patofysiologien Nyare antidiabetika Verknadsmekanismer Oppsummering av viktigaste eigenskapar Farmasøytseminar 10.

Detaljer

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2017

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2017 Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon Maria Radtke Nidaroskongressen 2017 Publisert 15. september 2016 senkomplikasjoner = karskader SENkomplikasjon diabetes nefropati

Detaljer

Medikamentell behandling av diabetes type 2

Medikamentell behandling av diabetes type 2 Medikamentell behandling av diabetes type 2 Emnekurs Endokrinologi, Rogaland legeforening Haugesund 28.10.17 Borghild Aakra, overlege, Medisinsk avdeling, Haugesund sjukehus Epidemiologi diabetes Diabetesforbundet

Detaljer

Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron

Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron Ulike typer insuliner og injeksjonsteknikk. Diabetessykepleier Solrunn Coucheron Diabetessykepleierens rolle Hormontesting Opplæring i veksthormonbeh. og inj. Diabetiske fotsår. Hovedoppgaven:opplæring

Detaljer

Side 1 av 22 MED4500-2_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-2_H15_ORD

Side 1 av 22 MED4500-2_H15_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-2_H15_ORD Side 1 av 22 Eksamensbesvarelse Eksamen: MED4500-2_H15_ORD Side 5 av 22 Oppgave: MED4500-2_Farma2_H15_ORD Del 1: Antidiabetika. Ved diabetes type 2 benyttes ulike strategier for å behandle hyperglykemi.

Detaljer

Legemiddel for å kontrollere blodglukose unntatt insulin. Åsne Bakke Overlege, Endokrinologisk seksjon, SUS Diabetesforum oktober 2012

Legemiddel for å kontrollere blodglukose unntatt insulin. Åsne Bakke Overlege, Endokrinologisk seksjon, SUS Diabetesforum oktober 2012 Legemiddel for å kontrollere blodglukose unntatt insulin Åsne Bakke Overlege, Endokrinologisk seksjon, SUS Diabetesforum oktober 2012 Behandlingsmål Nasjonal faglige retningslinjer Diabetes 2009 Helsedirektoratet

Detaljer

Diabetes nye nasjonale retningslinjer Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes

Diabetes nye nasjonale retningslinjer Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes Diabetes nye nasjonale retningslinjer Blodsukkersenkende behandling ved type 2-diabetes Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med.

Detaljer

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk

DIABETESMEDISINER OG REFUSJON. Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk DIABETESMEDISINER OG REFUSJON Kristian Furuseth Fastlege, Solli Klinikk Nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 19.09.2013 nasjonale faglige retningslinjer for diabetes 2 Dagens retningslinjer NSAMS

Detaljer

NYE DIABETESMEDIKAMENTER, HVA BØR DEN GENERELLE INDREMEDISINER KUNNE?

NYE DIABETESMEDIKAMENTER, HVA BØR DEN GENERELLE INDREMEDISINER KUNNE? NYE DIABETESMEDIKAMENTER, HVA BØR DEN GENERELLE INDREMEDISINER KUNNE? SONDRE MELING ENDOKRINOLOGISK AVDELING STAVANGER UNIVERSITETSSYKEHUS Interessekonflikter: Mottatt honorar fra Lilly, Sanofi Aventis,

Detaljer

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom!

Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom! Mage-tarmsykdommer! Leversykdom! Forandring i legemidlers farmakokinetikk og -dynamikk ved sykdom Mage-tarmsykdommer Mage-tarmsykdommer Nedsatt nyrefunksjon Andre Funksjon/parameter Absorpsjon Førstepassasjeeffekten Distribusjonsvolum

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2015 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Hva skal

Detaljer

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka

Blodsukkersenkende legemidler. Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Blodsukkersenkende legemidler Vegar Lindland Nordeng Apoteker Boots apotek Grünerløkka Hvorfor skal apotekansatte kunne noe om legemidler? Hvordan overføre kunnskap til Hvordan finne ut om kunden opplever

Detaljer

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter

DIABETES MELLITUS TYPE II. og eldre pasienter DIABETES MELLITUS TYPE II og eldre pasienter INTRODUKSJON Økning av forekomst DM II siden folk lever lengre og blir mer overvektige Peak prevalence 60-74 år Fra 1995-2004 øket overall prevalence av DM

Detaljer

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Insulintyper: Virkningstider Start Maks Ingen effekt Hurtig virkende: Actrapid 30 min 1-3 timer 4-8

Detaljer

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Åsne Bakke, Sept 2014

Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Åsne Bakke, Sept 2014 Nye blodsukkersenkende medikamenter når skal de brukes? Åsne Bakke, Sept 2014 Behandlingsmål a Ønskede målverdier Fysisk aktivitet Minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende moderat aktivitet daglig

Detaljer

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2016. Kåre I. Birkeland

Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2016. Kåre I. Birkeland Blodsukkersenkende behandling ved type 2 diabetes 2016 Kåre I. Birkeland Avdelingsleder Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Professor dr.med. Universitetet i Oslo Hvorfor

Detaljer

Nye antidiabetika 2013

Nye antidiabetika 2013 Nye antidiabetika 2013 Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Nye antidiabtika 2013

Detaljer

Diabetesbehandling hos eldre. Tore Julsrud Berg

Diabetesbehandling hos eldre. Tore Julsrud Berg Diabetesbehandling hos eldre Tore Julsrud Berg Diabetes hos eldre 10% av eldre har diagnostisert diabetes ca 2-10% er udiagnostisert Er diabetes hos eldre utypisk? Insulinresistens er ikke ass. med CVD

Detaljer

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter

Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis. Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Utredning, behandling og oppfølging av diabetespasienten i allmennpraksis Tore Eggen, spesialist allmennmedisin Kirkegata Legesenter Definisjon Klassifikasjon - diabetes type 1 - diabetes type 2 Utredning/diagnostikk

Detaljer

Oppdatering på behandlingsmål og medikamentell behandling av type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum i Rogaland 28. okt. 2014

Oppdatering på behandlingsmål og medikamentell behandling av type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum i Rogaland 28. okt. 2014 Oppdatering på behandlingsmål og medikamentell behandling av type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum i Rogaland 28. okt. 2014 Dia-reg. fastleger 2013: Komplikasjoner T2DM Type 2-diabetes Antall pasienter

Detaljer

Diabetes hos sjukeheimspasientar. - Geir Hølleland -

Diabetes hos sjukeheimspasientar. - Geir Hølleland - Diabetes hos sjukeheimspasientar - Geir Hølleland - 1 Diabetes hos sjukeheimspasientar - aktuelle tema Reguleringa av blodsukkeret Seinkomplikasjonar Flytting Organisering 2 Forekomst av diabetes hos sjukeheimspasientar

Detaljer

Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 diabetes Randomisert, ikke blindet for deltagerne

Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 diabetes Randomisert, ikke blindet for deltagerne Blodsukkersenkende behandling i 2015 (og 2016) Tor Claudi Med.avd Nordlandssykehuset Bodø Cardiovascular Effects of Intensive Lifestyle Intervention in Type 2 diabetes Randomisert, ikke blindet for deltagerne

Detaljer

Praktisk insulinbehandling

Praktisk insulinbehandling Praktisk insulinbehandling Stavanger 30.oktober 2012 Diabetessykepleier Ragnhild Østbø Diabetessykepleier Veronica Lea Innledning Diabetes, type 1 og type 2 Insulinets funksjon Ulike insuliner og virkemåter

Detaljer

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege

Type 2 diabetes og insulinbehandling. Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Type 2 diabetes og insulinbehandling Emnekurs diabetes 24.-25. september 2014 Siri Carlsen PhD-stipendiat/overlege Antidiabetisk behandling Flere valg enn noensinne Insulin Metformin Sulfonylurea Glitazon

Detaljer

Et forslag til behandlingsretningslinjer ved diabetes type 2 Strategier og evidens. Kåre I. Birkeland Avd.leder,prof.dr.med

Et forslag til behandlingsretningslinjer ved diabetes type 2 Strategier og evidens. Kåre I. Birkeland Avd.leder,prof.dr.med Et forslag til behandlingsretningslinjer ved diabetes type 2 Strategier og evidens Kåre I. Birkeland Avd.leder,prof.dr.med Hvorfor behandle diabetes type 2? 1. For å unngå symptomer og plager av hyperglykemi

Detaljer

Post EASD: Blodsukkersenkende medikamenter hvilke er trygge å bruke i dag? Trond Jenssen MD, PhD Oslo Universitetssykehus UIT Norges Arktiske

Post EASD: Blodsukkersenkende medikamenter hvilke er trygge å bruke i dag? Trond Jenssen MD, PhD Oslo Universitetssykehus UIT Norges Arktiske Post EASD: Blodsukkersenkende medikamenter hvilke er trygge å bruke i dag? Trond Jenssen MD, PhD Oslo Universitetssykehus UIT Norges Arktiske Universitet Interessekonflikter Har mottatt foredragshonorar

Detaljer

Min pasient Mohammed, 70

Min pasient Mohammed, 70 Diabetesforum Oslo Akershus Medikamentell blodsukkersenkende behandling Kåre I. Birkeland Professor/overlege Universitetet i Oslo/OUS Min pasient Mohammed, 7 Blodtrykksmedisiner Kostråd Diabetes siden

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN STARLIX 60 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én tablett, filmdrasjert inneholder 60 mg nateglinid. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

Geriatrisk klinisk farmakologi! Farmakokinetikk! Farmakodynamikk. Faktorer som bidrar til bivirkningsreaksjoner på legemidler hos eldre!

Geriatrisk klinisk farmakologi! Farmakokinetikk! Farmakodynamikk. Faktorer som bidrar til bivirkningsreaksjoner på legemidler hos eldre! Geriatrisk klinisk farmakologi Faktorer som bidrar til bivirkningsreaksjoner på legemidler hos eldre Ueland, P.M. Alderseffekt på noen fysiologiske funksjoner (Fra Kohn et al) Årsaker til endret legemiddelrespons

Detaljer

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2015

Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon. Maria Radtke Nidaroskongressen 2015 Diabetisk nyresykdom - og behandling av diabetes ved nedsatt nyrefunksjon Maria Radtke Nidaroskongressen 2015 senkomplikasjoner = karskader definisjon persistent albuminuri > 300 mg/24 h eller u-albumin/kreatinin

Detaljer

Klinisk ernæring 06 Diabetes

Klinisk ernæring 06 Diabetes Definisjoner/kategorier Diabetes Diabetes type I (T1DM): Insulinmangel insulinavhengig Diabetes type II(T2DM): relativ insulinmangel aldersdiabetes Insulinets virkemåte og effekter Insulinets rolle Skilles

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder sitagliptinfosfatmonohydrat, som tilsvarer 25 mg

Detaljer

Diabetes type 2. Stud.med. Ilir Pepaj Veileder: Professor Lars Nilsson. Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet UNIVERSITETET I OSLO

Diabetes type 2. Stud.med. Ilir Pepaj Veileder: Professor Lars Nilsson. Prosjektoppgave ved det medisinske fakultet UNIVERSITETET I OSLO Diabetes type 2 Bør pasienter med diabetes type 2 gå over fra perorale antidiabetika til insulinbehandling og hva bør være rettledende for når dette bør skje? Stud.med. Ilir Pepaj Veileder: Professor Lars

Detaljer

Insulinoppstart. Eva Ergen Haksten, diabetessykepleier, Medpol, Diakonhjemmet Sykehus

Insulinoppstart. Eva Ergen Haksten, diabetessykepleier, Medpol, Diakonhjemmet Sykehus Insulinoppstart Insulinbehandling= en balansegang Til drøfting med pasienten Hvorfor pasienten trenger insulin. Insulinets oppgaver i kroppen. Finnes alternativ? Hva kan forventes av fordeler og ulemper?

Detaljer

Mann 50 år ringer legekontoret

Mann 50 år ringer legekontoret HVA ER DIABETES? Ingrid Nermoen avdelingssjef, ph.d Endokrinologisk avdeling 1 Mann 50 år ringer legekontoret Han tror han har fått diabetes for han er så tørst og tisser mye Hva spør dere om for å vurdere

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NovoNorm 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 0,5 mg repaglinid. For fullstendig liste over hjelpestoffer,

Detaljer

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn.

Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 24-04-2014 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 24-04-2014 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Alogliptin (Vipidia) til behandling av diabetes mellitus type 2 Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 24-04-2014 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk.

Detaljer

The BALAD (BehandlingAvLADa)study

The BALAD (BehandlingAvLADa)study Is beta cell rest by insulin treatment beneficial in preserving beta cell function in latent autoimmune diabetes of the adult (LADA)? The BALAD (BehandlingAvLADa)study Hvorfor oppstår diabetes? To forhold

Detaljer

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann

Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes. Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Praktisk oppstart av insulin- behandling hos pasienter med type 2-diabetes Onsdag 24 september 2014 Diabetessykepleiere Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Reduksjon av HbA1c reduserer risiko

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Repaglinide Krka 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 0,5 mg repaglinid. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital

Hypoglykemi. - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Hypoglykemi - hva er bakgrunnen? Oddvar Uleberg Overlege Akuttmedisinsk Fagavdeling St. Olavs Hospital Kasuistikk Bevisstløs 4 åring. Puster greit. Foreldre får ikke liv i ham. Tidligere frisk. Ambulanse:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Humalog 100 E/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 2.1 Generell beskrivelse Humalog er en steril, klar,

Detaljer

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus

Diabetes nefropati. En mikroangiopatisk komplikasjon. Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Diabetes nefropati En mikroangiopatisk komplikasjon Bård Waldum-Grevbo Nefrolog, overlege Medisinsk avdeling Diakohjemmet sykehus Kronisk nyresykdom definisjon Forekomst CKD > 10 % av befolkningen De fleste

Detaljer

Side 1 av 25 MED4500-2_H16_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-2_H16_ORD

Side 1 av 25 MED4500-2_H16_ORD. Eksamensbesvarelse. Eksamen: MED4500-2_H16_ORD Side 1 av 25 Eksamensbesvarelse Eksamen: MED4500-2_H16_ORD Side 12 av 25 Oppgave: MED4500-2_Farma4_H16_ORD Del 1: Adminstrasjon-Distribusjon-Metabolisme-Eliminasjon (ADME) Spørsmål 1: De fleste legemiddel

Detaljer

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir

Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir Det er ingen grunn til at pasienter med hypertensjon skal plages av ankelødem. Zanidip har like god effekt som andre antihypertensiva, men gir redusert ankelødem. 1 En sammenslåing av studier viser at

Detaljer

Behandlingen bør igangsettes som et tillegg til kostregulering og fysisk aktivitet, for å senke blodglukosenivået i forbindelse med måltider.

Behandlingen bør igangsettes som et tillegg til kostregulering og fysisk aktivitet, for å senke blodglukosenivået i forbindelse med måltider. 1. LEGEMIDLETS NAVN Repaglinide Krka 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 0,5 mg repaglinid. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte. Reseptorbegrepet; definisjon

Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte. Reseptorbegrepet; definisjon Farmakodynamikk! Farmakodynamikk, definisjon:! Læren om legemidlenes biokjemiske og fysiologiske effekter og deres virkningsmekanismer! Ueland, P.M! Legemidlers virkningssted (targets) og virkningsmåte

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 Enheter.

Hvert hetteglass inneholder 10 ml injeksjonsvæske, tilsvarende 1000 Enheter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 Enheter insulin glulisin (tilsvarende 3,49 mg). Hvert

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 19-03-2012 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 19-03-2012 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Exenatid (Bydureon) til behandling av type 2-diabetes mellitus i kombinasjonsbehandling. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 19-03-2012 Statens legemiddelverk Brev stiles

Detaljer

Hver tablett inneholder sitagliptinfosfatmonohydrat, som tilsvarer 25 mg sitagliptin.

Hver tablett inneholder sitagliptinfosfatmonohydrat, som tilsvarer 25 mg sitagliptin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Januvia 25 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder sitagliptinfosfatmonohydrat, som tilsvarer 25 mg sitagliptin. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 100 IE insulin isofanisofan, human fremstilt ved recombinant DNA-teknikk ved hjelp av Escherihica coli.

PREPARATOMTALE. 1 ml inneholder 100 IE insulin isofanisofan, human fremstilt ved recombinant DNA-teknikk ved hjelp av Escherihica coli. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Humulin NPH 100 IE/ml injeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml inneholder 100 IE insulin isofanisofan, human fremstilt ved recombinant

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

Detaljer

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg II. Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg II Endringer til relevante avsnitt i preparatomtale og pakningsvedlegg 1 For preparater som inneholder angiotensinkonverterende enyzymhemmerne (ACEhemmere) benazepril, kaptopril, cilazapril, delapril,

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes?

Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes? Hvilke pasienter med type 2 diabetes skal ha insulin? Hva er de beste insulinbehandlingsregimer for pasienter med type 2 diabetes? Nye insuliner Diabetesforum Rogaland 2016 Siri Carlsen NYE INSULINER Hvilke

Detaljer

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 30-08-2013 Statens legemiddelverk

Refusjonsrapport. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2. 30-08-2013 Statens legemiddelverk Refusjonsrapport Vildagliptin (Galvus) til behandling av diabetes type 2. Vurdering av søknad om forhåndsgodkjent refusjon 2 30-08-2013 Statens legemiddelverk Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Apidra 100 enheter/ml injeksjonsvæske, oppløsning i hetteglass 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml inneholder 100 enheter insulin glulisin (tilsvarende

Detaljer

Refusjonsrapport Januvia til behandling av diabetes type 2

Refusjonsrapport Januvia til behandling av diabetes type 2 Refusjonsrapport Januvia til behandling av diabetes type 2 1 Oppsummering Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for Januvia (sitagliptin) etter forskrift av 28. juni 2007 nr. 814 om stønad til dekning

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Bydureon 2 mg pulver og oppløsningsvæske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hvert hetteglass inneholder 2 mg

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Blodglukosesenkende legemidler ved type 2-diabetes

Blodglukosesenkende legemidler ved type 2-diabetes Vitenskap Oversiktsartikkel Blodglukosesenkende legemidler ved type 2-diabetes Vigdis Aas 1, 2, Jenny Lund 3, Eili T. Kase 3, Yuan Z. Feng 3, Arild C. Rustan 3 og Hege Thoresen 3, 4 1. Institutt for naturvitenskapelige

Detaljer

Får norske pasienter den beste medisinen ved diabetes type 2 - Godkjenning, refusjon, bruk

Får norske pasienter den beste medisinen ved diabetes type 2 - Godkjenning, refusjon, bruk Får norske pasienter den beste medisinen ved diabetes type 2 - Godkjenning, refusjon, bruk 10. oktober 2013 Sigurd Hortemo Overlege, Statens legemiddelverk Interessekonflikter Ansatt i Statens legemiddelverk

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014

Diabetes og Trening. Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og Trening Emnekurs i diabetes Peter Scott Munk 23.-24.09.2014 Diabetes og trening Hvordan virker trening? Hvilken treningstype er best? Utfordringer ved trening og diabetes Er det for sent å

Detaljer

Nasjonalt Diabetesforum 2017 Hva kan vi lære av de siste års store diabetesstudier? Kåre I. Birkeland. Professor/overlege Universitetet i Oslo/OUS

Nasjonalt Diabetesforum 2017 Hva kan vi lære av de siste års store diabetesstudier? Kåre I. Birkeland. Professor/overlege Universitetet i Oslo/OUS Nasjonalt Diabetesforum 2017 Hva kan vi lære av de siste års store diabetesstudier? Kåre I. Birkeland Professor/overlege Universitetet i Oslo/OUS Hva kan vi lære av siste års store diabetesstudier? Kan

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Onglyza 2,5 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 2,5 mg saksagliptin (som hydroklorid). Hjelpestoffer

Detaljer

God diabetesbehandling betyr alderen noe?

God diabetesbehandling betyr alderen noe? God diabetesbehandling betyr alderen noe? Nasjonalt Diabetessymposium 21. mars 2014 Siri Carlsen, overlege/phd stipendiat Hvem er eldre? Older adults: > 65 år Oldest old: > 85 år Diagnostikk Samme kriterier

Detaljer

Refusjonsrapport saksagliptin (Onglyza) til behandling av diabetes mellitus type 2

Refusjonsrapport saksagliptin (Onglyza) til behandling av diabetes mellitus type 2 Refusjonsrapport saksagliptin (Onglyza) til behandling av diabetes mellitus type 2 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere forhåndsgodkjent refusjon for saksagliptin (Onglyza) etter forskrift av 28. juni 2007

Detaljer

Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom

Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom Kaloriforgiftning og metabolsk syndrom et historisk, genetisk og fysiologisk perspektiv 19-Okt-2017 Trond Methi Medisinsk direktør Novo Nordisk 1990 (BMI 30) No data

Detaljer

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi

Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi Øvingsoppgaver i grunnleggende farmakologi 1. Innledende legemiddellære Hvilket internasjonalt dokument regulerer rammebetingelsene for bruk av mennesker i medisinsk forskning? Nevn tre pasientgrupper

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig med dosejustering ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Gluxine 625 mg tablett, filmdrasjert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder glukosaminsulfatnatriumkloridkompleks, tilsvarende 625 mg glukosamin eller 795

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN NovoMix 30 Penfill 100 enheter/ml injeksjonsvæske, suspensjon i sylinderampulle 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 ml suspensjon inneholder 100

Detaljer

VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE

VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE VEDLEGG 1 PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Victoza 6 mg/ml injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én ml oppløsning inneholder 6 mg liraglutid*. Én

Detaljer

En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent til 6,9 mg) insulin lispro*. Hver penn inneholder 600 enheter insulin lispro i 3 ml oppløsning.

En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent til 6,9 mg) insulin lispro*. Hver penn inneholder 600 enheter insulin lispro i 3 ml oppløsning. 1. LEGEMIDLETS NAVN Humalog 200 enheter/ml, injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING En ml oppløsning inneholder 200 enheter (ekvivalent til 6,9 mg) insulin

Detaljer

Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Legemidler ved nedsatt nyrefunksjon Ketil Arne Espnes, Overlege, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Farmakokinetikk Konsentrasjon Distribusjon Absorpsjon Metabolisme Ekskresjon Tid Renal

Detaljer

Behandling av type 2 diabetes. Dag Hofsø Overlege, PhD

Behandling av type 2 diabetes. Dag Hofsø Overlege, PhD Behandling av type 2 diabetes Dag Hofsø Overlege, PhD Diagnostiske kriterier for type 2 diabetes HbA1c 6,5 %, eller Fastende glukose 7,0 mmol/l, eller Glukose 11,1 mmol/l to timer etter en oral glukosetoleransetest,

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren. Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Galvus 50 mg tabletter Vildagliptin Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig

Detaljer

Praktisk Insulinbehandling på Legekontor. Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann

Praktisk Insulinbehandling på Legekontor. Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann Praktisk Insulinbehandling på Legekontor Torsdag 20 oktober 2016 Diabetessykepleier Ken Mølmann Nasjonale faglige retningslinjer Opplæring i primærhelsetjenesten Pasienten har krav på opplæring Startkurs/LMS

Detaljer

Legemidler ved nedsatt leverfunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital

Legemidler ved nedsatt leverfunksjon. Ketil Arne Espnes, Overlege, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Legemidler ved nedsatt leverfunksjon Ketil Arne Espnes, Overlege, Avd. for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital Leverfunksjon og farmakokinetikk Konsentrasjon Distribusjon Absorpsjon Metabolisme Ekskresjon

Detaljer

Refusjonsrapport preparat til behandling av type 2 diabetes

Refusjonsrapport preparat til behandling av type 2 diabetes Refusjonsrapport preparat til behandling av type 2 diabetes 1 OPPSUMMERING Formål: Å vurdere sitagliptin (Januvia) for pliktmessig refusjon etter forskrift av 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning

Detaljer

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi

Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon. Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Bruk av legemidler ved nedsatt lever- og nyrefunksjon Olav Spigset Overlege, professor dr.med. Avdeling for klinisk farmakologi Hvordan teste nedsatt leverfunksjon? Leverenzymer (ALAT, ASAT, -GT, ALP)?

Detaljer

INSULINOVERSIKT. Ta kontroll med insuliner fra Lilly

INSULINOVERSIKT. Ta kontroll med insuliner fra Lilly INSULINOVERSIKT Ta kontroll med insuliner fra Lilly Ferdigfylte penner 3 ml Hurtigvirkende insulin Flergangspenner 3 ml For bruk med 3 ml insulinampuller Humalog 200 enheter/ml KwikPen TM (5x3 ml) Varenummer:

Detaljer

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres

BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER. Statisk data data som ikke forandres BARNEDIABETESREGISTRET (BDR) Veiledning til utfylling av registreringsskjema - ÅRSKONTROLLER Statisk data data som ikke forandres All data som ikke forandres, er statisk data. De statiske data på årskontrollen

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer

Diabetes mellitus type 2 (ikke insulinavhengig) hvor blodsukkeret ikke lar seg normalisere med vektreduksjon eller mosjon alene.

Diabetes mellitus type 2 (ikke insulinavhengig) hvor blodsukkeret ikke lar seg normalisere med vektreduksjon eller mosjon alene. 1. LEGEMIDLETS NAVN MINDIAB 2,5 mg tabletter MINDIAB 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glipizid 2,5 mg og 5,0 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se

Detaljer